Zápis č. 03 ZM 14.05.2014

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 14.05.2014 na MěÚ Lysá nad Labem.


Přítomni: p. Mgr. Havelka Jiří

pí Chloupková Marcela

p. Sedláček Tomáš (nepřítomen 21.30 – 22.35 hod.)

p. Bc. Eliška Petr

p. Mgr. Fajmon Hynek

p. Ing. Osvald Zdeněk

p. Kolman Josef (odchod 23.00 hod.)

p. Ing. Firman Miroslav (odchod 23.40 hod.)

p. Houštecký Václav

p. Mgr. Kopecký Petr

p. Mgr. Kořista Jan (příchod 17.08 hod.)

p. Ing. Černohorský Ondřej

p. Ing. Gregor Petr

p. Mgr. Minařík Jaroslav

p. Horvát Milan


I. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a uvedl, že je přítomna většina členů zastupitelstva města a zastupitelstvo tak je usnášeníschopné, p. Mgr. Kořista se dostaví později.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi p. Bc. Eliška P. a p. Horvát M. Do návrhové komise byli navrženi p Ing. Gregor P., pí Chloupková M. a p. Mgr. Minařík J.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro

Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na členy návrhové komise.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Zápis ze dne 09.04.2014 byl ověřovatelem, p. Ing. Firmanem, ověřen a ostatním členům zastupitelstva byl dán na vědomí. Druhý ověřovatel, p. Ing. Gregor, podal k zápisu ze dne 09.04.2014 námitky ve znění, cit.:

„Vážení zastupitelé,


sděluji Vám, že jsem i přes veškerou snahu se rozumně domluvit, neshledal pochopení v odboru vnitřních věcí, ani u pana tajemníka a zápis z jednání ZM ze dne 09.04.2014 jsem nepodepsal. Korespondenci jsem zasílal i na vědomí druhému ověřovateli, ale ten mi ani nepotvrdil její přijetí a nevyslovil ani vlastní názor. 

Není to poprvé, kdy je podsouváno OVV takto znění § 95 u zákona o obcích ve znění pozdějších předpisů. Je mi líto, že někdo nechápe, že v § 95 (1) je uvedeno, že se vždy uvede………….. Není zde ale zakázáno, že se zde neuvedou i další rozhodnutí, dohody, příp. jiná opatření a nebo ujednání ZM.

Nejde v tomto případě o diskuzi a odvolávat se na audiozáznam je dle mého názoru nesmysl. Současné pojetí zápisu je již samo o sobě zcela nesmyslné a veřejnost nenadchlo, spíše naopak je vysoce kritizováno.

Jako správné považuji tedy sdělení pana tajemníka, že v  tomto případě bude postupováno podle §95(2) s tím, že námitky k zápisu podávám nejen jako ověřovatel zápisu, ale jako člen zastupitelstva.

Pro informaci uvádím znění §95, abyste to nemuseli hledat.

§95 (1) O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů zastupitelstva obce, schválený pořad jednání zastupitelstva obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení.

§95 (2) Zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí. O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce.

Znovu připomínám, že v zápise mají být nejen usnesení, ale i rozhodnutí nebo jiná opatření orgánu, jako je ZM. Těch bylo dne 09.04.2014 vyřčeno a dohodnuto několik, např. , že pan starosta bude jednat s nám. hejtmana Středočeského kraje za účasti zastupitele Ing. Gregora ve věci řešení další etapy obchvatu, 7 let vedením města zcela opomíjené. Ing. Gregor připraví tabulku pro hodnocení přípravy realizace akcí z plánu investic v závislosti na možnosti získání dotací a nebo dohodnuta pracovní skupina ve složení, Gregor, Kořista, Eliška, Sedláček a další s tím, že se budou podílet na zpřesnění použitelnosti účtů města za účelem jejich zveřejnění na webu města z důvodu transparentnosti činností města a z důvodu, že se částka cca 250 000 za vedení účtu a poplatky placené městem zdají zcela nepřiměřené, což se potvrdilo i při analýze provedené v Nymburském deníku. Přitom bylo přislíbeno, že FO připraví základní podklad. Již se opakuji, ale toto není diskuze, ale konkrétní rozhodnutí, která by mělo být, uvažuje-li někdo logicky, v zápise, když se nezapracovala přímo do usnesení. To je ale další kapitola, kvalita řízení zasedání a jeho výsledky.

To co chci zapracovat do zápisu, není v žádném rozporu s ustanoveními, týkajícími se co má a nebo nemá obsahovat zápis z jednání, resp. není v rozporu s §95 zákona o obcích. Chce to pouze selský rozum. Jinak takovýto zápis je opravdu k ničemu.

Ing. Petr Gregor,

zastupitel - bezpartijní za KSČM“


Příchod p. Mgr. Kořista 17.08 hod.


Pan starosta nechal hlasovat o úpravě zápisu dle námitek p. Ing. Gregora.


