Zápis č. 3 ZM 11.04.2012

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 11.04.2012 na MěÚ Lysá nad Labem.


Přítomni: p. Mgr. Havelka Jiří

pí Chloupková Marcela

p. Sedláček Tomáš

p. Mgr. Minařík Jaroslav

p. Ing. Gregor Petr

p. Mgr. Kopecký Petr

p. Ing. Černohorský Ondřej

p. Houštecký Václav

p. Kolman Josef

p. Bc. Eliška Petr

p. Mgr. Fajmon Hynek

p. Ing. Osvald Zdeněk

p. Horvát Milan

p. Mgr. Kořista Jan


Omluven: p. Ing. Firman Miroslav


I. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a uvedl, že z dnešního jednání se omluvil p. Ing. Firman M., ostatní členové zastupitelstva města byli přítomni a zastupitelstvo tak bylo usnášeníschopné. Pan starosta dále omluvil z jednání pana tajemníka, který se na zasedání ZM dostaví později.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi p. Mgr. Kopecký P. a p. Bc. Eliška P. Do návrhové komise byli navrženi p. Ing. Gregor P., p. Ing. Černohorský O. a pí Chloupková M.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na členy návrhové komise.

Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Mgr. Kořista J.

pro
Zápis ze dne 22.02.2012 byl ověřovateli ověřen a ostatním členům zastupitelstva byl dán na vědomí. Pan starosta se dotázal, zda má někdo ze zastupitelů připomínky k zápisu. Vzhledem k tomu, že nikdo neměl k zápisu připomínky, konstatoval pan starosta, že považuje zápis za ověřený.


Pan starosta následně přistoupil k projednání a schválení programu zasedání. Nechal nejprve hlasovat o zařazení bodů předložených RM do programu zasedání (body č. 1 – 20).


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
Pan starosta nechal hlasovat o zařazení bodu předloženého p. Ing. Gregorem do programu zasedání (bod č. 21).


Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů

proti: 8 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

protip. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se
Pan starosta nechal hlasovat o zařazení bodu předloženého p. Mgr. Fajmonem do programu zasedání (bod č. 22).


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
Pan Bc. Eliška se dotázal, zda někdo z přítomných občanů čeká na projednání konkrétního bodu, který by měl být případně zařazen na začátek jednání. Na základě požadavků občanů bylo navrženo jako bod č. 1 projednat návrh na zahájení procesu digitalizace kina, dále zařadit na program část diskuse k obecním záležitostem, v jejímž rámci se projednají dotazy občanů týkající se komunikace v Lomu, prodloužení termínu pro výstavbu domu manž. Růžičkových, a dotaz pí Fialové. Dále navrhl bod předložený p. Bc. Eliškou projednat společně s bodem č. 18, protože se jedná rovněž o návrh na úpravu Jednacího řádu ZM Lysá n. L. Pan starosta nechal hlasovat o upraveném programu jako celku.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
II. Návrhy ke schválení

1. Návrh na zahájení procesu digitalizace Městského kina Lysá nad Labem.


RM návrh neprojednávala.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Fajmon

p. Bc. Eliška

p. starosta

p. Fuchs (provozovatel kina)

p. Sedláček

p. Ing. Gregor

p. Ing. Černohorský

pí Chloupková

p. Mgr. Kořista

p. Ing. Osvald

p. Mgr. Minařík

p. Horvát

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá:

RM:

1. a) provést přípravy pro podání žádosti o dotaci na digitalizaci kina v Lysé nad Labem,

b) navrhnout při úpravě rozpočtu na rok 2012 a při přípravě rozpočtu pro rok 2013 dodatečné prostředky pro digitalizaci kina včetně ozvučení.

2. Provozovateli kina poskytnou součinnost při přípravě žádosti o dotaci na digitalizaci kina a při dalších krocích směřujících k zajištění digitalizace kina v Lysé nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
Pan Ing. Gregor přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM zpracovat přehled prioritních akcí pro rok 2012.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na usnesení: ZM ukládá RM zpracovat přehled prioritních akcí pro rok 2012.


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 7 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

protip. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
III. Diskuse


občané z lokality Lom - na zasedání ZM se dostavilo několik občanů bydlících v lokalitě Lom, aby upozornili na špatný stav komunikace v dané lokalitě. Komunikace je nezpevněná, poslední úprava stav nezlepšila, na opravy byl dovezen štěrk, následně byla část štěrku opět odvezena, špatná situace trvá dál. Jeden z občanů citoval z volebních programů ODS, kde je jednou z priorit právě vybudování nové komunikace v Lomu a dotázal se, kdy bude slib dodržen.

p. starosta - uvedl, že o problému samozřejmě ví a snaží se najít řešení, dodal, že se na Lom nezapomíná, v dané lokalitě město investovalo i do jiných akcí, např. za posledních 5 let se vybudovalo veřejné osvětlení a kanalizace, ale je pravda, že silnice je problém, projektovou dokumentaci, která byla na rekonstrukci vyhotovená před více než deseti lety, bylo nutné předělat, nově se objevil problém s vedením kabelů Telecomu, žádají, aby město provedlo přeložení jejich kabelů na vlastní náklady, rovněž je nutné, v souvislosti s vybudováním asfaltového povrchu, vyřešit vsakování povrchových vod, nelze udělat svod do kanalizace, v úvahu připadá vybudování vsakovacích jímek, tyto úpravy si vyžádají další náklady, každopádně se s vybudováním komunikace v Lomu počítá a ve věci se jedná, pro srovnání uvedl, že ve městě jsou i další podobné komunikace, např. Na Staré vsi, kde podle posledních informací nebude v nejbližší době přeložené elektrické vedení do země, proto tam nebude zatím možné ani vybudovat komunikaci,

z řad občanů - i dříve stékala dešťová voda přirozenou cestou pryč a nebyl s tím problém,

p. starosta - odvod a zasakování povrchových vod musí být vyřešen v projektu, jinak nedostanou kladné vyjádření dotčených orgánů,

p. Ing. Gregor - řešení se pořád odkládá, podle slov pana starosty na předchozích zasedáních peníze na silnici byly a měla se budovat,

p. Blažek, vedoucí odboru SMI – byl na místě mnohokrát a s aktuálním stavem je seznámen, v současné době se provádí geologický průzkum, který je nutný jako podklad pro výběr vhodného řešení, vsakování se nejspíš bude řešit vybudováním vsakovací nádrže na min 30 m3, je třeba počítat i s vodou stékající od černých vrat,

