Zápis č. 8 ZM 28.11.2012

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 28.11.2012 na MěÚ Lysá nad Labem.


Přítomni: p. Mgr. Havelka Jiří

pí Chloupková Marcela

p. Sedláček Tomáš

p. Mgr. Minařík Jaroslav

p. Ing. Gregor Petr

p. Mgr. Kopecký Petr

p. Houštecký Václav

p. Bc. Eliška Petr

p. Mgr. Fajmon Hynek

p. Ing. Osvald Zdeněk

p. Horvát Milan

p. Mgr. Kořista Jan (příchod 17.10 hod.)

p. Ing. Firman Miroslav (příchod 20.15 hod.)

p. Ing. Černohorský Ondřej


Omluven: p. Kolman Josef


I. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a uvedl, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva města a zastupitelstvo tak je usnášeníschopné.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi p. Ing. Osvald Z. a p. Mgr. Fajmon H. Do návrhové komise byli navrženi pí Chloupková M., p. Mgr. Minařík J. a p. Ing. Černohorský O.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen
Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na členy návrhové komise.

Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen
Zápis ze dne 17.10.2012 byl ověřovateli ověřen a ostatním členům zastupitelstva byl dán na vědomí. Pan starosta se dotázal, zda má někdo ze zastupitelů připomínky k zápisu. Vzhledem k tomu, že nikdo neměl k zápisu připomínky, konstatoval pan starosta, že považuje zápis za ověřený.

Pan tajemník přednesl zprávu o plnění usnesení RM.


Příchod p. Mgr. Kořista v 17.10 hod.


S dotazy ke zprávě a v následné diskusi vystoupili:

p. Bc. Eliška P.

p. Sedláček T.

p. Mgr. Kořista J.

p. tajemník

p. Ing. Gregor P.Pan starosta následně přistoupil k projednání a schválení programu zasedání. Navrhl z programu jednání stáhnout bod č. 7, materiál bude předložen až po doplnění všech podkladů. Pan Sedláček předložil návrh na projednání odměn pro členy kontrolního výboru a navrhl program o tento bod rozšířit. Pan starosta k návrhu doplnil, že materiál by mohl být projednán současně se zápisy z kontrolního výboru, pan Sedláček s tímto souhlasil. Dále bylo navrženo na začátek jednání předřadit bod č. 3 navrženého programu (návrh na prodej části pozemku p. č. 2641/2), bod č. 4 navrženého programu (návrh na zveřejnění záměru na prodej částí pozemku p. č. 2641/2), poté bod č. 2 navrženého programu (návrh na zveřejnění záměru na prodej částí pozemku p. č. 694/11). Dále bylo, na základě dotazu p. starosty a p. Bc. Elišky, navrženo na úvod jednání zařadit část diskuse k obecním záležitostem.


Pan starosta nechal hlasovat o navrženém programu.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

proNásledně pan starosta navrhl zasedání ZM ukončit nejpozději ve 24.00 hod. s tím, že v případě, že by některé body nebyly během tohoto zasedání projednány, budou zařazeny do programu zasedání ZM dne 19.12.2012.


Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
II. Diskuse


p. Jirsa - za sportovní organizace se dotázal na rozdělování peněz z hazardních her, informoval o společném jednání komisí, které předložily návrh na rozdělení finančních prostředků a chtějí znát stanovisko RM a ZM, upozornil, že financování sportovních organizací z jiných zdrojů bylo poníženo, vláda i sdružení starostů apelují na to, aby peníze z hazardních her byly sportovním organizacím poskytnuty, pro tyto organizace je to existenční otázka,

p. starosta - návrh komisí byl projednán na pracovním setkání ZM, zastupitelé, kteří se schůzky zúčastnili, návrh na rozdělení peněz podpořili, jedná se o rozdělení 1 mil Kč nad běžnou podporu, návrh bude projednán při schvalování rozpočtu na rok 2013,

p. Sedláček - nemá představu o potřebách organizací, např. o režijních nákladech, požádal o předložení alespoň obecné informace od všech organizací,

