Zápis č. 6 ZM 05.09.2012

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 05.09.2012 na MěÚ Lysá nad Labem.


Přítomni: p. Mgr. Havelka Jiří

pí Chloupková Marcela

p. Sedláček Tomáš

p. Mgr. Minařík Jaroslav

p. Ing. Gregor Petr

p. Mgr. Kopecký Petr

p. Ing. Černohorský Ondřej

p. Houštecký Václav

p. Kolman Josef

p. Bc. Eliška Petr

p. Mgr. Fajmon Hynek

p. Ing. Osvald Zdeněk

p. Horvát Milan

p. Mgr. Kořista Jan

p. Ing. Firman Miroslav


I. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a uvedl, že jsou přítomni všichni členové zastupitelstva města a zastupitelstvo tak je usnášeníschopné.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi p. Ing. Firman M. a p. Ing. Černohorský O. Do návrhové komise byli navrženi pí Chloupková M., p. Mgr. Minařík J. a p. Mgr. Kopecký P.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Mgr. Kořista J.

pro
Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na členy návrhové komise.

Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
Zápis ze dne 27.06.2012 byl ověřovateli ověřen a ostatním členům zastupitelstva byl dán na vědomí. Pan starosta se dotázal, zda má někdo ze zastupitelů připomínky k zápisu. Vzhledem k tomu, že nikdo neměl k zápisu připomínky, konstatoval pan starosta, že považuje zápis za ověřený.

Pan tajemník přednesl zprávu o plnění usnesení RM.


S dotazy ke zprávě a následné diskusi vystoupili:

p. Mgr. Kořista J.

p. Sedláček T.

pí Vlastová O. MSc., projektová manažerka

p. Mgr. Minařík J.

p. Bc. Eliška P.

p. starosta

p. Ing. Gregor
Pan starosta následně přistoupil k projednání a schválení programu zasedání. Pan Sedláček uvedl, že v programu není zařazeno projednání Jednacího řádu výborů, měl být projednán jako samostatný bod. Pan starosta uvedl, že bude projednán se zprávou z kontrolního výboru a je jasné, že o jednacím řádu se bude hlasovat v rámci tohoto bodu samostatně. Dále pan starosta navrhl přesunout projednání prodeje pozemků p. Ing. Valtrovi jako bod č. 1, protože na projednání tohoto bodu se dostavil zástupce zájemce, p. Ing. Valtr st. Pan Bc. Eliška se dotázal přítomných občanů, jestli ještě někdo další čeká na projednání konkrétního bodu a má zájem o jeho přednostní projednání a na základě jejich požadavku navrhl jako bod. č. 2 projednat prodej bytů v č.p. 1517, ul. Sídliště, Lysá n. L., a informativní zprávu o správních deliktech projednat jako bod č. 3. Dále uvedl, že řešení uspořádání ul. Na Vysoké mezi by se mělo nejdříve projednat s občany bydlícími v dané lokalitě, proto by ho dnes neprojednával. K projednání tohoto bodu se vyjádřili dále i p. starosta, p. Ing. Gregor, p. Mgr. Kořista a p. Mgr. Fajmon, a dospěli ke shodnému závěru, že vzhledem k tomu, že na zasedání jsou přítomni i projektanti, bod se projedná, zastupitelé mohou požádat projektanty o zodpovězení případných dotazů, ale konečné rozhodnutí ve věci bude následovat až po projednání projektu s veřejností. Pan Bc. Eliška navrhl rovněž projednat zrušení čl. 4 OZV č. 2/2012. Pan starosta shrnul navržené úpravy programy, tj. jako bod č. 1 bude projednán prodej pozemků Ing. Valtrovi, jako bod č. 2 prodej bytů v č. p. 1517, Sídliště, Lysá n. L., jako bod č. 3 informativní zprávu o správních deliktech včetně návrhu na zrušení čl. 4 OZV a jako bod č. 4 PD ul. Na Vysoké mezi, dále budou následovat body v pořadí dle navrženého programu.


