Zápis č. 03 ZM 10.04.2013

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 10.04.2013 na MěÚ Lysá nad Labem.


Přítomni: p. Mgr. Havelka Jiří

pí Chloupková Marcela

p. Sedláček Tomáš (odchod 21.30 hod.)

p. Ing. Gregor Petr

p. Mgr. Kopecký Petr

p. Bc. Eliška Petr

p. Mgr. Fajmon Hynek

p. Ing. Osvald Zdeněk

p. Horvát Milan

p. Mgr. Kořista Jan (příchod 17.30 hod.)

p. Ing. Firman Miroslav (odchod 00.20 hod.)

p. Ing. Černohorský Ondřej

p. Kolman Josef (odchod 22.15 hod.)

p. Mgr. Minařík Jaroslav

Omluven: p. Houštecký Václav

I. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a uvedl, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva města a zastupitelstvo tak je usnášeníschopné. Z jednání se omluvil p. Houštecký V., p. Mgr. Kořista přijde později.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi p. Ing. Firman M. a p. Kolman J. Do návrhové komise byli navrženi pí Chloupková M., p. Mgr. Minařík J. a p. Mgr. Fajmon H.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na členy návrhové komise.

Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Zápis ze dne 13.02.2012 byl ověřovateli ověřen a ostatním členům zastupitelstva byl dán na vědomí. Pan starosta se dotázal, zda má někdo ze zastupitelů připomínky k zápisu. Pan Ing. Gregor vznesl poznámku k záznamu diskuse o obecných záležitostech, kde k prohlášení, které předem zaslal všem zastupitelům, bylo řečeno, že ho musí na zasedání přečíst, s čímž nesouhlasil. Nikdo ho předem neinformoval, že materiál bude muset přečíst, neexistuje k tomu zákonný důvod, proto žádal, aby tato poznámka byla ze zápisu vypuštěna. Pan starosta uvedl, že materiál zaslal jako informaci zastupitelům, nebylo z něj zřejmé, že by pan Ing. Gregor informaci chtěl připojit k zápisu, proto byl požádán, aby text přečetl a následně by mohlo být hlasováno o tom, že se materiál připojí k zápisu ze zasedání jako příloha. K tomu nedošlo a tato skutečnost je zaznamenána v zápise, neboť diskuse o uvedeném materiálu takto na zasedání proběhla. Následně pan starosta nechal hlasovat o námitce p. Ing. Gregor, tj. o vypuštění části diskuse ze zápisu ze zasedání ZM dne 13.02.2013


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM souhlasí s vypuštěním části textu ze zápisu ze zasedání ZM dne 13.02.2013, konkrétně poznámka na str. 19 zápisu „(pozn. – text prohlášení nebyl na zasedání přednesen a nebylo ani hlasováno o jeho připojení k zápisu)“.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu.

Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 6 hlasů

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Pan starosta konstatoval, že považuje zápis za ověřený.

Pan tajemník přednesl zprávu o plnění usnesení RM a ZM.


Příchod p. Mgr. Kořista J. v 17.30 hod.


S dotazy ke zprávě a v následné diskusi vystoupili:

p. Sedláček T.

p. Ing. Gregor P.

p. starosta

p. Mgr. Kořista J.

