Zápis č. 02 ZM 13.02.2013

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 13.02.2013 na MěÚ Lysá nad Labem.


Přítomni: p. Mgr. Havelka Jiří

pí Chloupková Marcela

p. Sedláček Tomáš

p. Ing. Gregor Petr

p. Mgr. Kopecký Petr

p. Houštecký Václav

p. Bc. Eliška Petr

p. Mgr. Fajmon Hynek

p. Ing. Osvald Zdeněk

p. Horvát Milan

p. Mgr. Kořista Jan (příchod 17.10 hod.)

p. Ing. Firman Miroslav

p. Ing. Černohorský Ondřej (příchod 17.05 hod.)


Omluven: p. Kolman Josef

p. Mgr. Minařík Jaroslav


I. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a uvedl, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva města a zastupitelstvo tak je usnášeníschopné. Z jednání se ze zdravotních důvodů omluvil p. Kolman J., omluvil se rovněž p. Mgr. Minařík J.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi p. Bc. Eliška P. a p. Mgr. Fajmon H. Do návrhové komise byli navrženi pí Chloupková M., p. Horvát M. a p. Mgr. Kopecký P.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na členy návrhové komise.

Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
Zápis ze dne 19.12.2012 byl ověřovateli ověřen a ostatním členům zastupitelstva byl dán na vědomí. Pan starosta se dotázal, zda má někdo ze zastupitelů připomínky k zápisu. Vzhledem k tomu, že nikdo neměl k zápisu připomínky, konstatoval pan starosta, že považuje zápis za ověřený.

Pan tajemník přednesl zprávu o plnění usnesení RM.


S dotazy ke zprávě a v následné diskusi vystoupili:

p. Sedláček T.

p. Mgr. Fajmon H.

p. starosta

p. Mgr. Kořista J.
Pan starosta následně přistoupil k projednání a schválení programu zasedání. Navrhl program doplnit o projednání Dodatku č. 7 ke smlouvě na rekonstrukci ČOV, návrh p. Bc. Elišky na pořizování videozáznamů, návrh p. Mgr. Fajmona na rekultivaci a další využití pozemků v lokalitě mezi ulicí Komenského a Lom v Lysé n. L. a dále o projednání zápisu z jednání kontrolního výboru. Pan Ing. Gregor uvedl, že do programu byly zařazeny i body, které nebyly projednány na zasedání ZM dne 28.01.2013, protože zastupitelstvo nebylo usnášeníschopné, dále uvedl, že předal p. tajemníkovi zprávu o kontrolách reklamačních řízení, ale zpráva není v materiálech na projednání. Paní Šťastná, vedoucí odboru vnitřních věcí, odpověděla, že zprávu okamžitě po předání rozeslala e-mailem všem zastupitelům. Pan Ing. Osvald se dotázal, zda někdo z přítomných čeká na projednání konkrétního bodu, paní Fialová, z řad občanů, požádala o předřazení projednání bodu týkajícího se MAS a dotázala se na podrobnější informace k plánovanému úvěru, paní Kovaříková požádala o přednostní projednání rozdělení dotací z Fondu kultury a paní Doležalová o předsunutí prezentace firmy EBM, pan Ing. Osvald navrhl zařazení uvedených bodů na začátek jednání. Pan starosta doplnil, že navrhuje předsunout rovněž bod týkající se dopravní obslužnosti.

Pan Mgr. Fajmon požádal, aby, počínaje tímto jednáním, byl uváděn jmenovitě u každého hlasování.


Pan starosta nechal hlasovat o navrženém programu.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proOd 17.55 hod. do 19.00 hod. pan Mgr.A. Marcel Turic, ze společnosti EBM Partner a.s., seznámil přítomné s projektem – centrum bydlení pro seniory, a s možnostmi výstavby centra v Lysé nad Labem. V rámci prezentace zodpověděl dotazy zastupitelů i přítomných občanů.


