Zápis č. 01 ZM 19.02.2014

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 19.02.2014 na MěÚ Lysá nad Labem.


Přítomni: p. Mgr. Havelka Jiří

pí Chloupková Marcela

p. Sedláček Tomáš

p. Bc. Eliška Petr

p. Mgr. Fajmon Hynek

p. Ing. Osvald Zdeněk

p. Horvát Milan

p. Ing. Firman Miroslav

p. Houštecký Václav

p. Mgr. Kopecký Petr

p. Mgr. Kořista Jan

p. Ing. Černohorský Ondřej


Omluveni: p. Kolman Josef

p. Ing. Gregor Petr

p. Mgr. Minařík Jaroslav


I. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a uvedl, že z dnešního jednání se omluvil p. Kolman J., p. Ing. Gregor P. a p. Mgr. Minařík J., později se dostaví p. Ing. Firman M. a p. Mgr. Kořista J. Pan starosta konstatoval, že je přítomna většina členů zastupitelstva města a zastupitelstvo tak je usnášeníschopné.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi p. Ing. Černohorský O. a p. Ing. Osvald Z. Do návrhové komise byli navrženi p. Bc. Eliška P., pí Chloupková M. a p. Houštecký V.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na členy návrhové komise.

Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Příchod p. Ing. Firman M. v 17.05 hod.


Zápis ze dne 18.12.2013 byl ověřovateli ověřen a ostatním členům zastupitelstva byl dán na vědomí. Pan starosta se dotázal, zda má někdo ze zastupitelů připomínky k zápisu, vzhledem k tomu, že nikdo k zápisu připomínky neměl, pan starosta konstatoval, že považuje zápis za ověřený.


Příchod p. Mgr. Kořista J. v 17.08 hod.


Pan starosta seznámil členy ZM s navrženým programem včetně rozšíření p. Mgr. Fajmona. Pan Bc. Eliška navrhl zařadit na začátek jednání body č. 37 (vzrůstající počet dětí nastupujících do prvních tříd) a bod č. 18 (regulační plán Vysoká Mez), protože na jejich projednání čekají přítomní občané. K tomu pan starosta uvedl, že i k bodům č. 1 – 3 jsou zde přítomni občané, proto navrhuje body č. 37 a 18 zařadit za ně. Dále pan Bc. Eliška navrhl, aby pan tajemník nečetl zprávu o plnění usnesení, pouze zodpověděl případné dotazy, a to s ohledem na velký počet bodů k projednání. Pan Sedláček uvedl, že pan Ing. Gregor se z dnešního jednání omluvil, a proto navrhl stáhnout z programu jednání body navržené p. Ing. Gregorem, jím a dalšími opozičními zastupiteli (tj. body č. 28 – 34) a zařadit je na program příštího jednání, aby p. Ing. Gregor mohl být projednání přítomen a případně doplnit podrobnosti nebo zodpovědět dotazy.


Pan starosta nechal o jednotlivých návrzích na úpravu programu hlasovat.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na stažení bodů 28 – 34 z programu dnešního jednání.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan starosta nechal hlasovat o návrhu předřazení bodů č. 37 a 18, které budou projednány za bodem č. 3.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan starosta nechal hlasovat o návrhu, aby pan tajemník nečetl zprávu o plnění usnesení RM a ZM, pouze zodpověděl případné dotazy.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan starosta nechal hlasovat o programu včetně schválených úprav.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proPan Horvát dále navrhl, vzhledem k tomu, že na programu jednání je velký počet bodů, omezit délku diskuze k jednotlivým bodům tak, že pro dnešní jednání bude maximální délka příspěvku člena zastupitelstva v diskusi 5 minut ke každému projednávanému bodu.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu, že se schvaluje pro jednání ZM dne 19.02.2014 maximální délku příspěvku člena zastupitelstva v diskusi na 5 minut k jednomu projednávanému bodu.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 1 hlasů

zdržel se: 1 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

proti

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Schválený program


Návrhy na schválení:


1. Prodej domu č.p. 381, Za Zámkem, Lysá n. L.

2. Žádost o odkoupení bytu v Jedličkově ul., č.p. 1370, Lysá n. L.

3. Žádost o výjimky z ust. § 25, vyhl. č. 501/2016 Sb. a z ust. § 5, vyhl. č. 268/2009 Sb. pro

stavbu v Komenského ul., Lysá n. L., a snížení nebo prominutí poplatku za výjimku z ust.

§ 5 vyhl. č. 268/2009 Sb.

