Zápis č. 1 ZM 25.01.2012

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 25.01.2012 na MěÚ Lysá nad Labem.


Přítomni: p. Mgr. Havelka Jiří

pí Chloupková Marcela

p. Sedláček Tomáš

p. Mgr. Minařík Jaroslav

p. Ing. Gregor Petr

p. Mgr. Kopecký Petr

p. Ing. Černohorský Ondřej (příchod 19.30 hod.)

p. Houštecký Václav

p. Kolman Josef

p. Bc. Eliška Petr

p. Mgr. Fajmon Hynek

p. Ing. Osvald Zdeněk

p. Horvát Milan

p. Mgr. Kořista Jan

p. Ing. Firman Miroslav


I. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a uvedl, že p. Ing. Černohorský O. se omluvil, že se z pracovních důvodů dostaví na jednání později a dále uvedl, že všichni ostatní členové zastupitelstva města jsou přítomni a zastupitelstvo je tak usnášeníschopné.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele dnešního zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi p. Bc. Eliška P., a p. Ing. Firman M. Do návrhové komise byli navrženi p. Mgr. Fajmon H., p. Ing. Osvald Z., a p. Mgr. Kořista J.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Mgr. Kořista J.

pro
Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na členy návrhové komise.

Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Mgr. Kořista J.

pro
Zápis ze dne 23.11.2011 byl ověřovateli ověřen a ostatním členům zastupitelstva byl dán na vědomí. Pan starosta se dotázal, zda má někdo ze zastupitelů připomínky k zápisu. Pan Mgr. Kopecký uvedl, že v zápise ze 03.12.2011 je u hlasování v bodě týkajícího se ho pozemků za tratí, směrem na Byšičky, uvedeno u hlasování správný počet hlasů, kdy většina zastupitelů hlasovala pro návrh, ale pod tím je uvedeno, že návrh nebyl přijat. Pan Mgr. Kořista uvedl, že v úvodu zápisu je chybně uvedeno, že přítomna byla pí Hamplová, která již není členkou ZM, a u jeho osoby bylo uvedeno správně, že byl z jednání omluven, ale zároveň byl uveden i mezi přítomnými.

Pan starosta nechal hlasovat o provedení opravy zápisu ze dne 03.12.2011 ve smyslu výše uvedené diskuse.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Mgr. Kořista J.

pro
Pan starosta uvedl, že chyby v psaní budou opraveny, jinak považuje zápisy ze zasedání ZM dne 03.12.2011 a dne 21.12.2011 za ověřené. Pan Kořista dále podotkl, že v zápise ze dne 03.12.2011 jsou uvedeny pouze čísla připomínek, ze kterých není zřejmé, čeho se týkají.


Kontrolní zprávu o činnosti rady města a plnění usnesení RM a ZM přednesl pan tajemník. Déle pan tajemník informoval o provozu na pracovišti občanských průkazů v souvislosti s vydáváním nových elektronických OP, klienty se daří odbavovat bez velkých front, rovněž poměrně plynulý byl přechod agendy dávek z MěÚ na Úřad práce, nejvíce potíží způsoboval nový software, který počítá výši dávek, závěrem pan tajemník informoval o zahájení provozu stacionárního radaru ve Starém Vestci, oficiálně byl radar předán 20.01.2012. Pan Ing. Osvald se dotázal na usnesení RM č. 43, změnu koordinátora BOZP. Pan starosta vysvětlil, že jde pouze o změnu názvu společnosti, fakticky se koordinátor nemění, materiály k nahlédnutí jsou k dispozici u pí Javorčíkové nebo pí Šulcové M. Pan Mgr. Fajmon se dotázal na aktuální situaci ve věci navrácení majetku převedeného Stč. kraji. Paní Chloupková odpověděla, že k žádosti zatím nedostali vyjádření Stč. kraje. Pan Ing. Gregor se dotázal na situaci ohledně výstavby v bývalé Frutě, pan starosta měl jednat s firmou MS Development, proto chtěl vědět, zda jednání proběhlo, zda z něj existuje záznam, případně zda jsou firmy, které by měly zájem do projektu vstoupit. Pan starosta odpověděl, že jednal s p. Ing. arch. Šourkem, našli potencionální partnery, se kterými vedou jednání, jde o jednoho soukromého investora a dva bankovní ústavy. Výsledky jednání zatím nezná, dodal, že na zasedání ZM dne 22.02.2012 pozve p. Ing. arch. Šourka, aby seznámil zastupitele s aktuálním stavem. Pan Ing. Gregor se dotázal, s kým je uzavřena smlouva na provozování radaru. Pan starosta odpověděl, že jde o firmu Czech Radar. Pan Bc. Eliška požádal o informace k rozptylové studii. Pan starosta odpověděl, že jednali se zástupci ČHMÚ, bylo jim sděleno, že rozptylová studie není pro daný účel vhodná, nic nového neodhalí, stejná data, která může zjistit rozptylová studie, jsou schopni na základě shromažďovaných údajů kvalifikovaně vygenerovat, navíc za nižší náklady, cca do 20 tis. Kč. Pan Toužím, z řad přítomným občanů, se dotázal, proč v pokynech pro zpracování ÚP není uvedeno, že studie bude při zpracování zohledněna. Paní Pilařová, vedoucí odboru životního prostředí, doplnila, že z jednání na ČHMÚ jasně vyplynuly závěry, které ostatně předpokládali, a to, že problémem je poloha města, kotlina a tím jsou rozptylové podmínky zhoršeny, další problém je návrat k lokálním topeništím a samozřejmě dopravní zatížení. Dále upozornila, že data jsou vždy zpracovávána za celé ORP, ne pouze za město Lysá n. L.


Pan starosta k předloženému programu uvedl, že obdržel připomínky p. Ing. Osvalda k bodu č. 10 navrženého programu, které navrhl projednat společně s daným bodem. Dále obdržel tři dodatečné návrhy na projednání od p. Mgr. Fajmona a tři dodatečné návrhy od p. Ing. Gregora. Navrhl rovněž stáhnout z programu bod č. 8, zrušení čísel orientačních a současně navrhl body č. 9 a 10 předřadit na začátek jednání a projednat jako body 1 a 2. Dodal, že vzhledem k tomu, že navržených změn je celá řada, nechá hlasovat o každém návrhu jednotlivě. Pan Bc. Eliška navrhl předřadit bod č. 3 týkající se Výstaviště Lysá n. L. k projednání na začátek programu, dále navrhl, vzhledem k tomu, že p. Ing. David Kváč měl dotaz týkající se rekonstrukce Masarykovy ulice a Nám. B. Hrozného, zařadit 20 minut diskuse k obecním záležitostem po tomto bodu.

Pan starosta nechal hlasovat o stažení bodu č. 8 (zrušení čísel orientačních a sjednocení názvů ulic dle RUIAN/ISUI) z programu jednání.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Mgr. Kořista J.

pro
Pan starosta nechal hlasovat o zařazení projednání návrhu na odprodej pozemků v Klicperově ulici.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Mgr. Kořista J.

pro
Pan starosta nechal hlasovat o zařazení projednání návrhu na prodej pozemku p.č. 621/80, k.ú. Lysá n. L., ul. Jedličkova.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Mgr. Kořista J.

pro
Pan starosta nechal hlasovat o zařazení projednání návrhu další postup města ve věci správy domu č.p. 832 a pozemků p.č. 619/39 ve Smetanově ul., Lysá n. L.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Mgr. Kořista J.

pro
Pan starosta nechal hlasovat o zařazení projednání návrhu na odvolání starosty města a RM.


Výsledek hlasování: pro: 4 hlasy

proti: 9 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

protip. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Mgr. Kořista J.

pro
Pan starosta nechal hlasovat o zařazení projednání návrhu na změnu názvu Výboru pro strategické plánování, návrh na stanovení počtu jeho členů a jmenování členů.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 3 hlasy

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

protip. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Mgr. Kořista J.

pro
Pan starosta nechal hlasovat o zařazení projednání návrhu uložit starostovi města informovat členy zastupitelstva města o ohlášené demonstraci ve městě.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 5 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

protip. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Mgr. Kořista J.

pro
Pan starosta nechal hlasovat o zařazení projednání žádosti o uzavření smlouvy s Výstavištěm n. L., spol. s r. o. jako bod č. 1.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Mgr. Kořista J.

pro
Pan starosta nechal hlasovat o zařazení 20 min diskuse po projednání bodu č. 1.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 6 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Mgr. Kořista J.

pro
Pan starosta nechal hlasovat o projednání bodů č. 9 a 10 jako body č. 2 a 3


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se
Pan starosta navrhl hlasovat o programu zasedání


Pan starosta nechal hlasovat o upraveném programu jako celku.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Mgr. Kořista J.

pro
II. Návrhy ke schválení

1. Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Výstavištěm Lysá nad Labem, spol. s r. o.


RM projednala dne 10.01.2012 a usnesením č. 27 schválila žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na obec. pozemek p.č. 3483/3, k. ú. Lysá n. L., pro vybudování vodovodní a plynovodní přípojky.


