01. Usnesení ZM 17.02.2021

Usnesení č. 1
Zastupitelstvo města

volí
ověřovatele zápisu dne 17.02.2021 Mgr. Bláhovou R. a Mgr. Havelku J.

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo města

volí
návrhovou komisi ve složení pí Fischerová R., Mgr. Tužinská Synková M. a Mgr. Fajmon H.

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo města

schvaluje
návrh na omezení výstupu u jednotlivých bodů u diskutujících na 2 x 5 min. a u předkladatele na 2 x 10 min.

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo města

schvaluje
program jednání dne 17.02.2021 včetně úprav, a to: stažení bodu č. 1 Prodej části obecního pozemku p. č. 3463/1 před nemovitostí čp. 383 ul. Za Zámkem, Lysá nad Labem, bodu č. 4 Projednání plánu financování obnovy Vak na léta 2020-2029 a bodu č. 9_12. rozpočtové opatření roku 2020 (na vědomí).

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo města

schvaluje
zveřejnění záměru na prodej obecních pozemků p. p. č. 31/1, o výměře 2502 m2, druh pozemku trvalý travní porost, části p. p. č. 31/3, nově označený jako pozemek p. č. 31/3, o výměře 99 m2, druh pozemku trvalý travní porost a p. p. č. 30/1, o výměře 798 m2, druh pozemku trvalý travní porost, p. p. č. 33/15 o výměře 70 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, p. p. č. 33/14 o výměře 50 m2, druh pozemku orná půda, p. p. č. 18/19 o výměře 390 m2, druh pozemku orná půda a p. p. č. 18/20 o výměře 287 m2, druh pozemku orná půda, všechny v k. ú.  Litol (celková výměra 4196 m2), dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, za kupní cenu 1 Kč do vlastnictví společnosti Pěstitel Stratov, majetková, a.s., IČ: 241 76 974 se sídlem Na Brůdku 459, Litol, 28922 Lysá nad Labem, za podmínky, že společnost Pěstitel Stratov, majetková, a.s., IČ: 241 76 974 odprodá městu rovněž za 1 Kč pozemky p. č. PK 3346 o výměře 5161 m2, p. č. PK 3356/1 o výměře 1978 m2 a p. č. PK 3356/2 o výměře 2176 m2, všechny v k. ú. Lysá nad Labem (celková výměra 9315 m2). Nabyvatel hradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo města

 
I. schvaluje
dar obecních pozemků, které se nacházejí v trase Potoka od Lysé nad Labem IDVT:10185584, do vlastnictví Povodí Labe, st. p. IČ: 70890005. Jedná se o pozemky parc. č. 3700/14, parc. č. 3700/15, parc. č. 3700/27, parc. č. 3826, parc. č. 3829, parc. č. 3830, parc. č. 3831, parc. č. 3833 a parc. č. 3834,  všechny druhu vodní plocha (koryto vodního toku umělé) v obci a katastrálním území Lysá nad Labem. Celkem se jedná o plochu 1 916 m2. Obdarovaný hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN,

II. pověřuje
starostu města podpisem darovací smlouvy dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo města

schvaluje
předřazení bodu č. 21 Návrh na řešení situace na mokřadu Žabák.

Usnesení č. 8
Zastupitelstvo města

schvaluje
návrh na ukončení diskuse k bodu č. 21 Návrh na řešení situace na mokřadu Žabák.

Usnesení č. 9
Zastupitelstvo města

pověřuje
starostu města ke svolání jednání mezi zástupci města Povodí Labe a vlastníky dotčených pozemků, a to v co nejkratší možné lhůtě.

Usnesení č. 10
Zastupitelstvo města

schvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu města pro OS HIPPODROM ve výši 150 000 Kč na Prvomájovou steeplechase města Lysá nad Labem a 135 000 Kč na činnost OS HIPPODROM, včetně veřejnoprávní smlouvy.

Usnesení č. 11
Zastupitelstvo města

I. schvaluje
rozdělení dotací z Programů na činnost společenských a sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem,

II. ukládá
odboru ŠSVZaK připravit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace,

III. pověřuje
starostu podpisem veřejnoprávních smluv.

Usnesení č. 12
Zastupitelstvo města

I. schvaluje
rozdělení dotací z Programu na investiční dotace pro organizace pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem,

II. ukládá
odboru ŠSVZaK připravit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace,

III. pověřuje
starostu podpisem veřejnoprávních smluv.

Usnesení č. 13
Zastupitelstvo města

I. schvaluje
rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem a z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem,

II. ukládá
odboru ŠSVZaK připravit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace,

III. pověřuje
starostu podpisem veřejnoprávních smluv.

Usnesení č. 14
Zastupitelstvo města

schvaluje
poskytnutí mimořádného finančního daru obci Starý Vestec na nákup použitého cisternového požárního vozidla DENNIS Rapier ve výši 100 000 Kč z rezervního fondu města.

Usnesení č. 15
Zastupitelstvo města

souhlasí
s podáním žádosti o dotaci do programu DT 117D8220E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov na projekt "Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem".

Usnesení č. 16
Zastupitelstvo města

pověřuje

RM dalším jednáním o investičním záměru výstavby hokejového centra.

Usnesení č. 17
Zastupitelstvo města

odvolává
Mgr. Jaromíra Šalka z pozice člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Lysá nad Labem ke dni 31.12.2020.

Usnesení č. 18
Zastupitelstvo města

I. schvaluje
pravidla dotační výzvy na pomoc OSVČ a podnikatelům ve městě v roce 2021,

II. ukládá
Radě města zveřejnit dotační výzvu na pomoc OSVČ a podnikatelů,

III. ukládá
Finančnímu výboru vyhodnotit došlé žádosti,

IV. ukládá
Radě města schválit doporučené žádosti a uzavřít s nimi smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 19
Zastupitelstvo města

schvaluje
rozdělení pozemku p. č. 61/36 k. ú. Litol tak, aby podél komunikace Družstevní vznikl prostor pro chodník.

Usnesení č. 20
Zastupitelstvo města

I. schvaluje
podání připomínky a/nebo námitky ke stávající změně územního plánu č. 3 ÚP města Lysá nad Labem týkající se obchvatu města, ve smyslu zapsání předkupního práva a vyvlastnění pozemků nacházejících se v trase obchvatu dle záborového elaborátu schváleného v územním řízení,

II. schvaluje
že předmětem změny bude seznam pozemků v trase severojižního silničního obchvatu města a v trase přeložky silnice Lysá nad Labem – Stratov dle vydaného územního rozhodnutí vč. navazují komunikace do průmyslové zóny, které budou zařazeny do kategorie vyvlastnění a do kategorie předkupní právo. Do seznamu nebudou zařazeny pozemky ve vlastnictví ČR, Středočeského kraje a města Lysá nad Labem.

Usnesení č. 21
Zastupitelstvo města

I. bere na vědomí
výsledky dotazníkového šetření na téma Školní stravování, které proběhlo od 01.02.2020 do 15.01.2021 s účastí 346 respondentů,

II. ukládá
RM zohlednit při výběru nového provozovatele školního stravování výsledky dotazníkového šetření.
Termín: do 30. 06. 2021

Vytvořeno 25.2.2021 11:50:09 - aktualizováno 25.2.2021 13:18:53 | přečteno 12x | ernest
load