Zápis č. 7 ZM 17.10.2012

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 17.10.2012 na MěÚ Lysá nad Labem.


Přítomni: p. Mgr. Havelka Jiří

pí Chloupková Marcela

p. Sedláček Tomáš

p. Mgr. Minařík Jaroslav

p. Ing. Gregor Petr

p. Mgr. Kopecký Petr

p. Houštecký Václav

p. Kolman Josef

p. Bc. Eliška Petr

p. Mgr. Fajmon Hynek

p. Ing. Osvald Zdeněk

p. Horvát Milan

p. Mgr. Kořista Jan

p. Ing. Firman Miroslav


Omluven: p. Ing. Černohorský Ondřej


I. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a uvedl, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva města a zastupitelstvo tak je usnášeníschopné.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi p. Ing. Gregor P. a p. Kolman J. Do návrhové komise byli navrženi pí Chloupková M., p. Bc. Eliška P. a p. Mgr. Kořista J.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Mgr. Kořista J.

pro
Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na členy návrhové komise.

Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Mgr. Kořista J.

pro
Zápis ze dne 05.09.2012 byl ověřovateli ověřen a ostatním členům zastupitelstva byl dán na vědomí. Pan starosta se dotázal, zda má někdo ze zastupitelů připomínky k zápisu. Vzhledem k tomu, že nikdo neměl k zápisu připomínky, konstatoval pan starosta, že považuje zápis za ověřený.

Pan tajemník přednesl zprávu o plnění usnesení RM.


S dotazy ke zprávě a v následné diskusi vystoupili:

p. Mgr. Kořista J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Sedláček T.

p. Ing. Gregor P.

p. Ing. Osvald Z.

p. starosta

pí Chloupková

p. tajemníkPan starosta následně přistoupil k projednání a schválení programu zasedání. Navrhl doplnit program jednání o projednání revokace usnesení ze zasedání ZM dne 11.04.2012 č. II/6, a to proto, že ZM tímto bodem schválilo prodej pozemku p. Plevovi, ale p. Pleva požádal o změnu usnesení tak, aby jako kupující byl uveden on i jeho manželka, pí Petra Plevová. Bod bude zařazen jako poslední bod ke schválení. Pan Bc. Eliška se dotázal přítomných občanů, jestli někdo další čeká na projednání konkrétního bodu a má zájem o jeho přednostní projednání, a na základě požadavku občanů navrhl zařadit před projednáváním bodů ke schválení část diskuse k obecním záležitostem. Pan starosta doplnil, že navrhuje jako první projednat bod č. 1 – záměr na prodej pozemku, poté zápis z Osadního výboru Byšičky, návrh na změnu regulačního plánu Vysoká mez a návrh na pozemkové úpravy, protože k těmto bodům se osobně dostavili žadatelé a k návrhu na pozemkové úpravy byl jako host pozván p. Ing. Zdeněk Jahn, CSc., ředitel pozemkových úřadů Nymburk a Praha – východ, který k bodu poskytne podrobnější informace. Dále budou následovat body v pořadí dle původně předloženého programu.


Pan starosta nechal hlasovat o navrženém programu.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Mgr. Kořista J.

proII. Diskuse


pí Mgr. Nováková, ředitelka ZŠ J. A. Komenského, Lysá n. L. - požádala, aby při projednávání rozpočtu na rok 2013 byly zohledněny i požadavky na nákup učebnic, platů nepedagogických pracovníků a investice do oprav budovy školy, pí ředitelka připomněla, že ve škole proběhlo několik kontrol a je třeba odstranit zjištěné závady, žádost poslala e-mailem všem členům zastupitelstva,

p. starosta - dotaz, jestli požadavky byly začleněny do návrhu rozpočtu,

pí Mgr. Nováková - ano, vše do návrhu rozpočtu zahrnula,

p. starosta - předloží požadavky pí ředitelky v rámci projednávání rozpočtu,

p. Bc. Eliška - podotkl, že e-mail nedostal a k samotnému požadavku dodal, že navrhuje, aby pí ředitelka vybrala priority,

p. Ing. Gregor - měl stejný návrh, doporučil vytipovat nejdůležitější body.


III. Návrhy ke schválení

1. Zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku.


RM dne 11.09.2012 usnesením č. 513 projednala návrh na prodej části obecního pozemku v k.ú. Lysá n. L.


