04. Usnesení ZM 07.09.2022

Usnesení ZM 07.09.2022


Usnesení č. 83

Zastupitelstvo města


schvaluje

ověřovatele zápisu zastupitelstva města ze dne 07.09.2022 Mgr. Bláhovou R. a pí Fischerovou R.


Usnesení č. 84

Zastupitelstvo města


volí

návrhovou komisi ve složení Mgr. Havelka J., Mgr. Vošická Š. a p. Burian J.


Usnesení č. 85

Zastupitelstvo města


schvaluje

úpravy programu zastupitelstva města:

rozšíření o bod:

40. Čestné prohlášení

předřazení bodů:

34. Žádost o umístění parkovacího místa na pozemku města

35. Žádost manželů XXX

37. Podnět na pořízení změny územního plánu Lysá nad Labem - pozemek parcelní číslo 816/3 v katastrálním území Lysá nad Labem

38. Pořízení změny č. 5 územního plánu Lysá nad Labem

39. Návrh na změnu územního plánu Lysá nad Labem - pozemek parc. č. 2870/43 v k.ú. Lysá nad Labem

24. Stížnost na subjekt Město Lysá nad Labem

přeřazení bodů:

12. 2. rozpočtové opatření roku 2022 (na vědomí)

13. 4. rozpočtové opatření roku 2022 (na vědomí)

14. 5. rozpočtové opatření roku 2022

na konec navrženého programu.


Usnesení č. 86

Zastupitelstvo města


schvaluje

upravený program zasedání zastupitelstva města dne 07.09.2022.


Usnesení č. 87

Zastupitelstvo města


schvaluje

ukončení diskuse k bodu č. 34 Žádost o umístění parkovacího místa na pozemku města.


Usnesení č. 88

Zastupitelstvo města


I. bere na vědomí

žádost manželů XXX, vlastníků domu v ulici XXX, v k. ú. Lysá nad Labem, o umístění parkovacího místa na pozemku města parcelní č. 3451/66, k. ú. Lysá nad Labem,


II. souhlasí

dle usnesení č. 15 b) ze dne 24. 6. 2009 se zřízením jednoho parkovacího stání na pozemku města Lysá nad Labem, za poplatek ve výši 50 000 Kč.


Usnesení č. 89

Zastupitelstvo města


I. bere na vědomí

žádost manželů XXX o využití části městského pozemku, parcelní č. 653/31, k. ú. Lysá nad Labem, k vybudování dvou parkovacích míst pro souhlas s vydáním stavebního povolení,


II. souhlasí

dle usnesení č. 15 b) ze dne 24. 6. 2009, se zřízením dvou parkovacích stání na pozemku města, parcelní č. 653/31, k. ú. Lysá nad Labem, přičemž uděluje výjimku z povinnosti uhrazení poplatku ve výši 50 000 Kč za jedno parkovací stání, a to s ohledem na skutečnost, že pozemek parcelní č. 653/37, k. ú. Lysá nad Labem, jehož předchozím vlastníkem bylo město Lysá nad Labem, je zatížen věcným břemenem společnosti ČEZ a.s., znemožňující vybudování parkovacího stání na tomto pozemku, a to již v době převodu pozemku.


Usnesení č. 90

Zastupitelstvo města


neschvaluje

podnět na pořízení změny územního plánu Lysá nad Labem - pozemek parcelní číslo 816/3 v katastrálním území Lysá nad Labem.


Usnesení č. 91

Zastupitelstvo města


I. bere na vědomí

Stanovisko Agentury ochrany a přírody Středočeského kraje a stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje k navrhovanému obsahu změny č. 5 územního plánu Lysá nad Labem,


II. schvaluje

pořízení změny č. 5 územního plánu Lysá nad Labem z vlastního podnětu zkráceným postupem na rozšíření plochy OV pro základní školu v Litoli, a to pozemky parcelní č. 861, 111/1, 364, 56/2 a st. 63, 90, 144 a část pozemku parcelní č. 56/1 vše v k. ú. Litol,


III. schvaluje

obsah změny územního plánu: rozšíření plochy OV pro základní školu v Litoli, a to o pozemky parcelní č. 861, 111/1, 364, 56/2 a st. 63, 90, 144 a část pozemku parcelní č. 56/1 vše v k. ú. Litol.


