Zápis č. 04 ZM 15.05.2013

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 15.05.2013 na MěÚ Lysá nad Labem.


Přítomni: p. Mgr. Havelka Jiří

pí Chloupková Marcela

p. Sedláček Tomáš

p. Ing. Gregor Petr

p. Mgr. Kopecký Petr

p. Bc. Eliška Petr

p. Mgr. Fajmon Hynek

p. Ing. Osvald Zdeněk

p. Horvát Milan

p. Mgr. Kořista Jan (příchod 17.10 hod.)

p. Ing. Firman Miroslav

p. Ing. Černohorský Ondřej

p. Kolman Josef

p. Mgr. Minařík Jaroslav

p. Houštecký Václav

I. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a uvedl, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva města a zastupitelstvo tak je usnášeníschopné.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi p. Horvát M. a p. Bc. Eliška P. Do návrhové komise byli navrženi p. Ing. Černohorský O., p. Ing. Gregor P. a pí Chloupková M.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na členy návrhové komise.

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Zápis ze dne 10.4.2012 byl ověřovateli ověřen a ostatním členům zastupitelstva byl dán na vědomí. Pan starosta se dotázal, zda má někdo ze zastupitelů připomínky k zápisu, vzhledem k tomu, že nikdo k zápisu připomínky neměl, pan starosta konstatoval, že považuje zápis za ověřený.

Příchod p. Mgr. Kořista J. v 17.10 hod.


Pan tajemník přednesl zprávu o plnění usnesení RM a ZM.


S dotazy ke zprávě a v následné diskusi vystoupili:

p. Sedláček T.

p. Ing. Gregor P.

p. starosta

p. Mgr. Kořista J.

p. tajemníkPan starosta následně přistoupil k projednání a schválení programu zasedání.

Navržený program

Návrhy na schválení:

1. Jmenování nového člena OV Dvorce + zápis z jednání dne 26.04.2013.

2. Uzavření dohody ve věci duplicitního vlastnictví k nemovitostem – pozemkům st.p.č. 208/25, 2441 a p.p.č. 3465/1, k.ú. Lysá n.L., s SDH Lysá n.L.

3. Zveřejnění prodeje obec. pozemků p.č. 3733 a p.p.č. 2867/16, k.ú. Lysá n.L., MS „Doubrava“.

4. Prodej části obec. pozemku p.č. 2428/1, označeného GP č. 2617-124/2013, ze dne 19.09.2012, jako díl „b“ o vým. l m2, k.ú. Lysá n.L.

5. Prodej části obec. pozemku p.č. 612/1, k.ú. Lysá n.L., Jedličkovo sídl., pro výstavbu 2 garáží o vým. 42 m2.

6. Odvolání p. Zaťka proti usnesení ZM.

7. Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné s p. M. Filo.

8. Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné s pí P. Hnízdilovou.

9. Poskytnutí fin. prostředků z Programu regenerace a z rozpočtu města Jednotě, s. d., Nymburk, a Římskokatolické farnosti Lysá n.L. + zápis z Komise regenerace PMZ.

10. Výkup pozemků p.č. PK 544 o vým. 8.753 m2 a PK 542 o vým. 1.494 m2, k.ú. Lysá n.L.

11. Uzavření smlouvy na VZ „Revitalizace klášterních teras II. etapa“ s firmou TOGET, s. r. o., Praha 9.

12. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemek p.č. 495/51, k.ú. Lysá n.L.

13. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemek p.č. 3484/2, k.ú. Lysá n.L.

14. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-6015975/01 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemky p.č. 353/13 a 351/3, k.ú. Lysá n.L., a schválení projektu stavby „Lysá nad Labem, kNN p.č. 334/4“.

15. Schválení celoročního hospodaření, závěrečného účtu a účetní uzávěrky Města Lysá n.L. za rok 2012.

16. Schválení celoročního hospodaření, závěrečného účtu a účetní uzávěrky Mikroregionu Polabí za rok 2012.

17. Půjčky z Fondu modernizace bydlení.

18. Stanovení jednotného postupu pro připojení písemných připomínek k zápisu ze ZM.

19. Jmenování nového člena KV.

20. OZV Města Lysá n.L. č. 1/2013, o zrušení místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo koncový interaktivní videoloterní terminál nebo herní místo lokálního místního systému.


Body č. 1 – 20 předkládá RM.


21. Zapsání městských komunikací v lokalitě Nové sídliště do katastru nemovitostí.


Předkládá p. Mgr. Fajmon H.


