Zápis č. 02 ZM 09.04.2014

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 09.04.2014 na MěÚ Lysá nad Labem.


Přítomni: p. Mgr. Havelka Jiří

pí Chloupková Marcela

p. Sedláček Tomáš

p. Bc. Eliška Petr

p. Mgr. Fajmon Hynek

p. Ing. Osvald Zdeněk

p. Kolman Josef (příchod 17.15 hod.)

p. Ing. Firman Miroslav

p. Houštecký Václav

p. Mgr. Kopecký Petr

p. Mgr. Kořista Jan (příchod 17.10 hod.)

p. Ing. Černohorský Ondřej

p. Ing. Gregor Petr

p. Mgr. Minařík Jaroslav (příchod 17.35 hod.)


Omluveni: p. Horvát Milan


I. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a uvedl, že z dnešního jednání se omluvil p. Horvát M., později se dostaví p. Kolman J., p. Mgr. Minařík J. a p. Mgr. Kořista J. Pan starosta konstatoval, že je přítomna většina členů zastupitelstva města a zastupitelstvo tak je usnášeníschopné.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi p. Ing. Firman M. a p Ing. Gregor P. Do návrhové komise byli navrženi p. Ing. Osvald Z., pí Chloupková M. a p. Mgr. Fajmon H.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na členy návrhové komise.

Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Zápis ze dne 19.02.2014 byl ověřovateli ověřen a ostatním členům zastupitelstva byl dán na vědomí. Pan starosta se dotázal, zda má někdo ze zastupitelů připomínky k zápisu, vzhledem k tomu, že nikdo k zápisu připomínky neměl, pan starosta konstatoval, že považuje zápis za ověřený. Následně se pan starosta dotázal, zda má někdo dotaz k písemné zprávě o plnění usnesení RM a ZM, předložené panem tajemníkem, žádné dotazy nebyly.


Pan starosta seznámil členy ZM s navrženým programem včetně rozšíření o bod předložený p. Mgr. Fajmonem a o projednání zápisu z jednání finančního výboru. Pan Bc. Eliška se dotázal, zda někdo čeká na projednání konkrétního bodu a má zájem o jeho zařazení na začátek jednání, na základě žádostí pak navrhl jako první projednat zápis z jednání Osadního výboru Byšičky, poté bod týkající se schválení hospodářských výsledků příspěvkových organizací města a bod týkající se prodeje pozemků manž. Sosnovým. Pan starosta navrhl před uvedenými body projednat informaci o bezúplatném převodu pozemku od Státního pozemkového úřadu.


Pan starosta nechal hlasovat o programu včetně navržených úprav.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proPříchod p. Mgr. Kořista 17.10 hod.


Schválený program


Návrhy na schválení:


1. Informace o žádosti o bezúplatný převod zemědělského pozemku od Státního pozemkového úřadu.

Předkládá pan starosta.


Informativní zprávy:


2. Zápis z Osadního výboru Byšičky dne 19.03.2014.

Předkládá rada města.


Návrhy na schválení (pokračování):


3. Schválení hospodářských výsledků příspěvkových organizací Města Lysá n. L. a jejich přidělení do fondů dle návrhu ředitelů.

4. Prodej části obec. pozemku p. č. 2654/10 a 2654/11, vým. 6 m2, k. ú. Lysá n. L.

Body č. 3 – 4 předkládá rada města.


5. Zajištění bezpečnosti občanů na křižovatce Jedličkovy ul. a ul. Na Mlíčníku.

Předkládá p. Ing. Gregor.


6. Zajištění transparentnosti účtu, resp. účtů města – zveřejnění na webových stránkách města.

Předkládají p. Ing. Gregor, p. Sedláček, p. Bc. Eliška, p. Ing. Osvald.


7. Zařazení zpracování dopravního generelu města Lysá n L. do úpravy rozpočtu na rok 2014.

8. Obchvat II. etapa.

9. Zajištění trvalého zveřejňování uzavřených smluv mezi městem a jinými subjekty na webových stránkách města a jejich pravidelná aktualizace.

10. Snížení prašnosti v Lysé n. L.

11. Zapojení města do státních dotačních programů a krajských fondů.

Body č. 7 – 11 předkládají p. Ing. Gregor, p. Sedláček.


12. Prodej části obec. pozemku p. č. 2673/1, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L. (novinový stánek na Sídlišti).

13. Prodej části obec. pozemku p. č. 494/9, vým. 48 m2, druh pozemku zahrada, k. ú. Lysá n. L., nově označené jako pozemek p.č. 494/85.

