Jednací řád

Článek I
Úvodní ustanovení

Zastupitelstvo města dle § 84 odst.2 písm. l) a § 117 odst. 2 zákona o obcích ustanovuje tyto výbory:

Kontrolní výbor

Finanční výbor

Výbor pro majetek a územní plánování

Osadní výbor Řehačka

Osadní výbor Byšičky

Osadní výbor Dvorce

Článek II
Postavení a činnosti výboru

1. Výbory mají postavení iniciativního a poradního orgánu Zastupitelstva města (dále jen ZM).

2. Jmenování do funkce předsedy a člena výboru a jejich odvolání přísluší pouze ZM.

3. Počet členů výborů stanoví ZM. Počet členů výborů je vždy lichý a činí minimálně tři.

4. Svá stanoviska a náměty předkládají výbory výhradně ZM.

5. Výbory jsou ZM ze své činnosti odpovědny.

6. Do 10. 12. daného roku předkládají výbory prostřednictvím svého předsedy ZM souhrnnou zprávu o své činnosti, ve které bude mimo jiné uvedena statistika docházky.

7. O skutečnostech zjištěných při práci ve výboru jsou členové povinni zachovávat mlčenlivost, ve vztahu k zákonu č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení výkonu funkce člena nebo předsedy výboru. Podepsání prohlášení o povinnosti mlčenlivosti ZM požaduje a jeho nepodepsání je důvodem k nejmenování nebo odvolání z funkce ve výboru.

8. Členy výborů mohou být občané města Lysá nad Labem (dále jen město). Členy finančního ani kontrolního výboru nemohou být: starosta, místostarostové, zaměstnanci Města, ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce pro Město Lysá nad Labem. Členy osadního výboru mohou být pouze občané města přihlášení k trvalému pobytu v té části města, pro kterou byl osadní výbor zřízen.

9. Činnost výborů je zaměřena na:

a) problematiku stanovenou tímto řádem nebo právními předpisy,

b) plnění úkolů zadaných zastupitelstvem.

10. Finanční výbor:

a) vyjadřuje se k návrhům rozpočtu města a k rozpočtovým opatřením,

b) projednává rozbory hospodaření města,

c) posuzuje záměr města zřídit finanční fondy,

d) vyjadřuje se k poskytnutí nebo přijetí půjčky, prominutí pohledávky a zastavení městského majetku, pokud je v těchto případech překročena částka 20 tis. Kč,

e) zaujímá stanovisko k závěrečnému účtu města.

11. Kontrolní výbor:

a) jsou-li zastupitelstvu města předkládány zprávy o hospodaření příspěvkových organizací a obchodních společností zřízených městem nebo těch společností, v nichž má město podíl, zaujímá k nim stanovisko,

b) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady města,

c) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku samostatné působnosti.

12. Výbor pro správu majetku města:

a) vyjadřuje se k návrhům, které se týkají dostavby obchvatu, tj. např. k majetkoprávnímu vypořádání s majiteli pozemků v trase obchvatu, projektové přípravě akce, povolovacímu řízení a spolupráci s ostatními obcemi a krajem,

b) spolupracuje na přípravě pozemkových úprav a digitalizaci katastru města,

c) kontroluje nakládání s byty, nemovitostmi a pozemky v majetku města vč. jejich evidence na LV města, a jejich pronájmů.

13. Osadní výbory:

a) předkládají zastupitelstvu, radě města a ostatním výborům návrhy týkající se rozvoje příslušné části města,

b) vyjadřují se k návrhům předkládaným zastupitelstvu a radě města k rozhodnutí, pokud se týkají části města, v níž působí,

c) předkládají-li občané s trvalým bydlištěm v té části města, v níž působí osadní výbor, připomínky a podněty orgánům města, může se k nim příslušný osadní výbor vyjádřit.

