Zápis č. 4 ZM 16.05.2012

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 16.05.2012 na MěÚ Lysá nad Labem.


Přítomni: p. Mgr. Havelka Jiří

pí Chloupková Marcela

p. Sedláček Tomáš

p. Mgr. Minařík Jaroslav

p. Ing. Gregor Petr

p. Mgr. Kopecký Petr

p. Ing. Černohorský Ondřej

p. Houštecký Václav

p. Kolman Josef

p. Bc. Eliška Petr

p. Mgr. Fajmon Hynek

p. Ing. Osvald Zdeněk

p. Horvát Milan

p. Mgr. Kořista Jan

p. Ing. Firman Miroslav


I. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a uvedl, že jsou přítomni všichni členové zastupitelstva města a zastupitelstvo tak je usnášeníschopné.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi p. Ing. Firman M. a p. Horvát M. Do návrhové komise byli navrženi pí Chloupková M., p. Mgr. Minařík J. a p. Kolman. J.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na členy návrhové komise.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
Zápis ze dne 22.02.2012 byl ověřovateli ověřen a ostatním členům zastupitelstva byl dán na vědomí. Pan starosta se dotázal, zda má někdo ze zastupitelů připomínky k zápisu. Vzhledem k tomu, že nikdo neměl k zápisu připomínky, konstatoval pan starosta, že považuje zápis za ověřený.


Pan starosta následně přistoupil k projednání a schválení programu zasedání. Navrhl doplnit program jednání o projednání materiálu předloženého p. Mgr. Fajmonem, o ustavení Místní akční skupiny v mikroregionu ORP Lysá nad Labem, dále o projednání nové smlouvy o provedení stavby nebo opatření, týkající se čištění litolské svodnice a návrh p. Ing. Osvalda na projednání rekonstrukce Zámecké ulice (k tomuto bodu p. starosta doplnil, že na zasedání ZM přizval p. arch. Matyáše). Pan starosta se dotázal, jestli jsou ještě jiné návrhy na doplnění programu, příp. přesun bodů. Z řad občanů byl projeven zájem o předřazení části diskuse k obecním záležitostem. Pan Ing. Firman při této příležitosti informoval o problémech spojených s poskytováním zdravotnické péče lékaři působícími v Lysé n. L. V blíže nespecifikovaném lékařském zařízení v Lysé n. L. se setkal s dlouhými čekacími lhůtami na ošetření, pozdním příchodem lékaře do ordinace, neochotou, apod., dotázal se, zda má město možnost v případě, že jde o ordinaci zřízenou v nebytových prostorách města, působit na zlepšení péče. Doporučil rovněž prověřit možnosti, jak lze proti takovému jednání postupovat, kam je možné např. podat stížnost, atd. Pan starosta uvedl, že dle jeho názoru je možné obrátit se na krajský úřad, ale možnosti prověří a o výsledku bude informovat. Pan Ing. Gregor upozornil, že kontrolní výbor schválil návrh na úpravu jednacího řádu a předal na MěÚ zápis z jednání, ale projednání těchto materiálů není součástí navrženého programu. Pan starosta odpověděl, že RM materiál projednávala na svém včerejším jednání a předloží ho na jednání ZM v červnu.


Pan starosta nechal hlasovat o programu upraveném dle návrhů.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
II. Diskuse


pí Fialová, z řad občanů - poděkovala panu starostovi za řešení zákoutí u kina, prostor je velmi kultivovaně ztvárněn, občané děkují,

pí Bacílková, z řad občanů - uvedla, že žádala o dotaci, ale o výsledku žádosti nebyla vyrozuměna, domnívala se, že tím byla porušena pravidla,

p. starosta - omluvil se pí Bacílkové, uvedl, že se jednalo o selhání jednotlivce, náprava byla provedena a podobné situaci už nedojde,

pí Mandátová, z řad občanů - uvedla, že bydlí v ul. Čehova v Lysé n. L. a za domem mají provozovnu – Sport bar, jsou nespokojeni s hlukem spojeným s provozováním baru, na neklid si stěžovali opakovaně, požadují, aby od 22.00 hod. do 06.00 byl v lokalitě klid,

p. starosta - o problému ví, skutečně se několikrát řešil i ve spolupráci s MěP, situace se vždy na chvíli uklidní a pak se problém opakuje, dodal, že prověřovali možnosti jiného řešení a zjistili, že město Klatovy vydalo OZV, kterou reguluje otevírací dobu provozoven, pokud by zastupitelé zvolili tuto formu regulace provozoven, je možné připravit k projednání návrh OZV, dále požádal zastupitele o předložení návrhů regulace,

p. Vrbík, z řad občanů - bydlí rovněž v ul. Čechova, k problému dodal, že jim nevadí samotný provoz baru, ale rušení nočního klidu, v letní zahrádce, uvedl, že s majitelem baru spolupracují, když ho na hluk upozorní, hosty zklidní, dále uvedl, že např. na sídlišti se po 22.00 hod. venku nepodává žádné občerstvení a s hlukem nemají problém, navrhl, aby se postupovalo podobně a po 22.00 hod. byl provoz venkovního posezení ukončen,