14. Prodej obec. pozemku p. č. 819/5 o vým. 70 m2, druh pozemku zahrada, k. ú. Lysá n. L.

15. Prodej části obec. pozemku p. č. 623/1, vým. 12 m2, k. ú. Lysá n. L.

16. Bezúplatný převod pozemku p. č. st. 1495, k. ú. Lysá n. L., z vlastnictví Stř. kraje do vlastnictví Města Lysá n. L.

17. Přijetí finančního daru od spol. LINDE+WIEMANN CZ, s. r. o., Lysá n. L., a uzavření darovací smlouvy.

18. Poskytnutí podílů vlastníkům kulturních památek z dotace Programu regenerace a z rozpočtu města + zápis z Komise regenerace MPZ, ze dne 17.03.2014.

19. Zvolení pí Labutové Jaroslavy a pí Chloupkové Marcely přísedícími OS Nymburk pro volební období 2014 – 2018.

20. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemky p. č. 2875/81, 2986/6 a 3605/1, k. ú. Lysá n. L.

21. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., na obec. pozemek p. č. 319/4, k. ú. Litol.

22. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., na obec. pozemek p. č. 3451/31, k. ú. Lysá n. L.

23. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., na obec. pozemek p. č. 50/10, k .ú. Litol.

24. Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné s p. L. Brodským.

25. Poslední úprava rozpočtu roku 2013.

26. Úprava rozpočtu města na rok 2014.

27. Stanovení počtu členů ZM pro volební období 2014 – 2018.

Body č. 12 – 27 předkládá rada města.

28. Zahájení jednání o získání pozemků MO ČR v katastru města Lysá n. L.

29. Provedení zápisu dosud nezapsaných nemovitostí ve vlastnictví Města Lysá n. L. do KN.

30. Návrh na zahájení jednání o prodeji plynovodu v Milovicích.

Body č. 28 – 30 předkládá p. Mgr. Fajmon


Informativní zprávy (pokračování):


31. Vyřizování petic a stížnostní za rok 2013 a informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

32. Zápis z finančního výboru 31.03.2014.

Body č. 31 - 32 předkládá rada města.


II. Návrhy na schválení


1. Informace ohledně žádosti obce o bezúplatný převod zemědělského pozemku od Státního pozemkového úřadu.


RM materiál neprojednávala.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků p. č. 3623/8 o výměře 107 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, a p. č. 633/7 o výměře 2 077 m2, druh pozemku orná půda, oba v k. ú. Lysá nad Labem, od Státního pozemkového úřadu.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
III. Informativní zprávy


2. Zápis z Osadního výboru Byšičky.


RM materiál projednala dne 25.03.2014 usnesením č. 196.


Příchod p. Kolman J. v 17.15 hod.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Osvald Z.

p. Koštíř J., předseda OV Byšičky

p. Jílek G., člen OV Byšičky
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z jednání Osadního výboru Byšičky dne 19.03.2014.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
II. Návrhy na schválení (pokračování)


3. Schválení hospodářských výsledků příspěvkových organizací Města Lysá n. L. a jejich přidělení do fondů.


RM materiál projednala dne 11.03.2014 usnesením č. 158.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Bc. Eliška P.

p. Ing. Firman M.
Pan Bc. Eliška uvedl, že se při hlasování o schválení a rozdělení hospodářských výsledků zdrží, protože věc se týká jeho rodinných příslušníků.


Pan Mgr. Fajmon přednesl návrh na usnesení: ZM navrhuje hospodářské výsledky příspěvkových organizací rozdělovat do fondů v poměru 30 % do fondu odměn a 70 % do rezervního fondu.


Výsledek hlasování: pro: 2 hlasy

proti: 2 hlasy

zdržel se: 9 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

proti

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

proti

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje hospodářské výsledky příspěvkových organizací Města Lysá nad Labem: MŠ Pampeliška, MŠ Mašinka, MŠ Čtyřlístek, MŠ Dráček, ZŠ J. A. Komenského, ZŠ B. Hrozného, ZŠ T. G. Masaryka Litol, ZUŠ F. A. Šporka, městské knihovny a jejich přidělení do fondů dle návrhu ředitelů.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se
4. Prodej částí obecních pozemků p. č. 2654/10 a 2654/11, k. ú. Lysá n. L.