Informativní zprávy:

22. Pozemkové úpravy v Lysé n.L.

23 Petice za opravení příjezdové komunikace k MŠ Pampeliška.

24. Zápis z KV dne 18.03. a 22.04.2013.

25. Termíny jednání RM a ZM.

Body č. 22 – 25 předkládá rada města


Pan starosta dále uvedl, že p. Sedláček T. a p. Ing. Gregor P. navrhli projednat řešení výstavby kanalizace a vodovodů pro osady Dvorce a Byšičky, materiál navrhl zařadit jako bod ke schválení č. 22 a dotázal se, zda má ještě někdo návrhy na doplnění programu. Pan Bc. Eliška navrhl přednostně projednat žádost p. Zaťka (v programu č.6), petici pro úpravu cesty k MŠ (bod č. 23), žádost mysliveckého sdružení (bod č. 3) a jmenování člena OV Dvorce (bod č. 1). Pan Ing. Gregor navrhl přednostně projednat rovněž bod týkající se výstavby kanalizace a vodovodu ve Dvorcích a Byšičkách (bod č. 22). Pan starosta na základě předložených návrhů zrekapituloval pořadí projednání jednotlivých bodů takto – jako bod č. 1 bude projednáno jmenování člena OV Dvorce, bod č. 2 výstavba kanalizace a vodovodu pro Dvorce a Byšičky, bod. č. 3 žádost MS Doubrava, bod č. 4 žádost p. Zaťka, bod č. 5 petice za opravu komunikace k MŠ, a č. 6 dohoda ve věci duplicitního vlastnictví nemovitostí mezi Městem Lysá n. L. a SDH Lysá n. L. Dále budou body projednány dle pořadí stanoveného v původním návrhu programu.


Pan starosta nechal hlasovat o navrženém programu.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
II. Návrhy ke schválení

1. Zápis ze schůze občanů Dvorce a návrh na jmenování člena OV Dvorce.


RM materiál projednala dne 07.05.2013 usnesením č. 303.


V diskusi k bodu vystoupili:

pí Herclíková, předsedkyně OV Dvorce

pí Burešová J.

p. Sedláček T.

p. Mgr. Havelka J.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) bere na vědomí zápis ze schůze občanů Dvorce dne 26.04.2013,

b) jmenuje paní Janu Burešovou, Dvorce 64, Lysá n. L., členem Osadního výboru Dvorce.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
2. Návrh na řešení výstavby kanalizace a vodovodu pro osady Dvorce a Byšičky.


RM návrh neprojednávala. Návrh předložili p. Sedláček T. a p. Ing. Gregor P.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Ing. Gregor P.

p. Sedláček T.

p. Mgr. Havelka J.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá starostovi města na příští jednání ZM předložit informativní zprávu o stavu přípravy projektu na výstavbu kanalizační a vodovodní sítě ve Dvorcích a Byšičkách, včetně harmonogramu.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro


3. Návrh na zveřejnění záměru prodeje obecních pozemků p.č. 3733 a 2867/16, k. ú. Lysá n. L.


RM materiál projednala dne 23.04.2013 usnesením č. 243.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mudroch (zástupce MS Doubrava)

p. Sedláček T.

p. Ing. Kopecký V., vedoucí OSMI

p. Mgr. Kořista J.

p. Bc. Eliška P.

p. Ing. Firman M.

pí Chloupková M.

p. Ing. Osvald Z.

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Fajmon H.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM neschvaluje zveřejnění prodeje obecních pozemků p.č. 3733 o výměře 108 m2, kultura ostatní plocha, jiná plocha, a p.p.č. 2867/16 o výměře 981 m2, kultura ostatní plocha, manipulační plocha, oba k.ú. Lysá n. L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, do doby, než bude známo stanovisko VHÚ a předloženy možnosti přesunu materiálu do jiné lokality. O stanovisko VHÚ bude požádáno nejpozději do 31.05.2013.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 4 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se
4. Odvolání proti rozhodnutí ZM ze dne 10.04.2013.


RM materiál projednala dne 23.04.2013 usnesením č. 248.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Zaťko M., žadatel

p. Mgr. Kořista J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Kolman J.

p. Bc. Eliška P.

pí Chloupková M.

p. Ing. Firman M.

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ

p. Horvát M.

p. Ing. Gregor.P.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) revokuje usnesení č. II/7 ze dne 10.04.2013,

b) schvaluje prodej části z obecního pozemku p.č. 3760, kul. ost. plocha, ost. komunikace, označeného GP č. 2657-79/2012 jako st.p.č. 3334 o vým. 1 m2, k. ú. Lysá n. L., panu Miloši Zaťkovi, U Vodárny 1934, Lysá n. L., za částku 5.000,- Kč/m2. Nabyvatel dále uhradí kolek na návrh na vklad do KN.Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 5 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

proti

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
5. Návrh na prodej části obecního p.p.č. 2428/1, k. ú. Lysá n. L.


