02. Usnesení ZM 13.04.2022

Usnesení ZM 13.04.2022

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo města

volí

ověřovatele zápisu ze zasedání Zastupitelstva města ze dne 13.04.2022 Mgr. Fajmona H. a p. Buriana J.

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo města

schvaluje

návrhovou komisi ve složení Mgr. Havelka J., Ing. Gregor P. a Mgr. Bláhová R.

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo města

schvaluje

úpravy programu Zastupitelstva města, a to:

rozšíření o body

č. 40 Zápis z výboru pro správu majetku města ze dne 06.04.2022

č. 41 Zápis z Kontrolního výboru ze dne 09.03.2022

stažení bodu

č. 2 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2021-0396/KÚ Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci,

předřazení bodu

č. 30 Úplatný převod obecních pozemků pod budoucí stavbou obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa do vlastnictví Středočeského kraje

č. 31 Darování obecních pozemků za účelem realizace projektu „ Lávka vč. cyklostezky Lysá nad Labem – Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol – Labe“

č. 19 Rozdělení dotací z Programů na činnost společenských a sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem

č. 20 Návrh na rozdělení dotací z Programu na investiční dotace pro organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem

č. 21 Rozdělení přidělené dotační kvóty Ministerstva kultury z Programu regenerace MPR a MPZ ČR na rok 2022

č. 22 Smlouva o zápůjčce na studium,

sloučení bodů

č. 4 Souhrn informativních zpráv o činnosti výborů Zastupitelstva města za rok 2021

č. 17 Zápis výboru pro správu majetku města

č. 18 Zápis Výboru pro správu majetku města ze dne 26.01.2022

č. 40 Zápis z výboru pro správu majetku města ze dne 06.04.2022

č. 41 Zápis z Kontrolního výboru ze dne 09.03.2022

předřazení bodu

č. 28 Směna pozemků v lokalitě Na Vysoké mezi a společný postup k naplnění Regulačního plánu Vysoká Mez - změna č. 4

předřazení bodu

č. 29 Záměr prodeje nepotřebného majetku ve vlastnictví Ministerstva obrany v k. ú. Lysá nad Labem.

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo města

schvaluje

upravený program Zastupitelstva města dne 13.04.2022.

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo města

schvaluje

prodej obecních pozemků parc. č. 1473/2 v k.ú. Ostrá, parc. č. 33/26, 33/27, 33/28, 33/29, 33/30, 35/4, 37/2, 39/2, 40/11, 40/19, 40/21, 40/24, 40/25, 40/26, 40/32, 40/33, 43/20, 43/22, 43/25, 43/26, 328/4, 331/5, všechny v k.ú. Litol a parc. č. 527/89, 542/11, 542/13, 542/15, 552/14, 552/15, 552/31, st. 1409, 2536/18, 2536/19, 2536/21, 2536/29, 2690/3, 2712/7, 2712/8, 2712/10, 2712/11, 2712/12, 2712/13, 2712/14, 2712/15, 2823/14, 2836/19, 2836/20, 2836/27, 2836/28, 2836/29, 2836/32, 2836/42, 2836/45, 2836/47, 2867/27, 2867/29, 2867/30, 2867/31, 2867/35, 2867/36, 2867/37, 2867/38, 2867/42, 2867/44, 2986/38, 2986/39, 2986/45, 2986/46, 2986/47, 2986/48, 2986/49, 2986/50, 2986/51, 2986/52, 2986/53, 2986/54, 2986/55, 2986/56, 2986/62, 3038/10, 3038/11, 3038/12, 3038/13, 3038/14, 3038/17, 3042/12, 3197/6, 3197/7, 3197/10, 3271/6, 3272/17, 3272/19, 3275/3, 3584/20, 3584/21, 3584/22, 3584/23, 3584/24, 3584/25, 3584/28, 3584/30, 3584/33, 3584/35, 3584/36, 3584/40, 3610/6, 3622/6, 3681/4, všechny v k.ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury „II/272 Litol – Lysá nad Labem, 2. stavby“, Středočeskému kraji, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, Smíchov, PSČ: 150 21, IČO:70891095, za cenu kupní cenu 250 Kč/m2.