p. Ing. Gregor - připomněl, že žádali už před 15 lety o opravu ul. 28. října, a nic se nestalo, ale je pravda, že Lom je na tom daleko hůř, proto chce, aby byl zpracován seznam prioritních akcí, aby věděli, co je třeba nejdříve udělat, Lom by řešil i za cenu úvěru,

pí Chloupková - Lom patří k prioritám už dlouho a většina zastupitelů se shoduje na tom, že úprava je nutná, ale pravda je, že se na Lom nezapomíná, zatím se udělaly jiné akce, bez kterých by se silnice nemohla udělat, není nakloněna tomu brát si úvěr, jedná se o velké zatížení rozpočtu, je problém ho pak splatit, připomněla rok 1993, kdy město bylo zatíženo úvěrem, který se pracně splácel,

p. Sedláček - na tu dobu si pamatuje, z toho úvěru se hradilo vybudování podchodu, podrobnosti by mohl doplnit p. Mgr. Kopecký,

p. Mgr. Kopecký - i on si na tu dobu samozřejmě pamatuje, ví, že se jednalo o velké zatížení rozpočtu, ale je pravda, že podchod byl třeba a je rád, že se vybudoval,

p. starosta - závěrem této diskuse znovu ujistil občany, že jejich situaci chápe a město se ji snaží řešit,

p. Růžička, z řad občanů - uvedl, že byli s manželkou pozváni na zasedání ZM kvůli jejich žádosti o prodloužení lhůty výstavby jejich rodinného domu, uvedl, že dům je dokončen, čekají pouze na vydání souhlasu s užíváním, o který požádali, doplnil, že ve smlouvě o koupi pozemku je uvedeno, že dům musí být k určitému datu dokončen, není tam výslovně uvedeno, že musí být platný souhlas s užíváním, nechápe tady, proč by měli platit penále,

p. starosta, pí Chloupková - společně uvedli, že žádost o prodloužení podporují, vědí, že stavba je dokončená, ale zastupitelé chtěli přímo od žadatelů slyšet zdůvodnění jejich žádosti,

pí Ing. Čížková, vedoucí stavebního úřadu – potvrdila, že žádost o vydání souhlasu s užíváním stavby je podána, všechny náležitosti jsou splněny, pravděpodobně nebude překážka ve vydání souhlasu,

p. starosta - za ZM uvedl, že v tomto případě členové ZM žádost podpoří,

pí Fialová, z řad občanů - vystoupila s připomínkou k uděleným vyznamenáním města, p. Kolací dostal pamětní medaili, nesouhlasí s tím, zdá se jí to nevhodné, protože jde o osobu, která je vedena ve svazcích StB, chtěla vědět, kdo návrh podal a kdo ho schválil,

p. starosta - návrh podal Spolek rodáků a schválila ho RM, jedná se o ocenění za činnost v kultuře,

pí Fialová, z řad občanů - navrhla ocenění odejmout, podle jejího názoru došlo tímto k degradaci ostatních ocenění,

p. starosta - při rozhodování o této informaci nevěděl,

pí Chloupková - věděla, že p. Kolací je veden ve svazcích StB, ale při schvalování udělení medailí si to ani neuvědomila, nicméně ona osobně má svůj přístup k udělování medailí, nesouhlasí s tímto způsobem oceňování občanů a při hlasování se vždy zdržuje, k návrhu pí Fialové dodala, že s ním souhlasí,

p. Mgr. Minařík - v OZV není uvedeno, že by se mělo prověřovat, zda navržená osoba je či není vedena ve svazcích StB, pokud by se měla tato skutečnost zohledňovat při udělování, měla by být v tomto smyslu upravena OZV,

p. Mgr. Fajmon - z příspěvku pí Fialové vyrozuměl, že medaili udělila ODS, proto chce věc uvést na pravou míru, medaili udělila RM, z níž pouze dva členové jsou za ODS, k ocenění samotnému uvedl, že každá nominace je vždy předmětem veřejné kritiky, konkrétně tento návrh podal Spolek rodáků, a to s ohledem na činnost p. Kolacího v kultuře,

z řad občanů - dotaz na stav chodníků v Masarykově ulici,

p. Blažek - špatný stav je zapříčiněn několika faktory, a to odvodem dešťových vod, najížděním auty při zavážení obchodů a také použitím úklidové techniky v zimních měsících, opravy provede město,

p. Mgr. Kopecký - škody by měl hradit ten, kdo je způsobil,

z řad občanů - upozornil na mozaiku, mělo by se reklamovat špatné barevné provedení,

  • poukázal na zábradlí před restaurací Mango, podle jeho

názoru se tam v tomto provedení nehodí,

p. starosta - podobu zábradlí odsouhlasil i NPÚ, osobně je s podobou zábradlí spokojen,

pí Chloupková - navázala na připomínku ke stavu chodníků, je třeba řešit opravy a pokud je špatný stav zaviněn vytékáním vody ze svodů, měl by opravu hradit vlastník nemovitosti, v ostatních případech by se opravy chodníky měly řešit reklamací,

z řad občanů - doporučil nechat vypracovat znalecký posudek, aby se zjistilo, kdo špatný stav způsobil, podle toho pak dál postupovat,

p. Sedláček - v ul. Masarykova se v komunikaci objevily příčné trhliny, mělo by se to reklamovat, dodavatel zřejmě nevzal v úvahu stav podloží (tekuté písky), podobný problém je i na jiných komunikacích, např. ul. Na Vlečce a Škroupova,

p. Ing. Gregor - v interpelacích vznese připomínky k zábradlí,

p. Bc. Eliška - navrhl uložit RM reklamovat stav chodníků,

p. Sedláček KV se chtěl situací zabývat, ale bylo to zamítnuto,

p. Mgr. Kopecký - KV chtěl prověřovat funkčnost ulice, to je podle jeho názoru něco jiného,

p. Blažek - o prasklinách v komunikacích ví, řeší se.Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na usnesení: ZM ukládá RM reklamovat zadláždění chodníků a příčné trhliny na komunikaci v ul. Masarykova, rovněž reklamovat příčné trhliny na komunikacích v ul. Škroupova a Na Vlečce.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
Body ke schvalování – pokračování


2. Návrh na schválení a rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací města za rok 2011.


RM návrh projednala dne 20.03.2012 usnesením č. 202.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Sedláček

p. Bc. Eliška


p. starosta

p. Mgr. Kořista


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje hospodářské výsledky příspěvkových organizací za rok 2011 a jejich přidělení do fondů dle návrhu ředitelů.

