Zápis č. 9 ZM 19.12.2012

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 19.12.2012 na MěÚ Lysá nad Labem.


Přítomni: p. Mgr. Havelka Jiří

pí Chloupková Marcela

p. Sedláček Tomáš

p. Mgr. Minařík Jaroslav

p. Ing. Gregor Petr

p. Mgr. Kopecký Petr

p. Houštecký Václav

p. Bc. Eliška Petr (příchod 18.01 hod.)

p. Mgr. Fajmon Hynek

p. Ing. Osvald Zdeněk

p. Horvát Milan

p. Mgr. Kořista Jan (příchod 17.10 hod.)

p. Ing. Firman Miroslav

p. Ing. Černohorský Ondřej


Omluven: p. Kolman Josef


I. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a uvedl, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva města a zastupitelstvo tak je usnášeníschopné. Z jednání se ze zdravotních důvodů omluvil p. Kolman, p. Bc. Eliška a p. Mgr. Kořista se na jednání dostaví později.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi p. Ing. Firman M. a p. Horvát M. Do návrhové komise byli navrženi pí Chloupková M., p. Ing. Gregor P. a p. Mgr. Fajmon H.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

nepřítomen

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen
Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na členy návrhové komise.

Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

nepřítomen

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen
Zápis ze dne 29.11.2012 byl ověřovateli ověřen a ostatním členům zastupitelstva byl dán na vědomí. Pan starosta se dotázal, zda má někdo ze zastupitelů připomínky k zápisu. Vzhledem k tomu, že nikdo neměl k zápisu připomínky, konstatoval pan starosta, že považuje zápis za ověřený.

Pan tajemník přednesl zprávu o plnění usnesení RM.


Příchod p. Mgr. Kořista v 17.10 hod.


S dotazy ke zprávě a v následné diskusi vystoupili:

p. Mgr. Kořista J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. starosta

p. tajemník
Pan starosta následně přistoupil k projednání a schválení programu zasedání. Pan Ing. Černohorský se dotázal, zda někdo z přítomných občanů čeká na projednání určitého bodu a požaduje jeho zařazení na začátek programu. Paní Herclíková požádala o přednostní projednání informativní zprávy týkající se Osadního výboru Dvorce (rezignace pí Bacílkové) a rozpočtu na rok 2013, pí Doležalová o projednání zprávy o výstavbě domova pro seniory, pan Jirsa o projednání rozpočtu a přerozdělování finančních prostředků z hazardních her, pan Mgr. Fajmon navrhl nejdříve projednat stanovení výše poplatku za likvidaci odpadů, neboť tento bod má vliv na rozpočet roku 2013, dále projednat v úvodu rozbor hospodaření za rok 2012, následně rozpočet na rok 2013 a pak body v pořadí dle navrženého programu. Pan Sedláček podpořil přednostní projednání zpráv týkajících se Osadního výboru Dvorce a domova pro seniory. Pan starosta připomenul, že body neprojednané na minulém zasedání ZM mají být projednány začátkem tohoto zasedání, dále navrhl projednat rovněž revokaci části usnesení ZM č. II/1. ze dne 17.10.2012, návrh na projednání využití pozemku v ul. Sojovická, předloženého p. Mgr. Fajmonem a návrh p. Ing. Osvalda týkající se založení MAS. Po kratší diskusi pan starosta přednesl návrh na program s body v tomto pořadí, jako bod č. 1 Rezignace pí B. Bacílkové na funkci členky Osadního výboru Dvorce (původně bod č. 20), jako bod č. 2 společně projednat informativní zprávy Výstavba domova důchodců v Lysé n. L. a zpráva o přípravě výstavby domova důchodců v Lysé nad Labem (původně body č. 22 a 23), jako bod č. 3 Stanovení ceny za svoz a likvidaci odpadů pro rok 2013 (původně bod č. 10), jako bod č. 4 Návrh sportovní, kulturní a sociálně zdravotní komise na přerozdělení finančního přebytku ze zisku hazardních her a loterií (původně bod č. 15), jako bod č. 5 Rozbor hospodaření a rozpočtové opatření na rok 2012 (původně bod č. 12), jako bod č. 6 Rozpočet Města Lysá n. L. na rok 2013 (původně bod č. 13), dále body v pořadí dle původně navrženého programu, za které budou zařazeny návrhy na rozšíření programu.


Pan starosta nechal hlasovat o navrženém programu.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

nepřítomen

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

proII. Informativní zprávy

1. Informativní zpráva o rezignaci paní Boženy Bacílkové na funkci členky Osadního výboru Dvorce.


RM informaci projednala dne 04.12.2012 usnesením č. 729.


V diskusi k bodu vystoupili:

pí Herclíková M., předsedkyně OV Dvorce

p. starosta

pí Chloupková M.

p. Ing. Černohorský O.

p. Mgr. Kořista J.

p. Horvát M.

p. Ing. Gregor P.

p. Koštíř, předseda OV ByšičkyPan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) bere na vědomí rezignaci paní Boženy Bacílkové na funkci členky Osadního výboru Dvorce k 26.11.2012,

b) ukládá starostovi města zaslat písemné poděkování pí Boženě Bacílkové za práci v Osadním výboru Dvorce.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

nepřítomen

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
2. Informativní zpráva o výstavbě domova důchodců v Lysé nad Labem.


RM zprávu projednala usnesením č. 724 dne 04.12.2012.


3. Zpráva o přípravě výstavby domova důchodců v Lysé nad Labem.


Zprávu předložili p. Sedláček T. a p. Ing. Gregor P., RM zprávu neprojednávala.


  Ve společné diskusi k bodům 2 a 3 vystoupili:

p. starosta

pí Doležalová, z řad občanů

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Gregor P.

p. Sedláček T.

p. Ing. Firman M.

p. Mgr. Kořista J.

p. Mgr. Kopecký P.

p. Horvát M.

p. Toužín, z řad občanů

pí Chloupková M.

p. Ing. Osvald


Příchod p. Bc. Eliška P. v 18.01 hod.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá starostovi města jednat s p. Pávem o možnosti a podmínkách odkupu jeho pozemků.


