02. Usnesení ZM 12.05.2021

Usnesení č. 22
Zastupitelstvo města
schvaluje
ověřovatele zápisu dne 12.05.2021 Mgr. Fajmona H. a Mgr. Vošickou Š.
Usnesení č. 23
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení Mgr. Havelka J., Ing. Gregor P. a pí Fischerová R.
Usnesení č. 24
Zastupitelstvo města
schvaluje
návrh na omezení vystoupení u jednotlivých bodů u diskutujících na 2 x 5 min. a u předkladatele na 2 x 10 min.
Usnesení č. 25
Zastupitelstvo města
schvaluje
zápis ze zasedání Zastupitelstva města ze dne 17.02.2021.
Usnesení č. 26
Zastupitelstvo města
schvaluje
stažení bodu č. 19 Návrh změny Jednacího řádu Zastupitelstva města a rozšíření o bod č. 32 Informativní zprávy od zastupitele Mgr. Jiřího Havelky a zastupitele Mgr. Karla Marka dle usnesení č. 173 ze dne 16.12.2020.
Usnesení č. 27
Zastupitelstvo města
schvaluje
program jednání dne 12.05.2021.
Usnesení č. 28
Zastupitelstvo města
schvaluje
ukončení diskuse k bodu Projekt sportovní haly – rozdíly mezi prezentovanou studií a finální projektovou dokumentací (DPS).
Usnesení č. 29
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
12. rozpočtové opatření roku 2020 schválené Radou města dne 19.01.2021.
Usnesení č. 30
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
1. rozpočtové opatření roku 2021 schválené Radou města dne 16.02.2021.
Usnesení č. 31
Zastupitelstvo města
schvaluje
2. rozpočtové opatření roku 2021 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 32
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
Zápis č. 1/2021 z jednání Finančního výboru.
Usnesení č. 33
Zastupitelstvo města
schvaluje
zveřejnění záměru na prodej obecního pozemku p.č. 2166/84, o výměře 96 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Lysá nad Labem, druh pozemku ostatní plocha, v k.ú. Lysá nad Labem, ul. Dvořákova, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení) v platném znění, za kupní cenu ve výši 1 500 Kč/m2, do vlastnictví podílových vlastníků pozemku p.č. st. 1176, jehož součástí je budova s číslem popisným 1248, v k.ú. Lysá nad Labem s tím, že nabyvatel hradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí.
Usnesení č. 34
Zastupitelstvo města
neschvaluje
zveřejnění záměru na prodej část obecního pozemku p.č. 3463/1 v k.ú. Lysá nad Labem dle podané žádosti ze dne 26.11.2020.
Usnesení č. 35
Zastupitelstvo města
neschvaluje
zveřejnění záměru na prodej pozemku p.č. 14/28 v k.ú. Litol dle zaslané žádosti ze dne 16.02.2021 pod č.j. SM/9341/2021.
Usnesení č. 36
Zastupitelstvo města
I. bere na vědomí
písemnost ze dne 12.04.2021 č.j. V-2737/23021-208 od Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk,
II. schvaluje
výkup pozemku p. č. 3038/19, o výměře 532 m2, k.ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků: *paní XXX XXX, bytem XXX, (podíl 1/2) a paní XXX XXX, bytem XXX, (podíl 1/2)*, za částku 250 Kč/m2 s tím, že jako záloha kupní ceny bude uznána platba vyplacena v rámci uzavřené kupní smlouvy č. 2021-0020/SM ze dne 22.02.2021. Kupující hradí kolek v hodnotě 2 000 Kč na návrh na vklad do KN. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupený pozemek nabídnut k pronájmu stávajícímu nájemci, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy, tj. 2 000 Kč/ha/rok,
III. ukládá
Odboru SM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu II. Termín: 12.08.2021,
IV. pověřuje
starostu města podpisem této kupní smlouvy.
Usnesení č. 37
Zastupitelstvo města
I. schvaluje
uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku p.č. 23/41 o výměře 187 m2, k.ú. Lysá nad Labem, dle předloženého návrhu,
II. pověřuje
starostu města podpisem kupní smlouvy dle bodu I.
Usnesení č. 38
Zastupitelstvo města
schvaluje
bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví Města Lysá nad Labem a to nově vzniklého pozemku dle GP č. 3686-33/2020 parc.č. 3553/11 o výměře 1005 m2 druh pozemku ostatní plocha - ost. komunikace, parc.č. 3553/12 o výměře 967 m2 druh pozemku ostatní plocha - ost. komunikace a parc.č. 3553/13 o výměře 99 m2 druh pozemku ostatní plocha - ost. komunikace, všechny tři v k.ú. Lysá nad Labem, ul. Stržiště s tím, že nabyvatel hradí náklady na pořízení geometrického plánu na předmět převodu. Nabyvatel hradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí.
