02. Usnesení ZM 20.05.2020

Usnesení ZM dne 20.05.2020

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo města

volí

ověřovatele zápisu dne 20.05.2020 Mgr. Havelku J. a Mgr. Fajmona H.

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo města

volí

návrhovou komisi ve složení Ing. Gregor P., p. Burian J. a Mgr. Tužinská Synková M.

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo města

schvaluje

zařazení bodu č. 39 Zápis z Finančního výboru do programu ZM.

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo města

schvaluje

sloučení bodu č. 15 Návrh na schválení záměrů na prodej bytů v Milovicích a bodu č. 34 Zastavení privatizace 282 městských bytů a sloučení bodu č. 18 Návrh na schválení 4. rozpočtového opatření a bodu č. 33 Návrh na úspory v rozpočtu města Lysá nad Labem z důvodu poklesu daní díky COVID-19.

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo města

schvaluje

návrh na omezení výstupu u jednotlivých bodů na 2 x 5 min., u předkladatele na 2 x 10 min.

Usnesení č. 31

Zastupitelstvo města

schvaluje

upravený program jednání ZM dne 20.05.2020.

Usnesení č. 32

Zastupitelstvo města

I. bere na vědomí

zprávu provozovatele o kvalitě pitné vody včetně návrhu řešení,

II. ukládá

Radě města informovat ZM o postupu prací na posouzení vodovodní sítě včetně pasportu, měření tlaků, průtoků a směru proudění vody v potrubí. Termín: ZM v září 2020.

Usnesení č. 33

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

prodej části obecního pozemku p.č. 3481/1, nově označeno jako pozemek p.č. 3481/9 o výměře 7 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Lysá nad Labem, za cenu 1 500 Kč/m2, podílovým vlastníkům pozemku p.č. 650/1 v k.ú. Lysá nad Labem *xxxxxxxxxxxxxx* s tím, že kupující hradí náklady na pořízení geometrického plánu na předmět prodeje, náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující,

II. ukládá

Odboru SM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín do 31.07.2020,

III. pověřuje

starostu města podpisem této kupní smlouvy.

Usnesení č. 34

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

výkup části pozemku p. č. PK 3042/3, k.ú. Litol o výměře dle geometrického plánu, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků: *xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 2 000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy, tj. 2 000 Kč/ha/rok,

II. ukládá

Odboru SM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín do: 31.07.2020,

III. pověřuje

starostu města podpisem této kupní smlouvy.

Usnesení č. 35

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

výkup spoluvlastnických podílů z pozemků p. č. 2034/42, 1975/21 a 2241, všechny v k. ú. Lysá nad Labem od podílových vlastníků *xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx* za celkovou kupní cenu 3 417 Kč s tím, že kupující hradí náklady spojené se zápisem do katastru nemovitostí. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupujicí,

II. ukládá

Odboru SM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín do : 31.07.2020,

III. pověřuje

starostu města podpisem této kupní smlouvy.

Usnesení č. 36

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

výkup pozemku p. č. 14/30 o výměře 309 m2, druh pozemku ostatní plocha a p. č. 14/45 o výměře 220 m2, druh pozemku ostatní plocha, oba k. ú. Litol, pro potřeby záměru přístaviště v Lysé nad Labem, od *xxxxxxxxxxxxx*, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 2 000 Kč na návrh na vklad do KN,

II. ukládá

Odboru SM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín: do 31.07.2020,

III. pověřuje

starostu města podpisem této kupní smlouvy.

Usnesení č. 37

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

prodej pozemku p. č. st. 2163 o výměře 96 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, včetně stavby na pozemku p. č. st. 2163 bez čp/č.ev., jiná stavby , v k.ú. Lysá nad Labem, za celkovou kupní cenu 292 050 Kč, stanovenou dle znaleckého posudku č. 930-03/19 ze dne 2.2.2019, se splátkovým kalendářem na dobu 3 let, podílovým vlastníkům pozemku p.č. 443/1 k. ú. Lysá nad Labem *xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx* s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující,

II. ukládá

Odboru SM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín do: 31.7.2020,

III. pověřuje

starostu města podpisem této kupní smlouvy.

Usnesení č. 38

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

prodej pozemku parcelní číslo st. 888 o výměře 1 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří a část pozemku p.č. 89/103, nově označeno jako pozemek p.č. 89/129, výměru 8 m2 , druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha dle GP č. 890-42/2019, k. ú. Lysá nad Labem, za kupní cenu ve výši 1500 Kč/m2, vlastníkovi nemovitosti čp. 287 v k.ú. Litol *xxxxxxxxxxxxxxxxx* s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující,

II. ukládá

Odboru SM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín do: 31.07.2020,

III. pověřuje

starostu města podpisem této kupní smlouvy.

