Zápis č. 09 ZM 27.11.2013

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 27.11.2013 na MěÚ Lysá nad Labem.


Přítomni: p. Mgr. Havelka Jiří

pí Chloupková Marcela

p. Sedláček Tomáš (příchod 17.15 hod.)

p. Bc. Eliška Petr

p. Mgr. Fajmon Hynek

p. Ing. Osvald Zdeněk

p. Horvát Milan

p. Ing. Firman Miroslav (příchod 19.30 hod.)

p. Houštecký Václav

p. Ing. Gregor Petr

p. Mgr. Kopecký Petr

p. Mgr. Kořista Jan (příchod 17.10 hod.)

p. Kolman Josef

p. Mgr. Minařík Jaroslav


Omluveni: p. Ing. Černohorský Ondřej


I. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a uvedl, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva města a zastupitelstvo tak je usnášeníschopné. Z dnešního jednání se omluvil p. Ing. Černohorský O., později se dostaví p. Ing. Firman M., p. Sedláček T. a p. Mgr. Kořista J.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi p. Ing. Gregor P. a p. Kolman J. Do návrhové komise byli navrženi p. Bc. Eliška P., pí Chloupková M. a p. Mgr. Minařík J.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

nepřítomen

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na členy návrhové komise.

Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

nepřítomen

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Zápis ze dne 02.10.2013 a 16.10.2013 byl ověřovateli ověřen a ostatním členům zastupitelstva byl dán na vědomí. Pan starosta se dotázal, zda má někdo ze zastupitelů připomínky k zápisům, vzhledem k tomu, že nikdo k zápisu připomínky neměl, pan starosta konstatoval, že považuje zápisy za ověřené.

Pan starosta dále uvedl, že po konzultaci s katastrálním úřadem, který doporučil ve věci úpravy katastrální hranice mezi městem, Lysá n. L. a obcí Přerov n. L. změnit pouze obecní hranice, nikoli katastrální, navrhuje zrušit usnesení č. II/13 ze dne 16.10.2013 a dle doporučení schválit úpravu obecní hranice.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) revokuje usnesení ZM č. II/13, ze dne 16.10.2013, týkající se schválení úpravy katastrální hranice s obcí Přerov nad Labem,

b) schvaluje úpravu obecní hranice s obcí Přerov nad Labem dle předloženého návrhu.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

nepřítomen

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

Pan tajemník přednesl zprávu o plnění usnesení RM a ZM. S dotazy ke zprávě nikdo nevystoupil.


Příchod p. Mgr. Kořista 17.10 hod.

Příchod p. Sedláček 17.15 hod.


Pan starosta následně přistoupil k projednání a schválení programu zasedání, uvedl, že navrhuje doplnit program o projednání dodatečně předložených materiálů, a to návrh p. Mgr. Fajmona na projednání urychlení procesu digitalizace k. ú. Lysá ,. L. a zprávu z KV dne 11.11.2013. Pan Ing. Gregor navrhl program doplnit o vyjádření p. starosty ke stavbě obchvatu, pan starosta uvedl, že informace o obchvatu chtěl sdělit v rámci diskuse, s čímž p. Ing. Gregor souhlasil. Body doporučil zařadit na konec programu. Pan Bc. Eliška se dotázal, zda někdo z přítomných čeká na projednání konkrétního bodu, aby mohl být případně přeřazen na začátek jednání. Po krátké diskuzi byla navržena úprava programu tak, že jako druhý bod bude projednán záměr na prodej pozemku p.č. 3451/66, k. ú. Lysá n. L., jako bod č. 3 rekonstrukce tělocvičny ZŠ TGM v Litoli a další body v pořadí dle navrženého programu.


Pan starosta nechal hlasovat o navrženém programu.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Schválený program


Návrhy na schválení:


1. Žádost občanů rekreační oblasti Řehačka o zřízení osadního výboru.

2. Prodej části obec. pozemku p.č. 3451/66, k.ú. Lysá n.L., ul. U Braňky.

3. Varianty řešení rekonstrukce tělocvičny ZŠ TGM v Lysé n.L. – Litoli.

4. Prodej obec. pozemku p.č. st. 3269, k.ú. Lysá n.L.

5. Pravidla prodeje bytů a nebyt. prostor v Milovicích, včetně pozemků, z vlastnictví města

Lysá n.L. do vlastnictví fyzických osob a nabídka spol. Murom, a. s.

6. Prodej obec. pozemku p.č. st. 2378, k.ú. Lysá n.L.

7. Prodej obec. pozemků p.č. 2166/41, 2168/2, 2168/1, 64/1 a st. 1171, k.ú. Lysá n.L.

8. Prodej obec. pozemku p.č. 221/2, k.ú. Lysá n.L.

9. Zrušení usn. ZM č. III/28, ze dne 26.06.2013, a prodej obec. pozemku p.č. 3628/67, k.ú. Lysá n.L.

10. Smlouva o mezivlastnické dohodě na kanalizaci mezi Městem Lysá n.L. a Obcí Stratov.

11. Kandidatura pí Labutové J., pí Férové L., a pí Chloupkové M. na přísedící OS v Nymburce pro volební období 2014 – 2018.