4. Vydání změny č. 2 regulačního plánu Lysá n. L. – Vysoká Mez.


Informativní zprávy:


5. Vzrůstající počet dětí nastupujících do prvních tříd a s tím související zajištění prostor k výuce.


Návrhy na schválení (pokračování):


6. Varianty řešení rekonstrukce tělocvičny ZŠ TGM Litol.

7. Duplicitní vlastnictví k nemovitostem – Město Lysá n. L. a SDH Lysá n. L.

8. Rozdělení dotací z Fondu kultury na rok 2014.

9. Rozdělení dotací z Fondu na činnost sportovních organizací na rok 2014.

10. Rozdělení příspěvku z Fondu na údržbu a provoz.

11. Prodej obec. pozemku p.č.st. 2388, vým. 19 m2, k.ú. Lysá n. L.

12. Prodej obec. pozemku p.č.st. 2379, vým. 17 m2, k.ú. Lysá n. L.

13. Prodej části obec. pozemku p.č. 56/1, vým. 18 m2, k.ú. Litol.

14. Prodej části z obec. pozemku p.č. 2871/5, vým. 0,17 m2, k.ú. Lysá n. L.

15. Prodej obec. pozemku p.č. 492/106, vým. 77 m2, k.ú. Lysá n. L.

16. Prodej obec. pozemku p.č.st. 2405, vým. 20 m2, k.ú. Lysá n. L.

17. Bezúplatný převod pozemků p.p.č. 2251/1, 2251/2, 2251/3, 2252 a 2253, k.ú. Lysá n. L.,

lokalita Červený hrádek.

18. Uzavření darovací smlouvy na pozemky pod budoucí komunikací v lokalitě Hrabanov,

p.č. 2599/2, vým. 702 m2, a p.p.č. 2599/5, vým. 108 m2, k.ú. Lysá n. L.

19. Pravidla pro poskytování příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá

n. L.

20. Poslední úprava rozpočtu města roku 2013.

21. Úprava rozpočtu města roku 2014.

22. Stanovení odměn členům zastupitelstva města za výkon funkce v roce 2014.

23. Zřízení expozice profesora R. Jedličky v budově Muzea B. Hrozného, Lysá n. L.

24. Žádost o splátkový kalendář na dlužné nájemné a penále za byt v Milovicích – Mladé.

25. Žádost o splátkový kalendář na dlužné nájemné a penále za byt v Milovicích – Mladé.

26. Stanovení podmínek majetkoprávního vypořádání v rámci inv. akce Povodí Labe.

27. Rezignace p. Bc. J. Záveského na funkci člena KV a návrh na doplnění KV.

28. Vyhodnocení provozu a vlivu heren ve městě a návrh OZV Města Lysá n. L. č. 1/2014, o určení míst pro provozování výherních hracích přístrojů, pro provozování koncových interaktivních videoloterních terminálů nebo herních míst lokálního herního systému na území města Lysá nad Labem.

Body č. 1 – 28 předkládá rada města.


Informativní zprávy (pokračování):


29. Aktuální stav prodeje bytů v domě č.p. 1517, Sídliště, Lysá n.L.

30. Cena vodného a stočného v roce 2014.

31. Vyhodnocení ankety a petice k návrhu na přemístění pobočky České pošty v Lysé n.L.

32. Udělení vyznamenání Města Lysá n. L. I. třídy.

33. Zpráva o bezpečnostní situaci v Lysé n. L. za rok 2013.

34. Zápis z KV dne 03.02.2014.

Body č. 29 - 34 předkládá rada města


35. Zápis z FV dne 10.02.2014.

Bod č. 35 předkládá p. Ing. Firman.


36. Změna obecní hranice mezi městem Lysá nad Labem a obcí Přerov nad Labem.

Bod č. 36 předkládá p. Mgr. Fajmon H.


Pan Sedláček se, v rámci dotazů ke zprávě o plnění usnesení RM a ZM, dotázal na výstavbu domu s pečovatelskou službou v areálu bývalé Fruty. Pan starosta společně s paní Chloupkovou k věci uvedli, že investor požádal město o spolupráci, RM si vyžádala další podklady a žádost bude následně znovu projednávat.


II. Návrhy na schválení


1. Prodej domu č.p. 381, Za Zámkem, Lysá n. L.


RM materiál projednala dne 14.01.2014 usnesením č. 10.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Bc. Eliška P.

p. Chudoba M., žadatel


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej domu č. p. 381, Za Zámkem, Lysá nad Labem, p. Bc. Vladislavu Havlíkovi do osobního vlastnictví za nabídnutou cenu 200.000,- Kč (náhradník p. Miroslav Chudoba s nabídkou 185.001,- Kč).


Výsledek hlasování: pro: 0 hlasů

proti: 10 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

proti

p. Ing. Černohorský O.

proti

p. Sedláček T.

proti

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

proti

p. Mgr. Kořista J.

proti

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Mgr. Fajmon H.

proti
2. Žádost o odkoupení bytu č. 4 v č. p. 1370, ul. Jedličkova, Lysá n. L.


