Zápis č. 05 ZM 26.06.2013

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 26.06.2013 na MěÚ Lysá nad Labem.


Přítomni: p. Mgr. Havelka Jiří

pí Chloupková Marcela

p. Sedláček Tomáš

p. Bc. Eliška Petr

p. Mgr. Fajmon Hynek

p. Ing. Osvald Zdeněk

p. Horvát Milan

p. Ing. Firman Miroslav (příchod 18.55 hod.)

p. Kolman Josef

p. Mgr. Minařík Jaroslav (příchod 17.40 hod.)

p. Houštecký Václav


Omluveni: p. Ing. Gregor Petr

p. Mgr. Kopecký Petr

p. Ing. Černohorský Ondřej

p. Mgr. Kořista Jan

I. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a uvedl, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva města a zastupitelstvo tak je usnášeníschopné.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi p. Mgr. Fajmon H. a p. Kolman J. Do návrhové komise byli navrženi pí Chloupková M., p. Horvát M. a p. Houštecký V.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na členy návrhové komise.

Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Zápis ze dne 15.05.2013 byl ověřovateli ověřen a ostatním členům zastupitelstva byl dán na vědomí. Pan starosta se dotázal, zda má někdo ze zastupitelů připomínky k zápisu, vzhledem k tomu, že nikdo k zápisu připomínky neměl, pan starosta konstatoval, že považuje zápis za ověřený.

Pan tajemník přednesl zprávu o plnění usnesení RM a ZM.


S dotazy ke zprávě nikdo nevystoupil.


Pan starosta následně přistoupil k projednání a schválení programu zasedání, uvedl, že kromě navrženého programu byly k projednání dodatečně předloženy další body, a to návrh na zápis trafostanic do KN a zápis z jednání kontrolního výboru. Pan Bc. Eliška navrhl projednat rovněž OZV o podomním prodeji. Dále bylo navrženo předsunutí některých bodů na začátek jednání, jako první projednat zprávu o výstavbě vodovodu a kanalizace v Byšičkách a ve Dvorcích, poté žádost o prodej obecního pozemku p.č. 305, k.ú. Lysá n.L. (bod č. 28) a návrh OZV zařadit za bod týkající se trafostanic. Pan Sedláček navrhl ukončit jednání nejpozději ve 22.00 hod. Paní Herclíková požádala o předsunutí části diskuse k obecním záležitostem.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu p. Sedláčka T. na ukončení jednání nejpozději ve 22.00 hod.


Výsledek hlasování: pro: 2 hlasy

proti: 0 hlasů

zdržel se: 7 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se
Pan starosta nechal hlasovat o programu.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro


Schválený program


Návrhy na schválení:

1. Návrh zadání změny č. 2 regulačního plánu Lysá n. L. – Vysoká Mez.

2. Zpoplatnění parkování na Husově náměstí v Lysé n. L.

3. Uzavření kupní smlouvy se spol. RWE GasNet, s. r. o., na odkup plynárenského zařízení v lokalitě Třešňovka.

4. Směna části obec. pozemku p.č. 3272/13 za pozemek PK č. 2867/8 p. Hofmana., k.ú. Lysá n. L.

5. Kupní a darovací smlouva od spol. MEDLET service, s. r. o., na inženýrské sítě v lokalitě

„U Vodárny“.

6. Splátkový kalendář na dlužné nájemné – pí Kiňová Marie.

7. Splátkový kalendář na dlužné nájemné – pí Kiňová Olga.

8. Splátkový kalendář na dlužné nájemné – pí Horvátová Anna.

9. Splátkový kalendář na dlužné nájemné – p. Šubrta Milan.

10. Splátkový kalendář na dlužné nájemné – pí Horčicová Alena.

11. Splátkový kalendář na dlužné nájemné – p. Chaloupka Miloslav.

12. Splátkový kalendář na dlužné nájemné – pí Plačková Simona.

13. Splátkový kalendář na dlužné nájemné – pí Bezuchová Jaruška.

14. Splátkový kalendář na dlužné nájemné – pí Illnerová Marie.

15. Splátkový kalendář na dlužné nájemné – pí Krejčíková Helena.

16. Splátkový kalendář na dlužné nájemné – p. Michael Adam.

17. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na obec. pozemek p.č. 3599, k.ú. Lysá n. L., s firmou RWE GasNet, s. r. o.

18. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na obec. pozemky p.č. 623/15, 833/1, 833/2,833/8, 866/6, 866/9, 866/35, 866/36, 866/65, 866/71, 866/103, 866/104, 3484/2, 866/16,k.ú. Lysá n.L., s ČEZ Distribuce, a. s.

19. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na obec. pozemky p.č. 3566, 3565 a PK 3566, k.ú. Lysá n.L., s ČEZ Distribuce, a. s.

20. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na obec. pozemek p.č. 3451/3, k.ú. Lysá n. L., s RWE GasNet, s. r. o., a manž. Bílkovými.

21. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na obec. pozemky p.č. 14/14 a 322/14, k.ú. Litol, s firmou Brazel, s. r. o.

22. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na obec. pozemky p.č. 328, 47/15 a 47/14, k.ú. Lysá n.L., se Středočeským krajem.

23. Výkup části spoluvlastnického podílu na stav. poz. p.č. 1446, k.ú. Lysá n.L., zastavěného č.p. 47, ul. Sokolská, Jedličkova, od pí Kouřilové, manž. Hladíkových a pí Kumpoštové.