II. Informativní zprávy

1. Návrh na rozdělení dotací z Fondu kultury na rok 2013.


RM informaci projednala dne 05.02.2013 usnesením č. 101.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

pí Chloupková M.

p. Mgr. Kořista J.

p. Bc. Eliška P.

pí Labutová J., předsedkyně Kulturní a školské komise

p. Mgr. Fajmon H.

pí PaedDr. Bodnárová, vedoucí odboru ŠSVZaK

p. Ing. Osvald Z.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí návrh na rozdělení dotací z Fondu kultury na rok 2013.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat. Pan Ing. Osvald mimo jednací místnost.


p. Ing. Osvald Z.

mimo

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

2. Informativní zpráva o přípravě MAS.


RM materiál neprojednávala. Bod k projednání navrhli p. Mgr. Kořista, p. Ing. Gregor, p. Ing. Osvald, p. Sedláček a p. Ing. Černohorský, písemný materiál pro jednání ZM nebyl předložen. K bodu poskytl ústní informaci pan starosta.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Kořista J.

pí Fialová, z řad občanů

p. Mgr. Fajmon H.

p. Sedláček T.

p. Bc. Eliška P.

p. Horvát M.

pí Chloupková M.

p. Ing. Osvald Z.
Pan Ing. Osvald přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá starostovi města zajistit zrušení registrace MAS Polabí, o. p. s., znovuzaložení nové MAS Polabí, o. p. s., přepracování veškerých dokumentů, zapojení široké veřejnosti, zejména aktivních občanů a občanských sdružení ve městě, a volbu nových orgánů MAS Polabí, o. p. s., tak, aby odpovídalo zásadám stanoveným Ministerstvem zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu.


Výsledek hlasování: pro: 3 hlasy

proti: 6 hlasů

zdržel se: 3 hlasů

Návrh nebyl přijat. Pan Bc. Eliška mimo jednací místnost.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

mimo

p. Mgr. Fajmon H.

proti
III. Návrhy ke schválení


1. Návrh mandátní smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti pro rok 2013 a pověření starosty města jejím podpisem.


RM věc projednávala dne 20.11.2012 usnesením č. 656 a dne 05.02.2013 usnesením č. 87. ZM věc projednávalo dne 19.12.2012 usnesením č. VI, bod 5.


  V diskusi k bodu vystoupili:

p. Koutek, zástupce OAD Kolín

p. Milan Pavlík, starosta města Městec Králové

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Mgr. Kořista J.

pí Chloupková M.


Pan Mgr. Kořista přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá starostovi města předložit na příštím zasedání ZM zprávu o plánovaných krocích pro zapojení autobusových spojů v okolí města Lysá nad Labem do systému PID a pak průběžně informovat na zasedání ZM o aktuálním vývoji za účelem dosažení zmiňované integrace.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan Mgr. Fajmon přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) schvaluje Návrh mandátní smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území okresu Nymburk, předložený mandatářem Městem Městec Králové s tím, že Město Lysá nad Labem počítá s integrací do systému PID do roku 2014 a nepočítá s dalším financováním městské dopravy ve městě Nymburk od roku 2014,

b) pověřuje starostu města, Mgr. Jiřího Havelku, podpisem mandátní smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území okresu Nymburk pro rok 2013.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
2. Návrh na prodej částí z obecního pozemku par. č. 469, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L.


RM návrh projednala usnesením č. 24 dne 08.01.2013.


 V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej částí z obecního pozemku p. č. 469, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., označených geometrickým náčrtkem jako písm. „g“ o vým. 0,46 m2 a písm. „f“ o vým. 0,13 m2, manž. Hlaváčkovým, Skupova 1649/15, Lysá n. L., za částku 600,- Kč/m2. Nabyvatelé uhradí kolek na návrh na vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
3. Návrh na bezúplatný převod pozemků z vlastnictví manželů Valáškových do vlastnictví Města Lysá nad Labem.


Rada města návrh projednala dne 08.01.2013 usnesením č. 27.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků z vlastnictví Bedřicha Valáška a Marie Valáškové, oba bytem Byšičky 38, Lysá nad Labem, do vlastnictví města Lysá nad Labem, a to p.p.č. 1179/3 o výměře 88 m2, p.p.č. 1179/4 o výměře 116 m2 a p.p.č. 1180/11 o výměře 289 m2 (oddělena GP č. 2515-75/2011, ze dne 08.12.2011, z pozemku PK 1180/2), vše v k. ú. Lysá nad Labem, a zatížení nabývaných pozemků a p.p.č. 1180/12 o výměře 7 m2 v k. ú. Lysá nad Labem (oddělena GP č. 2515-75/2011, ze dne 08.12.2011, z pozemku PK 3499/1) v majetku města Lysá nad Labem časově neomezeným a bezúplatným věcným břemenem spočívajícím v právu vstupu, chůze a jízdy ve prospěch p.p.č. 1179/5, st.p.č. 521/1 a st.p.č. 521/2, vše v k. ú. Lysá nad Labem, které jsou ve vlastnictví Bedřicha Valáška a Marie Valáškové. Kultura převáděných pozemků zůstane zachována.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

4. Návrh na zveřejnění záměru na prodej části pozemku p.č. 43/8 a části pozemku p.č. 43/7, oba k. ú. Lysá nad Labem.


RM návrh projednala dne 22.01.2013 usnesením č. 50.