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 9 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Pan starosta se dotázal, zda má někdo ze zastupitelů připomínky k zápisu, vzhledem k tomu, že nikdo jiný k zápisu připomínky neměl, pan starosta konstatoval, že považuje zápis za ověřený. Následně se pan starosta dotázal, zda má někdo dotaz k písemné zprávě o plnění usnesení RM a ZM, předložené panem tajemníkem a dále se dotázal, zda zastupitelé chtějí kontrolní zprávu číst nebo je dostatečné její předložení v písemné podobě. Dotaz p. Bc. Elišky, týkající se projektu „Konsolidace IT ORP Lysá nad Labem“, zodpověděl pan tajemník. Pan Sedláček poté uvedl, že za předpokladu, že zpráva bude zveřejněna na webových stránkách města, aby se s ní občané mohli seznámit, souhlasí s tím, aby zpráva byla zastupitelům předkládána pouze v písemné podobě.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu: ZM ukládá panu tajemníkovi přečíst kontrolní zprávu o plnění usnesení RM a ZM.


Výsledek hlasování: pro: 3 hlasy

proti: 2 hlasy

zdržel se: 10 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan starosta nechal hlasovat o návrhu: ZM ukládá panu tajemníkovi ihned po vyhotovení kontrolní zprávy o plnění usnesení RM a ZM pro zastupitelstvo města ji zveřejňovat na webových stránkách města.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan tajemník seznámil dále přítomné s projektem Meziobecní spolupráce včetně představení nových zaměstnanců. S dotazy k projektu vystoupili p. Bc. Eliška, p. Sedláček, p. Ing. Gregor, p. Mgr. Kořista, p. Horvát, p. Ing. Osvald. Dotazy společně zodpověděli p. starosta a p. tajemník.


Pan starosta seznámil členy ZM s navrženým programem s tím, že navrhl zařadit do programu dodatečně zaslané návrhy, a to materiál p. Mgr. Fajmona, týkající se výstavby obchvatu a silniční infrastruktury, informativní zprávu p. Ing. Osvalda „bezpečně do školy v Lysé n. L.“, návrh p. Ing. Gregora a p. Sedláčka na revokaci usnesení týkajícího se řešení duplicitního vlastnictví nemovitostí (Město Lysá n. L. a SDH Lysá n. L.) včetně doplnění, které bylo všem předložena písemně před zahájením jednání (zápis z výborové schůze SDH) a rovněž návrh p. Ing. Gregora na dokončení obchvatové spojnice mezi R 10 a D 11. Současně navrhl spojit projednání obou bodů týkajících se obchvatu. Pan Bc. Eliška se dotázal, zda někdo čeká na projednání konkrétního bodu a navrhl takové body předřadit na začátek jednání. Na základě požadavků na přednostní projednání bylo navrženo změnit pořadí projednávaných bodů takto – jako bod č. 1 projednat prodej domu č. p. 381, Za Zámkem, Lysá n. L., jako bod č. 2 zveřejnění záměru na prodej části p.p.č. 344/3, k. ú. Lysá n. L., jako bod č. 3 zprávu „bezpečně do školy v Lysé n. L.“, poté p. Ing. arch. Šourek podá ZM informace o postupu výstavby v areálu bývalé Fruty a následně bude projednán návrh na odkoupení pozemků a infrastruktury od Družstva Drážky. Další body budou projednány dle pořadí původně navrženého programu.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu společně projednat body týkající se obchvatu města (návrhy předložené p. Mgr. Fajmonem a p. Ing. Gregorem).


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proPan starosta nechal hlasovat o programu včetně navržených úprav.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Schválený program


Návrhy na schválení:


1. Prodej domu č. p. 381, Za Zámkem, Lysá nad Labem.

2. Zveřejnění záměru na prodej části obec. pozemku p. č. 344/3, k. ú. Lysá n. L.

Body předkládá RM.


3. Informativní zpráva „Bezpečně do školy v Lysé nad Labem“.

Bod předkládá p. Ing. Osvald Z.


4. Odkoupení pozemků p.č. 835/2, 835/4, 835/6, 834/4, 834/6, 834/8, 866/28, 866/110, 833/16, 833/13, 866/40, 866/39, 866/74 a 866/31, k. ú. Lysá n. L., (lokalita Drážky) od jejich majitelů do vlastnictví Města Lysá n. L., a odkoupení infrastruktury od Družstva Drážky.

5. Vypsání výběrového řízení na zpracování a dodávku PD tělocvičny ve variantě zděné stavby, včetně studie, která bude obsahovat min. 3 varianty uspořádání vnitřních dispozic.

6. Rozdělení dotací z Fondu sportu a volného času na rok 2014.

7. Rozdělení dotací z Fondu na činnost spol. organizací na rok 2014.

8. Prodej části obec. pozemku p.č. 25611/1, nově označené jako p.p.č. st. 3376 o vým. 5 m2, k. ú. Lysá n. L.

9. Prodej části obec. pozemku p.č. 2673/1, nově označené jako p.p.č. st. 3377 o vým. 11 m2, k. ú. Lysá n. L.

10. Prodej části obec. pozemku p.č. 2673/1, nově označené jako p.p.č. st. 3379 o vým. 5 m2, k. ú. Lysá n. L.

11. Prodej části obec. pozemku p.č. 2641/2, nově označené jako p.p.č. 2641/29 o vým. 51 m2, k. ú. Lysá n. L.

12. Uzavření plánovací smlouvy č. 1/2014 KÚ na vybudování kanalizačního řadu v ulici Pivovarská.

13. Uzavření plánovací smlouvy č. 2/2014 KÚ s p. Skuhrovcem.

14. Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné s pí Z. Pánkovou.