Pan Bc. Eliška uvedl, že se zdrží při hlasování z důvodu, ze se finance vážou na příjmy rodinných příslušníků.Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
3. Úprava rozpočtu r. 2012 a poskytnutí dotace Občanskému sdružení Pro dětský úsměv.


RM usnesením č. 207 dne 20.03.2012 projednala návrh na úpravu rozpočtu r. 2012 a poskytnutí dotace Občanskému sdružení Pro dětský úsměv ve výši 81.800,- Kč.


 V diskusi k bodu vystoupili:

p. Sedláček

p. starosta

p. Blažek

p. Ing. Černohorský

p. Mgr. Kopecký

p. Ing. Gregor

pí PaedDr. Bodnárová, vedoucí odboru ŠSVZaK

pí Chloupková

p. Ing. Černohorský

p. Bc. Eliška

p. Bc. Eliška

p. Mgr. Kořista


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM: schvaluje poskytnutí dotace ve výši 81.800,- Kč pro Občanské sdružení Pro dětský úsměv (Mateřské centrum Parníček) na činnost sdružení v roce 2012.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
4. Návrh na poskytnutí podílů vlastníkům kulturních památek z dotace Programu regenerace a rozpočtu města.


Rada města návrh projednala usnesením č. 234 dne 03.04.2012.


 V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Kořista

pí Fialová, z řad občanů


p. starostapí Chloupkováp. Ing. Gregorp. Sedláček
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje:

a) Jednotě, spotřebnímu družstvu Nymburk, z Programu regenerace částku ve výši 102.000,- a z rozpočtu města částku ve výši 70.000,- Kč,

b) Římskokatolické farnosti Lysá nad Labem z Programu regenerace částku ve výši 105.000,- Kč a z rozpočtu města částku ve výši 30.000,- Kč.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
5. Opakované projednání prodeje, případně směny pozemků v Drážkách.


RM návrh projednala dne 06.03.2012 usnesením č. 169.


 V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Fajmonp. Ing. Černohorskýp. starostap. Mgr. Kořista

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje:

a) směnu pozemků tak, jak ji navrhuje p. Peška, záměr na směnu bude zveřejněn a předložen ke schválení ZM, s tím, že získaný stavební pozemek bude ihned zveřejněn k prodeji,

b) opakované zveřejnění záměru na prodej obecního stavebního pozemku p.p.č. 833/9, o vým. 743 m2 a p.p.č. 833/12 o vým. 464 m2, celkem 1.207 m2, k.ú. Lysá n. L


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

proti

p. Mgr. Kořista J.

pro
6. Návrh na prodej obecního pozemku p.č. 621/80, k.ú. Lysá n. L.


RM návrh projednala usnesením č. 181 dne 20.03.2012.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Bc. Eliška

pí Chloupková


p. starostap. Mgr. Fajmonp. Toužín, z řad občanůp. Sedláček
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej obecního pozemku p.č. 621/80 o vým. 555 m5, kultura zahrada, k.ú. Lysá n. L., za částku 900,- Kč/m2, panu Jiřímu Plevovi, Sportovní 601, Milovice – Mladá. Nabyvatel uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela sep. Ing. Černohorský O.

proti

p. Mgr. Kořista J.

pro
7. Návrh na sjednocení dvou akcí zasahujících do chodníku a komunikace ul. Masarykova.


RM projednala návrh usnesením č. 174 dne 20.03.2012.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Bc. Eliškap. starostap. Mgr. Minaříkp. Mgr. KořistaPan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje:

a) žádost firmy Elektroinstal, v. o. s., Nymburk, o otevření části komunikace v ulici Masarykova, před č.p. 583, k. ú. Lysá n. L., z důvodu poškození kabelu NN, za předpokladu, že práce budou provedeny o některém víkendu v měsíci červenci nebo srpnu 2012 mimo termíny konání výstav na Výstavišti Lysá n. L., otevření komunikace a uvedení do původního stavu provede na náklady žadatele firma PSVS, a. s., zůstanou zachovány záruční lhůty na zrekonstruovanou Masarykovu ulici, a ČEZ Distribuce, a. s., v měsíčníku Listy zveřejní tiskovou zprávu, z jakých důvodů k otevření komunikace došlo,

b) realizaci stavby Lysá nad Labem, kabelová přípojka NN pro parc. č. 619/6, k. ú. Lysá n. L., č. projektu IV-126008930 a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 3451/31, k. ú. Lysá n. L., za cenu dle platného ceníku města. Cena bude navýšena o DPH a investor uhradí kolek pro vklad do KN.

Podmínky souhlasu: práce budou provedeny o některém víkendu v měsíci červenci nebo srpnu 2012 mimo termíny konání výstav na Výstavišti Lysá n. L., otevření chodníku a uvedení do původního stavu provede na náklady žadatele firma PSVS, a. s., zůstanou zachovány záruční lhůty na zrekonstruovanou Masarykovu ulici.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

Pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
8. Návrh na zřízení vjezdu a zrušení parkovacího stání v ul. Masarykova pro byt a prodejnu v č.p. 219, Lysá n. L.


RM návrh projednala dne 06.03.2012 usnesením č. 140.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. starosta

p. Mgr. Kořista


p. Bc. Eliška

p. Mgr. Fajmon


p. Sedláček

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ


p. Mgr. Minaříkp. Horvát
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje na základě zpracované dokumentace umožnit demolici a novou výstavbu domu č.p. 219 s možností zřízení vjezdu a parkování s tím, že žadatel městu poskytne finanční dar na pořízení kamerového bodu v parku u PENNY.


Výsledek hlasování: pro: 4 hlasy

proti: 8 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela sep. Ing. Černohorský O.

proti

p. Mgr. Kořista J.

proti
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM neschvaluje zřízení vjezdu a zrušení parkovacího stání v ulici Masarykova pro byt a prodejnu v č.p. 219, Lysá n. L., a doporučuje řešit otázku parkování dle schválených pravidel.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
9. Převod práv a povinností ze společnosti REALIS, s. r. o., na spol. MEDLET service, s. r. o.


