Zápis č. 06 ZM 04.09.2013

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 04.09.2013 na MěÚ Lysá nad Labem.


Přítomni: p. Mgr. Havelka Jiří

pí Chloupková Marcela

p. Sedláček Tomáš

p. Bc. Eliška Petr

p. Mgr. Fajmon Hynek

p. Ing. Osvald Zdeněk

p. Horvát Milan

p. Ing. Firman Miroslav

p. Mgr. Minařík Jaroslav

p. Houštecký Václav

p. Ing. Gregor Petr

p. Mgr. Kopecký Petr

p. Ing. Černohorský Ondřej (příchod 18.40 hod.)

p. Mgr. Kořista Jan (příchod 17.35 hod.)

Omluveni: p. Kolman Josef


I. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a uvedl, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva města a zastupitelstvo tak je usnášeníschopné. Z dnešního jednání se omluvil p. Kolman J., p. Ing. Černohorský O. a p. Mgr. Kořista J. přijdou později.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi p. Ing. Osvald Z. a p. Ing. Gregor P. Do návrhové komise byli navrženi pí Chloupková M., p. Bc. Eliška P.. a p. Mgr. Minařík J.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na členy návrhové komise.

Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasů

Návrh byl přijat.p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Zápis ze dne 26.06.2013 byl ověřovateli ověřen a ostatním členům zastupitelstva byl dán na vědomí. Pan starosta se dotázal, zda má někdo ze zastupitelů připomínky k zápisu, vzhledem k tomu, že nikdo k zápisu připomínky neměl, pan starosta konstatoval, že považuje zápis za ověřený.

Pan tajemník přednesl zprávu o plnění usnesení RM a ZM. S dotazy ke zprávě nikdo nevystoupil.


Pan starosta následně přistoupil k projednání a schválení programu zasedání, navrhl projednat dopis pí Jakubalové M. a návrh p. Ing. Osvalda Z. na projednání opatření týkající se školního hřiště. Dále upozornil, že v materiálu č. 8 došlo k tiskové chybě a všem zastupitelům byl na začátku jednání předán v tištěné podobě opravený materiál. Dotázal se, zda má někdo návrh na doplnění programu. Pan Ing. Gregor se dotázal, kdy se bude projednávat návrh řešení nakládání s byty ve vlastnictví města. Pan starosta uvedl, že byl zastupitelům zaslán v elektronické podobě, zatím se shromažďují podklady a zastupitelé mají možnost k věci podávat své připomínky nebo návrhy. Pan Bc. Eliška se dotázal, zda někdo čeká na projednání konkrétního bodu a měl by zájem o přednostní projednání. Vzhledem k tomu, že body, u kterých bylo požádáno o přednostní projednání, byly již v navrženém programu zařazeny na začátek, ke změně pořadí nedošlo. Pan Dörfl se dotázal na možnost vybudování kanalizace v ul. Za Pávem, protože akce byla při sestavování rozpočtu na rok 2013 odložena. Pan starosta odpověděl, že v současné době se připravují podklady pro sestavování rozpočtu na rok 2014, v návrhu odboru SMI je plánována, ale zda bude schválena nelze v předstihu potvrdit. Rozpočet se většinou schvaluje v prosinci. Doplnil, že se bude řešit i problém se zelení v této lokalitě. Paní Dörflová upozornila i na špatný stav komunikace.


Pan starosta nechal hlasovat o programu.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proSchválený program


Návrhy na schválení:


1. Stížnost p. Kuchaře a p. Bc. Vlčka na nečinnost ZM při projednávání opětovné žádosti o

změnu ÚP.

2. Prodej obec. pozemku p.č. 305 o vým. 90 m2 v k.ú. Lysá n. L.

3. Žádost p. J. Cicu, Lysá nad Labem, o směnu pozemku p.č. 650/1, k.ú. Lysá n. L.

4. Bezúplatný převod 1/3 pozemku p.č. 619/2, k.ú. Lysá n. L., z vlastnictví České republiky Úřadu pro zast. státu ve věcech majetkových do vlastnictví města.

5. Bezúplatný převod pozemků p.č. 2251/1, 2251/2, 2251/3, 2252, 2253, k.ú. Lysá n. L., z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zast. státu ve věcech majetkových do vlastnictví města.

6. Splátkový kalendář na dlužné nájemné – pí Řeháková M.

7. Splátkový kalendář na dlužné nájemné – p. Vrňák J.

8. Splátkový kalendář na dlužné nájemné – p. Sloup J.

9. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na obec. pozemky p.č. 2131/20, 2131/43, 2131/56, 2165/7 a 2165/28, k.ú. Lysá n. L., s ČEZ Distribuce, a. s.

10. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na obec. pozemky p.č. 2875/16, 2875/79, 2876/1 a 2890/1, k.ú. Lysá n. L., s ČEZ Distribuce, a. s.

11. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s. r. o., na obec. pozemky p.č. 492/57, 492/85 a 619/16, k.ú. Lysá n. L.

12. Veřejná zakázka – Klikací rozpočet města.

13. Smlouva o poskytnutí dotace ze SFŽP – Zelená úsporám na akci: Snížení energetické náročnosti ZŠ B. Hrozného č.p. 1318.

Body č. 1 – 13 předkládá rada města


14. Zapsání budovy městského WC v Sokolské ul., Lysá n. L., do katastru nemovitostí.

15. Vyřešení majetkových poměrů k pozemku a nemovitosti p.č. 3269, k.ú. Lysá n. L.

16. Zahájení jednání o majetkovém vyrovnání mezi ČD, a. s., a Městem Lysá n. L.

17. Modernizace systému evidence a regulace chovu psů ve městě.

Body č. 14 – 17 předkládá p. Mgr. Fajmon H.


18. Návrh na opatření ve věci rekonstrukce hřiště v Komenského ulici v Lysé nad Labem.

Bod č. 18 předkládá p. Ing. Osvald Z.


Informativní zprávy:


19. Dopis paní Marie Jakubalové, trv. bytem Zahradní 948, Lysá nad Labem.

Bod č. 19 předkládá p. starosta.


20. Nařízení č. 3/2013 o zákazu pochůzkového a podomního prodeje.

21. Nařízení vlády č. 209/2013, ze dne 03.07.2013, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení.

Body č. 20 – 21 předkládá rada města.


II. Návrhy na schválení

1. Stížnost p. Kuchaře a p. Bc. Vlčka.


RM materiál projednala dne 23.07.2013 usnesením č. 459.


Příchod p. Mgr. Kořista J. v 17.35 hod.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Bc. Vlček

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ

p. Sedláček T.

p. Ing. Gregor P.

p. Bc. Eliška P.

p. Mgr. Kořista J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Mgr. Kopecký P.

p. Ing. Firman M.

p. Ing. Osvald Z.

p. Horvát M.

p. Mgr. Minařík J.

p. Ing. Dvořák, tajemníkPan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí stížnost p. Kuchaře a p. Bc. Vlčka na nečinnost ZM při projednávání opětovné žádosti o změnu územního plánu včetně informace stavebního úřadu o postupu při zpracovávání územního plánu a konstatuje, že věc bude projednána v rámci projednání připomínek a námitek k návrhu územního plánu dne 02.10.2013,


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá panu tajemníkovi na jednání ZM dne 16.10.2013 předložit směrnici pro vyřizování stížností.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
2. Návrh na prodej obecního p.p.č. 305, k. ú. Lysá n. L.


RM materiál projednala dne 18.06.2013 usnesením č. 380, následně ZM dne 26.06.2013 usnesením č. III/1, poté RM dne 27.08.2013 usnesením č. 498.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Kořista J.

p. Ing. Gregor P.

p. Horvát M.

pí Chloupková M.

p. Blažek, žadatel

p. Mgr. Minařík J.

p. Mgr. Kopecký P.

p. Sedláček T.

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej obecního pozemku p.č. 305, o výměře 90 m2, v k. ú. Lysá n. L., dle GP č. 2737-80/2013 ze dne 16.08.2013, paní Lucii Blažkové, trvale bytem Školní náměstí 51/12, Lysá n. L., takto:

pozemek pod garáží o ploše 22 m2 označený jako st.p.č. 3363 za cenu 1.000,- Kč/m2, pozemek označený nově p.č. 305/1 o ploše 60 m2 a pozemek označený nově p.č. 305/2 o ploše 8 m2 za cenu 500,- Kč/m2. Celková kupní cena činí částku ve výši 56.000,- Kč. Kupující dále hradí daň z převodu nemovitosti ve výši 2.240,- Kč a kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN. Kupující dále uhradí nájemné za tři roky zpětně ve výši za stavební pozemek 25,- Kč/m2/rok a za ostatní plochu 5,- Kč/m2/rok. V kupní smlouvě bude zakotveno přednostní právo Města Lysá nad Labem na zpětné odkoupení pozemků za stejnou cenu, za kterou je nabyvatel od Města Lysá nad Labem odkoupil.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

3. Návrh na směnu pozemku p.č. 650/1, k. ú. Lysá n. L., p. Jaroslava Cicu.


RM návrh projednala dne 02.07.2013usnesením č. 426.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Kořista J.

p. Mgr. Fajmon H.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

I. bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu ve věci žádosti p. Jaroslava Cicu o směnu jeho pozemku p.č. 650/1, k. ú. Lysá n. L. za pozemek Města Lysá n. L,

II. nesouhlasí se směnou pozemku p.č. 650/1, k. ú. Lysá n. L., dle žádosti p. Jaroslava Cicu,

III. ukládá RM připravit návrh smlouvy o zřízení věcného břemene (uložení kanalizačního řadu) na pozemek p. Jaroslava Cicu, p.č. 650/1, k. ú. Lysá n. L.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat. Pan Houštecký a p. Ing. Gregor mimo jednací místnost.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

mimo

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
4. Bezúplatný převod id. 1/3 p.p.č. 619/2, k. ú. Lysá n. L.