p. starosta - na sídlišti je letní posezení na pozemcích města a v nájemní smlouvě je jako podmínka uvedeno, že provoz venkovního posezení bude jen do 22.00 hod., ale v ul. Čechova se o městský pozemek nejedná,

p. Vrbík - součástí letního posezení je i dětské hřiště, které je rovněž zdrojem velkého hluku, hřiště dle jeho názoru ani nesplňuje předpisy,

p. Ing. Černohorský - dotázal se na podrobnosti k prostoru před hernou,

p. starosta - podrobněji informoval o situaci,

p. Vrbík - doplnil, že provoz baru byl zahájen nelegálně, nikdo nekontroloval splnění předpisů,

p. Přibyl, ředitel MěP - o problému ví, lokalita se kontroluje, několikrát oznamovali podezření ze spáchání správního deliktu, protože zjistili i provozování herních přístrojů v době, kdy je provoz dle OZV zakázán,

p. Ing. Osvald - dotázal se na možná opatření,

p. starosta - lze vydat OZV o zajištění veřejného pořádku,

pí Mandátová - největší hluk je v době, kdy hosté opouštějí provozovnu, požaduje, aby přes noc byla provozovna zcela uzavřena,

p. Houštecký - bydlí v této lokalitě a i on se setkává s různými problémy, např. naházené prázdné lahve na zahradě,

pí Havlenová, z řad občanů - MěÚ může takové jednání pokutovat,

p. Mgr. Fajmon - obce mohou regulovat provoz heren, město má OZV, která provoz upravuje, dodržování má kontrolovat živnostenský úřad a MěP, na konci roku se výsledky vyhodnotí a problémové herny se mohou zrušit,

p. Mgr. Minařík - dle sdělení p. Přibyla bylo zjištěno porušení OVZ, tyto herny by v příštím roce zakázal,

p. starosta to samozřejmě lze, jedná se ale pouze o herny (provoz herních přístrojů), nelze zakázat hostinskou činnost,

p. Vrbík - město může určit podmínky fungování, případně prověřit, zda stavební úpravy jsou v souladu s povolením,

p. Mgr. Kopecký - kontrola stavebních úprav je v kompetenci stavebního úřadu, město nemůže zasahovat do výkonu státní správy,

p. Sedláček - pravomoci k řešení má živnostenský úřad, pokud zjistí pochybení, má konat dle zákona,

p. Ing. Gregor - souhlasil s názorem p. Mgr. Minaříka a uvedl, že na příštím ZM by se mělo rozhodnout o dalším postupu.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM na příští zasedání ZM předložit návrh novelizace OZV týkající se zajištění veřejného pořádku.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
III. Návrhy ke schválení

1. Návrh na bezúplatný převod pozemků na město Lysá nad Labem v lokalitě Tři Chalupy.


RM návrh projednala dne 02.05.2012 usnesením č. 293.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Valášek (z řad občanů)

p. Toužín (z řad občanů)

pí Chloupková

p. Mgr. Fajmon

p. starosta

p. Mgr. Kořista

pí Pilařová (vedoucí OŽP)

pí Valášková (z řad občanů)


p. Houštecký

p. Ing. OsvaldPan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků na město Lysá nad Labem v lokalitě Tři Chalupy dle GP č. 2515-75/2011, ze dne 08.12.2011, p.p.č. 1180/11 o výměře 289 m2, p.p.č. 1179/3 o výměře 88 m2 a p.p.č. 1179/4 o výměře 116 m2, od manž. Marie a Bedřicha Valáškových, Byšičky 38, Lysá nad Labem. Na převedených pozemcích bude zřízeno věcné břemeno právo chůze a jízdy pro parcely st.p.č. 521/1 – č.p. 13 a st.p.č. 521/2 – č.p. 38, k.ú. Lysá n. L.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
2. Návrh na zveřejnění prodeje tří obecních pozemků v okolí osady Řehačka.


RM návrh projednala dne 17.04.2012 usnesením č. 255.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Drahotský (z řad občanů)

p. Bc. Eliška

p. Mgr. Kopecký

p. Sedláček

p. starosta

p. Mgr. Fajmon

p. Ing. Firman

p. Ing. Osvald

p. Mgr. Kořista

p. Toužín (z řad občanů)

p. Ing. Gregor


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje zveřejnění prodeje tří obecních pozemků p.p.č. dle PK 1478/1 o výměře 29.551 m2, p.p.č. dle PK 1284 o výměře 6.449 m2 a p.p.č. dle PK 1305 o výměře 10.916 m2, k.ú. Lysá n. L., dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.


Výsledek hlasování: pro: 1 hlas

proti: 9 hlasů

zdržel se: 5 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

proti

pí Chloupková M.

protip. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Mgr. Kořista J.

proti
3. Žádost o zařazení pozemku p.č. PK 841/1 a 841/2, k.ú. Lysá n. L., jako pozemků stavebních.