V diskusi k bodu vystoupili:

MUDr. Rosecký, žadatel

p. Bc. Eliška P.

p. Mgr. Minařík J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Mgr. Kořista J.

p. Ing. Osvald Z.

p. Ing. Firman M.

p. Sedláček T.

pí Ing. Čížková, vedoucí stavebního úřadu

pí Chloupková M.

p. Mgr. Kopecký P.

p. starosta


Pan Mgr. Kopecký navrhl neschválit prodej, pan starosta navrhl schválit záměr na pronájem části pozemku.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) neschvaluje zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p.č. 2566/1, kultura ovocný sad, k.ú. Lysá n. L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění,

b) ukládá RM zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.č. 2566/1, kultura ovocný sad, k.ú. Lysá n. L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Mgr. Kořista J.

proti
IV. Informativní zprávy


1. Zápis z jednání Osadního výboru Byšičky.


RM projednala zápis dne 09.10.2012 usnesením č. 582.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Koštíř, předseda OV

p. starosta

p. Sedláček T.

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Kořista J.

p. Horvát M.

p. Bc. Eliška P.

p. Houštecký V.

pí Chloupková M.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) bere na vědomí zápis z Osadního výboru Byšičky ze dne 16.09.2012,

b) ukládá RM předložit při zpracovávání návrhu rozpočtu na rok 2013 body 1 – 3 zápisu z jednání Osadního výboru Byšičky dne 16.09.2012 ZM k projednání.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Mgr. Kořista J.

pro
III. Návrhy ke schválení - pokračování


2. Žádost o změnu regulačního plánu – Změna likvidace splaškových vod oblasti Lysá nad Labem – Litol – vysoká mez, k. ú. Litol.


RM zprávu projednala usnesením č. 581 dne 09.10.2012.


  V diskusi k bodu vystoupili:

p. starosta

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ

p. Hladík, předseda představenstva Družstva na Vysoké mezi

p. Sedláček T.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Bc. Eliška P.

p. Ing. Osvald Z.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) odkládá projednání žádosti o změnu regulačního plánu (RP) Družstva na Vysoké mezi, týkající se změny likvidace splaškových vod,

b) starostovi města zajistit od provozovatele vodovodního a kanalizačního řadu, firmy Stavokomplet, s. r. o., předložení návrhu řešení, které by umožňovalo napojení kanalizace z lokality Vysoká mez, Lysá n. L., Litol, do kanalizace v ul. Na Vysoké mezi.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Mgr. Kořista J.

pro


3. Návrh na zahájení prací na komplexních pozemkových úpravách.


RM návrh neprojednávala.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. starosta

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Z. Jahn, CSc., ředitel poz. úřadů Nymburk a Praha – východ

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Kopecký P.

pí Chloupková M.

p. Horvát M.

p. Ing. Firman M.

p. Mgr. Kořista J.

pí Pilařová, vedoucí odb. ŽP

p. Sedláček T.

p. Bc. Eliška P.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) RM:

1. projednat s největšími vlastníky zemědělských pozemků v k.ú. města možnost jejich zapojení do procesu komplexní pozemkové úpravy,

2. informovat v městském časopise LISTY vlastníky zemědělských pozemků o zájmu města na provedení komplexní pozemkové úpravy.

b) Starostovi města:

1. podat jménem města nejpozději do 31.12.2012 u Pozemkového úřadu Nymburk žádost o zahájení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. města Lysá n. L.,

2. projednat se starostou obce Přerov nad Labem úpravu katastrální hranice.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Mgr. Kořista J.

pro
4. Návrh na prodej obecního pozemku určeného pro výstavbu rodinného domu v lokalitě Drážky, k. ú . Lysá n. L.


RM zprávu projednala usnesením č. 514 dne 11.09.2012.


 V diskusi k bodu vystoupili:

p. starosta

p. Bc. Eliška P.

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej obecního pozemku p.č. 866/69 o výměře 1.144 m2, k.ú. Lysá n. L., lokalita Drážky, dle schváleného územního plánu sídelního útvaru Lysá n. L., určeného pro výstavbu rodinného domu, p. Jiřímu Robenkovi, bytem Dvorce 1, Lysá nad Labem, za částku 1.212,-Kč/m2. Kupující se v kupní smlouvě zaváže hradit náklady na inženýrské sítě a komunikace pro předmětný pozemek. Kupující dále uhradí daň z převodu nemovitosti a náklady spojené s  úhradou vkladu do KN.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se
5. Žádost paní Evy Bártové o souhlas s oddlužením pro insolvenční řízení.


RM zprávu projednala usnesením č. 538 dne 25.09.2012.


