Zápis č. 2 ZM 22.02.2012

@page { size: 21.59cm 27.94cm; margin: 2cm } p { color: #000000; line-height: 100%; text-align: justify; orphans: 2; widows: 2; margin-bottom: 0cm; direction: ltr; background: transparent } p.western { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; so-language: cs-CZ } p.cjk { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt } p.ctl { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 10pt; so-language: ar-SA } a:link { color: #0000ff; text-decoration: underline }

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 22.02.2012 na MěÚ Lysá nad Labem.


Přítomni: p. Mgr. Havelka Jiří

pí Chloupková Marcela

p. Sedláček Tomáš

p. Mgr. Minařík Jaroslav

p. Ing. Gregor Petr

p. Mgr. Kopecký Petr

p. Ing. Černohorský Ondřej

p. Houštecký Václav

p. Kolman Josef

p. Bc. Eliška Petr

p. Mgr. Fajmon Hynek

p. Ing. Osvald Zdeněk

p. Horvát Milan

p. Ing. Firman Miroslav


Omluven: p. Mgr. Kořista Jan


I. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a uvedl, že z dnešního jednání se z pracovních důvodů omluvil p. Mgr. Kořista J., ostatní členové zastupitelstva města byli přítomni a zastupitelstvo tak bylo usnášeníschopné.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi pí Chloupková M. a p. Kolman J. Do návrhové komise byli navrženi p. Mgr. Fajmon H., p. Houštecký V. a p. Horvát M.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela sep. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven
Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na členy návrhové komise.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven
Zápis ze dne 23.11.2011 byl ověřovateli ověřen a ostatním členům zastupitelstva byl dán na vědomí. Pan starosta se dotázal, zda má někdo ze zastupitelů připomínky k zápisu. Pan Ing. Gregor uvedl, že má zásadní připomínku, v bodě 14 je uveden výrok p. starosty, ale jeho reakce už ne, požádal proto o úpravu zápisu tak, že buď bude doplněna i o jeho odpověď, nebo bude celá pasáž vypuštěna. Pan starosta navrhl celou pasáž ze zápisu vypustit a dotázal se, zda jsou ještě jiné připomínky k zápisu. Vzhledem k tomu, že další připomínky nebyly, nechal pan starosta hlasovat o provedení opravy zápisu ze dne 25.01.2012 ve smyslu výše uvedené diskuse.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven
Pan starosta konstatoval, že zápis ze zasedání ZM dne 25.01.2012 tímto považuje za ověřený.


Kontrolní zprávu o činnosti rady města a plnění usnesení RM a ZM přednesl pan tajemník. Pan tajemník informoval rovněž o zahájení montáže technologie (hardware) pro Technologické centrum ORP Lysá nad Labem. Další informace se týkala personálních změn, z mateřské a rodičovské dovolené se vrátila pí Š. Juhászová, která bude na odboru dopravy zpracovávat agendu přestupků ze stacionárního radaru, dosud tuto práci vykonával p. Kuřátko, který nadále bude vykonávat práci zkušebního komisaře na dohodu o provedení práce. Pan tajemník také přítomným představil novou ředitelku městské knihovny, pí Mgr. Janu Bajerovou.

Pan Sedláček požádal vedení města o zodpovězení několika otázek k usnesení RM č. 56/2012. Vzhledem k tomu, že dotaz byl poměrně obsáhlý, uvedl, že pokud není možné odpovědět ihned, požaduje písemnou odpověď.


Doslovný přepis dotazu p. Sedláčka:


Samotné usnesení deklaruje vůli RM vzít na vědomí žádost investora OC o souhlas se zjednodušeným územním řízením a souhlasí se změnou územního rozhodnutí o umístění stavby OC ve zjednodušeném územním řízení. Až potud by vše mohlo být v pořádku. Co se však za rozhodnutím skrývá je zřejmé až po prostudování celého textu zápisu.

Dle vyjádření starosty města změna spočívá ve zvýšení plochy určené pro výstavbu obchodního centra o 40 cm. Dle jeho názoru dobrou zprávou je, že ke zvýšení terénu bude použita odtěžená zemina z lokality Třešňovka (údajně 3000 m3). Deponie ohrožuje okolní domy sesuvem a zaplavení bahnem při přívalových deštích. Tato zemina je majetkem města a převážně leží na městském pozemku. (Není opravdovým důvodem spíše snaha pozemek prodat, aby se však dal prodat, musí zmizet deponie. Také by alespoň částečně byla řešena nepříznivá finanční situace města.)

Pro přesun majetku města např. prodejem k jinému právnímu subjektu platí určitá pravidla. Město svůj záměr oznámí na úřední desce a elektronicky na internetu. Bohužel jsem tam nic takového nenalezl.

I. Dotazy zní:

1) Proč byl pro deponii této zeminy zvolen tento městský pozemek. Kdo její umístění zde schválil bez ohledu na bezpečnost okolních staveb?

2) Proč nebyla či není zemina využita na terénní úpravy městských pozemků?

3) Kdy a čím byla zveřejněna nabídky na odprodej zeminy, jako zbytného majetku města?


II. Obchodní centrum má vlastní zastavěnou plochu 4.984 m2.

Pro zvýšení této plochy o 40 cm bude zapotřebí 1.993,6 m3. Při měrné váze 1,4 až 1,7 tun/m3 se jedná minimálně o o hmotnost navezené zeminy 2.791 tun. Při použití nákladních aut s celkovou nosností 10 tun to bude minimálně 279 aut. Cena zeminy pro hrubé terénní úpravy se pohybuje od 75,- Kč/t do 423,- Kč bez DPH (viz nabídky z internetu). Při minimální ceně 100,- Kč/tunu pak celková cena činí 279.100,- Kč.


III. Zastavěná – zpevněná plocha parkoviště dle projektu je 6.247 m2.

Pokud by měla být zvýšena o 40 cm, pak by se jednalo o 2.498,8 m3 zeminy. Při měrné váze 1,4 až 1,7 tun/m3 se jedná minimálně o hmotnost navezené zeminy 3.498,32 tun. Při použití nákladních aut s celkovou nosností 10 tun to bude minimálně 350 aut. Cena zeminy pro hrubé terénní úpravy se pohybuje od 75,- Kč/t do 423,- Kč bez DPH (viz nabídky z internetu). Při minimální ceně 100,- Kč/tunu pak celková cena činí 349.832,- Kč.


IV. Stavba ušetří finanční náklad:

a) za nákup zemin pro terénní úpravy v hliništi (nejbližší někde u Peček),

b) dopravu 279 nákladními auty pro OC a případně 350 auty pro parkoviště do celkové vzdálenosti cca 50 km/jedna jízda (pohonné hmoty, mzdy, režijní náklady na vozidla, čas, atd.).


V. Město přijde v lepším případě o 282.602,- Kč, v tom horším o 628.936,- Kč.

Jako tímto zastupitelstvem zvolený předseda kontrolního výboru se proto musím ptát:

Prospěje takové jednání městu a jeho občanům, nebo soukromému právnímu subjektu – stavební firmě?

Proč nebyl dodržen obvyklý postup v prodeji jakéhokoliv městského majetku?

Pokud byl materiál předložen a radou schválen tak, jak ze zápisu vyplývá, tedy bez návrhu na vypsání a zveřejnění nabídky odprodej zeminy, pak se opět jedná o nedodržování posloupnosti a již několikátý amatérský postup vedení města jak při správě jeho majetku tak i ve vztahu k další problematice např. řešení běžného chodu města, přestože městský úřad pro odbornou podporu vedení města disponuje štábem schopných úředníků.

Vnucuje se domněnka náznaku určitého možného korupčního jednání, případně o úmysl porušení povinnosti při správě cizího majetku ať už z nedbalosti (opomenutí postupu při prodeji městského majetku), nebo z jakékoliv jiné příčiny. Zde je nutné upozornit, pokud by skutečnosti byly prokázány, že se jedná o trestný čin dle § 220 a 221 Trestního zákona č. 40/2009 Sb., v platném znění.

Pak by však jak radním tak současnému vedení města nemělo být svěřeno hospodaření s majetkem města.


Lysá nad Labem 22.02.2012, Tomáš Sedláček


Konec doslovného přepisu

Pan starosta k předloženému programu uvedl, že RM předložila návrh bodů na projednání, který doporučuje schválit, dále návrhy zastupitelů, které rovněž doporučuje schválit a dále dva návrhy na rozšíření programu, a to uzavření dodatků ke smlouvě na akci Revitalizace historického centra města Lysá nad Labem a návrh na schválení dotací na činnost sportovních organizací. Další návrh předložil p. Bc. Eliška, a to návrh na novelizaci Pravidel pro hospodaření s byty ve vlastnictví města, tento návrh pan starosta navrhl spojit s projednáním analýzy nákladů a výnosů na údržbu bytového fondu. Dva návrhy, návrh na prodej obec. poz. p.č. 484/4, k.ú. Lysá n. L., a návrh na zahájení jednání o vyřešení majetkoprávních vztahů s firmou Zahradnictví Valtr Litol, zaslal p. Mgr. Fajmon. Návrh na udělení čestných medailí zaslal p. Mgr. Kořista, tento návrh pan starosta doporučil přiřadit k bodu č. 12, neboť se v podstatě jedná jen o jeho rozšíření. Poslední příspěvek do programu zaslal p. Ing. Osvald, pan starosta navrhl projednat ho v diskusi k obecním záležitostem.


Při hlasování o schválení programu jednání nechal pan starosta nejdříve hlasovat o zařazení bodů navržených RM včetně návrhu na uzavření dodatků ke smlouvě na akci Revitalizace historického centra města Lysá nad Labem a návrhu na schválení dotací na činnost sportovních organizací se sídlem v lysé n. L. pracujících s dětmi do 18 let pro rok 2012.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

Pan starosta nechal hlasovat o zařazení návrhu na odvolání starosta města a rady města, předloženém p. Ing. Gregorem.


Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů

proti: 9 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

protip. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

Pan starosta nechal hlasovat o zařazení návrhu na úpravu jednacího řádu zastupitelstva města, předloženém p. Ing. Gregorem.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven
Pan starosta nechal hlasovat o zařazení návrhu na provádění veřejných zakázek prostřednictvím elektronických aukcí, předloženém p. Ing. Gregorem.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

protip. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

Pan starosta nechal hlasovat o zařazení návrhu předloženém p. Ing. Gregorem pod názvem Koncept ÚP města Milovic a zpracovávaný Strategický plán rozvoje Milovic.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 2 hlasů

zdržel se: 4 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela sep. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven
Pan starosta nechal hlasovat o zařazení návrhu na projednání vyhlášení konkurzů na ředitele škol v Lysé nad Labem, předloženém p. Ing. Gregorem.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela sep. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven
Pan starosta nechal hlasovat o zařazení návrhu na dílčí řešení neuspokojivé dopravní situace v centru města, předloženém p. Ing. Gregorem a p. Sedláčkem.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela sep. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven
Pan starosta nechal hlasovat o projednání návrhu na p. Bc. Elišky, novelizaci pravidel hospodaření s byty, společně s informativní zprávou – analýza nákladů a výnosů na údržbu bytového fondu města.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven
Pan starosta nechal hlasovat o zařazení návrhu na prodej městského pozemku p.č. 484/4, k. ú. Lysá n. L., předložený p. Mgr. Fajmonem.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven
Pan starosta nechal hlasovat o zařazení návrhu na zahájení jednání o vyřešení majetkoprávních vztahů mezi městem a firmou Zahradnictví Valtr Litol, předloženém p. Mgr. Fajmonem.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven
Pan starosta nechal hlasovat o projednání návrhu na udělení četných medailí, předloženém p. Mgr. Kořistou v rámci bodu 12.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven
Pan Bc. Eliška se dotázal, zda někdo z přítomných občanů čeká na projednání konkrétního bodu, který by měl být případně zařazen na začátek jednání. Bylo navrženo jako bod č. 1 projednat návrh na konkurzy na ředitele škol. Pan starosta nechal hlasovat o upraveném programu jako celku.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven
Pan Bc. Eliška podotkl, že i když jsou na program jednání navrženy body, které se zastupitelům nelíbí, musí se o nich hlasovat. Není možné odmítnout hlasovat o návrhu zastupitele. Pan starosta odcitoval znění zákona o obcích a doplnil, že na program jednání zařazeny byly, ale ZM je nyní svým hlasováním odmítlo. Pan Ing. Gregor konstatoval, že v zákoně tato formulace je, ale je to pro některé zastupitele spíše otázka etická. Pan Bc. Eliška dodal, že zastupitel má právo kdykoli podat návrh, o kterém musí být hlasováno a požádal, aby v zápise bylo uvedeno toto jeho vyjádření. Pan Mgr. Fajmon konstatoval, že o zařazení návrhu bylo hlasováno a měla by se respektovat většinová vůle. Text zákona hovoří jednoznačně a k žádnému porušení nedošlo. Pan Bc. Eliška dodal, že z etického hlediska to v pořádku není.


II. Návrhy ke schválení

1. Výběrová řízení na ředitele škol v Lysé nad Labem.


RM návrh neprojednávala.


V diskusi k tomuto bodu vystoupili:

- p. Ing. Gregor, akce má úmyslný charakter, i když je vše podle zákona jedná se o snahu řešit jednoho člověka,

- p. starosta, o novele zákona informovali všechny školské rady, je jejich právo o vypsání výběrového řízení na ředitele rozhodnout,

- pí Chloupková, školská rada ZŠ B. Hrozného rozhodla většinou hlasů, RM dále rozhodla vyhlásit konkurz na ředitelku MŠ Čtyřlístek, stávající ředitelka je v důchodovém věku,

- p. Bc. Eliška, návrh nepodpoří, domnívá se, že školská rada a RM vědí, zda jsou s prací ředitelů spokojeni, dodal, že je rád, že další konkurzy se nevyhlašují,

- p. Ing. Gregor, pokud by byl návrh na vyhlášení konkurzu řádně zdůvodněn, souhlasil by,

- p. starosta, postup je v souladu se zákonem, zdůvodnění by musela podat školská rada,

pí Chloupková, zbytečná polemika, školská rada jen využila svou pravomoc, ZM ani RM nemá na toto rozhodnutí vliv,

p. Sedláček, k podání návrhu inspiroval p. Ing. Gregora článek v Nymburském deníku, v Nymburce se konkurzy nevypisují,

p. Mgr. Minařík, podle zákona po 6 letech končí funkční období ředitele, pak může a nemusí být vyhlášen konkurz,

p. Bc. Eliška, nepodporuje návrh p. Ing. Gregora, aby byly automaticky vydány jmenovací dekrety na dalších 6 let,

p. Mgr. Fajmon, ZM nemůže o návrhu hlasovat, jedná se o personální agendu v kompetenci RM, návrh je zmatečný.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM, po projednání materiálu, týkajícího se konkurzů na místa ředitelů škol v Lysé nad Labem v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 166 odst. 3 zákona č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, aby:

a) nevyhlašovala konkurzy na místa ředitelů,

b) vydala jmenovací dekret stávajícím ředitelům na dobu určitou 6 let, tedy do 31.07.2018.


Výsledek hlasování: pro: 2 hlasů

proti: 9 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela sep. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Mgr. Kořista J.

omluven
Na zasedání ZM se dostavil p. Ing. arch. Šourek s informacemi o výstavbě v areálu bývalé Fruty. Uvedl, že finišují jednání o financování projektu a v dubnu by se měla obnovit výstavba v rozsahu I. etapy. Pan Mgr. Fajmon se dotázal na možnost prozatímního využití pozemků města, protože ze zprávy pana architekta je zřejmé, že budou ještě několik let nevyužité. Pozemky by bylo možné využít např. na parkování vozidel. Pan architekt potvrdil, že je možné o dočasném využití jednat. Pan Sedláček se dotázal, v jakém časovém horizontu lze očekávat výstavbu objektů občanské vybavenosti, požadované městem. Pan architekt odpověděl, že trh s nemovitostmi stagnuje, proto došlo ke zpomalení realizace projektu, s výstavbou na městských pozemcích začnou, jakmile to bude možné. Pan Ing. Gregor uvedl, že ho mrzí, že zastupitelé nedostali informace o financování, dotázal se na smluvní záruky. Pan architekt uvedl, že důvodem proč nemohli čerpat úvěr, byl nenaplněný předprodej, absolutní záruky dát nedokážou, ale pro zajištění realizace projektu navyšují vlastní finanční prostředky. Pan Ing. Gregor poukázal na vysoké ceny bytů. Pan architekt odpověděl, že ceny jsou srovnatelné s cenami bytů PMS v lysé n. L. za tratí, ale oni nabízejí vyšší standard. Důvodem nenaplnění předprodejů je skutečnost, že zákazník se v dnešní době obává investovat do předprodeje, proto navyšují vlastní podíl, to umožní dokončení alespoň hrubé stavby, aby byty fyzicky existovaly. Pan Ing. Osvald doporučil pověřit někoho, aby projednal možnosti parkování aut v areálu. Pan starosta uvedl, že o parkování se bude jednat.


2. Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 3458/2, k.ú. Lysá n. L.


RM žádost projednala dne 24.01.2012 usnesením č. 59.


K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smluv o zřízení věcného břemene pro stavbu Lysá nad Labem, Komenského, kabel NN pro par. č. 2642/2, uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6008932/002 s ČEZ Distribuce, a. s., na obec. pozemek p.č. 3458/2, k. ú. Lysá n. L., s cenou za zřízení věcného břemene 9.300,- Kč plus DPH, za předpokladu, že byl proveden podvrt pod komunikací a nový kabel veřejného osvětlení včetně kompletní montáže byl hrazen investorem. Investor rovněž uhradí náklady na vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven
3. Návrh na revokaci usnesení RM č. 785, ze dne 13.12.2011, a ZM č. II/2, ze dne 21.12.2011. Žádost o uzavření nové smlouvy o zřízení věcného břemene na obecní pozemky v lokalitě Jedličkovo sídliště po ul. Brigádnická.


RM usnesením č. 61 dne 24.01.2012 projednala návrh na revokaci usnesení RM č. 785, ze dne 13.12.2011, a ZM č. II/2, ze dne 21.12.2011. Žádost o uzavření nové smlouvy o zřízení věcného břemene na obecní pozemky v lokalitě Jedličkovo sídliště po ul. Brigádnická.


V diskusi k tomuto bodu vystoupili:

- p. starosta, majitelé soukromých pozemků nedali souhlas s vedením původní trasy, proto je navržena změna,

- p. Mgr. Minařík, dotaz, jestli nová trasa neprotne pozemky Slovanu,

- p. starosta, pozemky Slovanu nebudou dotčeny.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) revokuje usnesení č. II/2, ze dne 21.12.2011.

b) realizaci stavby č. IV-12-6012991-Lysá n. L. CBE Development – připojení OV kVN dle předložené, nově upravené, dokumentace za těchto podmínek:

- stavebník požádá o souhlas s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby,

- přechod přes vozovku bude řešen protlakem,

- zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi a při vstupu do komunikace o zvláštní užívání komunikace dle zákona č. 13/97 Sb., v platném znění,

c) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-6012991/01 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemky p.č. 612/14, 612/1, 612/2, 3466/2, 494/31, 494/39, 495/51, 3472/1, 3756 a 494/30, k.ú. Lysá n. L. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

proti

p. Mgr. Kořista J.

omluven
4. Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na obec. pozemky p.č. 2131/20, 2165/7, 2131/43, 2131/56, 2165/28, k. ú. Lysá n. L., s ČEZ Distribuce, a. s.


Rada města projednala usnesením č. 92 dne 07.02.2012 žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na obec. pozemky p.č. 2131/20, 2165/7, 2131/43, 2131/56, 2165/28, k. ú. Lysá n. L. s ČEZ Distribuce, a. s.


K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-6013916/VB009 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemky p.č. 2131/20, 2165/7, 2131/43, 2131/56, 2165/28, k.ú. Lysá n. L., a souhlasí s umístěním energetického zařízení na pozemku. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN. Podmínkou je umístění energetického zařízení před realizací stavby řešící prodloužení komunikace ulic Máchova, V Polích a Fibichova.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven
5. Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na obecní pozemek p.č. 495/51 a souhlas s umístěním energetického zařízení na pozemku.


RM návrh projednala dne 07.02.2012 usnesením č. 93.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-6013888/VB002 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemek p.č. 495/51, k. ú. Lysá n. L., a souhlasí s umístěním energetického zařízení na pozemku. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven
6. Návrh na směnu pozemků v k. ú. Litol.


RM návrh projednala usnesením č. 70 dne 07.02.2012.


V diskusi k tomuto dobu vystoupili:


- p. starosta, p. Janeček, vlastník p.p.č 153/35, nesouhlasil s revitalizací litolské svodnice, ale souhlasí se směnou pozemku, proto RM navrhuje směnu,

- p. Bc. Eliška, návrh nepodpoří, chybí mu finanční zhodnocení směny (kvalita pozemků, atd.),

- p. starosta, pozemky navržené ke směně jsou ve stejné zóně, nezastavitelné území, záplavová zóna,

- p. Bc. Eliška, pozemky ani nejsou ve stejné hodnotě,

- Mgr. Fajmon, vše je orná půda, pozemek města je zoraný, pozemek p. Janečka ne, měl by ho před směnou zorat, také se bude muset řešit využití pozemku, buď nalézt nájemce nebo pozemek převést do jiné kultury,

- pí Pilařová, vedoucí odboru životního prostředí, na pozemek se byli podívat, část je zoraná, část zatravněná, v době, kdy byli na místním šetření, byl pozemek řádně obhospodařován,

p. starosta, na pozemku bude při provádění prací provedena skrývka a vytvořen vodní záliv.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje směnu částí z obecního pozemku p.č. 305/1, k. ú. Litol, nově označeného geometrickým plánem č. 706-4/2012, ze dne 05.01.2012, jako p.p.č. 305/4 o výměře 3252 m2, kultura orná, k. ú. Litol, za pozemek p.č. 153/35 o výměře 3252 m2, kultura orná, k. ú. Litol, ve vlastnictví p. J. Janečka, bytem 5. května 33/46, Milovice. Výdaje s převodem pozemků budou hrazeny z jedné poloviny Městem Lysá n. L. a z jedné poloviny p. Janečkem.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Mgr. Kořista J.

omluven7. Návrh na schválení výměny pozemků pro výstavbu garáží na Jedličkově sídlišti.


