04. Usnesení ZM 15.09.2021

Usnesení ZM ze dne 15.09.2021

Usnesení č. 79
Zastupitelstvo města

volí
ověřovatele zápisu dne 15.09.2021 pí Fischerovou R. a Mgr. Bláhovou R.

Usnesení č. 80
Zastupitelstvo města

volí
návrhovou komisi ve složení Mgr. Havelka J., Ing. Gregor P., Mgr. Tužinská Synková M.

Usnesení č. 81
Zastupitelstvo města

schvaluje
návrh na omezení výstupu u jednotlivých bodů u diskutujících na 2 x 5 min. a u předkladatele na 2 x 10 min.

Usnesení č. 82
Zastupitelstvo města

schvaluje
program Zastupitelstva města dne 15.09.2021 včetně úprav, a to:
rozšíření programu o bod č. 43 Zápis z jednání Výboru pro správu majetku města Lysá nad Labem ze dne 08.09.2021, o bod č. 44 Smlouva o smlouvě budoucí darovací a o budoucím předání a převzetí vyvolané investice č. E618-S-484/8/2020/Ber - komunikace podél tratě ČD Lysá n.L. – Čelákovice“, o bod č. 45 Koupě pozemku p.č. 2789/2 v k.ú. Lysá nad Labem v lokalitě Šibák, o bod č. 46 Podání žádosti č. 2 na projekt s názvem: Sportovní hala Lysá nad Labem do programu Národní sportovní agentury, sloučení bodu č. 3 Informativní zprávy od zastupitele Mgr. Jiřího Havelky a zastupitele Mgr. Karla Marka dle usnesení č. 173 ze dne 16.12.2020 a bodu č. 25 Revokace usnesení č. 173 v bodě II. ze dne 16.12.2020, sloučení bodu č. 24 Projednání záměru na úplatný převod obecních pozemků pod budoucí stavbou obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa do vlastnictví Středočeského kraje a bodu č. 36 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci veřejných zadavatelů číslo objednatele: S-5488/DOP/2015 „II/272 Litol-Lysá nad Labem 2. stavba“, sloučení bodu č. 4 Žádost o koupi části pozemku p.č. 2165/29 a 2172/13 v k.ú. Lysá nad Labem, ul. V Polích a č. 17 Žádost o odkup části pozemku parc.č. 3710 v k.ú. Lysá nad Labem, ulice K Bažantnici a stažení bodu č. 10 Návrh na úpravu zeleně viz výzva města na FB.

Usnesení č. 83
Zastupitelstvo města

ukládá
paní tajemnici města provést kontrolu kategorie povinně zveřejňované informace.


Usnesení č. 84
Zastupitelstvo města

schvaluje
ukončení diskuse k bodu č. 1 Webové stránky Města Lysá nad Labem a Městské policie Lysá nad Labem - PODNĚT OD OBČANA Lysé n.L.


Usnesení č. 85
Zastupitelstvo města

schvaluje
ukončení diskuse k bodu č. 2 Veřejné projednání změny č. 3 Územního plánu Města Lysá nad Labem - PODNĚT OD OBČANA Lysé n.L.


Usnesení č. 86
Zastupitelstvo města

bere na vědomí
informativní zprávy od zastupitele Mgr. Jiřího Havelky a zastupitele Mgr. Karla Marka dle usnesení č. 173 ze Zastupitelstva města dne 16.12.2020.


Usnesení č. 87
Zastupitelstvo města

ruší
usnesení č. 173 v bodě II. ze Zastupitelstva města dne 16.12.2020.


Usnesení č. 88
Zastupitelstvo města

I. bere na vědomí
předloženou žádost ze dne 03.05.2021 pod č.j. SM/28682/2021 ve věci prodeje části obecního pozemku p.č. 2165/29 a 2172/13 v k. ú. Lysá nad Labem a pozemek 3710 k. ú. Lysá nad Labem,

II. neschvaluje
zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p.č. 2165/29 a 2172/13, oba v k. ú. Lysá nad Labem a pozemek 3710 k. ú. Lysá nad Labem dle zaslané žádosti ze dne 03.05.2021 pod č.j. SM/28682/2021,

III. ukládá
RM
1. zapracovat položku nové sběrné místo separovaného odpadu, ul. K Bažantnici, Kačín, do rozpočtu pro rok 2022,
2. připravit návrh jednotného postupu při odprodeji části pozemků v lokalitě ul. K Bažantnici a ul. V Polích dle požadavku žadatelů.