RM návrh projednala dne 03.04.2012 usnesením č. 242.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Bc. Eliškap. Ing. Černohorskýp. starosta
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje postoupení (převod) práv a povinností společnosti REALIS, spol. s r. o., IČ 438 70 180, z plánovací smlouvy uzavřené dne 23.06.2010 mezi společností REALIS, spol. s r. o., a Městem Lysá nad Labem na společnost MEDLET service, s. r. o., IČ 286 55 575, a vstup společnosti MEDLET service, s. r. o., do postavení účastníka uvedené plánovací smlouvy ze dne 23.06.2010 namísto společnosti REALIS, spol. s r. o.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 5 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Mgr. Kořista J.

pro
10. Návrh na jmenování předsedy a členů Výboru pro strategické plánování.


RM návrh projednala usnesením č. 246 dne 03.04.2012.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Minařík

p. Mgr. Kořista

p. Toužín, z řad občanů

p. Mgr. Kopecký

p. Mgr. Fajmon

p. Ing. Osvald

p. Bc. Eliška

p. Horvát

p. Houštecký

p. starosta

p. Ing. Černohorský

p. Karásek, z řad občanů

p. Ing. Gregor

p. Sedláček

pí Chloupková


Příchod p. tajemník v 19.40 hod.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ruší Výbor pro strategické plánování.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 6 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

proti

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Sedláček T.

proti

p. Ing. Gregor P.

proti

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

proti

p. Mgr. Kořista J.

proti

Pan starosta navrhl projednat následující čtyři body společně (body pod č. 10 – 13 podle původního programu), protože se jedná a body stejného typu, věcná břemena a dotázal se, zda má někdo dotaz k uvedeným bodům. K uvedeným bodům nikdo v diskusi nevystoupil.


11. Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s. r. o., v souvislosti s prodloužením plynového řadu a vybudováním přípojek v lokalitě Fibichova, Máchova, Lysá n. L., Kačín.


RM návrh projednala dne 21.02.2012 usnesením č. 121.


K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s. r. o., na obecní pozemky p.č. 2131/20, 2131/43, 2165/7 a 2166/68, k. ú. Lysá n. L., s cenou za zřízení věcného břemene 13.600,- Kč plus DPH. Investor uhradí náklady na vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

12. Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene IE-12-6000788/VB/1 na obec. pozemky v ul. Švermova a Vichrova, Lysá n. L.


RM návrh projednala dne 03.04.2012 usnesením č. 227.


K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-6000788/VB/1 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemky p.č. 819/41 a 3751, k. ú. Lysá n. L. Finanční náhrada za zřízení věcného břemene činí 21.000,- Kč. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
13. Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene IE-12-6001225/VB/21 na obec. pozemky v ul. Čechova a Stržiště, Lysá n. L.


RM návrh projednala dne 03.04.2012 usnesením č. 228.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-6001225/VB/21 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemky p.č. 3553/2, 2145/7 a 694/13, k. ú. Lysá n. L. Finanční náhrada za zřízení věcného břemene činí 11.472,- Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
14. Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na obecní pozemky v lokalitě Jedličkovo sídliště, Lysá n. L.


RM návrh projednala dne 20.03.2012 usnesením č. 190.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IE-12-6012991/02 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemky p.č. 3667/3, k. ú. Lysá n. L. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
15. Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na obecní pozemek p.č. 323/1, k. ú Litol.


Návrh RM návrh projednala dne 03.04.2012 usnesením č. 231.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Bc. Eliškap. starostap. Houštecký
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou LITOL Gas, s. r. o., na obecní pozemek p.č. 323/1, k.ú. Litol, na elektrickou přípojku pro totem s informační tabulí s cenami pro čerpací stanici. Cena za zřízení věcného břemene bude odpovídat ceníku města a žadatel uhradí poplatky za vklad do KN, přechod pod místní komunikací bude řešen protlakem v případě, že přípojka bude vedena pod komunikací s asfaltovým povrchem.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se
16. Žádost o souhlas k uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na výstavbu kanalizace.


RM návrh projednala usnesením č. 119 dne 21.02.2012.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Sedláčekp. starostaPan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření dodatku č. 3 k SOD č. SMI/10/85/OD, ze dne 02.07.2010, na akci „MVR-090047 – Výstavba a rekonstrukce stokových systémů (ČOV) ve městě Lysá nad Labem“ na změnu sazby DPH a ceny za dílo, z důvodů nabytí účinnosti § 92e dnem 01.01.2012 zákona č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
17. Návrh smlouvy o dílo na archeologický výzkum při akci „Rekonstrukce Zámecké ulice“.


RM návrh projednala dne 03.04.2012 usnesením č. 237.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Sedláčekp. starostaPan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o dílo ZAV 06/2012 s Ústavem archeologické památkové péče Středních Čech na provedení záchranného archeologického výzkumu při akci“ Rekonstrukce Zámecké ulice v maximální ceně 3.482.500,- Kč bez DPH dle předloženého návrhu.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat. Pan Bc. Eliška mimo jednací místnost.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

mimo

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
18. Poslední úprava rozpočtu města na rok 2011.


RM návrh projednala dne 21.02.2012 usnesením č. 129.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. starostapí Ing. Polenová
Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat. Pan Bc. Eliška mimo jednací místnost.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

mimo

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Mgr. Kořista J.

pro

19. Návrh úpravy stávajícího Jednacího řádu Zastupitelstva města Lysá nad Labem.


RM návrh projednala dne 06.03.2012 usnesením č. 172.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. starosta

p. Toužín, z řad občanů

p. Mgr. Fajmon

p. Bc. Eliška

p. Mgr. Kořista

p. Mgr. Minařík

p. Ing. Černohorský

p. Ing. Gregor

p. Mgr. Kopecký

p. Mgr. Fajmon

p. Sedláček

pí Chloupková


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu jednacího řádu Zastupitelstva města Lysá nad Labem takto:

§ 6 bude doplněn textem: Při veřejném hlasování může požádat kterýkoli zastupitel o jmenovitý záznam hlasování. V takovém případě bude do zápisu jmenovitě zaznamenáno hlasování všech zastupitelů.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu jednacího řádu Zastupitelstva města Lysá nad Labem tak, že § 10 odst. 2) bude doplněn v tom smyslu, že o každém jednání zastupitelstva města se do 10 dnů po zasedání pořizuje písemný zápis s použitím zvukového záznamu, který bude nedílnou součástí zápisu.