RM materiál projednala dne 28.01.2014 usnesením č. 40.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Petr R., žadatel

p. Mgr. Kopecký P.

p. Bc. Eliška P.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej bytu č. 4 v č. p. 1370, Jedličkova, Lysá n. L., stávajícímu nájemci bytu, p. Ing. R. Petrovi.


Výsledek hlasování: pro: 1 hlas

proti: 7 hlasů

zdržel se: 4 hlasy

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

proti

p. Ing. Černohorský O.

proti

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

proti

p. Mgr. Kořista J.

proti

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se
3. Žádost o souhlas s výjimkou a se stavbou a žádost o snížení či prominutí poplatku za výjimku z ust. § 5 vyhlášky č. 268/2009 Sb.


RM materiál projednala dne 14.01.2014 usnesením č. 22 a dne 11.02.2014 usnesením č. 73.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Vrňák M., žadatel

p. Bc. Eliška P.

p. Sedláček T.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Mgr. Kopecký P.

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ

p. Mgr. Kořista J.

pí Chloupková M.

p. Horvát M.

p. Ing. Firman M.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM souhlasí s vykoupením nemovitosti č.p. 9, Komenského, Lysá n. L.


Výsledek hlasování: pro: 1 hlas

proti: 3 hlasy

zdržel se: 8 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

proti

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

proti
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM souhlasí s vydáním výjimky z  ust. § 25 vyhlášky č. 501/2006 Sb., „Vzájemné odstupy staveb“, odstavec 6, za podmínky, že nedojde k budoucím stížnostem stavebníka, a výjimky z ust. § 5 vyhlášky č. 268/2009 Sb., „Rozptylové plochy a zařízení pro dopravu v klidu“, odstavec 2, za předpokladu úhrady 50.000,- Kč, pro vlastníka domu č.p. 9, Lysá n. L., p. M. Vrňáka.


Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů

proti: 6 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

proti

p. Ing. Černohorský O.

proti

p. Sedláček T.

proti

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

proti

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM souhlasí s vydáním výjimky z  ust. § 25 vyhlášky č. 501/2006 Sb., „Vzájemné odstupy staveb“, odstavec 6, za podmínky, že nedojde k budoucím stížnostem stavebníka, a výjimky z ust. § 5 vyhlášky č. 268/2009 Sb., „Rozptylové plochy a zařízení pro dopravu v klidu“, odstavec 2, za předpokladu úhrady 100.000,- Kč, pro vlastníka domu č.p. 9, Lysá n. L., p. M. Vrňáka.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 4 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro
4. Vydání změny č. 2 Regulačního plánu Lysá nad Labem - Vysoká Mez.


RM materiál projednala dne 28.01.2014 usnesením č. 66.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Čížková, vedoucí SÚPan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vydává změnu č. 2 Regulačního plánu Lysá nad Labem – Vysoká Mez.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat. Pan Ing. Černohorský mimo jednací místnost.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

mimo

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
III. Informativní zprávy


5. Informativní zpráva o vzrůstajícím počtu dětí nastupujících do prvních tříd a s tím související zajištění prostor k jejich výuce.


RM materiál projednala dne 11.02.2014 usnesením č. 87.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

pí Mgr. Nováková, ředitelka ZŠ J. A. Komenského

p. Mgr. Fajmon H.

p. Sedláček T.

p. Bc. Eliška P.

pí Chloupková M.

pí PaedDr. Jarešová I., ředitelka ZŠ B. Hrozného

p. Ing. Osvald Z.

p. Mgr. Kořista J.

p. Mgr. Kopecký P.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) bere na vědomí informativní zprávu o vzrůstajícím počtu dětí nastupujících do prvních tříd a s tím související zajištění prostor k výuce,

b) ukládá starostovi města projednat otázku zajištění školní docházky v rámci Mikroregionu Polabí,

c) ukládá RM zahájit práce na zpracování projektové dokumentace na rozšíření kapacity pavilonu D ZŠ J. A. Komenského Lysá n. L.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
II. Návrhy na schválení (pokračování)


6. Varianty řešení rekonstrukce tělocvičny ZŠ TGM v Lysé nad Labem - Litoli.


RM materiál projednala dne 11.02.2014 usnesením č. 77.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Sedláček T.

p. Ing. Kopecký V., vedoucí SMI

p. Horvát M.

p. Houštecký V.

p. Bc. Eliška P.

p. Mgr. Kořista J.

pí Chloupková M.

p. Ing. Firman M.

p. Ing. Osvald Z.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) bere na vědomí obě varianty výstavby nové tělocvičny při ZŠ TGM Litol včetně jejich předběžné cenové kalkulace, zpracované dle předpokládaného výkazu výměr,

b) ukládá RM zprostředkovat schůzku s projektantem (zpracovatelem variant výstavby nové tělocvičny při ZŠ TGM Litol) s tím, že na schůzku budou kromě členů zastupitelstva přizváni i zástupci Školské rady a ředitel ZŠ TGM Litol.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro
7. Zpráva ve věci duplicitního zápisu k nemovitostem –pozemky ve vlastnictví Města Lysá n. L. a SDH Lysá n. L.