15. Úprava rozpočtu města r. 2014 – 3. rozpočtové opatření.

16. Směna pozemků mezi Stř. krajem a Městem Lysá n. L.

17. Stanovení podmínek majetkoprávního vypořádání v rámci inv. akce Povodí Labem.

18. OZV Města Lysá n. L. č. 2/2014, o místních poplatcích.

19. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., na obec. pozemek

p.č. 621/2, k. ú. Lysá n. L.

20. Návrh na vydání územního plánu Lysá nad Labem.

21. Podpora zachování základních škol praktických.

22. Návrh na zveřejnění záměru prodeje obec. pozemků zastavěných garážemi ve vlastnictví

soukromých osob.

Body předkládá RM.


23. Návrh postupu města při budování silničního obchvatu a další silniční infrastruktury v Mikroregionu Polabí v letech 204 – 2020 a Dokončení obchvatové spojnice mezi R10 a D11 – obchvat města Lysá nad Labem – II. etapa.

Body předkládají p. Mgr. Fajmon H. a p. Ing. Gregor P.


24. Revokace usnesení č. 7 ze dne 19.02.201 ve věci duplicitního zápisu k nemovitostem ve vlastnictví Města Lysá n. L. a SDH Lysá n. L.

Bod předkládá p. Ing. Gregor P. a p. Sedláček T.


II. Návrhy na schválení


1. Prodej domu č. p. 381, Za Zámkem, Lysá nad Labem, do osobního vlastnictví.


RM materiál projednala dne 22.04.2014 usnesením č. 237.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Gregor P.

p. Chudoba, z řad občanů

p. Mgr. Kořista J.

p. Horvát M.

pí Chloupková M.

p. Sedláček T.

p. Mgr. Minařík J.

p. Bc. Eliška P.

p. Ing. Firman M.

p. Ing. Osvald Z.

p. Mgr. Fajmon H.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM odkládá návrh na prodej domu č. p. 381, Za Zámkem, Lysá n. L., do doby vyřešení vyklizení objektu.


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 8 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM, aby se zabývala řešením nájemního vztahu s manželi Puľovými, jejich budoucím bydlením, včetně splácení dluhu.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej domu č. p. 381, Za Zámkem, Lysá nad Labem, p. Miroslavu Chudobovi do osobního vlastnictví za nabídnutou cenu 252.252,- Kč. (Náhradníci: pí Maryna Rozumenko s nabídkou 165.000,- Kč a odkoupením dluhu po stávajících nájemnících v částce 80.000,- Kč a p. Ing. Kos s nabídkou 140.000,- Kč a odkoupením dluhu po stávajících nájemnících v č. p. 381 v částce 60.000,- Kč.).


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

proti

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Mgr. Fajmon H.

pro
2. Návrh na zveřejnění prodeje části p.p.č. 344/3, k. ú. Lysá n. L.


RM materiál projednala dne 06.05.2014 usnesením č. 270.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

zástupce žadatelky, z řad občanů

p. Bc. Eliška P.

p. Mgr. Minařík. J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Sedláček T.

p. Ing. Gregor P.

pí Chloupková M.

p. Ing. Osvald Z.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje návrh na zveřejnění prodeje části obecního pozemku p. č. 344/3, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Lysá n. L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.


Výsledek hlasování: pro: 0 hlasů

proti: 13 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

proti

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

proti

pí Chloupková M.

proti

p. Mgr. Kořista J.

proti

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Mgr. Fajmon H.

proti
3. Informativní zpráva „Bezpečně do školy v Lysé nad Labem“..


RM materiál neprojednávala, zprávu předložil p. Ing. Osvald Z.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Osvald Z.

p. Toužín, z řad občanů

p. Bc. Eliška P.

p. Ing. Gregor P.

p. Sedláček T.

pí Chloupková M.

p. Mgr. Kořista J.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) bere na vědomí Informativní zprávu o akci „Bezpečně do školy v Lysé nad Labem“,

b) ukládá RM prověřit možnost financování návrhů na zlepšení dopravní situace v návaznosti na zprávu „Bezpečně do školy v Lysé nad Labem“ pomocí grantů (např. AUTO ŠKODA).


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Od 19.00 hod. do 19.35 hod. podal p. Ing. arch. Šourek informaci o postupu výstavby v areálu bývalé Fruty. V následné diskuzi ke zprávě vystoupili p. Bc. Eliška, p. Mgr. Fajmon, p. Mgr. Havelka, pí Ing. Čížková J (vedoucí SÚ MěÚ Lysá n. L.), p. Sedláček, p. Ing. Firman a pí Chloupková.