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 3 hlasů

zdržel se: 5 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela sep. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu jednacího řádu Zastupitelstva města Lysá nad Labem tak, že § 10 odst. 2) by zněl:

(2) O každém jednání zastupitelstva města se do 10 dnů po zasedání pořizuje písemný zápis s použitím zvukového záznamu. Zápis, jehož nedílnou součástí je zvukový záznam, obsahuje všechny náležitosti uvedené v § 95 odst. 1 zákona a za jeho vyhotovení odpovídá odbor vnitřních věcí. Zápis podepisuje starosta a dva zastupitelstvem určení ověřovatelé do 15 dnů po zasedání.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 6 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

proti

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Sedláček T.

proti

p. Ing. Gregor P.

proti

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

proti

p. Mgr. Kořista J.

proti
20. Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012, o místních poplatcích.


RM návrh projednala usnesením č. 206 dne 20.03.2012.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Bc. Eliškap. starostaPan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 1/2012, o místních poplatcích.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

proti

p. Mgr. Kořista J.

pro
21. Návrh na zajištění ostatní dopravní obslužnosti na rok 2012.


RM návrh projednala dne 03.04.2012 usnesením č. 243.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. starostap. Mgr. Kořistap. Mgr. Fajmon
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) schvaluje zajištění dopravní obslužnosti na rok 2012 dle návrhu p. starosty včetně finančního příspěvku na dopravní obslužnost ve výši 5,- Kč na občana,

b) pověřuje pana starostu k podpisu mandátní smlouvy na dopravní obslužnost pro rok 2012 s mandatářem Městem Městec Králové s tím, že výše příspěvku bude činit 5,- Kč/občana/rok,

c) bere na vědomí integraci linek dle návrhu ROPID do systému PID v rámci ODO (ostatní dopravní obslužnost).


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat. Pan Ing. Osvald mimo jednací místnost.


p. Ing. Osvald Z.

mimo

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

III. Informativní zprávy


1. Studie odhadu původu zněčištění ovzduší v oblasti dané katastry ORP Lysá nad Labem.


RM zprávu usnesením č. 245 projednala dne 03.04.2012.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. starosta

p. Mgr. Kopecký


p. Ing. Černohorský

p. Sedláček


p. Toužín, z řad občanů
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí závěry předložené studie, kterou vypracoval Český hydrometeorologický ústav, Úsek ochrany čistoty ovzduší.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat. Pan Ing. Černohorský mimo jednací místnost.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

mimo

p. Mgr. Kořista J.

pro
2. Zápis z Kontrolního výboru.


RM zprávu projednala dne 28.03.2012 usnesením č. 247.

V diskusi k bodu vystoupili:

p. Sedláček

p. Mgr. Kopecký

p. Mgr. Kořista

p. Ing. Gregor

p. Sedláček

p. Houštecký

pí Pilařová, vedoucí OŽP

pí Chloupková
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje bod č. 1 předloženého programu.


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 7 hlasů

Návrh nebyl přijat. Pan Houštecký mimo jednací místnost.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela sep. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
Následně bylo navrženo schválit zprávu jako celek a zvlášť schválit uložení vybraných kontrol Finančnímu výboru.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z Kontrolního výboru ze dne 28.03.2012 s tím, že z předloženého plánu kontrol budou vypuštěny kontroly uvedené pod bodem č. 6, 9 a 11. Znění bodu č. 7 předloženého plánu (kontrola čistoty ovzduší a emisí včetně hlučnosti) bude konkretizováno a předloženo na vědomí na příštím zasedání ZM.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat. Pan Houštecký mimo jednací místnost.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela sep. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá Finančnímu výboru provedení kontrol dle bodů č. 6, 9 a 11 plánu kontrolního výboru, tj. kontrola nákladů investiční akce Revitalizace historického centra a kontrola investiční akce MŠ Čtyřlístek (vícepráce); kontrola hospodaření města, dodržování rozpočtové kázně; využívání sponzorských darů a jejich vazba na hospodaření města.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
Diskuse – pokračování:


p. Bc. Eliška - dozvěděl se, že v lokalitě Černava se vytvořila písečná duna, kterou by měly rozjezdit čtyřkolky, proč se úprava neprovede zemědělskou technikou,

p. starosta - o podrobnostech nejsou informováni, dotaz je třeba směřovat na správce území, CHKO Kokořínsko,

p. Bc. Eliška - žádost o informace by mělo podat město, dál se dotázal, proč se při volání z úřadu (i v případě, že jde o hovor od městské policie) objevuje volanému, že jde o skryté číslo,

pí Šťastná, vedoucí OVV - vysvětlila, že všechny hovory jsou spojovány přes ústřednu, a pro hovor je použita linka, která je právě volná, volanému se skutečně zobrazuje, že jde o skryté číslo, se stávající ústřednou to nelze udělat jinak,

p. Bc. Eliška - i z pultu centrální ochrany se zobrazuje skrytá linka, mělo by být vidět, že volá MěP, pokud je někdo třeba na dovolené a hovor nepřijme, měl by pak mít v nepřijatých hovorech dohledatelné, že mu bylo voláno z MěP,

p. Přibyl - PCO má vlastní linku,

p. Bc. Eliška - upozornil na závady na víceúčelovém hřišti,

pí PaedDr. Bodnárová - vědí o nich, řeší se,

p. Bc. Eliška - k akci Zimní potlach, kde bylo jako spolupořadatel město, se dotázal, jaký mělo město ze spolupořadatelství prospěch, pokud by se vybíral poplatek ze vstupného, mělo by město výtěžek cca 100 tis. Kč, zohlednit se musí i náklady na zvýšený dozor MěP apod.,

p. starosta - město získalo bezplatnou propagaci v rádiu a v jiných médiích, k poplatku samotnému uvedl, že vznikají různé nové kluby, kde by se měl také vybírat poplatek ze vstupného, dochází k porušování OZV, bude se řešit,

p. Přibyl - k akci Zimní potlach uvedl, že MěP neměla s touto akcí žádné další náklady, dohled byl prováděn v běžném režimu, neprováděli žádná opatření nad rámec běžných povinností,

p. Sedláček - v usnesení RM č. 220 doporučil specifikovat smluvní strany, není zřejmé, o jakou smlouvu se jedná,

p. starosta - jednalo se o navýšení úhrady za služby spojené se správou bytového fondu, RM navýšení neschválila,

p. Sedláček - k usnesení RM č. 204 – vybavení MŠ - chce předložit položkovou specifikaci,