Výsledek hlasování: pro: 4 hlasy

proti: 3 hlasy

zdržel se: 6 hlasů

Návrh nebyl přijat. Pan Mgr. Kopecký mimo jednací místnost.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

proti
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí informativní zprávy o výstavbě domova důchodců v Lysé nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá starostovi města zajistit oficiální stanovisko Středočeského kraje k možnosti výstavby domova pro seniory v Lysé nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela sep. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM přizvat na zasedání ZM společnost EBM k představení záměru na výstavbu domova pro seniory v Lysé nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 5 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela sep. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
4. Návrh na stanovení ceny za svoz a likvidaci odpadů pro rok 2013.


RM návrh projednala usnesením č. 739 dne 04.12.2012.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. starosta

p. Ing. Gregor P.

p. Bc. Eliška P.

p. Mgr. Minařík J.

p. Mgr. Kopecký P.

pí Ing. Polenová I., vedoucí FO

p. Ing. Kopecký V., vedoucí OSMI

p. Mgr. Fajmon H.

p. Toužín, z řad přítomných občanů

p. Sedláček T.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) bere na vědomí varianty stanovení ceny za svoz a likvidaci odpadů pro rok 2013,

b) schvaluje stanovení ceny za svoz a likvidaci odpadů pro rok 2013 v kategorii RD + rekreace ve výši 690,00 Kč.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 4 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

zdržel sePan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje stanovení ceny za svoz a likvidaci odpadů pro rok 2013 v kategorii osoby 6 – 70 let ve výši 690,00 Kč.


Výsledek hlasování: pro: 2 hlasy

proti: 11 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

proti

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

proti

p. Ing. Gregor P.

proti

pí Chloupková M.

protip. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Mgr. Kořista J.

proti
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje stanovení ceny za svoz a likvidaci odpadů pro rok 2013 v kategorii osoby 6 – 70 let ve výši 600,00 Kč.


Výsledek hlasování: pro: 3 hlasy

proti: 11 hlasů

zdržel se: 0 hlas

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

proti

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

proti

p. Ing. Gregor P.

proti

pí Chloupková M.

protip. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

proti
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje stanovení ceny za svoz a likvidaci odpadů pro rok 2013 v kategorii osoby 6 – 70 let ve výši 520,00 Kč.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 5 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

proti
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje stanovení ceny za svoz a likvidaci odpadů pro rok 2013 v kategorii osoby do 6 let a osoby nad 70 let ve výši 690,00 Kč.


Výsledek hlasování: pro: 1 hlas

proti: 13 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

proti

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

proti

p. Ing. Gregor P.

proti

pí Chloupková M.

protip. Ing. Černohorský O.

proti

p. Mgr. Kořista J.

proti
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje stanovení ceny za svoz a likvidaci odpadů pro rok 2013 v kategorii osoby 6 – 70 let ve výši 450,00 Kč.


Výsledek hlasování: pro: 7 hlasy

proti: 5 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

proti

p. Ing. Gregor P.

proti

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje stanovení ceny za svoz a likvidaci odpadů pro rok 2013 v kategorii osoby 6 – 70 let ve výši 430,00 Kč.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 4 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela sep. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
5. Informativní zpráva o rozdělení přebytku z hazardních her a loterií.


RM zprávu projednala usnesením č. 610 dne 23.10.2012.


 V diskusi k bodu vystoupili:

p. starosta

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Gregor P.

p. Jirsa, z řad přítomných občanů

p. Borecký, z řad přítomných občanů

p. Ing. Firman M.

pí Doležalová, z řad přítomných občanů

p. Ing. Černohorský O.

p. Bc. Eliška P.

p. Sedláček T.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí informativní zprávu o přerozdělení finančního přebytku ze zisku z hazardních her a loterií v poměru 50 % sport, 30 % kultura, 20 % sociální sféra.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
III. Návrhy na schválení


1. Návrh na úpravu rozpočtu pro rok 2012.


RM zprávu projednala usnesením č. 750 dne 11.12.2012.


 V diskusi k bodu vystoupili:

p. starosta

pí Ing. Polenová, vedoucí FO

p. Ing. Firman M.

p. Mgr. Minařík J.

p. Sedláček T.

p. Jirsa, z řad občanů

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Gregor P.

P. Borecký, z řad občanů


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) bere na vědomí rozbor hospodaření města Lysá nad Labem do 26.11.2012 a finanční situaci města,

b) schvaluje úpravu rozpočtu Města Lysá nad Labem za rok 2012,

c) schvaluje, aby vedoucí finančního odboru provedla úpravu rozpočtu v období od posledního zastupitelstva v letošním roce s podmínkou, že na nejbližším příštím ZM v roce 2013 bude provedená úprava předložena ke schválení.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlas

proti: 0 hlasů

zdržel se: 5 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Mgr. Kořista J.

pro
2. Rozpočet města Lysá nad Labem na rok 2013.


Rada města návrh projednala dne 11.12.2012 usnesením č. 749.


 V diskusi k bodu vystoupili:

p. Ing. Gregor P.

p. starosta

p. Mgr. Kořista J.

p. Ing. Černohorský O.

p. Sedláček T.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Bc. Eliška P.

pí Ing. Polenová, vedoucí FO

p. Ing. Osvald Z.

pí Chloupková M.

p. Mgr. Kopecký P.

p. Bc. Přibyl, ředitel MěP


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje rozpočet Města Lysá nad Labem na rok 2013.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 6 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

proti

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Sedláček T.

proti

p. Ing. Gregor P.

proti

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

proti

p. Mgr. Kořista J.

proti
Pan Ing. Gregor požádal, aby jeho prohlášení, které předal v písemné formě, bylo součástí zápisu.


3. Zveřejňování zápisů KV, případně FV, přijatých zpráv, dokumentů a doporučení KV na webových stránkách města.


Návrh předložili p. Ing. Gregor P. a p. Sedláček T., RM návrh neprojednávala.


