Zápis č. 08 ZM 16.10.2013

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 16.10.2013 na MěÚ Lysá nad Labem.


Přítomni: p. Mgr. Havelka Jiří

pí Chloupková Marcela

p. Sedláček Tomáš

p. Bc. Eliška Petr

p. Mgr. Fajmon Hynek

p. Ing. Osvald Zdeněk

p. Horvát Milan

p. Ing. Firman Miroslav

p. Houštecký Václav

p. Ing. Gregor Petr

p. Mgr. Kopecký Petr

p. Ing. Černohorský Ondřej

p. Mgr. Kořista Jan (příchod 17.08 hod.)

Omluveni: p. Mgr. Minařík Jaroslav


Nepřítomen: p. Kolman Josef


I. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a uvedl, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva města a zastupitelstvo tak je usnášeníschopné. Z dnešního jednání se omluvil p. Mgr. Minařík J..


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi p. Horvát M. a p. Ing. Firman M. Do návrhové komise byli navrženi p. Ing. Gregor P., p. Mgr. Fajmon H. a pí Chloupková M.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na členy návrhové komise.

Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Zápis ze dne 04.09.2013 byl ověřovateli ověřen a ostatním členům zastupitelstva byl dán na vědomí. Pan starosta se dotázal, zda má někdo ze zastupitelů připomínky k zápisu, vzhledem k tomu, že nikdo k zápisu připomínky neměl, pan starosta konstatoval, že považuje zápis za ověřený.

Pan tajemník přednesl zprávu o plnění usnesení RM a ZM. S dotazy ke zprávě nikdo nevystoupil.


Příchod p. Mgr. Kořista 17.08 hod.


Pan starosta následně přistoupil k projednání a schválení programu zasedání, uvedl, že navrhuje doplnit program o projednání dodatečně předložených materiálů, a to dva materiály předložené p. Ing. Gregorem (zajištění bezpečnosti v úseku křižovatky ul. Jedličkova a Na Mlíčníku a návrhu na přemístění lavičky v ul. Masarykova) a materiálu předloženého p. Mgr. Fajmonem (jednání o řešení majetkových otázek s TK Slovan). Body doporučil zařadit na konec programu. Pan Bc. Eliška navrhl změnit pořadí projednávaných bodů, po projednání zbývajících připomínek k návrhu územního plánu projednat záměr na prodej pozemku p.č. 3451/66, k. ú. Lysá n. L. a pak nově bod - jednání o řešení majetkových otázek s TK Slovan, další body v pořadí dle navrženého programu.


Pan starosta nechal hlasovat o programu dle návrhu p. Bc. Elišky.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Schválený program


Návrhy na schválení:


1. Projednání zbývajících připomínek k návrhu územního plánu Lysá nad Labem.

2. Zveřejnění záměru na prodej části obec. pozemku p.č. 3451/66, k.ú. Lysá n.L.

3. Návrh na zahájení jednání s TK Slovan o vyřešení majetkových otázek.

4. Prodej části z obec. pozemku p. č. 2428/1, orná půda, k. ú. Lysá n. L., nově označeno jako

pozemek st.p.č. 3360 o vým. 5 m2, kult. zast.pl., ČEZ Distribuce, a. s.

5. Pravidla prodeje bytů a nebytových prostor v Milovicích, včetně pozemků, z vlastnictví

Města Lysá n. L. do vlastnictví fyzických osob.

6. Návrh TOP09 na odvolání p. Mgr. L. Sommera z funkce člena FV a jmenování p. MVDr.

P. Matušiny novým členem FV.

7. Splátkový kalendář na dlužné nájemné – p. P. Bobačík.

8. OZV Města Lysá n.L. č. 4/2013 k trvalému označování psů a evidenci jejich chovatelů a

OZV Města Lysá n.L. č. 5/2013, o místních poplatcích.

9. Dopis p. Ing. Gregora k obchvatu města.

10. Žádost zástupců Školské rady ZŠ TGM v Lysé n.L. o zařazení rekonstrukce tělocvičny a

nářaďovny do rozpočtu města na rok 2014.

11. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na obec. pozemek p.č.

3539, k.ú. Lysá n.L., s ČEZ Distribuce, a. s.

Body č. 1 a 3 - 10 předkládá rada města, bod. č. 2 předkládá p. Mgr. Fajmon H.


12. OZV Města Lysá n.L. o regulaci hlučných činností ve městě.

Předkládá p. Bc. Eliška P.


13. Společný návrh na úpravu katastrální hranice mezi městem Lysá n.L. a obcí Přerov n.L.

Předkládá p. Mgr. Fajmon H.


14. Zabezpečení křižovatky ulic Jedličkova a Na Mlíčníku.

15. Přemístění lavičky před restaurací „U Bílé labutě“ ke stanici BUS.

Předkládá p. Ing. Gregor P.