12. Poskytnutí půjčky MAS Polabí, o. p. s.

13. Úprava rozpočtu r. 2013 + rozbor hospodaření k 25.10.2013.

14. OZV č. 7/2013, o regulaci hlučných činností ve městě.

15. Odvolání pí L. Leffové z funkce člena Komise regenerace MPZ.

16. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na obecní pozemek p.č. 2654/2, k.ú. Lysá n.L., s RWE Distribuce, a. s., a p. Švecem.

17. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na obecní pozemek p.č. 3556/2, k.ú. Lysá n.L., s ČEZ Distribuce, a. s.

18. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na obecní pozemek p.č. 3483/3, k.ú. Lysá n.L., s ČEZ Distribuce, a. s., - ul. Čapkova.

19. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na obecní pozemky p.č. 694/8 a 694/9, k.ú. Lysá n.L., s ČEZ Distribuce, a. s., - ul. Ke Karlovu.

20. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na obecní pozemky v Lomu, k.ú. Lysá n. L., s ČEZ Distribuce, a. s.

Body č. 1 – 20 předkládá rada města.


21. Vyřízení interpelací, podaných na ZM dne 02.10.2013, panem starostou.

22. Opětovné projednání rozhodnutí ZM, ze dne 16.10.2013, nepřijmout přemístění lavičky u stanice BUS směrem k nádraží u restaurace „U bílé labutě“.

Body č. 21 – 22 předkládá p. Ing. Gregor P.


23. Urychlení digitalizace katastru města Lysá nad Labem.

Bod č. 23 předkládá p. Mgr. Fajmon H.


Informativní zprávy:


24. Zápis z FV dne 11.11.2013.

25. Zápis z KV dne 07.10.2013 a 11.11.2013.

26. Převod ½ nemovitosti č. p. 832 včetně příslušenství do majetku města.

27. Plán zimní údržby 2013 – 2014.

Body č. 24 – 27 předkládá rada města


II. Návrhy na schválení


1. Žádost o projednání situace v osadě Byšičky - Řehačka.


RM materiál projednala dne 22.10.2013 usnesením č. 609.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Kořista

p. Ing. Osvald Z.

pí Chloupková M.

p. Bc. Eliška P.

p. Koštíř, předseda OV Byšičky

p. Drapák, za občany z Řehačky

p. Mgr. Fajmon H.

p. Mgr. Kopecký P.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM zřizuje Osadní výbor Řehačka.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 1 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

proti

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM určuje počet členů Osadního výboru Řehačka na 5 členů.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

proti

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá panu Drapákovi předložit návrhy na členy Osadního výboru Řehačka.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

proti

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
2. Žádost o odkup pozemku p.č. 3451/66, k. ú. Lysá n. L.


RM materiál projednala dne 08.10.2013 usnesením č. 559, dne 19.11.2013 usnesením č. 644. ZM materiál projednalo dne 16.10.2013 usnesením č. VI/I.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Hercík, žadatel

p. Mgr. Havelka J.

pí Chloupková M.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Mgr. Kopecký P.

p. Houštecký V.

p. Mgr. Kořista J.

p. Ing. Kopecký V., vedoucí SMI

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ

p. Horvát M.

p. Ing. Osvald Z.

p. Mgr. Minařík J.

p. Ing. Gregor P.

pí Pilařová, vedoucí ŽP

pí Glagoličová, žadatelka


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej části obecního pozemku p.č. 3451/66, kultura ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Lysá n. L., manželům Kamilovi Hercíkovi a Michaele Glagoličové, oba trvale bytem U Braňky 241, Lysá n. L., za cenu 1.000,- Kč/m2. Geometrický plán bude po zhotovení předložen vlastníkům sousední nemovitosti, č. p. 240, ke schválení. Kupující dále hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na oddělení prodávané části pozemku, zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu nákladů spojených s návrhem na vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů

proti: 3 hlasy

zdržel se: 3 hlasy

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

proti

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

proti

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Mgr. Fajmon H.

pro
3. Varianty řešení rekonstrukce tělocvičny ZŠ TGM v Lysé n. L. - Litoli.


RM materiál projednala dne 19.11.2013 usnesením č. 645.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Kopecký V., vedoucí OSMI

p. Bc. Eliška P.

p. Ing. Gregor P.

p. Sedláček T.

p. Mgr. Eliška, ředitel ZŠ TGM Litol


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) bere na vědomí obě varianty rekonstrukce tělocvičny při ZŠ TGM Litol včetně jejich cenové kalkulace,

b) ukládá RM do rozpočtu města pro rok 2014 zapracovat vyčlenění finančních prostředků na nezbytné opravy budovy tělocvičny a na pořízení projektové dokumentace na její rekonstrukci.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
4. Návrh na prodej obecního pozemku p.č. 3269, k. ú. Lysá n. L., ul. Masarykova.


