03. Usnesení ZM 22.06.2022

Usnesení č. 46

Zastupitelstvo města

schvaluje

ověřovatele zápisu dne 22.06.2022 Ing. Stařeckou K. a Mgr. Bláhovou R.

Usnesení č. 47

Zastupitelstvo města

volí

návrhovou komisi ve složení Mgr. Havelka J., Mgr. Vošická Š. a Ing. Gregor P.

Usnesení č. 48

Zastupitelstvo města

schvaluje

program zastupitelstva města včetně úprav:

rozšíření o body:

51. Družstevní bydlení

52. Záznam z výboru pro správu majetku města ze dne 15.06.2022

53. Zápis s jednání finančního výboru ze dne 16.06.2022

předřazení bodů:

51. Družstevní bydlení

21. Závěrečný účet města Lysá nad Labem za rok 2021 a schválení účetní závěrky za rok 2021, přezkoumání hospodaření města za rok 2021

26. Dotace Římskokatolické farnosti na obnovu stodoly v areálu fary č.p. 7 v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

27. Rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem a z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem - II. kolo

28. Návrh na rozdělení dotací z Programu na podporu volnočasových aktivit ve školských zařízeních města Lysá nad Labem

41. Žádost o dotaci z rozpočtu města pro Domácí hospic Nablízku, z.ú.

a neprojednaný bod z minulého zasedání – Diskuse

sloučení bodů:

25. Podání žádosti o dotaci z NSA na projekt Sportovní hala Lysá nad Labem

49. Projekt sportovní haly

Usnesení č. 49

Zastupitelstvo města

I. bere na vědomí

zprávu nezávislého auditora o provedení přezkoumání hospodaření města za rok 2021: „Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření města Lysá nad Labem jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě II. této zprávy.“

Při přezkoumávání hospodaření města za rok 2021 nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky,

II. schvaluje

celoroční hospodaření a závěrečný účet města Lysá nad Labem za rok 2021, a to bez výhrad,

III. schvaluje

účetní závěrku města Lysá nad Labem za rok 2021.

Usnesení č. 50

Zastupitelstvo města

schvaluje

poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti, IČO: 48931926, Nám. Bedřicha Hrozného 7, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 36 000 Kč na obnovu stodoly v areálu fary č. p. 7, za podmínky přidělení dotační kvóty od Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.

Usnesení č. 51

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem II. kolo následovně:

Farní charita Lysá nad Labem, IČO: 26520826, Náměstí B. Hrozného 7, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 16 000 Kč,

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lysé nad Labem, IČO: 47530316, Náměstí Bedřicha Hrozného 442/16, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 14 000 Kč,

Spolek rodáků a přátel města Lysá nad Labem, IČO: 68999780, Masarykova 760, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 11 000 Kč,

Divadelní spolek Náplavka, IČO: 07902409, Slunéčkova 1984, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 40 000 Kč,

Polabáček, z.s., IČO: 14072238, Za Labem 473, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 7 000 Kč,

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. – okresní myslivecký spolek Nymburk, IČO: 67777473, Maršála Koněva 2067/59, 288 02 Nymburk, ve výši 25 000 Kč,

XXX XXX, XXX, ve výši 8 000 Kč,

Klub přátel dechové hudby v Lysé nad Labem z.s., IČO: 62444743, Třešňová 1627, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 18 000 Kč,

XXX XXX, XXX, ve výši 20 000 Kč,

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Byšičky, IČO: 64733033, Byšičky 49, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 8 000 Kč,

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Byšičky, IČO: 64733033, Byšičky 49, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 10 000 Kč,

Junák – český skaut, středisko Lysá nad Labem, z.s., IČO: 62444115, Jaromírovy sady 1583/3, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 12 000 Kč,

a rozdělení dotací z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem II. kolo následovně:

z.s. Klub dobré zprávy, IČO: 26643618, Československé armády 1630/52, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 6 800 Kč,

Josef Křena, Lysá nad Labem, ve výši 6 400 Kč,

PROFITRAINERS s.r.o., IČO: 05438764, Dopravní 500/9, 104 00 Praha, ve výši 13 300 Kč,

