Zápis č. 5 ZM 27.06.2012

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 27.06.2012 na MěÚ Lysá nad Labem.


Přítomni: p. Mgr. Havelka Jiří

pí Chloupková Marcela

p. Sedláček Tomáš

p. Mgr. Minařík Jaroslav

p. Ing. Gregor Petr

p. Mgr. Kopecký Petr

p. Ing. Černohorský Ondřej

p. Houštecký Václav

p. Kolman Josef

p. Bc. Eliška Petr

p. Mgr. Fajmon Hynek

p. Ing. Osvald Zdeněk

p. Horvát Milan

p. Mgr. Kořista Jan

p. Ing. Firman Miroslav


I. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a uvedl, že jsou přítomni všichni členové zastupitelstva města a zastupitelstvo tak je usnášeníschopné.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi p. Kolman J. a p. Bc. Eliška P. Do návrhové komise byli navrženi pí Chloupková M., p. Ing. Černohorský O. a p. Mgr. Fajmon H.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na členy návrhové komise.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Mgr. Kořista J.

pro
Zápis ze dne 16.05.2012 byl ověřovateli ověřen a ostatním členům zastupitelstva byl dán na vědomí. Pan starosta se dotázal, zda má někdo ze zastupitelů připomínky k zápisu. Vzhledem k tomu, že nikdo neměl k zápisu připomínky, konstatoval pan starosta, že považuje zápis za ověřený.

Pan tajemník přednesl zprávu o plnění usnesení RM.


S dotazy ke zprávě a následné diskusi vystoupili:

p. Mgr. Fajmon H.

p. Mgr. Kořista J.

pí Chloupková M.

p. starosta

p. Sedláček T.

p. Bc. Eliška P.

p. Ing. Firman M.

p. Horvát M.Pan starosta následně přistoupil k projednání a schválení programu zasedání. Navrhl zařadit na program jednání tři materiály ze včerejšího jednání RM, a to odsouhlasení dodatku ke smlouvě na výstavbu kanalizace, propočet změny PD na rekonstrukci ulice Zámecká a návrh na řešení havarijního stavu kotelny v ZŠ B. Hrozného, č.p. 1318, Lysá n. L. Dále pan starosta uvedl, že obdržel materiál od p. Ing. Osvalda a vzhledem k tomu, že souvisí s ul. Zámeckou, navrhl projednat tyto body současně jako jeden.

Pan Sedláček doporučil projednat rovněž jednací řád výborů, p. Ing. Gregor upozornil, že kontrolní výbor předložil v rámci svých zpráv 3 body, které by se rovněž měly projednat, a to jako samostatný bod, ne jen jako informativní zpráva. Pan Bc. Eliška uvedl, že podle jeho názoru i zpráva o lakovně by neměla být jen jako informace. Pan Ing. Firman doporučil zastupitelům zdržet se přidávání příspěvků do programu v den jednání ZM, není možné se s materiálem dostatečně seznámit. Pan Mgr. Kořista uvedl, že to by mělo platit i pro RM. Pan Mgr. Minařík podotkl, že i zpráva od p. Ing. Osvalda je předkládána až před jednáním, nebyla možnost se s ní seznámit. Pan Mgr. Fajmon upozornil, že při projednávání změny jednacího řádu byl spor o to, kdy mají mít zastupitelé materiály k dispozici, a to by se mělo dodržovat. Je ale pravda, že další jednání ZM bude až v září, proto je některé věci nutné projednat nyní. Pan starosta ukončil diskusi o programu a navrhl hlasovat o programu včetně doplnění takto, za navržené body 1 – 13 zařadit tři body, které předložila RM na základě svého včerejšího jednání, potom bod předložený p. Ing. Osvaldem. Zprávy kontrolního výboru a zprávu o lakovně zařadit do informativních zpráv.


Pan starosta nechal hlasovat o programu upraveném dle návrhů.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

proPan Bc. Eliška se dotázal přítomných občanů, zda má někdo požadavek na předsunutí některého z bodů programu na začátek. Paní Fialová, z řad občanů, požádala o přednostní projednání bodu týkajícího se Zámecké ulice, pí Špačková o projednání OZV – veřejný pořádek. Pan Kodeš se dotázal, zda je hotový posudek na Masarykovu ul. Pan starosta odpověděl, že ano a chodníky jsou podle zprávy v pořádku. Pan Sajdl uvedl, že by chtěl vystoupit s příspěvkem k situaci muzea.