Usnesení č. 92

Zastupitelstvo města


schvaluje

návrh na pořízení změny územního plánu Lysá nad Labem, která má prověřit změnu využití pozemku parcelní č. 2870/43 v k. ú. Lysá nad Labem z ploch OK.2 komerční vybavenost specifická - severovýchod, na plochu SM - smíšené využití území městského typu za předpokladu, že žadatel uhradí finanční částku za pořízení změny územního plánu.


Usnesení č. 93

Zastupitelstvo města


schvaluje

hlasování o každém navrženém výroku bodu č. 24 Stížnost na subjekt Město Lysá nad Labem zvlášť.


Usnesení č. 94

Zastupitelstvo města


bere na vědomí

stížnost občana doručenou dne 10.04.2022.


Usnesení č. 95

Zastupitelstvo města


schvaluje

předřazení bodů č. 12 - 2. rozpočtové opatření roku 2022 (na vědomí), č. 13 - 4. rozpočtové opatření roku 2022 (na vědomí) a č. 14 - 5. rozpočtové opatření roku 2022 za projednaný bod č. 24 Stížnost na subjekt Město Lysá nad Labem.


Usnesení č. 96

Zastupitelstvo města


bere na vědomí

2. rozpočtové opatření roku 2022 schválené Radou města dne 10.05.2022 usnesením č. 276.


Usnesení č. 97

Zastupitelstvo města


bere na vědomí

4. rozpočtové opatření roku 2022 schválené Radou města dne 09.08.2022 usnesením č. 446.


Usnesení č. 98

Zastupitelstvo města


schvaluje

5. rozpočtové opatření roku 2022 dle předloženého návrhu.


Usnesení č. 99

Zastupitelstvo města


schvaluje

předřazení bodu č. 31 Návrh na prodej pozemků parcelní č. 2480/16, 2480/17, 2480/19, 2480/21 a 2480/22 všechny v k. ú. Lysá nad Labem, ulice Hrabanov.


Usnesení č. 100

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

a) uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu na prodej pozemku parcelní č. 2480/16,o výměře 1 089 m2, druh pozemku orná půda, v k. ú. Lysá nad Labem, za kupní cenu 3 342 000 Kč, panu Jaroslavu Jakubalovi, narozenému XXX, bytem XXX, 155 00 Praha 5 s tím, že kupující současně s kupní smlouvou podepíše smlouvu o spolupráci na vytvoření lokality stavebních pozemků k výstavbě rodinných domů v lokalitě Hrabanov - severozápad. Kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí.


b) prodej pozemku parcelní č. 2480/17, o výměře 1 072 m2, druh pozemku orná půda, v k.ú. Lysá nad Labem, za kupní cenu 3 241 000 Kč, paní Pavlíně Hercíkové, narozené XXX, bytem XXX, 289 22 Lysá nad Labem. Kupní cena bude hrazena hypotečním úvěrem a smlouva bude uzavřena do 60 dnů od schválení prodeje zastupitelstvem města. Kupující současně s kupní smlouvou podepíše smlouvu o spolupráci na vytvoření lokality stavebních pozemků k výstavbě rodinných domů v lokalitě Hrabanov - severozápad. Kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí.


c) prodej pozemku parcelní č. 2480/19, o výměře 874 m2, druh pozemku orná půda, v k. ú. Lysá nad Labem, za kupní cenu 2 647 000 Kč do společného jmění manželů Mgr. Jaromíru Šalkovi, narozenému XXX a Ladě Šalkové, narozené XXX, oba bytem XXX, 289 22 Lysá nad Labem. Kupní cena bude hrazena částečně úvěrem ze stavebního spoření a smlouva bude uzavřena do 60 dnů od schválení prodeje zastupitelstvem města. Kupující současně s kupní smlouvou podepíší smlouvu o spolupráci na vytvoření lokality stavebních pozemků k výstavbě rodinných domů v lokalitě Hrabanov - severozápad. Kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí.


d) uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu na prodej pozemku parc.č. 2480/21, o výměře 945 m2, druh pozemku orná půda, v k.ú. Lysá nad Labem, za kupní cenu 2 860 000 Kč, do společného jmění manželů Milanu Kazdovi, narozenému XXX, bytem XXX, 289 22 Lysá nad Labem, a Vlastě Kazdové, narozené XXX, bytem Jiřice XXX s tím, že kupující současně s kupní smlouvou podepíší smlouvu o spolupráci na vytvoření lokality stavebních pozemků k výstavbě rodinných domů v lokalitě Hrabanov - severozápad. Kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí.


e) uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu na prodej pozemku parc.č. 2480/22, o výměře 1 044 m2, druh pozemku orná půda, v k.ú. Lysá nad Labem, za kupní cenu 3 132 000,- Kč do společného jmění manželů Radku Plachému, narozenému XXX a Soně Plaché, narozené XXX, oba bytem XXX, 289 22 Lysá nad Labem s tím, že kupující současně s kupní smlouvou podepíší smlouvu o spolupráci na vytvoření lokality stavebních pozemků k výstavbě rodinných domů v lokalitě Hrabanov - severozápad. Kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí.


II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat znění kupních smluv dle bodu I. b) a I. c) Termín : do 07.11.2022,


III. pověřuje

starostu města podpisem těchto kupních smluv.


Usnesení č. 101

Zastupitelstvo města


schvaluje

předřazení bodu č. 28 Prodej obecních pozemků parcelní č. 511/59, 511/56 a 511/54 v k. ú. Lysá nad Labem a č. 29 Návrh na směnu pozemků v ulici Průmyslová z důvodu výstavby okružní křižovatky.


Usnesení č. 102

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

prodej obecních pozemků parcelní č. 511/59 o výměře 646 m2, druh pozemku orná půda, parcelní č. 511/56 o výměře 99 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace a parcelní č. 511/54 o výměře 6 m2, druh pozemku orná půda, všechny v k. ú Lysá nad Labem, z důvodu realizace izolační zeleně kolem nákupního areálu a výstavby okružní křižovatky ulice Na Mlíčníku a ulice Průmyslová, společnosti Kaufland Česká republika v.o.s., IČO: 25110161, se sídlem Praha 6, Bělohorská 2428/203, PSČ 16900, za kupní cenu 1 000 Kč/m2 s výhradou zpětné koupě. Náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující. Kupující se zaváže po vybudování okružní křižovatky převést bezúplatně pozemky dotčené stavbou okružní křižovatky včetně stavby na Město Lysá nad Labem,


II. ukládá

odboru správy majetku vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín: do 30.11.2022,


III. pověřuje

starostu města podpisem této kupní smlouvy.


Usnesení č. 103

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

směnu části obecního pozemku parcelní č. 601/1, nově označeného jako pozemek parcelní č. 601/26, o výměře 236 m2, v k. ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3852-75/2022 za část pozemku parcelní č. 601/6, nově označeného jako pozemek parcelní č. 601/24, o výměře 33 m2, a za část pozemku parcelní č. 601/19, nově označeného jako pozemek parcelní č. 601/25, o výměře 203 m2, oba v k. ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3851-63/2022, se společností Klavarská - OC Lysá s.r.o., IČO: 06770754, se sídlem Dráby 542, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), s tím, že náklady spojené se zápisem směnné smlouvy do katastru nemovitostí hradí Město Lysá nad Labem,


II. ukládá

odboru správy majetku vypracovat znění směnné smlouvy dle bodu I. Termín: do 30.11.2022,


III. pověřuje

starostu města podpisem této směnné smlouvy.


Usnesení č. 104

Zastupitelstvo města


neschvaluje

prodej bytové jednotky č.1370/4 v k. ú. Lysá nad Labem včetně podílu na společných částech 50/1000, zapsané na listu vlastnictví č. 10050 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, pro katastrální území Lysá nad Labem, obec Lysá nad Labem.


