03. Usnesení ZM 17.06.2020

Usnesení ZM dne 17.06.2020

Usnesení č. 55

Zastupitelstvo města

volí

ověřovatele zápisu ze dne 17.06.2020 Mgr. Marka K. a Ing. Pípala M.

Usnesení č. 56

Zastupitelstvo města

volí

návrhovou komisi ve složení Mgr. Vošická Š., Mgr. Havelka J. a pí Fischerová R.

Usnesení č. 57

Zastupitelstvo města

schvaluje

sloučení bodu č. 6 4. rozpočtové opatření roku 2020, bodu č. 19 Návrh na úspory v rozpočtu města Lysá nad Labem z důvodu poklesu daní díky COVID-19 a bodu č. 25 Zápis č. 2/2020 z jednání Finančního výboru.

Usnesení č. 58

Zastupitelstvo města

schvaluje

stažení bodu č. 24 Dotační program města Lysá nad Labem na podporu drobného a malého podnikání, na podporu činností neziskových organizací a k udržení nabídky sektoru služeb ohroženého šířením viru Covid-19 v roce 2020.

Usnesení č. 59

Zastupitelstvo města

schvaluje

předřazení bodu č. 30 Návrh na podání žádosti o dotaci na MMR ČR na výstavbu sportovní haly jako bod č. 5 a bodu č. 31 Návrh na poskytnutí daru obci Šumvald na odstranění následků povodní 2020 jako bod č. 6.

Usnesení č. 60

Zastupitelstvo města

schvaluje

upravený program jednání dne 17.06.2020, a to takto:

01. Informace o krizovém řízení města Lysá nad Labem v souvislosti s COVID-19 a o přijatých opatřeních

02. Výkup pozemku p.č. 183/17 v k.ú. Litol, sousedící pozemek s ČOV

03. Žádost o odkup části obecního pozemku p.č. 2131/1 k.ú. Lysá n.L., Kačín

04. Prodej souboru obecních pozemků jako celku v lokalitě Na Mlíčníku

05. Návrh na podání žádosti o dotaci na MMR ČR na výstavbu sportovní haly

06. Návrh na poskytnutí daru obci Šumvald na odstranění následků povodní 2020

07. 3. rozpočtové opatření roku 2020 (na vědomí)

08. 4. rozpočtové opatření roku 2020

09. Návrh na úspory v rozpočtu města Lysá nad Labem z důvodu poklesu daní díky COVID-19

10. Zápis č. 2/2020 z jednání Finančního výboru

11. Závěrečný účet Města Lysá nad Labem za rok 2019 a schválení účetní závěrky za rok 2019, přezkoumání hospodaření města za rok 2019

12. rozdělení dotace REGENERACE 2020

13. Návrh na rozdělení dotací z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem

14. Návrh na posouzení významu území a odvolání souhlasu s prodejem pozemků města

15. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace Divadelnímu spolku Náplavka

16. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace spolku DANCE EMOTION Lysá nad Labem

17. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace spolku OS HIPPODROM z.s.

18. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace spolku Veslařský klub Lysá nad Labem z.s.

19. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace spolku Klub českých turistů, odbor Lysá nad Labem

20. Žádost Domácího hospice Nablízku, z.ú. Lysá nad Labem o dotaci

21. Žádost FK Litol, z.s. o možnost čerpání částky z rozpočtu města pro rok 2020 formou dotace

22. Návrh změn Statutu Programu na podporu volnočasových aktivit ve školských zařízeních města Lysá nad Labem

23. Pravidla pro poskytování příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá nad Labem pro rok 2020

24. Výbory Zastupitelstva města Lysá nad Labem

25. Stanovení odměn předsedům a členům komisí Rady města

26. Vyjmutí místa ze Přílohy 1 OZV 3/2017, o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány hazardní hry

27. Zápis č. 1 z Osadního výboru Řehačka

28. Zápis č. 1 z Osadního výboru Byšičky

29. Zápis ze zasedání Osadního výboru Byšičky

30. Termíny jednání RM a ZM ve II. pololetí 2020

Usnesení č. 61

Zastupitelstvo města

bere na vědomí

předloženou zprávu o krizovém řízení města Lysá nad Labem v souvislosti s COVID-19 a o přijatých opatřeních.

Usnesení č. 62

Zastupitelstvo města

ukládá

místostarostovi jednat s vlastníkem pozemku p. č. 183/17 o výměře 323 m2, druh pozemku zahrada, k.ú. Litol, o ceně.

