Jednací řád

JEDNACÍ ŘÁD VÝBORŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LYSÁ NAD LABEM

Článek I

Úvodní ustanovení


Zastupitelstvo města dle § 84 odst. 2 písm. l) a § 117 odst. 2 zákona o obcích ustanovuje tyto výbory:

 • Finanční výbor

 • Kontrolní výbor

 • Výbor pro majetek a územní plánování

 • Osadní výbor Byšičky

 • Osadní výbor Dvorce

 • Osadní výbor Řehačka.


Článek II

Postavení a činnosti výboru


 1. Výbory mají postavení iniciativního a poradního orgánu Zastupitelstva města (dále jen „ZM“).

 2. Jmenování do funkce předsedy a člena výboru i jejich odvolání přísluší pouze ZM.

 3. Počet členů výborů stanoví ZM. Počet členů výborů je vždy lichý a činí minimálně tři.

 4. Výbory plní úkoly stanovené zákonem, tímto jednacím řádem nebo úkoly, kterými je pověří ZM.

 5. Výbory ze své činnosti odpovídají ZM.

 6. Do 10. 12. daného roku předkládají výbory prostřednictvím svého předsedy ZM souhrnnou zprávu o své činnosti, ve které bude mimo jiné uvedena statistika docházky.

 7. O skutečnostech zjištěných při práci ve výboru jsou členové povinni zachovávat mlčenlivost dle platných právních předpisů, zejména pak ve vztahu k zákonu č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení výkonu funkce člena nebo předsedy výboru.

 8. Členy výborů mohou být občané města Lysá nad Labem (dále jen „město“). Členy finančního ani kontrolního výboru nemohou být: starosta, místostarostové, zaměstnanci města, ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce pro Město Lysá nad Labem. Členy osadního výboru mohou být pouze občané města přihlášení k trvalému pobytu v té části města, pro kterou byosadní výbor zřízen. Předsedou výboru je vždy člen ZM; to neplatí, jde-li o předsedu osadního výboru.

 9. Funkce člena výboru zaniká:

 1. ukončením hlasování ve druhý den voleb, popř. nových voleb do zastupitelstva obce,

 2. okamžikem, ve kterém člen výboru oznámí na zasedání ZM, že ze své funkce odstupuje,

 3. písemným oznámením o odstoupení z funkce člena výboru, a to dnem, který člen výboru jako den odstoupení uvedl, jinak dnem, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení doručeno orgánům obce (Radě) nebo předsedovi výboru,

 4. dnem následujícím po dni, ve kterém člen výboru oznámina jednání výboru, že ze své funkce odstupuje; tato skutečnost se uvádí v zápisu z jednání výboru; předseda výboru o této skutečnosti informuje nejbližší zasedání ZM,

 5. úmrtím člena výboru,

 6. odvoláním.

 1. Činnost výborů je zaměřena na:

 1. problematiku stanovenou tímto řádem nebo právními předpisy,

 2. plnění úkolů zadaných zastupitelstvem.

 1. Finanční výbor:

 1. vyjadřuje se k návrhům rozpočtu města a k rozpočtovým opatřením,

 2. projednává rozbory hospodaření města,

 3. posuzuje záměr města zřídit finanční fondy,

 4. vyjadřuje se k poskytnutí nebo přijetí půjčky, prominutí pohledávky a zastavení městského majetku, pokud je v těchto případech překročena částka 100 tisíc Kč,

 5. zaujímá stanovisko k závěrečnému účtu města.

 1. Kontrolní výbor:

 1. jsou-li zastupitelstvu města předkládány zprávy o hospodaření příspěvkových organizací a obchodních společností zřízených městem nebo těch společností, v nichž má město podíl, zaujímá k nim stanovisko,

 2. kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady města,

 3. kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku samostatné působnosti.

 1. Výbor pro majetek a územní plánování:

 1. vyjadřuje se k návrhům, které se týkají nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví města,

 2. předkládá návrhy na změnu územního plánu a regulačního plánu a vyjadřuje se k návrhům na změnu územního plánu a regulačního plánu,

 3. spolupracuje na přípravě pozemkových úprav a digitalizaci katastru města.


 1. Osadní výbory:

 1. předkládají zastupitelstvu, radě města a ostatním výborům návrhy týkající se rozvoje příslušné části města,

 2. vyjadřují se k návrhům předkládaným zastupitelstvu a radě města k rozhodnutí, pokud se týkají části města, v níž působí,

 3. předkládají-li občané s trvalým bydlištěm v té části města, v níž působí osadní výbor, připomínky a podněty orgánům města, může se k nim příslušný osadní výbor vyjádřit.


Článek III

Svolání a jednání výboru


 1. Výbory se scházejí dle potřeby, nejméně však 4x ročně.

 2. Jednání výboru svolává jeho předseda osobně nebo prostřednictvím tajemníka, který bude určen z řad zaměstnanců příslušného odvětvového odboru Městského úřadu Lysá nad Labem (dále jen „tajemník“). Podnět ke svolání výboru může dát na základě řádného zdůvodnění ZM svým usnesením, resp. jednotlivý zastupitel.