Usnesení č. 39

Zastupitelstvo města

schvaluje

zveřejnění záměru na prodej obecního pozemku p. č. KN 680/2, k.ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 223 m², který vznikl oddělením z pozemku p.č. PK 694/6, dle geometrického plánu č. 3280 118/2017, pozemku p.č. KN 694/26, k.ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 9 m², který vznikl oddělením z pozemku p.č. KN 694/7, dle geometrického plánu č. 3522-200/2019, pozemku p.č. KN 3518/11, k.ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 168 m², který vznikl oddělením z pozemku p.č. KN 3518/2, dle geometrického plánu č. 3522-200/2019, pozemku p.č. KN 3520/4, k.ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 44 m², který vznikl oddělením z pozemku p.č. KN 3520/3, dle geometrického plánu č. 3274-118/2017, pozemku p.č. KN 3523/3, k.ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 3 m², který vznikl oddělením z pozemku p.č. KN 3523/2, dle geometrického plánu č. 3276-118/2017, Správě železnic, státní organizace se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za kupní cenu ve výši 292 886,11Kč bez DPH, s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

Usnesení č. 40

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

zveřejnění záměru na prodej pozemků Na Mlíčníku p.č. 511/57 o výměře 9 m2, druh pozemku ostatní plocha, p.č. 511/60 o výměře 11 086 m2, druh pozemku orná půda , prodej pozemku 511/5 o výměře 6285m2 v k. ú orná půda - k. ú. Lysá nad Labem,

II. jmenuje

členy a náhradníky členů hodnotící komise ve složení:

členové - Mgr. Jiří Havelka, Romana Fischerová, Matěj Kodeš, Jana Javorčíková, Ing. Diana Samková

náhradníci – Josef Kolman, Mgr. Hynek Fajmon, Ing. Karolína Stařecká, Mgr. Štěpánka Vošická.

Usnesení č. 41

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

odkup infrastruktury a pozemků v lokalitě ul. Kafkova, Králíčkova, za 1 Kč,

II. ukládá

OSM vypracovat kupní smlouvy na odkup infrastruktury a pozemků v lokalitě ul. Kafkova, Králíčkova, do 20.08.2020,

III. pověřuje

pana starostu k podpisu kupních smluv na odkup infrastruktury a pozemků v lokalitě ul. Kafkova, Králíčkova,

IV. souhlasí

s proplacením nákladů na vybudování prodlouženého úseku vodovodu (zokruhování), dle Čl. V. Dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. 2017-0181/SM, ve výši 280 000 Kč vč. DPH. Město tuto částku zaplatí stavebníkům po převodu infrastruktury do majetku města.

Usnesení č. 42

Zastupitelstvo města

I. souhlasí

a) s odkupy podružných kanalizačních řadů v lokalitě Tři Chalupy, Byšičky od:

1) prodávající *xxxxxxxxxxxxx*, za částku 124 139 Kč vč. DPH

2) prodávající *xxxxxxxxxxxxx*, za částku 144 417 Kč vč. DPH

3) prodávající *xxxxxxxxxxxxx*, za částku 112 841 Kč vč. DPH,

II. souhlasí

b) s bezúplatným zřízením věcného břemene (podružných kanalizačních řadů) v pozemcích ve vlastnictví:

1) *xxxxxxxxxxxxx* – p.p.č. 1179/9 v k. ú. Lysá nad Labem

2) *xxxxxxxxxxxxx* - p.p.č. st. 642 v k. ú. Lysá nad Labem

3) *xxxxxxxxxxxxx*- p.p.č. 1180/10, 1176, 1177, st. 519 v k. ú. Lysá nad Labem,

III. ukládá

OSM, po doložení všech dokladů prodávajícími, vypracovat kupní smlouvy na odkup podružných kanalizačních řadů. Součástí kupních smluv bude bezúplatné zřízení věcného břemene-služebnosti ve prospěch Města Lysá nad Labem, termín: do 30.06.2020,

IV. pověřuje

pana starostu k uzavření výše uvedených smluv.

Usnesení č. 43

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

návrh kupní smlouvy na odkup prodloužení hlavního řadu splaškové kanalizace v ul. Na Zemské stezce, do majetku Města za částku 1 Kč,

II. pověřuje

pana starostu k podpisu kupní smlouvy.

Usnesení č. 44

Zastupitelstvo města

I. bere na vědomí

žádost paní *xxxxxxxxxxxxxxx*, o splátkový kalendář uznaného dluhu,

II. schvaluje

splátkový kalendář paní *xxxxxxxxxxxxxxxxxx*, na aktuální dluh k datu podepsání splátkového kalendáře v měsíčních splátkách 2 000 Kč do úplného zaplacení dluhu.