4. Uzavření kupní smlouvy na pozemky a infrastrukturu v lokalitě Drážky.


RM materiál projednala dne 22.04.2014 usnesením č. 240.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Kořista J.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM souhlasí:

a) s uzavřením kupní smlouvy na pozemky s p. Brynychem Zdeňkem, p.č. 835/2, 835/4, 835/6, p. Loučem Radomírem, p. č. 834/4, 834/6, 834/8, manž. Holubovými Josefem a Evou, p. č. 866/28, 866/110, pí Titěrovou Jitkou, p. č. 833/16, 833/13, pí Brzobohatovou Pavlou a pí Hofmanovou Annou, p. č. 866/40, pí Hofmanovou Annou, p. č. 866/39, s p. Skuhrovcem Jaroslavem, p. č. 866/74, a p. Hermanem Petrem Mgr. a sl. Kolmanovou Jitkou, p. č. 866/31, všechny v k. ú. Lysá n. L. Pozemky jsou koupeny vždy za 1,- Kč od prodávajících – celková cena uhrazená za pozemky je 8,- Kč,

b) s uzavřením kupní smlouvy s Družstvem Drážky na infrastrukturu vybudovanou na pozemcích p. č. 835/2, 835/4, 864/6, 834/4, 866/28, 833/16, 866/40, 866/36, 866/35, 866/39, 835/6, 834/8, 866/110, 833/8, 833/13, 866/74, 866/71, 866/31, všechny v k. ú. Lysá n. L. v rozsahu: SO1 komunikace s odvodněním, SO2 vodovod, SO3 kanalizace, SO5 veřejné osvětlení za celkovou cenu 1,- Kč, za předpokladu předložení souhlasu všech účastníků výstavby infrastruktury,

c) aby firma STAVOKOMPLET, spol. s r. o., provozovala vodovodní a kanalizační řad v lokalitě Drážky ještě před uzavřením kupních smluv.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
5. Varianty řešení rekonstrukce tělocvičny ZŠ TGM v Lysé n. L. – Litoli.


RM materiál projednala usnesením č. 228 dne 22.04.2014.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Gregor P.

pí Chloupková M.

p. Bc. Eliška P.

p. Sedláček T.

p. Mgr. Kopecký P.

p. Houštecký V.

p. Mgr. Minařík J.

p. Ing. Osvald Z.

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Kopecký V., vedoucí OSMI

pí Mgr. Nováková M. ředitelka ZŠ J. A. Komenského, Lysá n. L.

p. Horvát M.

p. Ing. Firman M.

p. Mgr. Kořista J.

p. Ing. arch Koubek, zpracovatel ÚP
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM

a) bere na vědomí varianty výstavby nové tělocvičny při ZŠ TGM Litol včetně jejich předběžné cenové kalkulace, zpracované dle předpokládaného výkazu výměr,

b) schvaluje vypsání výběrového řízení na zpracování a dodávku PD tělocvičny ve variantě zděné stavby, vč. studie, která bude obsahovat minimálně tři varianty uspořádání vnitřních dispozic a možnost rozšíření (přístavby) školy o 2. stupeň.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 5 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Zastupitelé, p. Bc. Eliška, p. Ing. Firman, pí Chloupková a p. Kolman k hlasování dodali, že výstavbu tělocvičny podporují, důvodem toho, že se při hlasování zdrželi, byl jejich nesouhlas s rozšířením školy o druhý stupeň.


Návrh na usnesení:

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje změnu programu – přesunutí projednání vydání územního plánu Lysá nad Labem (původně bod č. 20) za bod č. 5.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
20. Návrh na vydání územního plánu Lysá nad Labem.


RM materiál projednala usnesením č. 296 dne 06.05.2014.


V diskusi k bodu vystoupili:

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Sedláček T.

p. Ing. Osvald T.

p. Mgr. Kořista J.

p. Bc. Eliška P.,

pí Chloupková M.

p. Ing. arch. Koubek
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vydává územní plán Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 4 hlasy

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

proti

p. Ing. Černohorský O.

proti

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

proti

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

proti

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

6. Rozdělení dotací z Fondu sportu a volného času na rok 2014.


RM materiál projednala dne 06.05.2014 usnesením č. 293.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Kořista J.

p. Ing. Černohorský O.

p. Ing. Gregor P.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje předložený návrh na rozdělení dotací z Fondu sportu a volného času na rok 2014.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasy

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
7. Rozdělení dotací z Fondu na činnost společenských organizací na rok 2014.


RM materiál projednala dne 06.05.2014 usnesením č. 294.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Firman M.

p. Mgr. Minařík J.

p. Ing. Osvald Z.

p. Horvát M.

p. Bc. Eliška P.

pí Chloupková M.
Odchod p. Sedláček 21.30 hod.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje předložený návrh na rozdělení dotací z Fondu na činnost společenských organizací na rok 2014.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasy

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

mimo

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

mimo

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan Sedláček a pan Ing. Osvald mimo jednací místnost.


Návrh na usnesení:

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvalujespolečné projednání bodů, týkajících se prodeje pozemků pod trafostanicemi, neboť se jedná o body stejného typu.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasy

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

mimo

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan Sedláček mimo jednací místnost.


Ve společné diskusi k bodům vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Bc. Eliška P.

p. Mgr. Kořista J.

p. Houštecký V.

p. Mgr. Fajmon H.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá starostovi města, aby prověřil u spol. ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, možnost doplnit do smluv o prodeji pozemků pod trafostanicemi ustanovení o možnosti přednostního práva na zpětný odkup pro Město Lysá n. L.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

mimo

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti
Pan Sedláček mimo jednací místnost.