- u MŠ Pampeliška II bylo přislíbeno vybudování komunikace včetně cca 5 parkovacích stání, nejsou vybudována,

k usnesení RM č. 238 – chce bližší informace k navýšení ceny,

pí Javorčíková, městský investor – k navýšení došlo s ohledem na nutnost vybudovat zemní val u MŠ Čtyřlístek,

p. Sedláček - podle jeho názoru je provedeno dost změn oproti původní PD,

pí Javorčíková - změny nastaly v rámci výstavby, ale vše je v rámci schváleného rozpočtu,

p. Sedláček - PD a skutečnost se liší, ke změnám uvedl, že on mluví o rozpočtu stavby, ne města,

p. starosta - nežádají o navýšení rozpočtu, vše je v rámci schválené výše,

p. Sedláček - pak by tedy nemuseli žádat o schválení změny,

p. starosta - musí, požaduje to poskytovatel dotace,

p. Sedláček - měl být vyhotoven i stavební rozpočet, tj. rozpočet stavby, kde by se při změně měl schvalovat dodatek k rozpočtu, projekt neobsahoval věci, které obsahovat měl nebo mohl,

- k usnesení RM č. 158 – zvýšení nájmu v městských bytech – uvedl, že v některých obcích jsou i nižší nájmy, v Lysé byty rozděleny do kategorií, které už platný zákon nezná, je to nepřehledné,

k usnesení RM č. 142 – zádlažba Jedličkova, v této souvislosti požádal o předložení všech zakázek včetně finančního objemu prací, které pro město vykonával Stavokomplet v posledních dvou letech,

- ještě několik dalších připomínek, ale vzhledem k délce jednání je nebude číst a pošle je písemně,

p. Ing. Gregor - obrátili se na něj někteří občané města s dotazem na zábradlí u Manga, proč není ve stejném desingu jako na Nám. B. Hrozného,

p. starosta - navrženou podobu zábradlí nikdo nepřipomínkoval,

p. Mgr. Kořista - viděl náčrtek, chtěl také 3D vizualizaci, tu ale nezískal, pak už zábradlí dál nepřipomínkoval, netušil, že bude v této podobě,

p. Ing. Gregor - zaměstnanci NPÚ, kteří zábradlí v této podobě schválili, byli zřejmě pod vlivem drog,

- dotaz k parkovacím kartám, zda je možné, aby kartu získal i občan, který v Lysé pracuje, nebo jde parkování zaměstnanců firem v Lysé řešit jiným způsobem,

p. starosta - karty jsou pouze pro občany města, v současné době není jiné řešení a ani se o něm neuvažuje,

p. Ing. Gregor - označil obsazení některých míst v komisích pro konkurzy na místa ředitelů lyských škol a obsazení rady Listů členy RM jako neetické,

p. starosta - s názorem nesouhlasí, RM, příp. starosta a místostarosta, jsou zodpovědní za plnění rozpočtu a dalších úkolů města, nevidí kolizi v tom, že jsou v redakční radě Listů,

- ke konkurzním komisím uvedl, že oslovil p. Bc. Elišku, s ohledem na jeho povolání učitele, aby byl členem komise, ale p. Bc. Eliška odmítl, proto oslovil p. Mgr. Kopeckého, který také určitou dobu učil,

p. Gregor - v komisích by měli být i zástupci opozice,

p. starosta - členství je jim nabízeno, ale např. p. Ing. Gregor posledně p. starostovi řekl, že se na to může vykašlat,

p. Ing. Gregor - ke kontrole varny ve školní jídelně uvedl, že kontrola byla přidělena jiné kontrolní skupině, kontrola byla zahájena, osobně se byl ve varně podívat, mají k dispozici aktuální zápis z hygieny, zpracovávají zprávu,

p. Mgr. Kořista - k Listům, dotázal se na aktuální stav a zvažované varianty,

p. starosta - Listy budou ve formátu A3, budou se dávat do každé schránky, bude stanoven limit na příspěvky na 2 strany vydání,

p. Mgr. Kořista - všichni budou doplácet na to, že Listy se budou dávat do každé schránky,

p. starosta - předpokládá se, že vzroste příjem z reklam, který pokryje náklady,

p. Mgr. Kořista - dotaz na složení redakční rady,

p. starosta - Rada je ve složení – starosta, místostarostka, ředitelka knihovny, pí Kunderlíková (zaměstnanec knihovny) a pí PaedDr. Bodnárová, dodal, že ředitelka knihovny podobný zpravodaj dříve vydávala,

p. Mgr. Kořista - dotaz na kácení stromů na Kačíně, kvůli rozšíření parkování budou stromy jen po jedné straně?,

p. starosta - RM schválila výsadbu stromů za předpokladu, že bude umožněno parkování a vybudování chodníků,

p. Mgr. Kopecký - upřesnil, že v současné době tam není žádný chodník, stromy mohou být vysazeny jen tak, aby v budoucnu bylo možné chodník vybudovat,

p. Mgr. Minařík - kdy bude dokončena oprava kanálu před školou,

p. Blažek - do konce týdne bude dokončeno,

p. Mgr. Minařík - v ul. Zahradní opakovaný problém s přerostlými větvemi, vadí chodcům,

p. Blažek - s vlastníkem nemovitosti není možná dohoda, město plánuje ořez vlastními silami,

p. Mgr. Minařík - poděkoval za vyvěšení tibetské vlajky,

p. Mgr. Fajmon - připomínka k nebytovým prostorám, které měla v pronájmu JUDr. Povová, zůstala tam reklama – firemní cedule, vyzvat JUDr. Povovou, aby ceduli odstranila, pro příště při přebírání vracených objektů toto pohlídat,

- u Penny a na sídlišti jsou nefunkční novinové stánky, zjistit u vlastníků, jestli obnoví provoz, pokud ne, nechat odstranit,

p. Sedláček - upozornil, že v jiném městě byl napaden parkovací systém, který funguje i v Lysé, tj. parkovací karty, s tím, že se jedná o diskriminaci ostatních občanů,

p. starosta - o změně se zatím neuvažuje, až systém někdo napadne, bude se řešit,

p. Ing. Černohorský - dotaz na příspěvky do Listů, jak se bude postupovat v případě, že se všechny došlé příspěvky nevejdou do vydání,

p. starosta, p. Mgr. Kopecký - uvedli, že se budou zveřejňovat podle došlého pořadí,

p. Mgr. Kořista - k redakční radě Listů uvedl, že se p. starosta odvolával na p. Kužílka, ale i on ve svých doporučeních (leták – jak vydávat dobrý radniční zpravodaj) uvádí, že starosta a členové rady by neměli být členy redakční rady zpravodaje,

p. Mgr. Kopecký - domnívá se, že starosta, jako statutární zástupce města, by měl být členem redakční rady,

p. Sedláček - navrhl zvážit jmenování tiskového mluvčího úřadu.


