06. Usnesení ZM 09.09.2020

Usnesení ZM ze dne 09.09.2020

Usnesení č. 102

Zastupitelstvo města

v o l í

ověřovatele zápisu ze dne 09.09.2020 Mgr. Havelku J. a Ing. Marka J.

Usnesení č. 103

Zastupitelstvo města

volí

návrhovou komisi ve složení p. Kolmana J., Mgr. Vošickou Š. a Mgr. Fajmona H.

Usnesení č. 104

Zastupitelstvo města

schvaluje

a) rozšíření programu o body:

28. Zápis z Finančního výboru

29. Zápis z Výboru pro správu majetku města

30. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Římskokatolické farnosti

31. Úprava Statutu investičního fondu Lysá nad Labem

b) stažení bodu:

č. 5 Žádost o schválení vyvěšení záměru na prodej části pozemku p.č. 3451/66

Usnesení č. 105

Zastupitelstvo města

schvaluje

předřazení bodu č. 24 Opětovná žádost o vyjádření Zastupitelstva města k Petici za Jedličkovu ulici bezpečnější a klidnější.

Usnesení č. 106

Zastupitelstvo města

schvaluje

upravený program jednání ZM dne 09.09.2020.

Usnesení č. 107

Zastupitelstvo města

I. bere na vědomí

opětovnou žádost p. XXX o projednání Petice za Jedličkovu ulici bezpečnější a klidnější,

II. ukládá

RM prezentovat na Zastupitelstvu města návrh projektové dokumentace pro územní řízení k rekonstrukci ulice Jedličkova. Termín: v nejbližší možné době.

Usnesení č. 108

Zastupitelstvo města

neschvaluje

zveřejnění záměru na prodej pozemku p. č. 772/1 v k. ú. Lysá nad Labem dle zaslané žádosti ze dne 02.08.2020 pod č. j. SM/56265/2020.

Usnesení č. 109

Zastupitelstvo města

neschvaluje

zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 1110/22 v k. ú. Lysá nad Labem dle zaslané žádosti ze dne 16.07.2020 pod č.j. SM/51728/2020.

Usnesení č. 110

Zastupitelstvo města

neschvaluje

zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 2165/29 v k. ú. Lysá nad Labem dle zaslané žádosti ze dne 27.07.2020 pod č. j. SM/54480/2020.

Usnesení č. 111

Zastupitelstvo města

schvaluje

zveřejnění záměru na prodej obecního pozemku p. č. 3553/5 o výměře 25 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace a části obecního pozemku p. č. 3481/1 nově označeného jako pozemek p. č. 3481/9 o výměře 7 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, dle GP č. 3534-267/2019 ze dne 20.11.2019, v k. ú. Lysá nad Labem, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, za cenu 1500 Kč/m2, vlastníku pozemku p. č. 650/1 v k. ú. Lysá nad Labem s tím, že kupující hradí náklady na pořízení geometrického plánu na předmět prodeje, náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

Usnesení č. 112

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 322/14, výměra dle vypracovaného GP, druh pozemku ostatní plocha, v k. ú. Litol, ulice Dolejší, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení) v platném znění, za kupní cenu 1500 Kč/m2 do vlastnictví XXX XXX bytem Lysá nad Labem za podmínky, že bude uhrazen závazek vůči městu dle nájemní smlouvy č. SMI/12/428/N/Šm ze dne 22.11.2012 a bude vypracovávat geometrický plán na dělení pozemku na náklady nabyvatele. Nabyvatel hradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí,

II. neschvaluje

zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 322/1 v k. ú. Litol, ulice Dobrovského sady dle zaslané žádosti ze dne 10.06.2020 pod č. j. SM/40023/2020.

Usnesení č. 113

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

prodej obecního pozemku p. č. KN 680/2, k. ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 223 m², který vznikl oddělením z pozemku p. č. PK 694/6, dle geometrického plánu č. 3280 118/2017, pozemku p. č. KN 694/26, k. ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 9 m², který vznikl oddělením z pozemku p. č. KN 694/7, dle geometrického plánu č. 3522-200/2019, pozemku p. č. KN 3518/11, k. ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 168 m², který vznikl oddělením z pozemku p. č. KN 3518/2, dle geometrického plánu č. 3522-200/2019, pozemku p. č. KN 3520/4, k. ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 44 m², který vznikl oddělením z pozemku p. č. KN 3520/3, dle geometrického plánu č. 3274-118/2017, pozemku p. č. KN 3523/3, k. ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 3 m², který vznikl oddělením z pozemku p. č. KN 3523/2, dle geometrického plánu č. 3276-118/2017, Správě železnic, státní organizace se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234, za kupní cenu ve výši 292 886,11 Kč bez DPH, s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující,

II. ukládá

OSM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín do 30.11.2020,

III. pověřuje

starostu města podpisem této kupní smlouvy.