p. Jirsa - zpracují přehled a předloží ho zastupitelům, zároveň nabídl možnost uspořádat jednání přímo v prostorách jednotlivých organizací, aby zastupitelé měli možnost blíže se seznámit s provozem, potřebami a fungováním jednotlivých organizací,

p. Sedláček - doplnil, že si váží všech, kteří v organizacích pracují,

p. Denemark - informoval RM o současném stavu – úrovni podpory sport. org. ve srovnání s jinými městy, z materiálu bylo zřejmé, že tělovýchova není prioritou ZM,

p. Mgr. Fajmon – dotaz, kolik peněz z hazardu dostávaly sport. org. v minulých letech,

p. Denemark - nelze určit, kolik peněz bylo konkrétně z hazardu,

p. Jirsa - ne všechny peníze byly poskytovány přímo přes ČSTV, org. využívaly různé zdroje financování, např. různé granty ze sázkových společností (Fortuna, atd.), určitou část přerozdělovalo i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, i financování z tohoto zdroje bylo zastaveno,

p. Ing. Gregor - zúčastnil se pracovního setkání ZM, navrhl navýšit o cca 500 tis. Kč příspěvky sportovním org., ví, že sport není v Lysé v popředí zájmu, proto navrhuje zřídit fond, z kterého by byly organizace financovány, jinak se obává, že s financováním budou potíže, upozornil, že kluby budou mít možnost žádat o peníze i prostřednictvím nově vznikající MAS, např. na rekonstrukce areálů,

p. Jirsa - nápad zřídit fond nebo grant na činnost se mu líbí, připomněl, že sportovci z Lysé mají dobré výsledky, ale mrzí ho, že jsou trochu opomíjeni při oceňování, chybí mu podpora, k financování doplnil, že např. v Benátkách jsou všechna zařízení v majetku města, kluby si shánějí pouze peníze na činnost, pokud by to bylo v Lysé stejně, nemuseli by si vůbec žádat, na činnost by si dokázali sehnat peníze od sponzorů, atd.,

p. starosta - v Benátkách se kluby dohodly, že nemovitosti budou města, u nás si kluby vymínily, že areály budou v jejich vlastnictví, město pak nemůže žádat dotace na cizí majetek,

p. Jirsa - nešlo jim primárně o to, aby areály byly jejich, ale aby vlastníkem už nebyl ČSTV, na vlastnictví netrvají, zváží předání majetku městu,

p. Ing. Osvald - vrátil se k přehledu požadovaném p. Sedláčkem, je třeba ho předat před jednáním ZM o rozpočtu,

pí Černá, ředitelka MŠ Mašinka – v souvislosti se schvalováním rozpočtu pro rok 2013 požádala o vstřícnost tak, aby nebyly snižovány částky na opravdu důležité akce, které je třeba dotáhnout dokonce, pokud se některá akce rozdělí např. do více let, nese sebou některé náklady opakovaně (např. malování),

pí Bc. Michňová, ředitelka MŠ Dráček – podpořila žádost pí Černé, dále uvedla, že se jí možná podaří získat grant, účast města by byla 10 %, je třeba s tím počítat v rozpočtu,

p. Mgr. Minařík - požádal o více informací ke grantu,

pí Bc. Michňová - výše grantu by mohla být až 2 mil. Kč,

pí Černá - poděkovala p. Bc. Eliškovi za jeho zájem, udělal si čas na návštěvu MŠ, děkuje i zastupitelům, kteří MŠ navštívili dříve,

p. Rýdl Jakub, z řad občanů – dotaz k měření rychlosti MěP, co je účelem, bezpečnost nebo zisk do městského rozpočtu?, porovnával místa měření s mapou na webu Ministerstva dopravy, kde jsou vyznačena nebezpečná místa a zjistil, že místa, kde měří MěP neodpovídají potencionálně nebezpečným úsekům z webu MD ČR,

p. starosta - místa k měření v Lysé byla vybrána na základě požadavků občanů, ale ne všude je možné měřit, úseky navržené k měření schvaluje PČR, měření je možné pouze na schválených úsecích, jinde MěP měřit nesmí,

