03. Usnesení ZM 23.06.2021

Usnesení č. 54
Zastupitelstvo města

schvaluje
ověřovatele zápisu dne 23.06.2021 Mgr. Havelku J. a Mgr. Marka K.


Usnesení č. 55
Zastupitelstvo města

volí
návrhovou komisi ve složení Mgr. Vošická Š., Ing. Gregor P. a Ing. Stařecká K.


Usnesení č. 56
Zastupitelstvo města

schvaluje
návrh na omezení výstupu u jednotlivých bodů u diskutujících na 2 x 5 min. a u předkladatele na 2 x 10 min.


Usnesení č. 57
Zastupitelstvo města

schvaluje
program zasedání Zastupitelstva města dne 23.06.2021 včetně rozšíření programu o bod č. 28 Zápis z jednání Výboru pro správu majetku města Lysá nad Labem ze dne 14.06.2021, o bod č. 29 Zápis č. 3 z jednání Finančního výboru dne 15.06.2021, o bod č. 30 Účast na elektronické dražbě pozemků p.č. 2449/4 a p.č. 2536/35 oba k.ú. Lysá n.L., o bod č. 31 Zápis č. 2 z Finančního výboru, předřazení bodu č. 30 před ostatní body týkající se majetku města, a to jako bod č. 14 a stažení bodu č. 23 Variantní návrh územní studie Nová Litol – s komunikací.


Usnesení č. 58
Zastupitelstvo města

I. schvaluje
zveřejnění záměru na směnu nebo odkup a prodej pozemků města za pozemky soukromých vlastníků v trase silničního obchvatu města Lysá nad Labem, a to:

 • p.č. 40/34 Litol, orná půda, výměra 1802 m2
 • p.č. 40/1 Litol, orná půda, výměra 8604 m2
 • p.č. 331/4 Litol, orná půda, výměra 626 m2
 • p.č. 3275/4 Lysá nad Labem, orná půda, výměra 1878 m2
 • p.č. 3270/1 Lysá nad Labem, trvalý travní porost, výměra 22961 m2
 • PK 3346 Lysá nad Labem - 5161 m2 – orná půda od Pěstitel Stratov
 • PK 3356/1 Lysá nad Labem - 1978 m2 – orná půda od Pěstitel Stratov
 • PK 3356/2 Lysá nad Labem - 2176 m2 – orná půda od Pěstitel Stratov
 • č. 305/1 Litol - 5349 m2 - orná půda
 • č. 309/4 Litol – 2037 m2 - orná půda
 • č. 306/5 Litol – 4686 m2 – orná půda
 • č. 332/8 Litol – 11917 m2 – orná půda

II. ukládá
starostovi města a předsedovi výboru pro majetek projednat se soukromými vlastníky pozemků možnosti směny nebo vzájemného odkupu a prodeje pozemků.

Usnesení č. 59
Zastupitelstvo města

schvaluje
ukončení diskuse k bodu č. 2
Návrh na jmenování člena Kontrolního výboru.

Usnesení č. 60
Zastupitelstvo města

schvaluje
ukončení diskuse k bodu č. 26
Kontrolní výbor - odvolání a jmenování předsedy Kontrolního výboru.

Usnesení č. 61
Zastupitelstvo města

schvaluje
předřazení bodů č. 8 – 03. rozpočtové opatření roku 2021 (na vědomí), č. 9 – 04. rozpočtové opatření roku 2021, č. 10 Závěrečný účet města Lysá nad Labem a rok 2020 a schválení účetní závěrky za rok  2020, přezkoumání hospodaření města za rok 2020, č. 11 Návrh na rozdělení dotací z Programu na podporu volnočasových aktivit ve školských zařízeních města Lysá nad Labem a č. 12 Rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem – II. kolo a z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem – II. kolo za bod č. 3 Návrh na jmenování člena Výboru pro správu majetku města.


Usnesení č. 62
Zastupitelstvo města

I. odvolává
pana Jindřicha Ertnera z pozice člena Výboru pro správu majetku města Lysá nad Labem ke dni 23.06.2021,

II. jmenuje
Mgr. Ondřeje Šmída do funkce člena Výboru pro správu majetku města Lysá nad Labem s účinností ode dne 24.06.2021.


Usnesení č. 63
Zastupitelstvo města

bere na vědomí
3. rozpočtové opatření roku 2021 schválené Radou města dne 11.05.2021, usn č. 243.


Usnesení č. 64
Zastupitelstvo města

schvaluje
4. rozpočtové opatření roku 2021 dle předloženého návrhu.