Usnesení č. 105

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

prodej částí obecního pozemku parcelní č. 3470, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá nad Labem, které tvořily hrázky ve vodní ploše Okrouhlík, jejichž výměra je určena vypracovaným geometrickým plánem č. 3824-9/2022, Českému rybářskému svazu, z.s., místní organizace Lysá nad Labem, IČO: 18620698, se sídlem Poděbradova 1677, 289 22 Lysá nad Labem, za cenu 160 Kč/m2 s tím, že nabyvatel hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Jedná se o díl označený písmenem „a“ o výměře 59 m2, o díl označený písmenem „b“ o výměře 73 m2, o díl označený písmenem „c“ o výměře 117 m2, o díl označený písmenem „d“ o výměře 95 m2 a o díl označený písmenem „e“ o výměře 96 m2,


II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín do 30.11.2022,


III. pověřuje

starostu města podpisem této kupní smlouvy.


Usnesení č. 106

Zastupitelstvo města


schvaluje

zveřejnění záměru na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní ve věci prodeje části obecního pozemku parcelní č. 2652/2 o výměře 45 m2, druh pozemku ovocný sad, k. ú. Lysá nad Labem, ulice Komenského, ČEZ Distribuci, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), s tím, že konečná kupní smlouva bude uzavřena po vyhotovení geometrického plánu na skutečné oddělení části pozemku zastavěného stavbou trafostanice a cena předmětu prodeje bude stanovena na základě zjištění znaleckým posudkem s tím, že maximální cena bude činit částku 1 000 Kč/m2. Náklady na pořízení geometrického plánu na dělení pozemku hradí budoucí kupující včetně kolku na návrh na vklad do katastru nemovitostí.


Usnesení č. 107

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

výkup pozemků par. č. 58/17, o výměře 153 m2, druh pozemku orná půda, par. č. 54/88, o výměře 487 m2, druh pozemku orná půda a par. č. 54/90, o výměře 36 m2, druh pozemku orná půda, všechny v k. ú. Litol, které tvoří spojnici mezi ulicí Na Vysoké mezi a ulicí Seifertovou, od pana Vladimíra Tržického, bytem Lysá nad Labem, za částku 100 Kč/m2. Kupující hradí kolek v hodnotě 2 000 Kč na návrh na vklad do katastru nemovitostí,


II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín do: 30.11.2022,


III. pověřuje

starostu města podpisem této kupní smlouvy.


Usnesení č. 108

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

odkup podílu od pana Petera Kaplana, bytem Praha, na pozemcích parcelní č. 2836/30, parcelní č. PK 2832 a parcelní č. PK 3009, a to vždy podílu 1/5, v katastrálním území Lysá nad Labem, za celkovou částku 1 Kč. Kupující hradí kolek v hodnotě 2 000 Kč na návrh na vklad do katastru nemovitostí,


II. ukládá

odboru správy majetku vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín: do 30.11.2022,


III. pověřuje

starostu města podpisem této kupní smlouvy.


Usnesení č. 109

Zastupitelstvo města


I. bere na vědomí

písemnost č. j. 29152/2022-SŽ-GŘ-O31 (S036574/2021-O31) ze dne 22.04.2022 od Správy železnic, státní organizace, IČO: 70994234, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, ve věci bezúplatného převodu pozemku parcelní č. 3483/2, o výměře 3106 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Lysá nad Labem, do vlastnictví Města Lysá nad Labem,


II. souhlasí

s podmínkami bezúplatného převodu pozemku parcelní č. 3483/2, o výměře 3106 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Lysá nad Labem, dle písemnosti č. j. 29152/2022-SŽ-GŘ-O31 (S036574/2021-O31) ze dne 22.04.2022 od Správy železnic, státní organizace, IČO: 70994234, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 a to:

a) Město Lysá nad Labem s majetkem tj., pozemkem parc.č. 3483/2, o výměře 3106 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Lysá nad Labem, převezme jako nabyvatel i případné ekologické závazky s tímto majetkem spojené, bere na sebe povinnosti plynoucí z jejich odstraňování a nebude od převodce požadovat náhradu spojenou s odstraňováním těchto závazků

b) Město Lysá nad Labem souhlasí s technickými podmínkami převodu uvedenými v části A písemnosti č. j. 29152/2022-SŽ-GŘ-O31 (S036574/2021-O31) ze dne 22.04.2022.