II. ukládá

odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury připravit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem II. kolo následovně:

Farní charita Lysá nad Labem, IČO: 26520826, Náměstí B. Hrozného 7, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 16 000 Kč,

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lysé nad Labem, IČO: 47530316, Náměstí Bedřicha Hrozného 442/16, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 14 000 Kč,

Spolek rodáků a přátel města Lysá nad Labem, IČO: 68999780, Masarykova 760, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 11 000 Kč,

Divadelní spolek Náplavka, IČO: 07902409, Slunéčkova 1984, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 40 000 Kč,

Polabáček, z.s., IČO: 14072238, Za Labem 473, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 7 000 Kč,

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. – okresní myslivecký spolek Nymburk, IČO: 67777473, Maršála Koněva 2067/59, 288 02 Nymburk, ve výši 25 000 Kč,

XXX XXX, XXX, ve výši 8 000 Kč,

Klub přátel dechové hudby v Lysé nad Labem z.s., IČO: 62444743, Třešňová 1627, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 18 000 Kč,

XXX XXX, XXX, ve výši 20 000 Kč,

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Byšičky, IČO: 64733033, Byšičky 49, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 8 000 Kč,

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Byšičky, IČO: 64733033, Byšičky 49, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 10 000 Kč,

Junák – český skaut, středisko Lysá nad Labem, z.s., IČO: 62444115, Jaromírovy sady 1583/3, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 12 000 Kč,

a z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem II. kolo následovně:

z.s. Klub dobré zprávy, IČO: 26643618, Československé armády 1630/52, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 6 800 Kč,

XXX XXX, Lysá nad Labem, ve výši 6 400 Kč,

PROFITRAINERS s.r.o., IČO: 05438764, Dopravní 500/9, 104 00 Praha, ve výši 13 300 Kč, a to do 15.07.2022,

III. pověřuje

pana starostu města podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle bodu II.

Usnesení č. 52

Zastupitelstvo města

schvaluje

následující rozdělení dotací z Programu na podporu volnočasových aktivit ve školských zařízeních města Lysá nad Labem pro školní rok 2022/23 včetně uzavření veřejnoprávních smluv s příspěvkovými organizacemi

Mateřská škola Pampeliška Lysá nad Labem, Sídliště 1464, IČO: 70991324, se sídlem Lysá nad Labem, Sídliště 1464, PSČ 289 22, ve výši 45 000 Kč,

Mateřská škola Čtyřlístek Lysá nad Labem, Brandlova 1590, IČO: 70991308, se sídlem Lysá nad Labem, Brandlova 1590, PSČ 289 22, ve výši 45 000 Kč,

Mateřská škola Dráček Lysá nad Labem - Litol, Mírová 430, IČO: 70991235, se sídlem Lysá nad Labem- Litol, Mírová 430, PSČ 289 22, ve výši 45 000 Kč,

Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem, Komenského 1534, okres Nymburk, IČO: 61632244, se sídlem Lysá nad Labem, Komenského 1534, PSČ 289 22, ve výši 90 000 Kč,

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, IČO: 61632171, se sídlem Lysá nad Labem, Nám. B. Hrozného 12, PSČ 289 22, ve výši 90 000 Kč,

Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka, Školní náměstí 906, IČO: 67673457, se sídlem Lysá nad Labem, Školní náměstí 906, PSČ 289 22, ve výši 90 000 Kč.