Usnesení č. 63

Zastupitelstvo města

neschvaluje

zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p.č. 2131/1 o výměře 318 m2, druh pozemku orná půda, v k.ú. Lysá nad Labem, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění.

Usnesení č. 64

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

Kaufland Česká republika v.o.s, IČ: 251 10 161 jako vítězného uchazeče ohledně prodeje souboru obecních pozemků (jako celku) parcelní číslo 511/57 o výměře 9 m2, druh pozemku ostatní plocha, parcelní číslo 511/60 o výměře 11 086 m2, druh pozemku orná půda, a parcelní číslo 511/5 o výměře 6 285 m2, druh orná půda, všechny tři pozemky v k. ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby prodejny s převládajícím sortimentem potraviny, za cenu 1000 Kč/m2.

II. ukládá

místostarostce města jednat společně s Odborem SM se společností Kaufland Česká republika v.o.s, IČ: 251 10 161 o znění textu smlouvy o smlouvě budoucí kupní na předmět prodeje. Termín do: 15.08.2020,

III. ukládá

RM předložit ZM návrh znění smlouvy o smlouvě budoucí kupní na předmět prodeje na jednání ZM dne 09.09.2020 ke schválení.

Usnesení č. 65

Zastupitelstvo města

schvaluje

podání žádosti o dotaci na MMR ČR do programu

117D8220 – Podpora obcí s 3001-10000 obyvateli/Podprogram DT 117D8220H – Podpora budování a obnovy míst aktivního odpočinku s tím, že žádost o dotaci v maximální výši 30 mil. Kč bude podána na vybudování sportovní haly Lysá nad Labem.

Usnesení č. 66

Zastupitelstvo města

ukládá

Radě města

  • zajistit podání žádosti ve stanoveném termínu nejpozději do 28.08.2020
  • vyhlásit zadávací řízení na zhotovitele stavby sportovní haly

Usnesení č. 67

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

poskytnutí daru ve výši 100 000 Kč obci Šumvald v Olomouckém kraji na odstranění následků povodně z roku 2020,

II. ukládá

starostovi města podepsat vzorovou darovací smlouvu s obcí Šumvald zveřejněnou na webu obce.

Usnesení č. 68

Zastupitelstvo města

bere na vědomí

3. rozpočtové opatření schválené Radou města dne 25.03.2020

Usnesení č. 69

Zastupitelstvo města

schvaluje

4. rozpočtové opatření roku 2020 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 70

Zastupitelstvo města

bere na vědomí

Zápis č. 2/2020 z jednání Finančního výboru.

Usnesení č. 71

Zastupitelstvo města

schvaluje

předřazení bodu č. 10 Návrh na posouzení významu území a odvolání souhlasu s prodejem pozemků města.

Usnesení č. 72

Zastupitelstvo města

schvaluje

prodloužení jednání ZM do 24 hodin.

Usnesení č. 72a

Zastupitelstvo města

schvaluje

ukončení diskuse k bodu č. 14 Návrh na posouzení významu území a odvolání souhlasu s prodejem pozemků města.

Usnesení č. 73

Zastupitelstvo města

I. žádá

Středočeský kraj o vyjádření ke koupi pozemků pro Svět záchranářů,

II. ukládá

RM zadat biologické posouzení celé lokality po ročních obdobích.

Usnesení č. 74

Zastupitelstvo města

I. bere na vědomí

Zprávu nezávislého auditora o provedení přezkoumání hospodaření města za rok 2019: „Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření města Lysá nad Labem jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě II. této zprávy.“

Při přezkoumávání hospodaření Města za rok 2019 nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky,

II. schvaluje

celoroční hospodaření a závěrečný účet Města Lysá nad Labem za rok 2019, a to bez výhrad,

III. schvaluje

účetní závěrku Města Lysá nad Labem za rok 2019.

Usnesení č. 75

Zastupitelstvo města

I. souhlasí

s rozdělením kvóty z programu REGENERACE MPZ 2020 na dvě stejné finanční částky, a to 200 000 Kč pro Infocentrum a 200 000 Kč pro Kočárovnu,

II. souhlasí

s poskytnutím příspěvku města Římskokatolické farnosti ve výši 40 000 Kč na Kočárovnu.

Usnesení č. 76

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

rozdělení dotací z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem,

II. bere na vědomí

vyřazení žádosti Fajn spolku z.s. z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let pro rok 2020 pro nesplnění podmínek programu (členská základna 0 dětí),

III. bere na vědomí

nesplnění termínu pro podání vyúčtování dotace za rok 2019 spolkem Ladoňka, z.s.

IV. ukládá

odboru ŠSVZaK připravit veřejnoprávní smlouvy.