Pan starosta navrhl pořadí bodů schváleného programu upravit tak, že nejdříve, jako součást diskuse k obecním záležitostem, se svým příspěvkem vystoupí p. Sajdl, poté se jako první bod projedná OZV a po ní ul. Zámecká, další body budou projednány dle stávajícího pořadí.

II. Diskuse


p. Sajdl, pokladník a průvodce muzea B. Hrozného

- poděkoval za slovo, uvedl, že provozovatelem muzea je Polabské muzeum, ale budova je majetkem města, budova byla prohlášena za kulturní památku, ale její stav není dobrý. Po dlouhé době se provedly některé opravy, střecha, atd., ale budova jako celek neustále chátrá, negativní vliv na její stav má hlavně to, že je v budově umístěno detašované pracoviště Úřadu práce (ÚP), klienti budovu devastují, když je napomene, je často slovně napadán. Návštěvníci muzea jsou ze 70 % občané z jiných obcí, budova by měla působit reprezentativněji. Z volebních stran měla pouze ČSSD ve svém volebním programu body týkající se muzea, dotázal se proto, jak se k případným úpravám staví ostatní strany, zda pokládají za důležité zachovat muzeum a seznamovat občany s historií města, co udělají pro zachování muzea.

pan starosta - dotázal se, co pan Sajdl myslel zachováním muzea, provoz muzea není v kompetenci města,

p. Sajdl - vymístit úřad práce tak, aby mohly být rozšířeny prostory pro expozice, v depozitáři mají hodně věcí, které kvůli místu nemohou občanům zpřístupnit, město má dost slavných rodáků, kromě B. Hrozného např. p. Jedlička, p. Vodák, v muzeu o nich není zmínka, není na to místo,

p. starosta - nikdo z vedení muzea nikdy neprojevil zájem o větší prostory,

p. Ing. Gregor - mrzí ho, že je zde prezentováno, že se pouze ČSSD zajímá o opravy a provoz muzea, on sám navrhoval do rozpočtu zařadit peníze na opravy, ale byl napadán, že chce, aby si město bralo úvěr, jinak souhlasil s p. Sajdlem, že se s muzeem musí něco dělat,

p. Ing. Firman - zájem by měl projevit i ředitel muzea, např. mohl seznámit zastupitele s návrhem na nové expozice,

pí Chloupková - s p. Sajdlem mnohokrát o muzeu hovořili, vše závisí pouze na dostatku finančních prostředků, předložený problém lze rozdělit na dvě věci, jednou je stav budovy samotné a druhou rozšíření expozic, k opravě budovy dodala, že pro získání peněz udělala maximum,

p. Mgr. Fajmon - k expozicím uvedl, že to je v kompetenci Polabského muzea, nejedná se o organizaci města, nikdo nepřišel se žádnou iniciativou na rozšíření expozic, k budově samotné uvedl, že ji město převzalo v roce 1994 a do oprav již investovalo několik milionů korun, souhlasí s tím, že by v budově neměl být ÚP, ale otázka je, zda je muzeum schopno a ochotno prostory naplnit a platit nájem, pokud ano, rozhodně podpoří návrh na vymístění pracoviště ÚP a na rozšíření muzejních prostor, souhlasí s p. Ing. Firmanem, že by se mělo vyvolat jednání s vedením muzea ohledně nových možností spolupráce,

p. Ing. Gregor - existuje studie, která vyčíslila finanční náročnost na opravy budovy, jednal v tomto smyslu s ředitelem muzea, v kulturní komisi i jinde, podklady pro jednání jsou, jen to někdo musí posunout dál,

p. Ing. Černohorský - dotaz, zda se jednalo o tom, kam by bylo možné přesunout Úřad práce,