Usnesení č. 53

Zastupitelstvo města

I. bere na vědomí

žádost o dotaci ve výši 200 000 Kč z rozpočtu města Lysá nad Labem na činnost na rok 2022 pro Domácí hospic Nablízku, z.ú., Jahodová 1857, 289 22 Lysá nad Labem, IČO: 040 66 502,

II. schvaluje

poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč z rozpočtu města na činnost na rok 2022 pro Domácí hospic Nablízku, z.ú., Jahodová 1857, 289 22 Lysá nad Labem, IČO: 040 66 502, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Usnesení č. 54

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

návrh na pořízení změny územního plánu Lysá nad Labem zkráceným postupem na pozemcích parc. č. 35/1, 35/3 a 35/7 v k.ú. Litol z ploch ZO.1 sídelní zeleň ochranná specifická na plochy OK - komerční vybavenost,

II. schvaluje

obsah změny:

1) změna územního plánu prověří změnu využití pozemků parc. č. 35/1, 35/3 a 35/7 v k.ú. Litol z ploch ZO.1 sídelní zeleň ochranná specifická na plochy OK - komerční vybavenost,

2) změna územního plánu prověří umístění ochranné zeleně v řešené ploše směrem k obchvatu,

III. stanovuje

že náklady na pořízení změny územního plánu, uvedené v § 55a odst. 2 písm. f) stavebního zákona budou hrazeny navrhovatelem.

Usnesení č. 55

Zastupitelstvo města

schvaluje

zapsání místní komunikace nové sídliště od MŠ Pampeliška po garáže do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 56

Zastupitelstvo města

schvaluje

zápis komunikace nacházející se na pozemku - pozemkové parcele p.č. 2673/91, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Lysá nad Labem, tedy části pozemku nacházejícího se mezi ulicemi Československé armády – Resslova – Sídliště – Ke Vrutici, do katastru nemovitostí.

Termín realizace: po skutečném zaměření nové komunikace.

Usnesení č. 57

Zastupitelstvo města

schvaluje

změnu názvu části ulice Průmyslová na nový název Obchodní, a to od křižovatky s ulicí Jedličkova po křižovatku s ulicí Na Mlíčníku, jak je zachyceno na přiloženém situačním zákresu. Od ulice Na Mlíčníku po ulici Poděbradova bude nadále ulice Průmyslová.

Usnesení č. 58

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

pojmenování nové ulice v Lysé nad Labem názvem Janulova, pozemek p. č. 23/11 a 23/31 a 3462/1 v k.ú. Lysá nad Labem se napojí na ulici Za zámkem. Končí jako slepá v místě, kde začíná pozemek p. č. 3461/2 v k. ú. Lysá nad Labem,

II. schvaluje

návrh změny názvu parku na pozemku p. č. 492/14 k.ú. Lysá nad Labem, dříve park 30. výročí osvobození na park Štěpánky Rohanové.

Usnesení č. 59

Zastupitelstvo města

I. zřizuje

obchodní společnost Sportoviště a kulturní zařízení města Lysá nad Labem s. r. o.

II. schvaluje

Zakladatelskou listinu obchodní společnosti Sportoviště a kulturní zařízení města Lysá nad Labem s. r. o. ve znění, které je nedílnou součástí zápisu ze zasedání zastupitelstva města,

III. souhlasí

s umístěním sídla obchodní společnosti Sportoviště a kulturní zařízení města Lysá nad Labem s. r. o. v budově č.p. 23, Husovo náměstí, Lysá nad Labem, stojící na pozemku parc. č. st. 37/1, k.ú. Lysá nad Labem, obec Lysá nad Labem, vše ve vlastnictví Města Lysá nad Labem,

IV. jmenuje

jednatelem obchodní společnosti Sportoviště a kulturní zařízení města Lysá nad Labem s. r. o. pana Daniela Chaloupku,

V. jmenuje

členy dozorčí rady obchodní společnosti Sportoviště a kulturní zařízení města Lysá nad Labem s.r.o. ve složení Jan Krumpholc, Mgr. Jan Papáček, Ing. Eva Kropáčková,

VI. schvaluje

výši vkladu Města Lysá nad Labem jako jediného společníka na základní kapitál obchodní společnosti Sportoviště a kulturní zařízení města Lysá nad Labem s. r. o. ve výši 1 800 000 Kč (slovy: jeden milion osm set tisíc korun českých),

VII. ukládá

panu starostovi, Ing. Karlu Otavovi, zajistit vydání zakladatelské listiny ve formě notářského zápisu a provést další nezbytné kroky vedoucí k zápisu obchodní společnosti Sportoviště a kulturní zařízení města Lysá nad Labem s. r. o. do obchodního rejstříku, a to do 3 měsíců od přijetí tohoto usnesení, za podmínky schválení 3. rozpočtového opatření.

