01. Usnesení ZM 02.02.2022

Usnesení ZM 02.02.2022

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo města

volí

ověřovatele zápisu ze zasedání Zastupitelstva města dne 02.02.2022 Mgr. Havelku J. a Mgr. Bláhovou R.

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo města

schvaluje

návrhovou komisi ve složení Mgr. Vošická Š., p. Burian J. a pí Fischerová R.

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo města

schvaluje

program zasedání Zastupitelstva města dne 02.02.2022.

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo města

schvaluje

zveřejnění záměru dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na prodej částí obecního pozemku parc. č. 3470, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá nad Labem, které tvořily hrázky ve vodní ploše Okrouhlík, jejichž výměra bude určena vypracovaným geometrickým plánem, Českému rybářskému svazu, z.s., místní organizace Lysá nad Labem, IČO: 18620698, se sídlem Poděbradova 1677, 289 22 Lysá nad Labem, za cenu 160 Kč/m2 s tím, že nabyvatel hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Záměr bude zveřejněný až po pořízení geometrického plánu na dělení pozemku parc. č. 3470 v k. ú. Lysá nad Labem prodávajícím.

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo města

I. revokuje

své usnesení č. 141 ze dne 27.10.2021,

II. schvaluje

zveřejnění záměru podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na prodej obecních pozemků parc. č. 1473/2 v k.ú. Ostrá, parc. č. 33/26, 33/27, 33/28, 33/29, 33/30, 35/4, 37/2, 39/2, 40/11, 40/19, 40/21, 40/24, 40/25, 40/26, 40/32, 40/33, 43/20, 43/22, 43/25, 43/26, 328/4, 331/5, všechny v k.ú. Litol a parc. č. 527/89, 542/11, 542/13, 542/15, 552/14, 552/15, 552/31, st. 1409, 2536/18, 2536/19, 2536/21, 2536/29, 2690/3, 2712/7, 2712/8, 2712/10, 2712/11, 2712/12, 2712/13, 2712/14, 2712/15, 2823/14, 2836/19, 2836/20, 2836/27, 2836/28, 2836/29, 2836/32, 2836/42, 2836/45, 2836/47, 2867/27, 2867/29, 2867/30, 2867/31, 2867/35, 2867/36, 2867/37, 2867/38, 2867/42, 2867/44, 2986/38, 2986/39, 2986/45, 2986/46, 2986/47, 2986/48, 2986/49, 2986/50, 2986/51, 2986/52, 2986/53, 2986/54, 2986/55, 2986/56, 2986/62, 3038/10, 3038/11, 3038/12, 3038/13, 3038/14, 3038/17, 3042/12, 3197/6, 3197/7, 3197/10, 3271/6, 3272/17, 3272/19, 3275/3, 3584/20, 3584/21, 3584/22, 3584/23, 3584/24, 3584/25, 3584/28, 3584/30, 3584/33, 3584/35, 3584/36, 3584/40, 3610/6, 3622/6, 3681/4, všechny v k.ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury „II/272 Litol – Lysá nad Labem, 2. stavby“, Středočeskému kraji, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, Smíchov, PSČ: 150 21, IČ:70891095, za cenu kupní cenu 250 Kč/m2.

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo města

I. bere na vědomí

informaci o tiskové chybě spočívající v překlepu uvedení parcelního čísla pozemku v usnesení zastupitelstva města č. 156/II ze dne 08.12.2021. Namísto pozemku parcelní číslo 51/123 v k.ú. Litol má být správně uvedeno parcelní číslo 54/123 v k.ú. Litol,

II. schvaluje

zveřejnění záměru podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na směnu pozemků parc. č. 61/42, 61/53, 54/125, 54/123 a 54/126 všechny v k.ú. Litol za obecní pozemek p. č. 61/36 v k. ú. Litol.

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo města

schvaluje

uzavření smlouvy o spolupráci na projektu „ Lávka vč. cyklostezky Lysá nad Labem – Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol – Labe“ dle předloženého návrhu, se Středočeským krajem, IČO: 70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov.

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo města

schvaluje

ukončení diskuse k bodu č. 5 Vznik bytového družstva pro výstavbu domu v areálu bývalé Fruty a k bodu č. 6 FRUTA – NÁVRH NA BUDOUCÍ VYUŽITÍ POZEMKU p.č. 3758/1 v k. ú. Lysá nad Labem

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo města

schvaluje

předřazení hlasování k bodu č. 6 FRUTA – NÁVRH NA BUDOUCÍ VYUŽITÍ POZEMKU p.č. 3758/1 v k.ú. Lysá nad Labem a hlasování o jednotlivých výrocích tohoto bodu samostatně.

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo města

I. ukládá

Radě města připravit návrh stanov bytového družstva, za následujících podmínek:

1. Členem se může stát občan ČR s trvalým pobytem v Lysé nad Labem v délce nejméně 2 roky t.j. od 1.1.2019, který nevlastní nemovitost v k.ú. Lysá nad Labem a Litol určenou k bydlení.