Informativní zprávy:


16. Bezúplatný převod pozemků p.č. 2251/1, 2251/2, 2251/3, 2252 a 2253, k.ú. Lysá n.L. -

lokalita Červený hrádek od Úřadu pro zast. státu ve věcech majetkových.

17. Směrnice č. 5/2013 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností.

18. Připomínky k řešení zeleně v Lysé n.L.

19. Zápis ze schůze OV Dvorce dne 11.09.2013.

20. Rekonstrukce školního hřiště v Lysé n.L. – I. a II. etapa.

Body č. 13 – 17 předkládá rada města


21. Zápis z Kontrolního výboru dne 09.09.2013.

Předkládá p. Sedláček T. – předseda KV


II. Návrhy na schválení


1. Projednání zbývajících připomínek č. 3 -7 k návrhu územního plánu Lysá nad Labem.


RM materiál projednala dne 23.07.2013 usnesením č. 462 a dne 13.08.2013 usnesením č. 493.


Připomínka č. 3


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Lajner, z řad občanůPan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje námitce č. 3, podavatel p. AloisLajner, Vodákova 194, 289 22 Lysá nL, č.j.: SÚ/26298/13/St, ve znění:p.č.2113, k.ú. Lysá nL – začlenit CELÝ pozemek až k okraji OP do SM.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

proti

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Připomínka č. 4


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Karásek, z řad občanů

p. Sedláček T.

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Kořista J.

pí Štěpánková, SÚ


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje námitce č. 4, podatel Tomáš Sedláček, Na Zemské stezce 242/10, 289 22 Lysá nL, č.j.: SÚ/27128/13/St, ve znění:větší podrobnost ÚP, chybí územní rezerva pro bytové domy, není propojení systému bydlení se sociálním systémem, vyčlenění pozemků pro penzion pro seniory, chybí občanská vybavenost, není dostatečně řešena otázka cyklistiky a spojení s okolním světem cyklostezkami, využití ploch pro zahrádkářské osady, chybí plochy pro obchodní centra.


Výsledek hlasování: pro: 2 hlasy

proti: 0 hlasů

zdržel se: 11 hlasů

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se
Připomínka č. 5 a - y


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Karásek, z řad občanů

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Kořista J.

p. Houštecký V.

p. Bc. Eliška P.

p. Horvát M.

pí Štěpánková, SÚ

p. Hanousek, z řad občanů

p. Hořejší, z řad občanů

p. Ing. Firman M.

p. Ing. Osvald Z.

p. Koštíř, OV Byšičky

p. Sedláček T.

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje připomínce č. 5a, podatel Jan Kořista, Legionářská 1200/12, 289 22 Lysá nL, č.j.: SÚ/27263/13/St, ve znění: a/nesouhlasím s P12 (domov důchodců) – označit jako PZ, na DD najít vhodnější lokalitu.


Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů

proti: 4 hlasy

zdržel se: 4 hlasy

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

proti

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje připomínce č. 5b, podatel Jan Kořista, Legionářská 1200/12, 289 22 Lysá nL, č.j.: SÚ/27263/13/St, ve znění: b/nesouhlasím s využitím plochy 20 (VL) – uzavřít město obchvatem, za obchvat neumisťovat žádné stavby, ani čerpací stanici.


Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů

proti: 3 hlasy

zdržel se: 5 hlasů

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje připomínce č. 5c, podatel Jan Kořista, Legionářská 1200/12, 289 22 Lysá nL, č.j.: SÚ/27263/13/St, ve znění: c/zrušit silnici 152a, rovněž zrušit silnici VZ silnici od areálu překladiště aut na 152a – nevyvážený zásah do krajiny.


Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů

proti: 4 hlasy

zdržel se: 4 hlasy

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje připomínce č. 5d, podatel Jan Kořista, Legionářská 1200/12, 289 22 Lysá nL, č.j.: SÚ/27263/13/St, ve znění: d/nesouhlasím s trasou 152b v oblasti železničního přejezdu U Křížku a řešením umístění 67c. Požaduji ponechat 152b ve stávající trase a pro plochu malého fotbalového hřiště kód OS.


Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 6 hlasů

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje připomínce č. 5e, podatel Jan Kořista, Legionářská 1200/12, 289 22 Lysá nL, č.j.: SÚ/27263/13/St, ve znění: e/nesouhlasím s využitím plochy 38 (fotovoltaika), především oplocení, navrhuji NS.


Výsledek hlasování: pro: 0 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 12 hlasů

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

proti
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje připomínce č. 5f, podatel Jan Kořista, Legionářská 1200/12, 289 22 Lysá nL, č.j.: SÚ/27263/13/St, ve znění: f/ Plochu 67b označit jako RZ a v ploše někdejšího hřiště zvolit označení např. OS.


Výsledek hlasování: pro: 1 hlas

proti: 0 hlasů

zdržel se: 12 hlasů

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje připomínce č. 5g, podatel Jan Kořista, Legionářská 1200/12, 289 22 Lysá nL, č.j.: SÚ/27263/13/St, ve znění: g/Plochu P72 označit jako RZ – zamezit skládkování, spontánní výstavbě RD, výstavba náročná na infrastrukturu.