24. Zpráva o výsledku kontroly MVČR při výkonu samostatné působnosti a o návrzích nápravných opatření.

25. Schválení 2 názvů ulic – „Kupkova“ a „Sluníčkova“.

26. Vyjádření zástupce ČS, a. s., k prodeji pozemku za spořitelnou.

27. Zveřejnění prodeje obecních pozemků p.č. 3733 a 2867/16, k.ú. Lysá n.L.

28. Žádost o prodej obecního pozemku p.č. 305, k.ú. Lysá n.L.

(projednáno jako bod č. 2)

29. Prodej částí z obec. pozemků p.p.č. 3628/40, dle PK 3628/15, k.ú. Lysá n.L. (Byšičky).

30. Znovu projednání uzavření smlouvy o dílo na akci: „Revitalizace klášterních teras II. etapa“.

31. Smlouva o poskytnutí dotace z ROP na akci: Rekonstrukce místní komunikace Na Staré vsi a Dolejší – I. etapa.

32. Úprava rozpočtu na rok 2013.

Body č. 1 – 32 předkládá rada města


33. Zvýšení částky na údržbu a drobné opravy chodníků, komunikací a dalšího majetku města (školy, školky, OV) v rámci úpravy rozpočtu na rok 2013.

34. Zařazení zpracování dopravního generelu města Lysá n.L. do úpravy rozpočtu na rok 2013.

Předkládá p. Ing. Gregor P. a p. Sedláček T.


35. Zapsání budovy skladu na novém sídlišti do katastru nemovitostí.

Předkládá p. Mgr. Fajmon H.


36. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Lysá nad Labem o podomním prodeji.

Předkládá p. Bc. Eliška P.


Informativní zprávy:

36. Upravená projektová dokumentace komunikace ul. Na Vysoké mezi.

(projednáno jako bod č. 3)

37. Nařízení Města Lysá n.L. č. 2/2013, o placeném stání na místních komunikacích a veřejných parkovištích v době zvýšené návštěvnosti města.

38. Výsledky zápisů na školní rok 2013/2014 v MŠ a ZŠ v Lysé n.L.

39. Zápis z finančního výboru dne 05.06.2013.

40. Přijatá petice proti kácení zdravých stromů na Sídlišti v Lysé n.L.

Body č. 36 – 40 předkládá rada města.


41. Stav přípravy projektu na výstavbu kanalizační a vodovodní přípojky ve Dvorcích a Byšičkách, včetně harmonogramu.

Předkládá Mgr. Havelka J., starosta.

(projednáno jako bod č. 1)

42. Jednání s p. Pávem ohledně možnosti výstavby domova pro seniory v Lysé n.L. na jeho pozemcích.

Předkládá pí Chloupková M., místostarostka.


Přizváni:

1. Zástupce projektové kanceláře AREA group, s. r. o., k bodu č. 1 IZ.

2. Ing. arch. Šourek – MS development, s. r. o., projekt „Zahrada“ – 19:00 hodin.


II. Informativní zprávy

1. Časový harmonogram postupu prací při výstavbě vodovodu a kanalizace v Byšičkách a kanalizace ve Dvorcích.


RM materiál neprojednávala.


V diskusi k bodu vystoupili:

pí Herclíková, předsedkyně OV Dvorce

p. Koštíř, předseda OV Byšičky

p. Sedláček T.

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Podaný, člen OV Dvorce


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí harmonogram postupu prací při zajištění výstavby kanalizace a vodovodu v Byšičkách a kanalizace ve Dvorcích.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
III. Návrhy ke schválení


1. Žádost o prodej obecního pozemku p.č. 305, k. ú. Lysá n. L.


RM návrh projednala dne 18.06.2013 usnesením č. 380.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

pí Chloupková M.

p. Blažek, žadatel

p. Mgr. Fajmon H.

p. Sedláček T.

p. Houštecký V.


Příchod p. Mgr. Minařík 17.40 hod.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje zveřejnění záměru na prodej obecního pozemku p.č. 305 o výměře 90 m2, k. ú. Lysá n. L., zastavěný stavbou garáže ve vlastnictví cizí osoby dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39 v platném znění, s tím, že minimální cena za zastavěnou plochu pozemku bude 1.000,- Kč/m2 a minimální cena za nezastavěnou plochu pozemku bude 500,- Kč/m2.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

II. Informativní zprávy (pokračování)


2. Projednání úprav projektové dokumentace komunikace Na Vysoké mezi.


RM materiál projednala dne 04.06.2013 usnesením č. 353.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

Ing. arch. Liška, spol. AREA group, s. r. o.

pí Chloupková M.

p. Horvát M.

p. Sedláček T.

p. Bc. Eliška P.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Houštecký V.

pí Fialová, z řad občanů

p. Ing. Osvald Z.

p. KolmanPříchod p. Ing. Firman v 18.55 hod.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí předloženou upravenou projektovou dokumentaci na komunikaci ul. Na Vysoké mezi s tím, že do projektu bude dopracován chodník po jedné straně v úseku od křižovatky pod nadjezdem v části obytné zóny a bude zachována možnost průjezdu z  ul. Mírová do ul. Palackého.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
IV. Diskuse:


pí Herclíková, předsedkyně OV Dvorce - ke dvojím oslavám Dvorecké pouti uvedla, že OV o akci konané 30.06.2013 nic neví, zřejmě jde o soukromou akci pořádanou pí Bacílkovou, OV nebyl o akci informován, tradičně se pouť se koná 07.07.2013, dále uvedla, že dle jejích informací má akce konaná 30.06.2013 i podporu z úřadu, OV dohodnul úpravu zeleně tak, aby Dvorce byly upravené (posekaná tráva) v době konání pouti, ale pro soukromou akci by si měl pořadatel zajistit sekání sám,