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

darování částí obecních pozemků parc. č. 305/2, 306/1, 309/5 323/2, 323/6, 323/11, 323/25 a 323/7 v k.ú. Litol, nově označených jako pozemek parc.č. 306/8 o výměře 1462 m2, parc.č. 323/75 o výměře 1551 m2 a p.č. 323/74 o výměře 182 m2, všechny v k.ú Litol, dle geometrického plánu č. 1014-16/2022, Středočeskému kraji, IČO: 70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov, z důvodu realizace investičního projektu „ Lávka vč. cyklostezky Lysá nad Labem – Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol – Labe“. Náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí hradí obdarovaný,

II. ukládá

odboru správy majetku vypracovat znění darovací smlouvy dle bodu I. Termín: do 30.04.2022,

III. pověřuje

starostu města podpisem této darovací smlouvy.

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

rozdělení dotací z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem následovně:

Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Lysá nad Labem, IČO: 18620698, Poděbradova 1677, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 53 930 Kč,

Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Lysá nad Labem, IČO: 75076764, Sojovická 268/3, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 26 082 Kč,

Klub českých turistů, odbor Lysá nad Labem, IČO: 45828181, Klicperova 553/10, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 108 069 Kč,

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lysé nad Labem, IČO: 47530316, Náměstí B. Hrozného 442/16, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 90 437 Kč,

Junák – český skaut, středisko Lysá nad Labem, z.s., IČO: 62444115, Jaromírovy sady 1583/3, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 190 000 Kč,

Quattuor Artes z.s., IČO: 22610049, Školní náměstí 906/22, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 190 000 Kč,

Spolek radioamatérů Lysá nad Labem, IČO: 71226460, Poděbradova 1582/71, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 23 373 Kč,

Rodinné centrum Parníček, z.s., IČO: 22679243, Sídliště 1442/23, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 181 397 Kč,

Železniční modelářský kroužek Lysá n.L. - Spolek, IČO: 68999968, Na Rybníčku 519/7, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 35 051 Kč,

KLUB POLSKI Lysá nad Labem, z.s., IČO: 07844093, Československé armády 28/9, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 17 977 Kč,

Polabáček z.s., IČO: 14072238, Za Labem 473, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 33 684 Kč,

rozdělení dotací z Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem následovně:

Tělocvičná jednota Sokol Lysá nad Labem, IČO: 00472484, Husovo náměstí 1976, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 309 992 Kč,

Taekwon-do ITF oddíl Sabom, z.s., IČO: 22818723, Stržiště 785/35, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 77 366 Kč,

Tělovýchovný klub Slovan Lysá nad Labem z.s., IČO: 62994492, U Stadionu 432, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 399 978 Kč,

TSK Dynamik, z.s., IČO: 07511906, Sídliště 1441/22, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 90 179 Kč,

FK Litol, mládež z.s., IČO: 05224047, Masarykova 1250/50, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 113 552 Kč,

Veslařský klub Lysá nad Labem z.s., IČO: 62445197, Za Labem 473, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 269 167 Kč,

DANCE EMOTION Lysá nad Labem, spolek, IČO: 06324991, U Nadjezdu 1837, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 267 178 Kč,

Šachový klub JOLY Lysá nad Labem, z.s., IČO: 62991795, Sojovická 268/3, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 184 648 Kč,

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lysá nad Labem, IČO: 45826072, Pivovarská 1518/2, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 51 918 Kč,

Tenisový klub Lysá nad Labem, z.s., IČO: 62991531, Jaromírovy sady, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 81 219 Kč,

Fit klub Lysá nad Labem, z.s., IČO: 09940723, Na Mlíčníku 1790, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 124 119 Kč,

z. s. Klub dobré zprávy, IČO: 26643618, Československé armády 1630/52, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 23 917 Kč,

Český kynologický svaz ZKO Lysá nad Labem - 432, IČO: 65742320, Družstevní 361/5, Litol, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 6 767 Kč,

II. schvaluje

vyřazení žádostí o poskytnutí dotace organizacím:

Centrum sociálních služeb v Lysé nad Labem z.ú., IČO: 67982930, náměstí Bedřicha Hrozného 1743/29, 289 22 Lysá nad Labem,

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Byšičky, IČO: 64733033, Byšičky 49, 289 22 Lysá nad Labem, z důvodu nesplnění podmínky článku IV.