p. starosta - jednalo se několikrát, např. v roce 2008-9, když se plánoval tzv. superúřad práce, byl zpracován projekt na rekonstrukci budovy bývalého Privumu (náklady cca 10 mil. Kč), záměr státu se ale neuskutečnil, pod úřad práce přešly pouze výplaty dávek, ÚP nechce jednat o větším nájmu, nemají peníze, město má zákonnou povinnost po dobu dvou let umožnit provoz pracovišť, která přešla pod ÚP ve stávajících prostorách, tj. v budově úřadu, nabízeli ÚP alternativní prostory, ta ale ÚP odmítl,

pí Chloupková - potvrdila sdělení p. starosty, dodala, že bylo zvažováno i přesunutí muzea na zámek v případě, že by se stavěl nový domov důchodců, všechny zvažované varianty jsou ale finančně náročné, ale o budovu se starají v rámci možností a daří se i čerpat dotace na rekonstrukci,

p. Ing. Gregor - předá materiály, které má k dispozici (čerpání peněz z norských fondů), k dalším jednáním, navrhoval projednat možnosti opravy budovy, ale nemůže za to, že se jeho návrhy neprojednávají,

pí Chloupková - nevzpomíná si, že by byl předložen k jednání zpracovaný materiál,

p. Mgr. Kopecký - přestěhování ÚP se zvažovalo několikrát, nikdy se neuskutečnilo, je pravda, že ze strany muzea nebyla žádná iniciativa vedoucí k rozšíření nebo zkvalitnění služeb,

p. Mgr. Kořista - podpořil přestěhování ÚP, prostory, které by nevyužilo muzeum, lze nabídnout k jinému využití.III. Návrhy ke schválení

1. Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012, o zabezpečení veřejného pořádku a užívání veřejných prostranství Města Lysá nad Labem.


RM návrh projednala dne 12.06.2012 usnesením č. 376.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. starosta

p. Mgr. Kopecký P.

p. Ing. Firman M.

p. tajemník

p. Sedláček T.

p. Houštecký V.

p. Bc. Eliška P.

p. Mgr. Minařík J.

p. Toužín (z řad občanů)

p. Ing. Osvald Z.

p. Mgr. Kořista J.

pí Špačková (z řad občanů)

p. Kodeš (z řad občanů)

p. Přibyl (ředitel MěP)

p. Vrbík (z řad občanů)

pí Chloupková M.

p. Ing. Černohorský O.

p. Ing. Gregor P.

p. Horvát M.
Po obsáhlé diskuzi pan starosta nejprve nechal hlasovat o dílčích změnách OZV, a poté o OZV jako celku. Dále pan starosta uvedl, že v tomto bodě žádá o jmenovité uvedení při hlasovaní, zároveň uvedl, že jeho rodina vlastní restauraci, proto nebude o OZV hlasovat.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 2/2012, o zabezpečení veřejného pořádku a užívání veřejných prostranství Města Lysá nad Labem, s tím, že Článek 3 odst. 1 písm. d) bude znít „Zakazuje se poškozování parkově upravené zeleně.“


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Houštecký V.

pro

p. Horvát M.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Minařík J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. starosta

nehlasoval

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Ing. Firman M

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Sedláček T.

pro


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 2/2012, o zabezpečení veřejného pořádku a užívání veřejných prostranství Města Lysá nad Labem, s tím, že v Článku 3 bude doplněn odst. 4 ve znění „Znečišťování veřejného prostranství se zakazuje.“


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Houštecký V.

pro

p. Horvát M.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Minařík J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. starosta

nehlasoval

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Ing. Firman M

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Sedláček T.

pro


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 2/2012, o zabezpečení veřejného pořádku a užívání veřejných prostranství Města Lysá nad Labem, s tím, že v Článku 3 bude vyškrtnuto znění „Konzumace alkoholu na veřejném prostranství je zakázána, výjimku tvoří schválené předzahrádky pohostinských zařízení a území městských částí Byšičky a Dvorce.


