07. Usnesení ZM 21.10.2020

Usnesení ZM 21.10.2020

Usnesení č. 138
Zastupitelstvo města

volí
ověřovatele zápisu pí Fischerovou R. a Mgr. Vošickou Š.

Usnesení č. 139
Zastupitelstvo města

volí
návrhovou komisi ve složení Mgr. Havelka J., Mgr. Fajmon H. a Mgr. Tužinská Synková M.

Usnesení č. 140
Zastupitelstvo města

schvaluje
program jednání dne 21.10.2020 vč. navržených úprav, a to: zařazení bodu č. 19 Návrh na uspořádání výstavy obrazů Františka Januly v Lysé nad Labem, bodu č. 20 Zápis z Finančního výboru, bodu č. 21 Rozdělení příspěvků z Městského dotačního programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov v MPZ Lysá nad Labem a vyřazení bodu č. 3 Prodej části obecního pozemku p.č. 2428/1 připloceného k domu čp. 1681 ul. Za Zámkem, Lysá nad Labem.

Usnesení č. 141
Zastupitelstvo města

I. schvaluje
koncept DUR ulice Jedličkova s podmínkami,

II. ukládá
RM
a) jednat s KSUS o možnosti změny projektu ve smyslu možnosti okružní křižovatky pod nadjezdem a dále užití kostek v parkovacích místech,
b) projednat koncept DUR s připomínkami zastupitelů v dopravní komisi,

III. pověřuje
RM v konání dalších kroků vedoucích k realizaci stavby.

Usnesení č. 142
Zastupitelstvo města

I. bere na vědomí
prezentaci studie revitalizace nového Sídliště,

II. ukládá
RM zorganizovat schůzi s občany nového Sídliště.

Usnesení č. 143
Zastupitelstvo města

I. schvaluje
uzavření souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva na pozemek p.č. 3518/9, o výměře 112 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Lysá nad Labem ve prospěch České republiky - Státní pozemkový úřad,

II. pověřuje
starostu města podpisem souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva dle bodu I.

Usnesení č. 144
Zastupitelstvo města

I. schvaluje
zapsání pozemku pod komunikací v ulici Okružní na novém sídlišti do katastru nemovitostí,

II. ukládá
RM zajistit oddělovací plány a podat návrh na katastrální úřad.

Usnesení č. 145
Zastupitelstvo města

schvaluje
dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2020-0183/ŠSK spolku DANCE EMOTION Lysá nad Labem.

Usnesení č. 146
Zastupitelstvo města

I. bere na vědomí
žádost Zastupitelstva obce Starý Vestec o poskytnutí příspěvku na nákup použitého cisternového požárního vozidla,

II. souhlasí
s poskytnutím mimořádného finančního daru obci Starý Vestec na nákup použitého cisternového požárního vozidla DENNIS Rapier, a to ve výši 100 000 Kč.

Usnesení č. 147
Zastupitelstvo města

bere na vědomí
8. rozpočtové opatření schválené Radou města dne 06.10.2020.

Usnesení č. 148
Zastupitelstvo města

bere na vědomí
výsledek hlasování v místním referendu konaném ve dnech 2. a 3. října 2020 o otázce „Souhlasíte s tím, aby byty v Milovicích ve vlastnictví města Lysá nad Labem zůstaly i nadále majetkem města a nebyly prodány?“ s tím, že pro odpověď ANO hlasovala nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, a zároveň 33,78 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob (tedy více než 25 %).

Usnesení č. 149
Zastupitelstvo města

pověřuje
zástupce opozice z řad členů zastupitelstva účastí na kontrolních dnech již započatých investičních akcí a budoucích schválených akcí ZM.

Usnesení č. 150
Zastupitelstvo města

I. schvaluje
přijetí úvěru pro město Lysá nad Labem od České Spořitelny, a.s. ve výši 300 000 000 Kč s pevnou úrokovou sazbou 1,18 % ročně, dobou splatnosti 15 let (splátka 19 672 132 Kč ročně) a dobou čerpání 2020 – 2023,

II. schvaluje
čerpání úvěru na následující investiční akce:
rekonstrukce komunikace Mírová
rekonstrukce komunikace ČSA
výstavba komunikace Tesco do průmyslové zóny
s tím, že každá další investice čerpaná z úvěru, bude nejprve schválena v zastupitelstvu města.

Usnesení č. 151
Zastupitelstvo města

schvaluje
předřazení bodu č. 14 Návrh na prodloužení dotačního programu na podporu OSVČ a podnikatelů a bodu č. 21 Rozdělení příspěvků z Městského dotačního programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov v MPZ Lysá nad Labem.

Usnesení č. 152
Zastupitelstvo města

I. schvaluje
vyhlášení II. kola dotačního programu na podporu OSVČ a podnikatelů do 30.11.2020 dle Statutu fondu na podporu podnikatelů,

II. ukládá
RM zajistit alokaci dotací pro OSVČ a podnikatele.

Usnesení č. 153
Zastupitelstvo města

I. schvaluje
a) poskytnutí dotace paní XXX na rodinný dům v XXX ulici č. p. X z Městského dotačního programu pro budovy v MPZ ve výši 21 000 Kč,
b) poskytnutí dotace Rozmarnému cateringu s.r.o. na rodinný dům v Sojovické ulici č. p. 525 z Městského dotačního programu pro budovy v MPZ ve výši 200 000 Kč,
c) poskytnutí dotace panu XXX na rodinný dům na XXX č. p. X z Městského dotačního programu pro budovy v MPZ ve výši 104 000 Kč,
d) poskytnutí dotace paní XXX na rodinný dům v XXX ulici č. p. X z Městského dotačního programu pro budovy v MPZ ve výši 200 000 Kč,
e) poskytnutí dotace paní XXX na rodinný dům v XXX ulici č. p. X z Městského dotačního programu pro budovy v MPZ ve výši 75 000 Kč.

Usnesení č. 154
Zastupitelstvo města

schvaluje
prodloužení jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem do 24 hodin.

Usnesení č. 155
Zastupitelstvo města

schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020, kterou se vydává Požární řád města Lysá nad Labem.

Usnesení č. 156
Zastupitelstvo města

bere na vědomí
zápis č. 2 z Kontrolního výboru ze dne 08.10.2020.

Usnesení č. 157
Zastupitelstvo města

bere na vědomí
zápis ze zasedání Osadního výboru obce Byšičky, které se konalo dne 21.08.2020.

Usnesení č. 158
Zastupitelstvo města

doporučuje
RM vytvořit Komisi pro správu a rozvoj bytového fondu města Lysá nad Labem.


Usnesení č. 159
Zastupitelstvo města

I. schvaluje
uspořádání výstavy obrazů malíře Františka Januly v roce 2022 při příležitosti jeho 90. narozenin,

II. ukládá RM
zajistit kompletně celou akci.

Usnesení č. 160
Zastupitelstvo města

bere na vědomí
Zápis č. 6/2020 z jednání Finančního výboru.

Vytvořeno 26.10.2020 9:33:37 | přečteno 82x | ernest
load