05. Usnesení ZM 02.11.2022

Usnesení č. 128

Zastupitelstvo města

volí

ověřovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva města dne 2. 11. 2022 Mgr. Radku Bláhovou a PhDr. Michala Řezníčka.


Usnesení č. 129

Zastupitelstvo města

schvaluje

návrhovou komisi ve složení Mgr. Martina Tužinská Synková, Mgr. Ondřej Šmíd a Romana Fischerová.


Usnesení č. 130

Zastupitelstvo města

schvaluje

program jednání zastupitelstva města dne 2. 11. 2022.


Usnesení č. 131

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

volební řád v předloženém znění,


II. schvaluje

složení volební komise: předseda Mgr. Jaromír Šalek a členové Vladislav Šplíchal a Marek Smejkal.


Usnesení č. 132

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

způsob volby pro ustavující zasedání zastupitelstva města dne 02.11.2022 aklamací,


II. stanovuje

 1. počet místostarostů na 2,

 2. dlouhodobě uvolněné členy zastupitelstva města, a to pro výkon funkce starosty a jednoho místostarosty,


III. volí

do funkce starosty města Mgr. Karla Marka,


IV. volí

do funkce uvolněné místostarostky města Mgr. Martinu Tužinskou Synkovou,


V. volí

do funkce neuvolněné místostarostky města Mgr. Radku Bláhovou,


VI. volí

do funkce neuvolněných členů rady města Ing. Jana Marka a Mgr. Štěpánku Vošickou,


VII. pověřuje

 1. místostarostku Mgr. Martinu Tužinskou Synkovou zastupováním starosty města v době jeho nepřítomnosti,

 2. místostarostku Mgr. Radku Bláhovou zastupováním starosty města v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy nevykonává funkci starosta ani místostarostka Mgr. Martina Tužinská Synková,

 3. podepisováním právních předpisů starostu spolu s jednou z místostarostek.


Usnesení č. 133

Zastupitelstvo města

I. zřizuje

 1. finanční výbor,

 2. kontrolní výbor,

 3. výbor pro majetek a územní plánování,

 4. osadní výbory Byšičky, Dvorce a Řehačka,


II. schvaluje

počet členů finančního výboru na 11, počet členů kontrolního výboru a výboru pro majetek a územní plánování na 9, počet členů osadních výborů Byšičky a Řehačka na 5 a počet členů osadního výboru Dvorce na 3,


III. volí

 1. předsedu finančního výboru Mgr. Jaromíra Šalka,

 2. předsedu kontrolního výboru Romanu Fischerovou,

 3. předsedu výboru pro majetek a územní plánování PhDr. Michala Řezníčka,

 4. předsedu osadního výboru Byšičky Miloše Freiberga,

 5. předsedu osadního výboru Dvorce Zdeňka Minaříka,

 6. předsedu osadního výboru Řehačka Martina Koukala,


IV. volí

 1. členy finančního výboru: Zuzana Viktoriová, Ing. Michaela Klusáková, Lenka Soustružníková, Ing. David Brzobohatý, Ing. Jaroslava Zach, Ing. Josef Bonaventura, Ing. Petr Gregor, Ivana Sadílková, RNDr. Kamil Hercík, Ph.D., Ing. Petr Janča,

 2. členy kontrolního výboru: Marek Smejkal, Ing. Jan Grebík, Mgr. František Jašek, Jaroslav Lerch, Petr Herman, Matěj Kodeš, Petr Zoubek, Mgr. Robert Šťastný,

 3. členy výboru pro majetek a územní plánování: Mgr. Ondřej Šmíd, František Masařík, Jan Burian, Ing. Antonín Kolros, Ph.D., Romana Fischerová, Mgr. Miloslav Čihák, Pavel Jehlička, Bc. Jan Vlček,

 4. členy osadního výboru Byšičky: Stanislav Kotršál, Libor Hejňák, Dana Lajnerová, Michaela Králová,

 5. členy osadního výboru Dvorce: Lucie Pavlíčková, Kateryna Rosovska

 6. členy osadního výboru Řehačka: Renata Vaňáková, Martin Krejčík, Václav Beneš, Alena Vožehová.


Usnesení č. 134

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

 1. svým neuvolněným členům zastupitelstva města za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách:

  • místostarosta 39 089 Kč

  • člen rady 8 687 Kč

  • člen zastupitelstva bez dalších funkcí 2 171 Kč

  • člen zastupitelstva, který je zároveň členem jednoho výboru či komise 3 619 Kč

  • člen zastupitelstva, který je zároveň předsedou jednoho výboru či komise 4 343 Kč

  • člen zastupitelstva, který je zároveň členem dvou výborů či komisí anebo členem jednoho výboru a současně jedné komise 5 067 Kč

  • člen zastupitelstva, který je zároveň předsedou výboru či komise a zároveň členem jiného výboru či komise 5 791 Kč

  • člen zastupitelstva, který je zároveň předsedou výboru či komise a zároveň předsedou jiného výboru či komise 6 515 Kč

 1. termín zahájení výplaty odměn od 2. 11. 2022. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva města bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce,


 2. II. schvaluje

  1. uvolněným členům zastupitelstva města poskytování příspěvku na stravování, příspěvku na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění, dále příspěvku na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit a příspěvku na rekreaci v rozsahu a ve výši stanovené ve směrnici Města nad Labem upravující pravidla tvorby a používání sociálního fondu Města Lysá nad Labem,

  2. termín pro poskytování příspěvků od 2. 11. 2022,

  3. uvolněným členům zastupitelstva města a neuvolněné místostarostce poskytnutí cestovních náhrad v rozsahu a ve výši stanovené právními předpisy a ve směrnici Města Lysá nad Labem upravující provoz služebních a vlastních motorových vozidel a cestovních náhrad.