 V diskusi k bodu vystoupili:

p. starosta

p. Sedláček T.

p. Mgr. Kořista J.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá:

a) starostovi města, aby zabezpečil zveřejňování zápisů KV, příp. FV, přijatých zpráv, dokumentů a doporučení KV na webových stránkách města,

b) tajemníkovi panu Ing. Dvořákovi, aby před zveřejněním uvedených dokumentů na webových stránkách ve spolupráci s odborem VV zajistil jejich prověření z hlediska zákonných předpisů tak, aby nebyly zveřejňovány osobní údaje, jejich zveřejnění je zakázáno.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 6 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se


p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

4. Návrh na změnu programu.


Pan Mgr. Fajmon navrhl projednat v dnešním jednání body č. 5, 6, 7, 8, 9 (označení bodů dle původně navrženého programu), a poté jednání ukončit, zbylé body projednat na příštím zasedání ZM.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat: ZM schvaluje úpravu programu takto: budou projednány body č. 5, 6, 7, 8, 9 (označení bodů dle původně navrženého programu), poté se jednání ukončí a zbylé body budou projednány na příštím zasedání ZM.


Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů

proti: 6 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

proti

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Sedláček T.

proti

p. Ing. Gregor P.

proti

pí Chloupková M.

protip. Ing. Černohorský O.

proti

p. Mgr. Kořista J.

proti
5. Schránka pro podněty občanů.


Návrh předložili a p. Sedláček T. a p. Ing. Gregor P., RM návrh neprojednávala.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Sedláček T.

p. Ing. Gregor P.

p. starosta


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá starostovi města schránku pro podněty a připomínky občanů v budově úřadu bez konceptu vyřizování zrušit.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

proti
6. Zajištění pravidelné informovanosti o jednáních vedených starostou a členy RM.

Návrh předložili p. Ing. Gregor P. a p. Sedláček T., RM návrh neprojednávala.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá starostovi města a radním, pověřeným jednáním:

a) předkládat na každém zastupitelstvu přehled o svých jednáních, které uskutečnili v průběhu předchozího období na úrovni ministerstev a státních orgánů, krajského úřadu nebo ostatních obecních zastupitelstvech, které souvisejí s úkoly danými ZM, RM, na základě podnětů zastupitelů (interpelace), výborů (KV a FV), případně stížností, podnětů a petic občanů a společenských organizací ve městě,

b) zajistit, aby součástí vyhodnocení těchto jednání byly zápisy z jednání nebo záznamy, ze kterých by byl patrný obsah jednání, jeho výsledek, příp. stanoven další postup řešení předmětné problematiky.


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 7 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela sep. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
7. Návrh na využití Strategického plánu rozvoje města.

Návrh předložili p. Ing. Gregor P. a p. Ing. Osvald Z., RM návrh neprojednávala.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. starosta

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Kořista J.

p. Ing. Firman M.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Horvát M.

p. Sedláček T.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM předložit ZM vyhodnocení plnění Strategického plánu města a Komunitního plánu včetně návrhu na jejich aktualizaci na další období.


Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů

proti: 4 hlasy

zdržel se: 3 hlasy

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela sep. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM předložit ZM vyhodnocení plnění Strategického plánu města a návrh na jeho aktualizaci na další období.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela sep. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM, aby připravila do příštího zasedání ZM návrh na postup, jak využít stávající Strategický plánu rozvoje města, schválený v roce 2011, a připravila činnost odborné skupiny, která by se zabývala jeho rozpracováním a doplněním tak, aby se stal jedním z rozhodujících dokumentů rozvoje města na následující období.


Výsledek hlasování: pro: 2 hlasy

proti: 5 hlasů

zdržel se: 7 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

zdržela sep. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Mgr. Kořista J.

pro
8. Návrh na umístění telekomunikačních antén s plošinou na část komínového tělesa včetně souvisejícího technologického zařízení.

RM návrh projednala usnesením č. 664 dne 20.11.2012.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Bc. Eliška P.

p. starosta

p. Mgr. Minařík J.

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Sedláček T.

p. Ing. Osvald Z.

pí Chloupková M.

p. Houštecký V.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM znovu zveřejnit záměr na umístění telekomunikačních antén včetně nosičů na komínové těleso na p.p.č. 344/4, k. ú. Lysá n. L., a souvisejícího technologického zařízení na pozemek p.č. 344/4, k. ú Lysá n. L. s tím, že o záměru budou informováni všichni operátoři.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela sep. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
9. Návrh na uzavření kupní smlouvy na st.p.č. 3223, k. ú. Lysá nad Labem.


RM návrh projednala dne 11.12.2012 usnesením č. 740.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. starosta

p. Mgr. Kořista J.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) bere na vědomí odstoupení Ing. Karola Peši od koupě st.p.č. 3223 o vým. 20 m2, kult. zast. pl., k. ú. Lysá n. L., a jeho žádost o prodej pozemku do výlučného vlastnictví Ing. Bc. Ivy Bittnerové,

b) schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej st.p.č. 3223 3223 o vým. 20 m2, kult. zast. pl., k. ú. Lysá n. L., paní Ing. Bc. Ivě Bittnerové, U Stadionu 1405, Lysá n. L., za částku 1.509,- Kč/m2. Nabyvatelka dále uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
10. Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo na výstavbu kanalizace.


RM návrh projednala dne 04.12.2012 usnesením č. 716.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. starosta

p. Sedláček T.

p. Ing. Gregor P.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření dodatku č. 6 k SOD č. SMI/10/85/OD, ze dne 02.07.2010, na akci „MVR-1090047 – Výstavba a rekonstrukce stokových systémů (ČOV) ve městě Lysá nad Labem“ na vícepráce dle nabídky ze dne 19.11.2012 a změnových listů číslo 11 a 12, dle kterých se celková cena díla zvýší o 267.743,12 Kč, ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 4 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Mgr. Kořista J.

pro11. Rekonstrukce školního hřiště v Lysé nad Labem.