RM materiál projednala dne 05.11.2013 usnesením č. 514.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Baladrán, zást. žadatelky

p. Mgr. Fajmon H.

pí Chloupková M.

p. Horvát M.

p. Mgr. Kořista J.

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje obecního pozemku p.č.st. 3269 o výměře 147 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Lysá n. L., pí Janě Skalové, trvale bytem Masarykova 984, Lysá n. L., za cenu 400,- Kč/m2. Kupující dále uhradí daň z převodu nemovitosti a kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN.


Příchod p. Ing. Firman 19.30 hod.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

5. Pravidla prodeje bytů a nebytových prostor v Milovicích, včetně pozemků z vlastnictví Města Lysá nad Labem do vlastnictví fyzických osob.


RM materiál projednala dne 19.112013 usnesením č. 646.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Vlasák, zást. Murom, a. s.

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Horvát M.

p. Ing. Firman M.

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ

p. Milata, z řad občanů

p. Sedláček T.

p. Bc. Eliška P.

p. Mgr. Kopecký P.

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Minařík J.

p. Ing. Osvald Z.

pí Chloupková M.

p. Houštecký V.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) bere na vědomí obě varianty privatizace bytového fondu v Milovicích – Mladé, tedy „Pravidla prodeje bytů a nebytových prostor v Milovicích, včetně pozemků, z vlastnictví města Lysá nad Labem do vlastnictví fyzických osob“ a nabídku společnosti Murom, a. s.,

b) ukládá RM rozpracovat podmínky a možnosti varianty č. 2, tj. privatizace bytového fondu v Milovicích – Mladé cestou privatizačního družstva (realitní faktoring).


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se
III. Diskuze (část)


p. Mgr. Milata (člen zastupitelstva Stč. kraje, člen zastupitelstva Města Milovice)

- Stč. kraj má územní rozhodnutí na stavbu obchvatu, to je stále platné,

p. Mgr. Havelka - požádal RM Stč. kraje o poskytnutí všech dokumentů týkajících se stavby obchvatu, má přislíbeno, že dokumenty dostane, pak je předá k dispozici zastupitelům,

p. Mgr. Fajmon - dotaz, jestli má Stč. kraj zpracovaný generel a pokud ano, jestli v něm je obchvat Lysé n. L. a kdy je v plánu jeho výstavba,

p. Mgr. Milata - neví, jestli je zpracovaný dop. generel, ale zjistí to, k obchvatu samotnému, neví, jestli je zařazen v plánu investic, ale i tuto informaci zjistí a zašle písemnou odpověď,

p. Ing. Gregor - doporučil, aby někdo pohlídal, aby územní rozhodnutí na stavbu obchvatu nezaniklo,

p. Mgr. Kořista - zítra (tj. 28.11.2013) je poslední den pro podání vyjádření, příp. připomínek ke zpracovávanému cyklogenerelu pro území Stč. kraje, vyjádřil se k němu někdo?,

p. Sedláček - ke zpracovávání dop. generelu, než Stč. kraj zadá jeho zpracování, nejdřív si nechá vypracovat koncepci, tu pokud je mu známo, už má,

p. Mgr. Milata - informace ke stavbě domova pro seniory, podle jemu dostupných informací se stavba neuskutečnila proto, že státní správa v Lysé n. L. neudělala vše, co měla,

p. Mgr. Havelka - rezolutně odmítl toto tvrzení, naopak město investovalo do projektu značný finanční obnos, cca 15 mil. Kč, vykoupilo pozemky, darovala Stč. kraji pozemky i budovu na Nám. B. Hrozného, udělalo vše, co kraj požadoval, naopak Stč. kraj nedodržel, co měl,

p. Mgr. Kořista - požádal o zklidnění diskuze, dotaz k ul. ČSA,

p. Mgr. Havelka - k rekonstrukci ul. ČSA, ZM věc odložilo, pro odložení hlasoval mimo jiných i p. Mgr. Kořista, proto se rekonstrukce nedělá, v roce 2014 by se měla provést rekonstrukce ul. Sojovická v části od muzea k bažantnici,

pí Chloupková - k ul. ČSA, věc se odložila zejména z finančních důvodů, bylo by nutné současně investovat do rekonstrukce kanalizace, vodovodu, atd., na takovou akci nemá v současné době město peníze, ke koncepcím obecně dodala, že podle jejích zkušeností není koncepce nikde,

p. Mgr. Kořista - pokud byl projekt špatný, bylo lepší ho nedělat, podle jeho názoru je lepší, že se rekonstrukce odložila,

p. Horvát - doporučil vrátit se k programu jednání,

p. Sedláček - před rokem měl p. Mgr. Kořista zmařit projekt rekonstrukce ul. ČSA, ale co od té doby udělala RM, aby se projekt přepracoval?,

p. Mgr. Havelka - město není vlastníkem komunikace ani investorem této stavby, proto mohlo pouze předat připomínky Stč. kraji, což také udělalo.