p. tajemníkPan starosta následně přistoupil k projednání a schválení programu zasedání. Body – návrhy na schválení, v programu uvedené pod č. 1 – 22 předložila RM, bod č. 23 předložil p. Mgr. Fajmon. Pan Ing. Gregor s p. Sedláčkem předložili materiál týkající se úpravy rozpočtu, ten byl přiřazen k bodu č 15. Dále RM předložila informativní zprávy (v programu pod č. 24 - 28). Pod bodem č. 29 je materiál p. Ing. Osvalda, p. Sedláčka a p. Ing. Gregora – řešení výstavby domu pro seniory. Pan Ing. Gregor se dotázal, proč je bod č. 29 zařazen do informativních zpráv a návrhy pana Mgr. Fajmona do bodů ke schválení, požádal o přesunutí bodu č. 29 rovněž do bodů ke schválení. Pan starosta dále navrhl úpravu programu, přesunutí jednotlivých bodů takto, jako bod č. 2 projednat návrh na vyřešení duplicitního vlastnictví mezi Městem Lysá n. L. a SDH Lysá n. L., jako bod č. 3 zařadit rozdělení dotací z Fondu na činnost spor. org., Fondu na činnost spol. org. a Fondu sportu a volného času, jako bod č. 4 návrh na Pravidla a formuláře Fondu na rek. a opravy areálů pro volnočas. aktivity, poté jako informativní zprávu č. 1 zápis z OV Byšičky. Pan Bc. Eliška navrhl přednostně (po 20.00 hod.) projednat dopis SDH Dvorce. Pan Mgr. Kořista navrhl zařadit do programu bod týkajícího se územního plánu, ten bylo navrženo zařadit na konec programu. Jako poslední úpravu navrhl p. Bc. Eliška přednostně projednat materiál týkající se pořizování videozáznamů ze zasedání ZM, bod byl přeřazen jako bod ke schválení č. 5 (za informativní zprávu – zápis z OV Byšičky).


Pan starosta nechal hlasovat o programu upraveném dle výše uvedených návrhů.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
II. Návrhy ke schválení

1. Návrh na schválení hospodářských výsledků příspěvkových organizací města za rok 2012.


RM návrh projednala dne 26.02.2013 usnesením č. 137 a dne 12.03.2013 usnesením č. 172.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Fajmon H.

p. Bc. Eliška P.

p. Mgr. Havelka J.


Pan Bc. Eliška uvedl, že se u tohoto bodu při hlasování zdrží, protože se týká i jeho rodinných příslušníků.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

I. schvaluje hospodářské výsledky příspěvkových organizací za rok 2012 a jejich přidělení do fondů dle návrhu ředitelů,

II. ukládá odboru ŠSVZaK předkládat v rámci návrhu na projednání a schválení hospodářských výsledků příspěvkových organizací i informaci o zůstatcích na účtech jednotlivých organizací k 31.12. daného roku.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro
2. Uzavření souhlasného prohlášení a dohody mezi Městem Lysá n. L. a SDH Lysá n. L. k vyřešení duplicitního vlastnictví pozemků v k. ú. Lysá n. L.


RM materiál projednala dne 12.03.2013 usnesením č. 160.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Šácha P. starosta SDH Lysá n. L.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Sedláček T.

p. Ing. Gregor P.

p. Bc. Eliška P.

p. Mgr. Havelka J.

pí Chloupková M.
Pan Mgr. Fajmon přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá ve věci vyřešení duplicitního vlastnictví mezi Městem Lysá nad Labem a Sborem dobrovolných hasičů Lysá nad Labem (dále jen „SDH Lysá n. L.“) na pozemky st.p.č. 2441 o vým. 42 m2, kult. zastavěná plocha a nádvoří, st.p.č. 208/25 o vým. 393 m2, kult. zastavěná plocha a nádvoří, a p.p.č. 3465/1 o vým. 1.284 m2, kult. ostatní plocha, všechny pozemky k.ú. Lysá n. L.:

a) tajemníkovi prověřit, jaké existují smluvní doklady prokazující vlastnictví uvedených pozemků,

b) starostovi města, aby společně s místostarostkou, p. Ing. Gregorem a p. Mgr. Minaříkem, projednali s SDH Lysá n. L. řešení majetkoprávních vztahů k uvedeným pozemkům přijatelné pro obě strany,

c) starostovi města předložit ZM doplněné podklady včetně trhové smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
3. Návrh na rozdělení dotací z Fondu sportu a volného času, Fondu na činnost sportovních organizací a Fondu na činnost společenských organizací na rok 2013.


RM materiál projednala dne 25.03.2013 usnesením č. 206.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Ing. Gregor P.

p. Sedláček T.

p. Mgr. Havelka J.

p. Bc. Eliška P.

p. Ing. Firman M.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje rozdělení dotací z Fondu na činnost sportovních organizací a Fondu na činnost společenských organizací na rok 2013.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
4. Návrh na schválení pravidel a formulářů Fondu na rekonstrukce a opravy areálů pro volnočasové aktivity města Lysá nad Labem.