Pan starosta nechal hlasovat o navrženém programu.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

proII. Návrhy ke schválení


1. Návrh na prodej obecních pozemků v Litoli.


RM dne 17.07.2012 usnesením č. 433 projednala návrh na prodej obecních pozemků v k. ú. Litol:

st.p.č. 483/1 o výměře 126 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří,

p.p.č.   33/3 o výměře  1.381 m2,  kultura ostatní plocha, ostatní komunikace,

p.p.č. 33/2 o výměře  1.753 m2,  kultura orná půda,

p.p.č.   33/6 o výměře  2.597 m2,  kultura orná půda,

p.p.č. 33/8 o výměře 527 m2,  kultura orná půda,

p.p.č. 33/18  o výměře 239 m2,  kultura ostatní plocha,

p.p.č. 33/20  o výměře 179 m2,  kultura ostatní plocha, ostatní komunikace,

p.p.č. 33/21  o výměře 156 m2,  kultura ostatní plocha,

p.p.č. 31/1 o výměře  2.502 m2,  kultura trvalý travní porost,

p.p.č. 18/19  o výměře 390 m2,  kultura orná půda,

p.p.č. 29/2 o výměře 2.825 m2,  kultura orná půda.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. starosta

p. Bc. Eliška P.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Valtr, otec žadatele

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Kopecký P.

p. Mgr. Minařík J.

p. Mgr. Kořista J.

p. Ing. Osvald Z.

p. Ing. Černohorský O.

pí Chloupková M.

p. Sedláček

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ
Pan Sedláček přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej níže uvedených obecních pozemků v k. ú. Litol:

st.p.č. 483/1 o výměře 126 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří,

p.p.č.   33/3 o výměře  1.381 m2,  kultura ostatní plocha, ostatní komunikace,

p.p.č. 33/18  o výměře 239 m2,  kultura ostatní plocha,

p.p.č. 33/20  o výměře 179 m2,  kultura ostatní plocha, ostatní komunikace,

p.p.č. 33/21  o výměře 156 m2,  kultura ostatní plocha,

panu Ing. Tomáši Valtrovi, Na Brůdku 459, Lysá nad Labem, za částku 200,- Kč/m2 s tím, že platba bude rozložena do dvou splátek. Nabyvatel dále uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN.


Výsledek hlasování: pro: 1 hlas

proti: 10 hlasů

zdržel se: 4 hlasy

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

protip. Ing. Černohorský O.

proti

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej níže uvedených obecních pozemků v k. ú. Litol:

st.p.č. 483/1 o výměře 126 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří,

p.p.č.   33/3 o výměře  1.381 m2,  kultura ostatní plocha, ostatní komunikace,

p.p.č. 33/2 o výměře  1.753 m2,  kultura orná půda,

p.p.č.   33/6 o výměře  2.597 m2,  kultura orná půda,

p.p.č. 33/8 o výměře 527 m2,  kultura orná půda,

p.p.č. 33/18  o výměře 239 m2,  kultura ostatní plocha,

p.p.č. 33/20  o výměře 179 m2,  kultura ostatní plocha, ostatní komunikace,

p.p.č. 33/21  o výměře 156 m2,  kultura ostatní plocha,

panu Ing. Tomáši Valtrovi, Na Brůdku 459, Lysá nad Labem, za částku 200,- Kč/m2 s tím, že platba bude rozložena do dvou splátek. Nabyvatel dále uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

proti

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se
2. Návrh na prodej bytů v č.p. 1517, Sídliště, Lysá nad Labem, znalecké posudky na jednotlivé byty a zpráva o celkových nákladech vynaložených městem na vybudování bytových jednotek.


RM návrh projednala dne 28.08.2012 usnesením č. 483.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. starosta

pí Chloupková M.

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Kořista J.

pí Spoustová, nájemnice bytu v č.p. 1517

p. Toužím, z řad přítomných občanů

p. Ing. Gregor P.

p. Bc. Eliška P.

p. Ing. Černohorský O.

p. Mgr. Minařík J.

p. Ing. Firman M.

p. Horvát M.

p. Mgr. Kopecký P.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Osvald Z.

p. Sedláček T.

pí Fialová, z řad občanů

p. Kolman J.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí celkové finanční náklady vynaložené městem na vybudování bytových jednotek v domě č.p. 1517, Sídliště, Lysá n. L., a znalecké posudky na jednotlivé byty.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej bytů v č.p. 1517, Sídliště, Lysá n. L., za cenu dle znaleckých posudků.Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 7 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

proti

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Sedláček T.

proti

p. Ing. Gregor P.

proti

pí Chloupková M.

protip. Ing. Černohorský O.

proti

p. Mgr. Kořista J.

proti
3. Informativní zpráva o správních deliktech v pohostinských a obdobných zařízeních na území města Lysá nad Labem.


RM zprávu projednala usnesením č. 502 dne 28.08.2012.