8. Prodej části p.p.č. 2566/1, k. ú. Lysá n. L. (trafostanice v ul. Rybízová).


RM materiál projednala usnesením č. 209 dne 08.04.2014.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje části obecního pozemku p.č. 2566/1, nově označené GP č. 2809-445070/2012, ze dne 20.02.2014, jako p.p.č. st. 3376 o výměře 5 m2, druh pozemku zastavěná plocha, k. ú. Lysá n. L., pod stavbou trafostanice v ulici Rybízová, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, za cenu 1.000,- Kč/m2. Kupující v zákonné lhůtě podá přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí. Dále kupující hradí kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

mimo

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan Sedláček mimo jednací místnost.


9. Prodej části p.p.č. 2673/1, k. ú. Lysá n. L. (trafostanice na Sídlišti).


RM materiál projednala dne 08.4.2014 usnesením č. 210.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej části obecního pozemku p.č. 2673/1, nově označené GP č. 2812-596070/2012, ze dne 20.02.2014, jako p.p.č. st. 3377 o výměře 11 m2, druh pozemku zastavěná plocha, k. ú. Lysá n. L., pod stavbou trafostanice na Sídlišti, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, za cenu 1.000,- Kč/m2. Kupující v zákonné lhůtě podá přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí. Dále kupující hradí kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN.Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

mimo

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan Sedláček mimo jednací místnost.


10. Prodej části p.p.č. 2673/1, k. ú. Lysá n. L. (trafostanice u MŠ Pampeliška).


RM materiál projednala usnesením č. 211 dne 08.04.2014.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej části obecního pozemku p.č. 2673/1, nově označené GP č. 2818-718070/2012, ze dne 10.03.2014, jako p.p.č. st. 3379 o výměře 5 m2, druh pozemku zastavěná plocha, k. ú. Lysá n. L., pod stavbou trafostanice u MŠ Pampeliška, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, za cenu 1.000,- Kč/m2. Kupující v zákonné lhůtě podá přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí. Dále kupující hradí kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

mimo

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan Sedláček mimo jednací místnost.


11. Prodej části p.p.č. 2641/2, k. ú. Lysá n. L. (ul. Ve Skále).


RM materiál projednala dne 10.04.2014 usnesením č. 212.


V diskuzi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Kořista J.

pí Pilařová M., vedoucí OŽP


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej části obecního pozemku p.č. 2641/2, nově označené GP č. 2663-3/2013, ze dne 13.01.2013, jako p.p.č. st. 2641/29 o výměře 51 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Lysá n. L., paní Martině Macurové, trvale bytem Ve Skále 1609, Lysá n. L., za cenu 500,- Kč/m2. Kupující v zákonné lhůtě podá přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí. Dále kupující hradí kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN. Do kupní smlouvy bude zaneseno: Prodávající prohlašuje, že pozemek je součástí registrovaného významného krajinného prvku Lom a podléhá zvýšené ochraně vycházející z ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. V uvedeném místě není možné, bez souhlasu orgánu ochrany přírody umísťovat stavby, provádět pozemkové úpravy, měnit kultury pozemku, odvodňovat pozemky, těžit nerosty, apod.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

mimo

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

proti

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan Sedláček mimo jednací místnost.


12. Plánovací smlouva č. 1/2014 KÚ, manž. Hornovi.


RM materiál projednala dne 22.04.2014 usnesením č. 259.


V diskuzi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Horvát M.

p. Mgr. Kořista J.

pí Chloupková M.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření plánovací smlouvy č. 1/2014 KÚ na vybudování kanalizačního řadu v ulici Pivovarská, k. ú. Lysá n. L., s manž. Ing. Vojtěchem Hornem a Soňou Hornovou, trvale bytem Na Zemské stezce 1274/39, 289 22 Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

mimo

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan Sedláček mimo jednací místnost.


13. Plánovací smlouva č. 2/2014 KÚ, p. Skuhrovec.


RM materiál projednala dne 06.05.2014 usnesením č. 290.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Kořista J.

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ

pí Chloupková M.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření plánovací smlouvy č. 2/2014 KÚ na vybudování infrastruktury na pozemku p. č. 3727, k. ú. Lysá n. L., s p. Michalem Skuhrovcem, trvale bytem Jedličkova 1687/11, 289 22 Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

mimo

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan Sedláček mimo jednací místnost.


14. Návrh na uzavření splátkového kalendáře s pí Zorou Pánkovou.


RM materiál projednala dne 22.04.2014 usnesením č. 229.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s pí Zorou Pánkovou na měsíční splátky ve výši 2.000,- Kč za dlužné nájemné k bytu č. 33 v č. p. 551, Slepá ul. Milovice – Mladá.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

mimo

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan Sedláček a p. Mgr. Minařík mimo jednací místnost.


15. Úprava rozpočtu na rok 2014 – 3. rozpočtové opatření.