RM materiál projednala dne 25.02.2014 usnesením č. 113 a dne 25.03.2014 usnesením č. 177.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Sosna, z řad občanůPan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej části obecního pozemku p. č. 2654/10 označené jako díl „c“ o výměře 1 m2 a části p. č. 2654/11 označené jako díl „b“ o výměře 5 m2 dle GP 2473-47/2011, k. ú. Lysá nad Labem, za cenu 6,50 Kč/m2 manž. Sosnovým, bytem Třebízského 1194, Lysá nad Labem. Kupující v zákonné lhůtě podá přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a uhradí daň z nabytí nemovitých věcí. Dále kupující hradí kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
5. Zajištění bezpečnosti občanů na křižovatce Jedličkovy ulice a ulice Na Mlíčníku v Lysé n. L.


RM materiál neprojednávala, návrh předložil p. Ing. P. Gregor.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Kořista J.

pí Chloupková M.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM, aby ve spolupráci s OD a DI zabezpečila křižovatku Jedličkovy ul. a ul. Na Mlíčníku tak, že zajistí obnovení vodorovného dopravního značení a bude dál jednat se SÚS o přípravě dlouhodobějšího řešení.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržel se

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se
6. Zajištění transparentnosti účtů města zveřejněním na webových stránkách města.


RM materiál neprojednávala, návrh předložili p. Ing. P. Gregor, p. T. Sedláček, p. Bc. Eliška P. a Ing. Osvald Z.


Příchod p. Mgr. Minařík J. v 17.35 hod.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Gregor P.

p. Ing. Firman M.

p. Sedláček T.

p. Mgr. Fajmon H.

pí Ing. Polenová, vedoucí FO

p. Mgr. Kořista J.

p. Ing. Osvald Z.

pí Chloupková M.

p. Ing. Dvořák M., tajemník

p. Mgr. Minařík J.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM pověřuje předkladatele návrhu na zajištění transparentnosti účtů města zveřejněním na webových stránkách města, aby ve spolupráci s vedoucí finančního odboru MěÚ Lysá nad Labem připravili konkrétní návrh řešení.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
7. Zařazení zpracování dopravního generelu města Lysá nad Labem do rozpočtu na rok 2014.


RM materiál neprojednávala, návrh předložili p. Ing. P. Gregor a p. T. Sedláček.


Pan Ing. Gregor navrhl spojit tento bod s projednáním úpravy rozpočtu na rok 2014, neboť i tento bod se týká návrhu na úpravu rozpočtu.


8. Obchvat II. etapa.


RM materiál neprojednávala, návrh předložili p. Ing. P. Gregor a p. T. Sedláček.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Gregor P.

p. Sedláček T.

pí Chloupková M.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Mgr. Kopecký P.

p. Ing. Osvald Z.
O bodu nebylo hlasováno, nebyl podán žádný návrh na usnesení.


9. Zajištění trvalého zveřejňování uzavřených smluv na webových stránkách města.


RM materiál neprojednávala, návrh předložili p. Ing. P. Gregor a p. T. Sedláček.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Kořista J.

p. Ing. Gregor P.

p. Ing. Firman M.

p. Ing. Dvořák, tajemníkO bodu nebylo hlasováno, nebyl podán žádný návrh na usnesení, pan Ing. Dvořák k věci doplnil, že se zveřejňováním se počítá v rámci provozu nových webových stránek města.


10. Návrh na snížení prašnosti v Lysé nad Labem.


RM materiál neprojednávala, návrh předložili p. Ing. P. Gregor a p. T. Sedláček.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka

p. Sedláček T.

pí Chloupková M.

p. Ing. Gregor P.

p. Ing. Kopecký V., vedoucí SMI

p. Houštecký V.

p. Mgr. Kořista J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Osvald Z.

p. Mgr. Minařík J.

p. Ing. Firman M.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM:

a) prověřit aktuálnost koncepce péče o zeleň,

b) prověřit nájemní smlouvy na zemědělské pozemky města se zaměřením na zjištění existence polních cest.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
11. Zapojení města do státních dotačních programů a krajských fondů.


RM materiál neprojednávala, návrh předložili p. Ing. P. Gregor a p. T. Sedláček.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Kořista J.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá starostovi města, aby do příštího zasedání ZM předložil návrh zapojení města do dotačních státních programů, krajských, příp. jiných fondů s návrhem postupu a zodpovědnosti jednotlivých odborů samosprávy města.


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 2 hlasů

zdržel se: 6 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti
12. Návrh na zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 2673/1, k. ú. Lysá n. L.


RM materiál projednala dne 25.02.2014 usnesením č. 109.


p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Kořista J.

pí Chloupková M.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 2673/1 o výměře cca 25 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Lysá nad Labem, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
13. Návrh na prodej části p.p.č. 494/9, k. ú. Lysá n. L.