RM žádost projednala usnesením č. 316 dne 02.05.2012.


 V diskusi k bodu vystoupili:

zástupce vlastníků pozemků

p. Mgr. Kopecký

p. Mgr. Kopecký

p. Mgr. Kořista

p. Toužín (z řad občanů)

p. Mgr. Fajmon

p. starosta

pí Černá (z řad občanů)

p. Kuchař (z řad občanů)

p. Ing. Gregor

p. Houštecký

p. Sedláček

pí Chloupková

pí Ing. Čížková (vedoucí SÚ)Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM nesouhlasí se žádostí o zařazení pozemku p.č. dle PK 841/1 a 841/2 jako pozemku stavebního.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro4. Návrh na projednání rekonstrukce Zámecké ulice.


Rada města návrh neprojednávala.


 V diskusi k bodu vystoupili:

p. arch. Matyáš

p. Mgr. Fajmon

p. Mgr. Kořista

p. Sedláček

p. Houštecký

p. Horvát

pí Fialová (z řad občanů)

p. Ing. Osvald

pí Chloupková

p. starosta

pí Ing. Čížková

p. Řezníček (z řad občanů)

pí Javorčíková

p. Ing. Gregor

p. Mgr. Minařík

p. Mgr. Kopecký
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM na příští zasedání ZM předložit návrh úprav k projektu Revitalizace Zámecké ulice v Lysé nad Labem, včetně vyčíslení finanční náročnosti změn, závazných stanovisek příslušných orgánů a časového harmonogramu.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela sep. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
5. Návrh na směnu obecního stavebního pozemku v lokalitě Drážky.


RM návrh projednala dne 02.05.2012 usnesením č. 294.


 V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje směnu obecní stavební parcely v lokalitě Drážky, kterou tvoří p.p.č. 833/15 o výměře 734 m2 a p.p.č. nově označené GP č. 2481-46/2011, ze dne 30.06.2011, jako p.p.č. 833/6 o výměře 779 m2 za p.p.č. 866/69 o výměře 1.144 m2, všechny pozemky v k.ú. Lysá n. L., s panem Ing. Karlem Peškou, bytem Novovysočanská 934/2c, Praha 9. Za rozdíl ve výměře 369 m2 doplatí Ing. Karel Peška částku 307.746,- Kč. Dále uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek pro úhradu vkladu do KN.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Mgr. Kořista J.

pro
6. Návrh na schválení uzavření darovací smlouvy se společností LINDE+WIEMANN CZ.


RM návrh projednala usnesením č. 309 dne 02.05.2012.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Kořista

p. starostaPan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Uzavření darovací smlouvy se společností LINDE+WIEMANN CZ, s.r.o., U Dráhy 1356, Lysá nad Labem, na 37.200,- Kč na rozvoj partnerských vztahů v roce 2012 mezi městy Lysá nad Labem a Břeclav.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
7. Návrh na schválení dodavatele „Plánů ochrany MPZ Lysé nad Labem“.


RM projednala návrh usnesením č. 303 dne 02.05.2012.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. starosta

p. Mgr. Fajmon

p. Ing. Osvald

pí PaedDr. Bodnárová (vedoucí ŠSVZaK)

p. Mgr. Minařík

pí Ing. Čížková

p. Sedláček

p. Kolman

p. Řezníček (z řad občanů)

p. Ing. Gregor

p. Mgr. Kořista

pí Chloupková


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje jako dodavatele „Plánů ochrany MPZ Lysé nad Labem“ Ing. arch. Jana Peštu, Rybářská 2281, Nymburk, v celkové výši 480.000,- Kč vč. DPH s tím, že v letošním roce by byly plány zpracovány v rozsahu 300.000,- Kč vč. DPH.


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 5 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh nebyl přijat. Pan Kolman mimo jednací místnost.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela sep. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
8. Smlouva o poskytnutí dotace z ROP na akci: Rekonstrukce školního hřiště v Lysé nad Labem – I. etapa.


RM návrh projednala dne 02.05.2012 usnesením č. 310.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Sedláček

pí PaedDr. Bodnárová

pí Chloupková

p. Mgr. Fajmon

p. Mgr. Minařík

p. Ing. Osvald

p. starosta

p. Ing. Gregor

p. Houštecký

p. Bc. Eliška

p. Mgr. Kořista


pí Javorčíková

p. HorvátPan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje:

a) uzavření smlouvy s Regionální radou o poskytnutí dotace ve výši 14.078.328,28 Kč v návaznosti na schválení poskytnutí dotace Výborem Regionálního rady regionu soudržnosti Střední Čechy na projekt „Rekonstrukce školního hřiště v Lysé nad Labem – I. etapa“, reg. č. CZ.1.15/3.2.00/65.1353,

b) vyčlenění peněžní částky ve výši 3.519.582,07 Kč z rozpočtu města, odpovídající spolufinancování projektu „Rekonstrukce školního hřiště v Lysé nad Labem – I. etapa“, reg. č. CZ.1.15/3.2.00/65.1353.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
9. Úprava rozpočtu na rok 2012 – 2. rozpočtové opatření.