RM materiál projednala dne 02.07.2013 usnesením č. 429.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje bezúplatný převod id. 1/3 pozemku p.č. 619/2, k. ú. Lysá n. L., do vlastnictví Města Lysá nad Labem od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat. Pan Houštecký mimo jednací místnost.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
5. Bezúplatný převod pozemků v lokalitě Červený Hrádek.


RM materiál projednala dne 23.07.2013 usnesením č. 442.


Příchod p. Ing. Černohorský v 18.40 hod.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Mgr. Kořista J.

p. Bc. Eliška P.

pí Chloupková M.

p. Horvát M.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

I. schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 2251/1 o vým. 942 m2, p.p.č. 2251/2 o vým. 1.320 m2, p.p.č. 2251/3 o vým. 277 m2, p.p.č. 2252 o vým. 183 m2, p.p.č. 2253 o vým. 4.125 m2, v k.ú. Lysá n. L., z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Lysá nad Labem za předpokladu, že ze smlouvy budou vypuštěny všechny omezující podmínky,

II. ukládá starostovi jednat s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o úpravě smlouvy o bezúplatném převodu pozemků p.p.č. 2251/1 o vým. 942 m2, p.p.č. 2251/2 o vým. 1.320 m2, p.p.č. 2251/3 o vým. 277 m2, p.p.č. 2252 o vým. 183 m2, p.p.č. 2253 o vým. 4.125 m2, v k.ú. Lysá n. L., s tím, že budou vypuštěna omezující opatření.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 2 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

proti

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan starosta navrhl body 6., 7. a 8. – splátkové kalendáře - projednat společně.


V diskusi k bodům 6., 7., 8. vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

pí Chloupková M.

p. Mgr. Kořista J.

p. Mgr. Kopecký P.6. Žádost pí Miluše Řehákové o splátkový kalendář.


RM materiál projednala dne 02.07.2013 usnesením č. 430.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s pí Miluší Řehákovou na měsíční splátky ve výši 1.000,- Kč za neplacení nájemného k bytu č. 48 v č.p. 601, Sportovní ul., Milovice – Mladá.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
7. Žádost p. Josefa Vrňáka splátkový kalendář.


RM materiál projednala dne 13.08.2013 usnesením č. 468.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s p. Josefem Vrňákem na měsíční splátky ve výši 1.000,- Kč za neplacení nájemného k bytu č. 27 v č.p. 550, Slepá ul. Milovice – Mladá.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
8. Žádost p. Jana Sloupa o splátkový kalendář.


RM materiál projednala dne 27.08.2013 usnesením č. 502.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s p. Janem Sloupem na měsíční splátky ve výši 2.000,- Kč za neplacení nájemného k bytu č. 44 v č.p. 602, Sportovní ul. Milovice – Mladá.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
9. Žádost spol. ČEZ Distribuce, a. s., o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.


RM materiál projednala dne 23.7.2013 usnesením č. 454.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemky p.č. 2131/20, 2131/43, 2131/56, 2165/7 a 2165/28, k. ú. Lysá n. L., pro stavbu Lysá nad Labem, Máchova, kNN pro p.p.č. 2131/19, 38, 31, 51 H2B6. Cena za zřízení věcného břemene je 19.400,- Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
10. Žádost spol. ČEZ Distribuce, a. s., o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.


RM materiál projednala dne 27.08.2013 usnesením č. 514.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Kořista J.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene IV-12-6006178, Lysá nad Labem, ul. Resslova a ČSA, rekonstrukce vedení NN s ČEZ Distribuce a. s.,na pozemky p.č.2875/16, 2875/79, 2876/1 a 2890/1, k. ú. Lysá n. L., za cenu 178.650,-vč. DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro


11. Žádost spol. RWE GasNet, s. r. o., o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.


RM materiál projednala dne 27.08.2013 usnesením č. 513.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Mgr. Kořista J.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s. r. o., na pozemky p.č.492/57, 492/85 a 619/16, k.ú. Lysá n.L., za cenu 16.026,50 Kčvč. DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
12. Klikací rozpočet města.