 V diskusi k bodu vystoupili:

p. Ing. Dvořák M., tajemník

p. Ing. Černohorský O.

p. Bc. Eliška P.

p. Ing. Firman M.

p. starosta

p. Toužím, z řad občanů

p. Houštecký V.

p. Mgr. Kořista J.

pí Chloupková

p. Bc. Přibyl L., ředitel MěP

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Osvald Z.

p. Hercok, prov.pohost.

p. Skála, prov. pohost.

p. Ing. Firman M.

p. Mgr. Minařík J.

p. Mgr. Kopecký

p. Ing. Gregor

p. Sedláček T.

pí Janková (Kavárna Mlýnek), zástupce provozovatelů pohost. zař.Pan starosta uvedl, že podobně jako při schvalování OZV Města Lysá nad Labem č. 2/2012 nebude o změně OZV hlasovat, protože je na věci osobně zainteresován.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení předložený p. Bc. Eliškou: ZM schvaluje změnu OZV Města Lysá nad Labem č. 2/2012, o zabezpečení veřejného pořádku a užívání veřejných prostranství, a to vypuštění čl. 4.


Výsledek hlasování: pro: 2 hlasy

proti: 8 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh nebyl přijat.

Pan Kolman mimo jednací místnost, pan starosta nehlasoval.


p. Ing. Osvald Z.

proti

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

proti

p. Ing. Gregor P.

proti

pí Chloupková M.

protip. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se
4. Návrh na projednání variantních řešení uspořádání ulice Na Vysoké mezi, Lysá n. L.


Rada města návrh projednala dne 28.08.2012 usnesením č. 507.


 V diskusi k bodu vystoupili:

p. starosta

p. Sedláček T.

p. Kučera L., projektant

p. Mgr. Kořista J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Bc. Eliška P.

pí Fialová, z řad občanů

p. Mgr. Kopecký P.

p. Houštecký V.

p. Ing. Osvald Z.

p. Horvát M.

pí Chloupková M.

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Minařík J.

p. Pavlovič, z řad občanů


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM zorganizovat v měsíci listopadu 2012 veřejné projednání variantních řešení uspořádání ulice Na Vysoké mezi, Lysá n. L. – Litol. Termín jednání doporučuje stanovit v pracovní den nejdříve od 18.00 hod.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
Pan Sedláček zapůjčil projektantům kompletní výtisk č. 2 PD ul. Na Vysoké mezi z r. 1996.


5. Žádost p. Ing. Petra o odkoupení bytu č. 4 v č.p. 1370, Jedličkova ul., Lysá n. L.


RM návrh projednala dne 29.05.2012 usnesením č. 340.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. starosta

p. Mgr. Kořista J.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje zveřejnění záměru na prodej bytové jednotky č. 4 v č.p. 1370, Jedličkova ul. Lysá n. L.


Výsledek hlasování: pro: 0 hlasů

proti: 13 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh nebyl přijat.

Pan Ing. Gregor a p. Ing. Osvald mimo jednací místnost.


p. Ing. Osvald Z.

nehlasoval

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Sedláček T.

proti

p. Ing. Gregor P.

nehlasoval

pí Chloupková M.

protip. Ing. Černohorský O.

proti

p. Mgr. Kořista J.

proti
6. Přidělení dotace z Fondu kultury na rok 2012 (2. kolo).


RM návrh projednala usnesením č. 413 dne 26.06.2012.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Kořista J.

p. starosta

p. Sedláček T.

p. Ing. Firman M.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Černohorský O.

p. Mgr. Minařík J.

p. Ing. Gregor P.


Pan Mgr. Kořista uvedl, že se při hlasování zdrží, protože je členem Spolku rodáků a přítel města Lysá nad Labem.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje přidělení dotace 30.000,- Kč Spolku rodáků a přátel města Lysá nad Labem na akci „Pocta hraběti Šporkovi“.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 4 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se
7. Návrh na prodej obecního st.p.č. 597, k. ú. Litol.


RM projednala návrh usnesením č. 491 dne 28.08.2012.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. starosta

p. Mgr. Minařík J.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej obecního pozemku st. p.č. 597 o vým. 20 m2, kult. zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Litol, manž. Věře a Petrovi Jandlovým, Okružní 1492, Lysá n.L., za částku 500,- Kč/m2. Nabyvatelé uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat. Pan Bc. Eliška mimo jednací místnost.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

nehlasoval

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
8. Návrh na zveřejnění záměru na prodej části z obecního p. p. č. 2641/2, k. ú. Lysá n. L.


RM návrh projednala dne 07.08.2012 usnesením č. 451.


Do diskuse k bodu se nikdo nepřihlásil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje zveřejnění záměru na prodej části z obecního pozemku p.č. 2641/2 o vým. cca 10 m2, kultura ostatní plocha, k.ú. Lysá n. L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat. Pan Bc. Eliška mimo jednací místnost.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

nehlasoval

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
9. Žádost o souhlas s uzavřením splátkového kalendáře.


