Zápis č. 01 ZM 28.01.2013

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 28.01.2013 na MěÚ Lysá nad Labem.


Přítomni: p. Mgr. Havelka Jiří

p. Sedláček Tomáš

p. Ing. Gregor Petr

p. Ing. Osvald Zdeněk


Omluven: p. Kolman Josef

pí Chloupková Marcela

p. Mgr. Minařík Jaroslav

p. Mgr. Kopecký Petr

p. Houštecký Václav

p. Mgr. Fajmon Hynek

p. Ing. Firman Miroslav

p. Horvát Milan

p. Mgr. Kořista JanNepřítomni: p. Bc. Eliška Petr

p. Ing. Černohorský Ondřej (příchod ve 14.10 hod. – po ukončení jednání)


I. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a uvedl, že se z dnešního jednání omluvil p. Kolman J. ze zdravotních důvodů, z dalších důvodů se omluvili pí Chloupková M., p. Mgr. Minařík J., p. Mgr. Kopecký P., p. Houštecký V., p. Mgr. Fajmon H., p. Ing. Firman M., p. Horvát M. Dále p. starosta uvedl, že v sobotu osobně hovořil s p. Bc. Eliškou P., který mu sdělil, že se pravděpodobně na zasedání zastupitelstva nedostaví. Pan Ing. Gregor P. doplnil, že mu p. Mgr. Kořista J. zaslal SMS s tím, že se na jednání ZM ze zdravotních důvodů nemůže dostavit. Pan starosta uvedl, že omluvu p. Mgr. Kořisty J. akceptuje a konstatoval, že není přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva města a zastupitelstvo tak není usnášeníschopné, proto jednání ZM ve 14.05 hod. ukončil.


Pan Sedláček uvedl, že má připravenou interpelaci, pan starosta konstatoval, že ZM není usnášeníschopné, proto nelze schválit program ani projednávat jakékoli body, v jednání nelze pokračovat. Pan Ing. Gregor uvedl, že by se navržené body měly projednat na příštím zasedání ZM. Pan starosta odpověděl, že v programu zatím nejsou navrženy a doporučil p. Ing. Gregorovi, aby je na program příštího jednání navrhli jako body k projednání. Pan Ing. Gregor dále uvedl, že podle zákona, pokud to takhle dopadlo, tak by mělo být svoláno nové zasedání ZM. Pan starosta potvrdil slova p. Ing. Gregora, konstatoval, že jestliže při zahájení jednání zastupitelstva obce nebo v jeho průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, ukončí předsedající zasedání zastupitelstva obce. Do 15 dnů se koná jeho náhradní zasedání. Zároveň dodal, že další zasedání ZM je naplánováno na 13.02.2013. Pan Ing. Gregor odpověděl, že upřímně řečeno je v zásadě blbost svolávat nové jednání, pokud již je navrženo zasedání ZM na 13.02.2013, ale správně by mělo být zasedání svoláno. Pan starosta uvedl, že pokud o to mají zastupitelé zájem, zasedání svolá. Pan Ing. Gregor odpověděl, že netrvají na svolání nového zasedání, akceptují termín jednání 13.02.2013, jen chtěl poukázat na to, že ta možnost tady je.


Zapsala: Procházková L.

Zápis vyhotoven dne: 28.01.2013

........................................................

starosta


Vytvořeno 3.10.2022 17:30:43 | přečteno 30x | jiri.virava
load