RM projednala návrh usnesením č. 95 dne 07.02.2012.


V diskusi k tomuto bodu vystoupili:


- p. Bc. Eliška, chybí mu vyjádření Slovanu,

- p. starosta, Slovan souhlasil se zastavěním celého prostoru,

- p. Mgr. Minařík, u pozemku 621/1 je uvedeno, že s největší pravděpodobností není zatížen věcným břemenem, jaký je skutečný stav,

- p. starosta, věcné břemeno není, ale není vyjasněno, zda tudy nevedou nějaké kabely.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje výměnu pozemků na Jedličkově sídlišti pro výstavbu garáží dle žádosti Ing. Bc. Ivy Bittnerové a Ing. Karola Peši, trvale bytem U Stadionu 1405, Lysá n. L., a manž. Ing. Vendulky a Ing. Tomáše Zmeškalových, trvale bytem Tyršova 774, Lysá n. L.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

8. Návrh na bezúplatný převod pozemku p.č. 3623/7, k. ú. Lysá n. L.


RM návrh projednala dne 07.02.2012 usnesením č. 77.


K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 3623/7 o vým. 82 m2, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., (část komunikace Čechova) od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Nymburk.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven
9. Žádost o prodloužení termínu na dokončení domu v lokalitě Třešňovka.


RM návrhy projednala dne 07.02.2012 usnesením č. 71.


V diskusi k tomuto bodu vystoupili:


- p. Mgr. Minařík, v předloženém přehledu jsou i další nezkolaudované domy,

- p. starosta, u dalších ještě nedoběhl termín, záleží na datu uzavření smlouvy, dodal, že RM obdržela další žádost (pí Kvasničková),

- pí Chloupková, je rozdíl, pokud má žadatel dům před dokončením nebo pokud má stále jen prázdný pozemek,

- pí Ing. Čížková, vedoucí stavebního úřadu, podala podrobnější informace o nedokončených domech v lokalitě, zcela hotový je zatím jen jediný dům, ale i tam zatím chybí souhlas s užíváním,

- p. Mgr. Fajmon, vzhledem k napjatému rozpočtu by zcela neodpouštěl sankce, mělo by se zvážit zavedení motivačního systému, např. při dokončení do 6 měsíců po původní lhůtě odpustit 90 % sankce, do 1 roku odpustit 80 % sankce, atd., dodal, že žadatelé ani nepřišli na zasedání, aby k žádosti případně uvedli další informace,

- pí Chloupková, chtěla termíny na dokončení výstavby stanovit i v jiných lokalitách, např. ul. V Polích nebo za čerpací stanicí PHM v Jedličkově ulici, mrzí ji, že k tomu nedošlo, teď jsou problémy s údržbou nezastavěných pozemků,

- p. Mgr. Fajmon, navrhl bod odložit a na příští zasedání pozvat žadatele.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM odkládá projednání žádosti o prodloužení termínu na dokončení stavby domu v lokalitě Třešňovka na pozemku p.č. 2566/27, k. ú. Lysá n. L., manž. Soni a Antonína Růžičkových, Sojovická 372/69, Lysá n. L., do 31.08.2012 s tím, že žadatelé budou pozváni na příští zasedání ZM, kde bude žádost projednána.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven
10. Posunutí termínu ukončení stavby „Rozšíření kapacit Mateřské školy Čtyřlístek v Lysé nad Labem“.


RM návrh projednala usnesením č. 102 dne 07.02.2012.


V diskusi k tomuto bodu vystoupili:


- p. Bc. Eliška, nepodporoval samotný projekt, proto se při tomto hlasování zdrží.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje:

a) uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. S/0135/RRSC/2010, ze dne 24.08.2010, na akci „Rozšíření kapacit Mateřské školky Čtyřlístek v Lysé nad Labem“ dle předloženého návrhu poskytovatele dotace,

b) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. KÚ/11/26/OD, ze dne 26.05.2011, na akci „Přístavba budovy MŠ Čtyřlístek Lysá nad Labem“ s tím, že se jedná o posunutí termínu dokončení stavby z 28.02.2012 na termín 30.04.2012 v souladu s rozhodnutím poskytovatele dotace.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven
11. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2012 – 1. rozpočtové opatření.


RM návrh projednala dne 24.01.2012 usnesením č. 68.


V diskusi k tomuto bodu vystoupili:


- pí Ing. Polenová, návrh počítá se zapojením zdrojů z minulých let do rozpočtu, pro vyrovnání rozpočtu byl zapojen úvěr ve výši 7 mil. Kč,

- p. Ing. Firman, předseda Finančního výboru, doporučil úpravu schválit, jedná se vlastně pouze o precizaci rozpočtu,

- p. Mgr. Fajmon, volil by jiné řešení, na rezervním fondu je cca 6,4 mil. Kč, čerpal by z něj a ne úvěr, nechce jít do deficitu, navrhl zapojit 4 mil. Kč z rezervního fondu, 1 mil. Kč z vedlejší hospodářské činnosti, daňové příjmy by navýšil o 1,5 mil. Kč a vyškrtl by splátku úvěru ve výši 0,5 mil. Kč, tak by se nečerpal úvěr,

- p. Ing. Gregor, vyjádřil nespokojenost s rozpočtem, podklady pro tvorbu nebyly dodány správně, na investice nezbylo dostatek potřebných prostředků, vytipoval akce za cca 13 mil Kč, které by se měly udělat i za cenu financování z úvěru, měly by se připravit projektové dokumentace (PD) na akce na další roky,

- p. starosta, souhlasí, že investice jsou potřeba, ale otázka je, zda i za cenu zadlužení města,

- p. Sedláček, položka na PD – není specifikováno, na jaké,

- p. starosta, PD na kanalizaci Dvorce, Byšičky, Vysoká mez,

- p. Sedláček, upřednostnil by Vysokou mez, dotaz na realizaci vodovodu v Družstevní ul.,

- p. starosta, letos se bude dělat, ZM se k tomu zavázalo,

- p. Sedláček, dotaz na vodovod v ul. Sokolská – Husovo náměstí,

- p. starosta, minulý rok se konečně podařilo přepojit septiky, teď je možná oprava chodníku a taky vodovodu,

- p. Mgr. Minařík, podpořil návrh p. Mgr. Fajmona, nečerpat úvěr, k návrhu p. Ing. Gregora uvedl, že není jistá situace do budoucna, proto nechce zatížit budoucí rozpočty úvěrem,

- p. Ing. Gregor, dřív město mělo také úvěr, měla by se zohlednit přiměřená zadluženost a řešit akce pro lidi,

- p. Bc. Eliška, dotaz, jestli RM hledá aktivně úspory, před rokem p. Mgr. Fajmon navrhoval odměňovací systém, pokud někdo ze zaměstnanců navrhne zlepšení práce na odboru,

- p. starosta, úspory lez hledat pouze na straně mandatorních výdajů, pak ale není např. na opravy, samozřejmě se úspory aktivně hledají, např. odbor VV na provozních výdajích ušetřil 1 mil. Kč, výdaje za telekomunikační služby se snížili o polovinu, počet zaměstnanců se snížil o pět referentů, podíl investic roste,

- p. Bc. Eliška, minule byl předložen návrh na zvýšení poplatku za odpady, dotování odpadů je populistické,

- p. starosta, nejde o úsporu ale větší zatížení obyvatel,

- pí Chloupková, v ZŠ J.A. Komenského byla školní inspekce, potěšilo ji, že konstatovala, že škola je v pořádku,

- p. starosta, připomněl, že část peněz na opravu školy město získalo díky pí Chloupkové, další část opravy se financovala z ROP,

- pí Chloupková, je pořád co zlepšovat, ale hodně práce se udělalo,

- p. Mgr. Fajmon, z dotací se udělala spousta věcí, ale spolufinancování zatěžuje rozpočet a tím se vytěsňují jiné potřebné akce, na které nezbývají peníze, doporučil dokončit rozpracované akce, připomněl, že některé náklady se ovlivnit nedají, např. na archeologický průzkum (cca 10 mil. Kč), některé úpravy, které projekty prodražily, navrhlo samo ZM, např. odizolování školy podle návrhy p. Sedláčka, byl to dobrý návrh, práce bylo třeba udělat, ale ovlivní se jimi rozpočet,

- p. Sedláček, dotaz jestli byl odizolován i dům prof. Jedličky,

- p. starosta, bylo doporučeno dům neodizolovávat, není tam sklep,

p. Ing. Osvald, má zájem na dokončení akcí ve Dvorcích a Byšičkách, ale ani on nechce čerpat úvěr, nepřipadá mu to rozumné, byl proti rozpočtu, jak byl předložen, a měl by tedy být i proti úpravě, ale souhlasí s návrhem p. Mgr. Fajmona hledat rezervy v rozpočtu,

- p. Blažek, vedoucí odboru správy majetku a investic, nedoporučil snížit peníze u vedlejší hospodářské činnosti, jsou nově vzniklé nutné opravy, dům č.p. 601 v Milovicích, zatéká střechou, je třeba řešit,

- p. Ing. Černohorský, pan Blažek ho předběhl, chtěl se zeptat na rizika, která by byla spojena se snížením finančních prostředků na vedlejší hospodářské činnosti,


Odchod p. Ing. Firman v 18.55 hod.


- p. Mgr. Kopecký, návrh p. Mgr. Fajmona by upravil podle připomínek pí Ing. Polenové, úvěr by čerpal, až nebude jiná možnost,

- p. Horvát, nezačínal by nové akce, byl se také podívat na domy v Milovicích, všechny tři domy v ul. Sportovní budou potřebovat opravu, jinak souhlasil s návrhem p. Mgr. Fajmona, dokončit rozdělané akce a nečerpat úvěr.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje:

úpravu rozpočtu na rok 2012 – 1. rozpočtové opatření, s tím, že nebude čerpán překlenovací úvěr a budou provedeny následující úpravy:

- využijí se prostředky z rezervního fondu ve výši 5 mil. Kč,

- předpokládané daňové příjmy se navýší o 1,5 mil. Kč,

- splátka úroků z překlenovacího úvěru se sníží o 500 tis. Kč.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

proti

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Mgr. Kořista J.

omluven
12. Návrh na pojmenování ulice v Lysé nad Labem navazující na ulici Stržiště od železničního přejezdu ke statku Karlov.


RM návrh projednala dne 07.02.2012 usnesením č. 105.