RM materiál projednala dne 13.08.2013 usnesením č. 490.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Gregor P.

p. Bc. Eliška P.

p. Horvát M.

p. Ing. Osvald Z.

p. Mgr. Kořista J.

p. Mgr. Minařík J.

p. Ing. Černohorský O.

p. Mgr. Fajmon H.

pí Chloupková M.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

I. bere na vědomí doručené nabídky na veřejnou zakázku – Klikací rozpočet města, od firem 1) Internet Stream, s. r. o., Lesní 960, Nové Město na Moravě, IČ 24688711, 2) GORDIC, spol. s r. o., Erbenova 4, Jihlava, IČ 47903783,

II. schvaluje jako dodavatele klikacího rozpočtu města firmu GORDIC, spol. s r. o., Erbenova 4, Jihlava, IČ 47903783.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

13. Smlouva o poskytnutí dotace na akci Snížení energetické náročnosti ZŠ B. Hrozného, č. p. 1318, Lysá n. L.


RM materiál projednala dne 17.08.2013 usnesením č. 517.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.

pí Vlastová MSc., projektová manažerka

p. Mgr. Minařík J.

p. Ing. Osvald Z.

p. Sedláček T.

p. Mgr. Kořista J.

p. Horvát M.

p. Houštecký V.

pí Chloupková M.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

I. schvaluje

a) uzavření smlouvy se Státním fondem životního prostředí o poskytnutí dotace ve výši

4.540.133,00 Kč v návaznosti na schválení poskytnutí dotace Státním fondem životního prostředí ČR na projekt „Snížení energetické náročnosti ZŠ B. Hrozného č.p. 1318", Identifikační číslo EDS: 115D291000099,

b) vyčlenění peněžní částky ve výši cca 600.000,- Kč z rozpočtu města, odpovídající spolufinancování projektu „Snížení energetické náročnosti ZŠ B. Hrozného č.p. 1318“, Identifikační číslo EDS: 115D291000099,

II. ukládá RM smlouvu na poskytnutí dotace na projekt „Snížení energetické náročnosti ZŠ B. Hrozného č.p. 1318" bezprostředně po jejím doručení na MěÚ Lysá n. L. předložit členům ZM Lysá n. L.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
14. Návrh na zapsání budovy městského WC v Sokolské ulici, Lysá n. L., do KN.


RM návrh neprojednávala. Návrh předložil p. Mgr. Fajmon H.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Gregor P.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá:

a) RM zajistit vyhledání dokladů k vlastnictví budovy městského WC v Sokolské ulici v Lysé nad Labem,

b) starostovi města zajistit zapsání vlastnického práva k tomuto majetku na Město Lysá nad Labem v katastru nemovitostí do 31.12.2013.Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
15. Návrh na řešení majetkových poměrů – p.p.č. 3269, k. ú. Lysá n. L.


RM návrh neprojednávala. Návrh předložil p. Mgr. Fajmon H.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM zajistit zveřejnění záměru na prodej obecního p.p.č. 3269, k. ú. Lysá n. L.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro
16. Návrh na zahájení jednání o majetkovém vyrovnání mezi ČD, a. s., a Městem Lysá n. L.


RM návrh neprojednávala. Návrh předložil p. Mgr. Fajmon H.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Sedláček T.

p. Mgr. Kořista J.

p. Bc. Eliška P.

pí Chloupková M.

p. Houštecký V.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá panu starostovi zahájit jednání se spol. České dráhy, a. s., o majetkovém vyrovnání týkajícím se prioritně vstupních objektů podchodu na nádraží v Lysé nad Labem s tím, že bude projednáno i možné řešení pro bezpečné odkládání jízdních kol na litolské i lyské straně nádraží, dále možnost vybudování parkoviště P + R a zajištění provozu nádražní restaurace.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
17. Návrh na modernizaci systému evidence a regulace chovu psů ve městě.


RM návrh neprojednávala. Návrh předložil p. Mgr. Fajmon H.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Firman M.

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Kořista J.

pí Ing. Polenová, vedoucí FO

p. Bc. Přibyl, ředitel MěP

p. Bc. Eliška P.

p. Ing. Osvald Z.

pí Chloupková M.

p. Mgr. Minařík J.

p. Sedláček T.

pí Pilařová, vedoucí ŽP
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM připravit návrh novelizace OZV o evidenci a chovu psů ve městě s cílem zvýhodnit v sazbách poplatků majitele očipovaných psů.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM vypsat výběrové řízení na zajištění služeb útulku pro psy do konce roku 2013.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 6 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá Městské polici:

a)zakoupit a zprovoznit od roku 2014 zařízení pro identifikaci očipovaných psů,

b) provádět namátkovou kontrolu evidence psů.


Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 7 hlasů

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro
18. Návrh na opatření ve věci rekonstrukce hřiště v Komenského ulici, Lysá nad Labem.