Usnesení č. 65
Zastupitelstvo města

I. bere na vědomí
zprávu nezávislého auditora o provedení přezkoumání hospodaření města za rok 2020: „Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření města Lysá nad Labem jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě II. této zprávy.“
Při přezkoumávání hospodaření města za rok 2020 nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky,

II. schvaluje
celoroční hospodaření a závěrečný účet města Lysá nad Labem za rok 2020, a to bez výhrad,

III. schvaluje
účetní závěrku města Lysá nad Labem za rok 2020.


Usnesení č. 66
Zastupitelstvo města

schvaluje
rozdělení dotací z Programu na podporu volnočasových aktivit ve školských zařízeních města Lysá nad Labem pro školní rok 2021/22 včetně veřejnoprávních smluv s příspěvkovými organizacemi

ZŠ J.A.Komenského ve výši 88 450 Kč
ZUŠ F.A.Šporka ve výši 90 000 Kč
MŠ Čtyřlístek ve výši 45 000 Kč
MŠ Dráček ve výši 45 000 Kč
MŠ Pampeliška ve výši 45 000 Kč

Usnesení č. 67
Zastupitelstvo města

I. schvaluje
rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem - II. kolo takto:
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lysé nad Labem - 16 000 Kč
KLUB POLSKI Lysá nad Labem z.s. - 9 500 Kč
XXX XXX - 13 600 Kč
XXX XXX - 8 000 Kč
Okresní myslivecký spolek Nymburk - 17 000 Kč
Klub přátel dechové hudby v Lysé nad Labem z.s. - 15 000 Kč
XXX XXX - 40 000 Kč
XXX XXX - 9 000 Kč
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Byšičky - 10 000 Kč
Junák – český skaut, středisko Lysá nad Labem, z.s. - 30 400 Kč
Divadelní spolek Náplavka - 110 000 Kč
za podmínky navýšení o 10 000 Kč z vrácené dotace z loňského roku,

II. neschvaluje
rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem - II. kolo takto:
Domácí Hospic Nablízku, z.ú.
XXX XXX
XXX XXX

III. schvaluje
rozdělení dotací z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem - II. kolo takto:
Šachový klub JOLY Lysá nad Labem, z.s. - 5 551 Kč,

IV. ukládá
odboru ŠSVZaK připravit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace do 02.07.2021,

V. pověřuje
pana starostu města podpisem veřejnoprávních smluv.


Usnesení č. 68
Zastupitelstvo města

schvaluje
předřazení bodů č. 15
Výkup pozemku p.č. 47/17 k.ú. Litol za účelem výstavby chodníku v ul. Družstevní, č. 17 Převod pozemků p.č. 2673/85 a 2536/23 v k.ú. Lysá nad Labem, č. 18 Odkup infrastruktury a převod pozemků do majetku města - zástavba rodinných domů, lokalita ul. Na Vysoké mezi, Litol, investor Družstvo Na Vysoké mezi, č. 19 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021-0048/ŠSK pro Domácí Hospic Nablízku, z.ú. a č. 20 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021-0040/ŠSK pro Veslařský klub Lysá nad Labem z.s. s tím, že společně s bodem č. 17 bude projednán bod č. 30 Účast na elektronické dražbě pozemků p.č. 2449/4 a p.č. 2536/35 oba k.ú. Lysá n.L.

Usnesení č. 69
Zastupitelstvo města

I. schvaluje
výkup pozemku p. č. 47/17, o výměře 114 m2, k.ú. Litol, za účelem výstavby chodníku v ulici Družstevní, od SJM XXX a XXX XXX, bytem XXX, za částku 100 Kč/m2. Kupující hradí kolek v hodnotě 2 000 Kč na návrh na vklad do KN,

II. ukládá
Odboru SM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín do 30.09.2021,

III. pověřuje
starostu města podpisem této smlouvy.


Usnesení č. 70
Zastupitelstvo města

I. bere na vědomí
sdělení Státního pozemkového úřadu ze dne 04.02.2021 o možnosti převodu pozemků parc. č. 2673/85 a 2536/23, oba katastrální území Lysá nad Labem,

II. schvaluje
podání žádosti Státnímu pozemkovému úřadu o bezúplatný převod pozemku p.č. 2536/23 o výměře 640 m2, druh pozemku orná půda, katastrální území Lysá nad Labem, dle § 7 odst. b) zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, do majetku Města Lysá nad Labem,