V diskusi k tomuto bodu vystoupili:

- p. Mgr. Minařík, navrhl pojmenovat ulici názvem Ke Karlovu,

- pí Chloupková, je pravda, že jde o místní název, ale jsou i jiné možnosti, které připadají v úvahu, např. ulice Evy Palyzové.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje pojmenování ulice, navazující na ulici Stržiště od železničního přejezdu ke statku Karlov, jako ulice Ke Karlovu.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven
13. Návrh na udělení vyznamenání Města Lysá nad Labem.


RM návrh projednala dne 07.02.2012 usnesením č. 110, návrhy předložené dodatečně p. Mgr. Kořistou RM neprojednávala.


V diskusi k tomuto bodu vystoupili:

- p. tajemník, informoval o rozhodnutí p. Sedláčka, který požádal o stažení návrhu na jeho vyznamenání,

- pí Chloupková, uvedla, že se vždy bude u hlasování na udělení vyznamenání zdržovat, svoje vyjádření má v písemné formě a žádá, aby bylo přílohou zápisu,


Doslovný přepis.


Dobrý den, vážní zastupitelé,


do dnešního dne, tj. pátku 10.2. máme možnost zaslat p. tajemníkovi sdělení a návrhy k materiálu „Návrh na udělení vyznamenání Města ...“, což tímto činím a sděluji, že se opět zdržím hlasování u jakéhokoliv návrhu, neboť jsem již při úvodním projednávání a schvalování příslušné OZV v roce 2009 vyjádřila svůj názor na oceňování zásluh jednotlivců i organizací.


Nesouhlasím s odměňováním za záležitosti, které jsou součástí pracovní náplně. Zde je namístě pochvala, finanční odměně v rámci výplaty apod. Oceňování za dlouhodobou spolehlivou službu strážníků Městské policie – při úctě k mnohým z nich – považuji za zbytnou záležitost. (Pozn.: Životní jubilea jsou řešena v rámci sociálního fondu.)


Jsem pro odměňování dětí, mladistvých a dospělých způsobem obvyklým před přijetím příslušné OZV tj. přijetím u pana starosty nebo pozváním na řádné jednání zastupitelů města spojené s předáním pamětního listu a věcné odměny dle osobního výběru (tipu) v částce cca 3 tis. Kč a též se souhlasem ke zveřejnění této skutečnosti v tisku nejen Města Lysá n.L. za „záchranu lidského života, úspěchy studijní a sportovní přesahující rámec města, ale i společenské, kam bych např. zařadila i výtvarníky, hudebníky, učitele ...


Záchrana života či numericky měřitelné úspěchy nezavdají pravděpodobně nikdy podnět k diskuzi. Ovšem u společenské rubriky lze vždy očekávat různé pohledy jednotlivých zastupitelů. Obezřetnost a rozvahu je třeba mít na paměti především. Politické hledisko by se do kritérií hodnotitelů nemělo vůbec dostat. Volení zástupci občanů = zastupitelé města by měli být omezeni pouze na odměnu v rámci zákona. Pokud půjde o skutečně výjimečného zastupitele (kdo a za jaký skutek by to mohl být?! kromě záchrany lidského života), jeví se mi udělení čestného občanství vhodnou odměnou.


Při navrhování názvů nových ulic zvážit, zda by nebylo vhodné pojmenovat po lyské významné osobnosti právě novou ulici apod. Takovou záležitost lze řešit až in memoriam, bohužel. Domnívám se však, že je to čest a významná pocta i pro pokračovatele rodu.


V neposlední řadě zmiňuji opět z mého pohledu nezanedbatelnou pořizovací cenu medailí Kč 115 tis.


Ovšem OZV platí, návrh na její zrušení pravděpodobně nemá šanci na úspěch, zvlášť v této době, návrhy přicházejí a já je komentuji výše uvedeným.


Marcela Chloupková


Konec doslovného přepisu.- p. Sedláček, byl jeden z prvních, který chtěl, aby město mělo medaile, určitou formu ocenění, pro občany města, ale jako iniciátor nepovažuje za správné, aby ocenění bylo uděleno jemu, v současné době si myslí, že to není dobrá myšlenka, věc by se měla posoudit s odstupem času,

- p. Ing. Gregor, navrhoval udělit vyznamenání p. Sedláčkovi, ale respektuje jeho přání, poukázal na to, že bude třeba změnit OZV, nepostupuje se dle schválené vyhlášky,

- p. Bc. Eliška, zčásti podporuje myšlenku pí Chloupkové, není třeba oceňovat za práci pro město, ale domnívá se, že vyznamenání za záchranu života je ocenění hodné,

- p. starosta, OZV by se měla upravit, je třeba i stanovit, do kdy je možné podat návrh na udělení vyznamenání, připraví návrh na novelizaci,

- p. starosta, uvedl, že se bude hlasovat jednotlivě o každém návrhu, doplnil, že ocenění se budou předávat 04.03. od 14.00 hodin v zasedací místnosti města,

- p. Mgr. Minařík, dotaz, zda se bude hlasovat o všech návrzích, nebo zda se dodatečně předložené návrhy neodloží na příště,

- pan starosta doporučil hlasovat o všech, někteří z navržených občanů mají zároveň i životní jubileum,

- p. Ing. Osvald, souhlasí s tím, že ocenění za hrdinství je na místě,

- p. Mgr. Minařík, podpořil návrh na úpravu OZV, stanovit termín, do kdy je možné podávat návrhy,

- p. starosta, jako vhodný termín by stanovil 31.12 běžného roku.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM uděluje Čestnou medaili I. třídy p. Davidu Kubínovi.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat. Pan Ing. Osvald mimo jednací místnost.


p. Ing. Osvald Z.

mimo

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela sep. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM uděluje Čestnou medaili I. třídy p. Janu Hlaváčkovi.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat. Pan Ing. Osvald mimo jednací místnost.


p. Ing. Osvald Z.

mimo

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela sep. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM uděluje Čestnou medaili I. třídy p. Ing. Vladislavu Šťastnému.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 4 hlasy

Návrh byl přijat. Pan Ing. Osvald mimo jednací místnost.


p. Ing. Osvald Z.

mimo

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela sep. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Mgr. Kořista J.

omluven
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM uděluje Čestnou medaili I. třídy p. Petru Saecklovi.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat. Pan Ing. Osvald mimo jednací místnost.


p. Ing. Osvald Z.

mimo

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela sep. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM uděluje Čestnou medaili I. třídy pí Haně Malíkové, akad. mal.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat. Pan Ing. Osvald mimo jednací místnost.


p. Ing. Osvald Z.

mimo

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela sep. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Mgr. Kořista J.

omluven
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM uděluje Čestnou medaili I. třídy p. Josefu Švejdovi.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela sep. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven
14. Návrh na úpravu jednacího řádu zastupitelstva města.


RM návrh neprojednávala.

V diskusi k tomuto bodu vystoupili:


- p. Ing. Gregor, podal podrobnější informace o svém návrhu,

- pí Chloupková, postup při dnešním jednání i v minulosti byl dle jejího názoru zcela v pořádku, nemá pocit, že by se měla schvalovat změna jednacího řádu,

- p. Mgr. Minařík požádal o upřesnění některých formulací, např. interpelace občanů,

- p. starosta, chybná formulace, interpelace může podat pouze zastupitel,

- p. Ing. Gregor, jinde tuto možnost občané mají, např. v Praze,

- p. Mgr. Fajmon, Praha má vlastní zákon, je možné, že ten to umožňuje, zákon o obcích ne,

- p. Bc. Eliška, konstatoval, že pokud někdo podá dotaz, RM je stejně povinná odpovědět,

- p. starosta, souhlas s p. Bc. Eliškou, na dotazy je povinnost odpovědět a odpovídá se, dále upřesnil, že se bude hlasovat o jednotlivých bodech návrhu p. Ing. Gregora.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu jednacího řádu tak, že se do jednacího řádu zařadí za bod I,4 následující text – pokud projeví občané zájem o projednání „obecných záležitostí“ na začátku jednání ZM, bude jim vyhověno, obvykle v rozsahu do jedné hodiny. Prodloužení může schválit ZM hlasováním.


Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů

proti: 5 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela sep. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu jednacího řádu tak, že se do jednacího řádu zařadí za bod I,4 následující text - v případě, že ani prodloužená lhůta k projednání námětů a podnětů občanů nepostačuje, občan má možnost podání interpelace, na kterou mu bude odpovězeno písemně do 30 dnů od data podání.


Navrhovatel stáhl bod z programu. Nebylo hlasováno.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu jednacího řádu tak, že se do jednacího řádu zařadí za bod I,4 následující text - každá zpráva, kterou předloží zastupitel na jednání ZM, musí být v rámci programu projednána.


Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů

proti: 4 hlasů

zdržel se: 4 hlasy

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela sep. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven
15. Návrh na elektronické aukce.


Návrh RM neprojednávala.


V diskusi k tomuto bodu vystoupili:


- p. Ing. Gregor, podal podrobnější informace o svém návrhu, připomněl, že se aukce řešili před cca půl rokem, zatím není žádný výstup,

- p. starosta navrhl uložit RM vypsat poptávkové řízení na zajištění podkladů,

- p. Mgr. Minařík návrh na snížení dolní hranice na 500 tis. Kč,

- p. Sedláček, podpořil snížení na 500 tis. Kč, Lysá n. L. jako ORP by měla tuto službu zajistit i pro své spádové obce,

- p. Bc. Eliška, očekával i úpravu vyhlášky o veřejných zakázkách,

- p. starosta, RM má předložit novelizaci, ale čeká se na platnost nového zákona, aby se vyhláška nemusela znovu upravovat,

- p. Bc. Eliška, zakázky by se měly zveřejňovat i na webu www.verejnyportal.cz,

- p. Mgr. Minařík, dotaz, zda je kapacitně (z hlediska úřadu) možné zajistit službu i pro okolní obce,

- p. Mgr. Kopecký, k finančním nárokům uvedl, že některé servery zveřejňují zakázky zdarma,

- p. starosta, existují dvě možnosti, buď si aukce zajistíme službou, nebo si koupíme SW a budeme si celý proces zajišťovat sami, otázkou je, kdo bude ten, kdo bude vybírat, měl by to být někdo ze zastupitelů, on upřednostňuje vlastní SW, nechce zajišťovat službou, u zakázek o malých objemech s aukcemi nesouhlasí,

- p. Sedláček, pro rozhodnutí je třeba připravit podklady,

- p. starosta, navrhl pověřit RM, aby zjistila možnosti,

- p. Ing. Osvald, v podkladech již zohlednit nový zákon.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM pověřuje RM ke zjištění ceny softwaru pro konání elektronických aukcí při zadávání veřejných zakázek včetně vyhodnocení výhod či nevýhod konání elektronických aukcí ve vlastní režii v porovnání s náklady na zajištění aukcí dodavatelskou službou.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela sep. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven
16. Koncept ÚP města Milovice a zpracovávání Strategického plánu rozvoje Milovic.


RM návrh neprojednávala.