Usnesení č. 114

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu (ve kterém budou upraveny tyto body:

čl. III  doplnit v termínu do 10 dnů od podpisu notářské úschovy,

čl. VII bod 5 doplnit do  3 měsíců,

čl. VI doplnit  zavazuje se prodávající poskytnout kupujícímu za tuto stavbu - včetně případného příslušenství, náhradu za cenu materiálu, a to na základě její hodnoty určené znaleckým posudkem vypracovaným soudním znalcem zvoleným kupujícím,

čl. IV doplnit o prohlášení prodávajícího, že probíhá změna územního plánu, která neovlivní záměr kupujícího) na prodej obecních pozemků parcelní číslo 511/57 o výměře 9 m2, druh pozemku ostatní plocha, parcelní číslo 511/60 o výměře 11 086 m2, druh pozemku orná půda, a parcelní číslo 511/5 o výměře 6 285 m2, druh orná půda, všechny tři pozemky v k.ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby prodejny s převládajícím sortimentem potraviny společnosti Kaufland Česká republika v.o.s, IČ: 251 10 161, za cenu 1000 Kč/m2, s tím že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující,

II. pověřuje

starostu města podpisem této smlouvy o smlouvě budoucí kupní.

Usnesení č. 115

Zastupitelstvo města

schvaluje

a) zveřejnění záměru na prodej obecních pozemků p. p. č. 31/1, o výměře 2502 m2, druh pozemku trvalý travní porost, p. p. č. 31/2, o výměře 562 m2, druh pozemku trvalý travní porost a p. p. č. 30/1, o výměře 798 m2, druh pozemku trvalý travní porost, p. p. č. 33/15 o výměře 70 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, p. p. č. 33/14 o výměře 50 m2, druh pozemku orná půda, p. p. č. 18/19 o výměře 390 m2, druh pozemku orná půda a p. p. č. 18/20 o výměře 287 m2, druh pozemku orná půda, všechny v k. ú. Litol (celková výměra 4 659 m2), dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, za kupní cenu 1 Kč do vlastnictví společnosti Pěstitel Stratov, majetková, a.s., IČ: 24176974 se sídlem Na Brůdku 459, Litol, 28922 Lysá nad Labem, za podmínky, že společnost Pěstitel Stratov, majetková, a.s., IČ: 24176974 odprodá městu rovněž za 1 Kč pozemky p. č. PK 3346 o výměře 5 161 m2, p. č. PK 3356/1 o výměře 1 978 m2 a p. č. PK 3356/2 o výměře 2 176 m2, všechny v k. ú. Lysá nad Labem (celková výměra 9315 m2). Nabyvatel hradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí,

b) výkup pozemků p. č. PK 3346 o výměře 5 161 m2 , p. č. PK 3356/1 o výměře 1 978 m2 a p.č. PK 3356/2 o výměře 2 176 m2, všechny v k. ú. Lysá nad Labem (celková výměra 9315 m2), za kupní cenu 1 Kč od společnosti Pěstitel Stratov, majetková, a.s., IČ: 24176974. Nabyvatel hradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 116

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

zveřejnění záměru na bezúplatný převod části obecních pozemků vzniklých na základě GP č. 3525a-153/2019, pozemek p. č. 621/2 nově označený jako p. p. č. 621/109 k. ú. Lysá n. L. výměra 40 m2 druh pozemku ostatní plocha - silnice, pozemek p. č. 610/9 nově označený jako p. p. č. 610/9 díl c k. ú. Lysá n. L. výměra 97 m2 druh pozemku ostatní plocha - silnice, pozemek p. č. 621/56 nově označený jako p. p. č. 621/56 díl b k. ú. Lysá n. L. výměra 28 m2 druh pozemku ostatní plocha - silnice, pozemek p. č. 610/5 nově označený jako p. p. č. 610/5 díl a k. ú. Lysá n. L. výměra 21 m2 druh pozemku ostatní plocha - silnice, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, do vlastnictví Středočeského kraje s tím, že nabyvatel hradí náklady na pořízení geometrického plánu na předmět převodu a náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí,