Usnesení č. 60

Zastupitelstvo města

schvaluje

předřazení bodů

23. Návrh na směnu pozemků v ulici Průmyslová z důvodu výstavby okružní křižovatky

24. Vzor kupní smlouvy a vzor smlouvy o spolupráci na prodej jednotlivých obecních pozemků v ulici Hrabanov

25. Podání žádosti o dotaci z NSA na projekt Sportovní hala Lysá nad Labem

43. Žádost o změnu regulačního plánu Lysá nad Labem - Hrabanov, etapa B a návrhy na změnu regulačního plánu Hrabanov podané na základě výzvy

44. Memorandum k využití a rozvoji bývalého vojenského výcvikového prostoru (BVVP) Milovice – Mladá

za bod č. 11 Pravidla pro poskytování příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá nad Labem pro rok 2022.

Usnesení č. 61

Zastupitelstvo města

schvaluje

zveřejnění záměru dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na prodej 4 částí obecního pozemku parc.č. 612/1, a to každá o velikosti 21 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Lysá nad Labem, za cenu 5 500 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí a náklady na pořízení geometrického plánu na dělení pozemku. Kupující si na vlastní náklady zajistí přeložku kabelů ČEZ Distribuce uložených v předmětu prodeje. Záměr bude zveřejněný až po vypracování geometrického plánu na dělení pozemku p.č. 612/1 v k.ú. Lysá nad Labem.

Usnesení č. 62

Zastupitelstvo města

I. bere na vědomí

žádost o prodej části obecního pozemku parc. č. 3472/5, k.ú. Lysá nad Labem, připloceného k pozemku parc.č. st.1779 v k.ú. Lysá nad Labem,

II. schvaluje

zveřejnění záměru dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na prodej připlocené části obecního pozemku parc.č. 3472/5, nově označené jako pozemek parc.č. 3472/16, o výměře 12 m2, v k.ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3797-96/2021 ze dne 15.12.2021, panu XXX XXX, bytem Lysá nad Labem, za cenu 1 500 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 63

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

výkup části pozemku parc.č. 514/6, nově označené jako pozemek parc.č. 514/48, o výměře 100 m2, druh pozemku zahrada, v k.ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3821-16/2022 ze dne 14.2.2022, za účelem výstavby chodníku a cyklostezky v ulici Poděbradova, od pana XXX XXX, bytem Lysá nad Labem, za částku 1 Kč. Kupující hradí kolek v hodnotě 2 000 Kč na návrh na vklad do katastru nemovitostí a náklady na pořízení geometrického plánu na oddělení předmětu prodeje. Kupující se zavazuje při samotné realizaci stavby chodníku a cyklostezky zachovat stávající přístup k prodejně na pozemku parc.č. st. 3371 a k pozemku parc.č. 514/6, oba v k.ú. Lysá nad Labem,

II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín: do 30.06.2022,

III. pověřuje

starostu města podpisem této kupní smlouvy.

Usnesení č. 64

Zastupitelstvo města

schvaluje

zveřejnění záměru podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na prodej obecních pozemků parc. č. 511/59 o výměře 646 m2, druh pozemku orná půda, parc.č. 511/56 o výměře 99 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace a par.č. 511/54 o výměře 6 m2, druh pozemku orná půda, všechny v k.ú Lysá nad Labem, z důvodu realizace izolační zeleně kolem nákupního areálu a výstavby okružní křižovatky ulice Na Mlíčníku a ulice Průmyslová, společnosti Kaufland Česká republika v.o.s., IČO: 25110161, se sídlem Praha 6, Bělohorská 2428/203, PSČ 16900, za kupní cenu 1 000 Kč/m2 s výhradou zpětné koupě. Náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující.