RM návrh projednala dne 07.08.2012 usnesením č. 457.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. starosta

p. Ing. Osvald Z.

p. Mgr. Jezdinský, z řad občanů


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné s pí Annou Vykydalovou na měsíční splátky ve výši 1.000,- Kč.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat. Pan Bc. Eliška mimo jednací místnost.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

nehlasoval

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
10. Návrh na výpůjčku a darování obecních pozemků Středočeskému kraji.

RM návrh projednala usnesením č. 487 dne 28.08.2012.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. starosta

p. Sedláček T.

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ

p. Mgr. Kořista J.

p. Horvát M.

pí Chloupková M.

p. Mgr. Fajmon H.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Výpůjčku části pozemků dle přiloženého seznamu pozemků po dobu výstavby ve výši 2187 m2 dočasného záboru atrvalého záboru pozemků dle níže uvedeného seznamu pozemků ve výši 5.298 m2,pro stavbu s názvem „II/272 Lysá nad Labem, průtah“ v katastrálním území Lysá n. L., mezi Městem Lysá nad Labem a Středočeským krajem. Dále schvaluje darování částí pozemků trvalého záboru, pro stavbu s názvem „II/272 Lysá nad Labem, průtah“ v k.ú. Lysá n. L. mezi Městem Lysá nad Labem a Středočeským krajem, které po dokončení stavby a vyhotovení geometrického plánu budou stavbou komunikace dotčeny, za předpokladu, že Středočeský kraj Městu Lysá nad Labem umožní bezplatné uložení věcných břemen do jeho pozemků na katastrálním území města. Záměr města o výpůjčce a darování částí pozemků ve vlastnictví Města Lysá n. L. Středočeskému kraji bude řádně vyvěšen na úřední desce.

p.p.č

dočasný zábor m2

trvalý zábor m2

353/12

120

111

353/14


418

2672

129

89

2673/1

1325

322

2673/7


694

2673/8

99

71

2673/22

20

776

2875/16

136

92

2875/54


2

2875/55

8


2875/79

39

37

2876/1


2354

2890/2

71

62

3451/8

65

37

3451/9

2


3451/10

13

28

3451/52

160

205

Celkem

2187

5298


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela sep. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
11. Návrh na přijetí daru v podobě vodovodního a kanalizačního řadu.


RM návrh projednala dne 26.06.2012 usnesením č. 388.


Do diskuse k bodu se nikdo nepřihlásil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje přijetí daru v podobě vodovodního a kanalizačního řadu na pozemcích p. č. 2165/7, 2131/43, 2131/20, 3131/35, k. ú. Lysá n. L., od sdružení vlastníků, zastoupených p. Markem Budňákem, v pořizovací hodnotě 680.000,- Kč bez DPH.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro12. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru.


RM návrh projednala dne 28.08.2012 usnesením č. 500.


V diskusi k bodu vystoupili:

pí Ing. Polenová, vedoucí FO

p. Ing. Firman M.

p. Bc. Eliška P.

p. Sedláček T.

p. starostaPan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 11780/11/LCD ze dne 21.02.2012.

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Mgr. Kořista J.

pro
13. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2012.


RM návrh projednala usnesením č. 492 dne 28.08.2012.


V diskusi k bodu vystoupili:

pí Ing. Polenová, vedoucí FO

p. Ing. Firman M.

p. Sedláček T.

p. Blažek, za odbor SMI

p. Ing. Kopecký, vedoucí SMI

p. Ing. Gregor P.

p. starosta

p. Mgr. Kořista J.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu rozpočtu města Lysá nad Labem na rok 2012. ZM schvaluje, že na výdajové stránce rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací překročen jim stanovený objem výdajů dle jednotlivých oddílů a paragrafů. Rozpočet je rozepsán v závazném členění na úrovni oddílů a paragrafů.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Mgr. Kořista J.

pro
14. Použití již schváleného překlenovacího úvěru.


RM návrh projednala usnesením č. 443 dne 17.07.2012.

Do diskuse k bodu se nikdo nepřihlásil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje použití zbývajících finančních prostředků ze schváleného překlenovacího úvěru na úhradu faktur spojených s dotacemi.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Mgr. Kořista J.

pro
15. Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.


RM návrh projednala dne 17.07.2012 usnesením č. 435.

Do diskuse k bodu se nikdo nepřihlásil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci se Středočeským krajem č. 12/1928/MH/PE/BS pro stavbu „Lysá nad Labem – vodovodní řad v ulici Čelakovského“ a cenou za zřízení věcného břemene 3.600,- Kč vč. DPH.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
16. Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.


RM návrh projednala dne 17.07.2012 usnesením č. 436.