RM materiál projednala dne 07.05.2013 usnesením č. 277.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Mgr. Kořista J.

p. Houštecký V.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej části obecního p.p.č. 2428/1, k. ú. Lysá n. L., označeného geometrickým plánem číslo 2617-124/2012, ze dne 19.09.2012, jako díl „b“ o výměře 1 m2, za částku 2.000,- Kč/m2, paní Petře Mackové, trv. bytem Sojovická 649, Lysá n. L. Nabyvatelka uhradí daň z převodu nemovitosti, pořízení geometrického plánu a kolek na úhradu vkladu do KN.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

proti

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Mgr. Fajmon H.

pro
6. Návrh prodej části obecního pozemku p.č. 612/1, k. ú. Lysá n. L.


RM materiál projednala dne 07.05.2013 usnesením č. 282.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

pí Chloupková M.

p. Sedláček T.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Houštecký V.

p. Ing. Gregor P.

p. Kolman J.

p. Mgr. Kořista J.

pí Pilařová, vedoucí ŽP

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ
Pan Mgr. Fajmon H. přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM projednat s TJ Slovan Lysá n. L. vytvoření společného pozemku, který by byl z části tvořen pozemkem ve vlastnictví města Lysá n. L. a z části pozemkem ve vlastnictví TJ Slovan Lysá n. L., pro případného investora k realizaci záměru v souladu s územním plánem.


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 4 hlasy

zdržel se: 4 hlasy

Návrh nebyl přijat. Pan Houštecký mimo jednací místnost.


p. Ing. Osvald Z.

proti

p. Ing. Černohorský O.

proti

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej části obecního p.p.č. 612/1, k.ú. Lysá n. L., ost. plocha, komunikace, o vým. 42 m2, za částku 1.550,- Kč/m2, paní Ivě Absolonové, Jedličkova 1412, Lysá n. L., a panu Romanu Kubíkovi, Jedličkova 1402, Lysá n. L. Nabyvatelé uhradí daň z převodu nemovitosti, náklady spojené s pořízením geometrického plánu na oddělení prodávané části pozemku a kolek na úhradu vkladu do KN.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

proti

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
7. Zpráva o existenci dokladů ve věci duplicitního zápisu k nemovitostem - pozemkům st.p.č. 208/25, 2441 a p.p.č. 3465/1, k.ú. Lysá n. L.


RM materiál projednala dne 23.04.2013 usnesením č. 272.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Gregor P.

p. Ing. Firman M.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Šácha, starosta SDH Lysá n. L.

p. Horvát M.

p. Sedláček T.

p. Mgr. Kořista J.

p. Mgr. Kopecký P.

p. Houštecký V.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) bere na vědomí zprávu o duplicitním vlastnictví Města Lysá n. L. a SDH Lysá n. L. SDH Lysá n. L. k pozemkům st.p.č. 208/25, 2441 a p.p.č. 3465/1, k.ú. Lysá n. L,

b) ukládá pracovní skupině ve složení p. starosta, pí místostarostka, Ing. Gregor a Mgr. Minařík, pokračovat s vedením SDH Lysá n. L. v dalším jednání o vyřešení majetkoprávních vztahů v dané lokalitě, tzn. jednat o podmínkách směny pozemků tak, aby město vlastnilo pozemky zastavěné stavbami ve vlastnictví města a SDH Lysá n. L. ve stejné výměře nezastavěné pozemky ve stejné lokalitě (jižní část dvora) s tím, že ZM bude předložen návrh dohody.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Ve společné diskusi k bodům č. 8 a 9 (splátkové kalendáře) vystoupila:

pí Chloupková
8. Žádost p. M. Filo o uzavření splátkového kalendáře.


RM materiál projednala dne 09.04.2013 usnesením č. 225.


Paní místostarostka přednesla návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s p. Miroslavem Filo na měsíční splátky ve výši 300,- Kč za neplacení nájemného k bytu č. 8 v č.p. 602, Sportovní ul. Milovice – Mladá.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat. Pan Mgr. Havelka a p. Ing. Černohorský mimo jednací místnost.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nehlasoval

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
9. Žádost pí P. Hnízdilové o uzavření splátkového kalendáře.


RM materiál projednala dne 09.04.2013 usnesením č. 226.


Paní místostarostka přednesla návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s pí Pavlou Hnízdilovou na měsíční splátky ve výši 300,- Kč za neplacení nájemného k bytu č. 5 v č.p. 602, Sportovní ul. Milovice – Mladá.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat. Pan Mgr. Havelka a p. Ing. Černohorský mimo jednací místnost.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

nehlasoval

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro


10. Návrh na poskytnutí podílů z dotace Programu regenerace a rozpočtu města, zápis z Komise regenerace MPZ.


RM materiál projednala dne 09.04.2013 usnesením č. 237.