Pan Mgr. Fajmon konstatoval, že text plánovací smlouvy schvalovalo ZM, proto její změnu také musí ZM odsouhlasit. Aby mohli o návrhu rozhodnout, musí mít k dispozici text nebo se bod musí odložit na příští jednání. Pan Matouš, ředitel Výstaviště, uvedl, že jediná změna se týká provozování parkoviště. Parkoviště bude v provozu pouze v době, kdy bude výstava, ne 24 hod. denně. Pan Bc. Eliška se dotázal, zda je možné změnu schválit jako dodatek smlouvy. Pan starosta odpověděl, že smlouva ještě nebyla podepsána, proto k ní nelze uzavírat dodatky. Pan Ing. Firman požádal o upřesnění doby provozu parkoviště, bude pouze v době výstav nebo při pořádání jakékoli akce na Výstavišti? Pan Matouš odpověděl, že bude v provozu při každé akci pořádané v prostorách Výstaviště. Dodal, že nepřetržitý provoz by představoval neúměrné provozní náklady, protože pozemek vyhrazený pro parkování nelze funkčně oddělit od prostoru, kde jsou haly. Pan Ing. Firman připomněl, že ve smlouvě byly navrženy sankce, ale neví přesně, jestli se vztahovaly i na neprovozování parkoviště. Pan starosta uvedl, že jediná změna je v provozování parkoviště, jiných ustanovení smlouvy se změna nedotkne.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na obecní pozemek p.č. 3483/3, k. ú. Lysá n. L., pro stavbu přípojek plynu a vody pro Výstaviště Lysá n. L. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN. Smlouvy budou uzavřeny za předpokladu podpisu plánovací smlouvy mezi Městem Lysá nad Labem a Výstavištěm Lysá nad Labem, s. r. o. Plánovací smlouva bude upravena v tom smyslu, že parkovací plochy budou veřejnosti přístupné po dobu konání akcí pořádaných v prostorách Výstaviště Lysá n. L., s . r. o.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Mgr. Kořista J.

pro
III. Diskuse

p. Ing. Kváč, z řad občanů - v souvislosti s rekonstrukcí Masarykovy ul. a Nám. B. Hrozného se dotázal na to, kdo hradil přípojky k soukromým nemovitostem, doslechl se, že přípojku k restauraci Mango hradilo město,

p. starosta - provozovna Mango nemá novou přípojku, za tuto nemovitost město nic neplatilo, dodal ale, že se přípojky k soukromým nemovitostem v rámci výše zmíněných rekonstrukcí hradily z rozpočtu města, důvodem bylo především to, aby se do nově zrenkonstruovaných ulic nemuselo poté zasahovat.


Návrhy na chválení (pokračování)


2. Dodatečné projednání námitek a připomínek ke konceptu Územního plánu Lysá nad Labem.


RM projednala dne 10.01.2012 usnesením č. 45 dodatečné projednání námitek a připomínek ke konceptu Územního plánu Lysá nad Labem.


Pan starosta k připomínce týkající se Hrabanova uvedl, že vzhledem k tomu, že na zasedání ZM bylo vyhověno námitce a byla rozšířena plocha k určená k zástavbě, proto se domnívá, že by se nyní již o námitce hlasovat nemělo. Pan Toužím, z řad přítomných občanů, uvedl, že ve městě jsou zastavitelné plochy a další vyčleňování ploch k zástavbě není vhodné, to zaznělo i na jednání ZM dne 03.12.2011. Paní Fialová, z řad veřejnosti, jako zástupce veřejnosti, která podávala námitku, uvedla, že podle jejího názoru byla na ZM dne 03.12.2011 námitka projednána a odsouhlasena celá, nyní by se nemělo rozhodnutí měnit. Paní Ing. Čížková, vedoucí stavebního úřadu, uvedla, že při kontrole projednaných námitek a připomínek bylo skutečně zjištěno, že tato část námitky projednána nebyla. Námitky a připomínky byly rozděleny dle lokalit a tak projednávány, Uvedená námitka, resp. její část, byla projednána v souvislosti s Novou Litolí, ale druhá část námitky, týkající se Hrabanova (lokalita 51c), byla nedopatřením opomenuta a projednána nebyla. Podobně byly projednávány i ostatní námitky a připomínky, které se vztahovaly k více lokalitám. Pan Ing. Osvald se ztotožnil s názorem pí Fialové, domníval se, že námitka byla akceptována jako celek. Doplnil, že pojem dodatečné projednání zákon nezná, TOP09 s navrženým postupem nesouhlasí a argument, že projednána byla pouze část námitky, je irelevantní. Není důvod námitku opakovaně projednávat. Paní Fialové nebylo oznámeno, že námitka bude rozdělena na dvě části a takto projednána. Uvedl, že dle jeho názoru zástavba lokality 51c negativně ovlivní VKP Za Zámkem, rovněž zástavbu v lokalitě Dvorce – sever je nutno odmítnou. navrhl o věci vůbec nehlasovat. S uvedeným názorem se ztotožnil rovněž p. Bc. Eliška. Pan Mgr. Fajmon oponoval, na jednání 03.12.2011 byl a námitky a připomínky se projednávaly po jednotlivých lokalitách. Lokalita Nová Litol se projednala, ale další lokalita skutečně projednána nebyla. Podle jeho názoru není s ničím v rozporu projednání námitky, která dosud projednána nebyla. Naopak, pokud došlo k opomenutí, je správné věc projednat. Pan Ing. Firman souhlasil s projednáním námitky, o které doposud nebylo rozhodnuto, doplnil, že mu přijde absurdní, že někdo nechce napravit omyl. Paní Fialová konstatovala, že námitka musí být projednána na veřejném zasedání, nelze ji projednat dodatečně. Pan Toužím k věci poznamenal, že se při projednávání spojovali námitky a připomínky, domníval se, že by toto mohlo být procesně napadnutelné. Paní Dušková, z řad veřejnosti upozornila na to, že v lokalitě byla navrhována výstavba domu seniorů. Pan Mgr. Kopecký společně s p. Mgr. Fajmonem uvedli, že výstavba není možná s ohledem na skutečnost, že pozemek je v sousedství VKP. Pan Karásek, z řad občanů, uvedl, že je proti tomu v této lokalitě stavět, naruší se významně vzhled krajiny a hrozí nebezpečí, že se Zámecký vrch bude dál zastavovat. Paní Synková uvedla, že je právník, a podotkla, že pokud úřad sdělí stanovisko, tj. bylo sděleno vypořádání námitky, nemohou ho nyní změnit. Pan Mgr. Fajmon upozornil, že na Zámeckém vrchu stavět nelze, je součástí VKP. Pan Bc. Eliška navrhl o bodu nehlasovat, protože byl již projednán. Pan Ing. Gregor konstatoval, že předem říkat, že se něco naruší, nelze, i VKP je možné změnit, vždy se musí posuzovat konkrétní situace. Doporučil zařazení pozemku řešit až při projednávání návrhu ÚP. Paní Kovaříková, z řad občanů, podotkla, že ÚP má někam směřovat, nelze řešit jednotlivé lokality odděleně, ale ve vzájemné návaznosti. Pan Ing. arch. Koubek, jako zpracovatel, uvedl, že ho mrzí, že byly vyřazeny všechny zásadní rozvojové plochy, ÚP by měl zajistit rozvoj města na dalších 15 – 20 let. Pokud město nebude mít dostatečné rozvojové plochy, obyvatelé se přemístí jinam, město má teď šanci rozvoj řídit a využít. Dodal, že ÚP bude za 4 – 5 let revidován a bude možné provést úpravy, ale pokud půjde o velké změny, bude to drahé. Pan Karásek uvedl, že nyní je trend zabránit rozlézání měst do krajiny, pokud se mají hledat rozvojová místa, tak jinde a ne v sousedství s významnou lokalitou. Pan Ing. arch. Koubek doplnil, že je třeba vzít v úvahu, že Lysá n. L. je obec s rozšířenou působností, pokud rezignuje na svůj rozvoj, může tuto funkci převzít jiné město. ÚP zpracovali v souladu se zadáním, v této fázi se nehodnotí vliv na životní prostředí, ten je posuzován až při zpracování návrhu ÚP, pokud se zapracují všechny připomínky, půjde o jiný materiál, než požadovalo zadání. Pan Toužím souhlasil s tím, že po vyškrtnutí rozvojových ploch se situace změnila. Doplnil, že Milovice rostou rychleji, než Lysá n. L., a vyslovil domněnku, že se Milovice a Lysá n. L. v budoucnu spojí. Pan Bc. Eliška upozornil, že Milovice rovněž zpracovávají ÚP, dotázal se, jestli se stěžejní věci řešily se zástupci Milovic. Pan starosta odpověděl, že jsou v kontaktu s Milovicemi, k ÚP Lysé nebyly ze strany Milovic vzneseny žádné připomínky. Pan Fišar, z řad občanů, uvedl, že tlak na urychlené zpracovávání ÚP je zejména z EU, pan Mgr. Fajmon by o tom měl vědět bližší informace. Pan Mgr. Fajmon uvedl, že s územním plánováním se začalo cca 200 lety, nejde o novou věc související se vstupem ČR do EU, některé požadavky EU (např. Natura 2000) proces spíš zpomalují. Vyjádřil spokojenost s tím, že byly omezeny rozvojové plochy, sleduje statistické trendy, ze kterých vyplývá, že země neroste, představa, že město vzroste o 30 % je nereálná a neúnosná i z ekonomického hlediska. Stávající plochy nejsou využity ani z 50 %, nechce otevírat nové plochy pro developery. Pan Ing. Osvald souhlasil s tím, že vize rozšíření Lysé na 13 tis. obyvatel je asi opravdu přehnaná, ale nějakému rozšíření se nevyhneme. Paní Kovaříková konstatovala, že veřejný prostor by se měl chránit, ne zastavovat. Pan Mgr. Kořista se dotázal, proč nejsou připraveny dvě varianty pokynů, takto se už předjímá rozhodnutí ZM. Pan starosta odpověděl, že RM netvoří variantní řešení, předloží závěr, na kterém se usnesla, ten pak ZM projedná a buď schválí nebo neschválí. Paní Štěpánková, referentka stavebního úřadu, upřesnila, že pokyny se zpracovávají jen jedny, ZM je může schválit v předložené variantě, případně doplnit. Pan Mgr. Kořista nesouhlasil se zastavěním lokality 51c, požadoval zachovat veřejný prostor, nesouhlasil ani se zástavbou v blízkosti závodiště. Paní Chloupková původně rovněž nesouhlasila se zástavbou v lokalitě 51c, ale vzhledem k tomu, že je tam již vybudovaná komunikace, výstavba jedné řady domů podél komunikace je pro ni přijatelná. Pan starosta uvedl, že byl podán návrh o této námitce nehlasovat.