II. Návrhy na schválení (pokračování)


6. Návrh na prodej obecního pozemku p.č. 2378, k. ú. Lysá n. L.


RM materiál projednala dne 22.10.2013 usnesením č. 586.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej obecného pozemku p.č.st. 2378 o výměře 17 m2, k. ú. Lysá n. L., panu Jiřímu Myškovskému, trvale bytem U Vodárny 1931, Lysá nad Labem, za cenu 500,- Kč/m2. Celková kupní cena činí 8.500,- Kč. Kupující dále uhradí daň z převodu nemovitosti a kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

7. Návrh na prodeje obecních pozemků v k. ú. Lysá n. L., Kačín.


RM materiál projednala dne 22.10.2013 usnesením č. 593.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) Prodej části obecního pozemku p.č. 64/1 a p.p.č. 2166/41, oba k.ú. Lysá n.L., nově označené GP 2685-23/2013 jako pozemek p.č. 64/5 o výměře 96 m2 a pozemek p.č. 2166/79 o výměře 2 m2, oba k. ú. Lysá n. L., panu Zbyškovi Rambouskovi, trvale bytem Kpt. Jaroše 1711/56, Lysá n. L., za cenu 300,- Kč/m2. Celková kupní cena ve výši 29.400,- Kč bude rozvržena na dobu splácení 3 roky. Kupující dále hradí daň z převodu nemovitosti a kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN. Do doby, než bude uhrazena celá kupní cena a bude podán návrh na vklad do KN, bude kupující hradit nájemné ve výši 5,- Kč/m2/rok.

b) Prodej části obecního pozemku p.č. 64/1 a p.p.č. 2166/41, oba  k. ú. Lysá n. L., nově označeno GP 2685-23/2013 jako pozemek p.č. 64/6 o výměře 76 m2 a pozemek p.č. 2166/80 o výměře 120 m2, oba v k. ú. Lysá n. L., manželům Jindřichovi a Věře Hofmanovým, trvale bytem Dvořákova 1235, Lysá n. L., za cenu 300,- Kč/m2. Celková kupní cena činí 58.800,- Kč a bude rozvržena na dobu splácení 3 roky. Kupující dále hradí daň z převodu nemovitosti a kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN. Do doby, než bude uhrazena celá kupní cena a bude podán návrh na vklad do KN, bude kupující hradit nájemné ve výši 5,- Kč/m2/rok.

c) Prodej části obecního pozemku p.č. 2166/41, k. ú. Lysá n. L. nově označeno GP 2685-23/2013 jako pozemek p. č. 2166/81 o výměře 113 m2 k. ú. Lysá n. L., panu Ivo Draslarovi, trvale bytem Dvořákova 1218, Lysá n. L., za cenu 300,- Kč/m2. Celková kupní cena činí 33.900,- Kč. Kupující dále hradí daň z převodu nemovitosti a kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN. Dále kupující uhradí nájemné zpětně za tři roky ve výši 5,- Kč/m2/rok.

d) Prodej části obecního pozemku p.č. 2166/41, k. ú. Lysá n. L., nově označeno GP 2685-23/2013 jako pozemek p.č. 2166/82 o výměře 57 m2,  k. ú. Lysá n. L., paní Haně Janouškové, trvale bytem Stará Lysá 195, za cenu 300,- Kč/m2. Celková kupní cena činí 17.100,- Kč. Kupující dále hradí daň z převodu nemovitosti a kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN.

e) Prodej části obecního pozemku p.č. 2166/41, k. ú. Lysá n. L., nově označeno GP 2685-23/2013 jako pozemek p.č. 2166/83 o výměře 54 m2, k. ú. Lysá n. L., manželům Aleně a Karlu Roháčkovým, trvale bytem Dvořákova 1220, Lysá n. L., za cenu 300,- Kč/m2. Celková kupní cena činí 16.200,- Kč. Kupující dále hradí daň z převodu nemovitosti a kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN.

f) Prodej části obecního pozemku p.č. 2168/1 a p.p.č. 2168/2, oba k. ú. Lysá n. L., nově označeno GP 2685-23/2013 jako pozemek p.č. 2168/1 o výměře 822 m2 a pozemek p. č. 2168/13 o výměře 20 m2, oba v k. ú. Lysá n. L., manželům Anně a Josefovi Fořtovým, trvale bytem Sojovická 1689, Lysá n. L., za cenu 300,- Kč/m2. Celková kupní cena ve výši 252.600,- Kč bude rozvržena na dobu splácení 3 roky. Kupující dále hradí daň z převodu nemovitosti a kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN. Do doby, než bude uhrazena celá kupní cena a bude podán návrh na vklad do KN, bude kupující hradit nájemné ve výši 5,- Kč/m2/rok. Dále kupující uhradí nájemné zpětně za tři roky ve výši 5,- Kč/m2/rok.