p. starosta - konstatoval, že loni bylo město kritizováno, že neodsouhlasilo poskytnutí příspěvku na akci pí Bacílkové, nyní je kritizováno za to, že podporu poskytlo, k sekání uvedl, že neví o tom, že by .A.S.A. měnila plán sekání na něčí žádost, sekání se provádí podle plánu a práci zadává příslušný pracovník z OSMI, ke stížnostem na nesekání podotkl, že stěžovat si může přijít každý, pokud není s údržbou zeleně spokojen,

p. Ing. Kopecký V., vedoucí OSMI – sekání ve Dvorcích proběhne dle dohody, část se poseká v pátek, v následujícím týdnu se bude pokračovat,

p. Podaný, člen OV Dvorce - dotázal se, jestli pí Bacílková žádost o poskytnutí finanční podpory zdůvodnila,

p. starosta - ano, zdůvodnila tak, jako ostatní žadatelé,

p. Podaný - dostala peníze na stejnou akci, jako plánoval OV,

p. Sajdl, obyvatel Dvorců – ve Dvorcích byl klid do doby, než přišel p. Nenutil, rozbil celý systém,

p. Ing. Osvald - doplnil, že byl požádán o pomoc při květinové výzdobě, je proto uveden na plakátech této akce, ačkoli není organizátor, k poskytnutí příspěvku uvedl, že pí Bacílková si podala žádost, která byla řádně projednána a schválena, nikdo netušil, že se chystají dvě podobné akce, OV je proto, aby akce sjednocoval,

p. Sajdl - pí Bacílková je soukromý subjekt, proč neinformovala OV?,

p. starosta - ve městě je spousta akcí pořádaných soukromými osobami, není povinností o nich informovat,

p. Podaný - nevadí jim soukromá akce, ale tato akce byla pořádána proto, aby nabourala tradiční pořádání pouti, OV nemá podporu ZM,

pí Herclíková - p. Dvořák (tajemník) se jí na obě akce telefonicky dotazoval s tím, jak to hodlají řešit, o akcích tedy věděl,

p. Horvát M. - proč si i OV nepožádal o dotaci na pouť,

pí Herclíková - s akcí počítali a měli na ni ušetřené peníze,

pí Chloupková – k financování dodala, že OV dostává peníze na činnost, částka se jim navyšovala na současných 20 tis. Kč,

p. starosta - žádost pí Bacílkové byla doporučena jak kulturní komisí, tak odborem ŠSVZaK, RM následně žádosti vyhověla a dotaci schválila,

p. Bc. Eliška - potvrdil, že kulturní komise žádosti projednávala a přidělení peněz doporučila,

pí Chloupková – doplnila, že se projednávalo a schvalovalo víc žádostí,

p. Mgr. Minařík – v minulém volebním období byla na jednání ZM delegace ze Dvorců s tím, že OV pod vedením p. Jonáše nepracuje, ZM vyhovělo požadavkům a jmenoval se nový výbor, ale nyní si to skoro až vyčítá, je škoda, že se cca 150 lidí nedokáže dohodnout,

p. Ing. Osvald – nikdo v ZM netušil, že se chystají dvě pouti, předpokládali, že pí Dr. Bodnárová má nad akcemi garanci.


III. Návrhy ke schválení (pokračování)


2. Návrh na schválení návrhu zadání změny č. 2 regulačního plánu Lysá nad Labem – Vysoká Mez.


RM návrh projednala dne 04.06.2013 usnesením č. 371.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje návrh zadání změny č. 2 regulačního plánu Lysá nad Labem – Vysoká Mez.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat. Pan Sedláček mimo jednací místnost.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

mimo

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
3. Návrh na zpoplatnění plochy Husova náměstí.


RM materiál projednala dne 18.06.2013 usnesením č. 376.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Bc. Eliška P.

p. Sedláček T.

p. Horvát M.

p. Ing. Firman M.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Kolman J.

p. Ing. Osvald Z.

p. Bc. Přibyl L., ředitel MěP

p. Skuhrovec, z řad občanů

pí Chloupková M.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úplný zákaz parkování na ploše Husova náměstí.


Výsledek hlasování: pro: 3 hlasy

proti: 6 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh nebyl přijat. Pan Bc. Eliška mimo jednací místnost.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

proti

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

mimo

p. Mgr. Fajmon H.

pro

Pan starosta přednesl návrh na usnesení:

ZM schvaluje zpoplatnění plochy Husova náměstí takto:

bude provedeno obnovení vodorovného značení, oddělení průchodu přes náměstí mobilními květináči, označení vjezdu na náměstí dopravní značkou IP 11a „Parkoviště“ s dodatkovou tabulkou, kde bude vyznačen čas výběru PO - PÁ, 08:00 – 18.00 hod., Vjezd na plochu náměstí bude umožněn pouze osobním vozidlům. Parkovací sazba - za první dvě započaté hodiny 5,- Kč/2 hod., za každou další započatou hodinu 20,- Kč. V době výstav bude plocha náměstí zpoplatněna stejnou sazbou jako ostatní komunikace a parkovací plochy v době zvýšené návštěvnosti města, tzn. 50,- Kč/den.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje vyhrazení parkovacích míst na spodní straně Husova náměstí pouze pro držitele parkovacích kartiček.