Doslovný přepis návrhu p. Ing. Osvalda:


Dne 15.09.2011 byla zástupcem veřejnosti, paní Fialovou, podána námitka č. 159 proti zastavění ploch v Nové Litoli a v Hrabanově, kterou v podobě věcně shodné připomínky podepsalo 266 občanů.

OBSAH NÁMITKY: Nesouhlas se zastavěním ploch v lokalitě Nová Litol (na západ od Areálu ARS Altmann: 55, 56, 57, 58a, 59a, 60a, 60b, 61a, 62a, 62b, 63, 64a, 64b, 64c, 65a, 65b, 65c, 152a – o výměře 70ha) a v lokalitě Hrabanov (nalevo od silnice k psímu útulku: 51c). Požadujeme, aby uvedené lokality byly v územním plánu uvedeny jako nezastavitelné plochy.

ODŮVODNĚNÍ NÁMITKY:

1) Zastavěním ploch v lokalitě Nová Litol dojde ke značnému záboru zemědělského půdního fondu. Jedná se o lehké záhřevné půdy, které jsou typické pro Polabí. Na těchto polích se pěstují rané brambory a zelenina. Na těchto pozemcích jsou umístěny zemědělské investice do závlahy.

2) Zastavěním ploch v lokalitě Nová Litol budou změněny ekologické, estetické a mikroklimatické funkce daného území. Na těchto pozemcích také žije značné množství divoké zvěře – zajíci, srnky (vyvádějí zde svá mláďata).

3) Obyvatelům města bude zástavbou Nové Litole a vybudováním komunikace 152a, lemující tuto plánovanou výstavbu, zhoršen vstup do volné krajiny.

4) Není zpracována studie vlivu záměrů na změnu krajinného rázu.

5) Lokalita Hrabanov 51c se nachází v bezprostřední blízkosti významného krajinného prvku Za zámkem.


Na mimořádném ZM 03.12.2011 byly většinou 12 hlasů přijaty námitky a připomínky takto:

ZM:

a) souhlasí s připomínkami a požaduje zapracování do pokynů,

b) vyhovuje námitkám a požaduje zapracování do pokynů,

c) požaduje ponechat dle konceptu lokalitu č. 29, rezervu pro ČOV, pozemek pro zokruhování komunikace u domů PMS a obslužnou komunikaci probíhající plochou výroby (propojení s Mírovou ulicí).


ZM tímto jasně, zřetelně a naprostou většinou hlasů předmětnou námitku akceptovalo, a to včetně zástavby na lokalitě 51c, která je nedílnou částí námitky. Není žádný objektivní důvod pro to, aby se o této námitce hlasovalo znovu formou jakéhosi „dodatečného projednání námitek a připomínek ke konceptu Územního plánu“ ve smyslu usnesení RM č. 45 ze dne 10.01.2012. Pojem „dodatečné projednání námitek a připomínek“ v zákoně neexistuje, tomuto pojmu nerozumíme, zákon žádné dodatečné projednávání neumožňuje, a proto s tímto postupem nesouhlasíme. Upozorňujeme na skutečnost, že pokud se o tomto bude hlasovat, jedná zastupitelstvo mimo zákon.

Argument navrhovatele – RM, že na ZM 03.12.2011 byla schválena pouze první část námitky, týkající se výstavby v Nové Litoli je irelevantní. Lokalita 51c byla během celého procesu projednávání námitek nedílnou součástí námitky č. 159. V období od data podání námitky dne 15.09.2011 do zasedání ZM 03.12.2011 nebylo podavateli námitky paní Fialové žádným způsobem oznámeno, že námitka se rozdělí na dvě části, které se budou projednávat samostatně. Na zasedání ZM dne 03.12.2011 byla námitka jako celek schválena. Rovněž neobstojí dodatečný argument, že námitce nelze vyhovět, protože již bylo vyhověno připomínce č. 176 paní Pechové. Námitka 266 občanů musí mít větší váhu nežli připomínka jednoho občana. Zástavba v lokalitě 51c by kromě toho skutečně velmi negativně ovlivnila VKP Za zámkem a mohla by být prvním krokem k nežádoucí postupné celkové zástavbě krajinářské dominanty Lysé nad Labem.

Dvorce: návrh na rozšíření bydlení v lokalitě sever bez pozemku PK 1973/13 a 1974/1 prostřednictvím dodatečného projednání námitek a připomínce ke konceptu ÚP je nutno odmítnout ze stejných důvodů. Kromě toho plochy bydlení ve Dvorcích nikdy nebyly součástí námitky č. 159 pí Fialové. Proto je třeba obě záležitosti projednávat odděleně.


Návrh: ZM doporučuje o návrhu RM č. 45 ze dne 10.01.2012 nehlasovat.

25.01.2012, Lysá nad Labem Ing. Zdeněk Osvald


Konec doslovného přepisu.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM nebude o námitce týkající se lokality 51c hlasovat.


Výsledek hlasování: pro: 2 hlasů

proti: 9 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

protip. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM nevyhovuje námitce – lokalita 51c – podané zástupcem veřejnosti, spočívající v požadavku, aby uvedená lokalita byla v územním plánu uvedena jako nezastavitelná plocha.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Mgr. Kořista J.

proti
K námitce a připomínce týkající se pozemků ve Dvorcích pí Ing. Čížková uvedla, že není možné požadované pozemky zařadit do zastavitelných ploch s ohledem na plánovaný záměr nadmístního významu - přeložka silnice. ÚP nevymezuje přesný koridor, v úvahu se musí vzít i ochranná pásma komunikace, atd. Po zrealizování záměru bude možné využití zbylých ploch znovu zvážit a projednat. Pan Mgr. Kořista nesouhlasil s rozrůstáním zástavby až k Viničkám.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM nevyhovuje námitce – Dvorce – bydlení – sever, tzn., že pozemky PK 1973/13 a 1974/1 nebudou zařazeny do zastavitelného území.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 4 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Mgr. Kořista J.

pro
3. Návrh pokynů pro zpracování návrhu ÚP Lysá nad Labem.


RM usnesením č. 47 dne 10.01.2012 projednala návrh pokynů pro zpracování návrhu ÚP Lysá nad Labem.


V 19.30 hod. příchod p. Ing. Černohorský.


K návrhu proběhla více než tříhodinová diskuse. Nejvíce diskusních příspěvků se týkalo zrušení výškových limitů pro výstavbu domů, dopracování cyklotras do okolních obcí, zrušení zákazu výstavby řadových domů, přesunutí ploch pro drobnou výrobu, zlepšení čistoty ovzduší, obchvatu města, apod. Vzhledem k tomu, že během diskuse padla celá řada návrhů, pan starosta vyhlásil přestávku, aby bylo možné zpracovat písemně přesné znění návrhů na usnesení.

Nejdříve bylo hlasováno o návrzích podaných písemně p. Ing. Osvaldem, které se týkaly zapracování cyklotras, opatření, směřujících ke zlepšení životního prostředí ve městě a situování ploch pro drobnou výrobu do vhodnějších oblastí.


Doslovný přepis návrhů p. Ing. Osvalda:


1/ Dne 15.9.2011 byla podána námitka č. 151, Cyklotrasy, kterou podepsalo 302 občanů Lysé.

OBSAH NÁMITKY: Územní plán nebere v úvahu potřebu bezpečné cyklistické dopravy ani potřebu vybudování systému cyklotras, které by spojily významné turistické cíle v  Lysé nad Labem a okolí.

ODŮVODNĚNÍ NÁMITKY:

1.Dle posledního sčítání dopravy v roce 2000 pravidelně dojíždí na kole do zaměstnání v Lysé nad Labem 23% účastníků pracovního procesu a konstatujeme, že trend je výrazně stoupající.

