Zápis č. 10 ZM 18.12.2013

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 18.12.2013 na MěÚ Lysá nad Labem.


Přítomni: p. Mgr. Havelka Jiří

pí Chloupková Marcela

p. Sedláček Tomáš

p. Bc. Eliška Petr

p. Mgr. Fajmon Hynek

p. Ing. Osvald Zdeněk

p. Horvát Milan

p. Ing. Firman Miroslav

p. Houštecký Václav

p. Ing. Gregor Petr

p. Mgr. Kopecký Petr

p. Mgr. Kořista Jan

p. Kolman Josef

p. Mgr. Minařík Jaroslav

p. Ing. Černohorský Ondřej


I. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a uvedl, že jsou přítomni všichni členové zastupitelstva města a zastupitelstvo tak je usnášeníschopné.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi p. Ing. Firman M. a p. Bc. Eliška P. Do návrhové komise byli navrženi pí Chloupková M., p. Ing. Černohorský O. a p. Horvát M.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat. Pan Sedláček mimo jednací místnost.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

nepřítomen

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro

Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat. Pan Sedláček mimo jednací místnost


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

nepřítomen

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Zápis ze dne 27.11.2013 byl ověřovateli ověřen a ostatním členům zastupitelstva byl dán na vědomí. Pan starosta se dotázal, zda má někdo ze zastupitelů připomínky k zápisu, vzhledem k tomu, že nikdo k zápisu připomínky neměl, pan starosta konstatoval, že považuje zápis za ověřený.


Pan tajemník přednesl zprávu o plnění usnesení RM a ZM. Pan Mgr. Kořista uvedl, že spol. Škoda Auto, a. s., pořádá sbírku na pomoc psímu útulku a výtěžek bude předávat zástupce firmy přímo útulku. Pan Mgr. Fajmon poděkoval za zprávu k pozemkovým úpravám a poznamenal, že část katastrálního území, která není digitalizována, je v intravilánu města, té se pozemkové úpravy nedotknou a lze ji digitalizovat. Doporučil požádat o co nejrychlejší provedení digitalizace, je to důležité pro město, např. v areálu bývalé šlechtitelské stanice je situace velmi nepřehledná.


Pan starosta následně přistoupil k projednání a schválení programu zasedání, uvedl, že navrhuje doplnit program o projednání dodatečně předložených materiálů p. Mgr. Fajmona na vyžádání převodu pozemků od SPÚ ČR a ÚZSVM ČR a body zařadit jako poslední body ke schválení. Pan Ing. Gregor upozornil, že zastupitelé dostali na stůl zprávu kontrolního výboru o kontrole MŠ. Pan starosta navrhl zprávu projednat společně se zápisem z kontrolního výboru v rámci informativních zpráv, další body pak v pořadí dle navrženého programu.


Pan starosta nechal hlasovat o navrženém programu.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Schválený program


Návrhy na schválení:


1. Prodej bytu č. 5 v č.p. 1517, Sídliště, Lysá n.L.

2. Jmenování předsedy a členů Osadního výboru Řehačka.

3. Rozpočet Města Lysá n.L. na rok 2014 + Požadavky OV Dvorce do rozpočtu Města na rok

2014.

4. Uzavření mandátní smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě

k zajištění ostatní dopravní obslužnosti pro rok 2014.

5. Výkup části pozemku z pozemku p.č. 2852/2, orná půda, k.ú. Lysá n.L.

6. Statut Sociálního investičního fondu města Lysá n.L.

7. Darovací smlouva s MVČR na bezúplatný převod výpočetní techniky.

8. Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí podpory ze SF ŽP na akci „Výstavba

stokových systémů ve městě Lysá n.L. a jeho městských částí“.

9. Uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo na výstavbu kanalizace.

10. OZV č. 7/2013, o zrušení OZV č. 7/2011.

11. OZV č. 8/2013, o určení míst pro provozování výherních hracích přístrojů…

12. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., na obec. pozemky

p.č. 610/50 a 610/62, k.ú. Lysá n.L.

Body č. 1 – 12 předkládá rada města.


13. Návrh na zahájení jednání se SPÚ ČR o pozemcích p. č. 3623/8 a p. č. 633/7, k. ú. Lysá n. L.

14. Návrh na vyžádání převodu pozemků od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR.

Body č. 13. – 14. předkládá p. Mgr. Fajmon H.