p. Bc. Přibyl, ředitel MěP – PČR nejen úseky schvaluje, ale i určuje, tzn., že některé navržené úseky nepovolí, ale naopak určí úsek jiný,

p. Rýdl - pak by MěP měla měřit otevřeně a ne se schovávat, přijde mu, že účelem je vybrat pokuty,

p. starosta - měření rychlosti je pouze jedna z činností, MěP měří jen asi 1 x týdně, pokud by účelem skutečně bylo naplnění pokladny, mohla by se zřídit hlídka jen pro účely měření,

p. Mgr. Kořista – má p. Rýdl na mysli konkrétní úsek?,

p. Rýdl - ul. Poděbradova, MěP měří cca 180 m před přejezdem, stojí tak, aby nebyla vidět,

p. Bc. Přibyl - Poděbradova ul. byla původně vypuštěna z měřených úseků, ale na žádost občanů byla do měření znovu zařazena,

p. starosta - na konci ulice je areál firmy Unispo, mají cca 100 zaměstnanců, není tam ani chodník, ani veřejné osvětlení, jedná se o potencionálně nebezpečný úsek, měření je v Lysé především v rámci prevence, další opatření je např. umístění info radarů,

p. Bc. Přibyl - doplnil, že neví o tom, že by se strážníci speciálně „maskovali“.


III. Návrhy ke schválení

1. Návrh na prodej části obecního pozemku p. č. 2641/8, k. ú. Lysá n. L.


RM dne 23.10.2012 usnesením č. 594 projednala návrh na prodej části obecního pozemku v k.ú. Lysá n. L.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. starosta

p. Mgr. Kořista

p. Mgr. Fajmon
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM prodej části z obecního pozemku p. č. 2641/2, nově označené geodetickým plánem č. 2626-76/2012 jako p. p. č. 2641/28 o vým. 36 m2, kultura ostatní plocha, k. ú. Lysá n. L., manželům Soně a Romanovi Čadkovým, Lom 1008, Lysá n. L., za částku 500,- Kč/m2. Nabyvatelé uhradí geodetické zaměření, zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Mgr. Kořista J.

pro
2. Návrh na zveřejnění záměru na prodej částí z obecního pozemku p. č. 2641/2, k. ú. Lysá nad Labem.


RM návrh projednala usnesením č. 593 dne 23.10.2012.


  V diskusi k bodu vystoupili:

p. starosta

p. Mgr. Fajmon H.

p. Mgr. Kořista J.

p. Sedláček T.

p. Mgr. Kopecký P.

p. Ing. Černohorský O.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje zveřejnění záměru na prodej částí z pozemku p. č. 2641/2, dle žádosti paní Dagmar Bendlové a pana Milana Srpa, Lom 1970, Lysá n. L., a paní Martiny Macurové, Ve Skále 1609, Lysá n. L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se
3. Návrh zveřejnění záměru na prodej částí z obecního pozemku p. č. 694/11, k. ú. Lysá nad Labem.


RM návrh projednala usnesením č. 659 dne 20.11.2012.
V diskusi k bodu vystoupili:

p. starosta

p. Mgr. Minařík J.

p. Ing. Kopecký V., vedoucí OSMI

p. Mgr. Kořista J.

p. Sedláček T.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Mgr. Kopecký P.

p. Ing. Osvald Z.

pí Ing. Čížková J., vedoucí SÚ

žadatelka
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 694/11 o vým. 1654 m2, kultura trvalý travní porost, k. ú. Lysá n. L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.


Výsledek hlasování: pro: 1 hlas

proti: 8 hlasů

zdržel se: 4 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

proti

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

protip. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se
4. Návrh na zveřejnění záměru na prodej části z obecního pozemku p. č. 3484/2, k. ú. Lysá nad Labem.


RM zprávu projednala usnesením č. 592 dne 23.10.2012.


 V diskusi k bodu vystoupili:

p. starosta

p. Bc. Eliška P.

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje zveřejnění záměru na prodej části z obecního pozemku p. č. 3484/2 o vým. cca 3,6 m2, kultura ostatní plocha, k. ú. Lysá n. L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.