 3. Jednání výboru je neveřejné a účastní se jej předseda, členové a tajemník. Jednání výboru se mohou zúčastnit členové ZM, kteří nejsou členy výboru a projeví o účast na jednání výboru zájem. Účast na jednání stvrzují přítomní svým podpisem do prezenční listiny, která je založena u předsedy výboru nebo u tajemníka.

 4. V případě vyhlášení mimořádné situace podle zvláštního právního předpisu (např. krizový stav) anebo v případech, ve kterých to určí předseda výboru, lze k jednání výboru využít i formu jednání distanční formou, tedy prostřednictvím on-line videokonference zajišťující přítomnost připojených členů výboru v reálném čase (dále jen „jednání na dálku“ či „videokonference“). Při jednání na dálku musí být jednoznačně prokazatelná identita zúčastněného pomocí přenosu obrazu i zvuku.

 5. V případě jednání výboru s možností účasti formou videokonference musí být součástí zveřejněné pozvánky odkaz, pod kterým se lze jednání výboru účastnit formou videokonference.

 6. V souvislosti s projednáním konkrétní záležitosti lze přizvat i jinou osobu, jejíž vystoupení je vhodné v rámci projednávaného bodu, např. zaměstnance Městského úřadu Lysá nad Labem, zástupce příspěvkových organizací a právnických osob zřízených či založených Městem nebo odborníka. O přizvání rozhoduje předseda výboru, popř. jiný pověřený člen výboru.

 7. Odborné podklady, jakož i ostatní materiály pro jednání výboru, pokud výbor nejedná na základě ústních zpráv, informací či iniciativních návrhů svých členů, se předkládají v elektronické podobě.

 8. Výbor jedná podle programu schváleného na počátku jednání, které řídí předseda nebo jím pověřený člen výboru.


Článek IV

Zápis z jednání výboru a usnesení


 1. O průběhu jednání je do 10 dnů od data zasedání výboru pořízen zápis včetně usnesení. Zpracovatelem zápisu výboru je tajemník, v jeho nepřítomnosti předseda výboru, nerozhodne-li předseda výboru jinak. Účastní-li se člen výboru jednání výboru prostřednictvím jednání na dálku, hlasování takový člen provádí jednoznačným zřetelným prohlášením pro, proti, zdržese.

 2. Přílohou zápisů z jednání kontrolního výboru a finančního výboru jsou i protokoly z prováděných kontrol. Výbor předloží zápis včetně příloh ZM prostřednictvím tajemníka. K výsledku kontropřipojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.

 3. V zápise jsou uvedeny zejména časové údaje (den a hodina konání), jmenovitá část (včetně uvedení omluven/neomluven), program, text usnesení a výsledek hlasování.

 4. Výbor se usnáší většinou hlasů všech svých členů. Zápis musí obsahovat informaci o hlasování.

 5. Výbor je usnášeníschopný pouze v případě přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů.

 6. Zápis podepsaný předsedou výboru a tajemníkem zůstává uložen u předsedy výboru nebo tajemníka. Dále je vložen po ověření tajemníkem do elektronického systému evidence zápisů.

 7. Zápis předkládá do ZM tajemník, včetně návrhů na řešení problémů, které jsou uvedeny v daném zápise.

 8. Plnění úkolů vzešlých z jednání výborů kontroluje tajemník/tajemnice úřadu (dále jen „tajemník úřadu“) prostřednictvím příslušných vedoucích odborů.

 9. Výbor nemůže ukládat úkoly zaměstnancům města ani jiným osobám, může však od nich vyžadovat podklady pro svoji činnost, a to prostřednictvím tajemníka úřadu.

 10. Kontrolu může výbor provést po předchozím oznámení tajemníkovi úřadu minimálně 5 pracovních dnů předem. Kontrolu nelze konat v úřední dny, nebude-li s tajemníkem úřadu výslovně dohodnuto jinak. Tajemník úřadu může navrhnout dle provozních potřeb úřadu jiný termín kontroly.


Článek V

Odměňování členů výboru


 1. Výše odměn předsedů a členů výborů, kteří jsou současně členy zastupitelstva, jsou stanoveny dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích Zastupitelstvem města Lysá nad Labem.

 2. Výše odměn předsedů a členů výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva, stanovuje Zastupitelstvo města Lysá nad Labem nebo Rada, a to ten z orgánů města, do jehož pravomoci rozhodování o odměnách náleží.


Článek VI

Závěrečná ustanovení


 1. Po skončení funkčního období předá předseda výboru veškerou dokumentaci tajemníkovi k uložení do spisovny a zároveň vypracuje do 1 měsíce od skončení své funkce předsedy výboru souhrnnou zprávu o činnosti výboru dle článku II. odst. 6. tohoto řádu, a to za období od 1.1. daného roku do data skončení své funkce předsedy výboru.

 2. Tímto jednacím řádem se řídí všechny výbory zřízené ZM.

 3. Tento jednací řád výborů byschválen ZM dne 14. 12. 2022 usnesením č. 153 a nabývá účinnosti dnem 15. 12. 2022.

 4. Tímto se ruší jednací řád výborů účinný od 21. 5. 2020.


Za Zastupitelstvo města Lysá nad Labem dne 15. 12. 2022Mgr. KareMarek, starosta Mgr. Radka Bláhová, místostarostkaVytvořeno 17.5.2017 | přečteno 345x | ernest
load