Do diskuse k bodu se nikdo nepřihlásil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-6001870/02/KL s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemky p.č. 322/14, 322/10 a 333/5. Cena za zřízení věcného břemene je 12.900,- Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
17. Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.


RM návrh projednala dne 07.08.2012 usnesením č. 469.

V diskusi k bodu vystoupili:

p. starosta

p. Mgr. Kořista J.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlasí se zřízením stavby „plynárenského zařízení“ s RWE GasNet, s. r. o., na obecních pozemcích p. č. 833/8, 866/71, 866/9, 866/36, 866/35, 833/2, k. ú. Lysá n. L. (lokalita Drážky). Cena za zřízení věcného břemene bude stanovena dle platného ceníku města podle skutečného zaměření a investor uhradí kolek pro vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se
18. Intenzifikace ČOV Lysá n. L.: změnové listy č. 1 – 7 a návrh na prodloužení lhůty výstavby.


RM návrh projednala usnesením č. 445 dne 17.07.2012.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. starosta

p. Bc. Eliška P.

p. Sedláček T.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. GregorPan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje:

a) posunutí termínu dokončení stavby Intenzifikace ČOV ze 4.6.2012 na den 27.8.2012 za podmínky, že tento termín odsouhlasí poskytovatel dotace SFŽP,

b) změnové listy č. 1 až 6 v celkové částce 6.127.060,18 Kč za podmínky, že poskytovatel dotace odsouhlasí změnové listy v dané výši,

c) nabídkovou cenu ve výši 13.323,90 Kč bez DPH na přívod elektřiny do bývalé kalolisovny s tím, že tyto práce budou objednány na samostatnou objednávku po schválení úpravy rozpočtu města pro rok 2012,

d) po dohodě se zhotovitelem prodloužení splatnosti nově vystavených faktur a to tak, že budou splatné v roce 2013. Chybějící částka bude započítána do rozpočtu města pro rok 2013.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 4 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Mgr. Kořista J.

pro
19. Návrh na prodej pozemků p. č. 2166/41 a 2168/1, k. ú. Lysá n. L.


RM návrh neprojednávala.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Fajmon H.

p. Mgr. Kořista J.

p. Sedláček T.

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ

pí Chloupková M.

p. Blažek, odbor SMI

p. starosta
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM:

a) prověřit, zda jsou na obecních pozemcích p.č. 2166/41 a 2168/1 vedeny nějaké inženýrské sítě a jak jsou tyto pozemky nyní pronajaty,

b) provést oddělení části pozemku sloužící pro veřejné dětské hřiště,

c) nabídnout zbývající části pozemků k prodeji majitelům sousedních nemovitostí za částku minimálně 360,- Kč/m2.

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat. Pan Kolman mimo jednací místnost.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

proti

p. Mgr. Kořista J.

proIII. Informativní zprávy


1. Informativní zpráva – vyjádření DI Nymburk ke snížení rychlosti a zákazu průjezdu vozidel váhy nad 12 tun v ul. Družstevní, Lysá n. L., Litol.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. starosta

p. Bc. Eliška P.

p. Mgr. Minařík J.

p. Mgr. Kořista J.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí informativní zprávu – vyjádření DI Nymburk ke snížení rychlosti a zákazu průjezdu vozidel váhy nad 12 tun v ul. Družstevní, Lysá nad Labem – Litol.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
2. Informace o návrhu smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP na akci „Intenzifikace ČOV“.


RM zprávu projednala dne 17.07.2012 usnesením č. 444.

Do diskuse k bodu se nikdo nepřihlásil.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP na akci „Intenzifikace ČOV Lysá nad Labem“ dle předloženého návrhu s tím, že celková částka dotace je ve výši 43.211.181,17 Kč.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
3. Informace o návrzích úprav projektu na akci „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ J. A. Komenského Lysá n. L.


RM zprávu projednala dne 17.07.2012 usnesením č. 447.

V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Fajmon H.

p. Mgr. Kopecký P.

p. Mgr. Minařík J.

p. Sedláček T.

p. starosta

p. Bc. Eliška P.

pí Chloupková M.

p. Ing. Firman M.

pí Vlastová MSc., projektová manažerka MěÚ

p. Ing. Gregor P.

p. Horvát M.

p. Houštecký


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

I. schvaluje úpravu PD na akci „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem“ v tomto rozsahu:

a) rozdělení dráhy skoku do dálky,

b) dvě hřiště na míčové hry sjednotit s povrchem z polyuretanu a oplocení hřiště provést ze sítí na teleskopických trubkách za podmínky, že s tím bude poskytovatel dotace souhlasit,

c) oplocení hřiště prodloužit až na kopec a na druhé straně navázat na stávající oplocení přilehlých nemovitostí za podmínky, že s tím bude poskytovatel dotace souhlasit,

d) připravit inženýrské sítě pro možné budoucí napojení buněk pro zázemí hřiště a instalaci veřejného osvětlení,