g) Prodej obecního pozemku p.č.st 1171 o výměře 17 m2,  k. ú. Lysá n. L., manželům Anně a Josefovi Fořtovým, trvale bytem Sojovická 1689, Lysá n. L., za cenu 300,- Kč/m2. Celková kupní cena činí 5.100,- Kč. Kupující dále hradí daň z převodu nemovitosti a kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 1 hlasů

zdržel se: 2 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Mgr. Fajmon H.

pro
8. Návrh na prodej obecního pozemku p.č. 221/2, k. ú. Lysá n. L., ul. Raisova.


RM materiál projednala dne 22.10.2013 usnesením č. 598.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej obecního pozemku p.č. 221/2 o výměře 60 m2, kultura vodní plocha, koryto vodního toku umělé, k. ú. Lysá n. L., panu PhDr. Františku Dlouhému, trvale bytem Hřbitovní 787, Rychnov u Jablonce nad Nisou, za cenu 300,- Kč/m2, s tím, že v případě nutné opravy, údržby či rekonstrukce umělého vodního koryta nový majitel pozemku umožní přístup na pozemek. Nabyvatel dále uhradí daň z převodu nemovitosti a kolek v hodnotěc1.000,- Kč na návrh na vklad do KN. Dále kupující uhradí nájemné zpětně za tři roky ve výši 100,- Kč/rok.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro
9. Návrh na prodej obecního pozemku p.č. 3628/67, k. ú. Lysá n. L., Řehačka.


RM materiál projednala dne 05.11.2013 usnesením č. 632.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) revokuje usnesení ZM č. III/28, ze dne 26.06.2013, týkající se prodeje obecního pozemku p.č. 3628/67 o výměře 65 m2 u chaty na Řehačce, k. ú. Lysá n. L.,

b) schvaluje prodej obecního pozemku p.č. 3628/67 o výměře 65 m2 u chaty na Řehačce, k. ú. Lysá n. L., za celkovou cenu 16.240,- Kč, paní Zdeňce Brandýsové, bytem Vinohradská 42, Praha 2, s tím, že nabyvatelka uhradí daň z převodu nemovitosti a kolek na návrh na vklad do KN. Kupující dále uhradí nájemné za tři roky zpětně ve výši za stavební pozemek 25,- Kč/m2/rok a za zahradu 5,- Kč/m2/rok.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

10. Návrh Mezivlastnické dohody na kanalizaci mezi městem Lysá n. L. a obcí Stratov.


RM materiál projednala dne 22.10.2013 usnesením č. 588.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka

p. Mgr. Fajmon H.

p. Houštecký V.

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci návrhu Mezivlastnické dohody na kanalizaci mezi městem Lysá nad Labem a obcí Stratov,

b) schvaluje uzavření Mezivlastnické dohody na kanalizaci mezi městem Lysá nad Labem a obcí Stratov.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
11. Přísedící OS v Nymburce pro volební období 2014 – 2018.


RM materiál projednala dne 19.11.2013 usnesením č. 670.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka

p. Bc. Eliška P.

pí Chloupková M.

p. Sedláček T.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje kandidaturu pí Labutové J., pí Férové L. a Chloupkové M. na funkci přísedících OS v Nymburce pro volební období 2014 – 2018.

Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
12. Návrh na poskytnutí půjčky MAS Polabí, o. p. s..


RM materiál projednala dne 19.11.2013 usnesením č. 664.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Dvořák M., tajemník

p. Sedláček Z.

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Kořista J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Horvát M.

pí Chloupková M.

p. Ing. Osvald Z.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje poskytnutí půjčky MAS Polabí, o. p. s., a úpravu rozpočtu města roku 2013 spočívající v navýšení příjmů u položky Příjmy z pokut dopravní radar o 100 tis. Kč a vytvoření nové výdajové položky Půjčka MAS Polabí, o. p. s., ve výši 100 tis. Kč.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 3 hlasy

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

proti

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

proti

p. Ing. Gregor P.

proti

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro
13. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2013 – rozpočtové opatření č. 3 a rozbor hospodaření do 25.10.2013.


RM materiál projednala dne 05.11.2013 usnesením č. 636.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Fajmon H.

p. Sedláček T.

p. Ing. Gregor P.

p. Bc. Eliška P.

p. Houštecký V.

p. Mgr. Kořista J.

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Osvald. Z.