 V diskusi k bodu vystoupili:

p. starosta

p. Sedláček T.

p. Mgr. Kořista J.

p. Ing. Gregor P.

p. Ing. Osvald Z.

pí Chloupková M.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje oddlužení pí Evy Bártové, Sportovní 601, Milovice – Mladá. Souhlas je vysloven pro účely insolventního řízení.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

proti

p. Ing. Gregor P.

zdržel

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se
6. Žádost p. Davida Cásky o odkoupení bytu č. 10 v č.p. 1370, Jedličkova ul., Lysá n. L.


Rada města návrh projednala dne 09.10.2012 usnesením č. 560.


 V diskusi k bodu vystoupili:

p. starosta
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) bere na vědomí žádost p. Davida Cásky o odkoupení bytu 1 + 1, č. 10 v č.p. 1370, Jedličkova ul., Lysá n. L.,

b) neschvaluje zveřejnění záměru na prodej bytu 1 + 1, č. 10 v č.p. 1370, Jedličkova ul., Lysá n. L.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Mgr. Kořista J.

pro
7. Pravidla uzavírání nájemních smluv ve vlastnictví města.


RM návrh projednala dne 09.10.2012 usnesením č. 566.


 V diskusi k bodu vystoupili:

p. starosta

p. Mgr. Kopecký P.

p. Sedláček T.

pí Chloupková M.

p. Horvát M.

p. Bc. Eliška P.

p. Ing. Firman M.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Mgr. Kořista J.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje nové znění Pravidel uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města dle varianty č. I (včetně seznamu uchazečů o uzavření nájmu k bytu).


Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů

proti: 0 hlasy

zdržel se: 7 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje nové znění Pravidel uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města dle varianty č. II (nebude veden seznam uchazečů o uzavření nájmu k bytu odborem SMI).


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 2 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

proti

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá:

a) redakční radě měsíčníku LISTY zveřejnit informaci o podmínkách pronájmu bytu ve vlastnictví města Lysá n. L. a v pravidelných intervalech zveřejňovat aktuální informace o volných bytech,

b) odboru SMI provést kontrolu podnajímání bytů ve vlastnictví města Lysá n. L.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Mgr. Kořista J.

pro
8. Návrh na bezúplatný převod části pozemku – silnice v k. ú- Lysá n. L.


RM návrh projednala usnesením č. 571 dne 11.09.2012.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. starosta

pí Chloupková


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje bezúplatný převod části pozemku z vlastnictví Středočeského kraje, p.č. 3520/1, kultura ost. plocha, silnice, k.ú. Lysá n. L., do vlastnictví Města Lysá nad Labem. Celková výměra pozemku je 42.203 m2. Náklady na geometrický plán, který oddělí převáděnou část, uhradí město Lysá n. L.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Mgr. Kořista J.

pro
Pan starosta navrhl společně projednat body č. 9 – 12, neboť se jedná o body stejného typu, věcná břemena, a otevřel k nim společnou diskusi.


V diskusi k bodům vystoupili:

p. starosta

p. Mgr. Fajmon H.

p. Sedláček T.


9. Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Telefonica O2 Czech Republic, a. s.


RM projednala návrh usnesením č. 573 dne 09.10.2012.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Telefonica 02 Czech Republic, a. s., na obec. pozemky p.č. 3760 a 3605/1, k.ú. Lysá n. L., pro stavbu 71010-005292 VPI Lysá nad Labem, za předpokladu, že se o pozemek budou starat a 4x ročně ho posekají. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Mgr. Kořista J.

pro
10. Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s.

RM návrh projednala dne 11.09.2012 usnesením č. 517.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., o právu stavby č. IV-12-6015479/VB/1 na obec. pozemek p.č. 3521, k.ú. Lysá n. L. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Mgr. Kořista J.

pro
11. Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s..

RM návrh projednala dne 25.09.2012 usnesením č. 531.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-6015253/VB/001 s ČEZ Distribuce, a. s., na obec. pozemky p.č. 2652/3, 2654/2, 3458/2 a 3753, k.ú. Lysá n. L., za podmínky, že přechod přes komunikaci bude řešen protlakem a povrchy chodníků budou uvedeny do původního stavu. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Mgr. Kořista J.

pro
12. Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s. r. o.

RM návrh projednala usnesením č. 565 dne 09.10.2012.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s. r. o., na pozemek p.č. 866/16, k.ú. Lysá n. L., pro stavbu plynárenského zařízení Lysá n. L. v lokalitě Drážky, STL plynovod a přípojky pro 32 RD včetně jeho součástí. Souhlas nabývá platnosti po řádném dokončení probíhající změny právního stavu (vlastnického) k pozemku ve prospěch Města Lysá nad Labem. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Mgr. Kořista J.

pro
13. Návrh na uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo na výstavbu kanalizace.