RM návrh projednala dne 02.05.2012 usneseními č. 298 a 315.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Ing. Osvald

p. Mgr. Kořista


pí Ing. Čížkováp. starosta
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu rozpočtu roku 2012.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 4 hlasy

Návrh byl přijat.p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
10. Rozpočtový výhled města Lysá nad Labem na období 2012 – 2016.


RM návrh projednala usnesením č. 304 dne 02.05.2012.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Ing. Firman

p. Ing. Gregor

p. Mgr. Fajmon

p. starosta
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje aktualizovaný rozpočtový výhled města Lysá nad Labem na období 2012 – 2016.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
11. Rozbar hospodaření města do 23.04.2012 a použití překlenovacího úvěru.


RM návrh projednala dne 02.05.2012 usnesením č. 305.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Ing. Gregor

p. Ing. Gregor

p. Mgr. Fajmon

p. starosta

pí Ing. Polenová (vedoucí FO)

p. Ing. Gregor


p. Ing. Osvald

pí Javorčíková

p. Horvát

p. Houštecký

p. Mgr. Kopecký

p. Bc. Eliška


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje čerpání finančních prostředků ze schváleného překlenovacího úvěru na úhradu faktur spojených s dotacemi do výše max. 5 mil. Kč s tím, že o čerpání rozhodne RM.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 3 hlasů

zdržel se: 1 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

proti

p. Mgr. Kořista J.

pro
12. Návrh na schválení víceprací v rámci stavby: Rozšíření kapacit MŠ Čtyřlístek.


RM návrh projednala dne 02.05.2012 usnesením č. 313.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Ing. Gregor

p. starosta

p. Sedláček

p. Ing. Černohorský

pí Javorčíková

p. Bc. Eliška


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje:

a) likvidaci boletického panelu, který byl odkryt v rámci přístavby budovy MŠ Čtyřlístek, u specializované firmy prostřednictvím společnosti Proxima, a. s., dle předložené nabídky, za celkové finanční náklady 94.090,- Kč včetně DPH s tím, že součástí ceny je zajištění všech legislativních úkonů nutných k provedení likvidace boletického panelu,

b) navýšení ceny díla ze smlouvy o dílo č. KÚ/11/26/OD, ze dne 26.05.2011, na akci „Přístavba budovy MŠ Čtyřlístek Lysá n. L.“ o 453.340,54 Kč bez DPH s ohledem na vyvolané práce nutné k dokončení investiční akce dle změnových listů č. 46 až 56 s tím, že dodatek ke smlouvě o dílo bude uzavřen v případě odsouhlasení změn poskytovatelem dotace,

c) navýšení ceny díla ze smlouvy o dílo č. KÚ/11/26/OD, ze dne 26.05.2011, na akci „Přístavba budovy MŠ Čtyřlístek Lysá n. L.“ o 1.024.610,94 Kč bez DPH s ohledem na nutnost provést tlakovou kanalizaci pro 150 dětí dle změnového listu č. 57,

d) navýšení rozpočtu města pro rok 2012 na akci „Přístavba budovy MŠ Čtyřlístek Lysá n. L.“ o 1.693.746,68 Kč.


Na návrh p. Bc. Elišky budou u tohoto hlasování uvedeni jmenovitě všichni členové ZM.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 4 hlasů

zdržel se: 2 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

proti

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

proti

pí Chloupková M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Ing. Černohorský O.

proti

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Ing. Firman M.

pro

p. Houštecký V.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Horvát M.

pro

p. Mgr. Minařík J.

pro


13. Návrh na ustavení Místní akční skupiny v mikroregionu ORP Lysá nad Labem.


RM návrh neprojednávala.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Fajmon

p. starosta

p. Mgr. Kořista

p. Horvát

p. Ing. GregorPan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá:

Starostovi a radě města:

a) projednat ustavení Místní akční skupiny (MAS) se starosty obcí v mikroregionu Lysá nad Labem,

b) vytipovat ve spolupráci s ostatními starosty možné partnery pro MAS,

c) podat zprávu o výsledcích jednání ZM a následně nejpozději do 30.06.2012 svolat ustavující zasedání zájemců o ustavení Místní akční skupiny v regionu ORP Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat. Pan Bc. Eliška mimo jednací místnost.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

mimo

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
14. Žádost o uzavření nové „Smlouvy o provedení stavby nebo opatření“ s Povodím Labe, s.p.


RM návrh neprojednávala.

K předloženému bodu poskytl informace pan starosta, vzhledem k tomu, že nikdo ze zastupitelů neměl dotazy, pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření nové „Smlouvy o provedení stavby nebo opatření“ se státním podnikem Povodím Labe, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové – projektant stavby – čištění litolské svodnice, Litol, revitalizace.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
IV. Informativní zprávy


1. Zápis z finančního výboru dne 02.04.2012.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. starosta

p. Ing. Firman


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z Finančního výboru dne 02.05.2012.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
2. Informativní zpráva o proběhlých výběrových řízeních – developerský projekt „ZAHRADA“.