RM návrh neprojednávala. Návrh předložil p. Ing. Osvald Z.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Ing. Osvald Z.

pí Chloupková M.

pí PaedDr. Bodnárová, vedoucí SŠVZaK

p. Mgr. Havelka J.

p. Horvát J.

pí Vlastová MSc., projektová manažerka

p. Bc. Eliška P.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Mgr. Kopecký P.

pí Mgr. Nováková, ředitelka ZŠ J. A. Komenského

p. Mgr. Minařík J.

p. Mgr. Kořista J.

p. Houštecký V.

p. Ing. Firman M.

p. Ing. Gregor P.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM předložit na příští zasedání ZM zprávu o dokončení rekonstrukce hřiště v Komenského ulici včetně provedených úprav.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat. Pan Bc. Eliška mimo jednací místnost.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

mimo

p. Mgr. Fajmon H.

pro
III. Informativní zprávy

1. Stížnost na nedostatečnou ochranu zdraví a majetku občanů, čistotu města a péči o zeleň.


RM materiál projednala dne 13.08.2013 usnesením č. 491.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Gregor P.

pí Chloupková M.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Sedláček T.

p. Mgr. Kořista J.

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí dopis paní Marie Jakubalové, bytem Zahradní 948, Lysá n. L.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
2. Zákaz pochůzkového a podomního prodeje.


RM zprávu projednala dne 27.08.2013 usnesením č. 516.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Dvořák, tajemník

pí Chloupková M.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Bc. Eliška P.

p. Mgr. Kopecký P.

p. Horvát M.

pí Ing. Daňková, vedoucí ŽÚPan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí Nařízení města č. 3/2013, Zákaz pochůzkového a podomního prodeje, s tím, že do textu bude doplněno ustanovení o sankcích.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
3. Nařízení vlády č. 209/2013 Sb., kterým se mění některá nařízení v oblasti použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení.


RM zprávu projednala dne 27.08.2013 usnesením č. 506.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Sedláček T.

p. Ing. Gregor P.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí Nařízení města č. 3/2013, Zákaz pochůzkového a podomního prodeje, s tím, že do textu bude doplněno ustanovení o sankcích.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat. Pan Ing. Osvald mimo jednací místnost.

p. Ing. Osvald Z.

mimo

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
IV. Diskuse:


p. starosta - informoval o děkovném dopise MUDr. Omáčky T. (chirurgická ambulance) týkající se úpravy čekárny,

p. Horvát - poděkoval za provedení úpravy provozu na parkovišti za úřadem (zjednosměrnění),

p. Bc. Eliška - dotaz, kdo je zodpovědný za zpoždění rekonstrukce školní jídelny,

p. starosta - není opožděná, práce postupují dle harmonogramu, školy byly vyrozuměny o tom, že první týden bude zajištěn pouze výdej jídel, normální provoz bude obnoven nejpozději od 14.09.2013,

pí Chloupková - doplnila, že firma Scholarest zajistila dovoz jídel z jiné školní jídelny,

p. Bc. Eliška - k parkování na Husově náměstí – kdy se bude vyhodnocovat, jaké byly náklady na značení, atd.,

p. starosta - domek pro obsluhu stál cca 8 tis. Kč, vodorovné dopravní značení cca 20 tis. Kč, ale celkové náklady na zprovoznění z hlavy neví,

p. Bc. Eliška - kdy se bude vyhodnocovat,

p. starosta - bylo v usnesení, vyhodnocení bude po roce provozu,

p. Bc. Eliška - doporučil zvážit, zda by nebyly vhodnější parkovací hodiny,

- ze zápisů jednání RM je zřejmé, že probírá i estetický vzhled města, ale domek pro obsluhu parkoviště je jako pěst na oko, podobně jako vzhled některých reklamních poutačů, např. na Nám. B. Hrozného výloha herny A1 nebo výloha občerstvení Kebab – nehodí se tam, navrhl v provozovnách, kterým pronajímá prostory město, požadovat, že vzhled výloh bude předložen ke schválení městu,

p. starosta - v památkové zóně se toto řeší,

pí PaedDr. Bodnárová, vedoucí SŠVZaK – potvrdila, že v památkové zóně se vzhled výloh nebo poutačů řeší,

p. Bc. Eliška- doporučil pozitivním způsobem občany motivovat – např. soutěží o nejkrásnější výlohu, např. Spolek pro rozvoj města, který pořádá třeba soutěž o nejkrásnější truhlík, by mohl něco podobného připravit,

p. starosta - dodal, že požadavek je možné předat k projednání např. Komisi pro regeneraci městské památkové zóny, dále uvedl, že pí PaedDr. Bodnárová může p. Bc. Eliškovi poskytnout kontakty na památkáře pro případné konkrétní dotazy,

p. Ing. Firman - upozornil na dopravní značení v ul. Čechova, omezení rychlosti (30 km) je po několika metrech zrušeno křižovatkou s ul. Muchova,

p. starosta - nejedná se křižovatku, ul. Muchova není komunikace, ale výjezd z polní cesty, omezení tedy platí podél celého bývalého pionýrského areálu,

p. Ing. Firman - vzhledem k tomu, že tam je i označení ulice, je to pro řidiče matoucí, doporučil řešit,