Výsledek hlasování: pro: 3 hlasy

proti: 7 hlasů

zdržel se: 4 hlasy

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Kolman J.

proti

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Houštecký V.

zdržel se

p. Horvát M.

proti

p. Ing. Černohorský O.

pro

pí Chloupková M.

zdržel se

p. Mgr. Minařík J.

proti

p. Bc. Eliška P.

pro

p. starosta

nehlasoval

p. Mgr. Kořista J.

proti

p. Ing. Firman M

pro

p. Mgr. Kopecký P.

proti

p. Sedláček T.

proti


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 2/2012, o zabezpečení veřejného pořádku a užívání veřejných prostranství Města Lysá nad Labem, s tím, že v Článku 4, bod 3 se změní znění následovně „Provozovatelé zařízení mají oznamovací povinnost, pokud dojde k realizaci akce po schválené stanovené době provozu. Žádost se podává na MěÚ Lysá nad Labem volnou formou do podatelny MěÚ Lysá nad Labem nejpozději do 15 dnů před požadovaným termínem.“


Výsledek hlasování: pro: 3 hlasy

proti: 4 hlasy

zdržel se: 7 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Houštecký V.

proti

p. Horvát M.

proti

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Minařík J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. starosta

nehlasoval

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Ing. Firman M

zdržel se

p. Mgr. Kopecký P.

proti

p. Sedláček T.

zdržel se


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 2/2012, o zabezpečení veřejného pořádku a užívání veřejných prostranství Města Lysá nad Labem, s tím, že Článek 4, odst. 1, písm. a) bude znít „neděle až čtvrtek od 08.00 do 24.00 hodin,“


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 4 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Houštecký V.

pro

p. Horvát M.

pro

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Minařík J.

pro

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. starosta

nehlasoval

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Ing. Firman M

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 2/2012, o zabezpečení veřejného pořádku a užívání veřejných prostranství Města Lysá nad Labem, s tím, že Článek 3, odst. 3 bude znít „Konzumace alkoholu na veřejném prostranství města je zakázaná, výjimku tvoří schválené předzahrádky pohostinských zařízení, a to do 22.00 hodin, a území městských částí Byšičky a Dvorce.“


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Houštecký V.

pro

p. Horvát M.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Minařík J.

pro

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. starosta

nehlasoval

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Ing. Firman M

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Sedláček T.

pro


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 2/2012, o zabezpečení veřejného pořádku a užívání veřejných prostranství Města Lysá nad Labem, s tím, že v Článku 4 bude nahrazen odst. 4 zněním „Pořadatel veřejné akce může požádat o výjimku z Článku 3, odst. 3 z vymezení místa, dne a doby, pro které tato výjimka platí. Žádost se podává volnou formou na podatelnu Městského úřadu Lysá nad Labem, a to nejpozději 15 dnů před požadovaným termínem.“ Původní odstavec č. 4 bude označen č. 5.“


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Houštecký V.

pro

p. Horvát M.

pro

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Minařík J.

pro

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. starosta

nehlasoval

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Ing. Firman M

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Sedláček T.

pro


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 2/2012, o zabezpečení veřejného pořádku a užívání veřejných prostranství Města Lysá nad Labem, s tím, že v Článku 4 bod 3, věta druhá, bude znít „Žádost se podává volnou formou v podatelně Městského úřadu Lysá nad Labem, a to nejpozději 15 dnů před požadovaným termínem.“


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Houštecký V.

pro

p. Horvát M.

pro

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Minařík J.

pro

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. starosta

nehlasoval

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Ing. Firman M

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Sedláček T.

pro


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 2/2012, o zabezpečení veřejného pořádku a užívání veřejných prostranství Města Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Houštecký V.

pro

p. Horvát M.

pro

p. Ing. Černohorský O.

proti

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Minařík J.

pro

p. Bc. Eliška P.

proti

p. starosta

nehlasoval

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Ing. Firman M

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Sedláček T.

pro2. Propočet změny PD investiční akce Rekonstrukce ulice zámecká.