  Usnesení č. 135

  Zastupitelstvo města

  stanovuje

  Mgr. Radku Bláhovou zastupitelem určeným pro územní plánování.


  Usnesení č. 136

  Zastupitelstvo města

  I. schvaluje

  1. prodej části obecního pozemku parc.č. 612/1, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, nově označené jako pozemek parc. č. 612/45, o výměře 21 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3870-63/2022 ze dne 12. 8. 2022, za kupní cenu 5 500 Kč/m2, panu Jakubovi Nedomovi, bytem Lysá nad Labem s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí a náklady na pořízení geometrického plánu na dělení pozemku ve výši 2 200 Kč. Kupující si na vlastní náklady zajistí přeložku kabelů ČEZ Distribuce uložených v předmětu prodeje,

  2. prodej části obecního pozemku parc.č. 612/1, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, nově označené jako pozemek parc. č. 612/46, o výměře 21 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3870-63/2022 ze dne 12. 8. 2022, za kupní cenu 5 500 Kč/m2, panu Pavlu Jiráskovi, bytem Lysá nad Labem s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí a náklady na pořízení geometrického plánu na dělení pozemku ve výši 2 200 Kč. Kupující si na vlastní náklady zajistí přeložku kabelů ČEZ Distribuce uložených v předmětu prodeje,

  3. prodej části obecního pozemku parc.č. 612/1, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, nově označené jako pozemek parc. č. 612/47, o výměře 21 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3870-63/2022 ze dne 12. 8. 2022, za kupní cenu 5 500 Kč/m2, do společného jmění manželů Milanu Knopovi a Jarmile Knopové, bytem Lysá nad Labem s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí a náklady na pořízení geometrického plánu na dělení pozemku ve výši 2 200 Kč. Kupující si na vlastní náklady zajistí přeložku kabelů ČEZ Distribuce uložených v předmětu prodeje,

  4. prodej části obecního pozemku parc.č. 612/1, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, nově označené jako pozemek parc. č. 612/48, o výměře 21 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3870-63/2022 ze dne 12. 8. 2022, za kupní cenu 5 500 Kč/m2, panu Marku Vrátilovi, bytem Lysá nad Labem s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí a náklady na pořízení geometrického plánu na dělení pozemku ve výši 2 200 Kč. Kupující si na vlastní náklady zajistí přeložku kabelů ČEZ Distribuce uložených v předmětu prodeje,


  II. ukládá

  Odboru správy majetku vypracovat znění kupních smluv dle bodu I. Termín: do 31. 12. 2022,


  III. pověřuje

  starostu města podpisem těchto kupních smluv.


  Usnesení č. 137

  Zastupitelstvo města

  I. schvaluje

  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní ve věci prodeje části obecního pozemku parc. č. 2652/2 o výměře 45 m2, druh pozemku ovocný sad, k.ú. Lysá nad Labem, ulice Komenského, ČEZ Distribuci, a.s., IČO: 247 29 035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), s tím, že konečná kupní smlouva bude uzavřena po vyhotovení geometrického plánu na skutečné oddělení části pozemku zastavěného stavbou trafostanice a cena předmětu prodeje bude stanovena na základě zjištění znaleckým posudkem s tím, že maximální cena bude činit částku 1 000 Kč/m2. Náklady na pořízení geometrického plánu na dělení pozemku hradí budoucí kupující včetně kolku na návrh na vklad do katastru nemovitostí,


  II. ukládá

  Odboru správy majetku vypracovat znění smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle bodu I. Termín: do 31. 12. 2022,


  III. pověřuje

  starostu města podpisem této smlouvy o smlouvě budoucí kupní.


  Usnesení č. 138

  Zastupitelstvo města

  I. revokuje

  své usnesení zastupitelstva města č. 100/I/a) ze dne 7. 9. 2022,


  II. schvaluje

  uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu na prodej pozemku parc.č. 2480/16, o výměře 1 089 m2, druh pozemku orná půda, v k.ú. Lysá nad Labem, za kupní cenu 3 342 000 Kč, do společného jmění manželů panu Jaroslavu Jakubalovi, narozenému XX.XX.XXXX, bytem XXX, 155 00 Praha 5, a paní Šárce Jakubalové, narozené XX.XX.XXXX, bytem XXX, 110 00 Praha 10 s tím, že kupující současně s kupní smlouvou podepíší smlouvu o spolupráci na vytvoření lokality stavebních pozemků k výstavbě rodinných domů v lokalitě Hrabanov - severozápad. Kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí.


  Usnesení č. 139

  Zastupitelstvo města

  bere na vědomí

  6. rozpočtové opatření roku 2022 schválené Radou města dne 26. 9. 2022 usnesením č. 527.


  Usnesení č. 140

  Zastupitelstvo města

  bere na vědomí

  7. rozpočtové opatření roku 2022 schválené Radou města dne 11. 10. 2022 usnesením č. 555.


  Usnesení č. 141

  Zastupitelstvo města

  bere na vědomí

  zápis č. 3/2022 z jednání Finančního výboru konaného dne 31. 8. 2022

  Vytvořeno 7.11.2022 10:30:44 | přečteno 714x | jiri.virava
  load