Informativní zprávy:


15. Nařízení Města Lysá n.L. č. 6/2013, o placeném stání na místních komunikacích v době konání výstav.

16. Ceník parkovacích lístků a parkovacích karet pro rok 2014.

17. Smlouva na pronájem a zajištění provozu na placených veřejných parkovištích a místních komunikacích v době výstav.

18. Zápis z Komise regenerace M/Z dne 04.11.2013.

19. Zápis z finančního výboru dne 02.12.2013.

20. Termíny jednání RM a ZM v I. pololetí r. 2014.

Body č. 15. - 20. předkládá rada města.


21. Zápis z kontrolního výboru dne 09.12.2013.

Bod č. 21. předkládá p. Sedláček T.


II. Návrhy na schválení


1. Prodej bytu č. 5, Sídliště, Lysá n. L.


RM materiál projednala dne 02.12.2013 usnesením č. 686.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Gregor P.

p. Sedláček T.

pí Chloupková M.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Bc. Eliška P.

p. Mgr. Minařík J.

p. Ing. Osvald Z.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej bytu č. 5 v č. p. 1517, Sídliště, Lysá nad Labem, paní Blance Vítkové, bytem Vodákova 489, Lysá nad Labem, do osobního vlastnictví za nabídnutou cenu 701.000,- Kč.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 3 hlasy

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

proti

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

proti

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Mgr. Fajmon H.

pro

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM předložit na příští zasedání ZM zprávu o aktuálním stavu prodeje bytů v domě č.p. 1517, Sídliště, Lysá n. L., včetně návrhu na další možný postup v této věci.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

proti

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Mgr. Fajmon H.

pro

2. Jmenování předsedy a členů Osadního výboru Řehačka.


RM materiál projednala dne 10.12.2013 usnesením č. 729.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

pí Chloupková M.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM jmenuje předsedou Osadního výboru Řehačka p. Drapáka Z. a členy p. Koukala M., pí Vaňákovou R., p. Beneše V. a pí Šímovou V.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 2 hlasy

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

proti

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
3. Rozpočet na rok 2014.


RM materiál projednala dne 02.12.2013 usnesením č. 705.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Firman M.

p. Sedláček T.

p. Bc. Eliška P.

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Mgr. Kořista J.

pí Ing. Polenová, vedoucí FO

pí Šťastná, vedoucí VV

pí Chloupková M.

p. Horvát M.

p. Ing. Černohorský O.

p. Ing. Osvald Z.

p. Ing. Kopecký, vedoucí SMI

pí Herclíková, z OV Dvorce


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje v návrhu rozpočtu pro rok 2014 navýšení příjmové položky 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů na 6 815 tis. Kč, a navýšený výdajové položky 5229 Fond dotací na činnost sportovním organizacím na 1 300 tis. Kč.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 2 hlasů

zdržel se: 4 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

proti

p. Ing. Gregor P.

proti

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan Bc. Eliška požádal, aby u hlasování o rozpočtu byli všichni zastupitelé uvedeni jmenovitě.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje rozpočet Města Lysá nad Labem na rok 2014, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. Celkové příjmy včetně zdrojů z minulých let činí 188 265 tis. Kč a celkové výdaje včetně splátek úvěru činí 188 265 tis. Kč. Rozpočet se závazně schvaluje na úrovni seskupení položek oddílu a paragrafu, překročení jednotlivých položek není považováno za porušení rozpočtové kázně.Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 4 hlasy

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

proti

p. Sedláček T.

proti

p. Ing. Gregor P.

proti

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Houštecký V.

pro

p. Ing. Firman M.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Horvát M.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Mgr. Minařík J.

pro


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje připojení písemného vyjádření p. Sedláčka k rozpočtu jako přílohu č. 1 zápisu č. 10 ze zasedání ZM dne 18.12.2013.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 5 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
4. Uzavření mandátní smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě.


RM materiál projednala dne 10.12.2013 usnesením č. 707.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Mgr. Havelka J.

p. Sedláček T.

p. Mgr. Kořista J.

p. Ing. Osvald Z.

p. Horvát M.

p. Mgr. Kopecký P:

pí Chloupková M.

p. Houštecký V.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) schvaluje uzavření mandátní smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území okresu Nymburk pro rok 2014 a pověřuje pana starostu k dalšímu jednání s tím, že maximální výše příspěvku bude 75,- Kč/občana, a že v Listech bude uveřejněna informace o tarifech jízdného.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
5. Návrh na výkup pozemků, lokalita Šibák.