 V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Fajmon H.

p. Mgr. Kořista J.

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Kopecký P.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM odkládá zveřejnění prodeje části p.p.č. 43/8 o vým. cca 15 m2 a části p.p.č. 43/7 o vým. cca 81 m2, oba kultura zahrada, k. ú. Lysá nad Labem, dle zákona o obcích číslo 128/200 Sb., § 39, v platném znění, až do doby zaměření všech pozemků v okolí křižovatky ulic Stržiště a Sojovická v Lysé nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
5. Návrh na uzavření kupní smlouvy na pozemek p.č. 866/103, k. ú. Lysá nad Labem.


RM návrh projednala dne 22.01.2013 usnesením č. 44.


 V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy se spol. ČEZ Distribuce, a. s., sídlem Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, na prodej obecního pozemku na prodej obecního pozemku p.č. 866/103 o výměře 60 m2, kultura orná, k. ú. Lysá n. L., který vznikl dle GP č. 2550-6/2012, ze dne 27.01.2012, za částku 60.000,- Kč, ve znění uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Nabyvatelé uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat. Pan Ing. Černohorský mimo jednací místnost.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

mimo

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
6. Návrh na revokaci usnesení ZM ze dne 27.06.2012, bod č. 5.


RM návrh projednala dne 22.01.2013 usnesením č. 49.


 V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) revokuje usnesení č. II/5 ze dne 27.06.2012, týkající se prodeje obecních pozemků p.p.č. 833/9 o vým. 743 m2 a p.p.č. 833/12 o vým. 464 m2, k.ú. Lysá n. L., lokalita Drážky, paní Veronice Vondrákové, Vichrova 1901, Lysá nad Labem,

b) schvaluje prodej obecního stavebního pozemku v Drážkách, stavební parcelu tvoří p.p.č. 833/9 o vým. 743 m2 a p.p.č. 833/12 o vým. 464 m2, k.ú. Lysá n. L., za částku 1.221.484,- Kč, paní Veronice Vondrákové a panu Zbyňkovi Vondrákovi, oba bytem Vichrova 1901, Lysá nad Labem. Nabyvatelé dále uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat. Pan Ing. Černohorský mimo jednací místnost.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

mimo

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
7. Úprava rozpočtu roku 2012.


RM návrh projednala dne 05.02.2013 usnesením č. 97.


 V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

pí Ing. Polenová, vedoucí FO

p. Ing. Firman M.

p. Ing. Gregor P.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje poslední úpravu rozpočtu Města Lysá nad Labem roku 2012, která byla provedena ke dni 31.12.2012.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 5 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro
8. Návrh na úpravu rozpočtu pro rok 2013.


RM návrh neprojednávala. Návrh předložili p. Ing. Gregor P., p. Mgr. Kořista J., p. Ing. Osvald Z. a p. Sedláček T.


 V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Kořista J.

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Kopecký P.

p. Bc. Eliška P.

p. Sedláček T.

pí Chloupková M.

pí Ing. Polenová, vedoucí FO

p. Mgr. Fajmon H.

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ

p. Houštecký V.Pan Sedláček přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje zařazení akcí uvedených v návrhu na úpravu rozpočtu do zásobníku projektů.


Výsledek hlasování: pro: 1 hlas

proti: 6 hlasů

zdržel se: 6 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Mgr. Fajmon H.

proti9. Rozpočtový výhled města Lysá nad Labem na období 2013 - 2017.


RM návrh projednala dne 05.02.2013 usnesením č. 98.


10. Aktualizace rozpočtového výhledu a jeho zpracování na roky 2014 - 2018.


RM návrh neprojednávala. Bod k projednání navrhli p. Ing. Gregor P., p. Mgr. Kořista J., p. Ing. Osvald Z., p. Ing. Černohorský O. a p. Sedláček T., písemný materiál pro jednání ZM nebyl předložen.