RM materiál projednala dne 25.03.2013 usnesením č. 205.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Sedláček T.

p. Krumpholc, předseda VK Lysá n. L.

p. Jirsa P., předseda výboru FK Slovan Lysá n. L.

p. Mgr. Minařík J.

pí PaedDr. Bodnárová, vedoucí OŠSVZaK

p. Mgr. Fajmon H.

p. Bc. Eliška P.

p. Mgr. Kořista J.

pí Chloupková M.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje rozdělení finančních prostředků pro rok 2013 z Fondu rekonstrukce sportovních areálů dle návrhu sportovních organizací (bude předložena žádost, uzavřena smlouva a následně předloženo vyúčtování).


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
III. Informativní zprávy


1. Zápis z jednání Osadního výboru Byšičky.


RM zápis projednala dne 12.03.2013 usnesením č. 178.


  V diskusi k bodu vystoupili:

p. Koštíř, předseda OV Byšičky

p. Mgr. Havelka J.

p. Bc. Eliška P.

p. Ing. Gregor P.

pí Chloupková M.

p. Sedláček T.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Osvald Z.

p. Horvát M.

občan (z řad veřejnosti)

p. Jílek G., člen OV ByšičkyPan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z jednání Osadního výboru Byšičky dne 01.03.2013.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
II. Návrhy ke schválení - pokračování


5. Návrh postupu při pořizování videozáznamů z jednání zastupitelstva města.


RM návrh projednala dne 26.03.2013 usnesením č. 207.

V diskusi k bodu vystoupili:

p. Ing. Dvořák M., tajemník

p. Bc. Eliška P.

p. Ing. Firman M.

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Mgr. Kořista J.

p. Ing. Gregor P.

p. Toužín, z řad veřejnosti

p. Sedláček T.

pí Šťastná, vedoucí OVV

p. Blažek L., z řad veřejnosti

p. Ing. Osvald Z.

p. Mgr. Kopecký P.
Pan Bc. Eliška přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá tajemníkovi pořídit vhodnou, přijatelnou a kvalitní techniku do cca 20 tis. Kč (videokameru, stativ a dvě paměťové karty) s tím, že se záznamem se bude nakládat jako dosud, materiály projednávané na zasedání ZM budou pro účely promítání anonymizovány.


Výsledek hlasování: pro: 3 hlasů

proti: 5 hlasů

zdržel se: 6 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

proti

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

proti

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zprávu o postupu při pořizování videozáznamu ze zasedání zastupitelstva města.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá tajemníkovi, aby po schválení novely zákona o obcích předložil aktualizovanou zprávu o možnostech pořizování videozáznamu ze zasedání zastupitelstva města.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proOd 19.55 hod. do 20.05 hod. vystoupil p. Ing. Kolací s vyjádřením k udělení vyznamenání města, resp. vyjádřením k reakcím v souvislosti s udělením vyznamenání.


6. Udělení výjimky z OZV Města Lysá n. L. č. 12/2005, kterou se stanoví některá opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.


RM návrh projednala dne 26.02.2013 usnesením č. 143 a dne 12.03.2013 usnesením č. 144.

V diskusi k bodu vystoupili:

p. Bc. Eliška P.

p. Mgr. Minařík J.

pí Chloupková M.

p. Sedláček T.

p. Ing. Gregor P.

p. Ing. Osvald Z.

pí Pilařová, vedoucí OŽP

p. Ing. Firman M.

p. Mgr. Havelka J.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje výjimku z OZV Města Lysá n. L. č. 12/2005, kterou se stanoví některá opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, p. Petru Novákovi, Traken, Královský rytířský turnaj, Podlužany, a povoluje vstup zvířat (koní a velblouda) do zámeckého parku ve dnech 12.04. – 14.04.2013, s tím, že pokud by došlo ke způsobení škod nad rámec složené kauce, zavazuje se provozovatel uhradit náklady na uvedení do původního stavu v plné výši.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

proti

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Mgr. Fajmon H.

pro
7. Prodej části pozemku p.č. 2641/2 nově označeného jako p.p.č. 2641/30 a odklad prodeje části pozemku p.č. 2641/2 nově označeného jako p.p.č. 2641/29, vše k.ú. Lysá n. L.