Výsledek hlasování: pro: 0 hlasů

proti: 6 hlasů

zdržel se: 7 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

zdržela sep. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Mgr. Kořista J.

proti

5. Návrh na prodej částí z obecních pozemků p. č. 72/2 a 72/15, kultura ostatní plocha, k. ú. Litol.


RM zprávu projednala usnesením č. 661 dne 20.11.2012.


 V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Kořista J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. starosta

p. Sedláček T.

p. Mgr. Minařík J.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje geodetické oddělení a následný prodej částí z obecního pozemku p. č. 72/2 a 72/15, oba kultura ostatní plocha, k. ú. Litol, panu J. Svobodovi, Starý Vestec 77. Nabyvatel uhradí geodetické zaměření, zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN.


Výsledek hlasování: pro: 1 hlas

proti: 9 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

proti

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

proti

pí Chloupková M.

zdržela sep. Ing. Černohorský O.

proti

p. Mgr. Kořista J.

proti
6. Žádost o souhlas se změnou Regulačního plánu Vysoká Mez.


Rada města návrh projednala dne 20.11.2012 usnesením č. 692.


 V diskusi k bodu vystoupili:

p. Hladík A., předseda představenstva Družstva Na Vysoké mezi

p. Mgr. Kořista J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. starosta

pí Ing. Čížková J.

p. Ong. Osvald Z.

p. Sedláček T.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM souhlasí s pořízením změny regulačního plánu a upozorňuje Družstvo Na Vysoké mezi, že náklady na změnu regulačního plánu a právní stav hradí žadatel.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
7. Nabídky na odkoupení spoluvlastnického podílu na domu č. p. 47, ul. Sokolská, Lysá n. L.


RM návrh projednala dne 20.11.2012 usnesením č. 663.


 V diskusi k bodu vystoupili:

p. starosta

p. Mgr. Kořista J.

p. Mgr. Minařík J.

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Fajmon H.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM neschvaluje:

a) výkup spoluvlastnického podílu o velikosti ideální 1/18 na domu č. p. 47, ul. Sokolská, Lysá n. L., od paní Mgr. Heleny Bittnerové, U Stadionu 1405, Lysá n. L., a spoluvlastnického podílu o velikosti ideální 1/18 na domu č. p. 47, ul. Sokolská, Lysá n. L., od paní Ing. Marie Pospíchalové, V Prokopě 1547, Čelákovice, každý za částku 550.000,- Kč,

b) výkup spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 6/90 na domu č. p. 47, ul. Jedličkova, Lysá n. L., od paní Milušky Kouřilové, Chaloupky 582, Veselí nad Moravou, ve výši 749.000,- Kč,

c) ukládá RM připravit prohlášení vlastníka budovy, domu č. p. 47, ul. Sokolská, Lysá nad Labem, o rozdělení domu na bytové jednotky a společnéprostory.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasy

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro


p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

8. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Litol od Středočeského kraje.


RM návrh projednala usnesením č. 657 dne 20.11.2012.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. starosta

p. Mgr. Kořista J.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků p. č. 309/3, 309/4, 309/5, 309/10, 309/17, 309/18, 323/6 a 323/25, k. ú. Litol, z vlastnictví Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, do vlastnictví Města Lysá n. L.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro9. Žádost o uzavření splátkového kalendáře s pí Marií Kiňovou.


RM projednala návrh usnesením č. 629 dne 06.11.2012.

Pan starosta navrhl následující dva body (bod 9 a 10) projednat společně, jedná se o body stejného typu, uzavření splátkových kalendářů.


Ve společné diskusi ke splátkovým kalendářům vystoupili:

p. starosta

p. Mgr. Kořista J.

p. Sedláček T.

p. Mgr. Minařík J.

p. Mgr. Fajmon H.

pí Chloupková M.

p. Ing. Kopecký V.

p. Horvát M.

p. Ing. Osvald Z.