V diskusi k tomuto bodu vystoupili:


- p. Ing. Gregor, podal podrobnější informace ke svému návrhu, jde mu o to, aby byla navázána užší spolupráce, zejména v oblasti plánování dopravních a jiných sítí, ale i při jiných akcích, dotaz – existuje nějaká skupina, která se tímto bude zabývat?,

- p. starosta, pravidelně jezdí na schůzky, kde se projednává ÚP Milovice, zejména plánování důležitých dopravních toků, v pondělí se koná schůzka týkající se železniční dopravy, souhlasil, že k ÚP má smysl se vyjádřit, ale nyní Milovice teprve připravují zadání, námitky nebo připomínky lze podat až bude projednáván koncept nebo návrh, dodal, že dle jeho názoru by naše připomínky měly směřovat zejména k dopravní infrastruktuře (návaznost na Lysou n. L.),

- p. Horvát, ten, kdo se bude ÚP zabývat by s ním měl být důkladně obeznámen, měl by to dělat odborník,

- pí Ing. Čížková, Milovice nyní projednávají zadání, sousední obec může podat námitku, ale až k návrhu (příp. konceptu), smysl má posuzovat návaznost obou ÚP v nadmístním významu, projednávání ÚP Milovic sleduje a domnívá se, že v současné době není nic, co by muselo být projednáno ve zvláštní skupině,

- pí Chloupková, konstatovala, že nechce, aby se kvůli této problematice vytvořil další výbor,

- p. Ing. Gregor, RM si musí zvolit, jak to bude řešit,

- p. Bc. Eliška, každý má možnost jít se s ÚP seznámit, obecně je v zájmu města se tím zabývat, ale až konkrétním návrhem,

- p. starosta, k ÚP se může vyjadřovat pouze vymezený okruh osob, k ÚP Milovic občan Lysé v tom případě, že na území Milovic vlastní nemovitost, souhlasí, že by se tím ZM mělo zabývat, ale jak již bylo několikrát řečeno, až konkrétním návrhem,

- p. Mgr. Minařík, navrhl zvážit možnost informovat o tvorbě ÚP Milovic v Listech,

- pí Ing. Čížková, jednotlivé odbory MěÚ Lysá n. L. se k ÚP (jako dotčené orgány) vyjadřují, pokud by bylo něco v rozporu se zájmy Lysé, bylo by o tom ZM informováno, vnitřní uspořádání je věc Milovic.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM

a) doporučuje všem zastupitelům, aby se, vzhledem ke skutečnosti, že se v Milovicích zpracovává ÚP města Milovice a Strategický plán rozvoje Milovic s předpokládaným výhledem na 15 až 20 roků, seznámili s těmito dokumenty a podali k nim své připomínky nebo námitky,

b) ukládá RM, aby o ÚP města Milovice a Strategickém plánu města Milovice informovala občany města Lysá nad Labem a vyzvala je také k prostudování a podání případných připomínek a námětů,

c) ukládá RM, aby veškeré podněty k těmto dokumentům soustředila a byly souhrnně předány starostovi Milovic, panu Lukáši Pilcovi.Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů

proti: 3 hlasy

zdržel se: 5 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela sep. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven
17. Návrh na dílčí řešení neuspokojivé dopravní situace v centru města.


RM návrh neprojednávala.


V diskusi k tomuto bodu vystoupili:


- p. Sedláček, podal podrobnější informace k návrhu, který předložil společně s p. Ing. Gregorem, na základě stížností některých občanů (cyklistů) a v souvislosti s tím, že město čeká rekonstrukce Pivovarské ulice, navrhli úpravu dopravního řešení, doporučují ul. Masarykovu a Pivovarskou zjednosměrnit a vytvořit cyklopruh pro bezpečný pohyb cyklistů, RM by se měla návrhem zabývat a zajistit potřebné podklady pro posouzení návrhu,

- p. Mgr. Fajmon, k rekonstrukci Pivovarské ul. uvedl, že tam bydlí a byl by rád, kdyby se zrekonstruovala, ale vzhledem k tomu, že je ve městě stále dost panelových a nezpevněných komunikací, předpokládá, že k rekonstrukci v horizontu několika desetiletí nedojde, jednosměrky nedoporučil, jednosměrné jsou už příčné ulice (hlavně kvůli parkování), vedlo by to naopak k většímu provozu v lokalitě, doporučil zprůjezdnit ul. 28. října, která je nyní opatřena značkou Průjezd zakázán, upozornil, že v ul. Masarykova jsou stále před některými provozovnami původní kolostavy, mělo být řešeno (odstranění nebo poplatek za zábor veř. prostranství), upozornil i na reklamní plochy, měly by se dát do pořádku,

- p. Sedláček, to neřeší dopravní situaci, cílem návrhu je dopravní tlak přenést do jiných prostorů,

- p. Mgr. Fajmon, celkové trasy se prodlouží, doprava bude víc kolovat, výsledek bude i větší zatížení životního prostředí,

- p. starosta, dotaz, zda i cyklopruh má být jednosměrný,

- p. Sedláček, v Masarykově ul. může být obousměrný.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM, aby projednala s příslušnými orgány dopravy možnost zjednosměrnění ulice Masarykovy a Pivovarské se zavedením cyklotras pro cyklisty vyznačené dle příslušných předpisů. Masarykova ulice by měla být zjednosměrněná libovolně v jakémkoli směru. Např. ve směru od nádraží k náměstí, zejména z důvodu vybudovaného přechodu na horní části Husova náměstí, případně obráceně vzhledem k odstranění křížení vozidel před nádražím. Pivovarská ulice pak v druhém směru. po celkové dopravní analýze rozhodně spolu s odborem dopravy DI.


Výsledek hlasování: pro: 3 hlasy

proti: 6 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh nebyl přijat. Pan Bc. Eliška mimo jednací místnost.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

mimo

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

protip. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Mgr. Kořista J.

omluven
18. Posunutí termínu ukončení stavby „Revitalizace historického centra města Lysá nad Labem“.


RM návrh projednala dne 21.02.2012 usnesením č. 133.


K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh nausnesení: ZM schvaluje a) uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. S/0042/RRSC/2010, ze dne 24.06.2010, na akci „Revitalizace historického centra města Lysá nad Labem“ dle předloženého návrhu poskytovatele dotace,

b) uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. KÚ/10/18/OD, ze dne 05.10.2010, na akci „Revitalizace historického centra města Lysá nad Labem“ s tím, že se jedná o posunutí termínu dokončení stavby z 30.04.2012 na termín 31.10.2012 v souladu s rozhodnutím poskytovatele dotace.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven


19. Dotace na činnost sportovních organizací se sídlem v Lysé nad Labem pracujících s dětmi do 18 let pro rok 2012.


RM návrh projednala dne 21.02.2012 usnesením č. 130.


V diskusi k bodu vystoupili:


- p. Bc. Eliška, upozornil na kritérium výkonnostních bodů, které není asi nejlépe zvoleným hodnotícím kritériem,

- p. Ing. Černohorský, informoval o předloženém materiálu, kriteria byla určena RM, výpočet proběhl dle stanoveného vzorce,

- p. starosta, upřesnil, že hodnotící kritéria schvalovalo ZM,

- p. Ing. Černohorský, stejný názor jako p. Bc. Eliška, výkonnostní body – sporné kritérium, špatně se porovnává,

- p. Bc. Eliška, dotaz, jak se kontroluje počet dětí,

- p. starosta, organizace předkládají seznam, kontroly se dělají,

- p. Bc. Eliška, jak se prokazuje, že peníze jdou skutečně na práci s dětmi,

- p. starosta, předkládá se vyúčtování, peníze se většinou použijí na úhradu provozních nákladů organizace,

- pí Chloupková, líbí se jí, že komise si chce projít všechny kluby, k materiálu podotkla, že by měl být lépe připraven,

- p. Mgr. Fajmon, jestli jsou aktuální informace k rekonstrukci sokolovny,

- p. starosta, někteří vlastníci sousedních nemovitostí nechtějí dát souhlas, na rekonstrukci dostal Sokol dotace, ale nestihl je do koce roku proinvestovat, část peněz ale mají ještě k dispozici,

- p. Mgr. Fajmon, doporučil příspěvky vyplácet ve dvou částkách, ne najednou,

- p. starosta, vyplácí se pololetně.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje rozdělení dotací sportovním organizacím pracujícím s dětmi do 18 let na činnost v roce 2012.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven
20. Návrh na prodej obecního pozemku p.č. 484/4, k. ú. Lysá n. L.


RM návrh neprojednávala.


V diskusi k bodu vystoupili:


- p. Mgr. Fajmon, podrobněji informoval o podaném návrhu, pozemek je ve vnitrobloku mezi ulicemi Jedličkova, Klicperova, Poděbradova a Tylova, z veřejné komunikace nepřístupný, pro město nevyužitelný, proto ho navrhuje nabídnout k odprodeji vlastníkům sousedních nemovitostí,

- pí Chloupková, zdrží se, jde o pozemek, který má „na dvoře“, pozemek je nepřístupný, dle jejího názoru těžko prodejný,

- p. Ing. Gregor, připomněl, že stále trvá krize a v takové době se majetek neprodává, dodal, ale, že v tomto případě bude s návrhem souhlasit.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM zveřejnit záměr na prodej pozemku p.č. 484/4, k. ú. Lysá n. L.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela sep. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven
21. Návrh na zahájení jednání o vyřešení majetkoprávních vztahů mezi městem a firmou Zahradnictví Valtr Litol.


RM návrh neprojednávala.


V diskusi k tomuto bodu vystoupili:


- p. Mgr. Fajmon, podrobněji informoval o návrhu, p. Valtr před cca 12 lety odkoupil část pozemků (pod skleníkem a částí domu), ale stále je většina pozemků ve vlastnictví města, doporučil vyřešit majetkoprávní vztahy, upozornil na nový občanský zákoník, který obsahuje i úpravu těchto vztahů (sjednocování majetku, tj. pozemek i nemovitost na něm mají být jednoho majitele), doporučil prověřit smluvní vztahy, zvážit výši nájmů a možnost prodeje některých pozemků,

- p. Ing. Černohorský, souhlasí s návrhem, chce ale podrobnější informace, jaký podíl pozemků je ve vlastnictví města, jaký je nájem, atd.,

- p. starosta, na příště připraví materiál,

- p. Mgr. Fajmon, cca 20 % pozemků je p. Valtra.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá starostovi města a RM:

a) provést analýzu plnění dosavadních smluvních vztahů mezi městem a firmou Zahradnictví Valtr Litol,

b) projednat s majitelem firmy Zahradnictví Valtr Litol možnosti řešení majetkoprávních vztahů v areálu zahradnictví,

c) předložit ZM návrh dalšího postupu v uvedené věci.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

III. Informativní zprávy


1. Zpráva o plnění usnesení ZM ze dne 07.09.2011.


RM zprávu neprojednávala.