Výsledek hlasování: pro: 1 hlas

proti: 11 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

proti

p. Ing. Černohorský O.

proti

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

proti

pí Chloupková M.

proti

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Mgr. Fajmon H.

proti
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje připomínce č. 5i, podatel Jan Kořista, Legionářská 1200/12, 289 22 Lysá nL, č.j.: SÚ/27263/13/St, ve znění: i/nesouhlasím s využitím ploch 51a, 51c a 51d pro zástavbu, navrhuji NSpvz.


Výsledek hlasování: pro: 3 hlasy

proti: 6 hlasů

zdržel se: 4 hlasy

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje připomínce č. 5j, podatel Jan Kořista, Legionářská 1200/12, 289 22 Lysá nL, č.j.: SÚ/27263/13/St, ve znění: j/jsem proti rozšiřování zástavby Byšiček – plocha 44.


Výsledek hlasování: pro: 0 hlasů

proti: 7 hlasů

zdržel se: 6 hlasů

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

proti

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

proti
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje připomínce č. 5k, podatel Jan Kořista, Legionářská 1200/12, 289 22 Lysá nL, č.j.: SÚ/27263/13/St, ve znění: k/plocha NSouz mezi tratěmi – navrhuji vypustit u.


Výsledek hlasování: pro: 1 hlas

proti: 0 hlasů

zdržel se: 12 hlasů

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje připomínce č. 5l, podatel Jan Kořista, Legionářská 1200/12, 289 22 Lysá nL, č.j.: SÚ/27263/13/St, ve znění: l/nesouhlasím se souběžným vedení obslužné komunikace do spalovny – řešit pouze odbočovacími pruhy.


Výsledek hlasování: pro: 0 hlasů

proti: 6 hlasů

zdržel se: 7 hlasů

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

proti
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje připomínce č. 5n, podatel Jan Kořista, Legionářská 1200/12, 289 22 Lysá nL, č.j.: SÚ/27263/13/St, ve znění: n/nesouhlasím s využitím lokality Zbudov pro těžbu – zrušit index t – nemělo by vzniknout další nevyužívané jezero.


Výsledek hlasování: pro: 3 hlasy

proti: 4 hlasy

zdržel se: 6 hlasů

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje připomínce č. 5o, podatel Jan Kořista, Legionářská 1200/12, 289 22 Lysá nL, č.j.: SÚ/27263/13/St, ve znění: o/u všech toků ústících do Labe, nacházejících se na cyklotrase – uvažovat přemostění.


Výsledek hlasování: pro: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 13 hlasů

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje připomínce č. 5p, podatel Jan Kořista, Legionářská 1200/12, 289 22 Lysá nL, č.j.: SÚ/27263/13/St, ve znění: p/zajistit bezpečné cyklotrasy do všech sousedních obcí a osad a zachování průchodnosti veškerých cest přes obchvat po celé trase.


Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 6 hlasů

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje připomínce č. 5q, podatel Jan Kořista, Legionářská 1200/12, 289 22 Lysá nL, č.j.: SÚ/27263/13/St, ve znění: q/zajistit bezpečné spojení pro cyklisty a pěší na 2. břeh Labe – např. lávka, jízda po obchvatu není bezpečná.


Výsledek hlasování: pro: 0 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 11 hlasů

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

proti
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje připomínce č. 5s, podatel Jan Kořista, Legionářská 1200/12, 289 22 Lysá nL, č.j.: SÚ/27263/13/St, ve znění: s/bezpečné pěší a cyklo spojení ke studánce pod Viničkami z Kačína a Dvorců a pak na vrch Vinička.


Výsledek hlasování: pro: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 13 hlasů

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje připomínce č. 5t, podatel Jan Kořista, Legionářská 1200/12, 289 22 Lysá nL, č.j.: SÚ/27263/13/St, ve znění: t/Plochy 7, 8 a 52 změnit na NSpvz.


Výsledek hlasování: pro: 2 hlasy

proti: 6 hlasů

zdržel se: 5 hlasů

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

proti

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje připomínce č. 5v, podatel Jan Kořista, Legionářská 1200/12, 289 22 Lysá nL, č.j.: SÚ/27263/13/St, ve znění: v/P41 – prověřit specifičtější využití pro rekreaci.


Výsledek hlasování: pro: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 13 hlasů

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje připomínce č. 5w, podatel Jan Kořista, Legionářská 1200/12, 289 22 Lysá nL, č.j.: SÚ/27263/13/St, ve znění: w/39 – zarovnat zastavitelné území s biokoridorem a nezasahovat do něj.


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 7 hlasů

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje připomínce č. 5y, podatel Jan Kořista, Legionářská 1200/12, 289 22 Lysá nL, č.j.: SÚ/27263/13/St, ve znění: y/S od ul. Sojovická na konci stávající zástavby, naproti ploše PV – označit NSpvz.