II. odkládá projednání dalších změn PD na akci „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem“ do doby projednání návrhu rozpočtu na rok 2013.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela sep. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
Pan Bc. Eliška navrhl schválit úpravu PD v celém rozsahu dle předloženého materiálu.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu PD na akci „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem“ v tomto rozsahu:

a) rozšíření buněk pro zázemí hřiště o velikosti buněk 4 ks 9x3 m soutěžit odděleně v rámci veřejné zakázky s tím, že pokud město nebude disponovat s potřebnými finančními prostředky, bude se zázemí realizovat v dalších letech,

b) dvě hřiště na míčové hry sjednotit s povrchem z polyuretanu a oplocení hřiště provést ze sítí na teleskopických trubkách za podmínky, že s tím bude poskytovatel dotace souhlasit,

c) rozdělit dráhu skoku do dálky,

d) dráhu pro sprint nechat dle projektu, aby nedošlo ke změně umístění zázemí,

e) oplocení hřiště prodloužit až na kopec a na druhé straně navázat na stávající oplocení přilehlých nemovitostí za podmínky, že s tím bude poskytovatel dotace souhlasit.


Výsledek hlasování: pro: 3 hlasů

proti: 6 hlasů

zdržel se: 6 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

proti

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

protip. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se
4. Rozbor hospodaření města do 20.08.2012.


RM zprávu projednala dne 28.08.2012 usnesením č. 501.

V diskusi k bodu vystoupili:

pí Ing. Polenová, vedoucí FO

p. Ing. Gregor P.

p. Ing. Firman M.

p. Mgr. Fajmon H.

p. starostaPan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí rozbor hospodaření do 20.08.2012 a finanční situaci města.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat. Pan Bc. Eliška mimo jednací místnost.p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

nehlasoval

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro
p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

5. Informativní zpráva o správních deliktech v pohostinských a obdobných zařízeních na území města.


RM zprávu projednala dne 28.08.2012 usnesením č. 502.

Diskuse k bodu proběhla společně s projednáváním změny OZV Města Lysá nad Labem č. 2/2012, o zabezpečení veřejného pořádku a užívání veřejných prostranství (bod č. II/3).


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí informativní zprávu o správních deliktech v pohostinských a obdobných zařízeních na území města.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat. Pan Bc. Eliška mimo jednací místnost.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

nehlasoval

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
6. Informativní zpráva o umístění dopravních značek IS 23.


RM zprávu projednala dne 28.08.2012 usnesením č. 504.

V diskusi k bodu vystoupili:

p. starosta

pí Ing. Novotná, vedoucí OD

pí Chloupková M.

p. Mgr. Kopecký P.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Firman M.

p. Horvát M.

p. Sedláček T.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) bere na vědomí informativní zprávu o umístění dopravních značek IS 23 (kulturní nebo turistický cíl) podél dálnice a rychlostní silnice,

b) odkládá rozhodnutí o případném umístění dopravních značek IS 23 (kulturní nebo turistický cíl) podél dálnice a rychlostní silnice do doby projednání návrhu rozpočtu na rok 2013.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

nehlasoval

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se
7. Zápis z jednání kontrolního výboru dne 22.08.2012.


RM zprávu neprojednávala.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Sedláček T.

p. Mgr. Minařík J.

p. Ing. Gregor P.

p. starosta

pí Chloupková

p. Mgr. Kořista J.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje změnu Jednacího a organizačního řádu výborů zastupitelstva města Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 3 hlasů

zdržel se: 5 hlasů

Návrh nebyl přijat. Pan Mgr. Fajmon mimo jednací místnost.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela sep. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru dne 22.08.2012.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat. Pan Mgr. Fajmon mimo jednací místnost.p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

proIV. Diskuse:


p. Bc. Eliška - dotaz na OD, zda se řeší situace kolem křižovatky ve Staré Lysé,

pí Ing. Novotná, vedoucí OD – situace se řeší, o výsledku podá informaci,

p. Bc. Eliška - strom u kina usychá, jak se bude řešit,

pí Pilařová, vedoucí ŽP - strom je majetkem města, podnět musí podat vlastník,

p. Blažek, odbor SMI - strom je udušeny pískem z pískoviště, odbor ve věci jedná, pokusí se strom zachránit, pokud se to nepovede, bude zajištěna náhradní výsadba na náklady viníka,

p. Mgr. Fajmon - pozemek je určen k výstavbě, strom by se měl přemístit, v případě nové výsadby umístit jinam, na tomto pozemku je nevhodně vysazen,