RM materiál projednávala opakovaně, naposledy dne 11.02.2014 usnesením č. 81.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Sedláček T.

p. Mgr. Fajmon H.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) schvaluje Podmínky SDH ve věci duplicitního vlastnictví pozemků a to:

a.1) město uzná jediným vlastníkem pozemků p. č. 3465/1, st. 208/25 a st. 2441 Sbor dobrovolných hasičů Lysá nad Labem,

a.2) po uznání SDH jako jediným vlastníkem výše uvedených pozemků, které jsou pod stavbami hasičské zbrojnice a parkoviště, uzavřít a uskutečnit výměnu těchto pozemků za prázdný ucelený pozemek na dvoře areálu hasičské zbrojnice st. 208/17 ve stejné výměře,

a.3) zajistit, aby ve smluvní směně pozemků mezi SDH a městem byl současně ošetřen zájem sboru i města ohledně přístupu k objektům hasičské zbrojnice, a na všech výše uvedených pozemcích byl stanoven zájem obou stran na tom, aby tyto pozemky do budoucna byly určeny pro účely požární ochrany města a činnosti SDH (vyjma pozemků pod parkovištěm a pod trafostanicí),

b) ukládá RM předložit ZM definitivní znění dohody ve věci duplicitního vlastnictví pozemků mezi SDH Lysá n. L. a Městem Lysá n. L. ke schválení.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
8. Návrh na rozdělení dotací z Fondu kultury na rok 2014.


RM materiál projednala dne 11.02.2014 usnesením č. 92.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje předložený návrh na rozdělení dotací z Fondu kultury na rok 2014.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
9. Návrh na rozdělení dotací z Fondu na činnost sportovních organizací na rok 2014.


RM materiál projednala dne 11.02.2014 usnesením č. 93.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Bc. Eliška P.

p. Sedláček T.

p. Ing. Osvald Z.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje předložený návrh na rozdělení dotací z Fondu na činnost sportovních organizací na rok 2014.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

10. Návrh na rozdělení příspěvku z Fondu na údržbu a provoz.


RM materiál projednala dne 11.02.2014 usnesením č. 94.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka

p. Sedláček T.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje předložený návrh na rozdělení příspěvku z Fondu na údržbu a provoz sportovišť na rok 2014.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
11. Návrh na prodej p.p.č. 2388, k. ú. Lysá n. L., zast. garáží ve vlastnictví cizí osoby, manž. Suchým


RM materiál projednala dne 14.01.2014 usnesením č. 12.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka

p. Mgr. Kořista J.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej obecního pozemku p.č.st. 2388 o výměře 19 m2, k. ú. Lysá n. L., manž. PhDr. Jiřímu a Dáše Suchým, trvale bytem U Křížku 1021, Lysá n. L., za cenu 500,- Kč/m2. Celková kupní cena činí částku ve výši 9.500,- Kč. Kupující dále hradí daň z převodu nemovitosti a kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN.

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
12. Návrh na prodej p.p.č. 2379, k.ú. Lysá n. L., zast. garáží ve vlastnictví cizí osoby, manž. Suchánkovým


RM materiál projednala dne 14.01.2014 usnesením č. 13.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej obecního pozemku p.č.st. 2379 o výměře 17 m2,  k. ú. Lysá n. L., manž. Františku a Aleně Suchánkovým, trvale bytem Okružní 1495, Lysá n. L., za cenu 500,- Kč/m2. Celková kupní cena činí částku ve výši 8.500,- Kč. Kupující dále hradí daň z převodu nemovitosti a kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
13. Návrh na prodej části p.p.č. 56/1, k. ú. Litol., manž. Procházkovým.


RM materiál projednala dne 14.01.2014 usnesením č. 19.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Bc. Eliška P.

p. Ing. Kopecký V., vedoucí SMI


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej části obecního pozemku p. č. 56/1, druh pozemku ostatní plocha, vým. 18 m2, k. ú. Litol, ul. Lidická, manž. Františku Procházkovi a Antonii Procházkové, oba bytem Dobrovského sady 426, Lysá n. L., za celkovou cenu 1.500,- Kč, s tím, že nabyvatelé současně s kupní smlouvu podepíší souhlas s výmazem duplicitního zápisu pozemku p.č.st. 820, k. ú. Litol, vým. 15 m2, ve smyslu, že jediným vlastníkem pozemku st. 820, k. ú. Litol, je Město Lysá n. L.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat. Pan Ing. Černohorský mimo jednací místnost.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

mimo

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
14. Návrh na prodej části p.p.č. 2871/5, k. ú. Lysá n. L., p. Zaťkovi.