Výsledek hlasování: pro: 4 hlasy

proti: 4 hlasy

zdržel se: 5 hlasů

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se
Připomínka č. 6


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje připomínce č. 6, podatel Mgr. A.Kinclová, Sadová 1808, 289 22 Lysá nL, Ing. Zdenka Hrušková a Ing. Tomáš Hruška, Hrabanov 1839, 289 22 Lysá nL, č.j.: SÚ/27120/13/St, ve znění: nesouhlasíme s plánovaným směrováním veřejné dopravní stavby VPS D3 pro realizaci obchvatové trasy silnice II/331, vedené po S obvodu zástavby Dvorce, přes chráněné krajinné území „Hrabanovská Černava“ s evropsky unikátní flórou. Žádáme doplnit dle aktuálních dat také zpracování vyhodnocení vlivů dvou variant směrování obchvatu na ŽP včetně provedení auditu obou variant jeho směrování provedením procesu EIA.


Výsledek hlasování: pro: 4 hlasy

proti: 6 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

protiPřipomínka č. 7


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje připomínce č. 7, podatel MS Lysá nL Černava (Ing. Karel Řehák, Masarykova 760/33, 289 22 Lysá n.L.), č.j.: SÚ/26910/13/St, ve znění: nesouhlasíme se 152a.


Výsledek hlasování: pro: 4 hlasy

proti: 6 hlasů

zdržel se: 3 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

proti

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti
Připomínka č. 2


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Ing. Gregar, z řad občanů

p. Jirsa, z řad občanů

p. Mgr. Havelka J.

p. Sedláček T.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Houštecký V.

p. Toužín, z řad občanů

p. Horvát M.

p. Ing. Firman M.

p. Ing. Osvald Z.

p. Bc. Eliška P.

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ

p. Ing. Gregpr P.

p. Karásek, z řad občanů

p. Mgr. Kořista J.

pí Chloupková M.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM souhlasí se znovuprojednáním připomínky číslo 2, podatel TK Slovan Lysá nL, IČO: 62994492, č.j.: SÚ/250/99/13/St.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat. Pan Mgr. Kopecký nehlasoval.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

proti

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ruší své rozhodnutí o připomínce č. 2, podatel TK Slovan Lysá n. L., IČO: 62994492, č.j.: SÚ/250/99/13/St, ze dne 02.10.2013.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat. Pan Mgr. Kopecký nehlasoval.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

proti

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje připomínce č. 2, podatel TK Slovan Lysá n. L., IČO: 62994492, č.j.: SÚ/250/99/13/St, ve znění: p.č. 612/39, k.ú. Lysá n. L. - změna využití pozemku z OS na BI.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 4 hlasy

Návrh byl přijat. Pan Mgr. Kopecký nehlasoval.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) konstatuje, že bylo rozhodnuto o všech námitkách a připomínkách občanů k návrhu územního plánu Lysá nad Labem,

b) ukládá stavebnímu úřadu pokračovat v procesu dle požadavků stavebního zákona a správního řádu.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se
Připomínka č. 1


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Lajner, z řad občanů

p. Mgr. Kořista J.

p. Mgr. Kopecký P.

p. Horvát M.

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Fajmon H.
Pan Horvát M. přednesl návrh na usnesení: ZM ruší své rozhodnutí o připomínce č. 1, podatel Miloslava Elicerová, Lom 1675/33, 289 22 Lysá n. L., č.j.: SÚ/15591/13/St, ze dne 02.10.2013.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

proti

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje připomínce č. 1, podatel Miloslava Elicerová, Lom 1675/33, 289 22 Lysá n. L., č.j.: SÚ/15591/13/St, část p.č. 2467/2, k.ú. Lysá nL – zarovnat od rozhraní P41 a P42k rohu domu pí Elicerové, převést do zóny BI a začlenit do P42.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 4 hlasy

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

proti

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro
2. Žádost o odkup pozemku p.č. 3451/66, k. ú. Lysá n. L.


RM materiál projednala dne 08.10.2013 usnesením č. 559.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Hercík, žadatel

p. Mgr. Havelka J.

pí Chloupková M.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Mgr. Kopecký P.

p. Houštecký V.

p. Mgr. Kořista J.

p. Ing. Kopecký V., vedoucí SMI

p. Ing. Firman M.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej obecního pozemku p.č. 305, o výměře 90 m2, v k. ú. Lysá n. L., dle GP č. 2737-80/2013 ze dne 16.08.2013, paní Lucii Blažkové, trvale bytem Školní náměstí 51/12, Lysá n. L., takto:


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

proti

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
3. Návrh na zahájení jednání s TK Slovan o vyřešení majetkových otázek.