RM materiál projednala dne 25.02.2014 usnesením č. 110.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej části obecního pozemku p. č. 494/9, o výměře 48 m2, kultura zahrada, k. ú. Lysá nad Labem, nově označené GP 2569-20/2012 jako pozemek p. č. 494/85, k. ú. Lysá nad Labem, za částku 300,- Kč/m2, pí Radce Jelínkové, bytem Brigádnická 1633/4, Lysá n. L. Kupní cena bude hrazena ve 12 měsíčních splátkách. Kupující při podpisu smlouvy uhradí nájemné za tři roky zpětně v částce 5,- Kč/m2/rok. Do doby hrazení celé kupní smlouvy bude kupující rovněž platit nájemné v částce 5,- Kč/m2/rok. Kupující dále hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí, tj. 1.000,- Kč. Kupující v zákonné lhůtě podá přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a uhradí daň z nabytí nemovitých věcí.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro
14. Návrh na prodej obecního p.p.č. 819/5, k. ú. Lysá n. L.


RM materiál projednala dne 11.02.2014 usnesením č. 45 a dne 11.03.2014 usnesením č. 137.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Sedláček T.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 819/5 o vým. 70 m2, druh pozemku zahrada, k. ú. Lysá nad Labem, manželům RNDr. Svatavě a RNDr. Alešovi Ždimerovým, trvale bytem Švermova 799, Lysá nad Labem, za cenu 500,- Kč/m2. Kupující v zákonné lhůtě podá přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a uhradí daň z nabytí nemovitých věcí. Dále kupující hradí kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro
15. Návrh na prodej části p.p.č. 623/1, k. ú. Lysá n. L., na stavbu distribuční stanice optického internetu.


RM materiál projednala dne 11.02.2014 usnesením č. 79 a dne 11.03.2014 usnesením č. 138.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

pí Chloupková M.

p. Mgr. Kořista J.

p. Nedoma J., žadatel

p. Sedláček T.

p. Houštecký V.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej části obecního pozemku p. č. 623/1 o výměře 12 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Lysá nad Labem, sdružení LysaFree, IČ 266 69 102, se sídlem Dvořákova 1184, Lysá nad Labem, za cenu 1.000,- Kč/m2. Kupující v zákonné lhůtě podá přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a uhradí daň z nabytí nemovitých věcí. Dále kupující hradí kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN a náklady spojené s pořízením geometrického plánu na oddělení pozemku k prodeji.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
16. Návrh na bezúplatný převod pozemku p. č. 1495, k. ú. Lysá n. L. od Středočeského kraje.


RM materiál projednala dne 10.12.2013 usnesením č. 732 a dne 25.03.2014 usnesením č. 180.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. st. 1495, o výměře 29 m2, k. ú. Lysá nad Labem, z majetku Středočeského kraje do vlastnictví Města Lysá nad Labem s tím, že město zajistí opravu a rekonstrukci veřejného osvětlení na pozemku p. č. 6/14 (nádvoří zámku). Jedná se o výměnu hlavicových patic v lampách veřejného osvětlení pro osazení úspornějšího zdroje osvětlení v částce 35 tis. Kč. Dále město pomůže při opravě výtluků v komunikaci na nádvoří Domova důchodců v Lysé nad Labem v částce 30 tis. Kč. Obě akce budou zrealizovány nejpozději do konce měsíce května 2014.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
17. Přijetí finančního daru od společnosti LINDE+WIEMANN CZ, s. r. o.


RM materiál projednávala dne 25.02.2014 usnesením č. 129.V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Kořista J.

p. Bc. Eliška P.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje přijetí finančního daru od společnosti LINDE+WIEMANN CZ, s. r. o., U Dráhy 1356, Lysá nad Labem, ve výši 27.500,- Kč na rozvoj partnerských vztahů v roce 2014 mezi městy Lysá nad Labem a Břeclav a uzavření darovací smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
18. Poskytnutí podílů vlastníkům kulturních památek z dotace Programu regenerace a z rozpočtu měst, zápis z Komise regenerace MPZ.


RM materiál projednala dne 25.03.2014 usnesením č. 187 a 185.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Bc. Eliška P.

p. Mgr. Kopecký P.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

- schvaluje

a) Jednotě, spotřebnímu družstvu Nymburk, z Programu regenerace částku ve výši 40 tis. Kč,

z rozpočtu města částku ve výši 144 tis. Kč,

b) Římskokatolické farnosti Lysá nad Labem, z Programu regenerace částku ve výši 40 tis. Kč, z rozpočtu města částku ve výši 56 tis. Kč,

- bere na vědomí zápis z Komise regenerace MPZ ze dne 17.03.2014.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
19. Volba přísedících Okresního soudu v Nymburce pro volební období 2014 - 2018.