RM návrh projednala dne 11.12.2012 usnesením č. 754.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. starosta

p. Mgr. Minařík J.

p. Ing. Gregor P.

p. Bc. Eliška P.

p. Sedláček T.

p. Mgr. Kořista J.

pí Vlastová, MSc., projektový manažer

p. Houštecký V.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o dílo dle návrhu na stavbu „Rekonstrukce školního hřiště v Lysé nad Labem – I. etapa“ se společností VYSLYSTAV, s. r. o., IČ 28337271, se sídlem Žďárská 8, 347 01 Halže, za celkové náklady 10.253.121,71 Kč včetně DPH za předpokladu, že nebudou ve lhůtě k podání námitek proti výběru nejvhodnější nabídky podány námitky a výběr zhotovitele schválí poskytovatel dotace.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se
12. Vyhodnocení dodržování OZV č. 6/2011, žádost o umístění a provozování VHP a návrh na OZV č. 4/2012, o určení míst pro provozování výherních hracích přístrojů a interaktivních videoloterních terminálů na území města Lysá nad Labem.


RM návrh projednala dne 04.12.2012 usnesením č. 723.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. tajemník

p. Ing. Gregor P.

p. starosta

p. Bc. Eliška P.

p. Bc. Přibyl, ředitel MěP

p. Mgr. Kořista J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Horvát M.

p. Sedláček T.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vypouští ze seznamu míst, ve kterých lze na území města Lysá nad Labem provozovat výherní hrací přístroje a koncové interaktivní videoloterní terminály nebo herní místa lokálního herního systému, provozovnu v budově č. p. 21/22, Husovo náměstí, Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 2 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 11 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Pan starosta nehlasoval, uvedl, že se bod týká majetku ve vlastnictví jeho rodiny.

p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržel sep. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje doplnění seznamu míst, ve kterých lze na území města Lysá nad Labem provozovat výherní hrací přístroje a koncové interaktivní videoloterní terminály nebo herní místa lokálního herního systému, o provozovnu v budově č. p. 18, Poděbradova, Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů

proti: 3 hlasy

zdržel se: 4 hlasy

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) bere na vědomí žádost o povolení umístění a provozování VHP na adrese „U Zeleného stromu“, Poděbradova 18, Lysá nad Labem,

b) bere na vědomí informaci o vyhodnocení dodržování OZV č. 6/2011 a 7/2011,

c) schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2012, o určení míst pro provozování výherních hracích přístrojů a provozování koncových interaktivních videoloterních terminálů nebo herních míst lokálního herního systému na území města Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Pan starosta nehlasoval, uvedl, že se bod týká majetku ve vlastnictví jeho rodiny.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
13. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provozování systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


RM návrh projednala dne 06.11.2012 usnesením č. 646.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. starosta

p. Sedláček T.

pí Chloupková M.

p. tajemník

p. Mgr. Kořista J.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012, o místním poplatku za provozování systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně čl. 6 Osvobození a úlevy, odst. 1; „Od poplatku se osvobozují: poplatníci dle čl. 2 odst. 1 písm. a) bodu 1, kteří se po dobu delší než 6 měsíců zdržují mimo místo trvalého pobytu. Poplatník musí správci poplatku doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození od poplatku“.


Výsledek hlasování: pro: 1 hlas

proti: 9 hlasů

zdržel se: 4 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

protip. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Mgr. Kořista J.

pro
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012, o místním poplatku za provozování systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
14. Návrh na revokaci části usnesení ZM ve věci prodeje obecního pozemku v lokalitě Drážky.


RM návrh neprojednávala.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. starosta
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) revokuje část svého usnesení č. II/1. ze dne 17.10.2012, týkajícího se prodeje obecního pozemku p.č. 866/69 o výměře 1.144 m2, k. ú. Lysá n. L., lokalita Drážky p. Jiřímu Robenkovi,

b) schvaluje prodej obecního pozemku p.č. 866/69 o výměře 1.144 m2, k.ú. Lysá n. L., lokalita Drážky, dle schváleného územního plánu sídelního útvaru Lysá n. L., určeného pro výstavbu rodinného domu, manželům panu Jiřímu Robenkovi a paní Agnieszce Elizbietě Robenek, oba bytem Dvorce 1, Lysá nad Labem, za částku 1.212,-Kč/m2. Kupující se v kupní smlouvě zaváží hradit náklady na inženýrské sítě a komunikace pro předmětný pozemek. Kupující dále uhradí daň z převodu nemovitosti a náklady spojené s  úhradou vkladu do KN.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
15. Návrh na ukončení jednání.


Pan Mgr. Fajmon navrhl zařadit diskusi a případné interpelace, a poté jednání ukončit.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Fajmon H.

p. Mgr. Kořista J.

p. Ing. Gregor P.

p. Sedláček T.

p. starostaPan starosta nechal o návrhu hlasovat.


Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů

proti: 5 hlasů

zdržel se: 1 hlasů

Návrh nebyl přijat. Pan Houštecký mimo jednací místnost.


p. Ing. Osvald Z.

proti

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

proti

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

proti

p. Mgr. Kořista J.

proti
16. Návrh na zahájení jednání o využití pozemků města v Sojovické ul., Lysá nad Labem.


Návrh předložil p. Mgr. Fajmon H., RM návrh neprojednávala.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Fajmon H.

p. Mgr. Kopecký P.

pí Chloupková M.

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Kořista J.

p. Ing. Osvald Z.

p. Houštecký V.

p. starostaPan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM na příštím zasedání ZM předložit existující návrhy na řešení okolí křižovatky ulic Sojovická a Stržiště v Lysé nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM prověřit majetkové poměry k pozemkům v okolí křižovatky ulic Sojovická a Stržiště v Lysé nad Labem, případně podniknout kroky vedoucí k vypořádání majetkoprávních vztahů.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Mgr. Kořista J.

pro
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM vypsat záměr na vyhledání investora pro využití pozemků v okolí křižovatky ulic Sojovická a Stržiště v Lysé nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 4 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Mgr. Kořista J.

proti
20. Návrh na založení MAS Lysecko.