 Ve společné diskusi k bodům 9 a 10 vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

pí Ing. Polenová, vedoucí FO

p. Ing. Firman M.

p. Ing. Gregor P.

p. Bc. Eliška P.

p. Mgr. Fajmon H.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM odkládá schválení aktualizace rozpočtového výhledu města Lysá nad Labem na období 2013 -2017 až po projednání materiálu finančním výborem s tím, že výhled bude zpracován do roku 2018.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
11. Návrh na udělení vyznamenání Města Lysá nad Labem.


RM návrh projednala dne 05.02.2013 usnesením č. 100.


 V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Gregor P.

pí Chloupková M.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje udělení čestné medaile I. třídy panu Ing. Karlu Otavovi, bytem Poděbradova 1582, Lysá nad Labem, za dlouholetou práci pro rozvoj železnice v regionu Lysé nad Labem a významný podíl při modernizaci železniční stanice Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 4 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro
12. Žádost p. Jaroslava Soumara o uzavření splátkového kalendáře.


RM návrh projednala dne 08.01.2013 usnesením č. 16.


 V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s panem Jaroslavem Soumarem na měsíční splátky ve výši 2.000,- Kč za neplacení nájemného k bytu č. 14 v č. p. 47, Jedličkova ul., Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
13. Žádost pí Daniely Blechové o uzavření splátkového kalendáře.


RM návrh projednala dne 08.01.2013 usnesením č. 17.


 V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní Danielou Blechovou na měsíční splátky ve výši 300,- Kč za neplacení nájemného k bytu č. 34 v č. p. 551, Slepá ul., Milovice – Mladá.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
14. Žádost pí Stanislavy Křížové o uzavření splátkového kalendáře.


RM návrh projednala dne 22.01.2013 usnesením č. 57.


 V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní Stanislavou Křížovou na měsíční splátky ve výši 1.000,- Kč na splacení penále za neplacení nájemného k bytu č. 26 v č. p. 601, Sportovní ul., Milovice – Mladá.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
15. Návrh na přijetí finančního daru na novoroční ohňostroj.


RM návrh projednala dne 08.01.2013 usnesením č. 36.


 V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Kořista J.

p. Mgr. Havelka J.

p. Bc. Eliška P.

p. Ing. Osvald Z.

p. Horvát M.

pí Chloupková M.

p. Ing. Gregor P.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje přijetí finančního daru na novoroční ohňostroj od firmy Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 4 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro
16. Návrh na pojmenování ulice v lokalitě určené k zástavbě u silnice č. II/133.


RM návrh projednala dne 08.01.2013 usnesením č. 41.


 V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje název ulice v Lysé nad Labem „Na Homolce“.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
17. Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 621/2, k. ú. Lysá nad Labem.


RM návrh projednala dne 22.01.2013 usnesením č. 59.


 V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-6015892/VB001 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemek p. č. 621/2, k. ú. Lysá nad Labem, a umístění energetického zařízení na pozemku. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
18. Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 866/71, k. ú. Lysá nad Labem.


RM návrh projednala dne 05.02.2013 usnesením č. 90.


 V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-6015766/VB004 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemek p. č. 866/71, k. ú. Lysá nad Labem, a souhlas s umístěním energetického zařízení na pozemku. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
19. Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky p.č. 3760 a 3605/1, oba k. ú. Lysá nad Labem.


RM návrh projednala dne 05.02.2013 usnesením č. 91.


 V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou Telefonica O2 Czech Republic, a. s., na obecní pozemky p. č. 3760 a 3605/1, k. ú. Lysá nad Labem. Cena za zřízení věcného břemene je 10.100,- Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
II. Informativní zprávy - pokračování


3. Řešení situace, kdy vybraný dodavatel na rekonstrukci školního hřiště ZŠ J. A. Komenského, firma VYSLYSTAV, s. r. o., je od 19.11.2012 v insolvenčním řízení.


RM návrh neprojednávala. Bod k projednání navrhli p. Ing. Gregor P., p. Mgr. Kořista J., p. Ing. Osvald Z., p. Ing. Černohorský O. a p. Sedláček T., písemný materiál pro jednání ZM nebyl předložen.

K bodu podal ústní informaci pan starosta.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Sedláček T.

p. Ing. Gregor P.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí informaci pana starosty o firmě VYSLYSTAV, s. r. o., a to o aktuálním stavu ve věci vyhlášení insolvenčního řízení na tuto firmu.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
4. Uzavření smlouvy na pronájem a zajištění provozu na placených veřejných parkovištích a místních komunikacích v Lysé nad Labem v době konání výstav.