Usnesení č. 45

Zastupitelstvo města

schvaluje

návrh na předřazení bodu č. 20 Příprava výstavby bytového domu.

Usnesení č. 46

Zastupitelstvo města

bere na vědomí

předloženou studii výstavby bytového domu na pozemku parc. č. 2673/1 v k.ú. Lysá nad Labem.

Usnesení č. 47

Zastupitelstvo města

schvaluje

návrh na ukončení diskuse k bodu č. 15 Návrh na schválení záměrů na prodej bytů v Milovicích, který byl sloučen s č. 34 Zastavení privatizace 282 městských bytů.

Usnesení č. 48

Zastupitelstvo města

schvaluje

1. v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru na prodej bytové jednotky č. 600/17 v budově č. p. 600, v kat. území Benátecká Vrutice, obec Milovice, se spoluvlastnickým podílem 467/27126 na společných částech budovy č.p. 600 a na pozemku p.č. st. 434, jehož je budova součástí, za minimální zjištěnou kupní cenu ve výši 1 505 290 Kč, dle znaleckého posudku č. 2217-006/20 ze dne 17.02.2020 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

2. v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru na prodej bytové jednotky č. 600/39 v budově č. p. 600, v kat. území Benátecká Vrutice, obec Milovice, se spoluvlastnickým podílem 635/27126 na společných částech budovy č. p. 600 a na pozemku p.č. st. 434, jehož je budova součástí, za minimální zjištěnou kupní cenu ve výši 1 981 880 Kč, dle znaleckého posudku č. 2218-007/20 ze dne 17.2.2020 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

3. v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru na prodej bytové jednotky č. 601/3 v budově č. p. 601, v kat. území Benátecká Vrutice, obec Milovice, se spoluvlastnickým podílem 592/27126 na společných částech budovy č. p. 601 a na pozemku p. č. st. 433, jehož je budova součástí, za minimální zjištěnou kupní cenu ve výši 1 898 510 Kč, dle znaleckého posudku č. 2219-008/20 ze dne 17.02.2020 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

4. v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru na prodej bytové jednotky č. 601/6 v budově č. p. 601, v kat. území Benátecká Vrutice, obec Milovice, se spoluvlastnickým podílem 594/27126 na společných částech budovy č. p. 601 a na pozemku p. č. st. 433, jehož je budova součástí, za minimální zjištěnou kupní cenu ve výši 1 904 800 Kč, dle znaleckého posudku č. 2220-009/20 ze dne 17.02.2020 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

5. v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru na prodej bytové jednotky č. 601/24 v budově č. p. 601, v kat. území Benátecká Vrutice, obec Milovice, se spoluvlastnickým podílem 594/27126 na společných částech budovy č. p. 601 a na pozemku p. č. st. 433, jehož je budova součástí, za minimální zjištěnou kupní cenu ve výši 1 904 800 Kč, dle znaleckého posudku č. 2221-010/20 ze dne 17.02.2020 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

6. v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru na prodej bytové jednotky č. 601/26 v budově č. p. 601, v kat. území Benátecká Vrutice, obec Milovice, se spoluvlastnickým podílem 465/27126 na společných částech budovy č. p. 601 a na pozemku p.č. st. 433, jehož je budova součástí, za minimální zjištěnou kupní cenu ve výši 1 498 960 Kč, dle znaleckého posudku č. 2222-011/20 ze dne 17.02.2020 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

7. v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru na prodej bytové jednotky č. 601/46 v budově č. p. 601, v kat. území Benátecká Vrutice, obec Milovice, se spoluvlastnickým podílem 594/27126 na společných částech budovy č. p. 601 a na pozemku p.č. st. 433, jehož je budova součástí, za minimální zjištěnou kupní cenu ve výši 1 904 800 Kč, dle znaleckého posudku č. 2223-012/20 ze dne 17.02.2020 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

8. v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru na prodej bytové jednotky č. 602/6 v budově č. p. 602, v kat. území Benátecká Vrutice, obec Milovice, se spoluvlastnickým podílem 594/27126 na společných částech budovy č.p. 602 a na pozemku p.č. st.432, jehož je budova součástí, za minimální zjištěnou kupní cenu ve výši 2 000 730 Kč, dle znaleckého posudku č. 2224-013/20 ze dne 17.02.2020 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