V diskusi k bodu vystoupili:

pí Chloupková M.

p. Mgr. Kořista J.

pí PaedDr. Bodnárová, vedoucí ŠSVZaK

p. Horvát M.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení:

I. ZM schvaluje

a) Jednotě, s. d., Nymburk, z Programu regenerace částku ve výši 43.000,- Kč, z rozpočtu města částku ve výši 90.000,- Kč,

b) Římskokatolické farnosti Lysá n. L., z Programu regenerace částku ve výši 25.000,- Kč, z rozpočtu města částku ve výši 110.000,- Kč,

II. ZM bere na vědomí zápis z Komise regenerace MPZ dne 25.03.2013.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
11. Návrh na výkup pozemků p.č. PK 544 a PK 542, k. ú. Lysá n. L.


RM materiál projednala dne 23.04.2013 usnesením č. 249.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Sedláček T.

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Mgr. Kopecký P.

p. Ing. Osvald Z.

p. Firman M.

pí Chloupková M.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) schvaluje výkup pozemků p.č. PK 544 o výměře 8 753 m2, a PK 542 o výměře 1,494 m2, oba k. ú. Lysá n. L., pro potřeby výstavby obchvatu města ve východní části za celkovou cenu 2.447.000,- Kč,

b) ukládá RM navrhnout úpravu rozpočtu města pro rok 2013 tak, aby byl možný odkup výše uvedených pozemků.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

proti

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
12. Výběr zhotovitele stavebních prací na akci „Revitalizace klášterních teras II. etapa“.


RM materiál projednala dne 03.04.2013 usnesením č. 217.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Mgr. Kořista J.

pí Chloupková M.

p. Mgr. Kopecký P.

p. PhDr. Řezníček, ředitel SOA Praha, pob. Lysá n. L.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM odkládá výběr zhotovitele na akci „Revitalizace klášterních teras II. etapa“ na příští jednání ZM.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat. Pan Mgr. Minařík mimo jednací místnost.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

Ve společné diskusi k bodům č. 13,14 a 15 (věcná břemena) nikdo nevystoupil.


13. Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na obec. p.p.č. 495/51, k.ú. Lysá n. L.


RM materiál projednala dne 23.04.2013 usnesením č. 258.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6013888/002 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní p.p.č. 495/51, k. ú. Lysá n. L., s cenou za zřízení břemene 1.000,- Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat. Pan Mgr. Minařík mimo jednací místnost.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro


14. Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na obec. p.p.č. 3484/2, k.ú. Lysá n. L.


RM materiál projednala dne 23.04.2013 usnesením č. 259.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6008367/KL/ s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní p.p.č. 3484/2, k. ú. Lysá n. L., s cenou za zřízení břemene 1.500,- Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat. Pan Mgr. Minařík mimo jednací místnost.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
15. Žádost o vyjádření ke stavbě a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na obec. p.p.č. 353/13 a 351/3, k.ú. Lysá n. L.


RM materiál projednala dne 07.05.2013 usnesením č. 289.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje předložený projekt stavby „Lysá nad Labem, kNN p.č. 334/4“ a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-6015975/01 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní p.p.č. 353/13 a 351/3, k. ú. Lysá n. L. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat. Pan Mgr. Minařík mimo jednací místnost.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
16. Závěrečný účet Města Lysá nad Labem za rok 2012, schválení účetní závěrky za rok 2012, přezkoumání hospodaření města za rok 2012.


RM materiál projednala dne 23.04.2013 usnesením č. 270.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

pí Ing. Polenová, vedoucí FO

p. Ing. Gregor P.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje:

a) celoroční hospodaření Města Lysá nad Labem bez výhrad,

b) závěrečný účet Města Lysá nad Labem za rok 2012,

c) účetní závěrku Města Lysá nad Labem za rok 2012.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat. Pan Mgr. Minařík mimo jednací místnost.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

proti

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Mgr. Fajmon H.

pro
17. Závěrečný účet Mikroregionu Polabí za rok 2012, schválení účetní závěrky za rok 2012, přezkoumání hospodaření Mikroregionu Polabí za rok 2012.


RM materiál projednala dne 23.04.2013 usnesením č. 271.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Bc. Eliška P.

p. Mgr. Kořista J.

pí Chloupková M.

p. Mgr. Fajmon H.Pan starosta přednesl návrh na usnesení:

I. ZM schvaluje:

a) celoroční hospodaření Mikroregionu Polabí bez výhrad,

b) závěrečný účet Mikroregionu Polabí za rok 2012,

c) účetní závěrku Mikroregionu Polabí za rok 2012,

II. ZM doporučuje valné hromadě Mikroregionu Polabí celoroční hospodaření, závěrečný účet a účetní závěrku Mikroregionu Polabí ke schválení.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 6 hlasů

Návrh byl přijat. Pan Mgr. Minařík mimo jednací místnost.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro
18. Půjčky z Fondu rozvoje bydlení.