Článek III
Svolání a jednání výboru

1. Výbory se scházejí dle potřeby, nejméně však 4 x ročně.

2. Jednání výboru svolává jeho předseda osobně nebo prostřednictvím určeného zástupce odvětvového odboru Městského úřadu Lysá nad Labem (dále jen zástupce odboru). Podnět ke svolání výboru může dát na základě řádného zdůvodnění ZM svým usnesením, resp. jednotlivý zastupitel.

3.  Jednání výboru je neveřejné a účastní se jej předseda, členové, zástupce příslušného odboru nebo člen, příp. členové ZM, pokud projeví zájem se jednání zúčastnit. Účast na jednání stvrzují přítomní svým podpisem do prezenční listiny, která je založena u předsedy výboru nebo u zástupce odboru.

4. V souvislosti s projednáním konkrétní záležitosti lze přizvat i jinou osobu-odborníka. O přizvání rozhoduje předseda výboru, popř. jiný pověřený člen výboru.

5. Výbor jedná podle programu schváleného na počátku jednání, které řídí předseda nebo jím pověřený člen výboru.

Článek IV
Zápis z jednání výboru a usnesení

1. O průběhu jednání je do 10 dnů od data zasedání výboru pořízen zápis vč. usnesení. Zpracovatelem zápisu výboru je zástupce předsedy výboru, pokud touto činností není předsedou výboru pověřen některý z členů výboru. Přílohou zápisů z jednání kontrolního výboru a finančního výboru jsou i protokoly z prováděných kontrol. Výbor předloží zápis (včetně kontrol) zastupitelstvu města prostřednictvím příslušného odboru nejpozději 8 dnů před konáním zastupitelstva města. K výsledku kontrol připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.

2. V zápise jsou uvedeny časové údaje (den a hodina konání), jmenovitá část (včetně uvedení omluven či neomluven), program jednání, výsledek případného hlasování a text usnesení.

3. Výbor se usnáší většinou hlasů všech svých členů. Zápis musí obsahovat informaci o hlasování, resp. usnášeníschopnosti.

4. Zápis podepsaný řídícím jednání a zpracovatelem zápisu, kteří jsou zároveň ověřovateli, zůstává uložen u předsedy výboru nebo zástupce odboru. Dále je vložen po ověření zástupcem odboru do elektronického systému evidence zápisů.

 5.Zápis předkládá do ZM zástupce odboru, vč. návrhů na řešení problémů, které jsou uvedeny v daném zápise.

6.Plnění úkolů vzešlých z jednání výborů kontroluje tajemník/tajemnice úřadu prostřednictvím příslušných vedoucích odborů.

7.Výbor nemůže ukládat úkoly zaměstnancům města ani jiným osobám, může však od nich vyžadovat podklady pro svoji činnost, a to prostřednictvím tajemníka/tajemnice úřadu.

8. Kontrolu může výbor provést po předchozím oznámení tajemníkovi/tajemnici úřadu minimálně 5 pracovních dnů předem. Kontrolu nelze konat v úřední dny. Tajemník/tajemnice úřadu může navrhnout dle provozních potřeb úřadu jiný termín kontroly.

Článek V
Odměňování členů výboru

1. Výše odměn předsedů a členů výboru, kteří jsou současně členy ZM, jsou stanoveny příslušnými právními předpisy.

2. Výše odměn ostatních členů výboru je stanovena ZM.

Článek VI
Závěrečná ustanovení

1. Jednací řád Zastupitelstva města Lysá nad Labem byl schválen ZM dne 20.05.2020 usnesením č. 52 a nabývá účinnosti dnem 21.05.2020

2. Tímto se ruší jednací řád výborů 18.02.2015.

3. Po skončení funkčního období předá předseda výboru veškerou dokumentaci zástupci odboru k uložení do spisovny.

Za Zastupitelstvo města Lysé nad Labem dne  21.05.2020


 Mgr. Jiří Havelka  (místostarosta města), Ing. Karel Otava (starosta města)                                                                           

Vytvořeno 17.5.2017 | přečteno 42x | ernest
load