06. Usnesení ZM 14.12.2022

Usnesení č. 142

Zastupitelstvo městavolí

ověřovatele zápisu dne 14.12.2022 Mgr. Šmída O. a p. Smejkala M.

 

Usnesení č. 143

Zastupitelstvo města


schvaluje

návrhovou komisi ve složení Mgr. Šalek J., Ing. Marek J. a Mgr. Vošická Š.

 

Usnesení č. 144

Zastupitelstvo městaschvaluje

program zasedání Zastupitelstva města dne 14.12.2022.

 

Usnesení č. 145

Zastupitelstvo města

 

I. revokuje

své usnesení zastupitelstva města č. 125 ze dne 07.09.2022,

 

II. schvaluje

zveřejnění záměru dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na darování nově označené části z pozemku st.37/1, jako díl "a", o výměře 22 m2, v k.ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu číslo 3835-22/2022, do podílového spoluvlastnictví společnosti MEDISAN s.r.o., IČO: 47538767, se sídlem Radlická 764/34, Smíchov, 150 00 Praha 5 a panu Michalu Svobodovi, bytem Lysá nad Labem, z důvodu, že v roce 1999 došlo k darování pozemků Městu Lysá nad Labem od společnosti Medisan s.r.o., a to o výměře 180 m2. Obdarovaní hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

 

Usnesení č. 146

Zastupitelstvo města

 

I. schvaluje

zveřejnění záměru dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na prodej připlocených a zastavěných částí obecního pozemku parc.č. 2569/5, nově označených jako pozemek parc.č. st. 3664, o výměře 4 m2, parc.č. 2569/31, o výměře 1 m2, všechny v k.ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3884-119/2022, panu Liboru Kolínovi, bytem Lysá nad Labem, za cenu 1 500 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí,

 

II. neschvaluje

zveřejnění záměru dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na prodej připlocené části obecního pozemku parc.č. 2644/3, nově označené jako pozemek parc.č.2644/5, o výměře 36 m2, k.ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3884-119/2022, panu Liboru Kolínovi, bytem Lysá nad Labem, z důvodu, že se jedná o pozemek cesty a pokud tam bude nutné v budoucnu realizovat opěrnou zeď, zmenšil by se prodejem potřebný prostor,

 

III. doporučuje

radě města vstoupit v jednání se žadatelem o možnosti pronájmu připlocené části obecního pozemku parc.č. 2644/3, nově označené jako pozemek parc.č.2644/5, o výměře 36 m2, k.ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3884-119/2022.

 

Usnesení č. 147

Zastupitelstvo města

 

schvaluje

zveřejnění záměru dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na prodej zastavěné části obecního pozemku parc.č. 322/9, nově označené jako díl "a" o výměře 1 m2 sloučený dle geometrického plánu č. 1030-287/2022 do pozemku parc.č. st. 43/1 v k.ú. Litol, panu Nguyen Van Ngoc, bytem Praha 4, za cenu 1 500 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

 

Usnesení č. 148

Zastupitelstvo města

 

schvaluje

uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu na výkup pozemků parc.č. PK 2673/29 o výměře 120 m2 a parc.č. PK 2673/30 o výměře 2937 m2, oba v k.ú. Lysá nad Labem, od Ministerstva obrany, IČO: 60162694, se sídlem Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6, za celkovou kupní cenu 265 000 Kč.

 

Usnesení č. 149

Zastupitelstvo města

 

schvaluje

a) bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví Středočeského kraje, IČO: 70891095, se sídlem Zborovská 11/81, 150 21 Praha 5 - Smíchov, do vlastnictví Města Lysá nad Labem a to nově vzniklých pozemků dle GP č. 3841-21/2022 parc.č.3584/50 o výměře 93 m2, parc.č.3584/51 o výměře 4 m2, parc.č.3584/52 o výměře 627 m2, parc.č.3584/53 o výměře 720 m2, parc.č.3584/54 o výměře 9 m2, parc.č.3584/55 o výměře 157 m2, parc.č.3584/56 o výměře 55 m2, parc.č.3584/57 o výměře 2 m2 a parc.č.3595/9 o výměře 1 m2, všechny druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, všechny v k.ú. Lysá nad Labem, ul. Československé armády s tím, že nabyvatel hradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí,

 

b) zveřejnění záměru dle § 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na bezúplatný převod do vlastnictví Středočeského kraje, IČO: 70891095, se sídlem Zborovská 11/81, 150 21 Praha 5 - Smíchov, částí obecních pozemků parc.č.2673/22 a parc.č.2876/1, zastavěných stavbou silnice, nově označených dle GP č. 3841-21/2022 jako pozemek parc.č.2673/109 o výměře 33 m2 a parc.č.2876/2 o výměře 18 m2, oba druh pozemku ostatní plocha, silnice, oba v k.ú. Lysá nad Labem, ul. Československé armády s tím, že nabyvatel hradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí.