9. v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru na prodej bytové jednotky č. 602/24 v budově č. p. 602, v kat. území Benátecká Vrutice, obec Milovice, se spoluvlastnickým podílem 594/27126 na společných částech budovy č. p. 602 a na pozemku p. č. st. 432, jehož je budova součástí, za minimální zjištěnou kupní cenu ve výši 1 610 880 Kč, dle znaleckého posudku č. 2225-014/20 ze dne 17.02.2020 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

10. v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru na prodej bytové jednotky č. 602/28 v budově č. p. 602, v kat. území Benátecká Vrutice, obec Milovice, se spoluvlastnickým podílem 594/27126 na společných částech budovy č. p. 602 a na pozemku p.č. st. 432, jehož je budova součástí, za minimální zjištěnou kupní cenu ve výši 1 808 870 Kč, dle znaleckého posudku č. 2226-015/20 ze dne 17.02.2020 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

11. v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru na prodej bytové jednotky č. 602/38 v budově č. p. 602, v kat. území Benátecká Vrutice, obec Milovice, se spoluvlastnickým podílem 467/27126 na společných částech budovy č. p. 602 a na pozemku p. č. st. 432, jehož je budova součástí, za minimální zjištěnou kupní cenu ve výši 1 514 570 Kč, dle znaleckého posudku č. 2227-016/20 ze dne 17.02.2020 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

12. v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru na prodej bytové jednotky č. 602/41 v budově č.p . 602, v kat. území Benátecká Vrutice, obec Milovice, se spoluvlastnickým podílem 467/27126 na společných částech budovy č.p. 602 a na pozemku p.č. st. 432, jehož je budova součástí, za minimální zjištěnou kupní cenu ve výši 1 514 570 Kč, dle znaleckého posudku č. 2228-017/20 ze dne 17.02.2020 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

13. v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru na prodej bytové jednotky č. 602/45 v budově č. p. 602, v kat. území Benátecká Vrutice, obec Milovice, se spoluvlastnickým podílem 635/27126 na společných částech budovy č. p. 602 a na pozemku p. č. st. 432, jehož je budova součástí, za minimální zjištěnou kupní cenu ve výši 1 918 820 Kč, dle znaleckého posudku č. 2229-018/20 ze dne 17.02.2020 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

14. v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru na prodej bytové jednotky č. 620/36 v budově č. p. 620, v kat. území Benátecká Vrutice, obec Milovice, se spoluvlastnickým podílem 676/34399 na společných částech budovy č. p. 620 a na pozemku p. č. st. 502, jehož je budova součástí, za minimální zjištěnou kupní cenu ve výši 2 306 750 Kč, dle znaleckého posudku č. 2236-025/20 ze dne 17.02.2020 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

Usnesení č. 49

Zastupitelstvo města

schvaluje

Statut fondu pro rozdělení finančních prostředků získaných z privatizace bytů v Milovicích dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 50

Zastupitelstvo města

schvaluje

zřízení a statut Programu na podporu podnikatelské činnosti včetně příloh za podmínky zařazení těchto úprav:

1. oprávněné osoby jsou firmy maximálně s 15 zaměstnanci, 

2. nejnižší částka podpory se u kategorie nepřímé dopady zvyšuje z 5000 Kč na 10 000 Kč

3. ze statutu se vypouští ustanovení, že poskytovatel dotace může dát do smlouvy další podmínky

4. doba pro vyplacení se zkracuje do 31.7.2020

5. doplnění bodu 6.1 – bude posuzovat Finanční výbor

6. vyřazení bodu 7.7

7. v bodě 4.3 vypuštění textu – Skupiny žadatelů: Přímý dopad – nahrazeno v souvislosti s usneseními vlády ČR směřujícími k opatřením v boji proti COVID-19

Usnesení č. 51

Zastupitelstvo města

schvaluje předřazení bodu č. 30 Jednací řád Výborů Zastupitelstva města Lysá nad Labem.

Usnesení č. 52

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

Jednací řád Výborů Zastupitelstva města Lysá nad Labem,

II. stanovuje

počet členů jednotlivých Výborů Zastupitelstva města Lysá nad Labem na 7,

III. schvaluje

změnu názvu Výboru pro dostavbu obchvatu a správu majetku města na Výbor pro správu majetku města.

Usnesení č. 53

Zastupitelstvo města

schvaluje

úpravu Jednacího řádu Výborů Zastupitelstva města Lysá nad Labem čl. II bod č. 6 ve znění:  „Do 10.12. daného roku předkládají výbory prostřednictvím svého předsedy ZM souhrnnou zprávu o své činnosti, ve které bude mimo jiné uvedena statistika docházky.“

Usnesení č. 54

Zastupitelstvo města

revokuje

usnesení ZM č. 83 ze dne 17.04.2019.

Vytvořeno 27.5.2020 6:43:11 | přečteno 26x | ernest
load