RM materiál projednala dne 07.05.2013 usnesením č. 295.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Bc. Eliška P.

p. Mgr. Kořista J.

pí Chloupková M.

p. Mgr. Fajmon H.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje přidělení půjček z Fondu rozvoje bydlení takto:

pí Vosecká 30 tis. Kč, pí Šinkmajerová 30 tis. Kč, Společenství vlastníků byt. jednotek pro dům č. p. 1446-1448 270 tis. Kč, Společenství vlastníků byt. jednotek pro dům č.p. 800 270 tis. Kč.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
19. Stanovení jednotného postupu pro připojování písemných připomínek zastupitelů k zápisu ze ZM.


RM materiál projednala dne 07.05.2013 usnesením č. 299.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Kořista J.

p. Bc. Eliška P.

p. Sedláček T.

pí Chloupková M.

p. Mgr. Kopecký P.

p. Mgr. Fajmon h.Pan Ing. Gregor přednesl návrh na usnesení: ZM stanoví, že písemná vyjádření, připomínky, stanoviska, nepolitická prohlášení, náměty, podněty a postřehy zastupitelů budou součástí zápisu ze zastupitelstva města za předpokladu, že o jejich připojení předkladatel požádá, ale pouze tehdy, jestliže je předkladatel na jednání zastupitelstva města přečte. Každý zastupitel má právo reagovat na takové vyjádření přímo při projednávání příslušného bodu programu, anebo kdykoli později.


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 8 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM stanoví, že písemné připomínky, náměty, podněty zastupitelů budou součástí zápisu ze ZM pouze tehdy, jestliže je předkladatel na jednání ZM přečte, navrhne hlasovat o tom, aby se staly nedílnou součástí zápisu, a návrh schválí nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva města.


Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů

proti: 4 hlasy

zdržel se: 4 hlasy

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

proti

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

proti

p. Ing. Gregor P.

proti

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

proti

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro
20. Jmenování nového člena kontrolního výboru.


RM materiál projednala dne 07.05.2013 usnesením č. 304.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

pí Chloupková M.

p. Sedláček T.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM jmenuje členem kontrolního výboru paní Ludmilu Fišerovou, Máchova 1476/16, Lysá nad Labem (za ČSSD).


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
21. Obecně závazná vyhláška č. 1/2013.


RM materiál projednala dne 07.05.2013 usnesením č. 296.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Dvořák, tajemník

p. Mgr. Kořista J.

p. Sedláček T.

pí Chloupková M.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Bc. Přibyl, ředitel MěP
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 1/2013, o zrušení místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo koncový interaktivní videoloterní terminál nebo herní místo lokálního herního systému.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro
22. Návrh na zapsání městských komunikací v lokalitě Nové sídliště do katastru nemovitostí.


RM materiál neprojednávala, návrh předložil p. Mgr. Fajmon H.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Kořista J.

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚPan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM do konce roku 2013 prověřit vlastnictví pozemků pod komunikacemi ve vlastnictví města.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM

a) zahájit do 31.12.2013 zápis městských komunikací v lokalitě Nové sídliště do katastru nemovitostí,

b) provést kontrolu nájemních smluv a věcných břemen na veřejná prostranství v této lokalitě a dát je do souladu s nově zapsanými pozemky,

c) vytvořit novou rozpočtovou položku pro financování výše uvedených aktivit.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
III. Informativní zprávy


1. Informativní zpráva – pozemkové úpravy.


RM materiál projednala dne 09.04.2013 usnesením č. 219.


  V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Kořista J.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí sdělení Státního pozemkového úřadu ze dne 22.03.2013 ve věci podání žádosti o pozemkové úpravy v k. ú. Lysá nad Labem a Litol.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
2. Informativní zpráva o petici za opravení příjezdové komunikace k MŠ Pampeliška.


RM materiál projednala dne 07.05.2013 usnesením č. 293.


  V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Sedláček T.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) bere na vědomí zprávu o přijetí petice za opravení příjezdové komunikace k MŠ Pampeliška s tím, že v rozpočtu města na rok 2013 je vyčleněna částka 2 mil. Kč na úpravu prostranství před MŠ Pampeliška,

b) ukládá tajemníkovi města do 17.05.2013 odpovědět autorovi petice za opravení příjezdové komunikace k MŠ Pampeliška.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
3. Zápis z kontrolního výboru dne 18.03 a 22.04.2013.


RM materiál projednala dne 07.05.2013 usnesením č. 301.


  V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Sedláček T.

p. Ing. Gregor P.

pí Šťastná, vedoucí OVVPan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru dne 18.03. a 22.04.2013.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat. Pan Mgr. Kopecký mimo jednací místnost.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
4. Informativní zpráva – termíny jednání RM a ZM.