2.Žádáme, aby Územní plán definoval bezpečné koridory pro cyklistickou dopravu, která spojí obytné celky v Lysé nad Labem a v okolí (Dvorce, Byšičky, Stratov, Milovice, Přerov nad Labem, atd…) s cíly v Lysé nad Labem (nákupní plochy, terminály veřejné dopravy, úřady, školy, atd…) Toto bude ÚP realizovat v souladu s platnými českými normami (ČSN 736110) a dalšími technickými podmínkami (TP 179).

3.Žádáme, aby tento systém koridorů pro cyklistickou dopravu byl napojen na systém cyklotras, které jsou uvedeny v Generelu cyklotras a cyklostezek ve Středočeském kraji, schváleném Středočeským krajem v říjnu 2008 a s ostatními cyklotrasami, které spojují nejzajímavější turistické a přírodovědecké cíle v Lysé nad Labem.

4.Žádáme, aby zpracovatel ÚP zapracoval do ÚP vedení cyklotrasy 1. třídy – Labská a ostatních cyklotras na území Lysé nad Labem a vycházel přitom z výše uvedeného Generelu a aby uvedl ve správě ÚP minimální požadavky, které tyto trasy dle Generelu musí mít.

5.Je zanesena pouze varianta cyklotrasy Labské stezky v případě směrové úpravy toku Labe, požadujeme zanesení varianty střednědobého horizontu vzhledem k nadnárodnímu významu Labské stezky.

2.Žádáme o vytvoření samostatné mapy s vyznačením cyklostezek v UP.


ZM dne 3.12.2011 přijalo většinou 11 hlasů tato usnesení:

a) ZM souhlasí s připomínkami a požaduje zapracování do pokynů,

b) ZM vyhovuje námitkám a požaduje zapracování do pokynů.

V pokynech pro zpracování UP je uvedeno pouze:

23. Zachovat průchodnost Zemské stezky a zakreslit jako cyklotrasu

24. Zakreslit cyklotrasu z Kačína podél železniční trati do Dvorců

25. Zakreslit cyklostezku v Poděbradově ulici


Toto je v rozporu s usnesením ZM z 3.12.2011


Návrh usnesení:

Do pokynů budou zapracovány námitky tak, jak byly schváleny na ZM 3.12.2011, ve smyslu bodů 2-6 z odůvodnění námitky.

V Lysé nad Labem, 23.1.2112 Ing. Zdeněk Osvald


2/ Čistota ovzduší

Na ZM dne 23.11.2011 se odehrálo toto:


a) ZM vzalo na vědomí informativní zprávu o znečištění ovzduší v ORP Lysá nad Labem v roce 2010,

(V mediích publikovány zprávy, že Lysá nad Labem patří mezi města s nejvíce znečistěným ovzduším v České republice a to v těsném závěsu za tradičně nejvíce znečištěnými městy z regionu Ostravska. Viz také Vyhlášení systému regulace Městským úřadem v Lysé nad Labem ze dne 16.11.2011 a Informační zprávu o ovzduší ing. Šmídové)

b) ZM uložilo RM objednat zpracování rozptylové studie, která definuje stupeň znečištění

ovzduší v jednotlivých částech města, významné zdroje znečištění a faktory, které lokaci znečištění ovlivňují.

c) ZM schválilo požadavek, aby se závěry rozptylové studie staly pro zpracovatele Územního plánu města Lysá nad Labem závazným podkladem pro posouzení stavu řešeného území.


Projektant Územního plánu Lysé se problematikou znečištění ovzduší nezabývá, v návrhu konceptu jsme nenalezli žádné návrhy na zlepšení současného stavu, žádná regulační opatření pro významné znečišťovatele ovzduší a ani navrhované systémy zeleně pro pasivní a aktivní omezování prašnosti, které jsou nejúčinnějším a nejlevnějším prostředkem.

Toto je v rozporu nejen se základními principy procesu posuzování vlivů na ŽP, ale též v rozporu s cíli a úkoly územního plánování podle §§ 18 a 19 stavebního zákona. Podle těchto ustanovení zákona je jedním z hlavních úkolů územního plánování zjišťovat a posuzovat stav území a stanovovat koncepci rozvoje s ohledem na podmínky v území. Je otázkou, z jakých analýz podmínek v území vycházel zpracovatel ÚP a jak chce navrhovat koncepci optimálního využití území a jeho udržitelného rozvoje, když se neobtěžoval vyžádat si od ČHMU aktuální údaje o kvalitě ovzduší. Přitom povinnost vycházet z aktualizovaných dat přímo vyžaduje & 4 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., zákona o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

V návrhu pokynů pro zpracování ÚP chybí kroky, které povedou ke zlepšení kvality ovzduší v našem městě.

Návrh usnesení:

1. V pokynech bude uvedeno schválené usnesení ZM, aby se závěry rozptylové studie staly pro zpracovatele Územního plánu města Lysá nad Labem závazným podkladem pro posouzení stavu řešeného území.

2. Projektant vypracuje konkrétní návrhy na zlepšení současného stavu, regulační opatření pro významné znečišťovatele ovzduší a systémy zeleně pro pasivní a aktivní omezování prašnosti, které jsou nejúčinnějším a nejlevnějším prostředkem.


V Lysé nad Labem 23.1.2012 Ing. Zdeněk Osvald


3/ Severozápadní obchvat + přeložka cesty 331 Dvorce

Na mimořádném ZM 3.12.2011 bylo přijato usnesení: ZM ukládá RM projednat možné alternativy vedení a trasování severozápadního obchvatu.

V návrhu pokynů na zpracování ÚP není zmíněno, kdy a jak bylo toto usnesení splněno.

V návrhu pokynů se žádná alternativa vedení trasy nenachází a to přes to, že sousední město Milovice si v rámci návrhu nového ÚP obchvaty města řeší.

Z návrhu pokynů vyplývá, že zpracovatel ÚP Lysá a pravděpodobně ani nikdo z MÚ Lysá zpracovatele ÚP Milovice ani nikoho z MÚ Milovice za účelem vzájemné koordinace tras obchvatu a aktualizace posledních dat nekontaktoval.

Návrh řešení SZ obchvatu a přeložky cesty 311 ve Dvorcích naopak vychází a odvolává se na projektovou dokumentaci VUC Mladá, která však pozbyla účinnosti a platnosti dne 31.12.2011.

Dokument VUC Mladá nahrazují ZUR Stř. kraje, které však ještě nevstoupil v platnost. Dle vyjádření kompetentního pracovníka KÚ, ZÚR nebyl podpořen žádným, natož pak směrovým dopravním průzkumem. ZUR byly pořízeny na základě Obecně závazné vyhlášky č. 4/2004 bez jakékoliv aktualizace v případě SZ obchvatu.

Jestliže město Milovice vůbec nepočítá s využitím severozápadního obchvatu II/331 + Dvorce, zastupitelstvo by mělo zadat provedení směrového dopravního průzkumu.
Realizací SZ obchvatu by jinak mohla vzniknout velmi drahá cesta, vedoucí od nikud nikam, která navíc velmi negativně zasáhne do vzhledu barokní krajiny (Dvorce), znemožní propojení Lysá s okolní krajinou a zejména ohrozí evropsky chráněnou Hrabanovskou černavu. Toto je v rozporu nejen se základními principy procesu posuzování vlivů na ŽP, ale též v rozporu s cíli a úkoly územního plánování podle §§ 18 a 19 stavebního zákona.
Bez těchto výstupů by nemělo dojít ke schválení této části návrhu zápisu.  Důvodem by měla být skutečnost, že zjištění a projednání možných variant směrování severozápadního okruhu je  aktualizací dat, jak vyžaduje § 4 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., zákona o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh usnesení:

  1. ZM požaduje v pokynech aktualizaci dat a následné hledání alternativních řešení ve smyslu usnesení ZM ze 3.12.2011.

  2. Plochy pro SZ obchvat a přeložku ve Dvorcích v návrhu pokynů ÚP překlasifikovat na územní rezervu


Tento věcný, procesní a časový kompromis umožní blokovat předmětné plochy pouze pro účel výstavby cesty a mezitím posuzovat případné alternativy. Tento kompromisní návrh není ani v žádném rozporu s ZUR.


V Lysé nad Labem, 23.1.2012 Ing. Zdeněk Osvald


4/ Bývalý cukrovar – ARS Altmann

Tato problematika velmi úzce souvisí s připomínkou o kvalitě ovzduší v Lysé nad Labem. Je vysoká pravděpodobnost, že velký podíl na aktuálním zhoršení kvality ovzduší má rozsáhlá kamionová doprava, pomocí které firma ARS Altmann dováží a po úpravě vyváží osobní automobily. Původně bylo dohodnuto, že firma ARS Altmann bude 70% zboží zavážet prostřednictvím vlečky a jen 30 % pomocí kamionů. Dnes je tento podíl dopravy přinejmenším obrácený, pokud vůbec firma vlečku využívá. Časté vjíždění kamionů až do středu obytné zóny má za následek neustálé zviřování prachu, který se nemá kde usazovat a jeho koncentrace v ovzduší se zákonitě zvyšuje. Projektant tyto nové aktuální data opět nebere v potaz, což nevede ke zlepšení, ale ke zhoršení kvality ŽP ve městě. Zanedbání aktualizovaných dat (např. i za pomoci rozptylové studie) je opět v rozporu nejen se základními principy procesu posuzování vlivů na ŽP, ale též v rozporu s cíli a úkoly územního plánování podle §§ 18 a 19 stavebního zákona a & 4 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., zákona o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Zpracovaný návrh pokynů navíc umožňuje umisťovat do dané lokality další drobnou výrobu, následkem čehož dojde v bezprostředně navazující obytné zóně k dalšímu zhoršení ŽP.

