08. Usnesení ZM 16.12.2020

Usnesení č. 161
Zastupitelstvo města

volí
ověřovatele zápisu pí Fischerovou R. a Ing. Gregora P.


Usnesení č. 162
Zastupitelstvo města

volí
návrhovou komisi ve složení Mgr. Havelka J., Mgr. Fajmon H. a Mgr. Tužinská Synková M.


Usnesení č. 163
Zastupitelstvo města

schvaluje
rozšíření programu jednání o bod č. 31 Zápis č. 8 z Finančního výboru ze dne 10.12.2020 a stažení bodu č. 9 Návrh na uzavření plánovací smlouvy v rámci novostavby 2 bytových domů, 2 viladomů a 4 rodinných domů v ul. ČSA, Lysá nad Labem.


Usnesení č. 164
Zastupitelstvo města

schvaluje
program jednání Zastupitelstva města dne 16.12.2020.


Usnesení č. 165
Zastupitelstvo města

I. schvaluje
prodej obecního pozemku p.č. 3553/5 o výměře 25 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace a části obecního pozemku p.č. 3481/1 nově označeného jako pozemek p.č. 3481/10 o výměře 7 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, dle GP č. 3661-297/2020 ze dne 27.10.2020, v k.ú. Lysá nad Labem, za cenu 1500 Kč/m2, vlastníku pozemku p.č. 650/1 v k.ú. Lysá nad Labem s tím, že kupující hradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí,

II. ukládá
OSM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I, součástí kupní smlouvy bude zřízení VB dle usnesení RM č. 643/II ze dne 01.12.2020. Termín do: 31.03.2021,

III. pověřuje
starostu města podpisem této kupní smlouvy.


Usnesení č. 166
Zastupitelstvo města

neschvaluje
zveřejnění záměru na prodej pozemku p.č. 3472/8 a části pozemku p.č. PK 2472/1 v k.ú. Lysá nad Labem dle zaslaného emailu ze dne 08.10.2020.


Usnesení č. 167
Zastupitelstvo města

I. schvaluje
prodej části obecního pozemku p.č. 322/14, nově označeno jako pozemek p.č. 322/19, o výměře 15 m2, druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Litol, dle geometrického plánu č. 931-148/2020, ulice XXX, za kupní cenu 1500 Kč/m2 do vlastnictví *XXX XXX bytem Lysá nad Labem* s tím, že náklady na pořízení geometrického plánu na dělení pozemku hradí kupující. Kupující hradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí,

II. ukládá
OSM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín do: 31.03.2021,

III. pověřuje
starostu města podpisem této kupní smlouvy.


Usnesení č. 168
Zastupitelstvo města

I. schvaluje
bezúplatný převod části obecních pozemků vzniklých na základě GP č. 3525a-153/2019, pozemek pč. 621/2 nově označený jako ppč. 621/109 k.ú. Lysá n. L. výměra 40 m2 druh pozemku ostatní plocha - silnice, pozemek pč.610/9 nově označený jako ppč. 610/9 díl c k.ú. Lysá n.L. výměra 97 m2 druh pozemku ostatní plocha - silnice, pozemek pč. 621/56 nově označený jako ppč. 621/56 díl b k.ú. Lysá n.L. výměra 28 m2 druh pozemku ostatní plocha - silnice, pozemek pč. 610/5 nově označený jako ppč. 610/5 díl a k.ú. Lysá n.L. výměra 21 m2 druh pozemku ostatní plocha - silnice, do vlastnictví Středočeského kraje s tím, že nabyvatel hradí náklady na pořízení geometrického plánu na předmět převodu a náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí,

II. ukládá
OSM vypracovat znění smluv dle bodu I a dle usnesení ZM č.116/II ze dne 09.09.2020. Termín: do 31.03.2021,

III. pověřuje
starostu města podpisem těchto smluv.


Usnesení č. 169
Zastupitelstvo města

I. revokuje
usnesení ZM č. 34 ze dne 20.05.2020 z důvodu mylně uvedeného katastrálního území,

II. schvaluje
výkup části pozemku p. č. PK 3042/3, k.ú. Lysá nad Labem o výměře dle geometrického plánu, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků: *paní XXX XXX, bytem XXX, (podíl 1/2) a paní XXX XXX, bytem XXX, (podíl 1/2)*, za částku 250 Kč/m2. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy, tj. 2 000 Kč/ha/rok,