V diskusi k bodu vystoupili:


- p. starosta, zpráva je předkládána jen z důvodu upřesnění výměry prodávaného pozemku, prodej samotný byl již ZM projednán.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej části z obecního pozemku p.č. 204/1, kultura zahrada, k. ú. Lysá n. L., nově označené geometrickým plánem č. 2527-3/2012, ze dne 05.01.2012, jako p.p.č. 204/5 o vým. 103 m2, kultura zahrada, k. ú. Lysá n. L., manž. Novákovým, Raisova 471, Lysá n. L., za částku 1.100,- Kč/m2. Nabyvatel uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti, kolek na úhradu vkladu do KN a částku ve výši 3.900,- Kč za geodetické zaměření. Dále se nabyvatel v kupní smlouvě zaváže, že do dvou let od uzavření kupní smlouvy vybuduje oplocení pozemku včetně podezdívky.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven
2. Informativní zpráva – reakce ČEZ Distribuce, a. s., k usnesení RM a ZM ve věci poškození kabelu NN v ul. Masarykova, Lysá n. L.


RM zprávu projednala dne 24.01.2012.


V diskusi k bodu vystoupili:


- p. starosta, dotázal se, zda zastupitelé chtějí, aby na zasedání ZM byl pozván zástupce ČEZ Distribuce, a .s, aby vysvětlil jejich stanovisko,

- pp. Mgr. Minařík, Mgr. Fajmon a Bc. Eliška, chtějí na příští zasedání zástupce ČEZu,

- p. Mgr. Fajmon, na jednání připravit i stanovisko právníka,, to co ČZ tvrdí, nemusí být pravda (oprávnění ČEZu), chce vyjasnit reálné možnosti, upřednostňuje dohodu, musí se také zjistit, kdo poškození způsobil,

- p. Blažek, jednal s p. Šolcem (ČEZ), podle jeho vyjádření je funkční pouze jedna větev, ze zákona mají pravomoc při odstraňování poruch k zásahům tak, jak je uvedeno v jejich vyjádření,

- p. Ing. Gregor, dozor provádí ERÚ, případně se na něj ZM může obrátit, nabídl se, že dopis neformálně projedná a zjistí další možnosti.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM pověřuje RM ve věci poškození kabelu NN v Masarykově ulici a odstranění poruchy zaslat ERÚ žádost o posouzení postupu ze strany ČEZ Distribuce, a. s.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven
3. Zpráva o uzavření smlouvy na pronájem a zajištění provozu na placených veřejných parkovištích a místních komunikacích v době výstav.


RM věc projednala dne 07.02.2012 usnesením č. 75.


V diskusi k bodu vystoupili:


- p. starosta, představil nového provozovatele, p. Hlavičku,

- p. Sedláček, dotaz na provozovatele, jaký má záměr,

- p. Hlavička, má připravenou vlastní koncepci, věc projednal s p. Matoušem, ředitelem Výstaviště Lysá n. L., s p. Přibylem, ředitelem MěP, s pí Ing. Novotnou, vedoucí odboru dopravy i s p. Fialou z DI PČR v Nymburce, pokud bude zájem o podrobné informace, navrhl sejít se na schůzce, kde vše podrobně vysvětlí,

- p. Mgr. Fajmon, dotaz, zdy by p. Hlavička byl schopen zajistit i parkování ve Frutě,

- p. Hlavička, ano, kontaktoval i zástupce ČD o využití jejich pozemků a jedná s nimi, zahájili i informační kampaň v Lysé n. L., občané do schránky dostávají informace o parkování v Lysé n. L.,

- pí Herclíková, z řad občanů, dotaz na možnosti parkování pro obyvatele Dvorců v době výstav, pokud jedou k lékaři nebo na nákup,

- p. starosta, každý občan Lysé má možnost na MěP požádat o vydání parkovací karty, poplatek je 50,- Kč/rok, další parkovací poplatky se pak neplatí, občan ale musí kartu vždy viditelně umístit za přední sklo auta,

- p. Hlavička, karta řeší poplatek, ale nezaručuje místo,

- pí Herclíková, v minulosti byly stížnosti na jednání osob, které zajišťovaly parkování,

- p. Hlavička, má vlastní osoby, které budou parkování zajišťovat, nikdo z minulých zaměstnanců mezi nimi není,

- p. Bc. Eliška, chybí mu ve smlouvě příloha – vymezení míst, kde se vybírá parkovné,

- p. starosta, místa jsou uvedena v nařízení města,

- p. Ing. Osvald, případné stížnosti občanů budou směřovány ZM, chce koncepci předložit na ZM, aby se s ní zastupitelé mohli seznámit,

- p. Hlavička, lze předložit, základní změny oproti dosavadnímu systému jsou – více informací pro občany, podpořit zájem o parkovací karty, lepší značení, náklady ponese on,

- pí Chloupková, je ráda, že konečně našli provozovatele, zeptala se na zkušenosti z první výstavy,

- p. Hlavička, při první výstavě se některé věci řešily za pochodu, bylo málo času na přípravu, někde narazil na problémy, např. přednádražní prostor je v brzkých ranních hodinách obsazen auty občanů, kteří z Milovic dojíždějí na nádraží, bude se snažit najít řešení.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí informativní zprávu o uzavření smlouvy na pronájem a zajištění provozu na veřejných parkovištích a místních komunikacích v době výstav s panem Martinem Hlavičkou, Průběžná 603, Milovice, za cenu ve výši 420.000,- Kč/rok.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven
4. Analýza nákladů a výnosů na údržbu bytového fondu města za období 2005 – 2010.

Návrh na novelizaci Pravidel pro hospodaření s byty.


Analýzu RM projednala usnesením č. 90 dne 07.02.2012.


V diskuzi k bodům vystoupili:

- p. Bc. Eliška, problémy s financováním údržby, chce, aby se do údržby vracelo víc peněz, problémy s pronajímáním bytů – občané byty odmítají kvůli jejich špatnému stavu, vlastník (město) by měl svůj majetek zhodnocovat,

- p. starosta, za 15 let město investovalo do bytů cca 120 mil. Kč jen v Milovicích, vybralo se 56 mil. Kč na nájemném, investice města se tak ještě ani nevrátila a už jsou potřeba další investice do oprav, byty se silně dotují,

- p. Horvát, z části souhlasí s p. Bc. Eliškou, ale 80 % se mu zdá moc vysoká částka, nechce se zavázat k pevnému odvodu na údržbu bytů,

- p. Ing. Černohorský, dotaz, jestli nájemné je od roku 1996 (55 mil. Kč),

- p. starosta, ano, v tom roce byly byty kolaudovány,

- p. Bc. Eliška, kdy končí blokace prodeje bytů,

- p. starosta, v roce 2018,

- p. Mgr. Minařík, spokojen se zpracovaným materiálem, není proti investici do bytů, ale 80 % je moc,

- p. Mgr. Fajmon, spokojen se zpracováním materiálu, v rozpočtu na rok 2013 je třeba počítat s nutnými opravami (střechy), ale nechce předem vyčlenit cca 8 mil. Kč do bytového fondu, nechce stanovit pevnou částku,

- p. Blažek, v horizontu cca 5 let je třeba počátat s opravou výtahů,

- p. Mgr. Kopecký, nejsou započteny náklady na správu byt. fondu,

- p. starosta, jsou vyčísleny mimo, za celé období je to cca 3 mil. Kč,

- p. Mgr. Kopecký, nesouhlasí se stanovení paušální částky, udžovat se musí veškerý majetek, ne jen byty, na cenu bytu má větší vliv lokalita, materiál (cihla, panel, ...), stav tolik ne,

- p. Ing. Černohorský, průměrný nájem je 2.600,- Kč/měsíc, není to málo?, proč je tak nízké nájemné,

- p. starosta, výši nájemného stanovuje RM, není vůle k razantnímu zvýšení, je pravda, že např. Milovice i Čelákovice mají vyšší nájemné,

- p. Ing. Gregor, nesouhlasí zcela ani s jedním názorem, nejdříve je nutné rozhodnout, které byty si město nechá a ty zhodnocovat, je třeba vypracovat metodiku,

- p. Mgr. Fajmon, obec se stará o rozvoj území, prostředky se přerozdělují, k nájemnému uvedl, že nikdy se nenašla většina, která by řekla, že se u bytů nebude zohledňovat sociální role, bytový fond město neprovozuje komerčně,

- p. Ing. Osvald, některé byty generují zisk, tam by investoval, ostatních by se město mělo zbavit,

- p. Ing. Černohorský, když není zájem zvýšit zisk, proč je výhledově zvažována provatizace bytů,

- p. starosta, byty v Milovicích dnes generují peníze, ty by investoval na území Lysé (např. výstavba bytového domu),

- p. Bc. Eliška, musí se najít systém a investovat alespoň něco, jeho návrh není v rozporu s veřejným zájmem,

- pí Chloupková, k problematice bytového fondu by se měla svolat mimořádná pracovní schůzka zastupitelů.


Příchod p. Ing. Firman ve 21.00 hod.


- pí Chloupková, město by nemělo prodávat domy, jako byl dům č.p. 715 v Zahradní ul. měl by se připravit komplexní návrh, jak dál s bytovým fondem naložit,

- p. Sedláček, shrnul důvody, proč město investovalo do bytů v Milovicích,

- p. Horvát, navrhl, aby každý připravil koncept, jak dál naložit s bytovým fondem.

Závěrem diskuse padlo několik návrhů na stanovení % výše na údržbu bytového fondu.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí analýzu nákladů a výnosů na údržbu bytového fondu města za období 2005 – 2010.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu Pravidel pro hospodaření s byty tak, že bude přidán bod – Údržba bytového fondu, 40 % příjmů z čistého nájemného za jeden kalendářní rok bude v následujícím kalendářním roce použito na údržbu a rekonstrukci bytového fondu.


Výsledek hlasování: pro: 2 hlasy

proti: 8 hlasů

zdržel se: 4 hlasy

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

zdržela sep. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu Pravidel pro hospodaření s byty tak, že bude přidán bod – Údržba bytového fondu, 50 % příjmů z čistého nájemného za jeden kalendářní rok bude v následujícím kalendářním roce použito na údržbu a rekonstrukci bytového fondu.


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 8 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu Pravidel pro hospodaření s byty tak, že bude přidán bod – Údržba bytového fondu, 80 % příjmů z čistého nájemného za jeden kalendářní rok bude v následujícím kalendářním roce použito na údržbu a rekonstrukci bytového fondu.


Výsledek hlasování: pro: 4 hlasy

proti: 8 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela sep. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven
5. Informativní zpráva o rozdělení dotací


RM zprávu projednala dne 07.02.2012 usnesením č. 103.