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ

p. Mgr. Kopecký P.

p. Horvát M.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) schvaluje předloženou úpravu rozpočtu Města Lysá nad Labem roku 2013, celkové příjmy se navýšily o 4 927 tis. Kč a celkové výdaje se navýšily o 4 927 tis. Kč,

b) bere na vědomí rozbor hospodaření města do 25.10.2013,

c) souhlasí s tím, aby vedoucí finančního odboru provedla úpravu rozpočtu na konci roku 2013 s tím, že na nejbližším zasedání ZM v roce 2014 bude provedená úprava předložena ke schválení.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat. Pan Mgr. Minařík mimo jednací místnost.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro
14. Obecně závazná vyhláška č. 7/2013, o regulaci hlučných činností ve městě.


RM materiál projednala dne 19.11.2013 usnesením č. 667.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Dvořák, tajemník

p. Mgr. Kořista J.

pí Chloupková M.

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Bc. Eliška P.

p. Ing. Osvald. Z.

p. Bc. Přibyl, ředitel MěP


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje OZV č. 7/2013, o regulaci hlučných činností ve městě.


Výsledek hlasování: pro: 3 hlasy

proti: 3 hlasy

zdržel se: 8 hlas

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se
15. Odvolání paní Lindy Leffové z Komise regenerace MPZ.


RM materiál projednala dne 05.11.2013 usnesením č. 634.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM odvolává na vlastní žádost pí Lindu Leffovou (Paukertovou) z funkce člena Komise regenerace MPZ.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan starosta navrhl body 16 – 20 projednat společně, protože se jedná o body stejného typu, věcná břemena.


Ve společné diskusi k bodům 16 – 20 nikdo nevystoupil.


16. Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s RWE Distribuční služby, s. r. o. a p. Lukášem Švecem – plyn. přípojka přes pozemek p.č. 2654/2, k. ú. Lysá n. L.


RM materiál projednala dne 22.10.2013 usnesením č. 594.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 59547/1/2013, STL plynovodní přípojka pro parc. č. 2653/5 – stavba č. 59547, ulice Resslova, Lysá n. L., s RWE Distribuční služby, s. r. o., a p. Lukášem Švecem na obecní pozemek p.č. 2654/2, k. ú. Lysá n. L., za cenu 3.600,- Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
17. Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s. (ul. K Závodišti).


RM materiál projednala dne 05.11.2013 usnesením č. 631.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Předložený projekt stavby „Lysá nad Labem, kNN pro p.č. 2107/8,7,9“ a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-6016886/VB003 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemek p.č. 3556/2, k. ú. Lysá n. L., za těchto podmínek:

a) cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH,

b) investor uhradí kolek pro vklad do KN,

c) vzhledem k tomu, že navržená trasa koliduje s plánovanou komunikací s vysokým stupněm zatížení ve stávajícím a nově připravovaném územním plánu, ČEZ Distribuce, a. s., se smluvně zaváže, že v případě nutnosti přeložení předmětného vedení toto na výzvu Města Lysá n. L. neodkladně a na vlastní náklady provede.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
18. Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s. (ul. Čapkova).


RM materiál projednala dne 19.11.2013 usnesením č. 652.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. EP-12-6002153/VB01 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemek p.č. 3483/3, k. ú. Lysá n. L. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
19. Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s. (ul. Ke Karlovu).


RM materiál projednala dne 19.11.2013 usnesením č. 653.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje předložený projekt stavby „Lysá nad Labem, K Závodišti, NN pro p.č. 678/1“ a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-6016841/VB003 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemky p.č. 694/8 a 694/9, k. ú. Lysá n. L. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
20. Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s. (lokalita Lom).


RM materiál projednala dne 19.11.2013 usnesením č. 654.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-6001109/1 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemky p.č. 2566/1, 2569/5, 2569/17, 2569/18, 2639/1, 2639/2, 2641/1, 2641/4, 2644/2, 2644/3, 2644/4 a st.p.č. 1787, vše k. ú. Lysá n. L., za cenu 279.500,- Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
21. Vyřízení interpelací, podaných na ZM dne 02.10.2013, panem starostou.


RM materiál neprojednávala, návrh předložil p. Ing. Gregor P.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Kořista J.

pí Chloupková M.

p. Sedláček T.

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM je znepokojeno tím, jak pan starosta vyřizuje odpovědi na interpelace, žádá jej, aby nadále nepokračoval při jejich vyřizování v invektivách vůči interpelujícímu zastupiteli a dotazy řešil objektivně a zcela vypovídajícím a ne zavádějícím způsobem, tak, aby mohl všechny odpovědi interpelující zastupitel předložit občanům, kteří o zodpovězení dotazů v interpelaci požádali.


Výsledek hlasování: pro: 4 hlasy

proti: 6 hlasů

zdržel se: 4 hlasy

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti
22. Opětovné projednání rozhodnutí ZM ze dne 16.10.2013 nepřijmout přemístění lavičky u stanice BUS směrem k nádraží u restaurace „U Bílé labutě“.