Usnesení č. 65

Zastupitelstvo města

schvaluje

Pravidla pro poskytování příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá nad Labem pro rok 2022.

Usnesení č. 66

Zastupitelstvo města

schvaluje

zveřejnění záměru na směnu části obecního pozemku parc.č. 601/1, nově označeného jako pozemek parc. č. 601/26, o výměře 236 m2, v k.ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3852-75/2022 za část pozemku parc.č. 601/6, nově označeného jako pozemek parc. č. 601/24, o výměře 33 m2, a za část pozemku parc.č. 601/19, nově označeného jako pozemek parc. č. 601/25, o výměře 203 m2, oba v k.ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3851-63/2022, se společností Klavarská - OC Lysá s.r.o., IČO: 06770754, se sídlem Dráby 542, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), s tím, že náklady spojené se zápisem směnné smlouvy do katastru nemovitostí hradí Město Lysá nad Labem.

Usnesení č. 67

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

vzor kupní smlouvy v případě úhrady kupní ceny z vlastních zdrojů kupujícího a vzor smlouvy o spolupráci na prodej jednotlivých obecních pozemků parc.č. 2480/13 o výměře 1 362 m2, parc.č. 2480/14 o výměře 1 295 m2, parc.č. 2480/15 o výměře 1 185 m2, parc.č. 2480/16 o výměře 1 089 m2, parc.č. 2480/17 o výměře 1 072 m2, par.č. 2480/18 o výměře 964 m2, parc.č. 2480/19 o výměře 874 m2, parc.č. 2480/27 o výměře 924 m2, parc.č. 2480/21 o výměře 945 m2 a parc.č. 2480/22 o výměře 1044 m2, všechny v k.ú. Lysá nad Labem, ulice Hrabanov,

II. schvaluje

úpravu kupní smlouvy o svolení se zřízením zástavního práva a souvisejících ujednání ve prospěch banky poskytující kupujícímu úvěr, jakož i platebních podmínek,

III. ukládá

právníkovi města upravit znění kupní smlouvy dle bodu I. a II. Termín: do 30.06.2022.

Usnesení č. 68

Zastupitelstvo města

schvaluje

hlasování o každém výroku usnesení zvlášť, a to v bodě č. 49 Projekt sportovní haly.

Usnesení č. 69

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

podání žádosti o dotaci projektu s názvem Sportovní hala Lysá nad Labem do investiční výzvy Národní sportovní agentury,

II. ukládá

Radě města

1. podání žádosti po vypsání výzvy

2. zajistit doložení dokladu zajištění vlastního podílu financování s podáním žádosti.

Usnesení č. 70

Zastupitelstvo města

ukládá

paní místostarostce Romaně Fischerové

a) vypracovat podrobnou zprávu o stavu prací na akci: Výstavba Sportovní haly města Lysá nad Labem, jejíž součástí budou i odpovědi na otázky uvedené v předkládané důvodové zprávě,

b) seznámit zastupitele se všemi informacemi ohledně víceprací tohoto projektu

Termín: do 15.07.2022.

Usnesení č. 71

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

návrh na pořízení změny regulačního plánu Lysá nad Labem – Hrabanov, etapa B, zkráceným postupem,

II. schvaluje

obsah změny regulačního plánu Lysá nad Labem – Hrabanov, etapa B:

- změna prověří prostorové uspořádání v etapě B na pozemcích parc. č. 2619, a PK 2618, 2617 vše v k.ú. Lysá nad Labem

- změna prověří umístění obratiště na konci slepé komunikace

- změna prověří nové dělení pozemků, místo stávajících 7 pozemků na 9 pozemků

- povinnost plánovací smlouvy,

III. stanovuje

že náklady na zpracování změny regulačního plánu a vyhotovení úplného znění regulačního plánu po jeho změně bude na náklady navrhovatelů,

IV. schvaluje

pořízení změny regulačního plánu Lysá nad Labem – Hrabanov, etapa A, z vlastního podnětu,

V. ukládá

zpracovat do 31.08.2022 návrh zadání změny regulačního plánu Lysá nad Labem – Hrabanov, etapa A, z vlastního podnětu, se zapracováním návrhů vlastníků pozemků Hrabanov obdržených na základě zveřejněné výzvy.