RM návrh projednala dne 26.06.2012 usnesením č. 415.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. starosta

pí Fialová (z řad občanů)

p. Horvát M.

p. Ing. Osvald Z.

p. Mgr. Fajmon H.

pí Chloupková M.

pí Javorčíková J.

p. Mgr. Minařík J.

p. Bc. Eliška P.

p. Mgr. Kopecký P.

p. Mgr. Kořista J.

p. Houštecký V.

p. Sedláček T.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) bere na vědomí propočet změny PD investiční akce: Rekonstrukce ulice Zámecká,

b) schvaluje změnu PD investiční akce: Rekonstrukce ulice Zámecká, a to následovně: parkoviště bude realizováno dle nové varianty (návrh p. Matyáše) za předpokladu, že nebude ohroženo čerpání dotace z ROP a dokončení akce.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 3 hlasy

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

protip. Ing. Černohorský O.

proti

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM Změnu PD investiční akce: Rekonstrukce ulice Zámecká, a to následovně: na parkovišti bude vybudována podzemní rozvodnice.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 1 hlasy

zdržel se: 1 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

protip. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se
3. Návrh na prodej obecních pozemků v ul. Klicperova, Lysá nad Labem.


RM žádost projednala usnesením č. 361 dne 12.06.2012.


 V diskusi k bodu vystoupili:

p. Bc. Eliška P.

p. starosta

pí Chloupková M.

p. Houštecký V.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej obecních pozemků v ul. Klicperova, Lysá n. L., st.p.č. 1870/2 o vým. 107 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří, st.p.č. 2956 o vým. 56 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří, a p.p.č. nově označená GP č. 2569-20/2012, ze dne 16.05.2012, jako p.p.č. 494/9 o výměře 303 m3, kultura zahrada, všechny pozemky k.ú. Lysá n. L., manž. Fialovým, Klicperova 1532, Lysá n. L., za částku 360,- Kč/m2 za zastavěnou plochu a 300,- Kč/m2 za zahradu. Kupní cena bude rozvržena na dobu tří let. Nabyvatelé dále uhradí daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Mgr. Kořista J.

pro
4. Návrh na prodej obecního pozemku p.č. 484/4, k.ú. Lysá nad Labem.


Rada města návrh projednala dne 29.05.2012 usnesením č. 338.


 V diskusi k bodu vystoupili:

p. starosta

pí Chloupková M.

p. Mgr. Kořista J.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej obecního pozemku p.č. 484/4 o vým. 367 m2, kultura zahrada, k.ú. Lysá n. L., za částku 450,- Kč/m2 p. Jiřímu Čížkovi, trvale bytem Tylova 5/180, Lysá n. L. Nabyvatel dále uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN.

Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 1 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela sep. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
5. Návrh prodej obecního stavebního pozemku v lokalitě Drážky.


RM návrh projednala dne 29.05.2012 usnesením č. 340.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. starosta

p. Sedláček T.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej obecního stavebního pozemku v Drážkách. Stavební parcelu tvoří p.p.č. 833/9 o vým. 743 m2 a p.p.č. 833/12 o vým. 464 m2, k.ú. Lysá n. L., za částku 1.012,- Kč/m2, paní Veronice Vondrákové, Vichrova 1901, Lysá nad Labem. Nabyvatel dále uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

proti

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se
6. Návrh výkup pozemku p.č. 866/16, k. ú. Lysá nad Labem v lokalitě Drážky.


RM návrh projednala usnesením č. 385 dne 12.06.2012.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. starosta

p. Sedláček T.

p. Bc. Eliška P.

pí Chloupková M.

p. Houštecký V.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Mgr. Kopecký P.

p. Mgr. KořistaPan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje výkup pozemku p.č. 866/16, vým. 388 m2, kultura orná půda, k.ú. Lysá n. L., zapsaného na LV 1212, za částku 350,- Kč/m2, za účelem výstavby komunikace a sítí v lokalitě Drážky od paní Libuše Klugarové, Marie Mertlové, Renáty Postlerové, Jaromíry Viziové a Hany Vyleťalové.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 6 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro
p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

7. Úprava rozpočtu v souvislosti s akcí Výměna střešní krytiny objektu obytného domu č. p. 601 a č.p . 602, ul. Sportovní, Milovice“.


RM projednala návrh usnesením č. 325 dne 15.05.2012.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. starosta

p. Bc. Eliška P.

p. Horvát M.

p. Blažek F.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Sedláček T.

pí Chloupková M.