RM návrh projednala dne 09.10.2012 usnesením č. 575.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Sedláček T.

p. starostaPan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke SOD č. SMI/10/85/OD, ze dne 02.07.2012 na akci „MVR-1090047 – Výstavba a rekonstrukce stokových systémů (ČOV) ve městě Lysá nad Labem“ na opravu tiskové chyby v rozpočtu uvedené již v dodatku č. 2 a následně i v dodatku č. 4. Celková cena díla bez DPH, rezervy a publicity tedy je 22.473.554,53 Kč, ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 4 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Sedláček T.

proti

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se
14. Intenzifikace ČOV Lysá n. L. – změnové listy č. 7 - 16.


RM návrh projednala dne 09.10.2012 usnesením č. 580.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. starosta

p. Ing. Osvald Z.

p. Sedláček T.

p. Ing. Gregor P.

pí Chloupková

p. Ing. Firman M.

p. Horvát M.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení:

1/ ZM schvaluje k akci „Intenzifikace ČOV Lysá nad Labem“:

a) změnové listy č. 7 až 13 v celkové částce 3.982.969,91 Kč za podmínky, že poskytovatel dotace odsouhlasí změnové listy v dané výši,

b) podepsání dodatku č. 3 ke SoD KÚ11/31/od ze dne 25.07.2011 (samozřejmě po opravě tiskové chyby na třetí stráně výše uvedeného dodatku ve slovní rekapitulaci konečné ceny včetně DPH, kde je třeba opravit haléřovou položku ze 72 hal. na 94 hal.).

2/ ZM bere na vědomí k akci „Intenzifikace ČOV Lysá nad Labem“:

a) informaci o postupu prací na akci „Intenzifikace ČOV Lysá nad Labem“,

b) změnové listy č. 14 a 16 na méněpráce v celkové částce 1.175.957,17 Kč a změnový list č. 15 na odpočet rozpočtové rezervy v celkové částce 2.724.101,- Kč.

Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 5 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Mgr. Kořista J.

zdržel seIV. Informativní zprávy - pokračování


2. Informativní zpráva o žádosti pí Mgr. Vonáškové o umístění semaforu v ul. Družstevní, Lysá n. L – Litol.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. starosta

p. Bc. Eliška P.

p. Mgr. Minařík J.

p. Mgr. Kořista J.

p. Bc. Přibyl, ředitel MěP

pí Chloupková

p. Ing. Gregor P.Odchod p. Kolman ve 21.00 hod.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí informativní zprávu – žádost pí Mgr. Vonáškové o umístění semaforu u přechodu pro chodce v ul. Družstevní - U Borku.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Mgr. Kořista J.

pro
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá starostovi města zaslat pí Mgr. Dianě Vonáškové písemnou odpověď na její žádost o instalaci semaforu v ul. Družstevní, Lysá n. L., Litol.

Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Mgr. Kořista J.

pro
3. Informativní zpráva – metodický materiál MV ČR, který reaguje na novelizované znění zákona o místních poplatcích (místní poplatek „za odpad“ dle § 10b).


RM zprávu projednala dne 09.10.2012 usnesením č. 578.

V diskusi k bodu vystoupili:

p. starosta

p. tajemník

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Fajmon H.

pí Chloupková M.

p. Sedláček T.

p. Houštecký V.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) bere na vědomí metodický materiál MV ČR, který reaguje na novelizované znění zákona o místních poplatcích – místní poplatek „za odpad“ dle § 10b,

b) panu tajemníkovi připravit návrh OZV č. 3/2012, o místních poplatcích, v souladu s platnou legislativou, doplněný o závěry z diskuse v RM a ZM.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Mgr. Kořista J.

pro
III. Návrhy ke schválení – pokračování


15. Návrh na revokaci usnesení ZM ze dne 11.04.2012 č. II/6, prodej obecního pozemku.


RM návrh neprojednávala.