- doporučil zjednosměrnění ul. Kpt. Jaroše, bylo by proveditelné po etapách, v části od ul. V Polích k ul. Fibichova lze provést bez problémů,

p. starosta - požádali o vyjádření záchrannou službu, hasiče, atd., čeká se na jejich stanovisko,

p. Ing. Firman - dotaz, zda existují pravidla pro přístup do bývalého pionýrského areálu, v době letních prázdnin si všiml, že tam byl vstup zakázán, protože se konal příměstský tábor,

p. starosta - pravidla existují, ale jejich znění přesně nezná, neví, jestli jsou zvláštní pravidla pro provoz v době konání příměstských táborů,

pí Chloupková - potvrdila, že pravidla jsou, ale nejsou zvlášť stanovena pro dětský tábor,

p. Ing. Gregor - před dvěma lety p. Müller ze Sídliště zaslal stížnost, ve které uváděl, že nedostal odpovědi na své podněty, údajně se nedostaly k p. starostovi, uvedl, že p. Müller není dosud spokojen, ukázal mu dopisy s tím, že stále nedostal uspokojující odpověď, rovněž mu ukázal dopis, kde byl jmenován on (p. Ing. Gregor) a p. Sedláček jako zastupitelé, kteří navrhli zrušení schránky na podněty občanů a obořil se na něj jak to, že schránka je zrušená,

- doporučuje p. starostovi, že pokud v nějaké své odpovědi odkazuje na něj nebo p. Sedláčka, měl by to s nimi nejdříve konzultovat, protože dopis byl zavádějící, oni navrhovali zajistit takový postup, aby podněty byly evidovány a zpracovávány, a pokud to nedokáže úřad zajistit, raději schránku zrušit s tím, že podněty budou podávány prostřednictvím podatelny,

p. starosta - p. Müllerovi poslal odpověď, ke které připojil celý návrh p. Ing. Gregora a p. Sedláčka včetně hlasování ZM, kde všichni zastupitelé hlasovali pro zrušení schránky, p. Müller tedy dostal kompletní informaci,

p. Ing. Gregor - p. starosta měl odepsat, že město není schopné věc zajistit a ne, že on zařídil zrušení schránky,

- připomněl, že v programu řešili spíše jednodušší věci, i ty jsou potřebné, ale neřeší se např. strategický plán, domov pro seniory, II. etapa obchvatu – k tomu uvedl, že jestli si vedení města myslí, že si dotčené pozemky budou zastupitelé na katastru vyzobávat sami, tak to nikoli, to má zajistit město,

- dotázal se na spolupráci s Výstavištěm – jednalo se o ní, jaký je aktuální stav,

- separační dvůr – obsluha a provoz fungují bez problémů, problém ale je doprava např. odpadu z Litole pro starší občany,

p. starosta - do Litole se přistavují kontejnery na separovaný odpad, dále mají občané možnost zajistit si popelnice na bioodpad, také byla možnost za zvýhodněnou cenu zakoupit kompostér,

p. Ing. Gregor - podle občanů je to málo

- dále uvedl, že se blíží ZM 16.10.2013, očekává, že se dozví něco k rozpočtu na rok 2014,

- popáté žádá o předložení seznamu projektů, které nejsou zastaralé a jsou připravené k případné realizaci, je to i porušení zákona, že nedostane materiál, o který požádal,

p. starosta - přehled připravených projektů dostali zastupitelé již několikrát,

p. Mgr. Fajmon - k poznámce p. Bc. Elišky o akcích Spolku pro rozvoj města uvedl, že spolková činnost je autonomní, je pouze věcí spolku, jaké akce bude pořádat, nic ale nebrání p. Bc. Eliškovi podobnou věc navrhnout a realizovat sám,

- k poznámce p. Ing. Gregora o spolupráci s Výstavištěm uvedl, že není proti spolupráci se živnostníky,

- upozornil na zavážení prostoru vedle silnice na výjezdu z Lysé n. L., u benzinové pumpy v Litoli, zaváží se divokým způsobem, požadoval jasný plán rekultivace, pozemek má plnit funkci dle územního plánu, současný stav je špatná vizitka pro město,

- upozornil na nepořádek u náplavky v Litoli, část pozemku patří městu, část státu, je tam už mnoho let nepořádek, je tam složený i nějaký stavební materiál a nikoho to nezajímá, podobná situace je v Litoli vedle cesty k čističce, dále i halda u Skály, požaduje řešit, jedná se o nelegální skladování, město se o své pozemky musí starat s péčí řádného hospodáře,

- dále doporučil určit úložiště stavebního materiálu, nechce, aby v ul. Komenského byl dlouhodobě skladován materiál, tam nemá co dělat, je třeba ho odvézt na jiné vhodné místo,

p. Bc. Eliška - pozemek vedle benzinové pumpy je veden jako les, podle zákona by se měl do dvou let od vykácení opět zalesnit,

p. Mgr. Kořista - kontejnery na hřbitově jsou umístěny vedle rozptylové loučky, doporučil přemístit na vhodnější místo,