RM materiál projednala dne 25.02.2014 usnesením č. 132.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Bc. Eliška P.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM volí přísedícími Okresního soudu v Nymburce pro volební období 2014 – 2018 pí Labutovou Jaroslavu, pí Chloupkovou Marcelu a pí Férovou Libuši.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan Kolman navrhl spojit následující body, týkající se věcných břemen a projednat je společně.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje společné projednání bodů, týkajících se věcných břemen, neboť se jedná o body stejného typu.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proVe společné diskusi k uvedeným bodům nikdo nevystoupil.


20. Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., č. IZ-12-6000253/001.


RM materiál projednala dne 25.02.2014 usnesením č. 116.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene IZ-12-6000253/001 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemky p. č. 2875/81, 2986/6 a 3605/1, k. ú. Lysá nad Labem, za cenu 9.700,- Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
21. Žádost o vyjádření ke stavbě a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a. s., č. IV-12-6017015/VB002.


RM materiál projednala dne 25.02.2014 usnesením č. 117.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje předložený projekt stavby „Lysá n. L. kNN pro p. č. 89/92“ a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-6017015/VB002 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemek p. č. 319/4, k. ú. Litol. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
22. Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., č. IV-12-6008930/001.


RM materiál projednala dne 11.03.2014 usnesením č. 147.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6008930/001 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemek p. č. 3451/31, k. ú. Lysá nad Labem, za cenu 1.200,- Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
23. Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., č. IP-12-6000530/01.


RM materiál projednala dne 25.03.2014 usnesením č. 181.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-6000530/01 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemek p. č. 50/10, k. ú. Litol, za cenu 1.200,- Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
24. Žádost p. Ladislava Brodského o uzavření splátkového kalendáře za byt č. 22 v č. p. 551, Milovice.


RM materiál projednala dne 25.03.2014 usnesením č. 171.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Kořista J.

pí Chloupková M.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s p. Ladislavem Brodským na měsíční splátky ve výši 1.000,- Kč za dlužné nájemné k bytu č. 22 v č. p. 551, Slepá ul., Milovice – Mladá.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
25. Poslední úprava rozpočtu na rok 2013.


RM materiál projednala dne 28.01.2014 usnesením č. 60.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje poslední úpravu rozpočtu Města Lysá nad Labem roku 2013.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
26. Úprava rozpočtu na rok 2014 – 2. rozpočtové opatření, zařazení zpracování dopravního generelu města Lysá nad Labem do rozpočtu na rok 2014.


RM návrh úpravy rozpočtu projednala dne 25.03.2014 usnesením č. 189. Zařazení zpracování dopravního generelu do rozpočtu RM neprojednávala, návrh předložil p. Ing. Gregor P. a p. Sedláček T.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Kořista J.

p. Ing. Gregor P.

p. Sedláček T.

p. Ing. Kopecký V., vedoucí SMI

pí Chloupková M.

p. Bc. Eliška P.

p. Mgr. Fajmon H.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje zařazení zpracování dopravního generelu města Lysá n. L. do úpravy rozpočtu a ukládá RM, aby pro něj vyčlenila odpovídající finanční částku.


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

hlasování nebylo dokončeno

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.


p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu rozpočtu Města Lysá nad Labem na rok 2014 dle předloženého návrhu.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 4 hlasy

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

proti

p. Ing. Gregor P.

proti

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro
27. Stanovení počtu členů zastupitelstva města pro volební období 2014 - 2018.


RM materiál projednala dne 25.03.2014 usnesením č. 195.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Mgr. Kořista J.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM stanoví počet členů Zastupitelstva města Lysá nad Labem pro volební období 2014 -2018 na 15.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

proti

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Mgr. Fajmon H.

pro
28. Návrh na zahájení jednání o získání pozemků od MO ČR.


RM materiál neprojednávala, návrh předložil p. Mgr. Fajmon H.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá starostovi města podat písemnou žádost o převod pozemků MO ČR nacházejících se v katastru města na město Lysá nad Labem včetně žádosti o to, aby se MO ČR jako vlastník zemědělských pozemků přihlásilo k podpoře zahájení procesu pozemkových úprav v katastru města Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
29. Návrh na provedení zápisu dosud nezapsaných nemovitostí ve vlastnictví města Lysá nad Labem do katastru nemovitostí.