Návrh usnesení:

  1. Zpracovatel ÚP je povinen při řešení této lokality vycházet z aktualizovaných dat.

  2. V zájmu zlepšení ŽP v sousedící obytné zóně bude zpracovatel hledat alternativní řešení situování drobné výroby a skladů do jiné, vhodnější oblasti města – např. na ploše 19, 20.

  3. Při případném situování firmy ARS Altmann do některé z těchto ploch uzavře město s firmou ARS Altmann plánovací smlouvu.


V Lysé nad Labem 23.1.2012 Ing. Zdeněk Osvald


Konec doslovného přepisu návrhů p. Ing. Osvalda.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM požaduje zapracovat do pokynů námitky schválené ZM dne 03.12.2011, týkající se cyklotras, ve smyslu bodů 2 – 6 návrhu předloženého p. Ing. Osvaldem Z.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 4 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela sep. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM požaduje:

  1. aby v pokynech bylo uvedeno schválené usnesení ZM, aby se závěry rozptylové studie staly pro zpracovatele ÚP Lysá nad Labem závazným podkladem pro posouzení stavu řešeného území,

  2. aby projektant vypracoval konkrétní návrhy na zlepšení současného stavu, regulační opatření pro významné znečišťovatele ovzduší a systémy zeleně pro pasivní a aktivní omezování prašnosti, které jsou nejúčinnějším a nejlevnějším prostředkem.


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 5 hlasů

zdržel se: 4 hlasy

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela sep. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM konstatuje, že zpracovatel je povinen při řešení lokality bývalého cukrovaru (firma ARS ALtmann) vycházet z aktualizovaných dat.


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 5 hlasů

zdržel se: 4 hlasy

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela sep. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM konstatuje, že v zájmu zlepšení ŽP v obytné zóně sousedící s areálem firmy ARS Altmann bude zpracovatel hledat alternativní řešení situování drobné výroby a skladů do jiné, vhodnější, oblasti města – např. na ploše č. 19, 20.


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 6 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

protip. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM požaduje, aby při případném situování firmy ARS Altmann do některé z ploch č. 19, 20 uzavřelo město s firmou ARS Altmann plánovací smlouvu.


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 6 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

protip. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM požaduje v pokynech aktualizaci dat a následně hledání alternativních řešení ve smyslu usnesení ZM ze dne 03.12.2011.


Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů

proti: 5 hlasů

zdržel se: 5 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

zdržela sep. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM požaduje plochy pro SZ obchvat a přeložku ve Dvorcích v návrhu pokynů ÚP překlasifikovat na územní rezervu.


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 6 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela sep. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
Následně bylo hlasováno o návrzích předložených p. Ing. Gregorem, spočívajících ve zrušení výškových regulativů v lokalitách č. 43, 44, 46 a 54 a požadavku na vyvolání jednání s KUSK ve věci změny vedení trasy obchvatu.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM požaduje vypustit regulativy (výšku v metrech) v textové části ÚP Lysá n. L. u bodů 43, 44, 45, 54 ponechat původní znění podle Ing. arch. Koubka.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 1 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Mgr. Kořista J.

proti
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM, ve věci dopravního koridoru od Dvorců směrem k Lysé nad Labem, zabezpečit jednání s krajským úřadem o možnosti alternativních řešení, pořídit o výsledcích zápis, který bude předložen jako informace na zasedání ZM.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
Pan starosta nechal hlasovat o návrhu vyplývajícím z jednání stavební komise.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM požaduje v bodě a) 5 pokynů, v lokalitě SM, zapracovat územní rezervu pro vybudování přístupové komunikace.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 2 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

proti
Další návrhy předložil p. Mgr. Kořista. Jedním z návrhů byl požadavek na předložení koordinovaného stanoviska dotčených orgánů, návrh se týkal plochy zeleně u hřbitova, v diskusi bylo pí Štěpánkovou vysvětleno, že požadavek je již zapracován, o návrhu se tedy nehlasovalo. Dalším návrhem bylo zúžení biokoridoru, k tomu p. Ing. arch. Koubek vysvětlil, že na vymezení biokoridoru je vydána metodika MŽP a on je tímto dokumentem vázán při zpracování ÚP, o návrhu proto nebylo hlasováno. Dalším návrhem p. Mgr. Kořisty bylo upřesnění znění bodu č. 11 pokynů.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM požaduje upravit znění bodu č. 11 v pokynech následovně: Vypustit celou lokalitu Nová Litol, a to plochy 55, 56, 58a, 59a, 59b, 59c, 60a, 60b, 61a, 62a, 62b, 63, 64a, 64b, 64c, 65a, 65b, 65c, 66, 152a.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
Posledním návrhem p. Mgr. Kořisty bylo upřesnění znění bodu č. 48, a to tak, že u plochy č. 37 bude upřesněno využití, respektive zrušeno omezení. Poté, co byl požadavek p. Hanouskem, žadatelem o změnu, vysvětlen (jednalo se o zrušení omezení zástavby na max. plochu 300 m2), p. Mgr. Kořista uvedl, že s regulativy tak, jak jsou nastaveny, souhlasí a návrh na změnu stahuje.


Pan Sedláček s výše uvedeným omezením v dané lokalitě nesouhlasil a předložil návrh na vypuštění omezení maximální zastavitelné plochy území.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM požaduje v bodě č. 48 pokynů, týkající se plochy 37 (OS) – kynologické cvičiště – z přípustného využití vypustit omezení zastavěné plochy max. 300m2.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 4 hlasy

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

proti

Pan starosta konstatoval, že RM navrhla tři změny k zapracování do pokynů k ÚP, ale vzhledem k tomu, že jeden návrh byl totožný s návrhem předloženým p. Ing. Osvaldem (týkal se cyklotras) a druhý již předložil p. Ing. Gregor (zrušení výškových limitů domů) a oba návrhy byly schváleny, nechá hlasovat o zbývajícím návrhu, a to zrušení zákazu výstavby řadových domů.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM požaduje v textové části ÚP Lysá n. L. vypustit zákaz výstavby řadových domů.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlas

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Mgr. Kořista J.

pro
Vzhledem k tomu, že byly projednány všechny předložené návrhy na změnu pokynů, pan starosta nechal hlasovat o schválení pokynů jako celku.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM pokyny pro zpracování návrhu ÚP Lysá nad Labem včetně schválených úprav.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlas

zdržel se: 4 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se
4. Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na obec. pozemky p.č. 819/41, 828/1, 828/12, 829/2, 866/9, 866/71, 866/104, 3476/6, 3484/2 a 3751, k. ú. Lysá n. L., s ČEZ Distribuce, a. s.


Rada města projednala usnesením č. 26 dne 10.01.2012 žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na obec. pozemky p.č. 819/41, 828/1, 828/12, 829/2, 866/9, 866/71, 866/104, 3476/6, 3484/2 a 3751, k. ú. Lysá n. L. s ČEZ Distribuce, a. s.


K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu Lysá nad Labem, Švermova VN, kVN, TSE, kNN, bytové domy p.p.č. 819/8, 9, 15-19, k.ú. Lysá n. L., s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemky p.č. 819/41, 828/1, 828/12, 829/2, 866/9, 866/71, 866/104, 3476/6, 3484/2 a 3751, k. ú. Lysá n. L., s cenou za zřízení věcného břemene 110.200,- Kč plus DPH. Investor uhradí náklady na vklad do KN


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
5. Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na obecní pozemek p.č. 323/1 pro umístění totemu s informační tabulí s cenami pro čerpací stanici.


RM návrh projednala dne 10.01.2012 usnesením č. 27.


Pan Mgr. Fajmon upozornil, že žádost řeší pouze umístění totemu, ne elektropřípojku. Dodal, že nechce, aby totem byl umístěn v silnici, zda je možné umístit ho v zeleni, by se nejdříve muselo prověřit. Pan starosta upřesnil, že žádost je podána zároveň i na elektropřípojku, podmínkou je samozřejmě splnění zákonných podmínek. Paní Ing. Čížková vysvětlila, že se žadatelem již jednali, na problémy ho upozorňovali, bylo jim sděleno, že s policií má umístění totemu žadatel již předprojednané a proti případnému negativnímu rozhodnutí stavebního úřadu se hodlá odvolat.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou LITOL Gas, s. r. o., na obecní pozemek p.č. 323/1, k. ú. Litol, pro umístění totemu s informační tabulí s cenami pro čerpací stanici. Podmínkou umístění je splnění všech zákonných norem a předpisů, platných pro umísťování informačních ploch u komunikací. Cena za zřízení věcného břemene bude odpovídat ceníku města a žadatel uhradí poplatky za vklad do KN. Případný přechod komunikace bude řešen protlakem.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
6. Návrh na prodej obecního pozemku v Drážkách.


RM návrh projednala usnesením č. 1 dne 10.01.2012.