V. Interpelace


S interpelací se přihlásil p. Sedláček a p. Ing. Gregor, ale vzhledem k tomu, že se jednání protáhlo do pozdních nočních hodin, bylo dohodnuto, že interpelace předají písemně (zašlou e-mailem).


Doslovný přepis interpelace p. Ing. Gregora.


Interpelace - 11.04.2012


K rozpočtu města 2012 a výpadek daňových příjmů


Dle prognózy MF a Národní ekonomické rady z března 2012 vyplývá, že se očekává nižší daňový výnos, je zcela jasné, že obce budou s ohledem na tuto skutečnost nuceně kráceny na svých příjmech. Obcím dle závěrů Krajského setkání členů i nečlenů SMO CR v Praze dne 04.04.2012 hrozí i další poklesy příjmů a další administrativní problémy. Očekávám proto, že vedení města a FV vezmou tyto vlivy v úvahu při další úpravě rozpočtu a provedou analýzu vč. variantního řešení rozpočtu, neboť tyto skutečnosti mohou mít případný negativní vliv na profinancování již nasmlouvaných dodávek prací u rozestavěných akcí a pravděpodobně i zajištění zcela běžného provozu města v různých oblastech. Není mi pochopitelně momentálně známo, zda-li byl již vyčerpán i rezervní fond.

Současně jsem přes řadu slibů dosud neobdržel přehled akcí, které byly z důvodu koncipovaného rozpočtu na rok 2012 přerušeny ve financování a nepokračují, které nebyly z důvodu, že je na další akce prozatím vyčleněno necelých 4 mil. Kč, zahájeny, resp. ani jejich příprava (zpracování projektů) anebo byl na ně snížen původně předpokládaný příspěvek.

Je zcela nepochopitelné, že titíž zastupitelé, kteří v předchozích obdobích doslova s finančními prostředky mrhali, se najednou brání tomu, aby si město vzalo splatitelný úvěr a v započatých rekonstrukcích nebo revitalizacích menšího charakteru, ale pro město stejně důležitých, se pokračovalo bez ohledu na dokončované 3 megalomanské akce, které nebyly z hlediska dotačního řádně časově a obsahově zkoordinovány. Občané jsou značně tímto vývojem znepokojeni.


Dodržování ustanovení energetického zákona


Zajímalo by mne, jak jsou ze strany vedení města dodržována ustanovení energetického zákona, pokud jde např. o regulaci otopných soustav v městských objektech (budova MěÚ, školky a školy, DPS, zdravotnická zařízení, ale také muzeum, smuteční obřadní síň atp.) Přitom již v minulém volebním období bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele řídicího systému těchto soustav. Část vedení města byla rovněž na prohlídce v Praze průmyslové škole strojnické -  Preslova ulice (rohové budově proti Krajskému úřadu Sk), kde jim hospodářkou byla prezentována prokazatelná dosahovaná energetická úspora. Dle jedné z nabídek měla být investice dodavateli hrazena dosahovanou úsporou v období několika roků. Pilotním projektem měla být škola T. G. M. na Školním náměstí. Následovat měly po dokončeném zateplení obvodového pláště pavilony školy J. A. Komenského. V této souvislosti se rovněž vyskytuje otázka větrání v nově zateplených objektech s osazenými plastovými okny. V případě opomenutí větrání vydýchaný vzduch s vyšším obsahem vodních par způsobuje jednak zvýšení únavy a tím i snížení pozornosti žáků na straně jedné, na druhé straně srážení se vodních par na nejchladnějších místech tepelných mostů a výskytu tvorby plísní na nich. Ty pak jsou jedny z příčin vzniku alergií u dětí (pro lepší ilustraci je to asi tak, jako když si přetáhnete přes hlavu igelitový pytlík). Při každém otevření okna uniká značné množství teplého vzduchu a naopak do tříd vniká chladný vzduch spolu s hlukem a prachem z okolí. Tyto negativní jevy odstraňuje vzduchotechnické zařízení - řízená rekuperace čerstvého vzduchu, přiváděného do objektu. Chod rekuperace je řízen senzory kvality vzduchu v objektu dle jeho teploty a hodnot CO2 včetně vlhkosti. Tím je odstraněno subjektivní vnímání optimálního stavu tepelné pohody. Závěrem je rovněž třeba připomenout nutné osazení žaluzií na nová okna v pavilonech školního areálu J.A.Komenského.


Vím, že v některých budovách byla tato opatření již splněna (např. nová MŠ Pampeliška na sídlišti), ale v některých se neprovedla anebo nepokračují započaté práce. Snižování energetické náročnosti vede i k úsporám provozním, a tím i finančním. Prostředí, ve kterém se učí naše děti nebo vnuci by nemělo negativně ovlivňovat jejich zdravotní stav (podstatně se zvyšuje podíl alergiků i z výše uvedených důvodů).

Rád bych viděl ucelený přehled plnění těchto opatření a návrhy na řešení včetně harmonogramu průběhu a dokončení těchto dosud nesplněných a jednou již přijatých opatření dle zákona.


Další naléhavou neopominutelnou investicí je rekonstrukce centrální kotelny (ta byla projektována na plyn koncem osmdesátých let minulého století pouze pro školní areál J. A. Komenského) pro vytápění školních objektů areálu J. A. Komenského, T. G. M., a B. Hrozného. Také pro tento záměr byla zpracována studie navazující na využití solárních panelů pro předehřev TUV a umožňující osadit na část výkonu plynových kotlů kogenerační plynovou turbínu. Vyrobená energie by sloužila prvořadě pro krytí vlastní energetické potřeby s možností dodávky přebytků do veřejné sítě.

Při této příležitosti nemohu nevzpomenout nutné investice do nových střech ve školách T.G.M. na Školním náměstí a B. Hrozného. Tam je zapotřebí řešit i stav oken, zejména na západní straně objektu.

Dobrou vizitkou města není ani nedostatek družin a nevyužitý a pro tyto účely vhodný polo suterénní prostor včetně původního školnického bytu ve škole J. A.Komenského a ne příliš smysluplné využití prostoru v Privumu na jedné straně, na straně druhé pak nedostatek učeben ve škole J.A. Šporka zejména pro hudební výuku.

Řešení těchto skutečností považuji za více přínosné, než pokračování v nesmyslných megalomanských akcích, určených pouze pro zviditelnění některých úzce zájmových skupin ve vedení města.