RM materiál neprojednávala, návrh předložil p. Mgr. Fajmon H.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá:

a) RM zajistit doklady o vlastnictví nemovitostí dle předloženého návrhu,

b) starostovi města podat návrh na vklady vlastnického práva k nemovitostem dle předloženého návrhu,

c) tajemníkovi města zveřejnit na úřední desce města i na webových stránkách města výzvu ÚZSVM ČR týkající se nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí v katastru města Lysá nad Labem.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
30. Návrh na zahájení jednání o prodeji plynovodu v Milovicích.


RM materiál neprojednávala, návrh předložil p. Mgr. Fajmon H.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá starostovi města:

a) zahájit společné jednání se starosty měst Milovice a Čelákovice a se společností RWE Gasnet, s. r. o., o prodeji plynovodu vybudovaného v 90. letech v Milovicích ze společných finančních prostředků,

b) informovat ZM do 31.08.2014 o výsledcích těchto jednání.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
III. Informativní zprávy (pokračování)


31. Informativní zpráva o vyřizování petic a stížností za rok 2013 a informací dle zákona 136/1999 Sb.


RM materiál projednala dne 25.03.2014 usnesením č. 191.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Dvořák, tajemník

p. Bc. Eliška P.

p. Mgr. Kořista J.

p. Sedláček T.

p. Ing. Gregor P.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí informativní zprávu o vyřizování petic a stížností a žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, za rok 2013.Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
32. Zápis z finančního výboru dne 31.03.2014.


RM materiál projednala dne 08.04.2014 usnesením č. 220.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Firman M.

pí Ing. Polenová, vedoucí FO

p. Sedláček T.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z finančního výboru ze dne 31.03.2014 a zároveň žádá zástupce politických stran a sdružení, aby zajistili účast svých zástupců na jednáních výborů.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
IV. Diskuse:

p. Bc. Eliška - dotaz, zda existují plány k rekonstrukci parkovacích míst v ul. Okružní v elektronické podobě,

p. Mgr. Havelka - jedná se o výměnu kanalizace, rekonstrukci chodníku a navýšení parkovacího pásu, plány jsou na odboru SMI, ale neví, jestli i v el. podobě,

p. Sedláček - Mikroregion – nejsou informování o aktuálním dění, v novinách se objevil článek, že obce Mikroregionu přijdou o dotaci na skupinový vodovod, žádal o informaci, oč se jedná a proč je Lysé vyčítáno, že okolní obce přijdou o vodu,

p. Mgr. Havelka - připraví na příští jednání zprávu, v podstatě jde o to, že 4 obce prostřednictvím Mikroregionu získaly dotaci na vybudování vodovodu ve výši cca 140 mil. Kč, v Přerově n. L. se ale během zpracovávání projektu vyměnilo vedení, dříve sjednané dohody nepovažuje za platné, Přerov n. L. odmítl zaplatit alikvotní část za zpracování žádosti o získání dotace a dotace musela být vrácena, zmiňovaný článek je napsán tendenčně, ze strany tisku nebylo město Lysá n. L. požádáno o vyjádření, 15.04.2014 bude další jednání Mikroregionu, se stanoviskem budou zastupitelé seznámeni,

p. Ing. Gregor - na jednání komise zdravotní a sociální padl dotaz na přerozdělování finančních prostředků z hazardu, dostali podíl z cca 5 mil. Kč, ale skutečnost je 7,3 mil. Kč, bude podíl navýšen?,

p. Mgr. Havelka - částky byly schváleny v rámci schvalování rozpočtu, další příděly nebudou, vzhledem k tomu, že nebyl schválen statut fondu, je na účtu opět stejná částka 400 tis. Kč,

p. Ing. Gregor - navrhl při rozdělování snížit celkovou částku o 5 % a o ně navýšit charitativní fond,

p. Mgr. Havelka - částka přidělená do charitativního fondu byla vždy dostačující na pokrytí všech žádostí, některé žádosti byly odmítnuty, ale ne z důvodů finančních, ale proto, že nesplnily podmínky fondu,

p. Sedláček - dotaz souvisel s výběrem finančních prostředků na vozík pro Vašíka Smolu, pořádal se i charitativní koncert, navýšení navrhují proto, aby bylo možné v případě nutnosti přispět i na další obdobný případ,

p. Mgr. Havelka - na vozík byl poskytnut příspěvek 10 tis. Kč. dle žadatelů byl příspěvek dostačující, pokryl chybějící částku, fond není vyčerpán a žádná další obdobná žádost zatím není,