Výsledek hlasování: pro: 4 hlasy

proti: 4 hlasy

zdržel se: 3 hlasy

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

proti

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje, že parkovací kartičky lze využít i pro parkování na ploše náměstí.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje rozšířit čas výběru i na SO, 08:00 – 12.00 hod.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

proti

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Mgr. Fajmon H.

pro
4. Návrh na odsouhlasení kupní smlouvy na plynovodní řad v lokalitě Třešňovka.


RM návrh projednala dne 18.06.2013 usnesením č. 387.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Bc. Eliška P.

p. Ing. Firman M.

p. Mgr. Fajmon H.

pí Chloupková M.

p. Skuhrovec, z řad občanů

2 občané z lokality Třešňovka
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje z ceny za odkup plynovodního řadu vyplatit jednotlivým investorům, kteří se podíleli na vybudování řadu, paušální částku 10 tis. Kč.


Výsledek hlasování: pro: 3 hlasy

proti: 2 hlasy

zdržel se: 6 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

proti
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje:

a) uzavření kupní smlouvy č. 9413000174/173151 se společností RWE GasNet, s. r. o., na odkup plynárenského zařízení zbudovaného při plynofikaci lokality Třešňovka v Lysé n. L., za celkovou cenu 448.910,- Kč včetně DPH,

b) uzavření smlouvy o věcném břemeni s firmou RWE GasNet, s. r. o., na pozemcích p.č. 3753, 2654/2 a 3458/2, k. ú. Lysá n. L., na uložení plynárenského zařízení a zřízení jeho ochranného pásma.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje z kupní ceny vyplatit jednotlivým investorům, kteří se podíleli na vybudování řadu, jejich investici v plné výši.


Výsledek hlasování: pro: 2 hlasy

proti: 3 hlasů

zdržel se: 6 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti

Od 20.30 hod. do 20.45 hod. Ing. arch. Šourek podal informaci o probíhající výstavbě v areálu bývalé Fruty (lokalita „Zåhrada“).


5. Návrh směny části obecního pozemku p.č. 3272/13, k. ú. Lysá n. L. za pozemek PK 2867/8, k. ú. Lysá n. L.


RM materiál projednala dne 25.03.2013 usnesením č. 180, dne 07.05.2013 usnesením č. 284 a dne 21.05.2013 usnesením č. 322.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje směnu obecního pozemku p.č. 3272/13, k. ú. Lysá n. L., o vým. 5 172 m2 za pozemek PK 2867/8, k. ú. Lysá n. L., o celkové výměře 5 172 m2, pana Jaroslava Hofmana, bytem Na Vysoké mezi 525, Lysá n. L. Pan Hofman uhradí kolek na úhradu vkladu do KN.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat. Pan Mgr. Minařík mimo jednací místnost.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Mgr. Fajmon H.

pro
6. Návrh na uzavření darovací a kupní smlouvy se společností MEDLET service, s. r. o.


RM materiál projednala dne 21.05.2013 usnesením č. 340.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje darovací smlouvu a kupní smlouvu se společností MEDLET service, s. r. o., se sídlem Sokolská 584/11, 779 00 Olomouc, IČ 28655575, na převzetí infrastruktury v lokalitě U Vodárny.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan starosta navrhl projednat body v programu uvedené pod č. 6 – 17 společně, jedná se o body stejného typu, splátkové kalendáře.


Ve společné diskusi k bodům vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

pí Chloupková M.

p. Horvát M.

p. Ing. Kopecký V, vedoucí OSMI

p. Sedláček7. Žádost pí Marie Kiňové o splátkový kalendář.


RM materiál projednala dne 21.05.2013 usnesením č. 314.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s pí Marií Kiňovou na měsíční splátky ve výši 1.100,- Kč za neplacení nájemného k bytu v č.p. 602, Sportovní ul., Milovice – Mladá.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
8. Žádost pí Olgy Kiňové o splátkový kalendář.


RM materiál projednala dne 21.05.2013 usnesením č. 315.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s pí Olgou Kiňovou na měsíční splátky ve výši 1.000,- Kč za neplacení nájemného k bytu v č.p. 610, Tyršova ul. Milovice – Mladá.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
9. Žádost pí Anny Horvátové o splátkový kalendář.


RM materiál projednala dne 04.06.2013 usnesením č. 344.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s pí Annou Horvátovou na měsíční splátky ve výši 1.500,- Kč za neplacení nájemného k bytu v č.p. 612, Tyršova ul. Milovice – Mladá.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

10. Žádost p. Milana Šubrty o splátkový kalendář.


RM materiál projednala dne 04.06.2013 usnesením č. 345.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s p. Milanem Šubrtou na měsíční splátky ve výši 2.000,- Kč za neplacení nájemného k bytu v č.p. 551, Slepá ul. Milovice – Mladá.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
11. Žádost pí Aleny Horčicové o splátkový kalendář.


RM materiál projednala dne 04.06.2013 usnesením č. 346.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s pí Alenou Horčicovou na měsíční splátky ve výši 1.000,- Kč za neplacení nájemného k bytu v č.p. 551, Slepá ul., Milovice – Mladá.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
12. Žádost p. Miloslava Chaloupky o splátkový kalendář.


RM materiál projednala dne 04.06.2013 usnesením č. 347.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s p. Miloslavem Chaloupkou na měsíční splátky ve výši 500,- Kč za neplacení nájemného k bytu v č.p. 47, ul. Jedličkova, Lysá n. L.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
13. Žádost pí Simony Plačkové o splátkový kalendář.


RM materiál projednala dne 04.06.2013 usnesením č. 352.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s pí Simonou Plačkovou na měsíční splátky ve výši 500,- Kč za neplacení nájemného k bytu v č.p. 550, ul. Slepá, Milovice – Mladá.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
14. Žádost pí Jarušky Bezuchové o splátkový kalendář.