Usnesení č. 89
Zastupitelstvo města

I. bere na vědomí
předloženou žádost ze dne 26.04.2021 č.j. SM/26249/2021 ve věci prodej části obecního pozemku p.č. 2875/117, nově označeného jako pozemek p.č. 2875/116, o výměře 20 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3637-170/2020. Jedná se o úzký pruh zeleně v ulici Luční,

II. neschvaluje
zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p.č. 2875/117, nově označeného jako pozemek p.č. 2875/116, o výměře 20 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá nad Labem, ulice Luční, dle geometrického plánu č. 3637-170/2020.


Usnesení č. 90
Zastupitelstvo města

I. bere na vědomí
termíny jednání Rady města v II. pololetí roku 2021 takto: 07.07., 27.07., 10.08., 02.09., 14.09., 29.09., 12.10., 26.10., 09.11., 23.11., 07.12., 21.12.,

II. schvaluje
termíny zasedání Zastupitelstva města v II. pololetí r. 2021, a to takto: 15.09., 27.10. a 08.12.2021.


Usnesení č. 91
Zastupitelstvo města

schvaluje
ukončení diskuse k bodu č. 7 Návrh změny Jednacího řádu Zastupitelstva města.


Usnesení č. 92
Zastupitelstvo města

schvaluje
Jednací řád Zastupitelstva města Lysé nad Labem s účinností od 16.09.2021 s úpravou v § 6 čl. 4, příspěvek v rozpravě může trvat nejvýše 4 minuty.


Usnesení č. 93
Zastupitelstvo města

bere na vědomí
zápis č. 2 z Kontrolního výboru konaného dne 03.06.2021.


Usnesení č. 94
Zastupitelstvo města

se seznámilo
s informativní zprávou Rady města týkající se konkurzního řízení na funkci ředitele / ředitelky ZŠ J.A. Komenského.


Usnesení č. 95
Zastupitelstvo města

bere na vědomí
zápis z jednání Výboru pro správu majetku města Lysá nad Labem ze dne 14.06.2021.


Usnesení č. 96
Zastupitelstvo města

bere na vědomí
Zápis č. 2/2021 z jednání Finančního výboru.


Usnesení č. 97
Zastupitelstvo města

bere na vědomí
Zápis č. 3/2021 z jednání Finančního výboru.


Usnesení č. 98
Zastupitelstvo města

bere na vědomí
5. rozpočtové opatření roku 2021 schválené Radou města dne 29.06.2021 usn. č. 346.


Usnesení č. 99
Zastupitelstvo města

schvaluje
6. rozpočtové opatření roku 2021 dle předloženého návrhu.


Usnesení č. 100
Zastupitelstvo města

neschvaluje
zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku parc. číslo 3878 o výměře cca 43 m2, druh pozemku ostatní plocha, neplodná půda, v k. ú. Lysá nad Labem do doby dokončení nového mapování v lokalitě Řehačka.


Usnesení č. 101
Zastupitelstvo města

neschvaluje
zveřejnění záměru na prodej část obecního pozemku parcelní číslo st.297/1 v katastrálním území Lysá nad Labem dle podané žádosti č.j. SM/42899/2021 ze dne 09.06.2021.


Usnesení č. 102
Zastupitelstvo města

I. schvaluje
uzavřít budoucí bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví Středočeského kraje, IČO: 708 91 095, se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5, PSČ 150 21, do vlastnictví Města Lysá nad Labem a to části pozemků parc. číslo 309/12 o výměře trvalého záboru 213 m2, parc. číslo 309/13 o výměře trvalého záboru 364 m2, parc. číslo 309/14 o výměře trvalého záboru 36 m2, parc. číslo 323/5 o výměře trvalého záboru 191 m2 a parc. číslo 323/69 o výměře trvalého záboru 178 m2, všechny v katastrálním území Litol s tím, že nabyvatel hradí náklady na pořízení geometrických plánů na předmět převodu po dokončení stavby: Cyklostezka Lysá nad Labem - bezbariérová trasa a cyklostezka Litol - Labe. Nabyvatel hradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí,