RM materiál neprojednávala, návrh předložil p. Mgr. Fajmon.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Fajmon H.

p. Jirsa, TK Slovan

p. Mgr. Havelka


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje koupi pozemku p.č. 3816 od TK Slovan o výměře 10 m2 pod komunikací v ulici Na Mlíčníku za částku 1.000,- Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem uhradí město Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá starostovi města požádat písemně Ministerstvo zemědělství ČR o bezúplatný převod pozemků p.č. 612/31 o výměře 421 m2 a p.č. 3667/6 o výměře 665 m2, které se nacházejí uvnitř sportovního areálu TK Slovan, na město Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá starostovi města zahájit s TK Slovan jednání o možnosti výkupu části pozemku, kde je nyní umístěno minifotbalové hřiště s omezeným provozem a části pozemku, kde je nyní umístěn bývalý hlavní vchod ze strany od starého sídliště do majetku města Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 6 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro
4. Žádost o odkup části pozemku p.č. 2428/1, k. ú. Lysá n. L.


RM materiál projednala dne 08.10.2013 usnesením č. 562.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej části z obecního pozemku p.č. 2428/1, orná půda, k. ú. Lysá n. L., nově označeno GP č. 2734-446070/2012, jako pozemek p.č.st. 3360, o výměře 5 m2, kultura zastavěná plocha, spol. ČEZ Distribuce, a. s., za částku 1.000,- Kč/m2. Nabyvatel dále hradí daň z převodu nemovitosti a náklady spojené se zápisem návrhu na vklad do katastru nemovitostí.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
5. Pravidla prodeje bytů a nebytových prostor v Milovicích, včetně pozemků z vlastnictví Města Lysá nad Labem do vlastnictví fyzických osob.


RM materiál projednala dne 08.10.2013 usnesením č. 566.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Bc. Eliška P.

p. Sedláček T.

p. Mgr. Havelka

p. Ing. Gregor P.

p. Ing. Firman M.

p. Ing. Kopecký, vedoucí SMI

p. Mgr. Fajmon H.

p. Horvát M.

p. Mgr. Kopecký P.

pí Chloupková M.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM odkládá projednání „Pravidel prodeje bytů a nebytových prostor v Milovicích, včetně pozemků, z vlastnictví města Lysá nad Labem do vlastnictví fyzických osob“ na příští zasedání ZM dne 27.11.2013.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
6. Odvolání p. Mgr. L. Sommera z funkce člena FV a jmenování p. MVDr. Petra Matušiny členem FV.


RM materiál projednala dne 24.09.2013 usnesením č. 557.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Ing. Osvald Z.

p. Ing. Firman M.

p. Mgr. Havelka


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) odvolává na návrh TOP09 Lysá n. L. z funkce člena finančního výboru p. Mgr. Lukáše Sommera,

b) jmenuje novým členem finančního výboru p. MVDr. Petra Matušinu.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlasů

Návrh byl přijat. Pan Mgr. Kopecký P. mimo hlasovací místnost.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
7. Žádost p. Petra Bobačíka o splátkový kalendář za byt č. 32 v č.p. 601, Sportovní ul. Milovice.


RM materiál projednala dne 24.09.2013 usnesením č. 549.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s p. Petrem Bobačíkem na měsíční splátky ve výši 1.000,- Kč za neplacení nájemného k bytu č. 32 v č.p. 601, Sportovní ul., Milovice – Mladá.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat. Pan Mgr. Kopecký P. mimo hlasovací místnost.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
8. Obecně závazná vyhláška Města Lysá nad Labem č. 4/2013, k trvalému označování psů a evidenci jejich chovatelů, a č. 5/2013, o místních poplatcích.


RM materiál projednala dne 24.09.2013 usnesením č. 554.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka

p. Ing. Dvořák, tajemník

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Gregor P.

p. Ing. Firman M.

p. Sedláček T.

pí Chloupková M.

p. Horvát M.

p. Mgr. Kořista J.

p. Houštecký V.

p. Bc. Eliška P.

p. Ing. Osvald Z.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM odkládá projednání OZV č. 4/2013,k trvalému označování psů a evidenci jejich chovatelů, na příští zasedání ZM.


Výsledek hlasování: pro: 2 hlasy

proti: 7 hlasů

zdržel se: 4 hlasy

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

proti

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

proti

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

proti
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje:

a) Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 4/2013, k trvalému označování psů a

evidenci jejich chovatelů, s tím, že text bude upraven ve smyslu diskuze,

b) Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 5/2013, o místních poplatcích, s tím, že v OZV č. 5/2013 se znění Čl. 5, bod 1, písm. c) a d) mění takto:

c) za prvního psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu v Lysé nad Labem a v Litoli v rodinném domě 120,- Kč,

za prvního psa výše uvedeného držitele v domě se třemi a více byty v Lysé nad Labem a Litoli 180,- Kč,

za prvního psa výše uvedeného držitele v Byšičkách a Dvorcích 60,- Kč,

d)za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu v Lysé nad Labem a v Litoli v rodinném domě a nebo v bytovém domě se třemi a více byty 300,- Kč,

za druhého a každého dalšího psa výše uvedeného držitele v Byšičkách a Dvorcích 120,- Kč.Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

proti

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

proti

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro
9. Dopis p. Ing. Gregora k obchvatu města.