RM materiál projednala dne 22.04.2014 usnesením č. 257 a dne 06.05.2014 usnesením č. 278.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Bc. Eliška P.

p. Ing. Gregor P.

p. Houštecký V.

p. Mgr. Kořista J.

p. Horvát M.

pí Chloupková M.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu rozpočtu Města Lysá nad Labem na rok 2014, 3. rozpočtové opatření, v předloženém znění.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

mimo

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan Sedláček mimo jednací místnost.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá panu tajemníkovi prověřit finanční náročnost zpracování dopravního generelu.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

mimo

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se
Pan Sedláček mimo jednací místnost.


16. Směna pozemků mezi Středočeským krajem a městem Lysá n. L.


RM materiál projednávala dne 06.05.2014 usnesením č. 274.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Kořista J.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje směnu částí obecních pozemků p. č. 3451/57, 3451/60, 3451/85, 3451/86, 3850 a 3851, všechny k. ú. Lysá n. L., označených GP 2713-36/2013 jako pozemek p. č. 3451/91 o výměře 394 m2, k .ú. Lysá n. L., za části pozemků ve vlastnictví Středočeského kraje, p. č. 3451/58, 3564/2, oba  k. ú. Lysá n. L., označených GP 2713-36/2013 jako pozemky p. č. 3451/90 o výměře 33 m2, 3451/93 o výměře 24 m2, 3451/94 o výměře 56 m2, 3564/4 o výměře 177 m2 a 3564/5 o výměře 45 m2, všechny k. ú. Lysá n. L., a za pozemek p. č. 3520/2 o výměře 25 m2, k. ú. Lysá n. L.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

mimo

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan Sedláček mimo jednací místnost.


17. Podmínky majetkoprávního vypořádání v rámci akce Povodí Labe.


RM materiál projednala dne 06.05.2014 usnesením č. 275.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o souhlasu s provedením stavby a svůj souhlas s realizací záměru „ID 10 – Mlynařice, Lysá n. L. – Stará Lysá, revitalizace“ na obecních pozemcích p. č. PK 1978/19, PK 2047/1, PK 3545, PK 3547, 2046/28, 2071/1, 2079/1, 3535/2, 3544, 3559/2, všechny v k. ú. Lysá n. L., a podmiňuje ji tím, že za zábor obecních pozemků bude ve stejné výměře provedena směna pozemků ve vlastnictví Povodí Labe, kde město preferuje pozemky p. č. 3481/1, 3481/2, 3482/2, 3819, všechny v k. ú. Lysá n. L.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

mimo

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan Sedláček mimo jednací místnost.


18. OZV Města Lysá nad Labem č. 2/2014, o místních poplatcích.


RM materiál projednala dne 22.04.2014 usnesením č. 261.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Dvořák, tajemník

p. Mgr. Kořista J.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 2/2014, o místních poplatcích.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

mimo

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan Sedláček mimo jednací místnost.


19. Smlouva o zřízení věcného břemene na p.p.č. 621/2, k. ú. Lysá n. L., s ČEZ Distribuce, a. s.


RM materiál projednala dne 06.05.2014 usnesením č. 284.


V diskuzi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6015892/001 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemek p. č. 621/2, k. ú. Lysá n. L., za cenu 1.200,- Kč včetně DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

mimo

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan Sedláček mimo jednací místnost.


20. Návrh na vydání územního plánu Lysá nad Labem.


Byl projednán za bodem č. 5.


21. Podpora zachování základních škol praktických.


RM materiál projednala dne 22.04.2014 usnesením č. 252.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

pí Mgr. Nováková, ředitelka ZŠ J. A. Komenského

p. Mgr. Minařík J.

p. Mgr. Kopecký P.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje souhlas a podporu otevřenému dopisu ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy za zachování základních škol praktických.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

mimo

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan Sedláček mimo jednací místnost.


22. Prodej pozemků zastavěných garážemi ve vlastnictví soukromých osob.


RM materiál neprojednávala, návrh předložil p. Mgr. Fajmon H.


Příchod p. Sedláček 22.35 hod.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.

pí Chloupková M.

p. Mgr. Kopecký P.

p. Ing. Gregor P.

p. Ing. Osvald Z.

p. Sedláček T.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá:

Panu tajemníkovi:

a) zveřejnit na úřední desce města záměr na prodej pozemků města p. č. 2405, o výměře 20 m2, p. č. 2384, o výměře 19 m2, p. č. 2388, o výměře 19 m2, p. č. 1820, o výměře 18 m2, p. č. 1823, o výměře 18 m2, p. č. 599, o výměře 22 m2, p. č. 1811/3, o výměře 18 m2, a p. č. 1811/2, o výměře 12 m2, všechny pozemky k. ú. Lysá n. L., zastavěných garážemi ve vlastnictví soukromých osob s tím, že minimální požadovaná cenu bude činit 500,- Kč Kč/m2,

b) zaslat dopis s nabídkou odprodeje všem majitelům garáží postavených na těchto pozemcích města.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
23. Návrh postupu města při budování silničního obchvatu.


RM materiál neprojednávala, návrh předložil p. Mgr. Fajmon H.


Dokončení obchvatové spojnice mezi R10 a D11 – obchvat města Lysá n. L. - II. etapa.


RM materiál neprojednávala, návrh předložil p. Ing. Gregor P.