II. schvaluje

bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví Města Lysá nad Labem, a to nově vzniklého pozemku dle GP č. 3525a-153/2019 parc. č. 3474/12 k. ú. Lysá n. L. výměra 296 m2 druh pozemku ostatní plocha - ost. komunikace, nově vzniklých pozemků dle GP č. 3554-186/2019 parc. č. 3474/14 k.ú. Lysá n.L. výměra 27 m2 druh pozemku ostatní plocha - ost. komunikace a parc.č. 3474/16 k.ú. Lysá n. L. výměra 40 m2 druh pozemku ostatní plocha - ost. komunikace, nově vzniklého pozemku dle GP č. 892-186/2019 parc. č. 318/2 k. ú. Litol výměra 94 m2 druh pozemku ostatní plocha - ost. komunikace a nově vzniklých pozemků dle GP č. 3563-186/2019 parc. č. 3540/5 k.ú. Lysá n. L. výměra 13 m2 druh pozemku ostatní plocha - ost. komunikace, parc. č. 3540/6 k.ú. Lysá n. L. výměra 68 m2 druh pozemku ostatní plocha - ost. komunikace a parc. č. 3540/7 k.ú. Lysá n. L. výměra 190 m2 druh pozemku ostatní plocha - ost. komunikace s tím, že převodce hradí náklady na pořízení geometrického plánu na předmět převodu. Nabyvatel hradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 117

Zastupitelstvo města

I. bere na vědomí

a) skutečnost, že Zastupitelstvo Středočeského kraje hlasováním č. 99 ze dne 03.08.2020 schválilo revokaci usnesení o úplatném nabytí pozemků v Lysé nad Labem pro účel výstavby areálu Světa záchranářů,

b) písemnost ze dne 12.06.2020 pod č.j. SM/40550/2020 od Českého svazu ochránců přírody s návrhem odkupu výše uvedených pozemků za cenu 1,5 mil. Kč,

II. revokuje

své usnesení ZM č. 118 ze dne 31.07.2019,

III. neschvaluje

zveřejnění záměru na prodej obecních pozemků dle písemnosti č. j. SM/40550/2020 od Českého svazu ochránců přírody ze dne 12.06.2020.

Usnesení č. 118

Zastupitelstvo města

schvaluje

rozdělení pozemků ve vlastnictví města v trase silničního obchvatu dle schváleného územního rozhodnutí a záborového elaborátu a jejich následné zapsání do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 119

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

Návrh plánovací smlouvy - připojení parc. č. st. 158/1, na vodovod a kanalizaci města, v ul. Poděbradova,

II. pověřuje

starostu k podpisu plánovací smlouvy - připojení parc. č. st. 158/1, na vodovod a kanalizaci města, v ul. Poděbradova.

Usnesení č. 120

Zastupitelstvo města

schvaluje

7. rozpočtové opatření dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 121

Zastupitelstvo města

bere na vědomí

přehled akceptací nabídky a žádosti o odkoupení bytových jednotek domů Sportovní 600 – 602 a Slepá 550 a 551 v Milovicích do osobního vlastnictví.

Usnesení č. 122

Zastupitelstvo města

I. bere na vědomí

vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství za rok 2019,

II. schvaluje

vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství za rok 2019,

III. ukládá

RM připravit návrh opatření v oblasti odpadového hospodářství. Termín: do ZM 12/2020.

Usnesení č. 123

Zastupitelstvo města

schvaluje

ukončení diskuse k bodu č. 17 Návrh Statutu k Programu na investiční dotace pro organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem.