II. ukládá
Odboru správy majetku vypracovat znění smlouvy o smlouvě budoucí na bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví Středočeského kraje, IČ: 708 91 095, se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5, PSČ 150 21, do vlastnictví Města Lysá nad Labem dle bodu I. Termín do: 31.12.2021,

III. pověřuje
starostu podpisem této smlouvy o smlouvě budoucí na bezúplatný převod pozemků.


Usnesení č. 103
Zastupitelstvo města

I. schvaluje
bezúplatný převod pozemku p.č. 2536/23 o výměře 640 m2, druh pozemku orná půda, katastrální území Lysá nad Labem, dle § 7 odst. b) zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, do vlastnictví Města Lysá nad Labem,

II. ukládá
Odboru správy majetku vypracovat znění smlouvy o bezúplatném převodu pozemku dle bodu I. Termín: do 31.12.2021,

III. pověřuje
starostu města podpisem této smlouvy o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 2536/23 v katastrální území Lysá nad Labem.


Usnesení č. 104
Zastupitelstvo města

schvaluje
ukončení diskuse k bodu č. 22 Uzavření kupní smlouvy na prodej souboru obecních pozemků jako celku v lokalitě Na Mlíčníku
.

Usnesení č. 105
Zastupitelstvo města

I. schvaluje
uzavření kupní smlouvy dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. SM/2020/0502/SB/Jav ze dne 07.10.2020 na prodej obecních pozemků parcelní číslo 511/57 o výměře 9 m2, druh pozemku ostatní plocha, parcelní číslo 511/60 o výměře 11 086 m2, druh pozemku orná půda, a parcelní číslo 511/5 o výměře 6 285 m2, druh orná půda, všechny tři pozemky v k.ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby prodejny s převládajícím sortimentem potraviny společnosti Kaufland Česká republika v.o.s, IČ: 251 10 161, za cenu 1 000 Kč/m2, s tím že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN,

II. ukládá
Odboru správy majetku vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín: do 30.09.2021,

III. pověřuje
starostu města podpisem této kupní smlouvy.


Usnesení č. 106
Zastupitelstvo města

schvaluje
Plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav Přerov nad Labem, který byl zaslán prostřednictvím Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Nymburk pod č.j. SM/71080/2021/Jav dne 31.08.2021.


Usnesení č. 107
Zastupitelstvo města

schvaluje
zveřejnění záměru podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na prodej obecních pozemků parc. č. 1432/2 v k. ú. Ostrá, parc. č. 33/26, 33/27, 33/28, 33/29, 33/30, 35/4, 37/2, 39/2, 40/11, 40/19, 40/21, 40/24, 40/25, 40/26, 40/32, 40/33, 43/20, 43/22, 43/25, 43/26, 328/4, 331/5, 331/6, všechny v k. ú. Litol a parc. č. 527/89, 542/11, 542/13, 542/15, 552/14, 552/15, 552/31, st. 1409, 2536/18, 2536/19, 2536/21, 2536/29, 2690/3, 2712/7, 2712/8, 2712/10, 2712/11, 2712/12, 2712/13, 2712/14, 2712/15, 2823/14, 2836/19, 2836/20, 2836/27, 2836/28, 2836/29, 2836/32, 2836/42, 2836/45, 2836/47, 2867/27, 2867/29, 2867/30, 2867/31, 2867/35, 2867/36, 2867/37, 2867/38, 2867/42, 2867/44, 2986/38, 2986/39, 2986/45, 2986/46, 2986/47, 2986/48, 2986/49, 2986/50, 2986/51, 2986/52, 2986/53, 2986/54, 2986/55, 2986/56, 2986/62, 3038/10, 3038/11, 3038/12, 3038/13, 3038/14, 3038/17, 3042/12, 3197/6, 3197/7, 3197/10, 3271/6, 3272/17, 3272/19, 3275/3, 3584/20, 3584/21, 3584/22, 3584/23, 3584/24, 3584/25, 3584/28, 3584/30, 3584/33, 3584/35, 3584/36, 3584/40, 3610/6, 3622/6, 3681/4, všechny v k.ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury „II/272 Litol – Lysá nad Labem, 2. stavby“, Středočeskému kraji, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, Smíchov, PSČ: 150 21, IČ: 70891095, za cenu kupní cenu 250 Kč/m2.