 

Usnesení č. 150

Zastupitelstvo města

 

schvaluje

opravu písařské chyby v usnesení zastupitelstva města č. 133 v době IV. písm. a) ze dne 02.11.2022, a to úpravu křestního jména u paní Sadílkové z Ivana Sadílková na Ingrid Sadílková.

 

Usnesení č. 151

Zastupitelstvo města

 

schvaluje

navrženou úpravu Dohody o partnerství mezi městy Lysá nad Labem a Novyi Yarychiv, Ukrajina.

 

Usnesení č. 152

Zastupitelstvo města

 

schvaluje

Jednací řád Zastupitelstva města Lysá nad Labem s účinností od 15.12.2022.

 

Usnesení č. 153

Zastupitelstvo města

 

schvaluje

Jednací řád výborů Zastupitelstva Města Lysá nad Labem s účinností od 15.12.2022.

 

Usnesení č. 154

Zastupitelstvo města

 

se seznámilo

1) s informací, že schůze Rady města v roce 2023 se budou konat zpravidla každé pondělí počínaje 09.01.2023,

2) s navrženými termíny zasedání Zastupitelstva města v I. pololetí roku 2023, a to 25.01., 15.03., 26.04. a 21.06.2023.

 

Usnesení č. 155

Zastupitelstvo města

 

schvaluje

vyplacení mimořádné odměny neuvolněným členům za výkon funkce přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, v období od 01.01.2022 do konce volebního období, v následujících částkách:

Mgr. Jiří Havelka 7 800 Kč

Romana Fischerová 2 100 Kč

Josef Kolman 3 300 Kč

 

Usnesení č. 156

Zastupitelstvo města

 

I. bere na vědomí

informaci o změně Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů,

 

II. konstatuje

že výše odměn neuvolněných členů Zastupitelstva Města Lysá nad Labem nebude ke dni 01.01.2023 měněna.

 

Usnesení č. 157

Zastupitelstvo města

 

bere na vědomí

8. rozpočtové opatření roku 2022 schválené Radou města dne 21.11.2022 usnesením č. 621.

 

Usnesení č. 158

Zastupitelstvo města

 

schvaluje

9. rozpočtové opatření roku 2022 dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 159

Zastupitelstvo města

 

se seznámilo

s 10. rozpočtovým opatřením roku 2022 schváleným Radou města dne 05.12.2022 usnesením č. 657.

 

Usnesení č. 160

Zastupitelstvo města

 

schvaluje

Rozpočet města Lysá nad Labem na rok 2023 jako schodkový, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. Celkové příjmy jsou 331 807 tis. Kč, celkové výdaje činí 354 609 tis. Kč, schodek je kryt zdroji z minulých let a bankovním úvěrem. Zdroje z minulého roku jsou zapojeny ve výši 17 721 tis. Kč a čerpání úvěru ve výši 10 000 tis. Kč. Splátka úvěru v roce 2023 činí 4 919 tis. Kč. Překročení jednotlivých položek rozpočtu není považováno za porušení rozpočtové kázně.

 

Usnesení č. 161

Zastupitelstvo města

 

se seznámilo

se zápisem č. 4/2022 z jednání Finančního výboru konaného dne 05.12.2022.

 

Usnesení č. 162

Zastupitelstvo města

 

se seznámilo

se zápisem č. 4 z Kontrolního výboru ze dne 22.11.2022.

 

Usnesení č. 163

Zastupitelstvo města

 

se seznámilo

se zápisem z jednání výboru pro majetek a územní plánování ze dne 30.11.2022.

 

Usnesení č. 164

Zastupitelstvo města

 

se seznámilo

se zápisy ze zasedání osadního výboru Řehačka ze dne 07.04.2022 a 16.07.2022.

 

Usnesení č. 165

Zastupitelstvo města

 

schvaluje

navýšení položky rozpočtu pro Jedličkův dům č. p. 13 o 50 000 Kč, snížení položky č. p. 149 ul. Mírová (MŠ Dráček navýšení kapacity) o 50 000 Kč.

 


Vytvořeno 16.12.2022 9:36:54 | přečteno 334x | michaela.kocova
load