V. pověřuje

starostu města podepsáním veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 77

Zastupitelstvo města

schvaluje

1. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace Divadelnímu spolku Náplavka.

2. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace spolku DANCE EMOTION Lysá nad Labem.

3. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace spolku OS HIPPODROM z.s.

4. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace spolku Veslařský klub Lysá nad Labem z.s.

5. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace spolku Klub českých turistů, odbor Lysá nad Labem.

Usnesení č. 78

Zastupitelstvo města

schvaluje

dotaci ve výši 100 000 Kč na činnost Domácího hospice Nablízku, z.ú. Lysá nad Labem včetně veřejnoprávní smlouvy.

Usnesení č. 79

Zastupitelstvo města

I. bere na vědomí

žádost FK Litol, z.s. o možnost čerpání částky z rozpočtu města pro rok 2020 formou dotace,

II. schvaluje

FK Litol, z.s. čerpání částky z rozpočtu města pro rok 2020 formou dotace ve výši 70 000 Kč,

III. schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu mezi městem Lysá nad Labem a FK Litol, z.s. na správu a údržbu fotbalového hřiště v Litoli ve výši 70 000 Kč.

Usnesení č. 80

Zastupitelstvo města

I. bere na vědomí

přehled předložených žádostí o dotaci včetně komentářů ředitelek školských zařízení,

II. schvaluje

změny ve Statutu Programu na podporu volnočasových aktivit ve školských zařízeních města Lysá nad Labem,

III. schvaluje

změny účelu využití finančních prostředků, které jsou v souladu se Statutem Programu na podporu volnočasových aktivit ve školských zařízeních města Lysá nad Labem z důvodu epidemie COVID-19 a nemožnosti realizovat některé plánované aktivity uvedené v žádostech o dotaci pro školní rok 2019/2020.

Usnesení č. 81

Zastupitelstvo města

schvaluje

navržená „Pravidla pro poskytování příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá nad Labem pro rok 2020“.


Usnesení č. 82

Zastupitelstvo města

I. odvolává

k 17.06.2020 dosavadní členy výborů:

a) Kontrolní výbor

b) Finanční výbor

c) Výbor pro dostavbu obchvatu a správu majetku města,

které byly zřízené usn. ZM č. 153 ze dne 31.10.2018,

II. jmenuje

a) předsedou Kontrolního výboru Petra Gregora a členy výboru: Petra Zoubka, Jana Grebíka, Františka Jaška, Jaromíra Šalka, Marii Novákovou a Michala Melichara,

b) předsedou Finančního výboru Martina Pípala a členy výboru: Davida Kváče, Ingrid Sadílkovou, Josefa Bonaventuru, Martina Nováka, Radku Bláhovou a Zuzanu Viktoriovou,

c) předsedou Výboru pro správu majetku města Hynka Fajmona a členy výboru: Karla Otavu jr., Jána Šturma, Marka Smejkala, Naďu Tlamichovou, Jindřicha Ertnera a Michala Řezníčka

s účinností od 18.06.2020.

III. stanovuje

odměnu pro předsedu výboru Zastupitelstva města na 3 000 Kč a pro člena výboru Zastupitelstva města na 1 500 Kč, odměna bude vyplácena 1x ročně formou poukazů s účinností od 18.06.2020.

Usnesení č. 83

Zastupitelstvo města

schvaluje

stanovení odměn pro předsedy/členy komise, kteří nejsou členy Zastupitelstva města na 3 000 Kč/předseda a 1 500 Kč/člen, odměna bude vyplácena 1 x ročně formou poukazů.

Usnesení č. 84

Zastupitelstvo města

bere na vědomí

zápis č. 1 z Osadního výboru Řehačka konaného dne 24.01.2020.

Usnesení č. 85

Zastupitelstvo města

bere na vědomí

zápis č. 1 z Osadního výboru Byšičky konaného dne 13.01.2020.

Usnesení č. 86

Zastupitelstvo města

bere na vědomí

zápis ze zasedání Osadního výboru Byšičky konaného dne 01.05.2020.

Usnesení č. 87

Zastupitelstvo města

bere na vědomí

a) termíny jednání rady města v II. pololetí roku 2020 takto: 14.07.,04.08., 25.08., 09.09., 22.09., 06.10., 21.10., 03.11.,18.11., 1.12., 16.12.2020,

b) termíny jednání ZM ve II. pololetí roku 2020 takto: 09.09., 21.10. a 16.12.2020


Vytvořeno 19.6.2020 8:30:16 - aktualizováno 21.9.2020 13:48:40 | přečteno 12x | ernest
load