06. Usnesení ZM 08.12.2021

Usnesení č. 151

Zastupitelstvo města

volí

ověřovatele zápisu dne 08.12.2021 Mgr. Vošickou Š. a pí Fischerovou R.

Usnesení č. 152

Zastupitelstvo města

schvaluje

návrhovou komisi ve složení Mgr. Fajmon H., Mgr. Marek K., Ing. Gregor P.

Usnesení č. 153

Zastupitelstvo města

schvaluje

předřazení bodu č. 4 Návrh na směnu pozemků v lokalitě Na Vysoké mezi a společný postup k naplnění Regulačního plánu Vysoká Mez - změna č. 4.

Usnesení č. 154

Zastupitelstvo města

schvaluje

zařazení bodu č. 17 Návrh na schválení pilotního projektu „Bytové družstvo Jedlička Lysá nad Labem a č. 18 Zápis č. 5/2021 z jednání „Finančního výboru“ MěÚ v Lysé nad Labem.

Usnesení č. 155

Zastupitelstvo města

schvaluje

upravený program jednání dne 08.12.2021.

Usnesení č. 156

Zastupitelstvo města

I. bere na vědomí

písemnost doručenou dne 13.09.2021 pod č.j. SM/75667/2021 ve věci záměru na směnu pozemků v lokalitě Vysoká mez,

II. schvaluje

zveřejnění záměru podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na směnu pozemků parc. č. 61/42, 61/53, 54/125, 51/123 a 54/126 všechny v k.ú. Litol za obecní pozemek p. č. 61/36 v k. ú. Litol.

Usnesení č. 157

Zastupitelstvo města

bere na vědomí

7. rozpočtové opatření roku 2021 schválené Radou města dne 26.10.2021 usnesením č. 569.

Usnesení č. 158

Zastupitelstvo města

schvaluje

8. rozpočtové opatření roku 2021 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 159

Zastupitelstvo města

schvaluje

Rozpočet Města Lysá nad Labem na rok 2022 jako schodkový, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. Celkové příjmy jsou 315 053 tis. Kč, celkové výdaje činí 596 152 tis. Kč, schodek je kryt zdroji z minulých let a bankovním úvěrem. Zdroje z minulého roku jsou zapojeny ve výši 82 399 tis. Kč a čerpání úvěru ve výši 198 000 tis. Kč.

Rozpočet se závazně schvaluje na úrovni seskupení položek oddílu a paragrafu, překročení jednotlivých položek není považováno za porušení rozpočtové kázně.

Usnesení č. 160

Zastupitelstvo města

I. neschvaluje

záměr na pořízení změny č. 4 územního plánu Lysá nad Labem zkráceným postupem,

II. neschvaluje

obsah změny č. 4 územního plánu Lysá nad Labem.

Usnesení č. 161

Zastupitelstvo města

neschvaluje

změnu obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích spočívající v rozšíření okruhu osvobození od místního poplatku ve smyslu podnětu občana.

Usnesení č. 162

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

uzavření souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva k pozemku p.č. 3518/10, o výměře 102 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Lysá nad Labem ve prospěch podílových spoluvlastníků XXX XXX, bytem XXX, XXX XXX bytem XXX a XXX XXX bytem XXX s ujištěním podílových spoluvlastníků, že odprodají potřebnou část tohoto pozemku Správě železnic, státní organizaci za cenu jimi nabízenou. Veškeré náklady spojené se zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí nabyvatel pozemku,

II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat znění souhlasného prohlášení dle bodu I. Termín: do 31.01.2022,

III. pověřuje

starostu města podpisem tohoto souhlasného prohlášení.

Usnesení č. 163

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

uzavření dohody o zrušení věcného břemene zákaz nepřepravovat a nedovolit přepravu písku z řeky Labe vytěženého zapsaného pro oprávněného Město Lysá nad Labem, IČ: 00239402, k povinnému pozemku parc.č. st. 1390 k.ú. Ostrá za podmínky, že veškeré náklady na zrušení věcného břemene a jeho výmaz z katastru nemovitostí nese vlastník zatíženého pozemku, a to z důvodu, že věcné břemeno není ze strany oprávněného dlouhodobě realizováno,

II. ukládá

odboru správy majetku vypracovat dohodu dle bodu I., a to do 31.01.2022,

III. pověřuje

pana starostu podpisem dohody o zrušení věcného břemene dle bodu I.