Statutu Programu na činnost společenských organizací pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem,

III. ukládá

odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury připravit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu na činnost společenských

organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem následovně:

Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Lysá nad Labem, IČO: 18620698, Poděbradova 1677, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 53 930 Kč,

Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Lysá nad Labem, IČO: 75076764, Sojovická 268/3, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 26 082 Kč,

Klub českých turistů, odbor Lysá nad Labem, IČO: 45828181, Klicperova 553/10, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 108 069 Kč,

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lysé nad Labem, IČO: 47530316, Náměstí B. Hrozného 442/16, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 90 437 Kč,

Junák – český skaut, středisko Lysá nad Labem, z.s., IČO: 62444115, Jaromírovy sady 1583/3, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 190 000 Kč,

Quattuor Artes z.s., IČO: 22610049, Školní náměstí 906/22, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 190 000 Kč,

Spolek radioamatérů Lysá nad Labem, IČO: 71226460, Poděbradova 1582/71, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 23 373 Kč,

Rodinné centrum Parníček, z.s., IČO: 22679243, Sídliště 1442/23, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 181 397 Kč,

Železniční modelářský kroužek Lysá n.L. - Spolek, IČO: 68999968, Na Rybníčku 519/7, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 35 051 Kč,

KLUB POLSKI Lysá nad Labem, z.s., IČO: 07844093, Československé armády 28/9, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 17 977 Kč,

Polabáček z.s., IČO: 14072238, Za Labem 473, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 33 684 Kč,

z Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem následovně:

Tělocvičná jednota Sokol Lysá nad Labem, IČO: 00472484, Husovo náměstí 1976, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 309 992 Kč,

Taekwon-do ITF oddíl Sabom, z.s., IČO: 22818723, Stržiště 785/35, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 77 366 Kč,

Tělovýchovný klub Slovan Lysá nad Labem z.s., IČO: 62994492, U Stadionu 432, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 399 978 Kč,

TSK Dynamik, z.s., IČO: 07511906, Sídliště 1441/22, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 90 179 Kč,

FK Litol, mládež z.s., IČO: 05224047, Masarykova 1250/50, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 113 552 Kč,

Veslařský klub Lysá nad Labem z.s., IČO: 62445197, Za Labem 473, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 269 167 Kč,

DANCE EMOTION Lysá nad Labem, spolek, IČO: 06324991, U Nadjezdu 1837, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 267 178 Kč,

Šachový klub JOLY Lysá nad Labem, z.s., IČO: 62991795, Sojovická 268/3, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 184 648 Kč,

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lysá nad Labem, IČO: 45826072, Pivovarská 1518/2, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 51 918 Kč,

Tenisový klub Lysá nad Labem, z.s., IČO: 62991531, Jaromírovy sady, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 81 219 Kč,

Fit klub Lysá nad Labem, z.s., IČO: 09940723, Na Mlíčníku 1790, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 124 119 Kč,

z. s. Klub dobré zprávy, IČO: 26643618, Československé armády 1630/52, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 23 917 Kč,

Český kynologický svaz ZKO Lysá nad Labem - 432, IČO: 65742320, Družstevní 361/5, Litol, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 6 767 Kč, a to do

30.04.2022,

IV. pověřuje

pana starostu města podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle uloženého bodu II.

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

rozdělení dotací z Programu na investiční dotace pro organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem následovně:

Rodinné centrum Parníček, z.s., IČO: 22679243, Sídliště 1442/23, Lysá nad Labem, ve výši 60 315 Kč,

Veslařský klub Lysá nad Labem z.s., IČO: 62445197, Za Labem 473, Lysá nad Labem, ve výši 200 000 Kč,

Tělovýchovný klub Slovan Lysá nad Labem z.s., IČO: 62994492, U Stadionu 432, Lysá nad Labem, ve výši 200 000 Kč,

II. ukládá

odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury připravit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu na investiční dotace pro

organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem následovně:

Rodinné centrum Parníček, z.s., IČO: 22679243, Sídliště 1442/23, Lysá nad Labem, ve výši 60 315 Kč,

Veslařský klub Lysá nad Labem z.s., IČO: 62445197, Za Labem 473, Lysá nad Labem, ve výši 200 000 Kč,

Tělovýchovný klub Slovan Lysá nad Labem, z.s., IČO: 62994492, U Stadionu 432, Lysá nad Labem, ve výši 200 000 Kč a to do 30.4.2022,

III. pověřuje

pana starostu města podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle uloženého bodu II.