p. Ing. Gregor - k blížícímu se výročí Dr. B. Hrozného – doporučil začít s přípravou nějakého programu, je ochoten se do příprav zapojit, navrhl společné jednání spolu s tajemníkem a vedoucí odboru ŠSVZaK,

pp. Mgr. Havelka - k výročí doplnil, že vydání poštovní známky nebylo schváleno, pamětní mince vydána bude, v komisi, která bude návrhy posuzovat, bude za město Lysá n. L. pí H. Malíková, akad. mal.,

p. Ing. Gregor - dotaz na další postup při řešení pozemků s SDH, je členem komise, která měla ve věci jednat, byl ale pozván pouze na jedno jednání, na jiné jednání ani na valnou hromadu SDH přizván nebyl, s předáním městských pozemků SDH nesouhlasí, předložené dokumenty, které měly prokázat nároky SDH, byly podle jeho názoru nepřesvědčivé,

p. Mgr. Havelka - na další jednání nemohl být pozván, protože se žádné další nekonalo, on osobně, jako člen SDH, na valné hromadě byl, ale nebyla usnášeníschopná, proto nebyl přijat žádný návrh na další postup v e věci, následně na výroční hromadě bylo pouze přijato usnesení, že se bude pokračovat v jednání, pokračuje se také ve vytýčení pozemků,

p. Ing. Gregor - k regulaci hazardu – nepodporuje absolutní zákaz, ale nechce, aby herny byly v centru města, především ne v blízkosti škol, měl by se zpracovat návrh na stanovení vzdálenosti heren od těchto objektů, stanovil by rovněž nějaké přechodné období, aby provozovatelé měli čas na toto opatření reagovat, ale činnost ZM by měla směřovat k tomu, aby se herny z centra vymístily,

p. Mgr. Havelka - samy společnosti, které herny provozují, navrhly některá opatření, např. odstranily reklamní poutače, instalovaly kamerové systémy, atd., je přesvědčen, že město problém reguluje, jeho názor na věc je stále stejný,

p. Ing. Gregor - strategický plán – byl schválen v roce 2010, od té doby neproběhla žádná novelizace, požádal, aby na některé příští jednání ZM byla předložena zpráva s vyhodnocením plnění plánu a s návrhem, jak s ním dál naložit (zprávu připravit třeba na jednání ZM v září),

p. Ing. Gregor - požádal o aktuální informace týkající výstavby na pozemcích města v areálu bývalé Fruty, MS Development údajně hodlá stavět seniorpark, nebo spíše malometrážní byty, byly změněny smluvní parametry?, zastupitelé nejsou informováni,

p. Mgr. Havelka - ve smlouvách je zakotveno, co se musí na pozemcích města postavit (jedná se asi o pět objektů – pošta, bazén, …), k žádné změně nedošlo, ostatní pozemky může investor využít v souladu s územním plánem,

- přislíbil, že pozve p. Ing. arch. Šourka na příští jednání ZM,

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ – k žádné změně využití nedošlo, malometrážní byty byly v projektu od počátku (přesný název – byty s doprovodnými službami),

p. Mgr. Havelka - doplnil, že zastupitelé byli pravidelně informování, každý rok dostávali informace,

p. Ing. Gregor - pokud ví, firma nedodržela pracovní postupy, ví rovněž, že má problémy s obsazeností bytů, zatím je poměrně nízká,

p. Mgr. Fajmon - Fruta – počítá s tím, že zastupitelé opět dostanou informace o aktuálním stavu,

- požádal o předložení vyhodnocení smlouvy a zprávu o nutnosti aktualizace v souladu s novým občanským zákoníkem,

- upozornil, že na městském pozemku je skladován odpad, doporučil řešit s architektem,

- výstaviště – schvalovala se výstavba nové haly včetně nových parkovacích míst, tato místa ale byla při poslední výstavě využita pro hipodrom, tj. v rozporu se stavebním povolením, požadoval, aby stavební úřad toto prověřil, chce, aby parkoviště bylo využíváno pro parkování, je to explicitně dané ve smlouvě, pokud bude potvrzeno pochybení, měla by být uložena pokuta, pokud to lze,

- dotaz, zda probíhají jednání s ČD a SŽDC ohledně pozemků a vstupních objektů,

p. Mgr. Havelka - od SŽDC město žádné pozemky nedostane, s ČD dál probíhají jednání, pozemky, o které město žádalo, jsou vytýčené a budou předloženy ČD ke schválení,

p. Mgr. Fajmon - k výstavišti- proč jsou mobilní zábrany trvale umístěné na vjezdu,