- projekt „Lepší místo“ – obrátili se na něj zástupci projektu, odkázal je na vedení města, chtěl vědět, jestli proběhlo jednání, případně jaký byl výsledek, dodal, že projekt byl vytvořen za účelem rychlejší komunikace občanů a úřadu, občan může např. prostřednictvím mobilu nafotit skládku nebo jinou závadu a prostřednictvím jednoduché aplikace vše zaslat na úřad, město se o problému hned dozví a může ho řešit,

p. tajemník - jednání proběhlo, projekt funguje např. v Kolíně, předběžně projednáno s informatiky a dle jejich vyjádření by bylo aplikaci na webových stránkách města spustit, 3.10.2013 bude další jednání, zkusí to zprovoznit,

p. Mgr. Kořista - je rád, že se v této věci něco děje,

- k termínu zasedání ZM k územnímu plánu- byl stanoven ve všední den, proč,

p. starosta - vzhledem k tomu, že oproti minulému jednání je nyní o ¾ méně bodů a většina námitek se opakuje, shodli se na tom, že je možné stanovit jednání na všední den, termíny navrhl stavební úřad, RM z navržených vybrala,

p. Mgr. Kořista - a co občané, kteří pracují,

p. starosta - není možné stanovit termín, který by vyhovoval všem, vždy se najde někdo, komu nevyhovuje a o stanovení termínu tak bude vždycky diskuze, z počátku zvažovali i sobotu, ale nakonec se shodli na termínu 02.10.2013,

pí Chloupková - občané mohou přijít rovnou z práce,

p. starosta - bude se projednávat asi 45 námitek a připomínek, předpokládá, že ten kdo námitku podal, se na jednání dostaví, termín byl zveřejněn s dostatečným předstihem,

p. Mgr. Kořista - dotaz, jestli město stojí o účast veřejnosti,

p. starosta . ano, ale, jak už řekl, každému vyhojuje jiný termín,

p. Ing. Gregor - i on má odezvu, že od 16.00 hod. to někteří občané nestihnou,

dále k ÚP uvedl, že nejsou seznámeni s tím, jaký to má rozsah – navrhl u individuálních námitek počkat s projednáním, až podatelé přijdou na jednání,

p. starosta - termíny např. jednání ve stavebním řízení se taky stanovují v pracovní dny, nikdo nenamítá, že by měly být o víkendu,

p. Mgr. Kořista - ÚP je základ, tak by se k němu mělo tak přistupovat,

p. Mgr. Fajmon - co je dle p. Mgr. Kořisty ideální termín,

p. Mgr. Kořista - sobota od cca 10.00 hod.,

p. Bc. Eliška a p. Ing. Černohorský - většina lidí má v sobotu volno,

p. Sedláček - v textové části ÚP, str. 91, bod h.02, č. U4 – senior park v Zahradní ulici – senior park v sobě zahrnuje určité uspořádání a vybavení, to co tam v současné době je, tomu nevyhovuje,

p. starosta - nerozuměl tomu, k čemu byl směřován dotaz,

p. Sedláček - upřesnil, že chtěl vědět, jak byl upraven projekt, aby vyhovoval požadavkům na senior park, v současné době tam žádné takové vybavení není,

p. Ing. Gregor - na poslední návštěvě na ZM p. Ing. arch. Šourek vysvětloval další záměr – výstavbu domu pro seniory, kde budou víceméně byty asi většinou 1 + kk, které by měly sloužit pro seniory za nějakých podmínek, vhodné spíše pro seniory ještě aktivní,

p. Mgr. Fajmon - ÚP definuje způsob využití území, ne konkrétní projekt,

p. Sedláček - p. starosta by měl dokument znát, je to návrh, který se bude 02.10. schvalovat,

p. Mgr. Fajmon - v materiálu zpracovatel uvádí, co bude v území přípustné,

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ - pan Sedláček četl text návrhu ÚP, ten se schvalovat 02.10. neubude, budou se pouze projednávat námitky a připomínky, ty se pak zpracují a až poté se bude vydávat ÚP,

k tomu, že pozemek je v návrhu definován jako senior park, doplnila, že v textu je uvedeno, jak by se pozemek mohl využít, pokud by byl ještě nezastavěný, neplatí to pro to, co se nyní projednává dle stávajícího ÚP, tj. pro stavební řízení, která již byla zahájena,

pí Chloupková - připomněla chybějící kolostavy, byla provedena reklamace a měly být instalovány zpět do července 2013, podle jejích informací by měly být namontovány do 14 dnů, podobně je to i s opravou zábradlí u ZŠ B. Hrozného,