RM materiál projednala dne 24.09.2013 usnesením č. 555.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Kořista J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Sedláček T.

pí Chloupková M.

p. Houštecký V.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí odpovědi na dotazy p. Ing. Petra Gregora k obchvatu města.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí, že pan starosta zpracované odpovědi na dotazy p. Ing. Petra Gregora k obchvatu města předloží ZM nejdéle do projednávání rozpočtu na rok 2014.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
10. Žádost o rekonstrukci tělocvičny ZŠ TGM v Lysé nad Labem – Litoli.


RM materiál projednala dne 08.102013 usnesením č. 575.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka

p. Ing. Gregor P.

pí Chloupková M.

p. Mgr. Fajmon H.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí žádost zástupců Školské rady ZŠ TGM v Lysé n. L. o odborné posouzení havarijního stavu tělocvičny při ZŠ TGM Litol, a o zařazení rekonstrukce tělocvičny s přilehlou nářaďovnou do rozpočtu města na rok 2014.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

11. Žádost o vyjádření ke stavbě a o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, lokalita Dvorce.


RM materiál projednala dne 08.102013 usnesením č. 533.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje předložený projekt stavby „Dvorce, kNN pro parc. č. 561/3“ a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č- IV-12-6016763/VB001 s ČEZ Distribuce, a. s., na obec. pozemek p.č. 3539, k. ú. Lysá n. L. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
12. Obecně závazná vyhláška Města Lysá nad Labem o regulaci hlučných činností ve městě.


RM materiál neprojednávala, návrh předložil p. Bc. Eliška P.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Bc. Eliška P.

p. Mgr. Havelka

p. Ing. Gregor P.

pí Chloupková M.

p. Ing. Osvald Z.

p. Sedláček T.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Horvát M.

p. Mgr. Kořista J.

p. Houštecký V.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM se řešením této problematiky nebude zabývat.


Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů

proti: 5 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

proti

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

proti

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Mgr. Fajmon H.

proti
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM projednat návrh Obecně závazné vyhlášky Města Lysá nad Labem o regulaci hlučných činností ve městě a doplnit materiál o stanovisko RM a stanovisko MěP s tím, že MěP zpracuje přehled o stížnostech na hluk (zda se stížnosti na hlučné činnosti řešily, jak jsou zdokumentované, jak byly vyřízeny, atd.) a kompletní materiál předložit k novému projednání ZM.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

proti

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
13. Společný návrh na úpravu katastrální hranice mezi městem Lysá nad Labem a obcí Přerov nad Labem.


RM materiál neprojednávala, návrh předložil p. Mgr. Fajmon H.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Fajmon H.

p. Sedláček T.

p. Ing. Gregor P.

p. Bc. Eliška P.

p. Houštecký V.

p. Mgr. Kořista J.

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Osvald. Z.

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ

p. Mgr. Kopecký P.

p. Horvát M.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM doplnit návrh na úpravu katastrální hranice mezi městem Lysá nad Labem a obcí Přerov nad Labem tak, aby ztráta území v k. ú. Litol byla adekvátně kompenzována převodem pozemků z k. ú. Lysá nad Labem do k. ú. Litol.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) schvaluje úpravu katastrální hranice s obcí Přerov nad Labem dle předloženého návrhu,

b) ukládá starostovi města provést všechny úkony související se zápisem nové katastrální hranice.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 4 hlasy

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

proti

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

proti

p. Ing. Gregor P.

proti

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Mgr. Fajmon H.

pro
14. Zabezpečení křižovatky ulic Jedličkova a Na Mlíčníku.


RM materiál neprojednávala, návrh předložil p. Ing. Gregor P.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Kořista J.

p. Horvát M.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM, aby se zabývala důsledky autonehody u křižovatky ulic Jedličkova a Na Mlíčníku s cílem zabezpečit vyšší bezpečnost tohoto úseku, zejména pro chodce.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro
15. Přemístění lavičky před restaurací „U Bílé labutě“ ke stanici BUS.


RM materiál neprojednávala, návrh předložil p. Ing. Gregor P.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Kořista J.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM, v termínu do 15.11.2013 zajistila přemístění lavičky umístěné před restaurací U Bílé labutě ke stanici BUS.


Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 5 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

16. Informativní zpráva ve věci bezúplatného převodu pozemků – lokalita Červený hrádek.


RM materiál projednala dne 08.10.2013 usnesením č. 560.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Kořista J.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí informativní zprávu ve věci bezúplatného převodu pozemků p.p.č. 2251/1 o výměře 942 m2, p.p.č. 2251/2 o výměře 1 320 m2, p.p.č. 2251/3 o výměře 277 m2, p.p.č. 2252 o výměře 183 m2, p.p.č. 2253 o výměře 4 125 m2, v k.ú. Lysá n. L., z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
17. Směrnice č. 5/2013, pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností.