Usnesení č. 110

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

prodej obecního pozemku parcelní č. st. 1728, o výměře 35 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č.p./č.ev., objekt občanské vybavenosti, v katastrálním území Lysá nad Labem, ulice Československé armády, za kupní cenu předmětu prodeje ve výši 127 000 Kč, manželům František a Jindra Jaškovi, bytem Lysá nad Labem s tím, že nabyvatel hradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí a náklady spojené s pořízením znaleckého posudku,


II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín do 30.11.2022,


III. pověřuje

starostu města podpisem této kupní smlouvy.


Usnesení č. 111

Zastupitelstvo města


schvaluje

uzavření plánovací smlouvy – prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu v ulici Na Homolce, Lysá nad Labem, na pozemcích parcelní č. 2986/6, 3605/1, druh pozemků ostatní plocha, zapsané na LV 3183 pro obec a k. ú. Lysá nad Labem a vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na pozemcích 2873/14, 2873/8, druh pozemků zahrada, zapsané na LV 12789 pro obec a k. ú. Lysá nad Labem, pro Rudolfa Šťastného a Ilonu Šťastnou, bytem XXX, Lysá nad Labem.


Usnesení č. 112

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

uzavření plánovací smlouvy dle předloženého návrhu ve věci vybudování infrastruktury v Lysé nad Labem, na pozemcích parcelní č. 2621/2 a 2621/9 (vlastník Žadatel), parcelní č. 2599/5, 2629/2, 2623/6 a 3579/3 (vlastník Město Lysá nad Labem), všechny v k. ú. Lysá nad Labem, pro budoucí novostavbu tří rodinných domů, ulice Sadová, na pozemcích parcelní č. 2621/5, 2621/6, 2621/7, všechny v k. ú. Lysá nad Labem a pro budoucí novostavby rodinných domů na pozemcích Města Lysá nad Labem (parcelní č. 2480/13, 2480/14, 2480/15, 2480/16, 2480/17, 2480/18, 2480/19, 2480/21, 2480/22 a 2480/27 v k. ú. Lysá nad Labem), se SJM Petr Bláha a Mgr. Radka Bláhová, oba bytem Lysá nad Labem, a SJM František Gregor a Irena Gregorová, oba bytem Lysá nad Labem,


II. ukládá

Odboru správy majetku do návrhu rozpočtu města pro rok 2023 zahrnout náklady na propojení veřejného osvětlení z ulice Sadová do ulice Jaromírovy sady v částce 100 000 Kč. Termín: do 31.12.2022.


Usnesení č. 113

Zastupitelstvo města


schvaluje

zpracovanou Aktualizaci Programu regenerace Městské památkové zóny Lysá nad Labem, 12/2021.


Usnesení č. 114

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

rozdělení dotace žadatelům z "Programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v Městské památkové zóně Lysá nad Labem a památkově chráněných budov v katastrálním území Lysá nad Labem a Litol" pro rok 2022:

1. Žižkova 448/34, výše dotace 3 083 Kč

2. Náměstí Bedřicha Hrozného 17/24, výše dotace 200 000 Kč

3. Vodákova 186/5, výše dotace 154 803 Kč


II. ukládá

Odboru výstavby a životního prostředí vypracovat veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. do 31.12.2022,


III. pověřuje

pana starostu podpisem veřejnoprávních smluv dle bodu II.


Usnesení č. 115

Zastupitelstvo města


schvaluje

sloučení bodů č. 16 Informace o vývoji situace ve věci výstavby domova důchodců v Lysé nad Labem a č. 17 Memorandum o spolupráci při realizaci výstavby nového Domova pro seniory v Lysé nad Labem.


Usnesení č. 116

Zastupitelstvo města


I. bere na vědomí

informaci o vývoji situace a stanovisku Středočeského kraje ve věci výstavby nového domova pro seniory v Lysé nad Labem,


II. pověřuje

Radu města jednáním se Středočeským krajem o přípravě společného memoranda pro výstavbu nového domova seniorů v Lysé nad Labem ve smyslu e-mailu Mgr. Hrabánka.