- připomněl 7 suchých stromů kolem krajských silnic na katastru města, doporučuje řešit,


00.45 hod. - odchod p. Ing. Firman, p. Kolman,


pí Pilařová - zástupci SÚS byli pozváni dnes na schůzku, nikdo se nedostavil, budou dál jednat,

p. Mgr. Fajmon - u restaurace Dalas hrozí zřícení městských stromů,

p. Mgr. Minařík - před budovou ZŠ B. Hrozného navrhl demontovat stojan na kola, není využívaný, už řešili úraz,

p. starosta - je dohodnutý přesun na místo, kde bude využíván,

p. Mgr. Minařík - dotaz na reklamaci zábradlí,

p. starosta - předáno k reklamaci, na odstranění závady se pracuje,

p. Mgr. Minařík - dotaz na řešení parkování před školou T.G.M.,

p. starosta o situaci ví, bude se řešit,

p. Ing. Černohorský - požádal o informace k výstavbě Tesca,

p. starosta - investice přesunuta na rok 2013, je podána žádost o prodloužení termínu náhradní výsadby,

pí Pilařová - doplnila, že je naplánována schůzka, kde se dohodnou podrobnosti, je zahájeno řízení o připojení OC,

p. Sedláček - spirálové stojany nejsou vhodné pro kola,

- na parkovišti v ul. Sokolská doporučil udělat vodorovné dopravní značení, někdy auto zaparkuje špatně a zabere zbytečně dvě parkovací místa,

p. Ing. Gregor - má k dispozici návrhy na rekonstrukci budovy Muzea B. Hrozného včetně návrhu na financování, kdo bude mít zájem, jsou u něj k dispozici,

p. Horvát - upozornil na špatný stav domu v ul. Masarykova, naproti restauraci U Krále Václava, odpadávají kameny,

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ - v minulosti již SÚ nařídil nezbytné udržovací práce, ty byly provedeny, udělá novou kontrolu,

p. Mgr. Kopecký - na trase mezi staronovou a starou školou je rovněž dům v havarijním stavu, chodce ohrožuje odpadávající omítka,

pí Ing. Čížková - i zde SÚ nařídil nezbytné udržovací práce, a to u několika sousedících nemovitostí, někteří z vlastníků práce provedli, jedna z nemovitostí byla prodána jinému vlastníkovi, SÚ stav prověří,

p. Mgr. Kořista - výhrady ke katalpě (strom u kina), vadí mu jeho poškození,

- výhrady k zábradlí – nepamatuje si, že by mělo být svítící, kombinace různých typů zábradlí se mu nelíbí,

- požádal o informace k ROPIDu


01.00 hod. - odchod p. Houštecký,


p. starosta - zodpověděl dotaz k ROPIDu,

p. Mgr. Kořista - dotaz k provozu spalovny,

pí Pilařová - vlastník má platné integrované povolení, spalovna zahájila zkušební provoz, zaslali informaci, že bude prováděno kontrolní měření,

p. Mgr. Kořista - žádost o informace k přístavu,

p. starosta - přístav odsouhlasen, Státní plavební správa chce přístav vybudovat, požadují po městu úpravu přístupové cesty a zajištění osoby, která se bude o přístav starat, jedná se o přístav pro rekreační lodě.


V. Interpelace


S interpelací vystoupil p. Ing. Osvald Z., p. Ing. Gregor P a p. Sedláček, všichni jmenovaní předali interpelace zároveň v písemné formě.


Doslovný přepis interpelace p. Sedláčka:


Předkládám vedení města následující interpelaci a požadavek:

Na minulém zasedání ZM jsem upozornil na některé stavební nedostatky v revitalizovaném veřejném prostranství – nám. Bedřicha Hrozného. Tyto jsem doložil fotografiemi, aby se s nimi mohl seznámit jak zástupce stavebního odboru, správy majetku a investic, projektový manažer a případně i odbor dopravy. Vzhledem k tomu, že do dnešního dne nebyly závady ohrožující zdraví a život spoluobčanů odstraněny, žádám z bezpečnostních důvodů a v souladu se stavebním zákonem a dalšími předpisy týkající se této situace o:


  1. uzavření schodišť s nesprávnou výškou, zejména prvního nástupního (či posledního sestupného) schodu do doby dokončení jejich opravy.