V diskusi k bodu vystoupili:


- pan starosta upozornil, že rozdělení dotací do výše 50 tis. Kč schvaluje RM, proto je materiál předložen jen jako informativní zpráva, dále informoval, že p. Petra Procházku vyzvali k vrácení dotace, protože nepředložil vyúčtování dotace, RM požádá o prověření vyúčtování u žadatelů, kteří podali vyúčtování po stanoveném termínu, tj. pí Jursíková a Klub Polski,

- p. Bc. Eliška, proč je u Byšiček a Dvorců 0 Kč a navýšil se příspěvek u Romského festivalu a na dechovku,

- p. starosta, osadní výbory Byšiček a Dvorců na činnost příspěvek dostávají,

- pí Herclíková, pí Bacílková žádala o příspěvek jako fyzická osoba a v přehledu přijatých žádostí vůbec není uvedena,

- p. Bc. Eliška, pan Drapák žádal o příspěvek na dětský den a také nedostal nic, proč,

- pí Chloupková, k osadním výborům doplnila, že původně nedostávali nic, pak se schválil příspěvek 10 tis. Kč a ten se v loni navýšil na 20 tis. Kč,

- p. Ing. Firman, žádost pí Bacílkové nechat prověřit,

p. tajemník, dodatečně zaslala žádost i Škola oděvního a graf. des., ve fondu zůstala částka, která bude rozdělena v druhém kole (asi v květnu 2012),

pí Herclíková, zrekapitulovala akce pořádané ve Dvorcích, dělají se nové akce, ona sama v loňském roce sponzorovala hodně akcí, ale nemůže vše nadále financovat sama, pokud se situace nezmění, odstoupí z osadního výboru, 20 tis. Kč pro osadní výbor je málo, požádala navíc třeba o papír na tisk pozvánek atd.,

- p. starosta, mají stanovený rozpočet, se kterým hospodaří, stejně tak město může plánovat jen dle svého rozpočtu,

- pí Herclíková, akce dotuje sama nebo z jiných sponzorských darů, které se jí podaří sehnat, dodá přehled nákladů na vše, co pořádali,

- p. Mgr. Minařík, doporučil prověřit žádost pí Bacílkové,

- p. starosta, žádost se prověří, fond není vyčerpán a dotace může být přidělena,

- p. Ing. Černohorský, ve sportovní komisi jim také scházeli některé žádosti, dohledali se u p. Blechy.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí rozdělení dotací z Kulturního fondu na rok 2012.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven
6. Zpráva o bezpečnostní situaci v Lysé nad Labem za rok 2011.


RM zprávu projednala dne 07.02.2012 usnesením č. 106.


V diskusi k bodu vystoupili:


- p. Přibyl, podal podrobnější informace, důvodem pro nižší výběr pokut je odkazování se na osobu blízkou, zákon, který by toto znemožnil je platný, ale je odložena jeho účinnost (2013),

- p. Mgr. Fajmon, spokojen se zpracováním zprávy, ze zprávy PČR vyplývá, že se nápad trestné činnosti zvyšuje, dotaz, zda kamerový systém je pro řešení trestné činnosti přínosný, dále uvedl, že příště by uvítal, kdyby přílohou zprávy byla mapa, kde by byla zvýrazněna místa z větším výskytem trestné činnosti, byl by to dobrý podklad pro další rozhodování ZM, doporučil také vytipovat krizová místa (zda jsou to herny, restaurace, podchod,...),

- p. Přibyl, ke kamerovému systému uvedl, že využití je uvedeno ve zprávě, bylo zaznamenáno 53 porušení zákona, záznam byl předán k dalšímu využití PČR.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci v Lysé n. L. za rok 2011.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat. (Pan Bc. Eliška mimo jednací místnost.)


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

mimo

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven
7. Zápis z Kontrolního výboru.


RM zápis projednala dne 21.02.2012.


V diskusi k bodu vystoupili:


- p. Sedláček, jako předseda Kontrolního výboru (KV) podal podrobnější informace, dále uvedl, že RM ve svém usnesení vyjmula z činnosti KV kontroly týkající se financí, nikde v zákoně není napsáno, že je KV nesmí provádět, v příručce zastupitele je uveden rozsah pravomocí KV, kontroly dělat mohou, a to nejen na žádost ZM, ale i na základě upozornění občana,

- p. starosta, odcitoval ust. § 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( KV kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti, plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce, dodal, že předložený materiál obsahuje pouze doporučení RM na doplnění plánu činnosti KV, navržena k doplnění byla např. kontrola čistoty města, zeleně, atd., rovněž bylo doporučeno zadání PD na rekonstrukci varny nechat prověřit nezávislou kontrolní skupinou,

- p. Sedláček, zpráva bude projednána na příštím jednání KV a poté předložena ZM,

- p. Ing. Gregor, zřejmě došlo k nedorozumění, výčet plánu kontrol ve zprávě není konečný, plán na rok 2012 se bude teprve schvalovat, dále konstatoval, že dle jeho názoru finanční výbor kontrolovat můžou,

- p. starosta, ano, finanční výbor kontrolovat můžou, ale pouze z hlediska dodržování zákona.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) bere na vědomí zápis z jednání Kontrolního výboru dne 08.02.2012,

b) ukládá Kontrolnímu výboru:

- na příští zasedání ZM předložit plán činnosti na rok 2012,

- prověřit zadání PD rekonstrukce varny (usn. ZM č. V/3 ze 07.09.2011) nezávislou kontrolní skupinou Kontrolního výboru,

- do plánu kontrol zařadit kontrolu čistoty města, zeleně, nakládání se separovaným sběrem a kontrolu plnění usnesení ZM.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

IV. Diskuse

p. Ing. Osvald - k akci „Pepan“ za TOP09 uvedl, že byli obviněni, že se na akci podíleli, věc prověřil a členům ZM byla podána písemná informace včetně vyjádření MO TOP09 Lysá n. L., Nymburk a předsedy regionální organizace TOP09 Nymburk, od akce se TOP09 distancovala,

p. Mgr. Fajmon - nešlo o obvinění, ale o dotaz, podle dostupných informací byl organizátor členem TOP09, pouze se s p. Horvátem ptali, jestli je tato informace pravdivá,

p. Ing. Osvald - p. Horvát ho napadl, že je bezcharakterní, když se k tomu nehlásí,

p. starosta - je tedy organizátor člen TOP09 nebo ne,

p. Ing. Osvald - na kandidátce byl uveden, ale není členem,

p. starosta - pak nesou politickou zodpovědnost stejně jako členové ODS za rozhodnutí členů jejich strany, potvrdil, že se p. Mgr. Fajmon ptal, nikoho neobviňoval,

p. Ing. Osvald - organizátor byl členem, ale členství mu skončilo v roce 2011, nemají s ním nic společného, šlo o jeho soukromou akci,

p. starosta - k anketě (výběr nezkorumpovaného ZM) uvedl, že město nic takového neorganizovalo, ale vznikají mu ve spojitosti s anketou jiné náklady, podali proto trestní oznámení,

p. Mgr. Kopecký - k anketě uvedl, že jde opět o „statečné“ anonymní pořádání akce, když někdo dělá podobnou anketu, měl by se pod ní podepsat,

p. starosta - k poruchám vodovodu, země promrzla do hloubky cca 70 cm, bylo asi 10 poruch, největší problém byl lokalizovat místo závady, přistavovaly se cisterny s vodou, ale byl problém s jejich zamrzáním,

p. Blažek - zítra se bude opravovat porucha vodovodu v ul. Škroupova, našlo se místo závady,

p. starosta - pokračuje výstavba MŠ, která se přerušila kvůli mrazům, pojede na schůzi o dopravní obslužnosti a povede jednání ve smyslu rozhodnutí ZM (úhrady z přebytků minulých let), v pondělí pojede na jednání do Milovic (železniční doprava),

p. Ing. Gregor - ul. Masarykova, v několika místech vyrytá dlažba, doporučil reklamovat, u zdravotního střediska – po opravě plotu omítka odpadává,

p. Blažek - omítka drží, nevydržel jen špryc (barva),

p. Ing. Gregor - dotaz na zúžení památkové zóny,

p. starosta - jednali s NPÚ, nechtějí zmenšovat, ale navrhli stanovit plány ochrany, kde bude uvedeno, co se může a co nemůže, plány se začnou tvořit, začne se Masarykovou ulicí,

p. Přibyl - dotaz na komunikaci v Lomu,

p. starosta - spor s Telecomem, Telecom požadoval, aby město přeložilo na své náklady kabel, který nebyl zakreskený,

p. Mgr. Minařík - připomněl opravu chodníku v Komenského ul.,

p. Blažek - opraví se, čeká se na vhodné klimatické podmínky,

p. Mgr. Minařík - nedostávají už zápisy z komisí, je možné je zase posílat?,

p. Ing. Černohorský - posílají zprávu RM, pokud se to odsouhlasí, může ji rovnou rozeslat i zastupitelům,

- dotaz na výstavbu objektů ve veřejné části v objektu bývalé Fruty,

p. starosta - investor zatím realizuje stavbu na vlastním pozemku,

p. INg. Černohorský - byla rozpuštěna redakční rada Listů, co se bude dít dál,

p. tajemník - knihovně bylo uloženo zpracovat návrh na novou podobu Listů,

pí Chloupková - ještě není rozhodnuto, co bude dál, buď nový formát Listů, nebo se jmenuje nová rada,

p. Ing. Černohorský - k Listům – nechce, aby tam byly inzeráty, truhlíky před okny, Listy by měly sloužit pro veřejnou konfrontaci,

p. Bc. Eliška - dopravní omezení kolem areálu firmy Altmann, řeší se?,

p. starosta - informace už byla předložena ZM, RM rozhodla, že dopravní značení zruší, nesplnila žádaný účel, OD ve věci dál jedná, připomněl, že ještě nebylo rozhodnuto o využití příspěvku od firmy Altmann (700 tis. Kč), předloží návrh na využití,

p. Bc. Eliška - jak dopadlo jednání s Manolou,

p. starosta - ve věci jedná, zprávu předloží ZM,

p. Mgr. Minařík - k Listům, od občanů zaznamenal spíš negativní reakce na současný obsah (přestřelky mezi zastupiteli), líbí se mu formát info novin např. Čelákovic nebo Milovic,

p. Mgr. Fajmon - poděkoval za vyřezání náletových dřevin kolem hřbitovní zdi, ukázalo se, že zeď je v havarijním stavu,

p. Blažek - ví o tom, připravuje řešení,

p. Mgr. Fajmon - u zámecké zdi rovněž vyřezáno, podobně by se mělo vyřezat i dole u sadu, obecní cesta je zarostlá,

- k Frutě, upravit i městské pozemky (vyčistit od náletů),

- reklama u zdi kolem Fruty, jednat s majitelem o odstranění,

- stánek u PENNY (trafika), RM by se měla zabývat řešením, jednat s majitelem o odstranění,

p. Mgr. Kopecký - podobný problém s trafikou na sídlišti,

p. Ing. Gregor - dotaz na Listy, do březnových zaslal článek, vyjdou?,

p. starosta - ano, březnové číslo vyjde podle plánu,

p. Ing. Gregor - souhlasí, že obsah Listů by se měl změnit, není to původní myšlenka p. Mgr. Minaříka, on naopak zaznamenal pozitivní reakce občanů, Listy chválí, obsah je zajímá,

p. Houštecký - MOP dostalo požadavek na jmenování člena do Výboru pro strategické plánování, neznají práva, povinnosti, plán činnosti, proto nemohou zatím nikoho navrhnout.


V. Interpelace


S interpelací se přihlásil p. Sedláček.