Informace o zábradlí

Na základě podnětů občanů se dovoluji zeptat, kdo podal záměr a kdo vyprojektoval zábradlí před Mangem. Je to něco neskutečného, v Městské památkové zóně velice ošklivého, a pokud to odsouhlasil NPÚ, tak příslušný referent musel být pod vlivem návykových látek, jinak se to nedá vysvětlit, že s tímto řešením souhlasil. Nejsem odborník na zábradlí a sám bych měl představu, že mohlo být např. v rustikálním stylu litinového zábradlí v parku na náměstí B. Hrozného, jako pokračování této PZ a nebo i v jiném provedení, ale ne určitě ve stávajícím. Občané se ptají, zda-li je možné s tím něco ještě udělat a kdo za stávající stav přebírá plnou odpovědnost.

Připomínky postižených občanů


Obdržel jsem od Svazu postižených několik připomínek. Jednak se jedná o požadavek instalace lavičky na zastávce BUS v Masarykově ulici ve směru k nádraží, nejde o čekárnu, ale pouze o lavičku. Postiženým to činí při čekání na spoj značné problémy. Jsou značné stížnosti postižených, využívajících osobní vozidlo k dopravě, zejména za účelem návštěvy lékaře a nebo nutnými nákupy k přístupu, až někdy bezohlednému, při zaparkování jejich vozidel pořádkovou službou v době výstav, údajně došlo již k několika konfliktům, které musela řešit městská policie. Bylo by asi účelné v tomto případě, pokud jde o pravdivé informace, jednat s Pořadatelem a učinit příslušná opatření.


Ing. Petr Gregor

zastupitel


Doslovný přepis interpelace p. Sedláčka.


Interpelace – 11.4.2012


K usnesením RM


Usnesení RM č. 142 z 6.3.2012 pojednává o zádlažbě chodníku mezi Husovým náměstím a Sokolskou ulicí v Jedličkově ulici. Při této příležitosti je nutné připomenout informaci ze Stavokompletu o nezbytné výměně závadného, eternitového, vodovodního potrubí napojující dům č.p. 1370 a 47 za hygienicky nezávadné potrubí. Žádám o předložení harmonogramu postupu těchto prací.


V této souvislosti a v souvislosti s usnesením RM č. 189 žádám o předložení seznamu zakázek a finančního objemu prací, které pro město vykonával Stavokomplet v roce 2010 a 2011.


K usnesení RM č. 158 o zvýšení nájmů je třeba podotknout, že jsou i města, kde je nájemné nižší, než vzpomínané v lysé. Vedení města by se mělo řídit hlediskem co je pro obyvatele města a město samé prospěšnější. Nedomnívám se, že je to zvýšení nájemného ve třech městských domech v lysé. byty v městských domech v Milovicích jsou podinvestovány – na jejich údržbu a modernizaci je dlouhodobě vynakládáno méně prostředků, než kolik činí výběr nájemného. DPS – Dům s pečovatelskou službou není určen pro ubytování v sociální nouzi, ale kritériem má být zejména ohled na zdravotní stav a věk žadatelů. Finanční přínos pak nebude tak velký, aby to městskou pokladnu po hospodaření ODS postavilo na nohy. Nájemcům městských bytů, kterými jsou z velké části nízkopříjmové rodiny, pak město opět zvýší již tak vysoké životní náklady. V každém případě je nejprve nutné místně vymezit – specifikovat kategorie bytů, protože vyšší právní předpis již kategorizaci v pravém slova smyslu zrušil. To se zatím nestalo a veřejnost nebyla s detailní kategorizací seznámena.

Žádám o předložení:

1) specifikace jednotlivých kategorií bytů,

2) Délku nájmu jednotlivých nájemců (od kdy v daném bytě žijí), věk nájemce,

3) Propočet přínosu zvýšeného nájemného do městské pokladny (dosud placené nájemné a placené nájemné dle nového zvýšení cen u jednotlivých bytů),

4) investice (nikoliv údržba) vložené do bytu městem za posledních deset roků.


Usnesením RM 204 je odsouhlaseno vybavení MŠ ve výši 1.830.906,- Kč. Vzhledem k tak vysokému objemu při kapacitě 50 dětí žádám o předložení položkové specifikace, ze kterých budou patrny jednotlivé ceny za práce a dodávky.


Sdělení závazného konkrétního termínu, do kdy bude u MŠ Pampeliška II. vybudováno parkoviště pro auta rodičů přivážející a odvážející děti z a do školky. Sdělení termínu, do kdy bude místní komunikace procházející v těsné blízkosti školky a její zahrady provedena jako bezprašná.


Usnesení č. 237, žádám o předložení kalkulace prací (3.482.500,- Kč) a jejich rozpisu.


Usnesení č. 238, žádám o předložení kalkulace pro současné navýšení ceny o 217.615,62 Kč; včetně smluvní ceny a předchozích cenových dodatků.


K předložené interpelaci se žádostí o provedení bezprašné komunikace v délce cca 250 m od ulice Na Zemské stezce k parkovišti u podchodu ČD na litolské straně se p. starosta vyjádřil, že tuto komunikaci zároveň s rekonstrukcí silnice Na Zemské stezce bude dělat PMS. Opomenul však uvést termín a další smluvní náležitosti v této věci. Připomínám, že ulicí projíždí denně oběma směry cca 300 aut. Žádám o předložení příslušných dokladů s termínem plnění a případnými sankcemi za prodlení.


Lysá nad Labem 10.04.2012


Tomáš Sedláček

zastupitel za KDU-ČSL


Konec doslovných přepisů interpelací.


Pan starosta na závěr nechal hlasovat o žádosti manželů Růžičkových, neboť o ní v rámci diskuse se stavebníky nebylo hlasováno.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodloužení termínu na dokončení stavby domu v lokalitě Třešňovka na parc. p.č. 2566/27, k.ú. Lysá n.L., manž. Soně a Antonínu Růžičkovým, Sojovická 372/69, 289 22 Lysá n.L., do 31.08.2012. V případě, že tento termín bude dodržen, nebude město požadovat sankce.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro


Pan starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva města v 23.10 hod. ukončil.


Zapsala: Procházková L.

Zápis vyhotoven dne: 16.04.2012


Ověřovatelé zápisu:
......................................... .......................................................

p. Mgr. Kopecký Petr p. Bc. Eliška Petr


........................................................

starosta


Vytvořeno 3.10.2022 17:39:26 | přečteno 18x | jiri.virava
load