Pan starosta úvodem upozornil, že zájemce o koupi, p. Skuhrovec M., od svého záměru ustoupil, z důvodů jiné investice nyní nemá o koupi pozemků zájem. Od koupě ustoupila i náhradnice, pí Procházková J. Pan Sedláček upozornil, že město by si mělo ponechat pozemky vhodné pro výstavbu objektů občanské vybavenosti. Podle potřeb by se měly nejdříve vykoupit pozemky, které chybí, prodat se může nevyužitý zbytek. Pan starosta odpověděl, že město si ponechalo pozemek v Drážkách o rozloze cca 1.800 m2. Pan Mgr. Fajmon navrhl pokusit se o směnu pozemků tak, aby pozemky města na sebe navazovaly. Pan Mgr. Kořista doporučil pozemky neprodávat, ponechat je pro případ, že by město potřebovalo pozemky za určitým účelem směnit (např. pozemky v Lomu – VKP). Pan starosta odpověděl, že pokud by ZM ctilo regulační plán, město by se do této situace nedostalo, rozhodně nesouhlasí s tím, aby se stavební pozemky směnily za zeleň. Pan Mgr. Fajmon připomněl situaci v Lomu, domnívali se, že celá lokalita musí být zahrnuta do zeleně, proto tak bylo rozhodnuto, pak jeden z vlastníků požádal o změnu využití pozemku a bylo mu vyhověno. Pan starosta doplnil, že toto rozhodnutí si vyžádá změnu regulačního plánu. Pan Ing. Gregor připomněl, že v recesi se majetek neprodává, ale kupuje. Nesouhlasí s prodejem obecních pozemků. Pan Bc. Eliška poukázal také na to, že krize se projevila právě na cenách nemovitostí, prodej je nyní nevýhodný. Nejdříve je třeba hledat rezervy jinde, např. zvýšit poplatky. Pan Sedláček zopakoval, že by nejdříve vytipoval potřebnou občanskou vybavenost pro danou oblast, pak by zbývající pozemky prodal. Ideální by bylo městské pozemky směnit a následně scelit.


Pan starosta nechal postupně hlasovat o předložených návrzích.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM požaduje specifikovat požadavky na občanskou vybavenost v lokalitě Drážky.

Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 7 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela sep. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM požaduje prověřit možnost obecní pozemky ve vlastnictví města v lokalitě Drážky směnit a následně případně scelit za účelem jejich lepšího využití.


Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů

proti: 3 hlasy

zdržel se: 5 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela sep. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej obecního pozemku v Drážkách, dle schváleného územního plánu sídelního útvaru Lysá n.L., určeného pro výstavbu rod. domu, pí Novákové Markétě, bytem Lysá n.L., Raisova 471, za částku 965,- Kč/m2. Kupující se v kupní smlouvě zaváže hradit náklady na inženýrské sítě a komunikace pro předmětný pozemek a výstavbu rod. domu dokončí do 3 let od nabytí právní moci stavebního povolení na výstavbu inž. sítí a komunikace. Kupující uhradí daň z převodu nemovitosti a náklady spojené s převodem návrhu na vklad KÚ Nymburk


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 6 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Sedláček T.

proti

p. Ing. Gregor P.

proti

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

proti

p. Mgr. Kořista J.

proti
7. Návrh na revokaci usnesení č. II/6, ze dne 23.11.2011.


RM návrh usnesením č. 3 projednala dne 10.01.2012.


Pan starosta uvedl, že žadatel, p. Cicu, požádal o snížení kupní ceny za obecní pozemek p.č. 3553/5, k. ú. Lysá n. L. s tím, že je schopen zaplatit 100,- Kč/m2. Prodej tohoto pozemku byl schválen ZM dne 23.11.2011 s cenou 1.800,- Kč/m2. Pan Sedláček konstatoval, že pozemek je blízko u trati, město by si pozemek mělo ponechat, vysázet tam třeba zeleň. Paní Chloupková uvedla, že by s prodejem byla ochotná souhlasit, ale za předpokladu, že se vlastník zaváže, že do určitého termínu na svém pozemku postaví rodinný dům.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM konstatuje, že obecní pozemek p.č. 3553/5, k. ú. Lysá n. L. nebude nabídnut k prodeji.


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 9 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

protip. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje panu Jaroslavu Cicovi, Sojovická 319, 289 22 Lysá n.L., snížení kupní ceny za obecní pozemek p.č. 3553/5, k.ú. Lysá n.L., z 1.800,- Kč/m2 na 1.000,- Kč/m2.


Výsledek hlasování: pro: 0 hlasů

proti: 13 hlasů

zdržel se: 2 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

proti

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Sedláček T.

proti

p. Ing. Gregor P.

proti

pí Chloupková M.

protip. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Mgr. Kořista J.

proti
8. Výběr poskytovatele překlenovacího úvěru ve výši 15 mil. Kč.


RM návrh projednala dne 10.01.2012 usnesením č. 39.


K bodu podal informace p. Ing. Firman, předseda Finančního výboru. Uvedl, že výbor doporučil zvolit raději úvěr s pevnou úrokovou sazbou a jako vhodnějšího poskytovatele doporučil Českou spořitelnu, která nabídla výhodnější podmínky, zejména výši úrokové sazby. Pan Mgr. Fajmon konstatoval, že pro město by bylo nejlepší se čerpání úvěru zcela vyhnout, ale pokud hrozí riziko, že by se město mohlo dostat do finančních problémů, souhlasí s přijetím úvěru, ovšem pouze za podmínky, že o zahájení čerpání a využití úvěru rozhodne ZM. Pan Mgr. Minařík se dotázal, zda se úrok bude platit až při skutečném čerpání úvěru. Pan Ing. Firman toto potvrdil. Pan Ing. Gregor k čerpání uvedl, že by se mělo zkonzultovat s pí Ing. Polenovou, zda bude dost času na to, aby případné čerpání schválilo ZM. Pan starosta odpověděl, že faktury (jde o akce hrazené z dotací) mají splatnost 90 dnů, na projednání čerpání zastupitelstvem bude dostatek času.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje jako nejvhodnějšího uchazeče na poskytovatele překlenovacího úvěru Českou spořitelnu, a. s., a úvěrovou smlouvu ve výši 15 milionů korun s pevnou úrokovou sazbou 1,94 % p.a., s tím, že o zahájení čerpání a způsobu využití rozhodne ZM.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Mgr. Kořista J.

pro
9. Návrh na odvolání p. Ing. P. Boháče z funkce člena Finančního výboru a návrh na jmenování p. Mgr. L. Sommera členam Finančního výboru.


RM návrhy projednala dne 24.01.2012 usnesením č. 69.


Pan starosta upozornil, že nedostali rezignaci p. Ing. Boháče. Pan Ing. Osvald uvedl, že rezignace byla písemně podána k rukám p. MVDr. Matušiny a ostatním členům TOP09 zaslána elektronicky. Rezignaci panu starostovi přepošle.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM

  1. odvolává na žádost TOP09 Lysá n. L. p. Ing. Jiřího Boháče z funkce člena finančního výboru,

  2. jmenuje p. Mgr. Lukáše Sommera členem finančního výboru.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
III. Informativní zprávy


1. Zápis z finančního výboru.


RM zápis neprojednávala.

Informace k zápisu podal p. Ing. Firman spolu s výše uvedeným bodem, který se týkal přijetí úvěru.

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z finančního výboru z 11.01.2012.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
Návrhy na schválení (pokračování)


10. Návrh na odprodej pozemků města v ulici Klicperova, Lysá n. L.


RM návrh neprojednávala.


Návrh podal p. Mgr. Fajmon, který k bodu podal doplňující informace. Uvedl, že v dané ulici má město několik menších pozemků, z toho na jedné parcele je postavený domek soukromého vlastníka, ale pozemek je stále města. Domníval se, že tento stav by se měl dořešit a proto navrhl uložit RM, aby projednala s vlastníkem prodej pozemku, pokud by se nedospělo k dohodě, navrhl pozemek pod nemovitostí pronajmout a zbytek nabídnout k odprodeji např. vlastníkům sousedních nemovitostí. Paní Chloupková konstatovala, že takové pozemky vznikají nešťastným děleným parcel. Dodala, že pozemek o vým. 18 m2 zřejmě nebude problém prodat, horší situace bude s dalším pozemkem, přes který je vjezd do soukromé garáže. Pan Houštecký vysvětlil, že dříve to byl dům družstva, který družstvo rozdělilo a prodalo. Pan Sedláček k navržené ceně pozemku uvedl, že 1.000,- Kč/m2 za pozemek, který je obtížně využitelný, je cena příliš vysoká, prodej bude pravděpodobně možný, ale za nižší cenu. Pan Mgr. Fajmon uvedl, že není se stávajícím stavem spokojen a chce problém řešit, cena bude samozřejmě předmětem jednání ZM, ale první krok je, aby RM nechala zveřejnit záměr na prodej pozemků za konkrétních podmínek, na navržené částce netrvá, jde mu jen o to, aby prodejní cena byla přiměřená.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM zveřejnit záměr na prodej pozemků města v Klicperově ulici.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 6 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se
11. Návrh na odprodej pozemků města p.č. 621/80, k. ú. Lysá n. L. prostřednictvím realitní kanceláře.


RM návrh neprojednávala.