- je ráda, že je hotová čekárna u chirurgie, i když rekonstrukce ještě není definitivně dokončená,

- členové kulturní komise a RM požádali o možnost prohlídky půdy v budově Jednoty na Husově nám., pokud bude zájem, mohou se zúčastnit i členové ZM, ale v současné době je na půdu přístup pouze po žebříku, prohlídku lze zajistit, až bude lepší přístup,

p. Mgr. Kořista - zjistil, že jeden z plakátovacích sloupů na Nám. B. Hrozného je z jedné strany přístupný pouze po trávníku, nedomyšlené, tak jako spousta věcí ve městě,

p. Sedláček - přednesl požadavek členů Svazu osob postižených civilizačními chorobami, chtějí přemístit lavičku v ul. Masarykova blíže k autobusové zastávce,

p. starosta - požadavek se projednával již několikrát, lavičku není možné přemístit,

není kam,

p. Sedláček - podle něj to možné je, mají každý odlišný technický názor.


V. Interpelace


S interpelací vystoupil p. Ing. Gregor P.


(doslovný přepis písemně předané interpelace)


Obrátila se na mne paní Svobodová s trvalým bydlištěm na Řehačce. Během 5 ti let byla již 3x vytopena. Vždy došlo k poškození, resp. zničení vodárny a boileru a znečištění studně. Letos v červnu a červenci. na situaci se byl v červenci podívat podle ní i pan starosta a přislíbil nápravu, resp. pokus o zmírnění možnosti záplav. Údajně především vyčištění koryta Mlynářice. Nejde jen o ni, bylo zatopeno 5 chat. Je začátek září 2013 a nikdo ji z úřadu nekontaktoval, natož aby někdo přišel dohodnout další postup, resp. aby začaly práce na vyčištění koryta. Ptám se tedy, kdo to dostal, pravděpodobně z odboru SMI, na starost a jak a kdy bude realizováno navržené opatření. Fotografie k interpelaci přikládám.


Ing. Petr Gregor


V Lysé dne 04.09.2013


(konec doslovného přepisu)


Pan starosta k interpelaci uvedl, že jednali s Povodím Labe a bylo přislíbeno, že v roce 2014 vyčistí koryto, budou podávat žádost o kácení dřevin. Při prohlídce toku byla zjištěna závada, vodohospodář nařídil odstranění a opatření bylo provedeno. Pan starosta uvedl, že odpověď zašle i písemně.

Dále s interpelacemi vystoupil p. Sedláček.


  1. Dle vyjádření Stč. kraje není kraj schopen z vlastních prostředků vybudovat domov pro seniory na území města Lysá nad Labem, který by byl adekvátní náhradou za domov důchodců na zámku. Žádá od p. starosty vyjádření, jaký je další postup města v této věci.

  2. Park za Kovonou – občané se na něj obrátili s dotazem, kdy se začne s úpravami a vybudováním, žádá vyjádření.

  3. Někteří občané se na něj obrátili s dotazem ohledně pošty, doslechli se, že se hledají prostory pro Českou poštu - jaký je aktuální stav?


Pan starosta k dotazu ohledně pošty uvedl, že se zástupci České pošty jednali, byly vytipovány dva objekty, ale zatím nemají ze strany ČP vyjádření, zda by některý z objektů byl pro takový provoz vhodný, proto nemůže v současné době poskytnout bližší informace. Na všechny interpelace odpoví i písemně.


IV. Diskuse (pokračování):


p. Sedláček - jak je to s Litolskou svodnicí,

p. starosta - je vydáno stavební povolení, investor podal žádost o dotaci na revitalizaci svodnice, pokud budou finanční prostředky přiděleny, práce se provedou, v současné době bylo vyčištěno cca 100 m, řešil se havarijní stav,

p. Sedláček - problém byl s likvidací kalů, ale podle jeho informací se každý rok problém zlepšuje, rozbory se zlepšují a množství kalu, které bude nutné odvézt, klesá, větší část by bylo možné rozprostřít po okolních pozemcích, dodal, že laboratorní zkoušky zajišťoval odbor ŽP,

pí Pilařová, vedoucí ŽP – upřesnila, že odbor ŽP zkoušky nezajišťoval, ale požadoval,

p. Bc. Eliška - dotaz na uloženou pokutu z důvodu úhynu živočichů při nadměrném odpouštění Labe,

pí Pilařová - řízení není dosud pravomocně ukončeno, proti rozhodnutí bylo podáno odvolání.


Pan starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva města ve 23.05 hod. ukončil.
Zapsala: Procházková L.

Zápis vyhotoven dne: 10.09.2013


Ověřovatelé zápisu:......................................... .......................................................

p. Ing. Osvald Zdeněk p. Ing. Gregor Petr

........................................................

starosta


Vytvořeno 3.10.2022 17:33:57 | přečteno 43x | jiri.virava
load