Návrh předložil p. Ing. Osval Z., RM návrh neprojednávala.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Ing. Osvald Z.

p. starosta

p. Mgr. Kořista J.

p. Ing. Gregor P.

p. Sedláček T.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá starostovi města, aby podnikl všechna opatření, která jsou ve smyslu instrukcí SZIF nezbytná pro založení MAS Lysecko a pro prezentaci žádostí o dotace ve stanoveném termínu 6. – 12.02.2013.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela sep. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
II. Informativní zprávy – pokračování


6. Vyjádření nájemníků k nabídce na odkoupení nájemního bytu v č.p p. 1517, Sídliště, Lysá nad Labem, do osobního vlastnictví.


RM návrh projednala dne 23.10.2012 usnesením č. 584 až 588.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. starosta

p. Ing. Gregor P.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí vyjádření nájemníků, pí Spoustové, pí Vopařilové, pí Kosíkové, pí Suché a p. Mrázka, ke koupi nájemního bytu v č. p. 1517, Sídliště, Lysá nad Labem, do osobního vlastnictví


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat. Pan Mgr. Kopecký mimo jednací místnost.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
7. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 29.08.2012 a 19.11.2012.


Návrh RM projednala dne 23.10.2012 usnesením č. 606 a 28.11.2012 usnesením č. 696.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Ing. Firman M.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru dne 29.08.2012 a 19.11.2012.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat. Pan Mgr. Kopecký mimo jednací místnost.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro


8. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 10.10.2012 a 31.10.2012 a návrh na schválení odměn členům kontrolního výboru.


RM návrh projednala dne 31.10.2012 usnesením č. 612 a dne 31.10.2012 usnesením č. 695. Návrh na schválení odměn předložil p. Sedláček, RM návrh neprojednávala.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Sedláček T.

p. starosta

p. Houštecký V.

p. Mgr. Minařík J.

p. Mgr. Kořista J.

p. Ing. Gregor P.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru dne 10.10.2012 a 31.10.2012,

b) kontrolnímu výboru předložit na jednání ZM dne 19.12.2012 plán práce kontrolního výboru s konkrétními úkoly na I. pololetí roku 2013.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje odměny členů kontrolního výboru podle návrhu p. Sedláčka.


Výsledek hlasování: pro: 4 hlasy

proti: 2 hlasy

zdržel se: 8 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela sep. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Mgr. Kořista J.

pro
Pan Sedláček požádal, aby jeho prohlášení, které předal v písemné formě, bylo součástí zápisu.


9. Revitalizace historického centra města: změnové listy č. 4 – 13 a dodatek k SoD.


RM návrh projednala dne 20.11.2012 usnesením č. 691.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí změnové listy č. 4 a 13 na méněpráce v celkové částce 1.197.882,11 Kč a na vícepráce v celkové částce 1.618.166,09 Kč a dodatek č. 4 ke SoD KÚ10/18/OD ze dne 05.10.2010.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
10. Informace o postupu prací na akci „Revitalizace historického centra města Lysá nad Labem“.


RM zprávu projednala dne 04.12.2012 usnesením č. 725.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí informaci o postupu prací na akci „Revitalizace historického centra města Lysá nad Labem“.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

proti

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
11. Návrh na stanovení ceny vodného a stočného města Lysá nad Labem pro rok 2013.


RM zprávu projednala dne 04.12.2012 usnesením č. 717.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Ing. Gregor P.

p. Sedláček T.

p. starosta


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM, aby příští schválení ceny vodného a stočného předložila k projednání ZM.


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 7 hlasů

Návrh nebyl přijat. Pan Ing. Firman mimo jednací místnost.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela sep. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí informaci stanovení ceny vodného a stočného města Lysá nad Labem pro rok 2013.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

zdržel seOdchod p. Ing. Firman 01.00 hod.


IV. Diskuse:


p. Mgr. Fajmon - konstatoval, že p. Mgr. Havelka je ve funkci starosty nejdelší dobu, k tomu mu pogratuloval a zároveň poděkoval za dosavadní práci,

p. Mgr. Kořista - k termínům jednání RM a ZM uvedl, že se mu nelíbí četnost jednání ZM, požadoval jednání každý měsíc, nelíbí se mu dlohotrvající jednání až do pozdních nočních hodin, podle jeho názoru by mělo ZM zasedat po dvou jednáních RM.


Odchod p. Houštecký v 01.05 hod.


p. Horvát - jinde jsou jednání věcná a tím pádem kratší, např. Nymburk má zasedání 4x ročně od 16.00 do 21. 00 hod.,

p. Ing. Gregor - ne všude jsou jednání rychlá a věcná, např. v Čelákovicích se zastupitelé i prali,

p. Mgr. Kopecký - připomněl, že Nymburk byl opozičními zastupiteli vždy dáván za vzor, přitom ZM v Lysé n. L. zasedá daleko častěji,

p. starosta - doplnil, že jinde se svolává zasedání ZM dle potřeby, v Lysé zastupitelé dostávají plán jednání ZM v předstihu, RM by si zasloužila spíš pochvalu,

p. Mgr. Kořista – RM by měla předložit nové termíny zasedání ZM s jednáním každý měsíc,

pí Šťastná, vedoucí VV - po dvou jednáních RM nelze svolat ZM (s ohledem na dodržení termínů – oznámení jednání, doručení materiálů, …),

starosta - chtějí zastupitelé jednání i v měsících červenci a srpnu?,

pí Šťastná - má svolat jednání ZM v lednu, i když nebude nic k projednání?,

pí Chloupková - k délce jednání uvedla, že jednání krajského ZM probíhá od 09.00 do 24.00 hod.,

p. Mgr. Minařík - upozornil, že informační ukazatelé (hnědé cedulky) jsou špatně nasměrovány, doporučil obejít a srovnat,

p. Ing. Kopecký, vedoucí SMI – překontrolují, ale po prvním flámu budou cedulky opět přesměrované,

p. Bc. Eliška - dotaz na p. Ing. Kopeckého ohledně cihel,

p. Ing. Kopecký - řeší, o výsledku bude informovat,

p. Mgr. Fajmon - k parkování na náměstí – doporučil regulovat, zakázat parkování přes noc, vybírat parkovné, zakázat vjezd dodávkovým automobilům, traktorům, atd., vjezd umožnit pouze osobním vozidlům,

p. Mgr. Kopecký - k parkování doplnil, že vozidla parkují mimo vyhrazený prostor, ohrožují chodce,

p. Mgr. Fajmon - doplnil k parkování, že pravidlo musí stanovit vlastník a policie ho pak musí vymáhat,

pí Chloupková - pan starosta není příznivcem parkování na náměstí,

p. Mgr. Kořista - vrátil se k tématu četnosti jednání, navrhl nové termíny zasedání ZM,

p. starosta - není v pravomoci ZM stanovovat termíny jednání, zasedání ZM svolává starosta, nelze zasahovat do jeho pravomoci, podle jeho názoru je četnost zasedání tak, jak je navržena, dostačující.