RM návrh projednala dne 12.03.2013 usnesením č. 148.

V diskusi k bodu vystoupili:

p. Bc. Eliška P.

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Kořista J.

pí Pilařová, vedoucí OŽP

pí Chloupková M.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

I. schvaluje prodej části z obecního p.p.č. 2641/2, nově označeného GP č. 2663-3/2013, ze dne 13.01.2013, jako p.p.č. 2641/30 o vým. 45 m2, kult. ost. plocha, k. ú. Lysá n. L., paní Dagmar Bendlové a panu Milanu Srpovi, Lom 1970, Lysá n. L., za částku 500,- Kč/m2. Nabyvatelé dále uhradí daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN. Do kupní smlouvy bude zaneseno: Prodávající prohlašuje, že pozemek je součástí registrovaného významného krajinného prvku Lom a podléhá zvýšené ochraně vycházející z ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., V uvedeném místě není možné bez souhlasu orgánu ochrany přírody umísťovat stavby, provádět pozemkové úpravy, měnit kultury pozemku, odvodňovat pozemky, těžit nerosty, apod.,

II. odkládá projednání prodeje části z obecního p.p.č. 2641/2, nově označeného GP č. 2663-3/2013, ze dne 13.01.2013, jako p.p.č. 2641/29 o vým. 51 m2, kult. ost. plocha, k. ú. Lysá n. L., paní Martině Macurové, Ve Skále 1609, Lysá n. L., do doby, než bude vybudována komunikace v Lomu.

Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 3 hlasů

zdržel se: 3 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

proti

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

proti

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Mgr. Fajmon H.

pro
8. Prodej ½ st.p.č. 2570 o vým. 9,5 m2, k. ú. Lysá n. L.


RM návrh projednala dne 12.03.2013 usnesením č. 154.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej ½ st.p.č. 2570 o vým. 9,5 m2, kul. zast. plocha a nádvoří, k. ú. Lysá n. L., paní Jaroslavě Smejkalové, ČSA 1631, Lysá n. L., za částku 500,- Kč/m2. Nabyvatelka uhradí daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro
9. Prodej části obecního p.p.č. 3760, nově označeného jako p.p.č. 3334, k. ú. Lysá n. L.


RM návrh projednala dne 12.03.2013 usnesením č. 155.

V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Fajmon H.

p. Sedláček T.

p. Mgr. Havelka J.

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ

p. Horvát M.

p. Mgr. Kořista J.

p. Ing. Firman M.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej části z obecního pozemku p.č. 3760, kul. ost. plocha, ost. komunikace, označeného GP č. 2657-79/2012 jako st.p.č. 3334 o vým. 1 m2, k. ú. Lysá n. L., panu Miloši Zaťkovi, U Vodárny 1934, Lysá n. L., za částku 10.000,- Kč/m2. Nabyvatel dále uhradí kolek na návrh na vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 4 hlasy

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro
10. Dopis SDH Dvorce a návrh na doplnění Osadního výboru Dvorce.


RM návrh projednala dne 25.03.2013 usnesením č. 214.

V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Gregor P.

pí Herclíková, předsedkyně OV Dvorce

p. Bc. Eliška P.

pí Šťastná, vedoucí OVV

p. Podaný, člen OV Dvorce

p. Mgr. Kořista J.

p. Horvát M.

p. Sedláček T.

p. Mgr. Fajmon H.

pí Chloupková M.

p. Ing. Osvald Z.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá Osadnímu výboru Dvorce na nejbližší schůzi, která se bude konat v měsíci dubnu, projednat doplnění členů OV a předložit ZM na příští zasedání návrhy min. 2 kandidátů.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
11. Návrh na revokaci usnesení ZM č. II/4 ze dne 13.02.2013.