RM materiál projednala dne 02.12.2013 usnesením č. 689.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Gregor P.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje výkup části pozemku z pozemku p.č. 2852/2, orná půda, k. ú. Lysá n. L., nově označeno GP č. 2662-5/2013, jako p.p.č. 2852/6 o výměře 97 m2 a p.p.č. 2852/7 o výměře 144 m2 a pozemek p.č. 2851, lesní pozemek o výměře 104 m2, rovněž k. ú. Lysá n. L., za celkovou částku 89.350,- Kč, od paní Jarmily Novákové, Polská 1628/19, Praha, s tím, že kupující hradí daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí. Při podpisu smlouvy bude uhrazeno nájemné za užívání cesty o výměře 97 m2 tři roky zpět v celkové výši 1.455,- Kč.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
6. Žádost o schválení Statutu Sociálního investičního fondu.


RM materiál projednala dne 02.12.2013 usnesením č. 693.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Gregor P.

p. Bc. Eliška P.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Sedláček T.

pí Ing. Polenová, vedoucí FO

p. Ing. Kopecký, vedoucí SMI
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Statut Sociálního investičního fondu s tím, že odstavec č. 5 bude ve znění „O poskytování příspěvku a jeho výši rozhoduje u příspěvků do 50 tis. Kč rada města, u příspěvků od 50 tis. Kč výše zastupitelstvo města na základě návrhu odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury a příslušné komise“.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
7. Bezúplatný převod výpočetní techniky – darovací smlouva s MV ČR.


RM materiál projednala dne 10.12.2013 usnesením č. 725.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Dvořák, tajemníkPan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) schvaluje darovací smlouvu na bezúplatný převod výpočetní techniky z MV ČR na Město Lysá nad Labem,

b) pověřuje pana starostu, aby podepsal darovací smlouvu na bezúplatný převod výpočetní techniky z MV ČR na Město Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
8. Dodatek č. 2 ke smlouvě - Výstavba stokových systémů v Lysé n. L.


RM materiál projednala dne 02.12.2013 usnesením č. 681.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 09031411, o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci: „Výstavba stokových systémů ve městě Lysá nad Labem a jeho městských částí“, podepsaný dne 20.11.2013 zástupcem SFŽP.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
9. Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo na výstavbu kanalizace.


RM materiál projednala dne 10.12.2013 usnesením č. 712.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření dodatku č. 8 k SOD č. SMI/10/85/OD, ze dne 02.07.2010, na akci „MVR-1090047 – Výstavba a rekonstrukce stokových systémů (ČOV) ve městě Lysá nad Labem“ na méně práce dle změnového listu č. 14, ze dne 20.11.2013, dle kterého se celková cena díla sníží o 36.077,17 Kč (bez DPH), ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro


10. Obecně závazná vyhláška Města Lysá nad Labem č. 7/2013.


RM materiál projednala dne 10.12.2013 usnesením č. 702.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka

p. Ing. Dvořák, tajemník

p. Mgr. Fajmon H.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2013, o zrušení OZV č. 7/2011, o určení míst pro provozování jiných technických zařízení povolených Ministerstvem financí na území města Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
11. Obecně závazná vyhláška Města Lysá nad Labem č. 8/2013.


RM materiál projednala dne 02.12.2013 usnesením č. 703.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka

p. Ing. Dvořák, tajemník

p. Bc. Eliška P.

p. Mgr. Kopecký P.

p. Mgr. Kořista J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Gregor P.

p. Ing. Firman M.

p. Horvát M.

p. Bc. Přibyl, ředitel MěP

pí Ing. Daňková, vedoucí ŽÚ

p. Ing. Osvald Z.

p. Mgr. Minařík J.

p. Sedláček T.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje zrušení všech míst určených pro provozování výherních hracích přístrojů, pro provozování koncových interaktivních videoloterních terminálů nebo herních míst lokálního herního systému na území města Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 3 hlasy

proti: 4 hlasy

zdržel se: 8 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 8/2013, o určení míst pro provozování výherních hracích přístrojů, pro provozování koncových interaktivních videoloterních terminálů nebo herních míst lokálního herního systému na území města Lysá nad Labem, s tím, že v příloze č. 1 nebude uvedena budova č.p. 26, ul. Československé armády, Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasy

proti: 1 hlas

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

proti

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM na příští zasedání ZM předložit k projednání novelu Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012, o zabezpečení veřejného pořádku a užívání veřejných prostranství, tykající se udělování výjimek z provozní doby (rozlišení restaurace – herny).


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM prověřit, zda ve všech provozovnách uvedených v příloze č. 1 OZV 8/2013 jsou skutečně provozovány výherní přístroje.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
12. Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.


RM materiál projednala dne 10.12.2013 usnesením č. 713.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene IV-12-6500667/01 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemky p.č. 610/50 a 610/62, k. ú. Lysá n. L., za cenu 7.600,- Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat. Pan Mgr. Kopecký mimo jednací místnost.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
13. Návrh na zahájení jednání se SPÚ ČR.