RM materiál neprojednávala, návrh předložil p. Ing. Gregor P.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Gregor P.

pí Chloupková M.

p. Sedláček T.

p. Mgr. Kořista J.

p. Ing. Firman M.

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM, aby v termínu do 31.12.2013 zajistila přemístění lavičky u stanice BUS směrem k nádraží u restaurace „U Bílé labutě“.

Odchod p. Kolman ve 23.35 hod.


Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 8 hlasy

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se
23. Návrh na urychlení procesu digitalizace katastrálního území Lysá nad Labem.


RM materiál neprojednávala, návrh předložil p. Mgr. Fajmon H.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Havelka J.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) konstatuje, že proces digitalizace katastrálního území města Lysá nad Labem je příliš pomalý, a žádá Katastrální úřad Nymburk o jeho urychlení,

b) ukládá starostovi města požádat Katastrální úřad Nymburk o urychlení digitalizace katastru města Lysá nad Labem a zkrácení termínu dokončení tohoto procesu.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
IV. Informativní zprávy


1. Zápis z finančního výboru dne 11.11.2013..


RM materiál projednala dne 19.11.2013 usnesením č. 662.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Firman M.

p. Sedláček T.

p. Mgr. Kořista J.

pí Pilařová, vedoucí ŽP

p. Ing. Osvald Z.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z finančního výboru ze dne 11.11.2013.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
2. Zápis z kontrolního výboru dne 07.10. a 11.11.2013.


RM zápis ze dne 07.10.2013 projednala dne 19.11.2013 usnesením č. 672, zápis ze dne 11.11.2013 RM neprojednávala.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Sedláček T.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z kontrolního výboru ze dne 07.10.2013 a 11.11.2013.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
3. Správa domu č.p. 832 ve Smetanově ulici v Lysé nad Labem.


RM materiál projednala dne 05.11.2013 usnesením č. 630.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Mgr. Kořista J.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí informace o vývoji jednání o převodu vlastnického práva ideální jedné poloviny nemovitosti č.p. 832, ideální jedné poloviny pozemku st.p.č. 1266 o výměře 157 m2 a ideální jedné poloviny pozemku p.č. 619/39 o výměře 645 m2 a o výkonu správy těchto nemovitostí.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
4. Návrh plánu zimní údržby 2013 – 2014.


RM materiál projednala dne 22.10.2013 usnesením č. 596.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Sedláček T.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) bere na vědomí informace o vývoji jednání o převodu vlastnického práva ideální jedné poloviny nemovitosti č.p. 832, ideální jedné poloviny pozemku st.p.č. 1266 o výměře 157 m2 a ideální jedné poloviny pozemku p.č. 619/39 o výměře 645 m2 a o výkonu správy těchto nemovitostí,

b) schvaluje ukončení všech snah o získání vlastnického práva ideální jedné poloviny nemovitosti č.p. 832, ideální jedné poloviny pozemku st.p.č. 1266 o výměře 157 m2 a ideální jedné poloviny pozemku p.č. 619/39 o výměře 645 m2.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
III. Diskuse (pokračování):

p. Mgr. Havelka - k poště – zástupci ČP si vytipovali objekt na přesun pobočky, v Listech byla uveřejněna informace a anketa k možnosti vyjádřit se k případnému přesunu pošty, sběrný box na anketní lístky je v knihovně včetně dalších anketních lístků, v rozpočtu je na akci vyčleněná dostatečná finanční částka, se současnými nájemníky byl případný přesun pošty projednán, čeká se na definitivní vyjádření ČP,

- v sobotu, 30.11., bude na náměstí slavnostní rozsvěcení vánočného stromu, pozval všechny přítomné na tuto akci,

- chodník od ul. U Nové hospody – jeho vybudování bude zaneseno do podmínek pro odkup pozemků spol. PMS, budou mít závazek chodník vybudovat,

ul. K Bažantnici – nepodařilo se zatím pořídit PD, komunikace bude opravena provizorně,

- tento týden bude dokončena komunikace v ul. Lipová, do 14 dnů komunikace v ul. Lom,

p. Ing. Gregor - k poště – anketa byla zveřejněna i na internetu, už se ho občané dotazovali, jestli lze použít jen anketní lístky v Listech, ale z diskuse vyplynulo, že jsou k dispozici i v knihovně, doporučil informaci zveřejnit,

p. Mgr. Havelka - v lednových Listech se zveřejní doplňují informace,

p. Ing. Gregor - včera zasedala výběrová komise k emisi známek k výročí Dr. B. Hrozného, po prvním kole jsme v širším výběru, v lednu proběhne 2. kolo, město by mělo dostat písemné vyjádření,

p. Mgr. Havelka - obdržel zprávu z ČNB, vydání výročních mincí k tomuto výročí bylo již schváleno, do komise pro výběr grafického návrhu doporučí za město pí Malíkovou (ze ZUŠ Lysá n. L.),

p. Ing. Gregor - podobná komise bude v případě schválení asi i u známek,

p. Horvát - dotaz, proč bytová komise neposílá pozvánky na jednání, vždy se jednání zúčastňoval, ale teď už dlouho žádnou pozvánku nedostal, to nefungují?