RM materiál projednala dne 07.05.2013 usnesením č. 293.


  V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Bc. Eliška P.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí termíny jednání RM a ZM ve II. pololetí roku 2013 takto: RM - 02.07., 23.07., 13.08., 27.08., 10.09., 24.09., 08.10., 22.10., 05.11., 19.11., 03.12., 10.12.,

ZM - 04.09., 16.10., 27.11., 18.12.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proIV. Diskuse:


p. Bc. Eliška - dotaz na herní prvky před „prefáckými“ bytovkami Na Vysoké mezi – kdo je udržuje,

p. starosta - hřiště, resp. herní prvky, nejsou vlastnictvím města, pokud ví, herní prvky tam byly ponechány na žádost obyvatel žijících v uvedených domech s tím, že kompletně převezmou údržbu těchto prvků,

p. Bc. Eliška – upozornil na reportáž o spalovně, dotázal se, jestli město bude uplatňovat nějaká opatření,

p. starosta – za městský úřad - stavební úřad se vyjadřuje ke stavebním věcem, provoz povoloval krajský úřad, dozor je tedy rovněž v pravomoci KUSK,

pí Pilařová, vedoucí ŽP – odbor ŽP se vyjadřuje pouze k odpadům a případná zjištění postupují inspekci, na zítřek (16.05.2013) je naplánovaná kontrola IŽP,

p. Kolman - podle jeho informací bude zřejmě provoz zařízení ukončen, zaměstnanci už dostali výpovědi,

p. Mgr. Kořista - na příští ZM by měla být předložena informace o spalovně a přizván zástupce firmy,

p. starosta - město má pouze omezené informace, ale pokud ví, spalovna hlásí případné závady (aktuálně rozbitý větrák), město tyto informace zveřejňuje na webových stránkách,

p. Mgr. Kořista – informace na web umístit na viditelném místě,

- dotaz - má město informace, co bude se spalovnou dál,

p. starosta - nemá konkrétní informace, zřejmě bude provozovatel žádat o prodloužení povolení,

pí Pilařová - ke spalovně – bude dlouhá odstávka, řeší se filtry, které byly špatně naprojektované,

p. starosta - lze dohodnout další termíny na den otevřených dveří,

p. Sedláček - kdy se bude uklízet v ul. Na Zemské stezce,

p. Ing. Kopecký, vedoucí SMI – už se uklízelo, prověří aktuální stav,

p. Sedáček - kdy bude zahájena výstavba občanské vybavenosti ve Slunéčkově zahradě, požádal o předložení harmonogramu prací,

p. Mgr. Kopecký - p arch. Šourek by měl přijít na zasedání ZM a podat pravidelnou informaci,

p. Sedláček - nejdříve se měly stavět objekty občanské vybavenosti, ne byty,

p. starosta - byty staví firma na vlastních pozemcích,

p. Mgr. Kořista - i když je to soukromý pozemek, je to záměr města, to se na to nesmí ptát?,

p. starosta - nic takového neřekl, pouze uvedl, že firma začala s výstavbou na pozemcích ve svém vlastnictví,

p. Sedláček - na výstavbu se ho ptali na poště, opět tam byla velká fronta,

p. Ing. Firman - má připomínky od občanů z ul. Na Vysoké mezi na prašnost, rychlost vozidel v horní části vozovky a špatný stav vozovky v její spodní části,

p. starosta - ve spodní části se udělá běžná údržba, větší oprava je otázkou financí,

pí Chloupková – potvrdila špatný stav komunikace, zejména ve Višňovce,

p. Mgr. Kořista – co je s projektem na rekonstrukci ul. Na Vysoké mezi,

p. starosta - jsou dvě varianty, v současné době je projednává stavební a dopravně-bezpečnostní komise,

p. Ing. Osvald – projednávaly se zprávy o hospodaření, ale postrádá zprávu z kina,

pí PaedDr. Bodnárová, vedoucí ŠSVZaK – v rozpočtu města je vyčleněna částka na provoz, z té se platí faktury, přehled může předložit,

p. starosta - upřesnil, že jde jen o přehled provozních nákladů,

p. Ing. Osvald - chce přehled za rok 2012,

pí PaedDr. Bodnárová – není problém předložit přehled financování z rozpočtu města, pokud by chtěl přehled jejich příjmů, musela by o něj požádat, ale jde o soukromou firmu, nemusí vyhovět,

p. Ing. Gregor – jak je možné, že dosud nebyla přeložena lavička před restaurací U Labutě,

p. starosta - už se o přemístění několikrát hovořilo, bylo vysvětleno, že blíž k zastávce přeložit nejde, v místě u zastávky je zúžený chodník, nic takového nikdo neslíbil,

p. Ing. Gregor - ale ano, je nesmysl, že by to nešlo, pí místostarostka to slíbila,