RM návrh projednala dne 08.01.2013 usnesením č. 22.


 V diskusi k bodu vystoupili:

p. Ing. Osvald Z.

p. Mgr. Kořista J.

p. Ing. Gregor P.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí uzavření smlouvy na pronájem a zajištění provozu na veřejných parkovištích a místních komunikacích v Lysé nad Labem v době výstav, od 20.02.2013 do 31.12.2013, s panem Martinem Hlavičkou, trvale bytem Palackého 132/24, Lysá nad Labem, za částku ve výši 375.000,- Kč.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 5 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro
5. Informativní zpráva o opatřeních České pošty v Lysé nad Labem.


RM návrh projednala dne 05.02.2013 usnesením č. 104.


 V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Houštecký V.

p. Mgr. Kopecký P.

p. Ing. Osvald Z.

p. Sedláček T.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) bere na vědomí informativní zprávu o opatřeních České pošty, Lysá nad Labem, ke zlepšení kvality služeb,

b) ukládá starostovi města písemně oslovit senátora, p. MUDr. Pavla Lebedu, ve věci neutěšeného stavu pošty v Lysé nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
6. Informativní zpráva o rezignaci p. Mgr. Karla Špeciána na funkci člena kontrolního výboru.


RM návrh projednala dne 05.02.2013 usnesením č. 107.


 V diskusi k bodu vystoupili:

p. Ing. Gregor P.

pí Chloupková M.

p. Mgr. Kořista J.

p. Mgr. Havelka J.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí rezignaci p. Mgr. Karla Špeciána na funkci člena kontrolního výboru.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
7. Informativní zpráva o návrzích veřejnosti na zajištění akcí ke 100. výročí prof. B. Hrozného.


RM návrh neprojednávala. Bod k projednání předložil p. Ing. Gregor P.


 V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Kořista J.

p. Sedláček T.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) bere na vědomí informativní zprávu o návrzích veřejnosti na zajištění akcí k blížícímu se 100. výročí prof. Bedřicha Hrozného, který dne 24.11.1945 v Berlíně prezentoval výsledky své práce při vyluštění písma Chetitů a zpracování jejich jazyka,

b) ukládá:

I. RM předložit ideový záměr muzea na využití objektu Muzea Dr. Bedřicha Hrozného včetně stanoviska NPÚ k zamýšlené rekonstrukci objektu,

II. starostovi města zaslat jménem města Lysá nad Labem na příslušné instituce žádost o povolení vydat pamětní mince a poštovní známky ke 100. výročí Dr. Bedřicha Hrozného, resp. k výročí prezentace jeho práce.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
III. Návrhy ke schválení – pokračování


20. Souhlas s uzavřením dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo na výstavbu kanalizace.


RM návrh neprojednávala. Návrh předložil odbor SMI.


 V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Sedláček T.

pí Šťastná I. – vedoucí OVV


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření dodatku č. 7 k SOD č. SMI/10/85/OD, ze dne 02.07.2010, na akci „MVR-1090047 – Výstavba a rekonstrukce stokových systémů (ČOV) ve městě Lysá nad Labem“ na posunutí termínu dokončení díla z 31.12.2012 na 29.03.2013, ostatní ustanovení zůstávají beze změn.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
21. Pořizování videozáznamu z jednání ZM.


RM návrh neprojednávala. Návrh předložil p. Bc. Eliška P.


 V diskusi k bodu vystoupili:

p. Bc. Eliška P.

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Kořista J.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá tajemníkovi prověřit navrhovaný postup pro pořizování videozáznamu z jednání zastupitelstva města včetně zajištění právního stanoviska.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Odchod p. Ing. Osvald Z. ve 23.00 hod.


22. Návrh na provedení rekultivace a další využití městských pozemků.


RM návrh neprojednávala. Návrh předložil p. Mgr. Fajmon H.


 V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Fajmon H.

p. Bc. Eliška P.

pí Ing. Čížková – vedoucí SÚ

p. Mgr. Havelka J.

pí Chloupková M.

p. Mgr. Kořista J.

pí Pilařová – vedoucí ŽP

p. Sedláček T.

p. Ing. Kopecký V. – vedoucí SMI

p. Ing. Gregor P.

p. Houštecký V.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM:

a) předložit informaci o orientačních nákladech na likvidaci skládky zeminy, odstranění pařezů a rekultivaci městských pozemků a informaci,

b) předložit informaci o orientačních nákladech na zpracování architektonické studie využití pozemků pro vybudování sportovní haly a parkoviště.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

nehlasoval

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

proti

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
II. Informativní zprávy - pokračování


8. Zápis z jednání kontrolního výboru.


RM materiál neprojednávala. Zápis předložil p. Sedláček T., předseda kontrolního výboru.