RM návrh projednala dne 25.03.2013 usnesením č. 186.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

I. revokuje usnesení č. II/4 ze dne 13.02.2013, týkající se uzavření kupní smlouvy se spol. ČEZ Distribuce, a. s., sídlem Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, na prodej obecního pozemku na prodej obecního pozemku p.č. 866/103, kultura orná, k. ú. Lysá n. L.,

II. schvaluje uzavření kupní smlouvy s ČEZ Distribuce, a. s., na prodej obecního pozemku p.č. 866/103 o vým. 34 m2, kul. orná, k. ú. Lysá n. L., který vznikl dle GP č. 2550-6/2012, ze dne 27.01.2012, za částku 34.000,- Kč. Nabyvatelé uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
12. Návrh na prodej plynárenského zařízení společnosti RWE GasNet, s. r. o.


RM návrh projednala dne 25.03.2013 usnesením č. 197.

V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Fajmon H.

p. Mgr. Havelka J.

p. Sedláček T.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje zveřejnění záměru na prodej plynárenského zařízení společnosti RWE GasNet, s. r. o., zbudovaného při plynofikaci lokality Třešňovka v Lysé n. L.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
13. Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na obec. pozemek p.č. 3458/2, k. ú. Lysá n. L.


RM návrh projednala dne 25.03.2013 usnesením č. 202.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6013128/002 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní p.p.č. 3458/2, k. ú. Lysá n. L. Cena za věcné břemeno je 1.000,- Kč plus DPH. Investor uhradí náklady na vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
14. Žádost o vyjádření ke stavbě a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na obecní p.p.č. 3537/3, k. ú. Lysá n. L.


RM návrh projednala dne 12.03.2013 usnesením č. 166.

V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Kořista J.

p. Mgr. Havelka J.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje předložený projekt stavby Lysá n. L., Dvorce, kMM pro SŽDC, p.č. 516, uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-6015433/VB001 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemek p.č. 3537/3, k. ú. Lysá n. L., a souhlas s umístěním energetického zařízení na pozemku. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
15. Výkup p.p.č. 303/1, k. ú. Lysá n. L. od ČS, a. s.


RM návrh projednala dne 12.03.2013 usnesením č. 158.

V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Kořista J.

p. Mgr. Havelka J.

pí Chloupková M.

p. Sedláček T.

p. Horvát M.

p. Ing. Černohorský O.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje výkup p.p.č. 303/1, kult. zahrada, k. ú. Lysá n. L., od České spořitelny, a. s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4 – Krč, za částku dle znaleckého posudku ve výši 154.020,- Kč.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
16. Záměr prodeje bytů v Milovicích.


RM návrh projednala dne 25.03.2013 usnesením č. 188.

V diskusi k bodu vystoupili:

p. Horvát M.

p. Bc. Eliška P.

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Kořista J.

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Osvald Z.

p. Mgr. Kopecký P.

p. Ing. Černohorský O.

p. Ing. Kopecký V., vedoucí OSMI

p. Ing. Firman M.

pí Chloupková M.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje:

a) záměr prodeje bytů a nebytových prostor v Milovicích včetně příslušných pozemků,

b) zpracování prohlášení vlastníka k uvedeným domům a zajištění jeho zápisu v Katastru nemovitostí.


Odchod p. Sedláček T. ve 21.30 hod.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

nepřítomen

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
17. Návrh úpravy rozpočtu na rok 2013.


RM návrh projednala dne 12.03.2013 usnesením č. 171.

V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

pí Ing. Polenová, vedoucí FO

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Bc. Eliška P.

p. Mgr. Kořista J.

p. Ing. Firman M.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu rozpočtu Města Lysá nad Labem roku 2013 dle předložené varianty č. 1.

Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

proti

p. Sedláček T.

nepřítomen

p. Ing. Gregor P.

proti

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro
18. Rozpočtový výhled města Lysá nad Labem na období 2013 – 2018.


RM návrh projednala dne 12.03.2013 usnesením č. 174.

V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Firman M.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje aktualizovaný rozpočtový výhled Města Lysá nad Labem na období 2013 – 2018.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

nepřítomen

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
19. Výběr poskytovatele úvěru.


RM návrh projednala dne 12.03.2013 usnesením č. 173.