RM materiál neprojednávala, návrh předložil p. Mgr. Fajmon.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Fajmon H.

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Gregor P.

p. Sedláček T.

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ

pí Chloupková M.

p. Bc. Eliška P.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá starostovi města požádat SPÚ o bezúplatný případně úplatný převod pozemků p.č. 3623/8 a p.č. 633/7, k. ú. Lysá n. L.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
14. Návrh na vyžádání převodu pozemků od ÚZSVM ČR.


RM materiál neprojednávala, návrh předložil p. Mgr. Fajmon.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Fajmon H.

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Gregor P.

p. Sedláček T.

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ

pí Chloupková M.

p. Bc. Eliška P.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá starostovi města požádat ÚZSVM ČR o bezúplatný případně úplatný převod pozemků p.č. 313, 1569, 2209, 221/15, 2630/8, 3628/73, 3628/7, 1431, k. ú. Lysá n. L., na město Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
III. Informativní zprávy


1. Nařízení Města Lysá nad Labem č. 6/2013, o placeném stání.


RM materiál projednala dne 02.12.2013 usnesením č. 675.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí Nařízení Města Lysá nad Labem č. 6/2013, o placeném státní na místních komunikacích v době konání výstav dle kalendáře výstav.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro
2. Ceník parkovacích lístků a parkovacích karet pro rok 2014.


RM materiál projednala dne 02.12.2013 usnesením č. 676.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí Ceník pakovacích lístků a parkovacích karet pro rok 2014.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
3. Informativní zpráva o uzavření smlouvy na pronájem a zajištění provozu na placených veřejných parkovištích a místních komunikacích.


RM materiál projednala dne 02.12.2013 usnesením č. 677.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Bc. Eliška P.

p. Mgr. Havelka J.

p. Sedláček T.

p. Mgr. Kořista J.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí uzavření smlouvy na pronájem a zajištění provozu na placených veřejných parkovištích a místních komunikacích v době výstav s panem Martinem Hlavičkou, Palackého 132, Lysá nad Labem, IČ 74897934, za cenu 380.000,- Kč/rok, v pěti splátkách po 76 tis. Kč.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Mgr. Fajmon H.

pro
4. Zápis z Komise regenerace MPZ.


RM materiál projednala dne 10.12.2013 usnesením č. 728.


V diskuzi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z Komise regenerace MPZ dne 04.11.2013.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
5. Zápis z finančního výboru dne 02.12.2013.


RM materiál projednala dne 10.12.2013 usnesením č. 718.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Firman M.

p. Sedláček T.

p. Mgr. Kořista J.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z finančního výboru ze dne 02.12.2013.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
6. Termíny jednání RM a ZM v I. pololetí roku 2014.


RM materiál projednala dne 10.12.2013 usnesením č. 726.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Kořista J.

p. Mgr. Havelka J.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí termíny jednání rady města a zastupitelstva města v I. pololetí roku 2014:

RM – 14.01., 28.01., 11.02., 25.02., 11.03., 25.03., 08.04., 22.04., 06.05., 20.05., 03.06.,

17.06.,

ZM – 19.02., 09.04., 14.05., 25.06.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 4 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro
7. Zápis z kontrolního výboru dne 09.12.2013.


RM materiál neprojednávala, návrh předložil p. Sedláček T.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Sedláček T.

p. Bc. Eliška P.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z kontrolního výboru ze dne 09.12.2013.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá finančnímu výboru ve spolupráci s kontrolním výborem provést kontrolu vynaložených nákladů a jejich účelnosti pro SDH Lysá n. L., Dvorce, Byšičky a provedení obdobné kontroly u městských kin.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

IV. Diskuse:

p. Bc. Eliška - k zalesňování v lokalitě Mršník – v rozpočtu je schválená položka na druhou etapu zalesňování, dotaz - je na to projekt, jaké dřeviny se budou vysazovat, kdy, atd.,

p. Ing. Kopecký V., vedoucí SMI – projekt zpracováván nebyl, zalesnění je částečně hotové, bylo vysazeno cca 25 stromů, další budou vysazeny v době vhodné k výsadbě v průběhu roku 2014,

p. Bc. Eliška - křižovatka ul. Nerudova a Olbrachtova, je tam nevhodně umístěný (vysunutý) billboard, pravděpodobně nesplňuje rozhledové podmínky, dotaz, zda se k umístění vyjadřoval odbor dopravy,