2. Členem může být pouze osoba svéprávná, starší 18 let, bez dluhu vůči městu nebo ČR, bez probíhající exekuce či insolvence a bez záznamu v rejstříku trestů.

3. Členy se mohou stát také manželé nebo registrovaní partneři nebo dlouhodobě spolu žijící páry. V takovém případě musí všichni plnit podmínku č. 2 a zároveň alespoň 1 z páru musí plnit podmínku č. 1.

4. Člen bytového družstva musí složit částku 250 000 Kč jako členský příspěvek. Termín stanoví družstvo.

5. Zastupitelstvo města rozhodne, zda se město stane také členem družstva nebo nikoliv.

6. Pro účely stavby bude vyčleněn pozemek města v Jedličkově ulici. O jeho využití pro stavbu bude uzavřena nájemní smlouva a následně smlouva o smlouvě budoucí kupní.

Termín do příštího zasedání ZM.

II. ukládá

Radě města připravit návrh nájemní smlouvy na pozemek v areálu Fruty.

Termín do 30.04.2022.

III. ukládá

Radě města svolat informativní jednání se všemi občany města, kteří projeví zájem o vstup do bytového družstva.

Termín do 15.03.2022.

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

záměr na pořízení změny č. 1 Regulačního plánu Lysá nad Labem – Hrabanov,

II. ukládá

Radě města

zveřejnit v Listech, na webových stránkách města a na úřední desce záměr na pořízení změny č. 1 Regulačního plánu Lysá nad Labem – Hrabanov s tím, aby dotčené osoby podávaly podněty ke změně Regulačního plánu Lysá nad Labem – Hrabanov do 31.03.2022,

III. ukládá

Radě města

předložit obsah změny č. 1 Regulačního plánu Lysá nad Labem – Hrabanov ke schválení na příští zasedání ZM.

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo města

schvaluje

vypsání záměru formou elektronické aukce nebo elektronické dražby na prodej pozemků p.č. 2480/13 o výměře 1 362 m2, p.č. 2480/14 o výměře 1 295 m2, p.č. 2480/15 o výměře 1 185 m2, p.č. 2480/16 o výměře 1 089 m2, p.č. 2480/17 o výměře 1 072 m2, p.č. 2480/18 o výměře 964 m2, p.č. 2480/19 o výměře 874 m2, p.č. 2480/27 o výměře 924 m2, p.č. 2480/21 o výměře 945 m2 a p.č. 2480/22 o výměře 1044 m2 všechny v k.ú. Lysá nad Labem s tím, že minimální kupní cena je 3 000 Kč za 1 m2, žadatelem může být pouze fyzická osoba nebo manželé, žadatel musí uzavřít smlouvu o finanční spolupráci na výstavbu inženýrských sítí, žadatel se zaváže, že na pozemku, který je předmětem koupě, postaví a zkolauduje rodinný dům nejpozději do 7 let od kolaudace inženýrských sítí pod sankcí vrácení pozemku, jeden žadatel může odkoupit pouze jeden pozemek, žadatel se zaváže, že pozemek nepřevede na jiného majitele do doby kolaudace rodinného domu.

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo města

schvaluje

společné projednání a hlasování bodu č. 9 - 9. rozpočtové opatření a bodu č. 10 – 10. rozpočtové opatření.

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo města

bere na vědomí

9. rozpočtové opatření roku 2021 schválené Radou města dne 21.12.2021 usnesením č. 704 a 10. rozpočtové opatření roku 2021 schválené Radou města dne 24.1.2022 usnesením č. 52.

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo města

ukládá

Radě města uplatnit vůči společnosti Metrostav Infrastructure a.s. stavby „II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba“ smluvní sankce dle článku 12. odst. 12.1. smlouvy o dílo ze dne 29.7.2020 ve znění dodatků a započíst pohledávku z titulu smluvní pokuty oproti splatné pohledávce zhotovitele na cenu díla ve smyslu článku 12. odst. 12.3. smlouvy o dílo. Termín: do 31.3.2022.

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo města

schvaluje

1. rozpočtové opatření roku 2022 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo města

schvaluje

předřazení bodu č. 13 Rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem a z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem.

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo města

schvaluje

předřazení bodu č. 14 Návrh na udělení čestného občanství města Lysá nad Labem panu Františku Janulovi a č. 15 Obecně závazná vyhláška města Lysá nad Labem č. 1/2022, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Lysá nad Labem

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem následovně:

FK Litol, mládež z.s., IČO: 05224047, Masarykova 1250/50, Lysá nad Labem, ve výši 50 000 Kč,

Domácí hospic Nablízku, z.ú., IČO: 04066502, Jahodová 1857, Lysá nad Labem, ve výši 50 000 Kč,

Fit klub Lysá nad Labem, z.s., IČO: 09940723, Na Mlíčníku 1790, Lysá nad Labem, ve výši 30 000 Kč,