V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Firman M.

p. Mgr. Fajmon H.

pí Ing. Polenová, vedoucí FO

p. Mgr. Kopecký P.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje jako nejvhodnějšího uchazeče na poskytovatele úvěru Českou spořitelnu, a. s., a úvěrovou smlouvu var. A2 revolving ve výši 7 miliónů korun s pevnou úrokovou sazbou 0,85 % p. a. za předpokladu, že splatnost úvěru bude posunuta do roku 2014.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

proti

p. Sedláček T.

nepřítomen

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Mgr. Fajmon H.

pro
20. Žádost o uzavření splátkového kalendáře.


RM návrh projednala dne 25.03.2013 usnesením č. 191.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní Martinou Hochmalovou na měsíční splátky ve výši 1.500,- Kč na úhradu dlužného nájemného za byt č. 21 v č.p. 550, Slepá ul. Milovice – Mladá.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

nepřítomen

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
21. Vyhodnocení plnění Strategického plánu rozvoje města a návrh na jeho aktualizaci na další období.


RM návrh projednala dne 25.03.2013 usnesením č. 208.

V diskusi k bodu vystoupili:

p. Ing. Dvořák, tajemník

p. Bc. Eliška P.

p. Ing. Gregor P.

pí Chloupková M.

p. Mgr. Kořista J.Odchod p. Kolman J. ve 22.15 hod.

Pan Ing. Gregor přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM, vzhledem k tomu, že z vyhodnocení vyplývá, že zásadní priority dle SP nejsou řádně plněny a i další priority jsou řešeny pouze částečně, aby:

a) zpracovala do ZM, konaného v červnu 2013, opatření k nápravě tak, aby byla zajištěna realizace vytypovaných priorit a současně určila jednotlivé členy rady zodpovědné za rozpracování a plnění jednotlivých priorit,

b) připravila návrhy do zasedání ZM, konaného v červnu t.r., ustavení pracovní skupiny, která se bude zabývat dalším upřesněním SP.


Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 7 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

nepřítomen

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí vyhodnocení plnění Strategického plánu rozvoje města k 31.03.2013.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

nepřítomen

p. Ing. Gregor P.

proti

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro
22. Rezignace p. A. Pernici na funkci člena kontrolního výboru a návrh OS Naše Lysá na jmenování nového člena kontrolního výboru.


RM návrh projednala dne 25.03.2013 usnesením č. 212.

V diskusi k bodu vystoupili:

p. Ing. Gregor P.

pí Chloupková M.

p. Mgr. Kořista J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Mgr. Havelka J.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

I. bere na vědomí rezignaci p. A. Pernici na funkci člena kontrolního výboru,

II. jmenuje pana Jakuba Nedomu, Dvořákova 1148, Lysá n. L., členem kontrolního výboru.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

nepřítomen

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
23. Návrh na zahájení jednání o získání pozemku p. č. 619/2, k. ú. Lysá n. L.


RM návrh neprojednávala. Návrh předložil p. Mgr. Fajmon H.

V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Fajmon H.

p. Mgr. Havelka J.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM:

a) požádat o bezúplatný převod části pozemku p.č. 619/2, k. ú. Lysá n. L. od České republiky do vlastnictví Města Lysá n. L.,

b) zahájit s majitelkou zbývající části pozemku p.č. 619/2, k. ú. Lysá n. L., jednání o jeho odkupu.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

nepřítomen

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
24. Řešení výstavby Domova pro seniory v Lysé nad Labem.


RM návrh neprojednávala. Návrh předložili p. Ing. Osvald Z., p. Sedláček T. a p. Ing. Gregor P.

V diskusi k bodu vystoupili:

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Minařík J.

p. Ing. Firman M.

p. Ing. Osvald Z.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Mgr. Kořista J.

p. Mgr. Kopecký P.

pí Chloupková M.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM pověřuje místostarostku města, paní M. Chloupkovou, aby zprostředkovala jednání mezi p. Pávem a zástupci společnosti EBM Partner, a. s., ohledně možnosti výstavby domu pro seniory v Lysé nad Labem na pozemcích p. Páva.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

nepřítomen

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se
25. Návrh na zpoplatnění parkování na Husově náměstí v Lysé nad Labem.


RM návrh neprojednávala. Návrh předložil p. Horvát M.