 V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Sedláček T.

p. Mgr. Kořista J.

p. Ing. Gregor P.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru dne 04.02.2013.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

nehlasoval

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje plán práce kontrolního výboru pro 1. pololetí roku 2013.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

nehlasoval

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
IV. Diskuse:


p. starosta - informoval o připravovaných dnech otevřených dveří ve spalovně a čistírně odpadních vod,

- čištění litolské svodnice – celková revitalizace se odkládá, zprůtoční se pouze nejdůležitější úseky,

p. Mgr. Kořista - doporučil dny otevřených dveří stanovit mimo pracovní dny,

p. starosta - předpokládá, že budou o sobotách,

p. Mgr. Fajmon – vzhledem k tomu, že na příští jednání by měla být předložena zpráva o bezpečnostní situaci ve městě, aktualizuje svůj požadavek na doplnění mapy trestné činnosti do zprávy, tj. vyznačení míst, kde dochází nejčastěji k dopravním nehodám, krádežím, vraždám, apod.,

p. starosta - je možné doplnit pouze to, co je známé z činnosti MěP,

p. Mgr. Fajmon - součástí zprávy je i zpráva Policie ČR, kde jsou ostatní informace uvedeny, vysledoval, že situace ve městě a okolí má zhoršující se tendenci, mapa by sloužila jako podklad pro rozhodnutí, kam umístit další kamerové body a veřejné osvětlení,

- dopravní značení na výjezdu města směrem na Milovice doporučil přemístit min o 50 m dál, např. až k STK, souvislá bytová zástavba se rozšířila za současné značení, auta do obydleného území vjíždějí vysokou rychlostí a vyšší je i hluk,

p. Sedláček – dle jeho informací byl pan starosta na jednání na KUSK ohledně nového systému svozu odpadů, požádal o informace z jednání,

p. starosta - na posledním jednání z pracovních důvodů nebyl, za město se jednání zúčastnil p. Ing. Sopr, ref. OŽP,

p. Sedláček - požádal, aby p. Ing. Sopr zpracoval informaci z jednání, KUSK má o novém systému rozhodnout v 1. čtvrtletí roku 2013, náklady na svoz se odrazí v platbách občanů,

p. starosta - dle informací z předchozích jednání a dle informací od p. Ing. Sopra ke svozu uvedl, že se zpracovává studie, preferuje se spalování, pro likvidaci odpadů se preferuje lokalita Mělníka, a to z důvodu možného napojení na teplovod do Prahy, čímž by se snížila nákladovost systému, zohledňují se i možnosti dopravy odpadů do místa zpracování – vodní, železniční i autodoprava, vše je ale ve stádiu studie, ale pan tajemník požadavek, aby p. Ing. Sopr připravil informaci, zajistí,

p. Sedláček - o návrhu ví, toto řešení prosazuje ČEZ, podle jeho informací je doprava železnicí téměř vyloučena,

p. Ing. Gregor – návrh pro OSMI – parkoviště u nádraží – na litolské straně vlevo na vyvýšené části parkoviště je strom a za ním akát, pokud by se akát vytrhl a terén upravil, byla by další 2 - 3 místa pro parkování navíc,

- k zápisu ze zasedání ZM dne 28.01.2013 uvedl, že v názvu mělo být uvedeno, že se jedná o mimořádné ZM nebo 1. mimořádné ZM, pokud se někdo domnívá, že jich bude víc, k obsahu uvedl, že tam není uvedeno, že pan Sedláček navrhoval počkat 15 minut, ale je pravda, že to stejně neměl kdo odsouhlasit, a Ing. Černohorský přišel cca 2 min. po tom, co pan starosta odešel do kanceláře, tyto údaje nejsou v zápise uvedeny,