RM materiál projednala dne 18.06.2013 usnesením č. 400.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s pí Jaruškou Bezuchovou na měsíční splátky ve výši 2.000,- Kč za neplacení nájemného k bytu v č.p. 602, ul. Sportovní, Milovice – Mladá.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

15. Žádost pí Marie Illnerové o splátkový kalendář.


RM materiál projednala dne 18.06.2013 usnesením č. 400.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s s pí Marií Illnerovou na měsíční splátky ve výši 1.500,- Kč za neplacení nájemného k bytu v č.p. 42, ul. Školní náměstí, Lysá n. L.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
16. Žádost pí Heleny Krejčíkové o splátkový kalendář.


RM materiál projednala dne 18.06.2013 usnesením č. 402.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s pí Helenou Krejčíkovou na měsíční splátky ve výši 3.000,- Kč za neplacení nájemného k bytu v č.p. 602, ul. Sportovní, Milovice – Mladá.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
17. Žádost p. Michaela Adama o splátkový kalendář.


RM materiál projednala dne 18.06.2013 usnesením č. 398.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s p. Michaelem Adamem na měsíční splátky ve výši 1.000,- Kč za neplacení nájemného k bytu v č.p. 550, ul. Slepá, Milovice – Mladá.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan starosta navrhl projednat body v programu uvedené pod č. 18 - 23 společně, jedná se o body stejného typu, věcná břemena.


Ve společné diskusi k bodům nikdo nevystoupil.


18. Žádost spol. RWE GasNet, s. r. o., o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.


RM materiál projednala dne 21.05.2013 usnesením č. 323.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na obecní pozemek p. č. 3599, k. ú. Lysá n. L., s firmou RWE GasNet, s. r. o., stavby Plynovod a přípojky, Lysá nad Labem, p. č. 2986/9-29, STL 21 RD. Cena za zřízení věcného břemene je 32.502,- Kč + DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
19. Žádost spol. ČEZ Distribuce, a. s., o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.


RM materiál projednala dne 21.05.2013 usnesením č. 326.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemky p.č. 623/15, 833/1, 833/2, 833/8, 866/6, 866/9, 866/35, 866/36, 866/65, 866/71, 866/103, 866/104, 3484/2, 866/16, k.ú. Lysá n. L., pro stavbu č. IV-12-6011707 Lysá n. L., kVN, TS, kNN, pro p.p.č. 866/32-92. Cena za zřízení věcného břemene je 52.580,- Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
20. Žádost spol. ČEZ Distribuce, a. s., o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.


RM materiál projednala dne 21.05.2013 usnesením č. 327.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemky p.č. 3566, 3565 a parcelu PK 3566, k.ú. Lysá n. L., pro stavbu č. IV-12-6005578 Lysá n. L., Sojovická – vedení pro p.p.č. 2220/6, k. ú. Lysá n. L. a stanici LPG. Cena za zřízení věcného břemene je 2.500,- Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
21. Žádost spol. RWE GasNet, s. r. o., o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.


RM materiál projednala dne 04.06.2013 usnesením č. 362.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s. r. o., jako stranou oprávněnou z věcného břemene, a Ing. Blankou Bílkovou a Bc. Tomášem Bílkem, jako investorem, na obecní pozemek p.č. 3451/3, k.ú. Lysá n. L., pro stavbu „STL plynovodní přípojka pro RD č.p. 160, ul. Poděbradova“. Cena za zřízení věcného břemene 1.200,- Kč včetně DPH již byla uhrazena před uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
22. Žádost spol. Brazel, s. r. o., o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.


RM materiál projednala dne 04.06.2013 usnesením č. 359.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje zřízení vodovodní a kanalizační přípojky pro stávající objekt bývalého kravína a ubytovny pro zaměstnance firmy na stav. pozemku p.č. 416, k. ú. Litol, a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou Brazel, s. r. o., na obec. pozemky p.č. 14/14 a 322/14, k. ú. Litol, za předpokladu, že potrubí bude naddimenzováno tak, že i do budoucna bude dána možnost připojení dalších objektů. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
23. Žádost Středočeského kraje o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.


RM materiál projednala dne 04.06.2013 usnesením č. 360.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se Středočeským krajem na obecní pozemek p.č. 328, 47/15 a 47/14, k.ú. Litol, pro stavbu „Odvodnění části silnice II/331 v Lysé nad Labem“ za předpokladu, že stavba bude provedena tak, aby do budoucna byla umožněna výstavba chodníku. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
24. Prohlášení vlastníka č. p. 47, Lysá nad Labem.


RM materiál projednala dne 04.06.2013 usnesením č. 351.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje výkup části spoluvlastnického podílu na stavební parcele č. 1446, k. ú. Lysá n. L., od pí Kouřilové, Veselí nad Moravou, manž. Hladíkových, Lysá n. L., a pí Kumpoštové, Lysá n. L., za částku 1,- Kč od každého vlastníka.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
25. Projednání výsledků kontroly MV ČR a návrh nápravných opatření.


RM materiál projednala dne 04.06.2013 usnesením č. 367.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. DvořákPan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) bere na vědomí zprávu o projednání výsledků kontroly MV ČR při výkonu samostatné působnosti a o návrzích nápravných opatření,

b) schvaluje nápravná opatření provedená na základě výsledků kontroly MV ČR při výkonu samostatné působnosti,

c) ukládá panu tajemníkovi zajistit aktualizaci nově vytvořených dokumentů a informačního systému dle zákona č. 106/1999 Sb., po každé změně.