Usnesení č. 117

Zastupitelstvo města


bere na vědomí

Zápis č. 1/2022 z jednání Finančního výboru konaného dne 26.05.2022.


Usnesení č. 118

Zastupitelstvo města


bere na vědomí

Zápis č. 2/2022 z jednání Finančního výboru konaného dne 16.06.2022.


Usnesení č. 119

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

poskytnutí dotace ve výši 67 500 Kč z Charitativního programu pro Centrum pro komunitní práci střední Čechy, Francouzská 4, 120 00 Praha 2, IČO: 71209735, na zajištění podpory neformálně pečujících v Lysé nad Labem od 01.07. do 31.12.2022,


II. ukládá

odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury vypracovat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Charitativního programu města Lysá nad Labem v termínu do 30.09.2022,


III. pověřuje

starostu města k podpisu veřejnoprávní smlouvy.


Usnesení č. 120

Zastupitelstvo města


I. bere na vědomí

protokol o kontrole provedené Ministerstvem vnitra České republiky,


II. konstatuje

že došlo k provedení nápravy těch zjištěných pochybení, které bylo možné napravit,


III. ukládá

tajemnici městského úřadu provádět průběžnou kontrolu plnění směrnic městského úřadu.


Usnesení č. 121

Zastupitelstvo města


schvaluje

prodloužení zasedání zastupitelstva města o 30 minut, a to do 23:30 hodin.


Usnesení č. 122

Zastupitelstvo města


schvaluje

uzavření nové Smlouvy o zabezpečení požární ochrany a sdružení prostředků s obcemi Stratov, Ostrá a Jiřice.


Usnesení č. 123

Zastupitelstvo města


bere na vědomí

1) termíny schůzí Rady města ve II. pololetí r. 2022: 12.07., 09.08., 30.08., 13.09., 27.09.2022,

2) termín zasedání Zastupitelstva města ve II. pololetí r. 2022: 07.09.2022.


Usnesení č. 124

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

prodej připlocené části obecního pozemku parcelní č. 3472/5, nově označené jako pozemek parcelní č. 3472/16, o výměře 12 m2, v k. ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3797-96/2021 ze dne 15.12.2021, panu Ing. Vítu Sklenářovi, bytem Lysá nad Labem, za cenu 1 500 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí,


II. ukládá

odboru správy majetku vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín: do 30.11.2022,


III. pověřuje

starostu města podpisem této kupní smlouvy.


Usnesení č. 125

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

darování nově označené části z pozemku st. 37/1, jako díl "a", o výměře 22 m2, v k. ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu číslo 3835-22/2022, společnosti MEDISAN s.r.o., IČO: 47538767, se sídlem Radlická 764/34, Smíchov, 150 00 Praha 5, z důvodu, že v roce 1999 došlo k darování pozemků Městu Lysá nad Labem, a to o výměře 180 m2. Obdarovaný hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí,


II. ukládá

odboru správy majetku vypracovat znění darovací smlouvy dle bodu I. Termín: do 31.10.2022,


III. pověřuje

starostu města podpisem této darovací smlouvy.


Usnesení č. 126

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

prodej pozemku parcelní číslo 3038/19, o výměře 532 m2, druh pozemku orná půda, katastrální území Lysá nad Labem, Středočeskému kraji, IČO: 70891095, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, Smíchov, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, za kupní cenu 250 Kč/m2. Nabyvatel hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí,


II. ukládá

odboru správy majetku vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín: do 30.11.2022,


III. pověřuje

starostu města podpisem této kupní smlouvy.


Usnesení č. 127

Zastupitelstvo města


I. bere na vědomí

žádost pana Pavla Drahotského, bytem Lysá nad Labem, ze dne 04.08.2022, č.j. SM/66729/2022,ve věci pronájmu části obecního pozemku parcelní č. 2569/5, o výměře 20 m2, k.ú. Lysá nad Labem, pod plechovou garáží označené č. 10 v ulici Lom,


II. doporučuje

radě města schválit žadateli smlouvu dle standardních podmínek platných smluv.


Vytvořeno 26.9.2022 14:27:45 | přečteno 145x | jiri.virava
load