III. ukládá
OSM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu II. Termín do: 31.03.2021,

IV. pověřuje
starostu města podpisem této kupní smlouvy.


Usnesení č. 170
Zastupitelstvo města

schvaluje
zveřejnění záměru na dar obecních pozemků, které se nacházejí v trase Potoka od Lysé n. Labem IDVT:10185584, do vlastnictví Povodí Labe, st.p. IČ:708890005. Jedná se o pozemky parc.č. 3700/14, parc.č. 3700/15, parc.č. 3700/27, parc.č. 3826, parc.č. 3829, parc.č. 3830, parc.č. 3831, parc.č. 3833 a parc.č. 3834, všechny druhu vodní plocha (koryto vodního toku umělé) v obci a katastrálním území Lysá nad Labem. Celkem se jedná o plochu 1 916 m2. Obdarovaný hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN,


Usnesení č. 171
Zastupitelstvo města

I. ukládá
RM prověřit možnosti uplatnění předkupních práv dle § 101 stavebního zákona do katastru nemovitostí u všech pozemků, na kterých jsou předpokládány všechny veřejně prospěšné stavby dle územního plánu,

II. ukládá
RM zahájit výkup pozemků nacházejících se v trase obchvatu II i v rozsahu spoluvlastnických podílů na těchto pozemcích.


Usnesení č. 172
Zastupitelstvo města

I. schvaluje
podání žádosti o dotaci do programu MMR ČR na podporu obnovy místních komunikací,

II. ukládá
Radě města zajistit podání žádosti.


Usnesení č. 173
Zastupitelstvo města

I. pověřuje
zastupitele Mgr. Jiřího Havelku jednáním ve věci: "II. a III. etapa obchvatu", "Lávka pro pěší a cyklisty přes Hrabalův most", "Polabská cyklostezka" a "Přístaviště pro rekreační plavidla",

II. pověřuje
zastupitele Mgr. Karla Marka jednáním ve věci odkupu pozemků vykoupených městem pro II. etapu obchvatu se Středočeským krajem a ve věci jednání o výstavbě nového Domova pro seniory v Lysé nad Labem",

III. žádá
zastupitele Mgr. Jiřího Havelku a Mgr. Karla Marka o pravidelné podávání zpráv o stavu jednání zastupitelstvu města.


Usnesení č. 174
Zastupitelstvo města

schvaluje
předložený návrh OZV č. 3/2020 o místních poplatcích.


Usnesení č. 175
Zastupitelstvo města

schvaluje
poskytnutí individuální dotace panu Lukáši Fuchsovi ve výši 100 000 Kč na opravy a údržbu letního a stálého kina a ve výši 800 000 Kč na činnost kin vč. veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace za předpokladu schválení této částky v rozpočtu města r. 2021.


Usnesení č. 176
Zastupitelstvo města

schvaluje
Metodický pokyn k Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem.


Usnesení č. 177
Zastupitelstvo města

bere na vědomí
10. rozpočtové opatření r. 2020 schválené Radou města dne 03.11.2020.


Usnesení č. 178
Zastupitelstvo města

bere na vědomí
11. rozpočtové opatření r. 2020 schválené Radou města dne 01.12.2020.


Usnesení č. 179
Zastupitelstvo města

schvaluje
sloučení bodů 16 a 23 s tím, že bude hlasováno o každém jednotlivém bodu zvlášť.


Usnesení č. 180
Zastupitelstvo města

schvaluje
ukončení diskuse k bodu č. 16 Návrh rozpočtu na rok 2021.


Usnesení č. 181
Zastupitelstvo města

schvaluje
rozpočet Města Lysá nad Labem na rok 2021 jako schodkový, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. Celkové příjmy jsou 298 796 tis. Kč, celkové výdaje činí 634 796 tis. Kč, schodek je kryt zdroji z minulých let a bankovním úvěrem. Zdroje z minulého roku jsou zapojeny ve výši 112 000 tis. Kč a čerpání úvěru ve výši 224 000 tis. Kč.
Rozpočet se závazně schvaluje na úrovni seskupení položek oddílu a paragrafu, překročení jednotlivých položek není považováno za porušení rozpočtové kázně.