- má kontakt na MS Development, podle jeho informací firma postaví pouze ty dva bytové domy, nic víc,

- děkuje p. starostovi, že mu zaslal tři ze sedmi požadovaných dokumentů,

p. starosta - domnívá se, že zaslal vše, co ještě chce p. Ing. Gregor poslat,

p. Ing. Gregor - seznam projektů, memorandum k přístavu – kopii podepsaného dokumentu, dohodu o obchvatu s krajem – připravovala se před rokem,

p. starosta - k obchvatu, zaslal Ing. Peterovi dopis, čeká na odpověď a pak předloží informaci,

p. Ing. Gregor – děkuje za zaslání kopií dopisů ČNB, muzeu, atd. – je dobře, že město má zájem zapojit se do oslav k výročí B. Hrozného,

- byl se v muzeu podívat na prostory po úřadu práce, je třeba řešit projekt na rekonstrukci,

p. Mgr. Fajmon - děkuje za rekultivaci pozemku mezi školním hřištěm a Třešňovkou, prostor vypadá mnohem lépe,

- požádal o doplnění odpadkových košů u autobusových zastávek, např. v Litoli u mostu,

- ke stavbě v Pivovarské ulici – jednat s firmou o čistotě v okolí stavby a prověřit, zda je zde v pořádku dopravní značení,

Pivovarská ul. – jak to, že tam zůstala jedna plechová garáž,

p. Ing. Gregor – ví, čí garáž to je, ale neřekne, podle jeho informací má majitel garáže dohodu s managementem MS Development, že garáž zatím nemusí odstraňovat, že to ještě dlouho nebude potřeba,

pí Chloupková + p. Kolman – vlastníkem je pan Hodboď,

p. Mgr. Kořista – děkuje za zápis z porady k prodeji městských bytů,

- MAS – jsou nějaké aktuální informace?,

- před dvěma lety byl na ZM pán, který chystal nějaký projekt týkající se měst a vody – pokračuje se v projektu?,

- vedle bývalého chudobince je díra v komunikaci (ul. Komenského),

p. starosta - k ul. Komenského – jedná se o trvalý problém, stékající voda strhává komunikaci, zatím se prováděly provizorní opravy, letos by měla proběhnout rekonstrukce, čeká se na prázdniny kvůli mírnějšímu provozu,

- projekt měst na řece – pan Petřík – minimálně rok se mu už neozval,

MAS – má dalších pět žádostí o připojení (z Milovic), bude se o nich jednat, jinak se stále čeká na rozhodnutí o žádosti o dotaci,

p. Mgr. Kořista – k zápisu z porady o prodeji bytů – dát zápis na web,

pí Chloupková - jednání byla zatím pouze rámcová, budou následovat další, žádný konkrétní výsledek zatím není,

p. starosta - ze schůzky vyplynuly asi čtyři úkoly, vytvořit základní rámec bytové politiky, zaslat připomínky k navrženým pravidlům prodeje, provést anketu mezi nájemníky bytů a zpracovat náklady a výnosy na byt. fond s tím, že byly dány termíny, do kterých se mají úkoly splnit,

p. Ing. Gregor – v Listech vyjde k této problematice jeho článek, podkladem byl právě zápis z uvedené schůzky,

p. Houštecký - upozornil na havarijní stav konírny, k Černohorským padají tašky, padá i římsa, byl se podívat na místě a zjistil, že už sjíždí i tašky do ulice,

- špatný stav mostu přes Labe, jsou v něm podélné díry, je třeba projednat s krajskou správou údržby silnic,

p. starosta - posílali SÚS zápis o závadách na komunikacích, pozvali jejich zástupce i na jednání Mikroregionu a upozornili mimo jiné i na most a nadjezd – zástupce SÚS odpověděl, že most opraví, ale nadjezd zatím ne,

p. Houštecký – silnice na Nymburk je opravená, zřejmě zásluha p. Ing Petery (náměstek hejtmana Středočeského kraje a radní pro oblast dopravy),

p. starosta - opravy urgovali mnohokrát a budou opakovat,

p. Sedláček - provádějí se terénní úpravy na Mršníku, ale není tam, cedule „stavba povolena“,

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ – práce podléhají pouze územnímu povolení, ale situaci prověří,

p. Horvát - dotaz na vedoucí OD k možnosti úpravy provozu – průjezd z parkoviště kolem sídla PČR do dvora před romským centrem a dál na Nám. B. Hrozného – nebezpečné místo, je možné provoz zjednosměrnit?,

pí Ing. Novotná, vedoucí OD – záleží na vyjádření PČR,

p. starosta - město dostalo dotaci na rekonstrukce ul. Na Staré vsi a Dolejší ve výši cca 7,4 mil. Kč, realizovat se bude příští rok,