V. Interpelace


S interpelací nikdo nevystoupil.


Pan starosta poděkoval všem za práci v roce 2012 a popřál vše nejlepší v roce 2013, následně poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva města ve 01.20 hod. ukončil.


Příloha č. 1:


Prohlášení p. Ing. Gregora P. – doslovný přepis.


Vážený pane starosta, vážení radní, vážení zastupitelé


Připomínky k rozpočtu na rok 2013 – veřejné prohlášení


V předstihu jsem obdržel zápis z pracovního jednání k rozpočtu, které se konalo 21.11.2012. Nebudu zde zdůrazňovat, že zápis byl poměrně podrobný, za což je třeba poděkovat paní Šťastné, byť některé mé připomínky nebo upozornění na situaci nebyly v plném rozsahu zohledněny. I tak jich tam bylo nejvíce ze všech přítomných zastupitelů. Nebudu se vracet ani k tomu, že jsem skutečně poslední návrh rozpočtu tehdy nedostal, ale pouze mnou vyžádaný komentář, který bohužel ne zcela postihoval veškerou zjištěnou problematiku, ale přeci jen částečně ozřejmil některé navrhované údaje.

Očekával jsem zejména, že pan starosta zařídí, abychom dostali v dostatečném předstihu některé dokumenty projednané na pracovní schůzce 21.11.2012 jako např. opravený seznam projektů, více variantní řešení rozpočtu, především s ohledem na to, že daňové příjmy z RUD jsou v rozsahu cca 17 – 18 mil. Kč (cca 9,5 tisíce na obyvatele) nejisté a i v případě uvolnění těchto prostředků nebudou dodány do rozpočtu najednou a pravděpodobně ani v předpokládané výši, neboť jsou závislé na tom, jak budou daně vybírány a jak se bude plnit vládní rozpočet, což se v posledních letech moc nedařilo. Dále jsem s ohledem na tuto skutečnost a ve vazbě na zjištění, že návrh na provozní výdaje je poddimenzován a není zde zpracováno DPH, byť pouze orientačně, očekával, že bude přiložen seznam akcí v oblasti údržby a investic v rozsahu cca 15 – 20 mil. Kč (z celkového návrhu odborů ve výši cca 150 mil. Kč). Očekával jsem tedy, že budou vytipovány nutné investiční nebo rekonstrukční akce prioritního charakteru v jednotlivých oblastech, zejména z titulu zřizovatele (provozovatele) předškolních a školních zařízení, rekonstrukcí a údržby komunikací, bytového a nebytového fondu, provozu veřejného osvětlení a zabezpečení bezpečnosti občanů, ale i rozvoj sportu a kultury. Tyto trendy by se neměly zcela zastavit ani s ohledem na neutěšenou finanční situaci a postupně na ně uvolňovat obdržené finanční prostředky. Současně se domnívám, že některé navrhované rekonstrukce by mohly počkat a jsou určitě přednější akce (investice). Přitom o tomto důležitém principu nebyla na pracovním jednání vůbec diskuze z důvodu nepřipravenosti všech podkladů.

Doporučuji


Prozatím z rozpočtu vyřadit Do rozpočtu zařadit


(po vysvětlení některých bohužel nekomentovaných položek)


Výstavba chodníku Přemyslova

450000

Kanalizace Dvorce

4 200000

PD Okružní-chodníky a parkovací stání

90000

MŠ Mašinka-zat.

150000

Vodovod Čelakovského

180000

MŠ Čtyřlístek I-kan.

300000

Rekonstrukce stokových systémů

3 000000

MŠ Čtyřlístek I-stře.

450000

ZŠ Komenského-hudebna

80000

ZŠ Kom.-rek. WC

700000

ZŠ Komenského-oprava vstupu

150000

ŠJ

4 000000PD MBH

450000Zámecký park

400000Rek. výtahu 214

200000Byšičky-ČOV

2 000000Umělé kluziště

1 500000

Rezerva (i na výkup pozemků pro obchvat)7 000000

Rozdíl úspor a investic, vč. rezervy18 400000


Toto řešení by vyžadovalo v případě, že nebude naplněna předpokládaná daňová kvóta (zatím je v rozpočtu zapracováno pouze 10 mil. Kč) úvěr v rozsahu až do 18 mil. Kč. (Údajně je v rozpočtu zapracována rezerva 1,8 mil. Kč). Důvodem je skutečnost, že bychom splnili povinnost udržovatele zařízení, které máme na starosti a částečně bychom vylepšili i životní podmínky alespoň některých našich obyvatel a jejich bezpečnost, současně se připravili na možnost realizovat tak potřebný a občany vysněný obchvat.

Nebyla splněna základní připomínka několika přítomných na pracovní schůzce – podrobný komentář ke všem bodům.

K celkovému konceptu rozpočtu ještě poznamenávám, že při zpracování rozpočtu má vycházet město z rozpočtového výhledu, neboť RV obsahuje souhrnné základní údaje o P a V, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

Kvalitně sestavený rozpočtový výhled, jinak víceletý finanční plán pomáhá lépe zvládat hospodaření města.

Chybějící aktualizovaný rozpočtový výhled se považuje za správní delikt dle § 22a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Za to může být městu uložena pokuta až do 1 mil. Kč.

Výhled by měl být nejlépe přepracován na roky 2014-18.