Pan starosta k bodu doplnil, že ZM schválilo prodej obecního pozemku p. Plevovi. Následně p. Pleva požádal, zda by bylo možné usnesení změnit tak, aby jako kupující byli uvedeni on i manželka, pí Petra Plevová. Tuto změnu požaduje bankovní instituce, která jim poskytuje úvěr na stavbu.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) revokuje své usnesení ze dne 11.04.2012 č. II/6 – ZM, prodej obecního pozemku p.č. 621/80 o vým. 555 m5, kultura zahrada, k.ú. Lysá n. L., za částku 900,- Kč/m2, panu Jiřímu Plevovi, Sportovní 601, Milovice – Mladá.

b) schvaluje prodej obecního pozemku p.č. 621/80 o vým. 555 m5, kultura zahrada, k.ú. Lysá n. L., za částku 900,- Kč/m2, manželům Jiřímu a Petře Plevovým, Sportovní 601, Milovice – Mladá. Nabyvatelé uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Mgr. Kořista J.

pro

II. Diskuse - pokračování:


p. starosta - pozval zastupitele na akci konanou ke dni vzniku samostatného státu (28.10. – pozvánka předána rovněž písemně) a na schůzi Místní akční skupiny, která se koná dne 23.10. od 17.30 hod. v budově MěÚ Lysá n. L., dále uvedl, že byl stanoven termín projednání PD na rekonstrukci ul. Na Vysoké mezi, zastupitelé budou o termínu vyrozuměni e-mailem,

p. Mgr. Kořista - k plánovanému projednávání PD uvedl, že podobné projednávání s veřejností pořádali v Mladé Boleslavi, přizvali si jako pořadatele zástupce Nadace partnerství, byl uspořádán workshop, poté projednávání, profesionálně získané poznatky z této akce pak dále využili, za pořádání zaplatili 12 tis. Kč, navrhl podobně uspořádat i projednávání v Litoli s tím, že pokud by byl problém s financováním, je ochoten na akci přispět,

p. Ing. Osvald - dotaz, zda nadace partnerství byla pouze v roli moderátora,

p. Mgr. Kořista - akci moderovali, zároveň byl členem jejich týmu i architekt, který k věci poskytl nezaujatý komentář a názor,

p. starosta - doplnil, že všechny připomínky byly předány architektům včetně posudku p. Syrového,

p. Sedláček - souhlasí s návrhem p. Mgr. Kořisty na pořádání veřejného projednání, zároveň se dotázal, jestli architekti už vrátili zapůjčenou PD,

p. starosta - o PD neví, zeptá se,

pí Chloupková - rekonstrukce ulice v Litoli nebude nejspíš v dohledné době realizována, dotázala se, kdy budou zmíněný projekt v Mladé Boleslavi realizovat,

p. Mgr. Kořista - termín realizace neví,

p. starosta - informoval o zkušebním provozu spalovny v Lysé n. L., pravděpodobně bude uvedena do plného provozu, vlastník splnil podmínky integrovaného povolení, stavební úřad bude pouze povolovat stavbu přístřešků, údajně by spalovna měla dodávat teplo na sídliště,

- k lakovně v Litoli uvedl, že ČIŽP uložila lakovně pokutu 100 tis. Kč, polovina je příjmem města, lakovna musí nainstalovat filtry pro odstranění zápachu,

p. Ing. Gregor - předal odboru SŠVZaK podklady k rekonstrukci Muzea B. Hrozného, očekává projednání návrhu v rozpočtu,

p. starosta - odbor návrh na rekonstrukci do návrhu rozpočtu 2013 zapracoval,

p. Ing. Gregor - před cca 3 – 4 měsíci podal podnět na doplnění lavičky k autobusové zastávce naproti poště,

p. starosta - u zastávky je příliš úzký prostor, lavička přímo k zastávce umístit nejde, musela by být kousek od zastávky,

p. Mgr. Kořista - kovové lavičky nejsou dle jeho názoru vhodné, v chladném počasí se na nich nedá sedět,

p. starosta - lavičky byly vybrány cíleně tak, aby na nich nespali bezdomovci,

p. Ing. Gregor - poukázal na přelepování plakátů některých stran před volbami, dále na vytlučené vývěsní skříňky, dodal také, že někteří zástupci KSČM byli napadeni, on sám byl napaden v podchodu v Lysé n. L. Romem, věc šetří policie,

p. Horvát - o útoku se dočetl na internetu,

p. starosta - omluvil se za tiskovou chybu ve volebních materiálech ODS, u jeho osoby bylo uvedeno, že funkci starosty vykonává 3. volební období, správně mělo být uvedeno 2. volební období,