V diskusi k bodu vystoupili:

p. Horvát M.

p. Bc. Eliška P.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Mgr. Kořista J.

p. Ing. Osvald Z.

pí Chloupková M.

p. Mgr. Minařík J.

p. Mgr. Kopecký P.

p. Ing. Kopecký V., vedoucí OSMI


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM připravit návrh na zpoplatnění parkování na Husově náměstí ve smyslu předloženého návrhu.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

nepřítomen

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Mgr. Fajmon H.

pro
III. Informativní zprávy - pokračování


2. Zpráva o bezpečnostní situaci v Lysé nad Labem za rok 2012.


RM návrh projednala dne 26.02.2013 usnesením č. 141.

V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Fajmon H.

p. Bc. Přibyl, ředitel MěP

p. Mgr. Havelka J.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zprávu o postupu při pořizování videozáznamu ze zasedání zastupitelstva města.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

nepřítomen

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
3. Zápis z jednání finančního výboru dne 04.03.2013.


RM návrh projednala dne 12.03.2013 usnesením č. 175.

V diskusi k bodu vystoupili:

p. Ing. Firman M.

p. Mgr. Havelka J.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru dne 04.03.2013.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

nepřítomen

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
4. Zpráva o uzavření nájemní smlouvy s firmou T – Mobile Czech Republic, a. s., na pronájem části parcely č. 344/4, k. ú. Lysá n. L. a čísti komínového tělesa na téže parcele.


RM návrh projednala dne 25.03.2013 usnesením č. 201.

V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Minařík J.

p. Mgr. Havelka J.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí informativní zprávu o rozhodnutí RM č. 201 ze dne 25.03.2013 o schválení uzavření smlouvy o nájmu části pozemku p.č. 344/4, k. ú. Lysá n. L., a části komínového tělesa na pozemku p.č. 344/4, k. ú. Lysá n. L., pro umístění telekomunikačních antén včetně nosičů a souvisejících technologických zařízení za cenu 110.000,- Kč/rok s firmou T-Mobile Czech Republic, a. s. Smlouva se uzavírá na 15 let.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

nepřítomen

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
5. Zpráva úpravě volebních okrsků.


RM návrh projednala dne 25.03.2013 usnesením č. 213.

V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Kořista J.

p. Mgr. Havelka J.

pí Chloupková M.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí navrženou úpravu volebních okrsků.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

nepřítomen

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
II. Návrhy ke schválení - pokračování


26. Návrh na provedení elektronické aukce elektřiny a plynu pro občany města Lysá nad Labem.


RM návrh neprojednávala. Návrh předložil p. Mgr. Fajmon H.

V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Fajmon H.

p. Mgr. Kořista J.

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Gregor P.
Odchod p. Ing. Firman M. v 00.20 hod.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM:

a) zorganizovat dle vzoru města Říčany a dalších měst elektronickou aukci elektřiny a plynu pro zájemce z řad občanů města Lysá nad Labem,

b) propagovat tuto akci v městských Listech a na webu města,

c) přímo oslovit s nabídkou účasti v této aukci všechny domácnosti v bytech a domech ve vlastnictví města jak v Lysé nad Labem, tak také v Milovicích,

d) oslovit s nabídkou účasti Osadní výbory Byšičky a Dvorce a Kluby důchodců Lysá nad Labem a Litol.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

nepřítomen

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
27. Návrh na propagaci veřejného projednávání územního plánu města Lysá nad Labem.


RM návrh neprojednávala. Návrh ústně předložil p. Mgr. Kořista J.

V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Kořista J.

p. Mgr. Havelka J.V rámci diskuse bylo navrženo o projednání informovat prostřednictvím rozhlasu a informativních letáčků na vývěsních plochách a úřední desce. O návrhu nebylo hlasováno.