  2. do doby provedení úpravy dopravního značení, na straně opěrné zdi parku nám. B. Hrozného mezi přechodem od Vodákovy ulice a křižovatkou s napojením Komenského ulice na Sojovickou ulici, uzavření mlatové cesty parkem bezbariérově napojené do krajské komunikace. Při úpravě dopravního značení rovněž zajistit rekonstrukci a provedení normového sklonu bezbariérového napojení mlatové cesty na nově v tomto úseku vytvořenou pochozí část od výše uvedeného přechodu pro chodce podél opěrné zdi k mlatové cestě.


Lysá nad Labem, 04.09.2012

Tomáš Sedláček, zastupitel za KDU-ČSL


Doslovný přepis interpelace p. Ing. Osvalda:


Vedení

Městského úřadu Lysá nad Labem

Husovo nám. 23

Lysá nad Labem

289 22


Interpelace – OPRAVA KLÁŠTERNÍCH TERAS


Při návštěvě zámeckých zahrad jsem zjistil, že byla přerušena (pozastavena) akce Oprava klášterních teras. Důvodem pro toto má být, že firma, která tuto zakázku získala, byla koupena jinou firmou, která se vyslovila, že o realizaci této zakázky nemá zájem.

Žádám o zodpovězení těchto otázek:

Jak má město tento případ ošetřen smluvně?

Kdo bude tuto zakázku realizovat a v jaké ceně a termínech?

Jaké kroky byly podniknuty k tomu, aby město nepřišlo o dotace na tuto stavbu?


V Lysé nad Labem, 05.09.2012


Ing. Zdeněk Osvald

Zastupitel za TOP09

Doslovný přepis interpelace p. Ing. Gregora:


ZM – 05.09.2012 Interpelace


  1. Žádám o zpracování analýzy, ve které by byly porovnány náklady na vybavení obou tříd v MŠ Pampeliška II a MŠ Čtyřlístek II vč. zdůvodnění cenového rozdílu a přehledu rozsahu vybavení, vzhledem ke skutečnosti, že kapacita obou školek je shodná.

  2. Žádám o zpracování analýzy u akcí:

  • Rekonstrukce Masarykovy ulice

  • Rekonstrukce nám. B. Hrozného a rekonstrukce Zámecké cesty

  • Výstavba MŠ Čtyřlístek II


v členění: původní cena, cena víceprací, posouzení důvodu jejich vzniku (absence technicko – ekonomických studií, dokumentace v rozsahu Basic Design, Detail Design, případně dodatečně smluvně upraven rozsah díla – kým, na základě rozhodnutí jakého orgánu?), konečná cena, výše dotace.


Byly vícepráce promítnuty rovněž do projektové dokumentace (dodatkem) a schváleny stavebním úřadem? Jsou veškeré změny zaneseny do dokumentace skutečného provedení, kdy a kým bylo na stavebním úřadě ověřeno?


  1. Žádám o podání zprávy jestli a jak probíhají jednání vedení města se statutárním vedení firmy Linde+Wiemann o zachování plného výrobního cyklu, sortimentu a rozšíření výroby v Lysé nad Labem. Mám ověřené informace, že svařovna byla přemístěna do pronajaté haly v Benátkách, část provozu byla již v minulých volebních obdobích přenesena do Břeclavi. Radnice v Milovicích jedná s firmou o postavení nového výrobního areálu na milovickém katastru.


Ing. Petr Gregor

zastupitel


Konec doslovných přepisů interpelací.


K interpelaci p. Ing. Osvalda pan starosta uvedl, že byl vysoutěžen zhotovitel, tuto firmu mezitím koupila jiná firma, na niž byl vyhlášen konkurz, ale včera zástupce firmy potvrdil, že práce dle smlouvy provedou. termín i cena díla je ošetřena smluvní sankcí. Pan Ing. Kopecký, vedoucí SMI, potvrdil, že práce začnou v pondělí následujícího týdne, t.j. 10.092012. Pan Sedláček se dotázal na cenu, pan starosta odpověděl, že letos je vyčleněno 1,4 mil. Kč, pokud se schválí dokončení, provedou se i zbývající práce v rozsahu cca 650 tis. Kč. K firmě Linde+Wiemann pan Sedláček dodal, že by byl rád, kdyby firma v Lysé n. L. zůstala, pan starosta by měl se zástupci firmy v tomto smyslu jednat a projednat další spolupráci. Pan starosta odpověděl, že firmě učinili nabídku, zatím ji nevyužila.

Pan starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva města v 01.20 hod. ukončil.


Zapsala: Procházková L.

Zápis vyhotoven dne: 10.09.2012


Ověřovatelé zápisu:
......................................... .......................................................

p. Ing. Firman Miroslav p. Ing. Černohorský Ondřej


........................................................

starosta


Vytvořeno 3.10.2022 17:41:38 | přečteno 22x | jiri.virava
load