Návratné finanční zdroje by měly složit převážně, jak jsem již uvedl výše, ke krytí investičních nákladů spojených s pořízením nového majetku obce, příp. s rekonstrukcí dosavadního. Půjčit si lze pouze v případě, že je schopnost splácet z rozdílu mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji a ještě by měla zůstat přiměřená rezerva. V rozpočtu by měla vždy zůstat určitá částka k řešení neočekávaných událostí.


Běžné příjmy: Daňové výnosy

Příspěvek na přenesený výkon státní správy

Příjmy z vlastního majetku a majetkových práv, např. nájem z obecních bytů a komerčních ploch (nebytových prostor)

Příjmy z výsledků vlastní správní činnosti vč. příjmů výkonu státní správy (poplatky, pokuty, sankce)


Výnosy z místních poplatků


Běžné výdaje: Chod městského úřadu

Provoz škol

Údržba komunikací, chodníků, náměstí a veřejných prostranství

Provoz veřejného osvětlení

Provoz hřbitova

Činnost městské policie

Podpora místní kultury a sportu

Výdaje v rámci výkonu přenesené působnosti


K této variantě řešení chybí odpovídající analýza, za jakých předpokladů a do jaké výše by mohlo město ještě čerpat úvěr, aby nebyly investice fakticky na nule, kromě těch, které za velkého rozsahu víceprací a změn musí být dokončeny, aby město nebylo sankcionováno.


Na základě výše uvedených skutečností bych se nemohl v případě nepřepracování návrhu rozpočtu na rok 2013 v duchu, který jsem rozvedl, k navrženému připojit a nesouhlasím s ním.

Pokud se shodneme na tom, že tento návrh je nepřípustný a budeme vinou koalice uvrženi do provizoria, tak není možné, aby přepracovaný návrh byl projednáván na jednání ZM v únoru 2013, ale brzy po Novém roce.

Pokud by mělo vedení města alespoň trochu soudnosti, tak by ze svých pozic ustoupilo, protože se již dlouhodobě ukazuje, že řídit město nedokáže, resp. s velkými finančními ztrátami.

Na to, že současné vedení města není schopno efektivně město řídit, bez manipulací a jisté netransparentnosti, jsem letos poukázal již několikrát a několikrát jsem nechal hlasovat o odstoupení vedení, což se bohužel ke škodě města a jeho občanů, nestalo.


Podstatou problému není podle mého názoru pouze pan starosta Mgr. Havelka, ten určitě vyvíjí až buldočí snahu realizovat řadu akcí a v některých případech bych s ním nalezl pravděpodobně i shodu, je bohužel řízen grémiem ODS, která fakticky za přispění svého „B“ a „C“ v koalici rozhoduje, tak jak rozhoduje a jde ji pouze o naplnění svého volebního programu ať to stojí, co to stojí, bez ohledu na skutečné potřeby občanů a bez ohledu na respektování schváleného Strategického plánu rozvoje města anebo schváleného Komunitního plánu. Nakonec i při pracovním jednání o rozpočtu paní místostarostka na tuto skutečnost upozornila.

Problémy ve financování města vznikly bohužel již rekonstrukcí Masarykovy ulice, kde město vydalo ze svého rozpočtu a jistých finančních zásob (podle pana Houšteckého předával město s aktivem cca 20 mil. Kč) necelých 60 mil. Kč, bez očekávané dotace cca 32 mil. Kč.

A tento problém cca 30 mil. Kč se táhne další 3 roky a bohužel negativně ovlivní rozvoj města a pravděpodobně i kvalitu údržby a provozu na další 2-3 roky, resp. do konce volebního období. To je daň za agresivní, frajerské a zcela amatérské řízení města pod vedením ODS.

Za zcela zbytečné považuji připomenout, že by rozpočet měl být ne pouze vyvěšen, ale projednán s veřejností, ale požadovat po této RM, v tomto složení, komunikaci s občany, když ignoruje zastupitele a jejich názory, je prakticky nemožné.


Ing. Petr Gregor

zastupitel


V Lysé nad Labem dne 19.12.2012


Příloha č. 2:


Prohlášení p. Sedláčka T. – doslovný přepis.


Vážení zastupitelé,


Tak jako Vy jsem obdržel program jednání zastupitelstva města konané 28.11.2012. Program je opravdu bohatý a možná ještě některé body přibudou. Při kontrole programových bodů jsem zjistil, že přestože je na každém jednání zastupitelstva starostovi připomínáno, že zápisy a zprávy z KV nejsou určeny zastupitelům pouze pro informaci, ale je nutno je projednat s výstupem návrhů na opatření, konkrétní úkoly pro konkrétní odbory, případně osoby a konkrétní termíny, je vždy tento bod radou zařazen pouze jako informativní.


Z výše uvedených důvodů a vzhledem ke skutečnosti, že někteří zastupitelé v radě neznají své pravomoci ve vztahu k výborům, mi nezbývá, než připomenout, že ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, jsou výbory orgány zastupitelstva, které je z titulu výše uvedeného zákona povinně zřizuje, a to jako své iniciativní a kontrolní orgány.

Výbory tedy NEJSOU orgánem rady. Ta dle práva zřizuje komise. Členové zastupitelstva pak mohou své návrhy předkládat k projednání komisí přímo, tedy bez posvěcení rady.

Zastupitelstvo nemůže na výbory přenášet žádné rozhodovací pravomoci. Jak již bylo výše řečeno, výborům jsou svěřeny iniciativní a kontrolní funkce. Činnost výborů je vymezena přímo v zákoně:

- kontroluje plnění usnesení rady a zastupitelstva obce;

- kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti;

-kontrolní výbor dále plní úkoly dle operativních potřeb, jimiž ho pověřilo zastupitelstvo obce;

- kontrolní výbor provádí kontroly případně z vlastního podnětu na základě získaných poznatků a informací, a to zejména pokud jde o nápravu nedostatků.