- k omluvám zastupitelů se dotázal, co znamená ‚z dalších důvodů‘, chápe omluvu p. Kolmana ze zdravotních důvodů, ale u dalších zastupitelů není důvod jasný, zastupitel je povinen účastnit se jednání ZM, nebo řádně zdůvodnit, že došlo k tak závažné situaci, že se dostavit nemohl, obecně se mu zdá, že omluva ‚z dalších důvodů‘ nestačí, tak by se zastupitelé chovat neměli,

p. starosta - uvedl, že pokud by to bylo dlouhodobě zvykem, s názorem by souhlasil, ale zvykem to není, pro vlastní potřebu má zpracovanou statistiku docházky zastupitelů na zasedání od roku 2010, omlouvali se zastupitelé z různých stran a seskupení, nebude podrobně uvádět, kdo a kolikrát, ale vždy stačilo pouze uvést, že se dotyčný z jednání omlouvá, podle jeho názoru je to omluva dostatečná, ale pokud to budou zastupitelé vyžadovat, bude trvat na podrobnější omluvě, dosud vycházel z ustálené praxe a omluvy akceptoval,

p. Ing. Gregor – apeluje na morálku zastupitelů, aby neporušovali zákon, k tomu je i prohlášení, které nebylo přijato na ZM dne 28.01.2013, podal ho znovu prostřednictvím podatelny, prohlášení má pan tajemník, poslal ho i e-mailem, tak doufá, že prohlášení bude přiloženo k zápisu z řádného zasedání,

p. starosta - zasedání ZM dne 28.01.2013 se nekonalo, resp. bylo ukončeno poté, co bylo zjištěno, že není usnášeníschopné, k samotnému zasedání uvedl, že se mu nelíbí, jak je situace prezentována, tj. jako by bylo vyhlášeno nějakým skrytým způsobem apod., což není pravda, bylo standardně oznámeno tak, jako vždycky, vzhledem k tomu, že se zastupitelstvo nesešlo a není zápis, resp. je zápis pouze o tom, že bylo ukončeno z důvodu nemožnosti cokoli projednávat a přijímat usnesení, nebylo k čemu prohlášení přiložit,

p. Ing. Gregor – prohlášení chce přiložit k zápisu z dnešního zasedání,

p. starosta - pak by ale mělo být prohlášení přečteno a umožněny reakce na skutečnosti v něm uvedené,

p. Ing. Gregor - prohlášení všem poslal,

p. starosta - ano, ale pokud nebude přečteno, nemohou na něj ostatní zastupitelé reagovat tak, aby jejich vyjádření mohlo být rovněž uvedeno v zápise, bez toho není možné prohlášení k zápisu přiložit,

p. Ing. Gregor - můžou dát na zasedání ZM dne 10.04.2013 stanovisko, že to není pravda,

(pozn. – text prohlášení nebyl na zasedání přednesen a nebylo ani hlasováno o jeho připojení k zápisu)

p. Bc. Eliška - k omluvám uvedl, že z jednání ZM dne 28.01.2013 byl omluven, do důvodů podle jeho názoru nikomu nic není, zastupitel je odpovědný především občanům,

- žádost k pí PaedDr. Bodnárové – po ukončení zápisů zpracovat přehled o počtu prvňáčků, kolik je jich z Lysé, kolik z jiných obcí, atd.,

pí PaedDr. Bodnárová, vedoucí ŠSVZaK, - v březnu probíhají ještě zápisy do MŠ, po jejich ukončení připraví komplexní zprávu,

p. Bc. Eliška - dotaz na zákazy zastavení na náměstí,

p. starosta - pouze dočasné opatření po dobu trvání masopustu, náměstí je už opět přístupné,

p. Bc. Eliška - dotaz na kácení stromů na nám. B. Hrozného, jedná se o tři lípy,

p. starosta - jde o kácení stromů v havarijním stavu, kácení bylo předem projednané ZM a schválené,

p. Sedláček - túje po pravé straně u chodníku Na Vysoké mezi, prorůstají do chodníku, je třeba zastřihnout,

pí Chloupková – ví o které místo se jedná, jednou už se tam túje zastřihávaly,

p. Mgr. Kořista – ke zdůvodňování nepřítomnosti zastupitelů na jednání ZM – souhlasí s názorem p. Bc. Elišky, že zastupitel je odpovědný z výkonu mandátu občanům, není třeba dávat omluvenky jako ve škole, zároveň by neměl nic proti tomu zveřejnit přehled o účasti zastupitelů na zasedání, to by také o něčem vypovídalo,