Termín: úkol trvalý


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
26. Návrh na schválení názvu ulic v Lysé nad Labem.


RM materiál projednala dne 04.06.2013 usnesením č. 372.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Sedláček T.

p. Ing. Osvald Z.

p. Houštecký V.

pí Chloupková M.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje název ulice v Lysé nad Labem „Kupkova“.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje název ulice v Lysé nad Labem „Zahrada“.


Výsledek hlasování: pro: 1 hlas

proti: 2 hlasy

zdržel se: 8 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje název ulice v Lysé nad Labem „Sluníčková“.


Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů

proti: 3 hlasy

zdržel se: 1 hlas

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

proti

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Mgr. Fajmon H.

proti
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje název ulice v Lysé nad Labem „Slunéčkova“.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 1 hlasy

zdržel se: 1 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti
27. Stanovisko ČS, a. s., ve věci prodeje pozemku p.č. 301/1, k. ú. Lysá n. L.


RM materiál projednala dne 21.05.2013 usnesením č. 310.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Sedláček T.

p. Horvát M.

p. Houštecký V.

p. Bc. Eliška P.

p. Mgr. Fajmon H.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí vyjádření zástupce ČS, a. s., pana Mgr. Jiřího Fritsche, QRM, ze dne 10.05.2013, k výši prodejní ceny pozemku p.č. 303/1, k. ú. Lysá n. L.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro28. Vyjádření odboru Žp MěÚ Lysá n. L. ke skladování stavebního materiálu na pozemku p.č. 2867/16 a 3733, oba k. ú. Lysá n. L.


RM materiál projednala dne 18.06.2013 usnesením č. 378.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Horvát M.

p. Mgr. Fajmon H.

pí Chloupková M.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje zveřejnění prodeje obecních pozemků p.č. 3733 o výměře 108 m2, kultura ostatní plocha, jiná plocha, a p.p.č. 2867/16 o výměře 891 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, oba v k. ú. Lysá n. L., dle zákona o obcích.


Výsledek hlasování: pro: 0 hlasů

proti: 11 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

proti

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

proti

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

proti

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Mgr. Fajmon H.

proti
29. Návrh na prodej částí z obecních p.p.č. 3628/40 a PK 3628/15, k. ú. Lysá n. L.


RM materiál projednala dne 12.03.2013 usnesením č. 162, dne 21.05.2013 usnesením č. 308 a dne 18.06.2013 usnesením č. 386.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Horvát M.

p. Mgr. Fajmon H.

pí Chloupková M.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej částí z obecních pozemků p.č. 3628/10 a p.p.č. dle PK 3628/15, k. ú. Lysá n. L., o celkové výměře cca 65 m2, z toho cca 15 m2 jako stavební pozemek pod stavbou chaty za cenu 416,- Kč/m2 a 50 m2 jako zahradu u chaty na Řehačce za cenu 200,- Kč/m2, s tím, že nabyvatel uhradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení pozemků, daň z převodu nemovitosti a kolek na návrh na vklad do KN. Kupující dále uhradí nájemné za tři roky zpětně ve výši za stavební pozemek 25,- Kč/m2/rok a za zahradu 5,-Kč/m2/rok.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro
30. Znovu projednání uzavření smlouvy se spol. TOGET, s. r. o.


RM materiál projednala dne 18.06.2013 usnesením č. 403.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Horvát M.

p. Mgr. Fajmon H.

pí Chloupková M.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) schvaluje smlouvy o dílo s firmou TOGET, s. r. o., Nežárská 618, 198 00 Praha 9, na práce provedené v roce 2013 za celkovou cenu 1,485.000,- Kč (oprava klášterních teras),

b) ukládá RM do návrhu rozpočtu na rok 2014 zapracovat finanční prostředky na provedení další části prací na akci „Revitalizace klášterních teras – II. etapa“.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro
31. Smlouva o poskytnutí dotace z ROP na akci „Rekonstrukce místní komunikace Na Staré vsi a Dolejší – I. etapa“.


RM materiál projednala dne 18.06.2013 usnesením č. 417.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje:

a) uzavření smlouvy s Regionální radou o poskytnutí dotace ve výši 7.410.574,57 Kč v návaznosti na schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy na projekt „Rekonstrukce místní komunikace Na Staré vsi a Dolejší – I. etapa“, reg. č. CZ.1.15/1.1.00/68.01582,

b) vyčlenění peněžní částky ve výši cca 3.360.000,- Kč z rozpočtu města roku 2014, odpovídající spolufinancování projektu „Rekonstrukce místní komunikace n Na Staré vsi a Dolejší – I. etapa“, reg. č. CZ.1.15/1.1.00/68.01582.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan starosta navrhl projednat společně s bodem č. 32 i body následující, č. 33 a 34, které se rovněž týkají úpravy rozpočtu.


Ve společné diskusi k bodům č. 32, 33 a 34 vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Firman M.

pí Ing. Polenová, vedoucí FO

p. Mgr. Fajmon H.

p. Sedláček T.

p. Ing. Kopecký, vedoucí OSMI


32. Návrh na úpravu rozpočtu roku 2013.


RM materiál projednala dne 18.06.2013 usnesením č. 411.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje do rozpočtu roku 2013 zapracovat příjem za prodej plynovodu ve výši 448.910,- Kč, tato částka bude ve výdajové části rozdělena takto: 100 tis. Kč jako dar obcím postiženým povodněmi, 200 tis. Kč na dokončení zateplení MŠ Dráček, zbylá částka na opravy chodníků.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM, aby při úpravě rozpočtu na rok 2013 zapracovala bod do kapitoly 3635 – zpracování dopravního generelu vč. parkování, cyklotras a cyklostezek a vyčlenila pro něj částku cca 700.000,- Kč.