Příchod p. Ing. Firman M. ve 20.15 hod.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní Marií Kiňovou, Sportovní 602, Milovice – Mladá, za podmínek sjednaných na odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury, dne 29.10.2012.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat. Pan Sedláček a p. Mgr. Minařík mimo jednací místnost.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

mimo

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
10. Žádost o uzavření splátkového kalendáře s pí Blankou Grofovou.

RM návrh projednala dne 06.11.2012 usnesením č. 630.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní Blankou Grofovou, Sportovní 601, Milovice, na měsíční splátku ve výši 1.500,- Kč.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat. Pan Sedláček a p. Mgr. Minařík mimo jednací místnost.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

mimo

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM připravit návrh na doplnění Pravidel pro hospodaření s byty ve vlastnictví Města Lysá nad Labem ve smyslu diskuse ZM, tj. postup při vymáhání dlužného nájemného.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

protip. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
11. Žádost o prodloužení termínu realizace stavby Lysá nad Labem – kNN Masarykova.

RM návrh projednala dne 23.10.2012 usnesením č. 597.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. starosta
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) schvaluje realizaci stavby Lysá nad Labem, kabelová přípojka NN pro parc. č. 619/6, k. ú. Lysá n. L., č. projektu IV-126008930, a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek p. č. 3451/31, k. ú. Lysá n. L., za cenu dle platného ceníku města. Cena bude navýšena o DPH a investor uhradí kolek pro vklad do KN.

Podmínky souhlasu:

- práce budou provedeny o některém víkendu v měsíci dubnu roku 2013, mimo termíny konání výstav na Výstavišti Lysá n. L.,

- otevření chodníku a uvedení do původního stavu provede na náklady žadatele firma PSVS, a. s., aby zůstaly zachovány záruční lhůty na zrekonstruovanou Masarykovu ulici,

b) revokuje usnesení č. II/6 b, ze dne 11.04.2012.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
12. Návrh na uzavření plánovací smlouvy o výstavbě veřejné infrastruktury v lokalitě Drážky a žádost o uzavření Smlouvy o právu provést stavbu.

RM návrh projednala usnesením č. 635 dne 06.11.2012.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. starosta

p. Mgr. Kořista J.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje návrh plánovací smlouvy o výstavbě veřejné infrastruktury (komunikace, inženýrské sítě, plynovod, veřejné osvětlení) v lokalitě Drážky dle návrhu č. 1 a uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na obecních pozemcích p. č. 866/16, 866/35, 866/36, 833/2, 833/8, 866/71 a 866/9, vše k. ú. Lysá n. L., s Družstvem Drážky pro výstavbu vedení vodovodního potrubí, kanalizačního řadu, kabelového vedení, veřejného osvětlení, kabelového vedení datových sítí, vsakovacího drénu a komunikací.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
Pan starosta navrhl následující body (bod č. 13, 14, 15 a 16) projednat společně, jedná se o body stejného typu, věcná břemena.


13. Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro el. přípojku pro č. p. 53/46, Lysá nad Labem – Litol.


RM návrh projednala dne 06.11.2012 usnesením č. 636.


Ve společné diskusi k věcným břemenům vystoupili:

p. Mgr. Kořista J.

p. Horvát M.

p. starosta

pí Chloupková M.

p. Mgr. Fajmon H.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6012769/2 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemek p. č. 54/21, k. ú. Litol. Cena za zřízení věcného břemene je 1.000,- Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
14. Žádost o vydání souhlasu k umístění stavby Rozšíření optické sítě LysaFree – FTTH U Vodárny II.


RM návrh projednala dne 06.11.2012 usnesením č. 637.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje:

a) umístění stavby Rozšíření optické sítě LysaFree – FTTH U Vodárny II dle přiloženého situačního výkresu,

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s LysaFree na obecní pozemky p. č. 3605/1 a 3760, k. ú. Lysá n. L. Zřízení věcného břemene bude bezúplatné. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro15. Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu Lysá nad Labem – Poděbradova – posílení vedení NN.


RM návrh projednala dne 20.11.2012 usnesením č. 678.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-6001251/VB/1 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemky p. č. 3468 a 3472/5, k. ú. Lysá n. L., s cenou za zřízení věcného břemene 3.900,- Kč plus DPH. Investor uhradí náklady na vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
16. Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu Lysá nad Labem, VN, kVN, TS, kNN, pro 21 RD.