- k přelepování plakátů dodal, že to je třeba řešit s firmou, která výlep zajišťuje,

pí Chloupková - domnívá se, že by si strany měly nechat tisknout menší formáty plakátů, pak by k přelepování asi nedocházelo,

p. Bc. Eliška - upozornil na tlející škeble na březích Labe, původně bylo přislíbeno, že snižování hladiny bude postupné a pak se zkontroluje stav břehů, případně se škeble nahází do vody, to se ale nestalo, jak se bude věc řešit,

pí Pilařová, vedoucí odboru ŽP - o problému neví, ale na základě podnětu bude řešit,

p. Ing. Firman - doplnil, že škeble je chráněný živočich,

- upozornil na špatný stav topolu na poz. u MŠ Brandlova a pionýrského areálu, je nutné nechat ho prořezat,

p. starosta - informoval o firmě Dřevošrot, nabízí likvidaci náletových dřevin za získaný materiál, požádal o podněty, kde by bylo vhodné nabídku firmy využít, některé plochy už vytipoval odbor SMI,

p. Houštecký - navrhl upravit porosty u cesty Lysá n. L. – Dvorce,

p. Ing. Firman - navrhly odstranit všechny velké topoly uvnitř města,

p. Mgr. Kořista - nesouhlasil s plošným odstraněním, pouze na základě posudků,

p. Mgr. Kopecký - souhlasil s p. Houšteckým úprava nutná kolem cesty Lysá n. L. – Dvorce,

p. starosta - upozornil, že město může zasahovat pouze do dřevin rostoucích na městských pozemcích,

p. Mgr. Fajmon - informoval, že prověřil stav suchých stromů, u cesty směrem na Dvorce už vlastník pozemku začal s likvidací,

- k tomu uvedl, že Lysá n. L., resp. její k. ú., je ve správě dvou cestmistrovství, navíc na okraji daných obvodů, dlouhodobě jsou problémy s údržbou komunikací, město by mělo trvat na tom, aby celé jeho území bylo pod jedním správcem,

- informoval o upozornění ČEZu, žádají odstranění náletových dřevin v blízkosti jejich zařízení, pokud vlastník neprovede okleštění sám, provede ho ČEZ, náklady by pak případně mohl vymáhat po vlastníkovi, povinnost ošetřit zeleň se vztahuje i na město, např. v Litoli je vzrostlé křoví, které je nutné prořezat,

- iniciuje opět stížnost na Českou poštu, neustále se tvoří fronty, občané si ztěžují, ale pošta to neřeší, je třeba obrátit se se stížností přímo na generální ředitelství, případně dozorčí radu, situace je neúnosná,

pí Chloupková - stížnost na fungování pošty město řešilo už několikrát, ale samozřejmě se znovu pokusí o zjednání nápravy,

p. Ing. Gregor - doporučil projednat stížnost zároveň s vedoucí pobočky pošty v Lysé,

p. starosta - s vedoucí řešili věc několikrát, jak už uvedla pí Chloupková, obrátí se na generální ředitelství,

p. Houštecký - špatné fungování souvisí i s nevhodnými prostory, pošta je příliš malá,

p. Horvát - i to musí řešit pošta, ne město,

p. Mgr. Minařík - dotaz, v jaké fázi je reklamace zábradlí na nám. B. Hrozného,

p. starosta - reklamaci několikrát urgovali, podle sdělení dodavatele byl problém v ukotvení, ale do konce října musí být stavba dokončena, to je i nejpozdější termín pro vyřízení reklamace,

p. Mgr. Minařík - upozornil na plakátovací plochu na nám. B. Hrozného, je v hrozném stavu,

p. starosta - firma Rengl, která plakátování zajišťuje, má připravenou novou plochu, čeká na vyjádření – souhlas s umístěním – od NPÚ.


Odchod p. Ing. Firman ve 21.50 hod.


p. Mgr. Fajmon - navrhl plochu úplně zrušit,

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ - k umístění plakátovací plochy se nesouhlasně vyjádřila PČR, ale o stanovisku bude rozhodnuto a řízení bude ukončeno,

p. Mgr. Minařík - upozornil na převislé větve, které brání parkování na parkovacích místech v ul. Komenského u zámecké zdi,

- informoval, že stav chodníku v ul. Komenského řešil s p. Ing. Kopeckým, vedoucím SMI,