Usnesení č. 108
Zastupitelstvo města

schvaluje
prodloužení zasedání Zastupitelstva města do 22:00 hodin.


Usnesení č. 109
Zastupitelstvo města

schvaluje
předřazení bodů č. 44 Smlouva o smlouvě budoucí darovací a o budoucím předání a převzetí vyvolané investice č.E618-S-484/8/2020/Ber - komunikace podél tratě ČD Lysá n.L. – Čelákovice, č. 46 Podání žádosti č. 2 na projekt s názvem: Sportovní hala Lysá nad Labem do programu Národní sportovní agentury a č. 45 Koupě pozemku p.č. 2789/2 v k.ú. Lysá nad Labem v lokalitě Šibák.


Usnesení č. 110
Zastupitelstvo města

I. schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací a o budoucím předání a převzetí vyvolané investice č. E618-S-4848/2020/Ber (komunikace podél tratě ČD Lysá nad Labem - Čelákovice) jejíž součástí bude, že Město Lysá nad Labem se zavazuje po převedení pozemku parc. č. 773/4, o výměře 13 m2 od budoucího dárce tento pozemek odprodat budoucímu kupujícímu za cenu 5 576,50 Kč, pokud budoucí kupující odprodá pozemky p.č. 773/5 a 773/6 budoucímu dárci za cenu 5576,50 Kč a ten je daruje Městu Lysá nad Labem,

II. pověřuje
starostu města podpisem této smlouvy.


Usnesení č. 111
Zastupitelstvo města

schvaluje
prodloužení zasedání Zastupitelstva města do 23:00 hodin.


Usnesení č. 112
Zastupitelstvo města

schvaluje
a) podání žádosti na projekt s názvem Sportovní hala Lysá nad Labem do programu Národní sportovní agentury č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 - 2024 v rámci výzvy 11/2021 Regiony 2021,
b) dofinancování projektu v nezbytné výši, minimálně se spoluúčastí 30% z celkových způsobilých nákladů a dofinancování nezbytných nezpůsobilých nákladů projektu.


Usnesení č. 113
Zastupitelstvo města

I. schvaluje
aby se Město Lysá nad Labem zúčastnilo výběrového řízení vyhlášeného Lesy Česká republika, s.p. ohledně prodeje pozemku p.č. 2789/2 v k. ú. Lysá nad Labem,

II. ukládá
Radě města Lysá nad Labem, aby řádně a včas podala nabídku na uzavření kupní smlouvy a splnila ostatní podmínky stanovené Lesy České republiky, s.p. pro vyhlášené výběrové řízení, které bylo zveřejněné pod číslem S 486/19/177-947.


Usnesení č. 114
Zastupitelstvo města

schvaluje
scelení pozemků p. č. 3731, 3732 a 3723 a jejich začlenění do městského pozemku p. č. 3758/1 a zapsání nového stavu do katastru nemovitostí.


Usnesení č. 115
Zastupitelstvo města

I. bere na vědomí
informaci o změně přístupu ČEZ Distribuce, a.s. při oceňování věcných břemen,

II. doplňuje
ode dne 16.09.2021 stávající "Ceník stanovených náhrad za zřízení věcného břemene a omezení užívání nemovitostí v majetku Města Lysá nad Labem pro právnické osoby o:
v případě věcných břemen zřizovaných podle energetického zákona, bude postupováno podle obecně závazných oceňovacích právních předpisů s tím, že RM Lysá nad Labem může pro výpočet uvedeného používat při ocenění elektronickou aplikaci, např. nástroj ebremena.cz,

III. ukládá
RM podat sama jménem Města Lysá nad Labem či prostřednictvím Svazu měst a obcí podnět k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na možné zneužití dominantního postavení na trhu.


Usnesení č. 116
Zastupitelstvo města

schvaluje
poskytnutí individuální dotace ve výši 120 000 Kč na pořízení domovní čistírny odpadních vod paní XXX XXX, XXX, XXX, a uzavření předložené veřejnoprávní smlouvy.