RM návrh projednala dne 20.11.2012 usnesením č. 679.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-6015006/01 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemky p. č. 3599 a 3605/1, k. ú. Lysá n. L. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí náklady na vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

17. Rozpočtové opatření – úpravy rozpočtu na rok 2012.


RM návrh projednala dne 21.11.2012 usnesením č. 685.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. starosta

pí Ing. Polenová I., vedoucí FO

p. Ing. Firman M.

p. Sedláček T.

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Kořista J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Osvald Z.

p. Mgr. Minařík J.

p. Bc. Eliška P.

pí Chloupková M.

p. Mgr. Kopecký P.

p. Ing. Kopecký V., vedoucí OSMI
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje rozpočtové opatření – úpravu rozpočtu na rok 2012.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat. Pan Ing. Gregor mimo jednací místnost.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

mimo

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

proti

p. Mgr. Kořista J.

pro
Pan Mgr. Fajmon navrhl uložit RM a SMI předložit návrh na řešení vymáhání dlužného nájemného za pronájem nebytových prostor. Pan Ing. Kopecký V., vedoucí OSMI, uvedl, že pohledávky se z větší části daří vymáhat, zbytek je v řešení, na příští jednání ZM připraví přehled. Pan Mgr. Fajmon na základě tohoto sdělení návrh stáhnul, hlasování neproběhlo.


18. Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 3/2012, o místním poplatku za provozování systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


RM návrh projednala dne 06.11.2012 usnesením č. 646.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Bc. Eliška P.

p. Ing. Osvald Z.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Gregor P.

p. Sedláček T.

p. Horvát M.

pí Chloupková M.

p. Mgr. Minařík J.

p. Houštecký V.

p. Ing. Firman M.

p. Mgr. Kopecký P.

p. starosta

p. Mgr. Kořista J.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM připravit na příští zasedání ZM tři návrhy stanovení výše místního poplatku za provozování systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
19. Návrh na začlenění města Lysá nad Labem do územní působnosti partnerství v rámci nově vznikající MAS v území ORP Lysá nad Labem.


RM návrh projednala dne 20.11.2012 usnesením č. 686.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. starosta

pí Chloupková M.

p. Houštecký V.

p. Ing. Gregor P.

p. Sedláček T.

p. Mgr. Kořista J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Osvald Z.

p. Bc. Eliška P.

p. Ing. Firman M.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje začlenění města Lysá n. L. do územní působnosti místního partnerství v rámci nově vznikající MAS na území ORP Lysá n. L. a přípravu Integrované strategie území v katastrálním území své obce.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat. Pan Ing. Černohorský mimo jednací místnost.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

mimo

p. Mgr. Kořista J.

pro
20. Návrh na prodej obecního pozemku p. č. 897/2, k. ú. Lysá nad Labem.


Návrh předložil p. Mgr. Fajmon H., RM návrh neprojednávala.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Fajmon H.

p. starosta

pí Chloupková M.

p. Horvát M.

p. Mgr. Kořista J.

p. Ing. Gregor P.

pí Ing. Čížková J.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá:

a) starostovi města projednat s pí Pechalovou odkoupení pozemku města,

b) RM zveřejnit záměr na prodej městského pozemku p. č. 897/2, k. ú. Lysá n. L.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se
21. Návrh na novelizaci obecně závazné vyhlášky č. 1/2009, o městských symbolech, významných dnech a vyznamenáních.


Návrh předložil p. Bc. Eliška P., RM návrh neprojednávala.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Bc. Eliška P.

p. starosta

p. Mgr. Minařík J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Sedláček T.

p. Mgr. Kopecký P.

pí Chloupková M.

p. Horvát M.