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Minařík J.

p. Mgr. Kopecký P.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu rozpočtu v oddíle Investice – 36 bydlení a komunální služby, vytvořením nové složky: Výměna střešní krytiny č.p. 601 Milovice I. etapa v rozpočtovém nákladu 825 tis. Kč, dle návrhu usnesení RM č. 325 ze dne 15.05.2012.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat. Pan Kolman mimo jednací místnost.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Lysá nad Labem za rok 2011.


RM návrh projednala dne 12.06.2012 usnesením č. 374.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Ing. Firman M.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Černohorský O.

pí Ing. Polenová I.

pí Chloupková M.

p. Ing. Gregor P.

p. starosta

p. Bc. Eliška P.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města Lysá nad Labem za rok 2011 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Mgr. Kořista J.

pro
9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Polabí za rok 2011.


RM návrh projednala dne 12.06.2012 usnesením č. 375.


Diskuse k tomuto bodu proběhla společně s projednáním hospodaření Města Lysá n. L.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje celoroční hospodaření Mikroregionu Polabí a závěrečný účet za rok 2011 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Polabí za rok 2011.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Mgr. Kořista J.

pro
10. Smlouva o poskytnutí dotace z ROP na akci Rekonstrukce školního hřiště v Lysé nad Labem – I. etapa – změna článku IX. – Sankce za porušení povinností příjemce dotace.

RM návrh projednala usnesením č. 383 dne 12.06.2012.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Kořista J.

p. Bc. Eliška P.

pí Javorčíková J.

p. starosta
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje změnu v článku IX. Sankce za porušení povinností příjemce dotace a uzavření smlouvy s Regionální radou o poskytnutí dotace ve výši 14.078.328,28 Kč v návaznosti na schválení poskytnutí dotace Výborem regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy na projekt „Rekonstrukce školního hřiště v Lysé nad Labem – I. etapa“, reg. č. CZ.1.15/3.2.00/65.1353.

Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
11. Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemen IV-12-6014315/VB002.


RM návrh projednala dne 15.05.2012 usnesením č. 324.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-6014315/VB002 na obec. pozemek p.č. 610/89, k.ú. Lysá n. L., a souhlas s umístěním energetického zařízení na pozemku. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
12. Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou Zdroj pitné vody Káraný, a. s.


RM návrh projednala dne 12.06.2012 usnesením č. 368.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Kořista

p. starostaPan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou Zdroj pitné vody Káraný, a. s., na obecní pozemky p.č. 3532/2, 3532/3, 3532/4 a 3532/5, k. ú. Lysá n. L., s cenou za zřízení věcného břemene 1.000,- Kč plus DPH. Investor uhradí náklady na vklad do KN.

Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
13. Návrh na zřízení zákaznického centra pro vodovody a kanalizace v Lysé nad Labem.


RM návrh neprojednávala.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Fajmon H.

p. starosta

p. Bc. Eliška P.

p. Sedláček T.

p. Ing. Gregor P.

pí Chloupková M.

p. Horvát M.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM:

a) projednat s novým provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě zřízení zákaznického centra v Lysé nad Labem. Zákaznické centrum by mělo občanům města umožnit nejméně 1 – 2 dny v týdnu řešit záležitosti týkající se vodovodů a kanalizací přímo v Lysé nad Labem bez nutnosti dojíždění,

b) zřídit na webu města samostatnou sekci věnovanou fungování vodovodů a kanalizací v Lysé nad Labem včetně kontaktů na dodavatelskou firmu a aktuálního ceníku služeb firmy Stavokomplet, s. r. o., pro občany města Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
14. Návrh na označení kulturních a turistických cílů v Lysé nad Labem na dálnicích a silnicích v okolí města.


RM návrh neprojednávala.

V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Fajmon H.

p. starosta

p. Bc. Eliška P.

p. Houštecký V.

p. Mgr. Kopecký P.

pí Chloupková M.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá starostovi a RM:

a) prověřit s Krajským úřadem Středočeského kraje instalaci označení kulturních a turistických cílů v Lysé nad Labem u krajských komunikací, které směřují do města,

b) prověřit s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR instalaci označení kulturních a turistických cílů v Lysé nad Labem u dálnice D11 Praha – Hradec Králové a u rychlostní komunikace Praha – Mladá Boleslav – Turnov.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela sep. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
15. Návrh na uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na výstavbu kanalizace.