RM materiál projednala dne 28.01.2014 usnesením č. 45.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Kořista J.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej části z obecního pozemku p.č. 2871/5, kultura ost.pl., jiná plocha, označené GP č. 2657-79/2012 jako díl „e“ o vým. 0,17 m2, k. ú. Lysá n. L., panu Miloši Zaťkovi, trv. bytem U Vodárny 1934, Lysá n. L., za částku 850,- Kč. Nabyvatel dále uhradí zálohu na daň z převodu nemovitostí a náklady na kolek na návrh na vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
15. Návrh na prodej p.p.č. 492/106, k. ú. Lysá n. L., bez samostatného přístupu, p. M. Barákovi.


RM materiál projednala dne 28.01.2014 usnesením č. 47.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Sedláček T.

p. Mgr. Kořista J.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej obec. pozemku p. č. 492/106 o výměře 77 m2, k. ú. Lysá n. L., p. Michalu Barákovi, trv. bytem 28. října 991/7, Lysá n. L., za cenu 300,- Kč/m2 s tím, že v případě nutné opravy, údržby či rekonstrukce kanalizace nový majitel pozemku umožní po nezbytně nutnou dobu přístup na pozemek. Kupující dále hradí daň z převodu nemovitosti a kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro
16. Návrh na prodej p.p.č. 2405, k. ú. Lysá n. L., zast. garáží ve vlastnictví cizí osoby, manž. Steklým.


RM materiál projednala dne 28.01.2014 usnesením č. 48.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej obec. pozemku p.č.st. 2405 o výměře 20 m2, k. ú. Lysá n. L., manž. Jaroslavu a Lucii Steklým, trv. bytem Čechova 717, Lysá n. L., za cenu 500,- Kč/m2. Celková kupní cena činí 10.000,- Kč. Kupující dále hradí daň z převodu nemovitosti a kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN. Současně kupující uhradí nájemné zpětně za tři roky ve výši 25,- Kč/m2/rok.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat. Pan Houštecký mimo jednací místnost.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
17. Bezúplatný převod pozemků v lokalitě Červený hrádek do vlastnictví města.


RM materiál projednávala opakovaně, naposledy dne 28.01.2014 usnesením č. 43, ZM materiál projednávalo dne 04.09.2013 usnesením č. III/3.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 2251/1 o vým. 942 m2, p.p.č. 2251/2 o vým. 1.320 m2, p.p.č. 2251/3 o vým. 277 m2, p.p.č. 2252 o vým. 183 m2, p.p.č. 2253 o vým. 4125 m2, v k. ú. Lysá n. L., z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví Města Lysá nad Labem bez omezujících podmínek.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat. Pan Houštecký mimo jednací místnost.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
18. Návrh uzavření darovací smlouvy na pozemky pod budoucí komunikací v lokalitě Hrabanov.


RM materiál projednala dne 14.01.2014 usnesením č. 14.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Bc. Eliška P.

p. Mgr. Kopecký P.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemky p.č. 2599/2 o výměře 702 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, a p.č. 2599/5 o výměře 108 m2, druh pozemku orná půda, oba k. ú. Lysá n. L., mezi p. Charamzou Václavem, bytem Nám. B. Hrozného 1755, Lysá n. L., a Městem Lysá nad Labem, za 1,- Kč za podmínky, že město uhradí náklady spojené s převodem pozemku do jeho vlastnictví.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro
19. Pravidla pro poskytování příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá nad Labem.


RM materiál projednala dne 28.01.2014 usnesením č. 46.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Sedláček T.

p. Ing. Kopecký V., vedoucí SMI

p. Ing. Osvald Z.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje navržená „Pravidla pro poskytování příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá nad Labem“.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat. Pan Ing. Černohorský mimo jednací místnost.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

mimo

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
20. Závěrečný účet města za rok 2013 a poslední úprava rozpočtu na rok 2013.


RM materiál projednala dne 28.01.2014 usnesením č. 60.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Firman M.

pí Ing. Polenová, vedoucí FO

p. Sedláček T.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje poslední úpravu rozpočtu Města Lysá nad Labem roku 2013 dle návrhu finančního odboru.


Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 4 hlasy

Návrh nebyl přijat. Pan Ing. Černohorský mimo jednací místnost.

p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

mimo

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro
21. Úprava rozpočtu Města Lysá nad Labem pro rok 2014 – rozpočtové opatření č. l.