Usnesení č. 39
Zastupitelstvo města
I. schvaluje
prodej obecních pozemků p.p.č. 31/1, o výměře 2502 m2 , druh pozemku trvalý travní porost, části p.p.č. 31/3, nově označený jako pozemek p.č. 31/3, o výměře 99 m2 , druh pozemku trvalý travní porost a p.p.č. 30/1, o výměře 798 m2 , druh pozemku trvalý travní porost, p.p.č. 33/15 o výměře 70 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 33/14 o výměře 50 m2, druh pozemku orná půda, p.p.č. 18/19 o výměře 390 m2, druh pozemku orná půda a p.p.č. 18/20 o výměře 287 m2, druh pozemku orná půda, všechny v k.ú. Litol (celková výměra 4196 m2), dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, za kupní cenu 1 Kč do vlastnictví společnosti Pěstitel Stratov, majetková, a.s., IČ: 241 76 974 se sídlem Na Brůdku 459, Litol, 289 22 Lysá nad Labem, za podmínky, že společnost Pěstitel Stratov, majetková, a.s., IČ: 241 76 974 odprodá městu rovněž za 1 Kč pozemky p.č. PK 3346 o výměře 5161 m2 , p.č. PK 3356/1 o výměře 1978 m2 a p.č. PK 3356/2 o výměře 2176 m2, všechny v k.ú. Lysá nad Labem (celková výměra 9315 m2). Nabyvatel hradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí,
II. ukládá
OSM vypracovat znění kupních smluv dle bodu č. I a dle usnesení ZM č. 115/a) ze dne 09.09.2020,
III. pověřuje
starostu města podpisem těchto kupních smluv.
Usnesení č. 40
Zastupitelstvo města
I. bere na vědomí
žádost o finanční dar pro Útulek pro psy, Hrabanov, Lysá nad Labem, ve výši 300 000 Kč,
II. schvaluje
finanční dar pro Útulek pro psy, Hrabanov, Lysá nad Labem, ve výši 60 000 Kč.
Usnesení č. 41
Zastupitelstvo města
schvaluje
zveřejnění záměru na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací a o budoucím předání a převzetí vyvolané investice č. E618-S-4848/2020/Ber ( komunikace podél tratě ČD Lysá nad Labem - Čelákovice) jejíž součástí bude, že Město Lysá nad Labem se zavazuje po převedení pozemku parc. č. 773/4, o výměře 13 m2 od budoucího dárce tento pozemek odprodat budoucímu kupujícímu za cenu 5 576,50 Kč, pokud budoucí kupující odprodá pozemky p.č. 773/5 a 773/6 budoucímu dárci za cenu 5576,50 Kč a ten je daruje Městu Lysá nad Labem.
Usnesení č. 42
Zastupitelstvo města
schvaluje
dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace pro TAJV, z.s.
Usnesení č. 43
Zastupitelstvo města
schvaluje
dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2020-0183/ŠSK.
Usnesení č. 44
Zastupitelstvo města
schvaluje
poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč z rozpočtu města na činnost pro Domácí hospic Nablízku, z.ú. Lysá nad Labem, včetně veřejnoprávní smlouvy.
Usnesení č. 45
Zastupitelstvo města
I. souhlasí
s rozdělením dotační kvóty Ministerstva kultury z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2021 na dvě stejné finanční částky, tj. 200 000 Kč pro kočárovnu a 200 000 Kč pro měšťanský dům č.p. 13,
II. souhlasí
s poskytnutím příspěvku města Římskokatolické farnosti ve výši 54 000 Kč na 3. etapu obnovy kočárovny.
Usnesení č. 46
Zastupitelstvo města
pověřuje
FV provedením kontroly DPČ a DPP smluv za rok 2020 dle podnětu občana.
Usnesení č. 47
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis č. 3 z Kontrolního výboru konaného dne 03.12.2020
Usnesení č. 48
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis č. 1 z Kontrolního výboru konaného dne 08.04.2021.
Usnesení č. 49
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis z jednání Výboru pro správu majetku města ze dne 03.02.2021.
Usnesení č. 50
Zastupitelstvo města
schvaluje
prodloužení zasedání Zastupitelstva města do 23:30 hodin.
Usnesení č. 51
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis z jednání Výboru pro správu majetku města ze dne 14.04.2021.
Usnesení č. 52
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis ze zasedání osadního výboru obce Byšičky ze dne 30.01.2021.
Usnesení č. 53
Zastupitelstvo města
I. ukládá
Radě města nechat vypracovat znalecký posudek na soubor pozemků ve vlastnictví města, které se nachází v trase obchvatu města,
II. ukládá
Radě města zahájit jednání se Středočeským krajem o úplatném převodu těchto pozemků do vlastnictví kraje,
III. ukládá
Radě města informovat zastupitelstvo o výsledcích jednání.
Termín: 31.10.2021
Vytvořeno 18.5.2021 8:53:45 | přečteno 52x | ernest
load