Ve společné diskusi k bodům vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Kořista J.Odchod p. Kolman 23.00 hod.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM zpracovat do příštího jednání ZM návrhy dalšího postupu ve věci výstavby obchvatu města Lysá nad Labem dle materiálů předložených p. Mgr. Fajmonem a p. Ing. Gregorem.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
24. Řešení duplicitního zápisu vlastnictví k nemovitostem mezi SDH Lysá n. L. a městem Lysá n. L.


RM materiál neprojednávala, návrh předložili p. Ing. Gregor P. a p. Sedláček T.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Sedláček T.

pí Chloupková M.

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Fajmon H.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) neschvaluje podmínky SDH ve věci duplicitního vlastnictví pozemků,

b) Město a SDH uznávají, že jediným vlastníkem pozemků p.č. 3465/1, st. P. 208/25 a st. p. 2441 je Město Lysá nad Labem s tím, že město zaplatí veškeré náklady spojené s definitivním zápisem do KN,

c) SDH souhlasí s tím, aby za tyto pozemky obdrželo do konce roku 2014 vyrovnání ve výši desetinásobku původní kupní ceny pro potřeby činnosti SDH, např. s cílem využít těchto prostředků na opravu cisterny,

d) tato rozhodnutí budou uvedena v návrhu konečné dohody mezi městem a SDH, přičemž v dohodě bude i uveden zájem obou stran na tom, aby tyto pozemky i v budoucnu sloužily výhradně pro účely požární ochrany města a k činnosti SDH, vyjma pozemků pod parkovištěm u Penny marketu a pod trafostanicí, který je v majetku ČEZ.


Výsledek hlasování: pro: 2 hlasy

proti: 9 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh nebyl přijat.p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

proti

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Mgr. Fajmon H.

proti
IV. Diskuse:

p. Ing. Firman - ke zveřejňování bankovních účtů na webových stránkách uvedl, že se díval na stránky jiných měst, např. i na Slovensku, většina webů neobsahuje běžné účty, standardně jsou zveřejňovány smlouvy, faktury, atp.,

p. Mgr. Havelka - k článku o poplatcích za vedení účtů, který byl zveřejněn v deníku Nymbursko, uvedl, že bylo porovnáváno neporovnatelné, města nenabízejí stejné služby, např. Lysá umožňuje platby kartou, prostřednictvím SIPO, tyto transakce jsou zpoplatněny, jiná města tuto možnost nenabízí, bude zpracována reakce do Nymburska a zpráva bude předložena i ZM, zároveň byla zahájena jednání s Českou spořitelnou o možné úpravě podmínek,

p. Bc. Eliška - pochválil RM za řešení situace ZUŠ (plánované rozšíření výukových prostor), dále ocenil i možnost, že klienti odboru ŠSVZaK si budou moci vyřídit své záležitosti na MěÚ Milovice (zřízení „odloučeného pracoviště“),

- dotázal se, jestli jsou uplatňovány reklamace stavu silnic u SÚS,

p. Mgr. Havelka - jsou uplatňovány,

pí Ing. Novotná, vedoucí OD – Lysá spadá pod dva cestmistry, jeden nastoupil nově, přijede se podívat a na základě zjištění navrhne možná řešení,

p. Bc. Eliška - nové hřiště, všiml si, že je rozpraskaný povrch, musí se reklamovat,

p. Mgr. Havelka - o závadách vědí, bude se reklamovat víc závad, požádal p. Bc. Elišku o zaslání jeho podkladů, ověří, jestli mají k reklamaci připraveny všechny závady,

p. Bc. Eliška - dotaz, zda se zvířecí exkrementy mohou dávat do popelnic,

p. Mgr. Havelka - zjistí, jaký je vhodný způsob likvidace,

p. Mgr. Fajmon - doporučil zvážit vypsání výběrového řízení na banku.


Odchod p. Ing. Firman 23.40 hod.


p. Mgr. Fajmon - dotaz, jaký je aktuální stav plánované opravy schodišť nadjezdu,

- k dětskému hřišti u PENNY v ul. Sokolská – zjištěny závady (poškozená houpačka, díra v plotě), zajistit opravu,

- dotaz, co bude s bývalým bazénem,

- zjistil, že se prodává pozemek na konci Čapkovy ul., je za dobrou cenu, RM by měla připravit stanovisko, domnívá se, že by se pozemek měl vykoupit,

p. Mgr. Havelka - k hřišti – již 2x závady opraveny, hřiště je bohužel trvale cílem vandalismu, v plánu je pořízení dvou kamerových bodů, jeden by měl být umístěn právě do těchto prostor a druhý k novému hřišti u školy, zatím MěP provádí časté kontroly,

- k bazénu – byly započaty úpravy, zjistí konkrétní informace,

p. Ing. Kopecký V., vedoucí OSMI – k bazénu – byly odstraněny stromky, provedena povrchová úprava, natažení textilie, zasypání štěrkem, nakonec by se měl vysázet okrasný porost (okrasné trávy),