Střední škola designu Lysá nad Labem, příspěvková organizace, IČO: 00663565, Stržiště 475, Lysá nad Labem, ve výši 20 000 Kč,

Ing. Lucie Pavlíčková, Lysá nad Labem, ve výši 10 000 Kč,

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lysé nad Labem, IČO: 47530316, Náměstí Bedřicha Hrozného 442/16, Lysá nad Labem, ve výši 9 000 Kč,

Ing. Klára Vondráková, PhD., Lysá nad Labem, ve výši 25 400 Kč,

Rodinné centrum Parníček, z.s., IČO: 22679243, Sídliště 1442/23, Lysá nad Labem, ve výši 19 200 Kč,

a rozdělení dotací z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem následovně:

Veslařský klub Lysá nad Labem z.s., IČO: 62445197, Za Labem 473, Lysá nad Labem, ve výši 31 000 Kč,

Veslařský klub Lysá nad Labem z.s., IČO: 62445197, Za Labem 473, Lysá nad Labem, ve výši 13 000 Kč,

Spolek vysokohorské turistiky Lysá nad Labem, IČO: 62445189, U Nové hospody 1357, Lysá nad Labem, ve výši 8 000 Kč,

Tělovýchovný klub Slovan Lysá nad Labem z.s., IČO: 62994492, U Stadionu 432, Lysá nad Labem, ve výši 35 000 Kč,

Domácí hospic Nablízku, z.ú., IČO: 04066502, Jahodová 1857, Lysá nad Labem, ve výši 25 000 Kč,

TAJV, z.s., IČO: 09287094, Sportovní 158, Poděbrady, ve výši 10 000 Kč,

Junák - český skaut, středisko Lysá nad Labem, z.s., IČO: 62444115, Jaromírovy sady 1583/3, Lysá nad Labem, ve výši 33 000 Kč,

Fit klub Lysá nad Labem, z.s., IČO: 09940723, Na Mlíčníku 1790, Lysá nad Labem, ve výši 18 500 Kč,

II. ukládá

odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury připravit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem pro:

FK Litol, mládež z.s., IČO: 05224047, Masarykova 1250/50, Lysá nad Labem, ve výši 50 000 Kč,

Domácí hospic Nablízku, z.ú., IČO: 04066502, Jahodová 1857, Lysá nad Labem, ve výši 50 000 Kč,

Fit klub Lysá nad Labem, z.s., IČO: 09940723, Na Mlíčníku 1790, Lysá nad Labem, ve výši 30 000 Kč,

Střední škola designu Lysá nad Labem, příspěvková organizace, IČO: 00663565, Stržiště 475, Lysá nad Labem, ve výši 20 000 Kč,

Ing. Lucie Pavlíčková, Lysá nad Labem, ve výši 10 000 Kč,

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lysé nad Labem, IČO: 47530316, Náměstí Bedřicha Hrozného 442/16, Lysá nad Labem, ve výši 9 000 Kč,

Ing. Klára Vondráková, PhD., Lysá nad Labem, ve výši 25 400 Kč,

Rodinné centrum Parníček, z.s., IČO: 22679243, Sídliště 1442/23, Lysá nad Labem, ve výši 19 200 Kč,

a z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem pro:

Veslařský klub Lysá nad Labem z.s., IČO: 62445197, Za Labem 473, Lysá nad Labem, ve výši 31 000 Kč,

Veslařský klub Lysá nad Labem z.s., IČO: 62445197, Za Labem 473, Lysá nad Labem, ve výši 13 000 Kč,

Spolek vysokohorské turistiky Lysá nad Labem, IČO: 62445189, U Nové hospody 1357, Lysá nad Labem, ve výši 8 000 Kč,

Tělovýchovný klub Slovan Lysá nad Labem z.s., IČO: 62994492, U Stadionu 432, Lysá nad Labem, ve výši 35 000 Kč,

Domácí hospic Nablízku, z.ú., IČO: 04066502, Jahodová 1857, Lysá nad Labem, ve výši 25 000 Kč,

TAJV, z.s., IČO: 09287094, Sportovní 158, Poděbrady, ve výši 10 000 Kč,

Junák - český skaut, středisko Lysá nad Labem, z.s., IČO: 62444115, Jaromírovy sady 1583/3, Lysá nad Labem, ve výši 33 000 Kč,

Fit klub Lysá nad Labem, z.s., IČO: 09940723, Na Mlíčníku 1790, Lysá nad Labem, ve výši 18 500 Kč do 15.02.2022,

III. pověřuje

pana starostu města podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo města

schvaluje

prodloužení zasedání Zastupitelstva města do 23:15 hodin.

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo města

uděluje

Františku Janulovi in memoriam čestné občanství za významný přínos v oblasti moderního evropského malířství a za propagaci rodného města Lysé nad Labem v zahraničí.

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo města

vydává

Obecně závaznou vyhlášku města Lysá nad Labem č. 1/2022, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Lysá nad Labem.

Vytvořeno 9.2.2022 6:38:32 | přečteno 85x | ernest
load