Usnesení č. 31

Zastupitelstvo města

schvaluje

rozdělení dotační kvóty Ministerstva kultury z Programu regenerace MPR a MPZ ČR na rok 2022, a to ve výši 283 000 Kč pro obnovu

měšťanského domu č. p. 13 a ve výši 117 000 Kč pro obnovu stodoly v areálu fary.

Usnesení č. 32

Zastupitelstvo města

schvaluje

uzavření Smlouvy o zápůjčce na studium mezi Městem Lysá nad Labem a paní XXX XXX v celkové výši 120 000 Kč a dobou splácení 48 měsíců.

Usnesení č. 33

Zastupitelstvo města

I. bere na vědomí

informaci od Ministerstva obrany - odboru nakládání s nepotřebným majetkem ze dne 22.02.2022, že má v úmyslu prodat nepotřebné pozemky v

katastrálním území Lysá nad Labem,

II. schvaluje

podání žádosti o úplatný či bezúplatný převod pozemků parc.č. PK 2673/48 o výměře 2164 m2, parc.č. PK 2673/29 o výměře 120 m2, parc.č. PK

2673/30 o výměře 2937 m2 a parc.č. 2673/68 o výměře 79 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, všechny v k.ú. Lysá nad Labem.

Usnesení č. 34

Zastupitelstvo města

schvaluje

zapojení města Lysá nad Labem do Paktu starostů a primátorů pro klimatickou a energetickou změnu.

Usnesení č. 35

Zastupitelstvo města

bere na vědomí

zápisy ze zasedání osadního výboru Řehačka ze dne 07.05.2021 a 27.09.2021.

Usnesení č. 36

Zastupitelstvo města

schvaluje

samostatné hlasování o bodech:

č. 4 Souhrn informativních zpráv o činnosti výborů Zastupitelstva města za rok 2021,

č. 17 Zápis výboru pro správu majetku města,

č. 18 Zápis Výboru pro správu majetku města ze dne 26.01.2022

č. 40 Zápis z výboru pro správu majetku města ze dne 06.04.2022

č. 41 Zápis z Kontrolního výboru ze dne 09.03.2022.

Usnesení č. 37

Zastupitelstvo města

bere na vědomí

zaslané zprávy o činnosti Finančního výboru, Kontrolního výboru a Výboru pro správu majetku města za rok 2021.

Usnesení č. 38

Zastupitelstvo města

bere na vědomí

zprávu z jednání výboru pro správu majetku města ze dne 01.12.2021.

Usnesení č. 39

Zastupitelstvo města

bere na vědomí

zápis z jednání Výboru pro správu majetku města ze dne 26.01.2022.

Usnesení č. 40

Zastupitelstvo města

bere na vědomí

Zápis z výboru pro správu majetku města ze dne 06.04.2022.

Usnesení č. 41

Zastupitelstvo města

bere na vědomí

předloženou informativní zprávu k bodu s názvem: Parkování v Lysé nad Labem.

Usnesení č. 42

Zastupitelstvo města

doporučuje

RM ve spolupráci s dopravní komisí a Městskou Policií sjednotit časy na dodatkových cedulích pro parkování v centru města.

Usnesení č. 43

Zastupitelstvo města

doporučuje

RM ve spolupráci s dopravní komisí a Městskou Policií doplnit prostor pro zpoplatněné parkování na Husově náměstí o informativní dodatkovou

ceduli, placené parkování vyžadovat až po 60 min. stání a sjednotit časy pro volné parkování dle IIa)

Usnesení č. 44

Zastupitelstvo města

bere na vědomí

předloženou informativní zprávu týkající se rekonstrukce silnice II/272 - ul. Československé armády.

Usnesení č. 45

Zastupitelstvo města

bere na vědomí

informace sdělené na Zastupitelstvu města radními Města Lysá nad Labem k bodu s názvem: Calypsso - informace o aktuálním stavu a průběhu

plánované rekonstrukce.

Vytvořeno 20.4.2022 6:59:06 | přečteno 48x | ernest
load