RM zprávu projednala dne 17.04.2012 usnesením č. 259.

V diskusi k bodu vystoupili:

p. starosta

p. Mgr. KořistaPan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí informativní zprávu o proběhlých výběrových řízeních Lysá n. L. – developerský projekt „ZAHRADA“ (VŘ na dodavatele inf. centra – CafeInfo, VŘ na asistenty prodeje do CafeInfo, VŘ na kácení zeleně I. výstavbové etapy, VŘ na doprovodné akce CafeInfo, VŘ na generálního dodavatele I. výstavbové etapy, VŘ na zabezpečení CafeInfo po dobu zimního období, VŘ na odvoz zeminy z bývalého areálu Fruty, VŘ na provozovatele CafeInfo).


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
3. Informativní zpráva o předfinancování projektu „Zvýšení kvality řízení a efektivnosti Městského úřadu Lysá nad Labem“.


RM zprávu projednala dne 02.05.2012 usnesením č. 308.

V diskusi k bodu vystoupili:

p. starosta

p. Mgr. Kořista

p. tajemník

p. Ing. Osvald
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí informativní zprávu o Informaci o předfinancování projektu „Zvýšení kvality řízení a efektivnosti Městského úřadu Lysá nad Labem“.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
Diskuse – pokračování:


p. starosta - informoval o předpokládané době výstavby obchodního centra, mělo by se stavět v r. 2013,

- informoval o jednání s p. Valtrem ohledně pozemků pod skleníky v Litoli, p. Valtr je ochoten zastavěné pozemky vykoupit,

- dne 23.06.2012 od 13.00 hod. bude probíhat slavnostní otevření Náměstí Bedřicha Hrozného,

p. Horvát - dotázal se na vyhrazená parkovací místa u myčky vozidel, myčka už nefunguje, místa by se měla uvolnit k parkování,

- navrhl, aby zaměstnanci úřadu parkovali v objektu bývalého Privumu,

p. starosta - prostory (zahradu) u Privumu využívá mateřské centrum,

p. Bc. Eliška - oprava komunikací Husova a Na Vysoké mezi – dotaz na kvalitu,

p. Blažek, vedoucí SMI - šlo pouze o opravu původního stavu, zpevnění cesty, ještě se zlikviduje prorůstající tráva,

p. Bc. Eliška - byla použita odpovídající technologie?,

p. Blažek - zcela určitě,

p. starosta - doplnil informace ke komunikacím, tam, kde nejsou kanalizační vpusti, nebudou obrubníky, aby mohla odtékat voda z komunikace,

p. Bc. Eliška - dotaz na RM, schválila nový formát Listů, podle jeho názoru jsou drahé,

- připomínka k rekonstrukcím střech – peníze se vzaly z jiných, také potřebných akcí,

- dotaz na výsledek konkurzu na ředitele ZŠ B. Hrozného,

p. starosta Listy – finanční příspěvek se nenavyšuje, náklady by z větší části měla pokrýt inzerce,

- konkurz na ředitele – komise předá výsledky konkurzu, RM materiál projedná dne 29.05.2012,

p. Mgr. Fajmon - upozornil na špatný stav zdi u vjezdu do Sokola, měla by se opravit,

p. starosta - bude probíhat rekonstrukce Sokolovny, s opravou by počkal,

p. Mgr. Fajmon - u areálu šlechtitelské stanice v zatáčce směrem k poli jsou složené panely, MěP by měla prověřit, koho jsou, zda se nejedná o zábor veř. prostranství, příp., jestli je zaplacen, a měla by se podniknout opatření k odstraněné, jde o nebezpečné místo,

p. Ing. Gregor - na posledním jednání KV upozorňoval rovněž na špatný stav omítky u Sokola,

p. Blažek - jde o starý kamenný barák, oprava bude nákladnější než u novějších staveb vzhledem na nutnost použití specifických technologií,

p. Mgr. Minařík - v Listech se objevil článek k festivalu Kefír, dotázal se, jestli se akce plánuje na letošní rok, z článku to tak působí,

p. starosta - ne, festival v Lysé nebude,

p. Mgr. Kořista - poděkoval za promítání projednávaných bodů na jednání ZM,

- poděkoval za pozvánku na konferenci o Labské cyklostezce, dotázal se, jestli tam někdo ze zastupitelů byl, případně, zda tam byl vyslán zástupce MěÚ,

p. Ing. Osvald - on se akce zúčastnil,

p. Mgr. Kořista - Milovice ve svém informačním zpravodaji zveřejnily informace o integraci autobusové dopravy do PID,

p. starosta - informace je předčasná, integrace ještě není schválena, dále uvedl, že p. Mgr. Fajmon připravil článek s podrobnějšími informacemi do Listů na červen,

p. Mgr. Kořista - upozornil na poškozený plot u areálu v Čechově ul.,

p. Blažek - oprava plotu by vyšla na cca 100 tis. Kč, nejedná se o majetek města, přesto se vždy provedly nejnutnější opravy,