RM materiál projednala dne 08.10.2013 usnesením č. 579.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Havelka J.

p. Sedláček T.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Mgr. Kořista J.

p. Ing. Osvald Z.
Odchod p. Houštecký ve 23.55 hod.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí Směrnici č. 5/2013, Pravidla pro přijímání a vyřizování petic. s tím, že v části b) Vymezení některých pojmů, bude text bodu 2 a) znít „ochrany subjektivních práv a chráněných zájmů“.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
18. Informativní zpráva o připomínkách k řešení zeleně v Lysé n. L.


RM materiál projednala dne 08.10.2013 usnesením č. 581.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Mgr. Kořista J.

p. Sedláček T.

pí Chloupková M.

pí Vlastová, MSc., projektový manažer

p. Mgr. Kopecký P.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí připomínky k řešení zeleně v Lysé nad Labem s tím, RM zašle pí Misákové písemnou odpověď.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
19. Zápis z jednání Osadního výboru Dvorce.


RM materiál projednala dne 08.10.2013 usnesením č. 582.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) bere na vědomí zápis z jednání Osadního výboru Dvorce dne 11.09.2013,

b) ukládá RM zapracovat do návrhu rozpočtu města na rok 2014 potřebnou finanční částku na kompenzaci nákladů občanům, kteří nemají možnost připojit se na veřejnou kanalizaci a zveřejnit podmínky, za kterých si občané mohou o kompenzaci požádat.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
20. Zhodnocení akce Rekonstrukce školního hřiště v Lysé nad Labem – I. etapa.


RM materiál projednala dne 27.08.2013 usnesením č. 517.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Gregor P.

p. Ing. Osvald Z.

pí Vlastová, MSc., projektový manažer

p. Ing. Dvořák, tajemníkPan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí informace o průběhu akce Rekonstrukce školního hřiště v Lysé nad Labem – I. a II. etapa.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
21. Zápis z jednání kontrolního výboru.


RM zápis neprojednávala.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Sedláček T.

p. Mgr. Kořista J.

pí Vlastová, MSc., projektový manažer

pí Chloupková M.

p. Ing. Gregor P.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru dne 09.09.2013.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
IV. Diskuse:

p. Bc. Eliška - zaznamenal stížnosti rodičů na nepořádek v parku u PENNY (Burda park), zejména si stěžují na konzumaci alkoholu v parku, požádal o vyjádření ředitele MěP, jak často v parku hlídky dělají kontroly,

p. Bc. Přibyl, ředitel MěP – kontroly se v noci dělají po cca hodině, ve dne namátkově, podotkl, že lze postihovat pouze samotnou konzumaci, ne držení, tzn., že nelze nikoho pokutovat za to, že např. sedí na lavičce a vedle sebe má krabici s vínem,

p. Bc. Eliška - požádal p. tajemníka, aby ke konci roku předložil zprávu o personálních změnách včetně finančních nákladů,

- jeden z občanů ho upozornil, že v ul. Vrchlického má někdo už asi 2 týdny složené dvě palety s dlažbou, zeptal se, jestli je řádně placen zábor a upozornil, že je to problém i z dopravního hlediska,

p. Mgr. Fajmon - upozornil na rozšiřování komerčních aktivit dealerů ve školách, několikrát toho byl osobně svědkem a jde o problém stále častější, např. na hodině matematiky dealer dětem rozdával sadu flétny s knihou s tím, že děti měly sadu ukázat rodičům a druhý den přinést 200,- Kč nebo nepoškozené zboží, dochází k tomu téměř na všech školách, RM by měla stanovit jasná pravidla, která by tento problém řešila, v rámci toho by řešil i automaty na cukrovinky, nápoje apod., doporučil komerční aktivity radikálně omezit,


Odchod p. Ing. Firman v 00.35 hod.


p. Mgr. Havelka - budovy škol jsou města, ale zřizovací listina dává školám právo hospodařit samostatně, o problému ví, už jednal s vedoucí odboru ŠSVZaK, pí PaedDr. Bodnárovou, a byl všem školám, u kterých je zřizovatelem město, odeslán dopis s tím, že si zřizovatel na školách podobné aktivity nepřeje, prověří vše znovu včetně automatů, ale je to pravomoc ředitele školy,

- podotkl ještě, že se dozvěděl, že pí ředitelka nevěděla o tom, že do hodiny někdo takový přišel,

p. Sedláček - podpořil návrh na úpravu těchto aktivit, doplnil, že v minulosti došlo i k tomu, že jedna ze žaček rozdávala spolužákům básničky, jednalo se o obdobný problém,