Usnesení č. 164

Zastupitelstvo města

doporučuje

RM odpustit žadatelce o byt XXX XXX, nar. XXX, XXX, XXX povinný odkup pohledávek ve výši 25 000 Kč a uzavřít splátkový kalendář na jistotu k bytu č. X, ul. XXX, Lysá nad Labem, ve výši 9 981 Kč, které žadatelka navrhuje splácet po 1 000 Kč/měs., tj. na celkovou dobu splácení 10 měsíců (tj. 9 x splátka 1 000 Kč a 1x splátka 981 Kč).

Usnesení č. 165

Zastupitelstvo města

I. bere na vědomí

žádost o poskytnutí individuální dotace pro OS HIPPODROM z.s., IČ: 27030199, Ke Karlovu 2003, Lysá nad Labem ve výši 150 000 Kč na Prvomájovou steeplechase pořádanou v roce 2022 a na činnost ve výši 135 000 Kč,

II. schvaluje

individuální dotaci pro OS HIPPODROM z.s., IČ: 27030199, Ke Karlovu 2003, Lysá nad Labem ve výši 150 000 Kč na Prvomájovou steeplechase pořádanou v roce 2022 a na činnost pro rok 2022 ve výši 135 000 Kč vč. veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace za podmínky předpokladu, že výše uvedené částky budou schváleny v rozpočtu města na rok 2022.

Usnesení č. 166

Zastupitelstvo města

I. bere na vědomí

žádost o poskytnutí individuální dotace pro Lukáše Fuchse, IČ: 68579667, Zagarolská 315, Nelahozeves ve výši 100 000 Kč na opravy a údržbu letního a stálého kina a ve výši 900 000 Kč na činnost kin,

II. schvaluje

individuální dotaci pro Lukáše Fuchse, IČ: 68579667, Zagarolská 315, Nelahozeves ve výši 100 000 Kč na opravy a údržbu letního a stálého kina a ve výši 900 000 Kč na činnost kin vč. veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace za podmínky předpokladu schválení této částky v rozpočtu města na rok 2022.

Usnesení č. 167

Zastupitelstvo města

bere na vědomí

zprávu o aktuálním stavu ve věci darování 19 ks obrazů paní XXX XXX, nar. XXX, trvalým bytem na adrese XXX, XXX, v hodnotě 806 000 Kč.

Usnesení č. 168

Zastupitelstvo města

schvaluje

vyplacení mimořádné odměny svým neuvolněným členům za výkon funkce přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, v následujících částkách:

Mgr. Jiří Havelka 6 000 Kč

Romana Fischerová 300 Kč

Josef Kolman 3 900 Kč

Usnesení č. 169

Zastupitelstvo města

bere na vědomí

termíny jednání Zastupitelstva města v I. pololetí roku 2022 takto: 02.02., 13.04. a 22.06.2022.

Usnesení č. 170

Zastupitelstvo města

bere na vědomí

rezignaci pana Petra Zoubka, člena Kontrolního výboru, a to ke dni 26.10.2021.

Usnesení č. 171

Zastupitelstvo města

bere na vědomí

záznam z jednání Kontrolního výboru, které se konalo dne 22.11.2021.

Usnesení č. 172

Zastupitelstvo města

ukládá

Radě města

zjistit zájem mezi občany města Lysá nad Labem o družstevní bydlení na pozemku p.č. 3758/1 v k.ú. Lysá nad Labem v lokalitě bývalé Fruty.

Usnesení č. 173

Zastupitelstvo města

bere na vědomí

zápis č. 5/2021 ze zasedání Finančního výboru, konaného dne 29.11.2021.

Vytvořeno 13.12.2021 9:03:34 | přečteno 55x | ernest
load