- schodiště u nadjezdu – byla zveřejněna zakázka a zároveň osloveno několik firem, zatím se nikdo nepřihlásil, problémem je návaznost místní i krajské komunikace, schodiště je dle statického posudku provozuschopné, proto nebylo zavřeno,

p. Horvát - navrhl zvážit možnost dát pracovníkům na veřejně prospěšných pracích odměnu, podle jeho názoru jsou to nejlepší pracovníci, kteří pro město v tomto projektu pracovali, zvýšený úklid je ve městě znát,

p. Ing. Černohorský - dotaz kolik peněz je v loterijním fondu a jak vysoký je příděl do sociální komise,

p Mgr. Havelka a pí Ing. Polenová, vedoucí FO, - společně uvedli, že ve fondu je z loňského roku 385 tis. Kč, letos přibylo dalších 406 tis. Kč, peníze se tam nasčítávají,

p. Ing. Černohorský - kdo se stará o veřejné prostranství v lokalitě Vichrova,

p. Ing. Kopecký V. a pí Ing. Čížková J. – společně uvedli, že o pozemky, které patří k jednotlivým bytovým domům, by se měla starat společenství vlastníků, o pozemky v majetku města pak město,

p. Ing. Černohorský - upozornil, že u nově vysazených stromků zůstaly podpůrné kůly, teď už stromky povyrostly a kůly nejsou potřeba, doporučil odstranit,

p. Mgr. Minařík - doslechl se, že v bývalé hospodě U žraloka má být ubytovna pro sociálně slabší občany, je to pravda?,

p. Mgr. Havelka - o ničem takovém neví, žádná žádost o změnu užívání objektu nebyla podána,

p. Mgr. Kořista - podpořil návrh p. Mgr. Fajmona na výkup pozemku v ul. Čapkova,

- požádal o aktuální informace k činnosti MAS,

- dotaz, jestli MAS má zaměstnance, pokud ano, uvítal by jejich účast na ZM, kde by se představili,

p. Mgr. Havelka - MAS zaměstnance v tuto chvíli nemá, 1 osoba pracuje na dohodu (pí Čáslavková - v současné době je na MD), pozve ji na jednání ZM,

- informace o činnosti MAS jsou na webových stránkách MAS,

p. Mgr. Kořista - informace by ZM mělo dostat v červnu nebo v září, jen připomíná, aby se na to nezapomnělo,

p. Ing. Dvořák, tajemník – bude valná hromada MAS, na to bude navazovat další komunitní projednávání dne 10.06.2014 (v kině od 17.00 hod.), na jednání bude i pí Čáslavková,

p. Mgr. Kořista - bude o této akci někde zveřejněna informace?,

p. Mgr. Kopecký a p. Ing. Dvořák - ano, chystá se informace do Listů,

p. Ing. Dvořák - dodal, že v Listech č. 5/2014 byl o činnosti MAS článek.


V. Interpelace


S interpelací vystoupil p. Sedláček.


1/ Nezametá se ul. Jiráskova a Dobrovského sady, neuklizeno od loňské sklizně obilí, alespoň 2x ročně by se měla uklidit.

2/ V ul. Nerudova před samoobsluhou je rozbitý chodník, nutné řešit.

3/ V ul. Vichrova jsou zarostlé kanály, je tam vzrostlá tráva, cca 30 cm vysoká, konkrétně jde o první odbočku vpravo hned za ul. U Nové hospody, ten kdo dělá kontrolu pořádku, by to měl prověřovat.


Pan Ing. Kopecký V. k ul. Vichrova uvedl, že zhruba před týdnem nechali celou lokalitu vyčistit. Pan Sedláček uvedl, že je ochoten osobně ukázat konkrétní místo.

Pan Bc. Eliška uvedl, že interpelace zašle panu starostovi písemně, bude se týkat administrace zakázky na zateplení budovy kina (bylo zadáno bez výběrového řízení), a další se bude týkat provozu stánku s občerstvením, jak se bude řešit popíjení na veřejném prostranství.


IV. Diskuse (pokračování):


p. Ing. Osvald - na minulém ZM měl pan Mgr. Fajmon připomínky k parkování na výstavišti, připomněl, že při schvalování projektu bylo dohodnuto, že mimo výstavu tam budou moci parkovat občané, chtěl prověřit, ale zaparkovat tam nemohl, chce zprávu, jaká byla ohledně tohoto parkování přijata opatření,

p. Mgr. Havelka - stavební úřad prováděl šetření, sdělí písemně výsledek,

p. Ing. Osvald - nové hřiště – momentálně je tam dřevěný domek (asi šatny), který se zatepluje, postup prací je špatný.

p. Mgr. Havelka - řeší pí Vlastová, práce neodpovídá tomu, jak by měla být provedena,

p. Ing. Osvald - hřiště – chybí tam zemina, ale přístupová cesta neumožňuje průjezd nákladního auta, není možné tam zeminu navézt.


Pan starosta všem poděkoval za účast a zasedání zastupitelstva města ve 24.00 hod. ukončil.


Pozn.: Z technických důvodů (selhání nahrávacího zařízení) není k tomuto zápisu přiložen audiozáznam.


Zapsala: Procházková L.

Zápis vyhotoven dne: 20.05.2014


Ověřovatelé zápisu:
......................................... .......................................................

p. Bc. Eliška Petr p. Horvát Milan........................................................

starosta


Vytvořeno 3.10.2022 17:24:19 | přečteno 25x | jiri.virava
load