05. Usnesení ZM 27.10.2021

Usnesení č. 129

Zastupitelstvo města

volí

ověřovatele zápisu dne 27.10.2021 Mgr. Havelku J. a p. Buriana J.

Usnesení č. 130

Zastupitelstvo města

schvaluje

návrhovou komisi ve složení Mgr. Marek K., Mgr. Bláhová R., Mgr. Fajmon H.

Usnesení č. 131

Zastupitelstvo města

schvaluje

rozšíření programu o bod č. 15 Zápis z jednání Výboru pro správu majetku města Lysá nad Labem ze dne 20.10.2021, o bod č. 16 Úplatný převod obecních pozemků pod budoucí stavbou obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa do vlastnictví Středočeského kraje, o bod č. 17 Koupě pozemku p.č. 2789/2 k.ú. Lysá nad Labem – Šibák a zařazení bodu k projednání, který se týká umístění autobusové zastávky v ul. Československé armády.

Usnesení č. 132

Zastupitelstvo města

schvaluje

program zasedání Zastupitelstva města dne 27.10.2021.

Usnesení č. 133

Zastupitelstvo města

ukládá

a) RM připravit návrh dalšího postupu u rozdělení pozemku p. č. 3758/1 v k.ú. Lysá nad Labem. Termín do příštího zasedání ZM,

b) připravit anketu v měsíčníku Listy, na kterou se bude moci odpovídat písemně i elektronicky, na téma dalšího využití areálu Fruta v Lysé nad Labem,

c) svolat pracovní schůzku zastupitelů města v této věci.

Usnesení č. 134

Zastupitelstvo města

I. bere na vědomí

zprávu týkající se návrhu realizace skateparku v Lysé nad Labem,

II. ukládá

Radě města Lysá nad Labem

a) prověřit ve spolupráci se Komisí pro kulturu, sport a cestovní ruch vhodné umístění a velikost skateparku,

b) připravit do rozpočtu města pro rok 2022 položku pro výstavbu skateparku.

Termín: do 31.12.2021.

Usnesení č. 135

Zastupitelstvo města

bere na vědomí

zápis z jednání výboru pro správu majetku města ze dne 08.09.2021.

Usnesení č. 136

Zastupitelstvo města

I. revokuje

své usnesení č. 114 ze dne 15.09.2021,

II. schvaluje

scelení pozemků p. č. 3731, 3732 a 3723 a jejich začlenění do městského pozemku p. č. 3758/1, všechny pozemky v katastrálním území Lysá nad Labem a zapsání nového stavu do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 137

Zastupitelstvo města

neschvaluje

zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku parcelní číslo st.297/1 v katastrálním území Lysá nad Labem dle podané žádosti č.j. SM/78874/2021 ze dne 21.09.2021.

Usnesení č. 138

Zastupitelstvo města

I. bere na vědomí

žádost společnosti Ve Skále, s.r.o., IČ: 06914331, se sídlem Byšičky ev. č. 137, ze dne 31.8.2021, č.j. SM/71209/2021,ve věci pronájmu části obecního pozemku parc.č. 2569/5, o výměře 20 m2, k.ú. Lysá nad Labem, pod plechovou garáží označené č. 10 v ulici Lom,

II. trvá

na svém usnesení č. 550 ze dne 09.11.2016.

Usnesení č. 139

Zastupitelstvo města

ukládá

RM prověřit možnost využití pozemku v lokalitě Lom pro parkování osobních vozidel.

Termín: do příštího ZM.

Usnesení č. 140

Zastupitelstvo města

schvaluje

předřazení bodu č. 16 Úplatný převod obecních pozemků pod budoucí stavbou obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa do vlastnictví Středočeského kraje a č. 17 Koupě pozemku p.č. 2789/2 k.ú. Lysá nad Labem – Šibák za bod č. 7 Návrh na rozdělení pozemku p. č. 334/1 v Litoli.