- dotázal se na projekt na chodník od ul. Na Zemské stezce k ul. Vichrova (termín a stav), jedná se o nebezpečné místo, denně tam projíždějí kamiony do Kovony, maminky s kočárky musí chodit po silnici,

- upozornil na stav komunikací od ul. U Nové hospody ke Kovoně, úklid,

- požádal o předložení přehledu, jak vysoké jsou závazky do roku 2014 (úvěr, komunikace, kanalizace Dvorce a Byšičky, vodovod, terasy, atp.),

p. Mgr. Havelka - rekonstrukce teras není závazek do příštích let, schválila se pouze část, která je hrazena z rozpočtu letošního roku,

- školní hřiště by mělo být doplaceno letos, do příštího roku možná přejde doplatek cca 500 tis. Kč,

- do příštího roku bude zařazeno – ul. Na Staré vsi a Dolejší (spoluúčast k dotaci), zateplení staronové školy a úvěr, spoluúčast lze vyčíslit zatím pouze orientačně, přesnou částkou ne, bude se teprve soutěžit, projekty na kanalizaci a vodovod jsou vysoutěženy každý za cca 50 tis. Kč, na náklady na chodník k ul. Vichrova se podívá, dále ZM odsouhlasilo spoluúčast cca 300 tis. Kč na rekonstrukci zahrady u MŠ Dráček, přehled zašle písemně,

p. Sedláček - dotázal se, jestli z jednání o spolupráci s ČD (parkoviště, restaurace, kolostavy) byl vyhotoven zápis,

p. Mgr. Havelka - přepošle dopis, který byl zaslán ČD, reakci zatím nemá, pokud ví, ČD na tom pracuje, je podána žádost a bude se jednat s p. Ing. Otavou,

p. Ing. Gregor - k výtahu ve zdravotním středisku uvedl, že občané mají obavy výtah používat, je tam poškozená podlaha, dotázal se na provádění revizí a doporučil dát do výtahu informaci např. „revize platná do …“ jako informaci,

p. Mgr. Havelka - revize jsou prováděny pravidelně, není problém dát do výtahu informaci,

p. Ing. Gregor - k sestavování rozpočtu – požádal o zaslání revidovaného seznamu projektů,

p. Petr Zub, z řad občanů – bydlí v ul. K Bažantnici, o prázdninách podávali stížnost na stav komunikace, RM odpověděla, že bude zadána PD a o dalším postupu budou informováni, dosud žádné další informace nedostali, chtěl vědět, v jaké fázi je pořízení PD a zda bude akce zahrnuta do rozpočtu roku 2014, dodal, že se blíží období, kdy se stav komunikace zase zhorší, dotázal se, jestli je možné provizorní řešení, než bude provedena rekonstrukce,

p. Mgr. Havelka - PD se zpracovává, měla by být předána, peníze na odvodnění jsou vyčleněny v rozpočtu letošního roku, předpokládá se provedení odvodnění a úpravy povrchu ještě letos – provizorní, finanční prostředky se převedou do r. 2014,

p. Zub - dotaz, jestli oprava je závislá na tom, že se tam bude dělat něco závažnějšího,

p. Mgr. Havelka - provizorní oprava se provede, na to prostředky jsou,

p. Mgr. Kořista - ke klikacímu rozpočtu se dotázal, jestli bude k dispozici formát otevřených dat,

p. Ing. Dvořák - na rozpočtu se pracuje, firma Gordic už do programu natáhla data, měla by být v otevřeném formátu,

p. Mgr. Kořista - s materiály na jednání dostali i nahrávku minulého ZM, která však nebyla fragmentována, dotaz, jestli na webových stránkách bude také tak,

p. Mgr. Havelka - na webu bude rozděleno dle projednávaných bodů,

p. Mgr. Kořista - podpořil zákrok proti komerčním aktivitám na školách a zároveň dodal, že by na zasedání ZM mohla také přijít paní ředitelka ZŠ B. Hrozného, paní ředitelka ze ZŠ J.A. Komenského chodí pravidelně,

p. Mgr. Havelka - pravidelně chodí pouze pí Mgr. Nováková (ZŠ J.A. Komenského), ředitelky MŠ chodí minimálně a nechodí ani ředitel ZŠ v Litoli nebo ZŠ B. Hrozného v Lysé,

p. Mgr. Fajmon - k poznámce p. Sedláčka o rozdávání básniček ve školách uvedl, že nevěděl o tom, že dcera je distribuovala spolužákům, věc vyřešil, řediteli se omluvil a nechce, aby se dál šířily pomluvy.

V. Interpelace


Práva interpelace nikdo nevyužil.


Pan starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva města v 00.55 hod. ukončil.


Zapsala: Procházková L.

Zápis vyhotoven dne: 24.10.2013


Ověřovatelé zápisu:

......................................... .......................................................

p. Horvát Milan p. Ing. Firman Miroslav
........................................................

starosta


Vytvořeno 3.10.2022 17:35:23 | přečteno 53x | jiri.virava
load