III. ukládá
odboru správy majetku podat žádost Státnímu pozemkovému úřadu dle bodu II., a to do 31.07.2021.


Usnesení č. 71
Zastupitelstvo města

I. schvaluje
účast na dražbě souboru nemovitých věcí, a to pozemků p.č. 2536/35 o výměře 218 m2, druh pozemku orná půda a p.č. 2449/4 o výměře 219 m2, druh pozemku orná půda, k.ú. Lysá nad Labem,

II. ukládá
Odboru SM zajistit účast v dražbě do maximální finanční výše dle diskuze.


Usnesení č. 72
Zastupitelstvo města

I. schvaluje
uzavření Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, pro infrastrukturu v zástavbě rodinných domů v lokalitě ul. Na Vysoké mezi, Litol, investor Družstvo Na Vysoké mezi, Havlínova 1749, 289 22 Lysá nad Labem, IČ: 24734501. Odkup infrastruktury za částku 1 Kč, zřízení věcných břemen - služebností, bezplatně,

II. schvaluje
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí darovací - pozemky parc. č. 54/79, 54/81, 54/84, 54/87, 54/89, 54/91, 58/24, 844 v k.ú. Litol, vlastník Družstvo Na Vysoké mezi, Havlínova 1749, 289 22 Lysá nad Labem, IČ: 24734501.


Usnesení č. 73
Zastupitelstvo města

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021-0048/ŠSK s Domácím hospicem Nablízku, z.ú., IČO 04060502, spočívající ve změně termínu Benefiční akce, na kterou byla dotace poskytnuta.


Usnesení č. 74
Zastupitelstvo města

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021-0040/ŠSK s Veslařským klubem Lysá nad Labem z.s., IČO 62445197, spočívající ve změně termínu konání sportovní akce, na kterou byla dotace poskytnuta.


Usnesení č. 75
Zastupitelstvo města

schvaluje
odložení bodu č. 4 Informace k bytovému fondu města Lysá nad Labem do doby, než proběhne kontrola Kontrolního výboru. Termín: do konce 10/2021.


Usnesení č. 76
Zastupitelstvo města

schvaluje
předřazení bodu č. 13 Návrh na odměňování předsedů a členů komisí Rady města Lysá nad Labem a předsedů a členů výborů Zastupitelstva města Lysá nad Labem, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Lysá nad Labem.


Usnesení č. 77
Zastupitelstvo města

I. revokuje
usnesení č. 82/2020, bod III., o stanovení odměn pro předsedy a členy výborů zastupitelstva města, kteří nejsou členy zastupitelstva,

II. schvaluje
odměny pro předsedy i členy výborů zastupitelstva města, kteří nejsou členy zastupitelstva města, pro rok 2021 a roky následující tak, aby byla zohledněna účast na jednáních výborů, ve výši:

účast na jednáních výboru nad 30 % - předseda výboru 1 000 Kč/člen výboru 500 Kč
účast na jednáních výboru nad 60 % - předseda výboru 2 000 Kč/člen výboru 1 000 Kč
účast na jednáních výboru nad 80 % - předseda výboru 3 000 Kč/člen výboru 1 500 Kč

Odměna bude vyplacena 1 x ročně formou poukazů na základě evidence docházky, kterou předsedové výborů předají nejpozději do 15.11. kalendářního roku Kanceláři městského úřadu,

III. revokuje
usnesení č. 83/2020 o stanovení odměn pro předsedy a členy komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva,

IV. schvaluje
odměny pro předsedy i členy komisí rady města, kteří nejsou členy zastupitelstva města, pro rok 2021 a roky následující tak, aby byla zohledněna účast na jednáních komisí, ve výši:

účast na jednáních komise nad 30 % - předseda komise 1 000 Kč/člen komise 500 Kč
účast na jednáních komise nad 60 % - předseda komise 2 000 Kč/člen komise 1 000 Kč
účast na jednáních komise nad 80 % - předseda komise 3 000 Kč/člen komise 1 500 Kč

Odměna bude vyplacena 1 x ročně formou poukazů na základě evidence docházky, kterou předsedové komisí předají nejpozději do 15.11. kalendářního roku Kanceláři městského úřadu,

V. schvaluje
jednorázovou odměnu předsedům a členům výborů zastupitelstva města, kteří nejsou členy zastupitelstva města, a ve výborech pracovali v období od ledna do května 2020. Odměna bude vyplacena formou poukazu v hodnotě 500 Kč/člen.


Usnesení č. 78
Zastupitelstvo města

schvaluje
a) ukončení projednávání programu,
b) projednání částí programu III. Diskuse k obecním záležitostem a IV. Interpelace
c) odložení neprojednaných bodů na příští zasedání Zastupitelstva města.

Vytvořeno 7.7.2021 15:41:03 | přečteno 62x | ernest
load