Usnesení č. 141

Zastupitelstvo města

schvaluje

prodej obecních pozemků parc. č. 1432/2 v k.ú. Ostrá, parc. č. 33/26, 33/27, 33/28, 33/29, 33/30, 35/4, 37/2, 39/2, 40/11, 40/19, 40/21, 40/24, 40/25, 40/26, 40/32, 40/33, 43/20, 43/22, 43/25, 43/26, 328/4, 331/5, 331/6, všechny v k.ú. Litol a parc. č. 527/89, 542/11, 542/13, 542/15, 552/14, 552/15, 552/31, st. 1409, 2536/18, 2536/19, 2536/21, 2536/29, 2690/3, 2712/7, 2712/8, 2712/10, 2712/11, 2712/12, 2712/13, 2712/14, 2712/15, 2823/14, 2836/19, 2836/20, 2836/27, 2836/28, 2836/29, 2836/32, 2836/42, 2836/45, 2836/47, 2867/27, 2867/29, 2867/30, 2867/31, 2867/35, 2867/36, 2867/37, 2867/38, 2867/42, 2867/44, 2986/38, 2986/39, 2986/45, 2986/46, 2986/47, 2986/48, 2986/49, 2986/50, 2986/51, 2986/52, 2986/53, 2986/54, 2986/55, 2986/56, 2986/62, 3038/10, 3038/11, 3038/12, 3038/13, 3038/14, 3038/17, 3042/12, 3197/6, 3197/7, 3197/10, 3271/6, 3272/17, 3272/19, 3275/3, 3584/20, 3584/21, 3584/22, 3584/23, 3584/24, 3584/25, 3584/28, 3584/30, 3584/33, 3584/35, 3584/36, 3584/40, 3610/6, 3622/6, 3681/4, všechny v k.ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury „II/272 Litol – Lysá nad Labem, 2. stavby“, Středočeskému kraji, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, Smíchov, PSČ: 150 21, IČ:70891095, za cenu kupní cenu 250 Kč/m2.

Usnesení č. 142

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

uzavření kupní smlouvy, dle předloženého návrhu, na odkup pozemku p.č. 2789/2, o výměře 3566 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k.ú. Lysá nad Labem, lokalita Šibák, za celkovou kupní cenu 659 710 Kč od Lesů České republiky, s.p., IČ: 421 96 451 se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

II. pověřuje

starostu města podpisem kupní smlouvy dle bodu I.

Usnesení č. 143

Zastupitelstvo města

schvaluje

uzavření kupní smlouvy na odkup infrastruktury - vodovod a kanalizace, vybudované dle plánovací smlouvy č. 2020-0472/SM, na pozemcích parc. č. 3451/6, 3453/1, 3616/1 v katastrálním území Lysá nad Labem, za částku 180 000 Kč, investor XXX a XXX XXX, bytem XXX.

Usnesení č. 144

Zastupitelstvo města

vydává

obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích v předloženém znění s účinností od 01.01.2022.

Usnesení č. 145

Zastupitelstvo města

vydává

obecně závaznou vyhlášku o stanovení obecního systému odpadového hospodářství v navrženém znění s účinností od 01.01.2022.

Usnesení č. 146

Zastupitelstvo města

neschvaluje

návrh na pořízení změny územního plánu Lysá nad Labem v lokalitě Hrabanov, část pozemku parc. č. 2607/7 v k.ú. Lysá nad Labem zkráceným postupem podaný vlastníkem pozemku.

Usnesení č. 147

Zastupitelstvo města

neschvaluje

návrh na pořízení změny územního plánu Lysá nad Labem, podaný vlastníky pozemků parc. č. 199/1, 199/16 a 199/17 v katastrálním území Litol.

Usnesení č. 148

Zastupitelstvo města

bere na vědomí

Zápis č. 4/2021 z jednání Finančního výboru konaného dne 13.09.2021.

Usnesení č. 149

Zastupitelstvo města

bere na vědomí

zápis z Kontrolního výboru ze dne 11.10.2021.

Usnesení č. 150

Zastupitelstvo města

bere na vědomí

zápis z Výboru pro správu majetku města ze dne 20.10.2021.

Vytvořeno 3.11.2021 15:54:18 | přečteno 32x | ernest
load