pí Chloupková - plot je v dezolátním stavu mnoho let, provedené opravy vždy řešily aktuální problém, plot se už opravovat nedá, je třeba ho udělat nový,

p. Blažek - potvrdil, že město plot opravovalo mnohokrát, bohužel je často cílem vandalů,

p. Horvát - pletivo má a na opravu ho poskytne, pokud je p. Mgr. Kořista ochotný s opravou pomoci, není problém některý víkend pletivo vyměnit,

p. Mgr. Kořista - poděkoval SMI za součinnost při opravě podchodu ČD,

p. Blažek - dotaz, zda se akce do konce školního roku dokončí,

p. Mgr. Kořista - podle jeho informací by škola měla opravu podchodu dokončit,

- připomínka k nově vybudované zdi u kina – nelíbí se mu,

p. Kolman - pí Fialová za vybudování zdi poděkovala,

p. Ing. Černohorský - na čí žádost se zeď postavila, kdo to platil a proč se stavěla,

p. starosta - zeď vybudoval provozovatel kina na své náklady, důvodem je oddělení – odhlučnění prostoru před kinem a bezpečnost návštěvníků,

- závěrem poznamenal, že odpovědi na interpelace podané písemně na minulém zasedání ZM odeslal a předává je rovněž v písemné podobě jako přílohy k dnešnímu zápisu z jednání ZM


V. Interpelace


S interpelací se přihlásil p. Sedláček, ale vzhledem k tomu, že se jednání protáhlo do pozdních nočních hodin, předal interpelace v písemné podobě, jedná se asi o 12 různých bodů.


Doslovný přepis interpelace p. Sedláčka.


Interpelace květen 2012

 1. Jednou z dlouhodobých priorit u občanů našeho města je vybudování jeho silničního obchvatu. Ten byl v Územním plánu schválen již v roce 1998, tedy dříve než obchvat Nymburka, Poděbrad či Čelákovic. jaká je realita víme všichni. Co však nevíme jsou informace od vedení města co pro realizaci udělalo za poslední dva roky. Konkrétně jak pokračují jednání o výkupu pozemků nebo jejich směně, kolik procent je již celkově vykoupeno či směněno a o kolik procent se stav změnil od pololetí roku 2010. Dobré by bylo mít i nějaký harmonogram postupu prací.

 2. Jak pokračuje jednání ve věci vyčistění litolské svodnice a úpravě koryta s vlastníky přilehlých pozemků, včetně zprůtočnění laguny na pozemku firmy RS Altman. Co se v té věci udělalo od roku 2010. I zde by bylo dobré mít nějaký harmonogram postupu prací.

 3. Ve školním areálu sídlící Obchodní akademie nechala v roce 2009 vypracovat projekt na úpravu propůjčeného pavilonu. Krajský úřad přislíbil částečné zainvestování tohoto projektu vzhledem k symbolickému nájmu, které za užívání objektu školy platí. Chybí informace o postupu zajištěnosti těchto stavebních úprav.¨

 4. ČD spolu s KÚ SK zpracovali projekt odstavného parkoviště u nádraží pro více než 100 vozidel, naproti vjezdu do Vackovy továrny. Realizace byla odsunuta z roku 2010 a předpokládala se ve dvou etapách. Také zde chybí informace o postupu prací na realizaci investičního záměru.

 5. Chybí informace jak město postupuje v oblasti zajištění výstavby nového domova seniorů, případně denního stacionáře a rozšíření domu pečovatelské služby. O nevhodnosti umístění sociálních jednotek ubytování vestavbou do bývalé konírny v Sojovické ulici jsem již mluvil.

 6. Naše město každoročně pořádá několik ohňostrojů, většinou ze sponzorských darů. Jsem přesvědčen, že by město mělo mít zpracován a zastupitelstvem odsouhlasen návrh sponzorských darů.

 7. Za poslední volební období do současnosti město investovalo nemalé prostředky do realizace různých projektů. Žádám o předložení hodnocení efektivnosti financování těchto veřejně prospěšných projektů.

 8. Chybí informace a harmonogram, jak vedení města řeší rekonstrukci školní kuchyně, kde již před třemi roky měly být odstraněny vážné hygienické a provozní závady.

 9. Ve školním areálu J.A.K. docházelo k padání stropních omítek. Žádám o předložení informace kdy a jakým způsobem (technologií), bude dokončena kompletní oprava.

 10. Pro zlepšení možností umístění dětí do školních družin byl zpracován projekt vestavby několika tříd družin do suterénu hlavního pavilonu školního areálu J.A.K. (situováno do dříve školnického bytu). Žádám o předložení písemné zprávy o postupu těchto prací a harmonogramu jejich ukončení.

 11. Žádám o předložení zprávy o dlouhodobém využívání objektu PRIVUMu – do roku 2012 a návrh včetně harmonogramu na další užívání pro občanskou vybavenost. Totéž žádám u objektu Jedličkova domu.