Usnesení č. 182
Zastupitelstvo města

schvaluje
čerpání úvěru na následující investiční akce:
1) Rekonstrukce a vystrojení vodojemu
2) Č.p. 149 Mírová (MŠ Dráček rozšíření kapacity)
3) Sportovní hala
4) Jedličkův dům čp. 13 realizace
5) Rekonstrukce radnice


Usnesení č. 183
Zastupitelstvo města

schvaluje
návrh střednědobého výhledu na roky 2022 - 2026 dle předloženého návrhu.


Usnesení č. 184
Zastupitelstvo města

schvaluje
prodloužení termínu splnění podmínek dotace z Programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v MPZ Lysá nad Labem, do 30.06.2021.


Usnesení č. 185
Zastupitelstvo města

I. schvaluje
Římskokatolické farnosti Lysá nad Labem částku ve výši 300 000 Kč z rezervy Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2020 poskytnuté Ministerstvem kultury prostřednictvím města Lysá nad Labem,

II. schvaluje
schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy.


Usnesení č. 186
Zastupitelstvo města

schvaluje
ukončení diskuse k bodu č. 20 Návrh na zastavení projednávání změny č. 2 územního plánu Lysá nad Labem.


Usnesení č. 187
Zastupitelstvo města

I. schvaluje
zastavení projednávání změny č. 2 územního plánu Lysá nad Labem,

II. ukládá
RM zajistit zveřejnění všech dokumentů zpracovaných v souvislosti s procesem projednání změny č. 2 územního plánu, vč. procesu SEA, a to v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb.


Usnesení č. 188
Zastupitelstvo města

nesouhlasí
s pořízením změny č. 5 regulačního plánu Lysá nad Labem - Vysoká Mez.


Usnesení č. 189
Zastupitelstvo města

schvaluje
realizaci akce "Rekonstrukce a zkapacitnění vodojemu Lysá nad Labem" zařazenou do Seznamu akcí Programu MZe 129 300. Zastupitelstvo města deklaruje, že přijme podporu správce programu v souladu s podanou žádostí o zařazení akce "Rekonstrukce a zkapacitnění vodojemu Lysá nad Labem" do Seznamu akcí Programu MZe 129 300.


Usnesení č. 190
Zastupitelstvo města

jmenuje
do funkce člena Kontrolního výboru paní Renatu Pelcovou s účinností od 01.01.2021.


Usnesení č. 191
Zastupitelstvo města

bere na vědomí
návrh pana Elicera, předsedy místní organizace TOP 09, na členy komisí a výborů.


Usnesení č. 192
Zastupitelstvo města

bere na vědomí
1) termíny jednání RM v I. pololetí r. 2021, a to takto: 05.01., 19.01., 02.02., 16.02., 02.03., 16.03., 30.03.,13.04.,27.04.,11.05., 25.05., 08.06., 22.06.2021
2) termíny jednání ZM v I. pololetí r. 2021, a to takto: 17.02., 28.04. a 23.06.2021.


Usnesení č. 193
Zastupitelstvo města

schvaluje
vyplacení mimořádné odměny svým neuvolněným členům za výkon funkce přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství v následujících částkách:
Mgr. Jiří Havelka 7 200 Kč
Romana Fischerová 1 500 Kč
Josef Kolman 1 200 Kč


Usnesení č. 194
Zastupitelstvo města

bere na vědomí
Zápis č. 7/2020 z jednání Finančního výboru.


Usnesení č. 195
Zastupitelstvo města

odkládá
projednání zápisu č. 3 z Kontrolního výboru konaného dne 03.12.2020.


Usnesení č. 196
Zastupitelstvo města

bere na vědomí
zápis z jednání výboru pro správu majetku města ze dne 2.12.2020


Usnesení č. 197
Zastupitelstvo města

bere na vědomí
zápis č. 8/2020 z jednání Finančního výboru.

Vytvořeno 22.12.2020 7:45:52 - aktualizováno 11.1.2021 16:29:35 | přečteno 63x | ernest
load