Usnesení č. 117
Zastupitelstvo města

schvaluje
poskytnutí individuální dotace ve výši 110 059 Kč na stavbu veřejné části vodovodní a kanalizační přípojky panu XXX XXX, XXX, XXX a uzavření předložené veřejnoprávní smlouvy.


Usnesení č. 118
Zastupitelstvo města

schvaluje
poskytnutí individuální dotace ve výši 52 008 Kč na stavbu vodovodní přípojky paní JXXX XXX, XXX, XXX a uzavření předložené veřejnoprávní smlouvy.


Usnesení č. 119
Zastupitelstvo města

I. bere na vědomí
žádosti o poskytnutí individuální dotace pro Veslařský klub Lysá nad Labem z.s., IČ: 62445197, Tělocvičnou jednotu Sokol Lysá nad Labem, IČ: 00472484 a Tělovýchovný klub Slovan Lysá nad Labem z.s., IČ: 62994492,

II. schvaluj
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí individuální dotace pro Veslařský klub Lysá nad Labem, z.s., IČ: 62445197 ve výši 60 000 Kč, Tělocvičnou jednotu Sokol Lysá nad Labem, IČ: 00472484 ve výši 50 000 Kč a Tělovýchovný klub Slovan Lysá nad Labem z.s., IČ: 62994492 ve výši 119 600 Kč.


Usnesení č. 120
Zastupitelstvo města

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021-0042/ŠSK s Veslařským klubem Lysá nad Labem, z.s., IČ: 62445197, spočívající ve změně termínu konání sportovní akce, na kterou byla dotace poskytnuta.


Usnesení č. 121
Zastupitelstvo města

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021-0051/ŠSK s Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lysé nad Labem, IČ: 47530316, spočívající ve změně termínu konání kulturní akce, na kterou byla dotace poskytnuta.


Usnesení č. 122
Zastupitelstvo města

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021-0048/ŠSK pro Domácí Hospic Nablízku, z.ú., IČ: 04066502, spočívající ve změně termínu konání benefiční akce, na kterou byla dotace poskytnuta, a to do konce roku 2021.


Usnesení č. 123
Zastupitelstvo města

schvaluje
rozdělení dotace žadatelům z "Programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v MPZ Lysá nad Labem a památkově chráněných budov v k. ú. Lysá nad Labem a Litol" pro rok 2021:

    • Žižkova č. p. 448/34, 21 466 Kč
    • Žižkova č. p. 449/32, 27 712 Kč
    • Sojovická č. p. 788, 65 333 Kč
    • Husovo náměstí č. p. 21, 193 333 Kč
    • Vodákova č. p. 186/5, 150 000 Kč

Usnesení č. 124
Zastupitelstvo města

I. bere na vědomí
uzavření smlouvy o spolupráci s Dolním Pojizeřím z.ú.,

II. schvaluje
podání přihlášky za partnera a uzavření Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci s Dolním Pojizeřím, z.ú.


Usnesení č. 125
Zastupitelstvo města

bere na vědomí
informativní zprávu o činnosti Krizového štábu ORP Lysá nad Labem v období od 12.03.2020 do 17.05.2020 a od 5.10.2020 do 11.04.2021.


Usnesení č. 126
Zastupitelstvo města

I. schvaluje
přijetí kopie obrazu XXX XXX Mistr Jan Hus na koncilu kostnickém od Spolku pro rozvoj města Lysá nad Labem do majetku města,

II. schvaluje
uzavření darovací smlouvy se Spolkem pro rozvoj města Lysá nad Labem.


Usnesení č. 127
Zastupitelstvo města

bere na vědomí
zápis č. 3 z Kontrolního výboru konaného dne 25.08.2021.

Usnesení č. 128
Zastupitelstvo města

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o spolupráci veřejných zadavatelů číslo objednatele: S-5488/DOP/2015 „II/272 Litol-Lysá nad Labem 2. stavba“ (obchvat II. etapa).

Vytvořeno 17.9.2021 10:28:15 - aktualizováno 20.9.2021 7:29:49 | přečteno 32x | ernest
load