Doslovný přepis:


Interpelace únor 2012


Žádám úzké vedení města - starostu, místostarostku a radní o vyjádření v zákonné lhůtě k níže položeným otázkám:


1) Dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění pozdějších předpisů § 2 odst. (2) Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.

§ 35 odst. (2) Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj soviální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeb bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby a informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.


Již v minulosti, na konci 19. a v průběhu první poloviny 20. století mělo město svůj objekt – chudobinec, na ubytování lidí bez přístřeší. V druhé polovině 20. století byl tento objekt zahrnut do bytového fondu města. Po vítězné sametové revoluci byl městem prodán jako zbytný majetek. V současné době vedení města dlouhodobě ignoruje problémy s obstaráním vhodného bydlení pro občany bez domova, rodiny, případně matky s dětmi, kteří z jakéhokoliv důvodu příchází o bydlení. Otázka bydlení těchto občanů by měla být vedením města, ve smyslu platného zákona, řešena např. vytvořením sítě sociálních bytů, eventuálně holobytů.

Žádám o jednoznačné a závazné vyjádření představitelů města, jakým způsobem a do jakého termínu hodlají naplnit znění zákona o obcích v tomto bodě zároveň s vazbou na zpracovávaný územní plán.


2) Tak jako okolní města i v našem městě populace stárne. V minulých volebních obdobích bylo pro řešení sociálních otázek ve městě postaveno: Základna pečovatelské služby, byty pro matky v nouzi, Dům s pečovatelskou službou; město zakoupilo osobní auto pro zápůjčku pečovatelské službě, byl vybudován Klub důchodců v Litoli, pro řešení bytových otázek nízkopříjmových spoluobčanů bylo v bytovém fondu města ponecháno cca 80 sociálních bytů (v současné době téměř rozprodaných).

Žádám o sdělení jaká opatření, včetně termínu realizace, město chystá pro usnadnění života seniorů v našem městě.

Lysá nad Labem 10.2.2012.

Tomáš Sedláček

Zastupitel za KDU-ČSL

Konec doslovného přepisu.Rekapitulaci usnesení z jednání ZM přednesl p. Mgr. Fajmon.


U s n e s e n í z  2.  jednání ZM dne 22.02.2012


Zastupitelstvo města


I. v o l í


l. Ověřovatele zápisu: p. Kolman Josef

pí Chloupková Marcela

2. Návrhovou komisi ve složení: p. Mgr. Fajmon Hynek

p. Houštecký Václav

p. Horvát MilanII. s c h v a l u j e

1. Uzavření smluv o zřízení věcného břemene pro stavbu Lysá nad Labem, Komenského, kabel NN pro par. č. 2642/2, uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6008932/002 s ČEZ Distribuce, a. s., na obec. pozemek p.č. 3458/2, k. ú. Lysá n. L., s cenou za zřízení věcného břemene 9.300,- Kč plus DPH, za předpokladu, že byl proveden podvrt pod komunikací a nový kabel veřejného osvětlení včetně kompletní montáže byl hrazen investorem. Investor rovněž uhradí náklady na vklad do KN.

2. a) realizaci stavby č. IV-12-6012991-Lysá n. L. CBE Development – připojení OV kVN dle předložené, nově upravené, dokumentace za těchto podmínek:

- stavebník požádá o souhlas s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby,

- přechod přes vozovku bude řešen protlakem,

- zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi a při vstupu do komunikace o zvláštní užívání komunikace dle zákona č. 13/97 Sb., v platném znění,

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-6012991/01 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemky p.č. 612/14, 612/1, 612/2, 3466/2, 494/31, 494/39, 495/51, 3472/1, 3756 a 494/30, k.ú. Lysá n. L. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

3. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-6013916/VB009 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemky p.č. 2131/20, 2165/7, 2131/43, 2131/56, 2165/28, k.ú. Lysá n. L., a souhlasí s umístěním energetického zařízení na pozemku. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN. Podmínkou je umístění energetického zařízení před realizací stavby řešící prodloužení komunikace ulic Máchova, V Polích a Fibichova.

4. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-6013888/VB002 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemek p.č. 495/51, k. ú. Lysá n. L., a souhlasí s umístěním energetického zařízení na pozemku. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

5. Směnu částí z obecního pozemku p.č. 305/1, k. ú. Litol, nově označeného geometrickým plánem č. 706-4/2012, ze dne 05.01.2012, jako p.p.č. 305/4 o výměře 3252 m2, kultura orná, k. ú. Litol, za pozemek p.č. 153/35 o výměře 3252 m2, kultura orná, k. ú. Litol, ve vlastnictví p. J. Janečka, bytem 5. května 33/46, Milovice. Výdaje s převodem pozemků budou hrazeny z jedné poloviny Městem Lysá n. L. a z jedné poloviny p. Janečkem.

6. Výměnu pozemků na Jedličkově sídlišti pro výstavbu garáží dle žádosti Ing. Bc. Ivy Bittnerové a Ing. Karola Peši, trvale bytem U Stadionu 1405, Lysá n. L., a manž. Ing. Vendulky a Ing. Tomáše Zmeškalových, trvale bytem Tyršova 774, Lysá n. L.

7. Bezúplatný převod pozemku p.č. 3623/7 o vým. 82 m2, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., (část komunikace Čechova) od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Nymburk.

8. a) uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. S/0135/RRSC/2010, ze dne 24.08.2010, na akci „Rozšíření kapacit Mateřské školky Čtyřlístek v Lysé nad Labem“ dle předloženého návrhu poskytovatele dotace,

b) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. KÚ/11/26/OD, ze dne 26.05.2011, na akci „Přístavba budovy MŠ Čtyřlístek Lysá nad Labem“ s tím, že se jedná o posunutí termínu dokončení stavby z 28.02.2012 na termín 30.04.2012 v souladu s rozhodnutím poskytovatele dotace.

9. Úpravu rozpočtu na rok 2012 – 1. rozpočtové opatření, s tím, že nebude čerpán překlenovací úvěr a budou provedeny následující úpravy:

- využijí se prostředky z rezervního fondu ve výši 5 mil. Kč,

- předpokládané daňové příjmy se navýší o 1,5 mil. Kč,

- splátka úroků z překlenovacího úvěru se sníží o 500 tis. Kč.

10. Pojmenování ulice, navazující na ulici Stržiště od železničního přejezdu ke statku Karlov, jako ulice Ke Karlovu.

11. a) uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. S/0042/RRSC/2010, ze dne 24.06.2010, na akci „Revitalizace historického centra města Lysá nad Labem“ dle předloženého návrhu poskytovatele dotace,

b) uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. KÚ/10/18/OD, ze dne 05.10.2010, na akci „Revitalizace historického centra města Lysá nad Labem“ s tím, že se jedná o posunutí termínu dokončení stavby z 30.04.2012 na termín 31.10.2012 v souladu s rozhodnutím poskytovatele dotace.

12. Rozdělení dotací sportovním organizacím pracujícím s dětmi do 18 let na činnost v roce 2012.

13. Prodej části z obecního pozemku p.č. 204/1, kultura zahrada, k. ú. Lysá n. L., nově označené geometrickým plánem č. 2527-3/2012, ze dne 05.01.2012, jako p.p.č. 204/5 o vým. 103 m2, kultura zahrada, k. ú. Lysá n. L., manž. Novákovým, Raisova 471, Lysá n. L., za částku 1.100,- Kč/m2. Nabyvatel uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti, kolek na úhradu vkladu do KN a částku ve výši 3.900,- Kč za geodetické zaměření. Dále se nabyvatel v kupní smlouvě zaváže, že do dvou let od uzavření kupní smlouvy vybuduje oplocení pozemku včetně podezdívky.


III. r e v o k u j e

Usnesení č. II/2, ze dne 21.12.2011.


IV. u d ě l u j e

Čestnou medaili I. třídy pp. Davidu Kubínovi, Janu Hlaváčovi, Ing. Vladislavu Šťastnému, Petru Saecklovi, Josef Švejdovi a pí Haně Malíkové, akad. mal.


V. o d k l á d á

Projednání žádosti o prodloužení termínu na dokončení stavby domu v lokalitě Třešňovka na pozemku p.č. 2566/27, k. ú. Lysá n. L., manž. Soni a Antonína Růžičkových, Sojovická 372/69, Lysá n. L., do 31.08.2012 s tím, že žadatelé budou pozváni na příští zasedání ZM, kde bude žádost projednána.


VI. p o v ě ř u j e

1. RM ke zjištění ceny softwaru pro konání elektronických aukcí při zadávání veřejných zakázek včetně vyhodnocení výhod či nevýhod konání elektronických aukcí ve vlastní režii v porovnání s náklady na zajištění aukcí dodavatelskou službou.

2. RM ve věci poškození kabelu NN v Masarykově ulici a odstranění poruchy zaslat ERÚ žádost o posouzení postupu ze strany ČEZ Distribuce, a. s.


VII. u k l á d á

1. RM zveřejnit záměr na prodej pozemku p.č. 484/4, k. ú. Lysá n. L.

2. Starostovi města a RM:

a) provést analýzu plnění dosavadních smluvních vztahů mezi městem a firmou Zahradnictví Valtr Litol,

b) projednat s majitelem firmy Zahradnictví Valtr Litol možnosti řešení majetkoprávních vztahů v areálu zahradnictví,

c) předložit ZM návrh dalšího postupu v uvedené věci.

3. Kontrolnímu výboru:

- na příští zasedání ZM předložit plán činnosti na rok 2012,

- prověřit zadání PD rekonstrukce varny (usn. ZM č. V/3 ze 07.09.2011) nezávislou kontrolní skupinou Kontrolního výboru,

- do plánu kontrol zařadit kontrolu čistoty města, zeleně, nakládání se separovaným sběrem a kontrolu plnění usnesení ZM.


VIII. b e r e n a v ě d o m í

1. Informativní zprávu k reakci ČEZ Distribuce, a. s., k usnesení RM a ZM, týkající se odstranění poruchy v ul. Masarykova (poškození kabelu NN).

2. Informativní zprávu o uzavření smlouvy na pronájem a zajištění provozu na veřejných parkovištích a místních komunikacích v době výstav s panem Martinem Hlavičkou, Průběžná 603, Milovice, za cenu ve výši 420.000,- Kč/rok.

3. Analýzu nákladů a výnosů na údržbu bytového fondu města za období 2005 – 2010.

4. Rozdělení dotací z Kulturního fondu na rok 2012.

5. Zprávu o bezpečnostní situaci v Lysé n. L. za rok 2011.

6. Zápis z jednání Kontrolního výboru dne 08.02.2012


IX. t r v á

Na svém usnesení ze dne 21.12.2011, bod VII, týkajícím se odstranění poruchy v ul. Masarykova (poškození kabelu NN).


Pan starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva města v 22.30 hod. ukončil.


Zapsala: Procházková L.

Zápis vyhotoven dne: 28.02.2012


Ověřovatelé zápisu:
......................................... .......................................................

pí Chloupková Marcela p. Kolman Josef


........................................................

starosta


Vytvořeno 3.10.2022 17:38:50 | přečteno 47x | jiri.virava
load