- dotaz na demontáž kolostavu před školou B. Hrozného,

p. starosta - přemístění kolostavu dohodnuto,

p. Mgr. Kořista - územní plán – jaký je aktuální stav,

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ - dostali několik nesouhlasných nebo podmíněných stanovisek, vyřešeny v dohadovacím řízení, chybí už jen stanovisko ŽP MěÚ Lysá n. L., pak se plán zašle ke kontrole krajskému úřadu, poté bude projednán s veřejností, úpravy už budou pouze v textové části, pokud ZM neschválí další změny, bude další proces už bez finančních nákladů,

p. starosta - po druhém veřejném projednání plánu následuje vydání ÚP, po jeho vydání je jediným opravným prostředkem soudní žaloba,

p. Sedláček - upozornil na špatný stav betonových reklamních laviček, v ul. U Nové hospody se staly terčem vandalismu, je třeba jednat s vlastníkem o údržbě a současně doporučil aby MěP prováděla zvýšený dozor,

- na mršníku břehy pozemku ujíždějí do vody, je tam sloup firmy ČEZ, je třeba je písemně na situaci upozornit,

p. starosta - už ČEZ jednou na tento stav upozorňovali,

p. Sedláček - 1. a 3. schodiště na nám. B. Hrozného, kdy budou opravena - nestejná výška stupňů,

p. starosta - NPÚ nedovolí zásah do schodiště, navíc SÚS nesmí navyšovat výšku komunikace o více jak 3 cm,

p. Sedláček - je to stavební závada a musí se řešit,

už před cca rokem upozorňoval, že zápisy z kontrolního výboru nejsou zveřejňovány na webu města, poslední zápis je z roku 2008, požaduje zveřejňování zápisů, je to dokument, který vypovídá o činnosti výborů, ZM by mělo rozhodnout o zveřejňování, podle jeho názoru by se měly zveřejňovat i zápisy z komisí, to je ale na rozhodnutí RM,

p. starosta - v zápisech jsou osobní údaje, nesmí se zveřejňovat, proto je např. z jednání RM zveřejňováno jen usnesení,

- kontrolní výbor je orgánem ZM, pokud by se zveřejnil zápis z jednání výboru, nebude tam vyjádření ZM, které zápis projednává až následně,

p. Mgr. Kořista - zápis z jednání ZM je taky na dvě části, text + audio, domnívá se, že si občan dá dohromady i zápis z KV a zápis z jednání ZM,

p. Sedláček - nikde není psáno, že zápis z jednání KV je důvěrný, tajný, přísně tajný, vyhrazený, atp.,

p. starosta - kdo zajistí anonymizaci údajů, KV?,

p. Mgr. Kořista - proč ne někdo z úředníků,

p. Sedláček - v KV jsou 2 zástupci ZM a zástupci veřejnosti - zápisy, reps. jejich úprava by měla být věcí samosprávy – odboru VV,

p. Ing. Gregor - v zápisech z KV nejsou osobní údaje, rodné číslo tam nikdy nebylo,

- občané se ptají, jak je možné, že zápisy z KV nejsou na webových stránkách dostupné, on sám nevidí důvod, proč by tam být nemohly, do roku 2008 se zveřejňovaly a nikomu to nevadilo, teď to najednou vadí, občané se ptají na důvod, jestli jsou v zápisech nějaké závažné rozporuplné věci nebo se dokonce vedení města bojí, že je tam něco proti nim?

p. starosta - proč se občané neobrátí na vedení města, aby jim zápisy dalo

p. Ing. Gregor - občané se ptají, proč nejsou zveřejněny, když to všude jinde je,

p. starosta - on podobný dotaz nezaznamenal, nebojí se, ale na něj se nikdo s podobnou žádostí neobrátil,

p. Mgr. Kořista - co nejvíce věcí by mělo být veřejných, lze konzultovat s p. Kužílkem (otevrete.cz),

p. Ing. Osvald - dotaz na katalpu před kinem, žádný strom nepřežije přisypání 30 cm substrátu, umístění pískoviště nebylo podle jeho informací s nikým konzultováno,

p. Ing. Kopecký, vedoucí SMI - jednali s provozovatelem kina, p. Fuchsem, o nápravě, dále dohodnuto, že pokud strom uhyne, na vlastní náklady vysadí nový,

p. Mgr. Fajmon - jedná se o stavební parcelu, kategoricky nesouhlasí s výsadbou stromu na tomto pozemku, stromy jsou ve městě vysazovány bez souhlasu vlastníka pozemku, pozemky jsou tím znehodnoceny,

p. Ing. Gregor - občané se ptají na výstavbu Tesca, jsou nové informace?