 12. 17.04.2012 pod č.j. 30650/ENV/12 zveřejnilo MŽP Závěr zjišťovacího řízení – aktualizaci programu rozvoje Středočeského kraje (tento lze charakterizovat jako program cílených opatření pro stimulaci ekonomického a sociálního rozvoje kraje). Žádám o předložení informace jak se k aktualizaci vyjádřilo město a které požadavky města byly do programu rozvoje zahrnuty.


ČSSD je ve vedení města bez přerušení zastoupena od roku 1999. Žádám o předložení výsledků jejího působení ve městě (konkrétně v kterém roce co bylo prosazeno zejména v sociální oblasti) za uplynulé období.

V Lysé nad Labem 12.05.2012Tomáš Sedláček

zastupitel za KDU-ČSL


Konec doslovných přepisů interpelací.

Pan starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva města v 23.40 hod. ukončil.


Zapsala: Procházková L.

Zápis vyhotoven dne: 24.05.2012


Ověřovatelé zápisu:
......................................... .......................................................

p. Ing. Firman Miroslav p. Horvát


........................................................

starosta

Příloha: Odpovědi na interpelace podané dne 11.04.2012.


Město Lysá nad Labem

Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad Labem

telefon: 325 510 233 fax: 325 552 066 e-mail: info@mestolysa.cz

Pan V Lysé nad Labem, dne 4.5. 2012 Ing. Petr Gregor Čj. ST//12 28. října 982

289 22 Lysá nad Labem

Věc: Odpověď na interpelace ze dne 11. 4. 2012

Vážený pane zastupiteli,


dne 11. 4. 2012 jste na zastupitelstvu města Lysá nad Labem podal interpelace. Níže Vám zasílám odpovědi:


 1. Rozpočet města na rok 2012


Co se týká příjmu ze sdílených daní, počítá město Lysá nad Labem ve svém schváleném rozpočtu s částkou 62 645 000,- Kč, dle predikcí MF by náš příjem měl činit 64 251 000,- Kč, je zde tedy rezerva i pro případ, že daňové výnosy budou horší než předpoklad MF. Čerpání rezervního fondu podléhá schválení ZM, není mi známo, že by ZM schválilo čerpání rezervního fondu. Schválilo pouze převod 5 000 000,- Kč do rozpočtu města. Na rezervním fondu zůstane ještě dalších 1 800 000,- Kč. Ani jedna z výše uvedených částek nebyla čerpána. Přehled akcí jste obdržel již několikrát. Přesto vám zasílám vyjádření jednotlivých odborů k investičním akcím (viz příloha). Představitelé města nikdy nemrhali veřejným prostředky, naopak se při všech investičních akcích snažíme co nejvíce šetřit finanční prostředky města, a to hlavně díky získávání dotačních peněz. Ve městě Lysá nad Labem se dle mého názoru nekonají žádné megalomanské akce, ale běžné investiční akce, které jsou vyvolány potřebou obyvatel a povinností vyplývajících ze zákonů ČR.
 1. Dodržování ustanovení energetického zákona


V rámci energetických úspor průběžně zateplujeme budovy ve vlastnictví města a snažíme se zavádět moderní technologie na snižování energetické náročnosti budov (instalace solárního ohřevu TUV na škole J. A. Komenského). Ne všechny nové technologie se ukazují být užitečné a spořící. Například instalace rekuperační jednotky v MŠ pampeliška se setkává skritikou ze strany pedagogické sboru, který pochybuje o její účelnosti (viz příloha). Co se týká Vašich návrhů v J. A. Komenského, zasílám odpověď ředitelky školy, se kterou se ztotožňuji. Zároveň Vám zasílám protokol Technického a zkušebního ústavu Praha o vlastnostech oken instalovaných ve škole J. A. Komenského.


 1. Informace o zábradlí


Vše podstatné o zábradlí před objektem restaurace Mango Vám bylo sděleno v Informativní zprávě ohledně akce: Revitalizace historického centra města Lysá nad Labem (úprava ploch náměstí, VO, městský mobiliář) projednávané dne 7. 9. 2011, kterou Vám pro osvěžení paměti zasílám v příloze. V rámci této zprávy byl i detailní popis a obrázek podoby Vámi kritizovaného zábradlí. K této zprávě jste se vyjádřil následovně: „Pan Ing. Gregor konstatoval, že jeho připomínky jsou zapracované a mobiliář mu nevadí“, celou část zápisu Vám zasílám v příloze. Následně jste pro tento návrh hlasoval a návrh byl přijat. Dále vám v příloze zasílám vyjádření příslušného pracovníka NPÚ. Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že nesete odpovědnost za toto rozhodnutí stejně jako ostatní zastupitelé města, kteří pro daný návrh hlasovali (tedy všichni). Navíc, když jste mohl, tak jste nevznesl žádnou námitku proti podobě zábradlí, naopak z Vašeho vyjádření dle mého soudu vyplývá, že Vám nevadilo.