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ – vjezd je zahrazený mimo výstavy, při výstavách je ve vjezdu závora a za parkování je vybíráno, k hipodromu na parkovišti dodala, že na toto upozorňovala, ale bylo jí řečeno, že výstaviště zajistilo náhradní plochu pro parkování ve stejné kapacitě,

p. Mgr. Fajmon - jde o porušení kolaudačního rozhodnutí, co za porušení dostali,

pí Ing. Čížková - žádná sankce uložena nebyla,

p. Sedláček - Fruta – požaduje předložení projektu s tím, že investor vysvětlí, čím budou pokračovat, včetně časového harmonogramu postupu prací,

p. Mgr. Havelka - požádal zastupitele, aby mu požadavky zaslali písemně na e-mail, předá je p. Ing. arch. Šourkovi, aby se na ně připravil,

p. Sedláček - česká pošta – doručovatelky byly přesunuty do Milovic, Lysá nutně potřebuje řešit situaci s poštou, nová budova má být ve Frutě,

p. Mgr. Kořista - Listy – nelíbí se mu článek o chodníku u hasičské zbrojnice (omluva, že chodník nelze kvůli ŽP přeložit), ŽP nedostalo prostor se ke sdělení vyjádřit, obdobně chodník v ul. Dvořákova,

p. Mgr. Havelka - v minulosti byli kritizováni, když se společně se článkem ve stejném vydání hned objevila reakce, proto od tohoto postupu upustili, sdělení bylo zveřejněno, protože se na to občané dotazovali,

p. Mgr. Kořista - jde o to, že jeden zaměstnanec dává vinu druhému, měl by být uveřejněn i protinázor a měla by to zajistit redakční rada,

pí Pilařová, vedoucí ŽP – odbor žádné vyjádření psát nebude, každý vidí, že chodník v tomto úseku za současné situace vybudovat nelze, bylo řečeno, že se budou řešit stromy, ale město žádný návrh nepodalo a žádné řízení se tedy nevedlo,

p. Mgr. Kořista - upozornil, že Škoda Auto zřídila grant na zkvalitnění technické výuky, informaci zaslal i na ŠSVZaK,

- MAS – dotaz k tréninkovým výzvám, jde už o rozdělování reálných peněz, nebo jde jen o zkušební zpracování projektů?,

p. Mgr. Havelka - informace včetně znění obou výzev byla zveřejněna v Litech, jde o rozdělení cca 100 tis. Kč, informace jsou také na webových stránkách MAS, projekty podaly obce Semice a Přerov n. L. (cca 3 a5 projektů),

p. Mgr. Kořista - na ZM žádné informace nezazněly,

p. Ing. Dvořák, tajemník – v Milovicích bude výstava fotografií – týká se činnosti MAS,

p. Mgr. Kořista - doslechl se, že spol. LB plan, která zpracovávala strategický plán, bude spolupracovat i s MAS,

p. Mgr. Havelka - ano, MAS tuto firmu vybrala na 1 zakázku,

p. Sedláček - schválila se úprava rozpočtu, ale jedna věc chybí, kdy bude vrácena půjčka poskytnutá MAS,

p. Mgr. Havelka - dle smlouvy, neví jistě, jestli je to do konce srpna nebo září,

p. Sedláček - jak je úročena,

p. Mgr. Havelka - jde o bezúročnou půjčku, zastupitelé byli informováni, půjčku ZM schvalovalo,

p. Ing. Osvald - občané se ptali na výstavbu Kauflandu, prý má být vybudován u křižovatky – výjezd na Milovice a Benáteckou Vrutici,

p. Mgr. Havelka - žádná žádost nepřišla, o výstavbě nic neví, platné stavební povolení má Tesco, záměr postavit prodejnu měla i společnost Lidl, pokud ví, koupili od soukromého vlastníka pozemek, ale od záměru zřejmě upustili, žádost nebyla podána.V. Interpelace


S interpelací nikdo nevystoupil.


Pan starosta pozval přítomné na kladení věnců dne 08.05.2014, poté všem poděkoval za účast a zasedání zastupitelstva města ve 22.00 hod. ukončil.
Zapsala: Procházková L.

Zápis vyhotoven dne: 14.04.2014Ověřovatelé zápisu:

......................................... .......................................................

p. Ing. Firman Miroslav p. Ing. Gregor Petr
........................................................

starosta

Vytvořeno 3.10.2022 17:23:36 | přečteno 155x | jiri.virava
load