Výsledek hlasování: pro: 1 hlas

proti: 3 hlasy

zdržel se: 7 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

proti
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu rozpočtu, a to navýšení daňových příjmů o 300 tis. Kč, navýšení výdajů na opravy MŠ o 300 tis. Kč.


Výsledek hlasování: pro: 2 hlasy

proti: 2 hlasy

zdržel se: 7 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu rozpočtu na rok 2013.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje poskytnutí daru obci Budiměřice ve výši 50 tis. Kč, a obci Vestec ve výši 50 tis. Kč.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
33. Návrh na zvýšení částky na údržbu a drobné opravy chodníků, komunikací a dalšího majetku města (školy, školky, OV) v rámci úpravy rozpočtu na rok 2013.


RM návrh neprojednávala. Materiál předložili Ing. Gregor P. a p. Sedláček T.


Návrh byl projednán společně s bodem č. 32 (úprava rozpočtu).


34. Zařazení zpracování dopravního generelu města Lysá nad Labem do úpravy rozpočtu na rok 2013.


RM návrh neprojednávala, materiál předložili Ing. Gregor P. a p. Sedláček T.


Návrh byl projednán společně s bodem č. 32 (úprava rozpočtu).


35. Návrh na zapsání budovy skladu na novém sídlišti do KN.


RM návrh neprojednávala. Návrh předložil p. Mgr. Fajmon H.


Pan starosta k věci uvedl, že návrh na vklad, zápis budovy do KN, je již podán na katastrálním úřadu, o návrhu nebylo proto hlasováno.


36. Návrh postupu ve správě trafostanic na území města.


RM návrh neprojednávala. Návrh předložil p. Mgr. Fajmon H.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) tajemníkovi města dohledat doklady o trafostanicích města a zajištění zápisu vlastnického práva města k těmto objektům v katastru nemovitostí,

b) starostovi města zajistit po zápisu všech trafostanic jejich ocenění a zahájit jednání s firmou ČEZ Distribuce, a. s., o jejich úplatném převzetí,

c) RM uplatnit vůči firmě ČEZ Distribuce, a. s., nárok na nájem za trafostanice v majetku města zpětně 3 roky.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
36. Návrh Obecně závazné vyhlášky Města Lysá nad Labem o zákazu podomního prodeje.


RM návrh neprojednávala. Návrh předložil p. Bc. Eliška P.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Bc. Eliška


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá tajemníkovi města připravit návrh OZV o zákazu podomního prodeje ve městě Lysá nad Labem.

Termín: do 04.09.2013


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
II. Informativní zprávy (pokračování)

2. Nařízení města Lysá nad Labem č. 2/2013, o placeném stání na místních komunikacích a veřejných parkovištích v době zvýšené návštěvnosti města.


RM materiál projednala dne 18.06.2013 usnesením č. 377.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Bc. Eliška P.

p. Ing. Osvald Z.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí Nařízení Města Lysá nad Labem č. 2/2013, o placeném stání na místních komunikacích a veřejných parkovištích, v době zvýšené návštěvnosti města.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
3. Zpráva o výsledcích zápisů na školní rok 2013/2014 v mateřských školách a základních školách v Lysé n. L.


RM materiál projednala dne 18.06.2013 usnesením č. 410.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Sedláček T.

pí PaedDr. Bodnárová, vedoucí ŠSVZaK


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí informativní zprávu o výsledcích zápisů na školní rok 2013/2014 v mateřských školách a základních školách v Lysé nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro


4. Zápis z finančního výboru dne 05.06.2013.


RM materiál neprojednávala.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Firman M.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z finančního výboru dne 05.06.2013.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
5. Zpráva o přijaté petici proti kácení zdravých stromů.


RM materiál projednala dne 18.06.2013 usnesením č. 414.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Dvořák M.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Bc. Eliška P.

p. Sedláček T.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí předloženou zprávu o petici proti kácení zdravých stromů.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
6. Zpráva o možnosti výstavby domu pro seniory na pozemcích p. Páva.


RM materiál neprojednávala. Zprávu předložila pí Chloupková M.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

pí Chloupková M.

p. Sedláček T.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zprávu o možnosti výstavby domu pro seniory na pozemcích p. Páva.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
7. Zápis z kontrolního výboru dne 17.06.2013.


RM materiál neprojednávala.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

pí Chloupková M.

p. Sedláček T.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z kontrolního výboru dne 17.06.2013.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat. Pan Kolman mimo jednací místnost.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nepřítomen

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

nepřítomen

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
IV. Diskuse (pokračování):


pí Chloupková - upozornila na špatný stav komunikace v ul. K Bažantnici, doporučila jít se tam podívat, zřejmě bude třeba připravit návrh PD na opravu,

p. starosta - k povodním – na území ORP žádné vážnější problémy nenastaly, na Řehačce byla zatopeno asi 12 chat, většinou sklepy, byla odeslána žádost na kraj na přidělení finanční podpory na likvidaci následků povodní,

- problém je s Mlynařicí, včera byl nutný zásah hasičů, čistili koryto, bude se řešit s Povodím Labe,

- vzniklé škody u nás byly způsobené většinou podemletím, na území města spadlo 120 mm srážek, v ul. Sojovická bylo nutné odčerpávat vodu z příkopu,