Odchod p. Ing. Firman v 00.05 hod.


p. Ing. Kopecký V., vedoucí OSMI

- p. Bc. Eliška (předseda bytové komise) se vyjádřil v tom smyslu, že proč by se měla svolávat komise. když není co rozhodovat, když se řeší jeden byt a je pouze jeden zájemce, ale samozřejmě pokud bude zájem, komisi svolají, pouze potřebují jasné stanovisko,

p. Mgr. Fajmon - dotaz na možnost vyloučení invalidních občanů z povinnosti platit poplatek za parkování v době výstav (občané s průkazy ZTP, ZTP/P),

p. Mgr. Havelka - generální osvobození pro určitou skupinu osob neexistuje, ale poplatek se nevybírá na místech určených pro invalidy, na ostatních parkovacích místech ano,

p. Mgr. Fajmon - podle jeho názoru by takové osvobození být mělo, jde i o vzdálenost od parkovacího místa,

- kartu by měli mít možnost získat i občané z obcí v rámci ORP, buď tu pracují nebo využívají služby, tato možnost by měla existovat,

p. Mgr. Havelka - při vypsání soutěže na zajištění parkování toto nebylo v podmínkách, teď už podmínky nelze měnit, navíc se domnívá, že by se to negativně odrazilo na organizaci dopravy, pokud ví, ani jinde (v jiných městech) podobné možnosti nedávají,

p. Sedláček - dotaz na opravu budovy muzea,

p. Mgr. Havelka - letos bude pořízena PD, proběhla soutěž, pořizovací cena PD bude cca 370 tis. Kč, do rozpočtu roku 2014 je nutné zařadit peníze na doplacení projektu a částku na realizaci,

p. Sedláček - upozornil na nutnost věnovat se kontrole bezbariérového přístupu staveb při přípravě projektu,

p. Mgr. Havelka - k projektu se vyjadřují dotčené orgány, kromě jiného i památkáři, záleží i na jejich vyjádření,

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ – u kulturních památek se požadavky vyhlášky na bezbariérový přístup nemusí uplatňovat,

p. Sedláček - k parkování – upozornil na problematické stanovení dvou cen za parkování, v obdobném případě byla podána stížnost na diskriminaci a ÚS stížnosti vyhověl, není možné mít rozdílné ceny,

p. Mgr. Havelka - v současné době už stejně nelze měnit podmínky,

p. Mgr. Kořista - připomněl uzávěrku podávání připomínek k cyklogenerelu pro Stč. kraj, připomínkoval to někdo za město?, pokud ne, měl by to někdo zkontrolovat a případně se k návrhu vyjádřit, např. jestli je v souladu s novým ÚP, aby to nedopadlo jako se zásadami územního rozvoje kraje (ZUR), nikdo je nepřipomínkoval,

p. Mgr. Havelka - podívají se na to,

- k ZUR – s materiálem se včas seznámili, ale nebylo co připomínkovat,

- k cyklogenerelu – doplnil, že pokud ví, jsou tam zaneseny pouze hlavní trasy, ale ještě se na to podívají.


V. Interpelace


S interpelací vystoupil p. Ing. Osvald, dotázal se, zda bude zprovozněna spalovna. Prý se jedná o prodeji dalšímu podnikateli, který by ji měl uvést opět do provozu.


Pan starosta odpověděl, že o prodeji spalovny se mluví několik let, ale v současné době nemá informace o tom, že by se měla prodávat, resp. zprovoznit.


Paní Pilařová, vedoucí ŽP, doplnila, že došlo ke změně integrovaného povolení pro spalovnu, ale pokud ví, současný vlastník ji zprovozňovat nebude, a to zejména z důvodů vysoké finanční náročnosti, musel by investovat do filtračního zařízení, aby spalovna splňovala podmínky stanovené povolením. Podle neoficiálních informací vlastník údajně jedná o případném prodeji.

Pan Ing. Osvald se dotázal na aktuální stav ve spalovně. Paní Pilařová doplnila, že za současného stavu není ve spalovně možné spalovat odpad, jediná možnost je další investice do zařízení (filtry), jinak není možné splnit podmínky pro zahájení provozu spalovny.Pan starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva města v 00.20 hod. ukončil.
Zapsala: Procházková L.

Zápis vyhotoven dne: 05.12.2013Ověřovatelé zápisu:

......................................... .......................................................

p. Ing. Gregor Petr p. Kolman Josef
........................................................

starosta


Vytvořeno 3.10.2022 17:36:01 | přečteno 21x | jiri.virava
load