05. Usnesení ZM 28.07.2020

Usnesení č. 88
Zastupitelstvo města

v o l í
ověřovatele zápisu ze dne 28.07.2020 p. Kodeše M. a Mgr. Havelku J.


Usnesení č. 89
Zastupitelstvo města

volí
návrhovou komisi ve složení Ing. Gregor P., Mgr. Tužinská Synková M. a pí Fischerová R.


Usnesení č. 90
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
program jednání ZM dne 28.07.2020 vč. rozšíření o bod č. 8 Zápis č. 3 z Finančního výboru a o bod č. 9 Zápis z Finančního výboru č. 4.


Usnesení č. 91
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
hlasování o každém výroku usnesení zvlášť k bodu s názvem: Přijetí daru od Povodí Labe - pozemky parcelní č. 3479/1, č. 3479/2, č. 3479/3, č. 3481/2, č. 3481/7 a č. 3482/2 v k.ú. Lysá nad Labem pod komunikacemi.


Usnesení č. 92
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
přijetí daru od Povodí Labe st. p. IČ: 70890005, a to pozemkové parcely č. 3479/1, č. 3479/2, č. 3479/3, č. 3481/2, č. 3481/7 a č. 3482/2 v katastrálním území Lysá nad Labem, obec Lysá nad Labem, všechny v druhu ostatní plocha, ostatní komunikace, a se všemi jejich součástmi a příslušenstvím. Na těchto pozemcích se nacházejí místní komunikace ve vlastnictví obdarovaného. Návrh na vklad do KN hradí obdarovaný,

II. u k l á d á
Odboru SM vypracovat znění darovací smlouvy dle bodu I.,

III. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem této darovací smlouvy.


Usnesení č. 93
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
podání žádosti o dotaci NSA (Národní sportovní agentura ČR),

II. u k l á d á
Radě města
1. zajistit podání žádosti jakmile bude vypsaný termín
2. zajistit doložení dokladu o financování sportovní haly (např. úvěr, prostředky města).


Usnesení č. 94
Zastupitelstvo města

s o u h l a s í
s prodloužením termínu aktualizace dotačních programů města Lysá nad Labem do 21.10.2020.


Usnesení č. 95
Zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
5. rozpočtové opatření schválené Radou města dne 30.06.2020.


Usnesení č. 96
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
6. rozpočtové opatření roku 2020 dle předloženého návrhu, vč. přesunu 2 200 000 Kč z položky Mírová na položku Parkoviště P + R,

II. s c h v a l u j e
zařazení financování pro akci Mírová a akci ČSA v následujících letech do rozpočtu města pro rok 2021-2022,

III. u k l á d á
Radě města započít s přípravou rozpočtu města na rok 2021.


Usnesení č. 97
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
Podnět k územní studii Nová Litol.


Usnesení č. 98
Zastupitelstvo města

I. t r v á  

na svém usnesení č. 189 ze dne 10.12.2019.

II. n e v y h l a š u j e

místní referendum o navržené otázce přípravného výboru ve znění: „Souhlasíte s tím, aby byty v Milovicích ve vlastnictví Města Lysá nad Labem zůstaly i nadále majetkem města a nebyly prodány?“ pro rozpor navržené otázky s § 8 odst. 3 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu, ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení č. 99
Zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í

zápis z Finančního výboru č. 3 konaného dne 10.06.2020.

Usnesení č. 100
Zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
zápis z Finančního výboru č. 4 konaného dne 22.07.2020.

II. s c h v a l u j e
prodloužení termínu pro podávání žádostí z dotačního programu na podporu podnikatelské činnosti do 31.08.2020 nebo do vyčerpání alokace ve výši 1 mil. Kč.


Usnesení č. 101
Zastupitelstvo města

v y z ý v á
občany, kteří podali podněty k registraci mokřadu s pomístním názvem Žabák, aby ze svého návrhu zcela vyjmuli pozemky p.č. 3271/1, 3272/2 a 3610 vše v k. ú. Lysá nad Labem, z důvodu, že na těchto pozemcích je vedena trasa budoucího severojižního obchvatu města Lysá nad Labem.

Vytvořeno 3.8.2020 6:00:38 | přečteno 46x | ernest
load