Usnesení č. 72

Zastupitelstvo města

schvaluje

Memorandum k využití a rozvoji bývalého vojenského výcvikového prostoru Milovice - Mladá.

Usnesení č. 73

Zastupitelstvo města

schvaluje

předřazení bodu č. 18 Zrušení veřejné zakázky na stavební práce týkající se výstavby bazénku v ZŠ J. A. Komenského, č. 20 3. rozpočtové opatření roku 2022 a bodu č. 37 Narovnání hranic pozemku parc.č. st.37/1 v k.ú. Lysá nad Labem.

Usnesení č. 74

Zastupitelstvo města

I. ukládá

Radě Města zrušit veřejnou zakázku „Rekonstrukce pavilonu E v ZŠ J.A.K. 2022“, evidenční č. VVZ: Z2022-003427, evidenční číslo na ISVZUS: 60054157,

II. ukládá

Radě města zahájit realizaci rekonstrukce pavilonu E v ZŠ J. A. Komenského bez bazénu a s ním souvisejících technologií. Termín: ihned.

Usnesení č. 75

Zastupitelstvo města

schvaluje

prodloužení zasedání zastupitelstva města dne 22.06.2022 o 1 hodinu, a to do 22:00 hodin.

Usnesení č. 76

Zastupitelstvo města

schvaluje

3. rozpočtové opatření roku 2022 dle návrhu.

Usnesení č. 77

Zastupitelstvo města

I. bere na vědomí

informaci ve věci narovnání hranice pozemku parc.č. st. 37/1 v k.ú. Lysá nad Labem,

II. schvaluje

zveřejnění záměru dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na darování nově označené části z pozemku st.37/1, jako díl "a", o výměře 22 m2, v k.ú. Lysá nad Labem, dle geometrickém plánu číslo 3835-22/2022, společnosti MEDISAN s.r.o., IČO: 47538767, se sídlem Radlická 764/34, Smíchov, 150 00 Praha 5, z důvodu, že v roce 1999 došlo k darování pozemků Městu Lysá nad Labem, a to o výměře 180 m2. Obdarovaný hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 78

Zastupitelstvo města

schvaluje

změnu Statutu Programu na investiční dotace pro organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem v navýšení maximální výše čerpání finančních prostředků na 500 000 Kč s účinností od 01.01.2023.

Usnesení č. 79

Zastupitelstvo města

neschvaluje

návrh na pořízení změny územního plánu Lysá nad Labem, který podal vlastník pozemku parc. č. 816/9 v k.ú. Lysá nad Labem, na přeřazení tohoto pozemku z plochy PZ na BI.

Usnesení č. 80

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

návrh na pořízení změny územního plánu Lysá nad Labem z vlastního podnětu zkráceným postupem na rozšíření plochy OV pro základní školu v Litoli, a to pozemky parc. č. 861, 111/1, 364, 56/2 a st. 63, 90, 144 a část pozemku parc. č. 56/1 vše v k.ú. Litol,

II. schvaluje

obsah změny územního plánu: rozšíření plochy OV pro základní školu v Litoli, a to pozemky parc. č. 861, 111/1, 364, 56/2 a st. 63, 90, 144 a část pozemku parc. č. 56/1 vše v k.ú. Litol.

Usnesení č. 81

Zastupitelstvo města

schvaluje

předřazení bodu č. 29 Stanovení počtu členů zastupitelstva města pro volební období 2022- 2026.

Usnesení č. 82

Zastupitelstvo města

I. bere na vědomí

návrh na stanovení počtu členů Zastupitelstva města Lysá nad Labem pro volební období 2022 – 2026 na 15 členů,

II. stanovuje

počet členů Zastupitelstva města Lysá nad Labem pro volební období 2022 – 2026 na 15 členů.

Vytvořeno 1.9.2022 14:12:22 | přečteno 79x | jiri.virava
load