RM návrh projednala dne 26.06.2012 usnesením č. 403.

V diskusi k bodu vystoupili:

p. starosta
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření dodatku č. 4 k SOD č. SMI/10/85/OD, ze dne 02.07.2010, na akci „MVR-090047 – Výstavba a rekonstrukce stokových systémů (ČOV) ve městě Lysá nad Labem“ na vícepráce dle nabídky, ze dne 18.06.2012, a změnového listu č. 10, dle kterého se celková cena díla zvýší o 147.189,96 Kč (bez DPH), ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
16. Návrh řešení havarijního stavu kotelny ZŠ B. Hrozného, č. p. 1318.


RM návrh projednala dne 26.06.2012 usnesením č. 401.

V diskusi k bodu vystoupili:

p. starosta

p. Bc. Eliška P.

p. Sedláček T.

p. Blažek F.

p. Mgr. Minařík J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Gregor P.

p. Houštecký V.

pí Mgr. Novákova M., ředitelka ZŠ J.A. Komenského Lysá n. L.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje:

  1. řešení havarijní situace v kotelně ZŠ B. Hrozného, Lysá n. L., č.p. 1318, napojením na teplovod z centrální kotelny areálu škol v Komenského ulici,

b) vyčlenění částky do 600.000,- Kč do rozpočtu města pro rok 2013 na proplacení stavby „Napojení ZŠ B. Hrozného č.p. 1318 na teplovod“.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
17. Návrh úpravy rozpočtu na kapitolách vzdělávání a kultura.


RM návrh projednala dne 26.06.2012 usnesením č. 410.

V diskusi k bodu vystoupili:

p. starosta

pí PaedDr. Bodnárová V.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu rozpočtu na kapitolách:

Vzdělávání – Obchodní akademie – údržba – provoz

stávající rozpočet úprava navýšení po úpravě

80.000,- Kč 74.500,- Kč 154.500,- Kč

Kultura – plány ochrany MPZ - provoz

stávající rozpočet úprava navýšení po úpravě

300.000,- Kč 74.500,- Kč 225.500,- Kč,

s tím, že se bude jednat o bezúročnou půjčku, která bude postupně splácena z příjmů z pronájmu tělocvičny cca po dobu dvou let.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

proti

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
18. Rekonstrukce náměstí B. Hrozného v Lysé nad Labem.


RM návrh neprojednávala.

Předkladatel, p. Ing. Osvald, stáhnul bod z jednání ZM.


Odchod p. Mgr. Minařík ve 22.25 hod.


IV. Informativní zprávy


1. Informativní zpráva o výsledcích zápisů na školní rok 2012/2013 v mateřských a základních školách v Lysé nad Labem.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. starosta

p. Ing. Firman


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí informativní zprávu o výsledcích zápisů na školní rok 2012/2013 v mateřských školách a základních školách v Lysé nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
2. Zápis z jednání kontrolního výboru dne 09.05.2012 a dne 13.06.2012.


RM zprávu projednala dne 15.05.2012 usnesením č. 330 a dne 26.06.2012 usnesením č. 417.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil:

Odchod p. Kolman ve 22.50 hod.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na zápis z Kontrolního výboru dne 09.05.2012 a zápis z Kontrolního výboru dne 13.06.2012.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
3. Zápis z jednání finančního výboru dne 14.05.2012.


RM zprávu projednala dne 12.06.2012 usnesením č. 373.

V diskusi k bodu vystoupili:

p. Sedláček T.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z Finančního výboru dne 14.05.2012.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
4. Informativní zpráva – termíny jednání RM a ZM ve II. pololetí r. 2012.


RM zprávu projednala dne 12.06.2012 usnesením č. 384.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil:

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí termíny jednání RM a ZM ve II. pololetí roku 2012.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
5. Návrh na vydání zamítavého vyjádření obce k záměru povolit střední zdroj znečišťování ovzduší – lakovnu v Litoli.