IV. Diskuse:


p. Ing. Gregor - od občanů dostává dotazy na výstavbu obchodního centra u stadionu v Lysé n. L.,

p. starosta - podle informací, které má k dispozici, by se mělo začít stavět až v příštím roce,

p. Ing. Gregor - tiskem proběhla informace o výstavbě přístavišť a s tím spojenými závazky obcí,

p. starosta - o podpisu memoranda ZM informoval, jde o ideový projekt, ředitelství vodních cest má zájem přístaviště vybudovat, v Lysé by mělo být 1 molo a 9 úvazků pro lodě, žádná konkrétní smlouva připravena není, zatím je zpracovávána vyhledávací studie, připraví pro zastupitele informativní zprávu,

p. Mgr. Kořista - požádal o aktuální informace k MAS,

p. starosta - k MAS se připojilo i město Milovice, byla podána žádost o dotaci, ta byla přijata a postoupena do dalšího rozhodování,

p. Mgr. Kořista – požádal o předložení seznamu členů MAS,

p. starosta - zpracuje informaci,

p. Bc. Eliška - navrhl usnesení pro kontrolu číst hned po odhlasování, ne až vše na konci zasedání,

- zaznamenal stížnosti na sekání trávy brzy ráno a o víkendu na sídlišti, doporučil dohodnout sekání na jiný vhodnější termín,

- dotaz na opravu chodníku v Litoli,

p. Ing. Kopecký V., vedoucí OSMI – k chodníku vysvětlil, že byly odstraněny kostky, opravu provede ARS Altmann,

p. Bc. Eliška - v ul. Masarykova jsou kanály nad úrovní terénu, tvoří se louže,

p. starosta - některá místa už reklamovali, požádal o spolupráci, pokud bude problém zaznamenán, bylo by dobré místo vyfotit a zaslat na MěÚ, problémy by se rychleji zmapovaly a předaly k řešení,

p. Mgr. Minařík – poděkoval za jarní úklid města, zároveň požádal o úpravu harmonogramu čištění ulic, kolem školy se prováděl úklid v době největšího provozu (kolem 07.00 hod.), pokud možno přesunout na odpoledne nebo večer,

p. Ing. Osvald – k poště – stav nezlepšen, na poště byl, fungovalo jedno okénko, fronta byla až ven, stěžoval si i u vedoucí, ale situace se nezlepšila,

p. starosta - napíše znovu dopis,

p. Mgr. Kopecký – potvrdil situaci na poště, výrazně se zhorší v době, kdy předávají poštu firmy s větším počtem podání (např. kolem 10.00 hod. Věznice Jiřice),

p. Mgr. Fajmon - zasílal dopis generálnímu řediteli, dle vyjádření ČP mají být dopoledne otevřena 3 okénka, odpoledne 4, v odpovědi bylo dále uvedeno, že plánují otevření nové pobočky ve Slunéčkově zahradě, vzhledem k tomu, že se slíbená opatření nekonají, napsal dopis všem členům dozorčí rady o stavu pošty v Lysé,

p. starosta - napíše ještě ministrovi vnitra,

p. Mgr. Minařík - dotaz, proč nebyla vyvěšena tibetská vlajka,

p. starosta - vlajka vyvěšena byla,

p. Bc. Eliška - někdo s vyvěšením nesouhlasil,

p. Mgr. Kopecký – vyvěšení tibetské vlajky nepodpořil, neshledal důvody k jejímu vyvěšení,

p. Horvát - dotaz na pořizování videozáznamu z jednání, je dohoda o tom, že pán (vlastník videokamery umístěné v jednací místnosti) smí natáčet,

p. Mgr. Kořista – pokud natáčí pro vlastní potřebu, nepotřebuje povolení,

p. Bc. Eliška - některé části záznamů jsou uveřejněny na You Tube,

p. tajemník - dle informací, které předkládal i v dnešní zprávě, je zveřejnění za hranicí zákona,

p. Mgr. Minařík – chtěl právě upozornit na zprávu p. tajemníka, ze které vyplynulo, že zveřejňování není možné,

p. Mgr. Kořista – informoval, že Nadace partnerství v rámci akce Město stromů pořádá bezplatné semináře pro úředníky, doporučil možnost využít.

V. Interpelace


S interpelací nikdo nevystoupil.


Pan starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva města v 00.50 hod. ukončil.Zapsala: Procházková L.

Zápis vyhotoven dne: 15.04.2013


Ověřovatelé zápisu:......................................... .......................................................

p. Ing. Firman Miroslav p. Kolman Josef

........................................................

starosta


Vytvořeno 3.10.2022 17:32:04 | přečteno 63x | jiri.virava
load