Usnesení č. 124

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

Statut k Programu na investiční dotace pro organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem včetně formuláře žádosti a vyúčtování k poskytnuté dotaci,

II. schvaluje

vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 125

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

Statuty Programů na činnost sportovních a společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem a Statuty Programů na podporu kultury a sportu a volného času vč. formulářů žádostí, závěrečné zprávy a vyúčtování dle návrhu odboru s tím, že pro rok 2021 se vyjme (toto se týká pouze činnosti společenských organizací) povinnost min. výše členských příspěvků a min. členský příspěvek je stanoven na 200 Kč,

II. schvaluje

vzory veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 126

Zastupitelstvo města

schvaluje

předložený návrh odboru na rozdělení dotací z Programu na podporu volnočasových aktivit ve školských zařízeních města Lysá nad Labem včetně
veřejnoprávních smluv s příspěvkovými organizacemi.

Usnesení č. 127

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

rozdělení dotací z Programu na podporu kultury II. kolo,

II. ukládá

odboru ŠSVZaK připravit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace,

III. pověřuje

starostu podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 128

Zastupitelstvo města

schvaluje

dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2020-0169/ŠSK pro Rodinné centrum Parníček, z.s.

Usnesení č. 129

Zastupitelstvo města

schvaluje

dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace Divadelnímu spolku Náplavka.

Usnesení č. 130

Zastupitelstvo města

vydává

OZV č. 1/2020, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška Města Lysá nad Labem č. 4/2006, o závazných částech regulačního plánu Lysá nad Labem – Vysoká Mez.

Usnesení č. 131

Zastupitelstvo města

I. stanovuje

výši odměny pro místní komisi takto:

člen ve výši 2 086 Kč, předseda ve výši 2 500 Kč,

II. ukládá

1. starostovi města

a) zabezpečit přípravu a provedení místního referenda v souladu se zákonem č. 22/2004 Sb. o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

b) oznámit vyhlášení místního referenda, výsledek hlasování a provedení rozhodnutí přijatého v místním referendu Ministerstvu vnitra,

c) zveřejnit výši odměny pro členy místní komise na úřední desce nejpozději 25 dnů před prvním dnem konání místního referenda.

2. vedoucí finančního odboru, ve spolupráci s vedoucí odboru vnitřních věcí, navrhnout v rámci rozpočtového opatření rozpočtu roku 2020 zařazení paragrafu 6173 pro potřebné finanční prostředky na zabezpečení konání místního referenda,

III. schvaluje

příplatek ve výši 400 Kč pro každého člena okrskové volební komise za výkon funkce při souběhu voleb do zastupitelstva Středočeského kraje a místního referenda.

Usnesení č. 132

Zastupitelstvo města

bere na vědomí

Informativní zprávu o připravenosti města Lysá nad Labem a ORP Lysá nad Labem na epidemiologická opatření v případě výskytu další vlny epidemie coronaviru.

Usnesení č. 133

Zastupitelstvo města

I. ukládá

tajemnici MěÚ, aby předložila na příštím jednání ZM zprávu o řešení dosud nesplněných usnesení ZM k úkolům za rok 2019 a 1. pololetí 2020 (Zprávy KV) a navrhla např. revokaci některých usnesení, které jsou sice i dlouhodobě rozpracovány, ale je třeba posunout např. jejich schválený termín plnění, zdůvodnit neplnění některých úkolů, příp. přeformulovat obsah úkolu vč. zpracování nového harmonogramu,

II. odvolává

z funkce člena KV pana Ing. Michala Melichara na základě jeho žádosti, volební subjekt Naše Lysá jiného člena nenavrhuje,

III. vyzývá

ostatní volební subjekty k navržení jiného člena do KV tak, aby počet členů odpovídal Jednacímu řádu výborů, č. II, bodu 3.

Usnesení č. 134

Zastupitelstvo města

bere na vědomí

zápis z Finančního výboru ze dne 02.09.2020.

Usnesení č. 135

Zastupitelstvo města

I. bere na vědomí

zápis z Výboru pro správu majetku města,

II. ukládá

RM zajistit zápis existující okružní komunikace v ul. Luční do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 136

Zastupitelstvo města

schvaluje

poskytnutí příspěvku z rozpočtu města ve výši 67 000 Kč Římskokatolické farnosti Lysá nad Labem, který je podmínkou k získání účelové dotace z Rezervy Programu regenerace, na II. etapu rekonstrukce bývalé kočárovny.

Usnesení č. 137

Zastupitelstvo města

schvaluje

změnu Statutu Investičního fondu města Lysá nad Labem dle předloženého návrhu.

Vytvořeno 11.9.2020 8:22:11 | přečteno 38x | ernest
load