- připomínka k obsahu web stránek obce, nenašel u posledních dvou zápisů audiozáznamy, proč tam nejsou současně s písemným záznamem,

p. tajemník - záznamy zpracovává p. Čech, informatik MěÚ, který je pak připojí k písemnému záznamu, pí Šťastná, vedoucí VV, zjistila, že tam audiozáznamy chybí a informovala o tom na poradě, na doplnění se pracuje, pan tajemník zajistí zveřejnění na webu města,

p. Mgr. Kořista - zajistit tak, aby tam byl audiozáznam současně s textovým zápisem,

- k web stránkám – dokumenty, které se zveřejňují na webu (zápisy ze ZM, KV apod.), by měly být v PDF formátu, domnívá se, že by to bylo uživatelsky příjemnější,

p. tajemník - webové stránky města jsou už delší dobu ne zcela vyhovující, několikrát se možnost změny projednávala v ZM i jinde, naposledy na jednání Mikroregionu Polabí, kde firma Galileo prezentovala možnosti na změnu webových stránek pro obce Mikroregionu, bylo rozhodnuto, že z rozpočtu Mikroregionu bude každé obci umožněno čerpat na pořízení nových web stránek 20 tis. Kč, zatím tuto možnost využily 4 obce, zájem má i Bříství, o stránkách města Lysá n. L. se jedná, k řešení se nabízejí 3 varianty, buď se vyhlásí standardní výběrové řízení, nebo se využije nabídka firmy Galileo nebo stránky vytvoří naše IT,

p. Mgr. Kořista – 20 tis. Kč je pouze příspěvek nebo plně uhradí náklady?,

p. tajemník - u malých obcí stačí k pokrytí všech nákladů, Lysá musí počítat s nákladem cca 60 – 80 tis. Kč, podobně jsou na tom Milovice,

- firma Galileo vytvořila stránky Mikroregionu, jejich hodnota je cca 45 tis. Kč, v případě, že z deseti obcí Mikroregionu šest využije nabídku firmy a stránky si objedná, budou stránky pro Mikroregion zdarma,

pí Procházková, ref. VV – k označování zápisů ze zasedání ZM – zákon o obcích nezná termín mimořádné zasedání, každé řádně a včas svolané zasedání je prostě řádné, zápisy se číslují chronologicky tak, jak byla zasedání konána, proto je zápis z 28.01.2013 označen jako zápis z 1. zasedání ZM,

p. starosta - doplnil, že není běžné mít tak, jako máme v Lysé, naplánovaná zasedání na půl roku dopředu, ve většině obcí se zasedání svolává poté, když se nashromáždí určitý počet bodů, které je třeba projednat, chápe, že z určitého pohledu může být pojímáno zasedání svolané mimo stanovené termíny jako mimořádná věc, ale jedná se o řádné zasedání, jako kterékoli jiné,

p. Mgr. Kořista – zopakoval požadavek na zveřejňování dokumentů ve formátu PDF, a to rovnou převodem z elektronického dokumentu, ne naskenované, tak, aby mohlo být využito prohledávání,

pí Šťastná, vedoucí VV – v této souvislosti požádala, aby kontrolní výbor zasílal všechny materiály v elektronické podobě, dosud byly předávány dokumenty v písemné podobě, pak není jiná možnost než je naskenovat, aby se mohly rozeslat zastupitelům a zveřejnit na webu.


V. Interpelace


S interpelací vystoupil p. Sedláček T., k textu uvedl, že interpelaci měl připravenou na zasedání ZM dne 28.01.2013. Vzhledem k tomu, že zasedání nebylo usnášení schopné, nebyla přednesena. Proto je v písemném textu interpelace, který předal, datum 28.01.2013.


Doslovný přepis interpelace:


Všechna schodiště na již zkolaudovaném nám. B. Hrozného dle investiční akce „Revitalizace…“ neodpovídají vyhlášce 268/2009 Sb. a vyhlášce 398/2009 Sb.

Žádám vedení města o sdělení závazného termínu, do kterého budou tato uvedena do souladu s citovanými právními předpisy.


Lysá n/L. 28.01.2013

Tomáš Sedláček

zastupitel KDU-ČSL


Konec doslovného přepisu.


Pan starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva města ve 00.05 hod. ukončil. Závěrem pozval přítomné na předávání udělených ocenění, které se bude konat dne 04.03.2013.Zapsala: Procházková L.

Zápis vyhotoven dne: 18.02.2013


Ověřovatelé zápisu:......................................... .......................................................

p. Bc. Eliška Petr p. Mgr. Fajmon Hynek

........................................................

starosta


Vytvořeno 3.10.2022 17:31:20 | přečteno 29x | jiri.virava
load