RM materiál projednala dne 28.01.2014 usnesením č. 50 a dne 11.02.2014 usnesením č. 102.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Sedláček T.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu rozpočtu Města Lysá nad Labem – rozpočtové opatření č. l takto:

a) Vedlejší hospodářská činnost – Provozní náklady:

Položka rozpočet úpr. rozp. rozdíl

Oprava a údržba bytového fondu Lysá n. L. 2.000 2.330 + 330

b) Položka Schválený Návrh úpravy Rozdíl

rozpočet 2014

8115 Zdroje z minulých let zapojení do rozpočtu 16.000 17.566 1.566

2212 Výstavba komunikace Lom 3.000 1.500 -1.500

2321 Intenzifikace ČOV 0 300 300

3419 Rekonstrukce hřiště ZŠ Komenského 0 2.766 2.766


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro
22. Návrh na stanovení odměny členům zastupitelstva za výkon funkce v roce 2014.


RM materiál projednala dne 28.01.2014 usnesením č. 61.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje předložený návrh odměn neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce v roce 2014.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro
23. Zřízení expozice Rudolfa Jedličky v budově Muzea B. Hrozného.


RM materiál projednala dne 28.01.2014 usnesením č. 69.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Kopecký P.

p. Sedláček T.

p. Mgr. Kořista J.

pí Chloupková M.

p. Houštecký V.

p. Mgr. Fajmon H.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje:

a) přijetí daru ve formě zpracovaných výstavních panelů s tematikou života a díla R. Jedličky od p. Mgr. Hynka Fajmona a s přijetím doplňujících výstavních panelů, dalších exponátů a vybavení expozice od Spolku pro rozvoj města Lysá n. L.,

b) zápůjčku vybraných hmotných předmětů pro expozici od Jedličkova ústavu v Praze.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
24. Žádost Renáty Balogové o uzavření splátkového kalendáře za byt č. 2 v č. p. 609, Milovice.


RM materiál projednala dne 28.01.2014 usnesením č. 52.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s pí Renátou Balogovou na měsíční splátky ve výši 1.500,- Kč na penále a služby k bytu č. 2 v č. p. 609, Tyršova ul., Milovice – Mladá.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
25. Žádost Karin Šidelkové o uzavření splátkového kalendáře za byt č. 13 v č. p. 551, Milovice.


RM materiál projednala dne 11.02.2014 usnesením č. 74.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s pí Karin Šidelkovou na měsíční splátky ve výši 500,- Kč na dlužné nájemné a penále za byt č. 13 v č. p. 551, Slepá ul., Milovice – Mladá.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
26. Stanovení podmínek majetkoprávního vypořádání v rámci investiční akce Povodí Labe (revitalizace Mlynařice).


RM materiál projednala dne 11.02.2014 usnesením č. 82.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Mgr. Kořista J.

p. Sedláček T.

p. Ing. Osvald Z.

p. Houštecký V.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM pověřuje starostu města jednáním o konkrétních podmínkách majetkoprávního vypořádání v rámci investiční akce „ID 10 – Mlynařice, Lysá n. L. – Stará Lysá, revitalizace“ (revitalizace Mlynařice) se spol. Povodí Labe.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
27. Informace o rezignaci p. Bc. Jana Záveského na funkci člena KV a návrh na doplnění KV.


RM materiál projednala dne 11.02.2014 usnesením č. 106.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Mgr. Kořista J.

p. Sedláček T.

p. Ing. Osvald Z.

p. Houštecký V.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí rezignaci p. Bc. Jana Záveského na funkci člena kontrolního výboru k 20.01.2014 a žádá zástupce volební strany Lysá 2010, p. Mgr. Minaříka J., o nominaci nového člena KV.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

28. Vyhodnocení provozu a vlivu heren ve městě a OZV Města Lysá n. L. č. 1/2014 (určená místa pro herny).


RM materiál projednala dne 11.02.2014 usnesením č. 95.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Dvořák, tajemník

p. Mgr. Fajmon H.

p. Sedláček T.

p. Mgr. Kořista J.

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ

pí Chloupková M.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) bere na vědomí zprávu o vyhodnocení provozu a vlivu heren ve městě,

b) schvaluje OZV Města Lysá n. L., č. 1/2014, o určení míst pro provozování výherních hracích přístrojů, pro provozování koncových interaktivních videoloterních terminálů nebo herních míst lokálního herního systému na území města Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
III. Informativní zprávy (pokračování)


29. Informativní zpráva o vývoji prodeje bytů v č. p. 1517, Sídliště, Lysá n. L.


RM materiál projednala dne 28.01.2014 usnesením č. 42.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Kořista J.

pí Chloupková M.

p. Mgr. Fajmon H.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí informativní zprávu o vývoji prodeje bytů v č.p. 1517, Sídliště, Lysá n. L.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

proti

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Mgr. Fajmon H.

pro
30. Návrh na stanovení ceny vodného a stočného města Lysá nad Labem pro rok 2014.