- v ul. Na Mlíčníku byly prováděny výkopové práce, občané o tom nebyli v předstihu informováni, došlo k např. k poškození vysazených květin, atd.,

p. starosta - o výkopových pracích neví, informace lze získat u pí Vrbové na OSMI, která překopy povoluje,

- k Tescu – stavba by měla začít příští rok,

p. Ing. Gregor - v areálu bývalé Fruty se dokončuje 2. patro prvního domu, budova má být 4. patrová, takto vysoká budova velmi zastíní okolní nemovitosti, čímž je i znehodnotí,

p. Sedláček - ke stavbě Tesca – občané z ul. Jedličkova dosud nedostali odpověď na petici proti výstavbě Tesca,

p. starosta - ví, že bylo učiněno podání na SÚ, ten se s věcí vypořádal, ale o petici neví, informaci prověří,

p. Mgr. Fajmon - ZM projednávalo protest proti plánovací smlouvě s Tescem (křižovatka pod nadjezdem), o tom ZM rozhodlo hlasováním,

p. starosta - dotaz na KV, měl schválenou činnost na 1. pololetí, dosud nemá všechny zprávy z plánovaných kontrol, nemá ani plán činnosti na druhé pololetí r. 2012,

p. Sedláček, předseda KV - úkoly nedokončeny, důvodem nízká účast členů KV ne jednání, členové se často omlouvají, nejméně chodí p. Jašek a p. Záveský, úkoly proto nejsou ještě dokončeny, p. Pernica prováděl kontroly s MěP (herny), ale nemá ještě dopracovanou zprávu, kontrola zeleně byla přidělena pí Hanzalové, i tam došlo ke zdržení z osobních důvodů – řešila problém s nabouraným autem,

p. starosta - a kontrola ovzduší,

p. Sedláček - p. starosta sám řekl, že takovou kontrolu KV dělat nemůže,

p. starosta - ano, proto došlo ke změně zadání, měla se provést kontrola podkladů,

- ke jmenování kandidátů do OVK uvedl, že KDU – ČSL zaslal návrhy po termínu, navíc prázdné tiskopisy s tím, že členové budou jako obvykle, následně p. Sedláček osočil příslušnou úřednici, že se chce zalíbit vedení, proto kandidaturu neakceptovala, podobné napadání si odpovědná osoba nezaslouží, je zcela nepodložené a nepravdivé, chyba byla jednoznačně na straně volebního zmocněnce, např. Strana zelených podala návrhy hodinu po termínu a sdělení, že návrh nelze přijmout, akceptovala bez problémů, uznali svou chybu, pí Šťastná v ničem nepochybila,

p. Sedláček - v e-mailu napsal, že ví, že si strana musí hlídat termíny, ale předpokládal, že vzhledem k tomu, že jejich zástupci jsou tradičně členy komisí, předpokládal, že bude upozorněn na blížící se termín,

- k pronájmu veřejného prostoru – p. starosta nezná vyhlášku, kterou podepisuje,

p. starosta - jakou vyhlášku má na mysli,

p. Sedláček - vyhlášku o místních poplatcích, bohužel ani RM neví, co je veřejný prostor, přestože je definován stavebním zákonem, p. starosta, resp. RM na základě informace p. starosty, chce 22 tis. Kč za 30 m2 travního porostu, louky, p. starosta je vydřiduch, škodí městu a měl by odstoupit,

p. starosta - jde o buňku umístěnou na pozemku města bez povolení před cca 3 roky,

p. Sedláček - je ochoten zaplatit, ale cena musí být stanovena stejně jako ostatním,

p. starosta - domnívá se, že cena bude předmětem nějakého řízení, pouze se snaží pro město zajistit co nejpříznivější podmínky,

- pokud si někdo něco umístí na cizí pozemek bez souhlasu, je to sprosťárna,

- p. Sedláček by se měl pí Šťastné za nařčení v souvislosti s volbami omluvit,

p. Sedláček - dodal, že se pí Šťastné omluvil písemně,

p. Horvát - k problémům s nízkou docházkou členů KV uvedl, že v bytové komisi, které je členem, měli podobný problém, oslovili stranu, jejíž zástupce se jednání neúčastnil, aby zástupce vyměnila, KV může problém řešit stejně.


V. Interpelace


S interpelací nikdo nevystoupil.


Pan starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva města ve 22.35 hod. ukončil.


Zapsala: Procházková L.

Zápis vyhotoven dne: 22.10.2012


Ověřovatelé zápisu:
......................................... .......................................................

p. Ing. Gregor Petr p. Kolman Josef


........................................................

starosta


Vytvořeno 3.10.2022 17:42:24 | přečteno 20x | jiri.virava
load