Výbory musí o provedených kontrolách provést zápis, který musí obsahovat informaci o tom, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy a opatření směřující k jejich odstranění. Zápis musí být podepsán členem výboru, který kontrolu provedl a zaměstnancem – představitelem organizace, jíž se kontrola týkala. Členové zastupitelstva mají právo výborům předkládat návrhy. Člen zastupitelstva však nemůže výboru nařizovat, jakým způsobem má s jeho návrhy naložit. Protokoly z provedených kontrol podléhají informační povinnosti podle infZ. Z protokolu před zveřejněním lze vyloučit pouze takové informace (pokud by byly v protokolu uvedeny), na které by se vztahoval některý z důvodů uvedených v § 7 až 11 infZ.


Nadřízené orgány – ministerstvo vnitra provádí kontroly výkonu samostatné působnosti. Výkon rozhodnutí obce v přenesené působnosti provádí krajský úřad. Neopominutelnou součástí kontroly je také kontrola společenská, tedy kontrola volených zástupců prostřednictvím oznámení, podnětů, stížností, připomínek a petic občanů, občanských sdružení a iniciativ. Zákon o obcích ukládá všem orgánům obce povinnost zabývat se těmito podněty. Orgány obce tedy, také zastupitelstvo, jako její nejvyšší orgán, je povinno podněty občanů řešit.


Ze své činnosti předkládají výbory návrhy, doporučení a protokoly svému zřizovateli, kterým NENÍ rada, ale zastupitelstvo, tedy na program jednání zastupitelstva, nikoli radě obce, která nemá zákonnou pravomoc zprávy výborů jakkoli cenzurovat, či předkládat je zastupitelstvu jako informaci na vědomí.


Žádám zastupitelstvo v této věci o zjednání nápravy.


Vzhledem k tomu, že KV projednal úkoly na II. pololetí 2012, dovoluji si Vám je předložit s tím, že doufám v převedení z informativního charakteru v body k projednání se všemi nezbytnými náležitostmi, případně k doplnění zastupitelstvem.


1) kontrola připravenosti na zimní období 2012/2013;

2) kontrola a šetření stížnosti p. Müllera;

3) kontrola usnesení RM a ZM v II. pololetí 2012;

4) kontrola rozpočtové kázně;

5) kontrola údržby a využití motorových vozidel v majetku města.


Při této příležitosti několik poznámek ke kritice neplnění některých úkolů z I. pololetí 2012, jak radu neověřeně informoval starosta (viz usnesení 612/2012 RM). Již na posledním zasedání ZM jsem o důvodech hovořil a byly rovněž postupně uváděny v jednotlivých zápisech z jednání kontrolního výboru. Kritikou v plnění úkolů míří radniční koalice zejména do svých vlastních řad. Přitom mohu zodpovědně prohlásit, že jednání kontrolního výboru jsou vždy velmi konstruktivní, bez ohledu na stranickou příslušnost či ideologické předsudky jednotlivých zástupců stran a občanských hnutí. Vzhledem k tomu, že členové kontrolního výboru vykonávají tuto náročnou a za strany vedení města nedoceněnou činnost ve prospěch spoluobčanů po svém zaměstnání, ve svém volném čase, který by jinak mohli věnovat svým rodinám či koníčkům, bez nároku na odměnu, není tato kritika ze strany rady na místě.


Rada města ve svém usnesení č. 612/2012 doporučuje zastupitelstvu: uložit KV, aby provedl přednostně kontroly schválené 11.4.2012.


Jedná se o následné neprovedené kontroly:

1) V roce 2011 nebyla provedena kontrola práce projektového manažera. Ta byla sice započata, ale vzhledem k tomu, že v jejím průběhu kontrolovaná projektová manažerka ukončila na MěÚ pracovní poměr v této funkci, kontrola nebyla dokončena. V současné době je zaměstnána jako asistentka starosty.

2) Kontrola heren – provádí p. Pernica v součinnosti s MP a zástupcem ŽÚ. Bylo již jedenkrát provedeno a dále po dohodě s MP na základě osobní dohody o termínu a místa provedení další kontroly. Na základě nové OZV bude vyhodnocení provedeno ku konci tohoto roku.

3) Zeleň a čistota města. Kontrolou pověřena pí Mgr. Hanzalová a p. Mgr. Špecián. Z důvodů rodinného vytížení a dočasné nemožnosti používat rodinné vozidlo k provádění kontrol pí Mgr. a dále pak z důvodu ukončení pracovního poměru Mgr. Špeciána v ZŠ B.H. a tím spojené agendy včetně fyzického předání nebyla kontrola provedena.

4) Stav životního prostředí. Kontrolu provádí p. Jašek. Předpoklad ukončení a podání zprávy ještě v tomto roce.


Současně předkládám přehled účasti jednotlivých členů na jednání KV v letošním roce:

Ing. Gregor …………….. 7x; Mgr. Hanzalová ……………… 5x; p. Jašek ……………. 2x;

p. Kodeš ……………….. 5x; p. Pernica …………………….. 6x; p. Sedláček ………… 6x;

Mgr. Špecián …………... 6x; Ing. Tlamichová ……………... 6x; Bc. Záveský …………2x.

Neúčast byla vždy řádně omluvena. Nejčastějšími důvody omluvy bylo dlouhodobé onemocnění, pracovní vytížení (zejména vícedenní služební cesty), rodinné důvody. Vzhledem k náročnosti práce v KV byli členové upozorněni v případě nemožnosti pracovat v KV na nutnost upozornění strany či hnutí, která je do KV delegovala o navržení náhradníka (zástupce), kterého však nejprve musí jmenovat zastupitelstvo členem KV.


Plán práce na II. pololetí je obsažen v zápisech KV, které byly zastupitelstvu předkládány jako informace a jím byly brány na vědomí.


Plán práce KV na I. pololetí 2013 bude předložen nejdéle na prvním zasedání ZM v roce 2013. Rovněž bude předložen plán schůzek kontrolního výboru.


Lysá n/L 27.11.2012


Tomáš Sedláček

zastupitel – předseda KV


Konec doslovného přepisu.Zapsala: Procházková L.

Zápis vyhotoven dne: 28.12.2012
Ověřovatelé zápisu:......................................... .......................................................

p. Ing. Firman Miroslav p. Horvát Milan

........................................................

starosta


Vytvořeno 3.10.2022 17:43:50 | přečteno 46x | jiri.virava
load