Pan Mgr. Fajmon upřesnil, že se jedná o pozemek v Jedličkově ul. pod nadjezdem, je veden jako zahrada, výměra pozemku je 555 m2. Pozemek je v současné době pronajatý a připlocený k sousední nemovitosti. V minulosti se město několikrát pokoušelo prodat pozemek vlastníkům sousední nemovitosti, ale prodej, ačkoli byl schválen, nebyl nikdy realizován. Proto navrhl nabídnout pozemek k prodeji prostřednictvím realitní kanceláře a oslovit tak i jiné zájemce. Paní Chloupková potvrdila, že se v ZM za jejího působení prodej pozemku dvakrát řešil, ale fakticky k prodeji nikdy nedošlo., podle stanoviska stavebního úřadu není příliš dobře zastavitelný. Nejdříve by se pokusila ještě znovu jednat s majiteli domu, zda by pozemek neodkoupili. Pan Mgr. Kopecký doplnil, že se jedná o historické území, parcely v této lokalitě byly takto naplánovány. Pan Kolman dodal, že výstavba nadjezdu pozemek znehodnotila. Pan Mgr. Fajmon uvedl, že když se bude jednat pouze se sousedy, pravděpodobně bude nižší prodejní cena, navíc jim to již bylo nabízeno, realitní kancelář navrhoval proto, aby se hledali i další zájemci a případně se pozemek prodal za výhodnější cenu.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM zveřejnit záměr na prodej pozemku města p.č. 621/80, k. ú. Lysá n. L., ul. Jedličkova.

.

Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 1 hlasů

zdržel se: 5 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se
Pan Ing. Gregor se ještě dotázal, za kolik se pozemek nabízel k odprodeji, pan Kolman odpověděl, že si na cenu přesně nepamatuje, pohybovala se v rozmezí 600 – 800 Kč/m2.


12. Návrh na postup města při správě nemovitého majetku ve Smetanově ul., Lysá n. L.


RM návrh neprojednávala.


Pan Mgr. Fajmon vysvětlil, že se jedná o nemovitost čp. 832 na pozemku p.č. 1266 a pozemkem p.č. 619/39, jde o dům se zahradou. Vlastníkem je z ½ Česká republika a z ½ pí Hana Voříšková. Město Lysá n. L. má právo hospodaření s částí, která je ve vlastnictví státu. Podle jeho názoru je tento stav pro město nevýhodný, proto doporučil usilovat buď o převod vlastnického práva na město nebo vyvázat se z práva s majetkem hospodařit. Není úkolem města starat se o majetkový podíl státu na rodinném domku se zahradou.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM projednat další správu domu č.p. 832 a pozemků p.č. 619/39 ve Smetanově ulici s cílem dosáhnout buď vlastnického práva pro část vlastněnou dosud Českou republikou nebo vyvázání města ze správy tohoto majetku a informovat ZM o tom, jakým způsobem je prováděna správa tohoto majetku a o dalším postupu.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
13. Návrh na změnu názvu Výboru pro strategické plánování, stanovení počtu členů a jmenování členů.


RM návrh neprojednávala.


Návrhy předložil p. Ing. Gregor. Prvním návrhem byla změna názvu Výboru pro strategické plánování na Výbor pro strategický rozvoj města, dále navrhoval stanovit počet členů výboru na 9 s tím, že 7 členů by navrhly politické subjekty zastoupené v ZM a dva členové by byli jmenováni z řad veřejnosti. Jako předsedu výboru navrhl p. Ing. Osvalda, který byl navržen jako člen výboru stranou TOP09, a dalším členem, navrženým KSČM, by byl p. Ing. Gregor. Členové by do příštího zasedání ZM připravili základní program a návrhy na činnost výboru. Pan Bc. Eliška se dotázal, jaké pravomoci by výbor měl. Pan Mgr. Kopecký konstatoval, že ten, kdo zřízení výboru navrhl, by měl rovněž navrhnout plán činnosti. Navrhl výbor zrušit. Paní Chloupková uvedla, že ani ona neví, co bude výbor řešit, osobně pro zřízení výboru nehlasovala, ale p. Mgr. Kořista projevil zájem ve výboru pracovat a sám se nominoval. Pan starosta konstatoval, že pokud bude zájem, souhlasil i s větším počtem zástupců veřejnosti, počet členů by nyní pevně nestanovoval. Pan Mgr. Minařík se dotázal, jestli veřejnost byla oslovena. Pan Ing. Gregor odpověděl, že ano a mají zájemce, kteří chtějí ve výboru pracovat. Pan Mgr. Kořista hlasoval pro zřízení výboru, co se týká jeho činnosti, mohl by se inspirovat např. v Čelákovicích, kde mají zřízenou Komisi pro rozvoj Čelákovic, předsedkyní je pí Fialová. Ke jmenování členů dodal, že by veřejnost neomezoval, zveřejnil by v Listech, že je možnost účastnit se práce ve výboru, kdo chce, může pracovat. Upozornil, že někteří členové komisí a výborů nepracují, na schůzky nechodí, proto by nejmenoval pevné složení výboru. Pan starosta uvedl, že to nelze, jde o výbor ZM, členové musí být jmenováni. Pan Ing. Osvald připomněl, že zřízení výboru navrhl on, protože se domnívá, že strategický plán může být užitečný, ale můžou v něm být chyby, proto by s ním měl pracovat tým lidí a navrhnout varianty rozvoje. Pan Horvát uvedl, že se obává, že výbor nebude fungovat, i výbory povinně zřízené mají problém s účastí, např. na posledním jednání kontrolního výboru se sešli pouze dva členové. Během diskuse zaznělo několik návrhů, o kterých nechal pan starosta postupně hlasovat.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ruší Výboru pro strategické plánování.


Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů

proti: 8 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

proti

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Sedláček T.

proti

p. Ing. Gregor P.

proti

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

proti

p. Mgr. Kořista J.

proti
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje změnu názvu Výboru pro strategické plánování na Výbor pro strategický rozvoj města.


Výsledek hlasování: pro: 1 hlas

proti: 1 hlas

zdržel se: 13 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela sep. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje počet členů pro strategický rozvoj města v počtu 9 členů.


Výsledek hlasování: pro: 0 hlasů

proti: 3 hlasy

zdržel se: 12 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

zdržel sep. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Mgr. Kořista J.

proti
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM oslovit volební strany, zastoupené v zastupitelstvu města, s žádostí o návrh 1 člena do výboru pro strategické plánování, prostřednictví Listů a webových stránek města informovat zájemce z řad veřejnosti o možnosti stát se členem výboru.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 4 hlasy

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat. Pan Kolman mimo jednací místnost.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

protip. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM jmenuje p. Ing. Osvalda Z. a p. Ing. Gregora P. členy Výboru pro strategické plánování.


Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 6 hlasů

Návrh nebyl přijat. Pan Kolman a p. Minařík mimo jednací místnost.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

14. Informovanost zastupitelů města v případě oznámeného shromáždění


RM návrh neprojednávala.


Návrh předložil p. Ing. Gregor, který k věci uvedl, že v době konání předchozího zasedání ZM proběhlo shromáždění občanů na náměstí, zástupci tohoto shromáždění se dostavili i na jednání ZM a předali členům i přítomným občanům své prohlášení, ale nikdo ze zastupitelů nebyl o akci předem informován. Uvedl, že by v zájmu zvýšení informovanosti zastupitelů měli být při podobných akcích rozeslány alespoň informativní e-maily, kde by bylo uvedeno, o jakou akci se jedná, případně, zda město činí nějaká opatření k zajištění bezpečnosti ve městě. Pan starosta upřesnil, že shromáždění se nepovoluje, shromáždění se pouze oznamuje, v oznámení jsou uvedeny základní údaje o oznamovateli, místo, datum a čas shromáždění, předpokládaný počet osob, které se shromáždění zúčastní a počet pořadatelů. Věc se oznamuje odboru školství a kultury, oznámení se předává MěP, ta vyrozumí PČR. Jak s oznámením policie dále naloží, je pouze na jejím rozhodnutí. Pan Sedláček konstatoval, že údaje má MěÚ z první ruky a s konáním podobné akce může zastupitele bez problémů seznámit. Pan Horvát dodal, že dnes dostal do schránky leták s anketou, zarazilo ho, že by anketní lístky měly být předávány na MěÚ, když anketu město nepořádá. Dotázal se, jestli jde o akci, kterou pořádá některý z volebních subjektů zastoupených v ZM. Pan Ing. Gregor uvedl, že KSČM nemá s věcí nic společného, ani on osobně, za nikoho se neschovává, pokud podává nějaký návrh, tak se pod něj podepíše. Pod návrh na odvolání starosty a rady se rovněž podepsal, ale ODS nejsou demokrati, když návrh nepustili ani na program jednání. Pan Mgr. Fajmon se zeptal, jestli někdo ví, kdo akci svolával, dotázal se zástupců TOP09 a Kulturně!, jestli akce byla svolána jejich zástupci, podle jeho informací je svolavatel členem TOP09 v Nymburce. Uvedl, že ten, kdo akci pořádal, obvinil zastupitele, že jsou zloději a lháři, ale pod tato obvinění se nepodepsali, proč se k tomu nepostaví čelem. Pan Ing. Osvald odpověděl, že svolavatele nikdy neviděl, TOP09 nemá s akcí nic společného, i on se o shromáždění dozvěděl až na ZM. Pan Bc. Eliška uvedl, že jde o nefér obvinění ze strany p. Mgr. Fajmona, jejich sdružení akci nezastřešovalo, je pravda, že někteří jejich členové se akce zúčastnili, ale to je jejich svobodná volba, právo na vyjádření názoru. Pokud by to pořádal on, pojal by akci jinak, víc recesisticky, k tomu jak byla akce pořádána, on i p. Ing. Černohorský zaujímají odmítavý postoj. Pan Ing. Osvald rovněž uvedl, že TOP09 se na své schůzi od akce rovněž distancovala, na setkání regionu se zeptá, jestli má někdo o konání akce, případně o svolavateli, nějaké informace. Pan Mgr. Fajmon uvedl, že neútočil na nikoho z TOP09 nebo Kulturně! osobně, pouze chtěl vědět, kdo akci organizoval. Paní Chloupková konstatovala, že ať už akci pořádal kdokoli, měl by používat legální plakátovací plochy. Pan starosta potvrdil, že úklid vylepených letáků je problematický. Pan Blažek vyčísluje náklady, ty se pak přeúčtují svolavateli. K osobě svolavatele, p. Procházky, uvedl, že mu byla městem poskytnuta dotace, ale dosud nepředložil vyúčtování. Pan starosta dále upozornil, že na oznámení jsou osobní údaje svolavatele, které bude třeba anonymizovat.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá starostovi města, aby bezodkladně informoval e-mailem zastupitele v případě, že městskému úřadu bude oznámeno konání veřejného shromáždění.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