- během prázdnin se rozeběhnou akce ve školách (opravy, apod.), školní hřiště by mělo být slavnostně otevřeno v září, nyní se doobjednávalo veřejné osvětlení a vybudování sociálního zázemí,

- byl dokončen nový chodník v ul. Na Písku včetně přechodu pro chodce a chodník na hřbitově,

- dokončilo se zateplení budovy MŠ Čtyřlístek,

- v pondělí (01.07) bude zahájena přestavba čekárny u chirurgie,

- byla dokončena digitalizace kina, připravuje se spuštění rezervačního systému vstupenek přes internet,

p. Bc. Eliška - podle jeho informací jsou problémy na Řehačce se zatopením stejné, jako před 14 dny,

p. starosta - byli se tam podívat, MěP situaci nepřetržitě monitoruje, odpoledne už byl zaznamenán nepatrný pokles,

p. Sedláček - upozornil na špatný stav vstupních dveří u Vichrovy vily a na vlhkost v suterénu budovy, bylo by třeba udělat sanační omítku,

pí Chloupková - opravu dveří už navrhovali, nebude to asi jednoduché,

p. Sedláček - firma Caroli opravila kvalitně dveře na budově ZŠ B. Hrozného, určitě by zvládla i opravu těchto dveří,

p. Ing. Osvald - 15.06. se konalo více akcí pro stejný okruh zájemců (pořadatelé Fajn klub a MC Parníček), odbor ŠSVZaK by měl toto koordinovat,

p. starosta - snažíme se pořádání akcí koordinovat, bohužel ne všichni pořadatelé přijdou na schůzku, o některých akcích se tak ani neví, je i pravda, že akce se venku mohou konat pouze v relativně krátkém časovém období, je jich pak tedy i víc najednou, zakázat nějaké akce není možné,

p. Ing. Osvald - nějaká koordinace by být měla,

p. tajemník - schůzka byla v knihovně, následně byl sestaven harmonogram, který je i na webových stránkách města,

p. Mgr. Minařík - jaký je zájem o aukce na elektřinu a plyn,

p. starosta - zatím je podáno cca 40 žádostí, ale propagační letáky teprve jdou do distribuce,

p. Mgr. Minařík - proč se nemůžou zúčastnit i příspěvkové organizace,

p. starosta - mají jinou sazbu, akce se bude konat zvlášť,

p. Mgr. Minařík - kdy začne oprava ul. Komenského,

p. Ing. Kopecký, vedoucí OSMI - oprava je plánována na prázdniny, kdy není v této oblasti takový pohyb aut a osob, kolem 25.07. by měla samotná oprava začít, budou vybudovány dvě dešťové šachty, odvodnění komunikace, oprava povrchu,

p. Mgr. Fajmon - kdy se bude budovat vodovod v ul. Čelakovského,

- s Povodím Labe by se mělo iniciovat jednání ohledně údržby pozemků uvnitř města, např. strouha u Prefy,

- kdy se bude čistit Litolská svodnice,

p. starosta - s Povodím jednali několikrát, na podzim by mělo čistit strouhu podél plánovaného Tesca,

- Litolská svodnice – byla podána žádost o dotaci a podle jeho informací dotace z OPŽP byla přidělena, o dalším postupu budou jednat,

vodovod ul. Čelakovského – koncem července bude vypsána soutěž na dodavatele (potvrdil p. Ing. Kopecký, vedoucí OSMI),

p. Ing. Osvald - na minulém ZM žádal o přehled o hospodaření kina, dosud nic nedostal, dnes podává v tomto smyslu interpelaci,

p. starosta - slíbil zaslat memorandum na přístavy, chtěl ho poslat i s projektem, ten ale zatím nemá, proto dosud nerozeslal,

p. Ing. Kopecký, vedoucí OSMI - informoval o uzavření zámeckého parku z bezpečnostních důvodů, velké podmáčení terénu, v parku při minulých deštích spadlo 5 stromů,

p. Bc. Eliška - doporučil dát tuto informaci i s vysvětlením na webové stránky města.

V. Interpelace


S interpelací vystoupil p. Ing. Osvald.


(doslovný přepis)


Vážený pan starosta

Mgr. Jiří Havelka

Městský úřad

Lysá nad Labem


Věc: INTERPELACE VE VĚCI HOSPODAŘENÍ KINA LUFT ZA ROK 2012


Město Lysá nad Labem poskytuje značné finanční prostředky na provoz kina Luft.

Žádám tímto příslušné odbory MU o vypracování zprávy o hospodaření kina Luft za rok 2012 v této skladbě:

  1. finanční prostředky poskytnuté kinu Luft městem Lysá nad Labem

  2. finanční prostředky, získané kinem Luft jako vstupné za pořádané akce

  3. finanční prostředky, získané provozem baru v kině Luft

  4. náklady vynaložené na rekonstrukci kina – položkovitě

  5. ostatní vynaložené finanční prostředky - položkovitě

  6. poplatky ve výši 15 % ze vstupného (pokud byly placeny)

  7. celková bilance hospodaření za rok 2012


Děkuji a přeji pěkný den


V Lysé nad Labem, 26.6.2013

Zdeněk Osvald,

zastupitel za TOP09


Dvorce 89, 289 22 Lysá nad Labem


(konec doslovného přepisu)Pan starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva města ve 22.50 hod. ukončil.
Zapsala: Procházková L.

Zápis vyhotoven dne: 03.07.2013


Ověřovatelé zápisu:......................................... .......................................................

p. Mgr. Fajmon Hynek p. Kolman Josef

........................................................

starosta


Vytvořeno 3.10.2022 17:33:20 | přečteno 5x | jiri.virava
load