RM materiál projednala dne 28.01.2014 usnesením č. 41.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Sedláček T.

p. Bc. Eliška P.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Horvát M.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí stanovení ceny vodného a stočného města Lysá n. L. pro rok 2014 (vodné – 32,34 Kč/m3, stočné – 36,51 Kč/m3).


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro
31. Informativní zpráva o vyhodnocení ankety a petice k návrhu na přemístění pobočky České pošty v Lysé n. L.


RM materiál projednala dne 11.02.2014 usnesením č. 97.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Bc. Eliška P.

p. Mgr. Kořista J.

pí Chloupková M.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Houštecký V.

p. Sedláček T.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) bere na vědomí zprávu o vyhodnocení ankety a petice k návrhu na přemístění pobočky České pošty v Lysé n. L.,

b) RM pokračovat v jednání s vedením České pošty o opatřeních, jak zlepšit služby ČP pro občany města, o výsledku informovat ZM a občany města.

Termín: do 30.06.2014


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

32. Informativní zpráva o udělení vyznamenání Města Lysá n. L.


RM materiál projednala dne 11.02.2014 usnesením č. 96.


V diskuzi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí návrhy na udělení čestných medailí města Lysá n. L.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat. Pan Mgr. Kořista mimo jednací místnost.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

mimo

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
33. Informativní zpráva o bezpečnostní situaci v Lysé nad Labem za rok 2013.


RM materiál projednala dne 11.02.2014 usnesením č. 104.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Bc. Přibyl, ředitel MěP

p. Sedláček T.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Horvát M.

p. Mgr. Kořista J.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) bere na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci v Lysé n. L. za rok 2013,

b) ukládá starostovi města pozvat na příští jednání ZM ředitele OŘ PCŘ Nymburk.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
34. Zápis z kontrolního výboru dne 03.02.2014.


RM materiál projednala dne 11.02.2014 usnesením č. 105.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Sedláček T.

p. Mgr. Kořista J.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z Kontrolního výboru ze dne 03.02.2014.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
35. Zápis z finančního výboru dne 10.02.2014.


RM materiál neprojednávala, zápis předložil p. Ing. Firman M.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Firman M.

p. Sedláček T.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z Kontrolního výboru ze dne 03.02.2014.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
II. Návrhy na schválení (pokračování)


36. Změna obecní hranice mezi městem Lysá nad Labem a obcí Přerov nad Labem.


RM návrh neprojednávala, materiál předložil p. Mgr. Fajmon H.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Sedláček T.

p. Mgr. Kořista J.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) schvaluje

a.1) úpravu návrhu změny obecní hranice mezi městem Lysá n. L. a obcí Přerov n. L. dle předloženého mapového podkladu,

a.2) dohodu mezi městem Lysá n. L. a obcí Přerov n. L. o změně obecní hranice dle předloženého návrhu,

b) ukládá stavebnímu úřadu provést po zapsání změny obecní hranice změny v číslování budov a další potřebné úkony.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
IV. Diskuse:

p. Mgr. Havelka - pozval přítomné na den otevřených dveří na ČOV, který se bude konat 22.03.2014, bližší informace budou zveřejněny na webových stránkách města

p. Sedláček - rozhlas v ul. Hořejší – p. Jašek si stěžuje, že se překrývá zvuk z amplionů, doporučil 1 – 2 vypnout, aby bylo hlášení srozumitelné,

pí Chloupková - ví o tom, opravář uvedl, že problémem je velká hustota amplionů, znovu oznámí poruchu, dodala ale, že primárně je systém určen k varování obyvatelstva a tento účel plní,

p. Sedláček - upozornil na špatný stav komunikace v Litoli (od benzinky k Labi), živé ploty prorůstají do silnice, zmenšuje se průjezd, mohl by to být problém pro sanitky a hasiče,

p. Mgr. Fajmon - dotaz k silnici u MŠ na sídlišti, jaký je aktuální stav,

p. Mgr. Havelka - ve spolupráci se stavebním úřadem připravují veřejnoprávní smlouvu, která nahrazuje stavební povolení, chybí už jen projekt na odvodnění, jinak je PD připravena, akci by chtěli realizovat přes prázdniny,

p. Bc. Eliška - dotaz k webovým stránkám – aktuální stav,

p. Mgr. Havelka - vyskytly se určité technické problémy na straně úřadu, nyní se řeší a bude zahájen souběžný provoz vedle stávajících stránek, to potrvá cca 1 měsíc, poté bude provoz původních stránek ukončen,

p. Bc. Eliška - dotaz - pokud se vybuduje parkovací dům pro kola u nádraží, budou původní kolostavy ponechány?,

p. Mgr. Havelka - projekt „Bike Tower“ je v začátcích, kolostavy se nyní opravují a je předpoklad, že zůstanou na místě i pokud bude parkovací dům vybudován,

p. Mgr. Fajmon - požaduje, aby podnikatelé v ul. Masarykova odstranili rezavé kolostavy, popřípadě alespoň platili za pronájem veřejného prostranství,