prop. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro
IV. Interpelace


Práva interpelace nikdo nevyužil.


V. Diskuse


p. Ing. Gregor - má tři podněty, které vzhledem k tomu, že se jednání protáhlo do pozdních nočních hodin, pošle jako podněty RM, jedná se o úpravu jednacího řádu ZM (předřazení obecních záležitostí na začátek jednání), dotaz na elektronické aukce a dotaz na provádění revizí výtahů,

p. starosta - k výtahům uvedl, že město má smlouvu s firmou OTIS, revize jsou pravidelně prováděny, revizní zprávy může poslat e-mailem,

p. Bc. Eliška - dotaz na rekonstrukci školního hřiště, provádí se i osvětlení a odvodnění, proč, je to zbytečná věc, je na to vydáno stavební povolení,

p. starosta - to je v rámci celého projektu rekonstrukce, na tyto práce se musí vydat stavební povolení, proto zveřejněno zvlášť,

p. Bc. Eliška - dotaz na stavební povolení na práce v kině,

p. starosta - nejde o práce podléhající stavebnímu povolení, ale pouze o stavební úpravy, v rozpočtu byla schválena částka na opravu topení a malování, ostatní úpravy jsou v režii provozovatele, vybourání příček dovolili na základě žádosti provozovatele, k žádosti byla připojena skica,

p. Sedláček - dotaz na PD na ulice Na Vysoké mezi a Jaromírovy sady, byla určena technologie,

p. starosta - technologie se neurčovala, v této fázi šlo pouze o výběr zhotovitele,

p. Sedláček - vybraný zpracovatel by měl konzultovat výběr technologie pro danou lokalitu,

pí Chloupková - uvedla, že byla proti tomu, aby se zadalo zpracování PD na ulici Na Vysoké mezi, před vánoci dávala přehled připravených PD, domnívá se, že i v tomto případě půjde o další projekt do šuplíku.


Rekapitulaci usnesení z jednání ZM přednesl p. Mgr. Fajmon.


U s n e s e n í z  1.  jednání ZM dne 25.01.2012


Zastupitelstvo města


I. v o l í


l. Ověřovatele zápisu: p. Ing. Firman Miroslav

p. Bc. Eliška Petr

2. Návrhovou komisi ve složení: p. Mgr. Fajmon Hynek

p. Ing. Osvald Zdeněk

p. Mgr. Kořista JanII. s c h v a l u j e

1. Uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na obecní pozemek p.č. 3483/3, k. ú. Lysá n. L., pro stavbu přípojek plynu a vody pro Výstaviště Lysá n. L. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN. Smlouvy budou uzavřeny za předpokladu podpisu plánovací smlouvy mezi Městem Lysá nad Labem a Výstavištěm Lysá nad Labem, s. r. o. Plánovací smlouva bude upravena v tom smyslu, že parkovací plochy budou veřejnosti přístupné po dobu konání akcí pořádaných v prostorách Výstaviště Lysá n. L., s . r. o.

2. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu Lysá nad Labem, Švermova VN, kVN, TSE, kNN, bytové domy p.p.č. 819/8, 9, 15-19, k.ú. Lysá n. L., s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemky p.č. 819/41, 828/1, 828/12, 829/2, 866/9, 866/71, 866/104, 3476/6, 3484/2 a 3751, k. ú. Lysá n. L., s cenou za zřízení věcného břemene 110.200,- Kč plus DPH. Investor uhradí náklady na vklad do KN.

3. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou LITOL Gas, s. r. o., na obecní pozemek p.č. 323/1, k. ú. Litol, pro umístění totemu s informační tabulí s cenami pro čerpací stanici. Podmínkou umístění je splnění všech zákonných norem a předpisů, platných pro umísťování informačních ploch u komunikací. Cena za zřízení věcného břemene bude odpovídat ceníku města a žadatel uhradí poplatky za vklad do KN. Případný přechod komunikace bude řešen protlakem.

4. Jako nejvhodnějšího uchazeče na poskytovatele překlenovacího úvěru Českou spořitelnu, a. s., a úvěrovou smlouvu ve výši 15 milionů korun s pevnou úrokovou sazbou 1,94 % p.a., s tím, že o zahájení čerpání a způsobu využití rozhodne ZM.

5. Pokyny pro zpracování návrhu ÚP Lysá nad Labem včetně schválených úprav.


III. o d v o l á v á

Na žádost TOP09 Lysá n. L. p. Ing. Jiřího Boháče z funkce člena finančního výboru.


IV. j m e n u j e

Pana Mgr. Lukáše Sommera členem finančního výboru.


V. u k l á d á

1. RM, ve věci dopravního koridoru od Dvorců směrem k Lysé nad Labem, zabezpečit jednání s krajským úřadem o možnosti alternativních řešení, pořídit o výsledcích zápis, který bude předložen jako informace na zasedání ZM.

2. RM zveřejnit záměr na prodej pozemků města v Klicperově ulici.

3. RM zveřejnit záměr na prodej pozemku města p.č. 621/80, k. ú. Lysá n. L., ul. Jedličkova.

4. RM projednat další správu domu č.p. 832 a pozemků p.č. 619/39 ve Smetanově ulici s cílem dosáhnout buď vlastnického práva pro část vlastněnou dosud Českou republikou nebo vyvázání města ze správy tohoto majetku a informovat ZM o tom, jakým způsobem je prováděna správa tohoto majetku a o dalším postupu.

5. RM oslovit volební strany, zastoupené v zastupitelstvu města, s žádostí o návrh 1 člena do výboru pro strategické plánování, prostřednictví Listů a webových stránek města informovat zájemce z řad veřejnosti o možnosti stát se členem výboru.

6. Starostovi města, aby bezodkladně informoval e-mailem zastupitele v případě, že městskému úřadu bude oznámeno konání veřejného shromáždění.


VI. b e r e n a v ě d o m í

Zápis z finančního výboru z 11.01.2012.


VII. n e v y h o v u j e

1. Námitce - Dvorce – bydlení – sever, tzn., že pozemky PK 1973/13 a 1974/1 nebudou zařazeny do zastavitelného území.

2. Námitce – lokalita 51c – podané zástupcem veřejnosti, spočívající v požadavku, aby uvedená lokalita byla v územním plánu uvedena jako nezastavitelná plocha.


VIII. p o ž a d u j e

1. Zapracovat do pokynů námitky schválené ZM dne 03.12.2011, týkající se cyklotras, ve smyslu bodů 2 – 6 návrhu předloženého p. Ing. Osvaldem Z.

2. Vypustit regulativy (výšku v metrech) v textové části ÚP Lysá n. L. u bodů 43, 44, 45, 54 ponechat původní znění podle Ing. arch. Koubka.

3. V bodě a) 5 pokynů, v lokalitě SM, zapracovat územní rezervu pro vybudování přístupové komunikace.

4. Upravit znění bodu č. 11 v pokynech následovně: Vypustit celou lokalitu Nová Litol, a to plochy 55, 56, 58a, 59a, 59b, 59c, 60a, 60b, 61a, 62a, 62b, 63, 64a, 64b, 64c, 65a, 65b, 65c, 66, 152a.

5. V bodě č. 48 pokynů, týkající se plochy 37 (OS) – kynologické cvičiště – z přípustného využití vypustit omezení zastavěné plochy max. 300m2.

6. V textové části ÚP Lysá n. L. vypustit zákaz výstavby řadových domů.
Pan starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva města v 00.25 hod. ukončil.Zapsala: Procházková L.

Zápis vyhotoven dne: 01.02.2012Ověřovatelé zápisu:
......................................... .......................................................

p. Bc. Eliška Petr p. Ing. Firman Miroslav
........................................................

starosta


Vytvořeno 3.10.2022 17:37:59 | přečteno 25x | jiri.virava
load