p. Mgr. Havelka - pokud ví, tak k umístění se nevyjadřoval ani vlastník pozemku, situaci nechá prověřit,

p. Bc. Eliška - u prodejny tabáku proti BČS v ul. Jedličkova je nevhodně umístěná poštovní schránka, brání ve výhledu, bylo by možné ji přesunout?,

p. Mgr. Havelka - prověří možnosti, ale domnívá se, že pokud si na umístění budou stěžovat, zřejmě ji pošta nepřemístí, spíš jen zruší,

p. Sedláček - k Mršníku – není projekt, není cílový stav, plán výsadby včetně skladby dřevin, nic z toho nebylo zastupitelům předloženo, podle čeho se tedy postupuje,

p. Mgr. Havelka - vzhledem k tomu, že se jedná o les, postupuje se podle lesních hospodářských osnov, dozor vykonává odbor ŽP, konkrétně p. Horčička,

p. Sedláček - je v osnovách stanoveno, i jaká má být výška stromů, průměr?, chce předložit plán konečného stavu,

p. Mgr. Fajmon - ocenil, že dostali od odboru SMI plán údržby zeleně – kácení a nemá k němu výhrady, dodal, že alespoň jedenkrát za rok by ZM mělo stav zeleně projednat,

- k lokalitě Mršník dále poznamenal, že kromě lesních hospodářských osnov existuje i kategorizace lesů, jsou tři kategorie, Mršník je veden jako klasický produkční les, ale existuje i kategorie rekreační les pro účely rekreace v rámci města, doporučil prověřit možnost převedení lokality Mršník do této kategorie, pak by tam bylo možné i umístit lavičky, hřiště, apod., ZM by měl být předložen materiál s možným řešením této lokality,

p. Ing. Černohorský - město zveřejnilo záměr na prodej některých objektů, dostal informaci, že o jeden z objektů se přihlásil zájemce, který pronajímá byty sociálně nepřizpůsobivým občanům, řeší tuto situaci nějak RM, a lze to vůbec řešit?,

p. Mgr. Havelka - RM dostala stejnou informaci a bude se tím zabývat,

p. Ing. Gregor - v místě jeho bydliště ho navštívil p. Fiala z DI PČR ohledně situace v zatáčce v ul. Jedličkova, jde o nebezpečný úsek, před cca 2 měsíci tam došlo k dopravní nehodě, ale bylo tam instalováno pouze dopravní značení – šipky, žádné další opatření není, dozvěděl se, že veškerá jednání probíhala pouze ústně, neexistuje žádný zápis, s panem Fialou měl domluvenou schůzku, ta byla pro nemoc odložena, neví, proč se pan Fiala obrátil konkrétně na něj, ale samozřejmě s panem Fialou věc projedná, i když se domníval, že situaci bude řešit příslušný odbor,

- k poště, dozvěděl se, že se pátrá po informacích o historii poštovnictví v Lysé n. L., jeho otec napsal knihu o poštovnictví v Lysé n. L., dle dochovaných pramenů v Lysé funguje pošta od r. 1629, a od r. 1937 je pošta na dosavadním místě v ul. Sokolská,

p. Ing. Osvald - upozornil na vandalismus, poničené stojany na kola na náměstí,

p. Mgr. Havelka - už se řeší, stojany budou opraveny,

p. Bc. Eliška - upozornil na položení kostek v ul. Masarykova – nebyla dodržena mozaika,

p. Mgr. Havelka - řeší se, vysvětlil, že rekonstrukce se netýkala uvedených chodníků, jen se k nim přidával obrubník a k němu se dodělávala dlažba, při dodlážděný nebyl dodržen vzor mozaiky,

p. Bc. Eliška - upozornil, že v ul. Šafaříkova se kostky hýbou, zřejmě došlo k podemletí dlažby vodou z okapových svodů,

- dotázal se na stravovací komisi, vznikla?,

p. Mgr. Havelka - řeší ZŠ J. A. Komenského, po dohodě nechali kontrolu na škole.

V. Interpelace


S interpelací nikdo nevystoupil.


Pan starosta závěrem jednání poděkoval všem za práci v roce 2013 a popřál vše nejlepší v roce nadcházejícím, následně poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva města ve 21.50 hod. ukončil.
Zapsala: Procházková L.

Zápis vyhotoven dne: 27.12.2013Ověřovatelé zápisu:

......................................... .......................................................

p. Ing. Firman Miroslav p. Bc. Eliška Petr
........................................................

starosta

Příloha č. 1


Vytvořeno 3.10.2022 17:36:43 | přečteno 5x | jiri.virava
load