- dotaz na nález mrtvých osob za Šibákem, o co šlo,

p. Bc. Přibyl - nešlo o násilný čin, v objektu byli nalezeni mrtví dva muži a několik zvířat, udusili se zplodinami, v objektu si přitápěli přímotopem přes centrálu a vypadl jim komínek,

p. Mgr. Fajmon - o jaké objekty se jedná,

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ – objekty vlastník zakoupil od MV ČR, mají jen evidenční číslo, nejsou zaneseny v katastru, majitel vlastní i okolní sad, problém je v tom, že objekty jsou na pozemcích dvou vlastníků, jeden je vlastníka objektů a druhý pozemek je ve vlastnictví státu, nemovitosti nelze proto zkolaudovat až do vyřešení vlastnictví pozemků, z hlediska stavebního úřadu jde o objekty nepovolené,

p. Bc. přibyl - poděkoval za vybudování komunikace v Lomu,

pí Chloupková - poděkovala za úklid města, v současné době ve městě uklízí tříčlenná skupina, pracují dobře, nedávno byla v Nymburce a oproti Nymburku máme v Lysé vzorně čisto,

p. Bc. Eliška - potvrdil slova pí Chloupkové, i v Litoli je znát, že se více uklízí,

p. Mgr. Kořista - k webovým stránkám dodal, že je rád, že se věc pohne, ale bylo řečeno, že nové stránky se spustí, do konce ledna už měly být v ostrém provozu, dále upozornil, že na stávajících stránkách chybí některé údaje (např. není připojen audiozáznam k zápisu ze dne 02.10.2013, a jiné údaje,

p. Ing. Dvořák, tajemník – k původním stránkám už není podpora poskytovatele a některé úpravy nelze provádět,

p. Mgr. Kořista - dotaz, proč se v ul. Přemyslova udělala jednosměrka,

p. Mgr. Havelka - návrh projednávalo ZM, podal ho p. Horvát, obousměrný provoz byl problematický, zejména střety aut v průjezdu u PČR, další nebezpečné místo byl průjezd do ul. Nám. B. Hrozného, zároveň se tím zlegalizovalo stání aut, problém je v tom, že někteří řidiči značení nerespektují,

p. Mgr. Kořista - k webovým stránkám se ještě dotázal, jestli se chybějící údaje doplní ještě do starých stránek,

p. Mgr. Havelka - stránky řeší pan tajemník ve spolupráci s informatiky, prověří, jaký je stávající stav a co bude možné, nechá doplnit,

p. Ing. Osvald - v Listech byla zveřejněna informace, že vystoupil ze strany TOP09, potvrdil tuto informaci a uvedl, že mandát zastupitele si ponechá a bude dál pracovat jako nezávislý.

V. Interpelace


Pan Sedláček uvedl, že od pana Ing. Gregora dostal písemně několik dotazů, které nyní předkládá jako interpelaci.


Doslovný přepis:


Interpelace ze dne 19.02.2014


  1. Žádám o přesné vyčíslení, jaké položky ve výdajích byly řešeny v roce 2013 na základě toho, že zvýšení příjmů z titulu daňových příjmů z RUDu byly vyšší oproti schválenému rozpočtu o cca 9 mil. Kč.

  2. Má stížnost občanů z Sídliště ve věci kvality opravy schodů u přechodu přes ulici ČSA u dvou paneláků při výjezdu z Lysé a totéž u schodů u průchodu domu 1436. Tato oprava byla provedena před pár lety a jejich stav je opravdu žalostný – jde o nekvalitně provedenou práci, protože schody se začaly rozpadat (drolit).

  3. Měla původní projektová manažerka, resp. nová projektmanažerka pí Vlastová seznam firem, které odvádějí nekvalitní práci a tyto firmy nedostaly např. další zakázky od města? Jak je to sledováno a jak je to řešeno?


Konec přepisu.


Pan starosta uvedl, že na interpelace odpoví písemně.


Pan starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva města ve 22.45 hod. ukončil.
Zapsala: Procházková L.

Zápis vyhotoven dne: 24.02.2014Ověřovatelé zápisu:

......................................... .......................................................

p. Ing. Černohorský Ondřej p. Ing. Osvald Zdeněk
........................................................

starosta

Vytvořeno 3.10.2022 17:22:45 | přečteno 31x | jiri.virava
load