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Kořista J.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje změnu Obecně závazné vyhlášky č. 1/2009, o městských symbolech, významných dnech a vyznamenáních, o bod ve znění „Osoba, navržená na udělení vyznamenání, doloží čestným prohlášením, že aktivně nespolupracovala s nacistickým nebo komunistickým režimem.“


Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 7 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

proti

pí Chloupková M.

zdržela sep. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se
Pan Mgr. Fajmon navrhl přednostně projednat uzavření mandátní smlouvy na zajištění dopravní obslužnosti.


Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
22. Návrh mandátní smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti pro rok 2013.


Návrh RM projednala dne 20.11.2012 usnesením č. 656.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. starosta

p. Sedláček T.

p. Mgr. Fajmon H.

pí Chloupková M.

p. Mgr. KořistaPan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá starostovi města jednat ve věci závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území okresu Nymburk pro rok 2013, a s tím spojených úhrad, o možnosti využití finančních rezerv z minulých let tak, aby maximální výše příspěvku činila 100,- Kč/občana.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela sep. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
23. Zajištění zápisů ze zasedání ZM písemnou formou.


Návrh předložil p. Ing. Gregor P., RM návrh neprojednávala.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Sedláček T.

p. Ing. Gregor P.

p. starosta

p. Bc. Eliška P.

p. Mgr. Kořista J.

pí Šťastná, vedoucí OVV

p. Mgr. Kopecký P.

p. Mgr. Fajmon H.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá starostovi města zabezpečovat od jednání ZM dne 28.11.2012 opět klasický zápis z jednání písemnou formou tak, jak bylo dlouhodobě prováděno s detailním popisem vystoupení všech přítomných zastupitelů a zvukový záznam z jednání ponechat pouze jako doplňkový dokument a podklad pro zapisovatelku, příp. pro doplnění a změnu textu, pokud by si některý ze zastupitelů stěžoval, že jeho záznam je neúplný, anebo zkreslený.


Výsledek hlasování: pro: 4 hlasy

proti: 2 hlasy

zdržel se: 8 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela sep. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

23. Doplnění Jednacího řádu ZM.


Návrh předložil p. Ing. Gregor P., RM návrh neprojednávala.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Sedláček T.

p. Ing. Gregor P.

p. starosta

p. Mgr. Fajmon H.

p. Mgr. Kořista J.

pí Šťastná, vedoucí OVV


Navrhovatel, po diskuzi k bodu, při které došlo k vyjasnění problému, svůj návrh stáhl, o návrhu nebylo hlasováno.


II. Diskuse - pokračování:


p. Sedláček - uvedl, že má písemné vyjádření k zápisům z KV a činnosti výborů obecně a požádal, aby byl k zápisu z jednání přiřazen jako příloha,

p. starosta - uvedl, že zprávy z jednání KV, a ani zmiňovaný dokument, nebyly na dnešním jednání projednány, proto ho nelze připojit k zápisu z dnešního jednání, p. Sedláček může o přiložení požádat na příštím zasedání ZM, kde budou zprávy projednány,

p. Sedláček - chce předložit zprávu o výstavbě objektů občanské vybavenosti v areálu bývalé Fruty,

p. starosta - zprávu zpracuje, ale nestihne ji připravit na příští zasedání ZM,

p. Mgr. Fajmon - konstatoval, že ze smlouvy vyplývá, že ZM bude pravidelně informováno o postupu prací, zprávu má předkládat investor,

- připomněl, že na příštím ZM má dojít k vyhodnocení plnění OZV o hazardu,

p. starosta, p. tajemník – termín vyhodnocení hlídají, pan tajemník připravuje materiál k projednání,

p. Mgr. Kořista – do pátku 29.11.2012 je nutné rezervovat místa na školení k MAS,

p. starosta - požádal o zaslání kontaktu, rezervaci zajistí.


V. Interpelace


S interpelací nikdo nevystoupil.Pan starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva města ve 00.05 hod. ukončil.
Zapsala: Procházková L.

Zápis vyhotoven dne: 03.12.2012
Ověřovatelé zápisu:......................................... .......................................................

p. Ing. Osvald Zdeněk p. Mgr. Fajmon Hynek

........................................................

starosta


Vytvořeno 3.10.2022 17:43:13 | přečteno 24x | jiri.virava
load