RM zprávu neprojednávala.

V diskusi k bodu vystoupili:

p. Bc. Eliška P.

p. starostaPan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí vyjádření obce k záměru povolit střední zdroj znečišťování ovzduší (lakovna Litol).


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
Diskuse – pokračování:


p. Bc. Eliška - kdy budou k dispozici výsledky reklamace ul. Husova,

p. starosta - odpověď je k dispozici na SMI,

p. Bc. Eliška - MěP při kontrolách zjistila provoz herních přístrojů, herny se odvolávají proti internetovému sázení, jsou postižitelné,

p. starosta - ne,

p. Bc. Eliška - akce rádio Jizera dne 01.06.2012, byl vybrán poplatek,

p. starosta - ne, bylo to zdarma,

p. Bc. Eliška - p. Tříškovi byl schválen snížený poplatek za pouť,

- v Litoli u přechodu u p. Hrázkého chybí dopravní značení,

- dotaz na územní plán

pí Ing. Čížková - do konce června by mělo proběhnout převzetí, do konce týdne by měl být předávací protokol a do 14.07.2012 monitorovací zpráva,

p. starosta - veřejné jednání bude v září,

p. Mgr. Kořista - směrovat projednávání územního plánu na září, po dovolených,


Odchod p. Ing. Firman ve 23.45 hod.


p. Sedláček - na litolské straně u podchodu nájemce pustil autobus na parkoviště, někdo tam rozbil zábradlí a zůstal tam nepořádek, nájemce by měl dát plochu do pořádku

- výkup pozemků určených v územním plánu k zástavbě – některá města je vykupují, zainventují a pak je se ziskem prodají,

- domov důchodců – jedna firma se s ním zkontaktovala, doporučil jí jednat s vedením města a rád by věděl, jak jednání dopadlo,

- vyžádat si dokumenty od nových vedoucích příspěvkových organizací,

p. starosta - jsou k dispozici na SŠVZaK,

p. Ing. Osvald - zavírá se Žižkova ul., nebude možné projet do Zámecké ul., dotaz, zda jsou dohodnuty podmínky vstupu do areálu,

p. Blažek - ano, je dohodnuto,

p. Mgr. Fajmon - mezi Lysou a Dvorcemi 8 suchých bříz, 3 ještě před cedulí,

p. Ing. Gregor - na Husově nám došlo k nehodě, podával několik připomínek proti ostrůvku u Jednoty, před Jednotou stojí zásobovací vozidla a brání osobním vozidlům v jízdě (odpověděl p. Přibyl),

mezi občany kolují různé řeči ke jmenování ředitelek ZŠ a MŠ (odpověděl p. starosta)

- mrzí ho postup ve věci výstavby domova důchodců, že nebyl přizván k jednání,

p. Sedláček - terasy – jak vypadá PD,

p. Ing. Černohorský - v ZUŠ je prý nedostatečná kapacita školy, je to pravda?,

p. starosta - město tuto informaci nedostalo,

p. Sedláček - pokud je v ZUŠ více dětí, budou potřeba nové prostory,

p. Mgr. Kořista - na fóru byly předloženy varianty komunikace ul. Na Vysoké mezi,

p. starosta - bude se projednávat v září,

p. Mgr. Kořista - stav rekonstrukce ul. ČSA – stále se nic neděje,

- poděkoval za opravu plotu v bývalém pionýrském areálu,

pí Ing. Polenová - informovala, že zatím meziúvěr a rezervní fond nebyl použit, ale neví, zda bude do září povolené čerpání do 5 mil. Kč stačit,

p. starosta - pozval na akce – 1.7.2012 slavnosti ve Dvorcích, 3.9.2012 otevření MŠ v Brandlově ul.

V. Interpelace


S interpelací nikdo nevystoupil.


Pan starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva města v 00.30 hod. ukončil.


Zapsala: Procházková L.

Zápis vyhotoven dne: 04.07.2012


Ověřovatelé zápisu:
......................................... .......................................................

p. Kolman Josef p. Bc. Eliška Petr


........................................................

starostaVytvořeno 3.10.2022 17:40:56 | přečteno 37x | jiri.virava
load