 1. Připomínky postižených občanů


Co se týká instalace lavičky, proberu možnosti instalace se SMI a NPÚ, pokud si to dobře pamatuji, problémem je šířka chodníku, která je nedostačující. O bezohledném přístupu organizátora parkování nic nevím. Naopak je dbáno na to, aby místa vyhrazená pro osoby s označením ZTP nebyla využívána jinými vozidly bez tohoto označení. Městská policie je s organizováním dopravy a parkování při výstavách spokojena. Jediným problémem je, že osoby se ZTP odmítají uhradit parkovací poplatek dle příslušného nařízení města. Tento poplatek se nevybírá na místech přímo vyhrazených pro ZTP. Navíc občané města s průkazem ZTP obdrží parkovací kartu města, která je opravňuje k bezplatnému parkování v době výstav zcela zdarma.

Tímto považuji Vaši interpelaci z mé strany za vyřízenou.
Mgr. Jiří Havelka

starosta
Město  Lysá nad Labem

Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad Labem

telefon: 325 510 233 fax: 325 552 066 e-mail: info@mestolysa.cz

Pan V Lysé nad Labem, dne 4.5. 2012 Tomáš Sedláček Čj. ST//12 Na Zemské Stezce 242

289 22 Lysá nad Labem

Věc: Odpověď na interpelace ze dne 11. 4. 2012

Vážený pane zastupiteli,


dne 11. 4. 2012 jste na zastupitelstvu města Lysá nad Labem podal interpelace. Níže Vám zasílám odpovědi:


 1. Usnesení RM č. 204


Položková specifikace je uvedena v příloze.


 1. Usnesení RM č. 238


Položková specifikace je uvedena v příloze.


 1. Usnesení RM č. 237


Položková specifikace je uvedena v příloze.


 1. Usnesení RM č. 142

Výměna vodovodního potrubí proběhne do konce července 2012 a od 6. 8. započne rekonstrukce povrchu chodníku s termínem dokončení do 24. 8. 2012.


V roce 2010 získala firma Stavokomplet následující zakázky:


1) Výstavba stokových systémů v částce 407 000,- Kč.


V roce 2011 získala firma Stavokomplet následující zakázky:


1) Výstavba stokových systémů – pokračování v částce 9 364 000,-Kč.

2) Havárie - přepojení septiků u č.p. 1370 a 47 v Jedličkově ulici v částce 414 000,-Kč.


Při celkové proinvestované částce 106 842 000,-Kč z rozpočtu 2010 a 2011 činí zakázky pro firmu Stavokomplet 10 185 000,-Kč, tj. cca 9,5 % z výše uvedené částky.
5) Usnesení RM č. 158


Chápu, že máte odlišný názor na zvyšování nájemného v městských bytech, nicméně výše nájmů ve srovnatelných městských bytech jiných měst v Milovicích je vyšší než v bytech města Lysá nad Labem. Potom se mi zdá logické, že i ceny nájmu v bytech přímo v Lysé nad Labem by měly být logicky vyšší než v Milovicích, zejména s ohledem na velkou dostupnost infrastruktury. Hospodaření ODS vždy dokázalo nezadlužovat město Lysá nad Labem, za to po Vašem hospodaření ve funkci starosty města tu zbyly velké dluhy, které musela řešit s velkými obtížemi politická reprezentace, která nastoupila po Vás, a to nechci rozebírat nezvládnutý prodej spalovny, ze kterého vznikla městu velká pohledávka, dodnes neuhrazená. Pokud vím, tak zákon nezakazuje mít podrobnější specifikaci bytů, než sám stanoví. Specifikace bytů je obsažena v pravidlech o hospodaření s byty schválených v ZM, které přikládám. Město nevede evidenci délky nájemních vztahů, ani věk nájemců, proto Vám tuto informaci nemohu poskytnout. Předpokládaný výnos ze zvýšeného nájemného bude cca 1 400 000,- Kč (viz příloha). Investice do bytového fondu Vám již byly předloženy v rámci komplexního materiálu o městských bytech, který pro jistotu přikládám.


6) Parkoviště Pampeliška


Závazný termín dokončení parkoviště u MŠ Pampeliška nejsem schopen sdělit, protože ZM nevyčlenilo na akci v rámci rozpočtu města finanční prostředky.


7) Bezprašná komunikace na Zemské stezce


Nevím o žádné žádosti o vybudování bezprašné komunikace mezi ulicí Na Zemské stezce a parkovištěm u podchodu ČD. V současné době tam bezprašná komunikace vybudovaná je. Tudíž jsem se ani nemohl vyjadřovat k jejímu vybudování. Co se týká opravy komunikace Na Zemské stezce, přikládám příslušné doklady, ze kterých vyplývá, že první oprava komunikace proběhla červnu 2010, druhá v listopadu roku 2011 a závěrečná oprava proběhne po ukončení prací na veřejných prostranstvích a komunikacích, kde budou poškozené povrchy uvedeny do původního stavu dle stavebního povolení ze dne 27. 3. 2009.


Tímto považuji Vaši interpelaci z mé strany za vyřízenou.
Mgr. Jiří Havelka

starosta


Vytvořeno 3.10.2022 17:40:13 | přečteno 32x | jiri.virava
load