- k poště – poslali p. senátorovi už druhý dopis, zatím ani na jeden neodpověděl, dopis posílal samostatně i p. Mgr. Fajmon, ani on nemá reakci, o situaci na poště jednal p. starosta s ředitelem středočeské pobočky, z jednání vyplynulo, že pošta ve Staré Lysé zůstane zachována, nesníží se počet doručovatelek, v Lysé bude nové vedení pobočky, k samotné poště uvedl, že se v daných prostorách nedá nic moc dělat a dotázal se, jestli město nemá vhodný objekt, kam by se pobočka přemístila, preferovali by objekt ve vlastnictví města, ve smyslu diskuse přijde i písemná žádost,

p. Sedláček – problém není v budově, je tam šest okének, ale otevřená jsou jen dvě,

p. starosta - dle statistiky ČP je vytíženost jednotlivých přepážek jen 67 %, on osobně vidí problém v prostředí – nevhodné prostory pro čekající klienty, nedostatek soukromí u přepážek,

p. Sedláček - pokladny na nádraží také nejsou vytíženy maximálně a jsou otevřené obě,

p. starosta - byl odeslán dopis ohledně známky k výročí B. Hrozného, pan Ing. Gregor ho viděl,

- je připravovaná petice o zeleni na sídlišti – některým občanům se nelíbí zásah do zeleně – k tomu p. starosta informoval, že RM evidovala stížnosti na průchodnost chodníků, 40 let se v této lokalitě prováděla pouze minimální údržby, nyní bylo přistoupeno ke zmlazovacím řezům, zásah odsouhlasil odborník, na provedenou údržbu jsou negativní i pozitivní reakce, v údržbě se bude pokračovat příští rok, zásah je veden s určitou perspektivou,

p. Mgr. Fajmon - připravuje k projednání materiál k parkovišti u nádraží,

p. starosta - doplnil, že měli na toto téma jednání se zástupci SŽDC, budou se návrhem města zabývat,

p. Mgr. Fajmon – dodal, že SŽDC provádí přesuny majetku na ČD, ale i na obce, je šance na převedení pozemku městu, o možnostech se bude jednat, převod schvaluje vláda,

p. starosta - k OD Tesco – pokračují ve vyřizování administrativních náležitostí, ale letos stavět nebudou.V. Interpelace


S interpelací vystoupil p. Sedláček.


(doslovný přepis z audiozáznamu)


Do 28.02.2013 byla platná koncesní smlouva schválená zastupitelstvem města dne 13.02.2008. Od té doby nebyl v souvislosti s řešením školního stravování předložen zastupitelům žádný návrh dle zákona 139 z roku 2006, v platném znění. 18.04. byla koncesionářem podepsána koncesní smlouva na zajištění služby školního stravování včetně doplňkových služeb a prodeje. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou do 28.02.2014. Rada města svým usnesením č. 681 z 20.11.2012 avizovala o zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v č.p. 1534, školní jídelně, po dobu 30 dnů. Usnesením č. 62 z 22.01.2013 byl radou města vybrán nájemce a uzavřena smlouva na dobu 8 let. To jsou tři volební období to zasahuje. Vzhledem k dlouhé době, dvě volební období a část, a značnému finančnímu úvěru, je to řádově 3.800 tis. Kč, jsem přesvědčen, že smlouva měla být předložena zastupitelstvu k jejímu posouzení, úpravám a případnému schválení. Smlouva však řeší pouze nájem nebytových prostor. Služba jako taková, tj. zajištění školního stravování, podléhá koncesnímu zákonu č. 139 z roku 2006. Postup rady města není v souladu s tímto koncesním zákonem, zejména s § 22 odst. 3 písm. c) a § 23 odst. 1 písm. c). Dle tohoto zákona a zákona o obcích je v pravomoci rady pouze pronajímat nebytové prostory, avšak zajištění služeb, například školního stavování a jednotlivé kroky jsou v pravomoci zastupitelů. Rada má pouze připravit podklady pro jednání zastupitelů a z výše uvedeného zřejmě vyplývá porušení koncesního zákona, a také to, že v této oblasti má město pravděpodobně bezesmluvní vztah se všemi klady a zápory. Předmětem interpelace teda je to, aby vedení města připravilo podklad, jakým způsobem tuto věc vlastně chce řešit.


(konec doslovného přepisu)Pan starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva města ve 22.30 hod. ukončil.Zapsala: Procházková L.

Zápis vyhotoven dne: 21.05.2013


Ověřovatelé zápisu:......................................... .......................................................

p. Horvát Milan p. Bc. Eliška Petr

........................................................

starosta


Vytvořeno 3.10.2022 17:32:46 | přečteno 38x | jiri.virava
load