02. Usnesení ZM 17.04.2019

Usnesení č. 37

Zastupitelstvo města

v o l í

ověřovatele zápisu ZM dne 17.04.2019 Ing. Elišku P. a Ing. Marka J.

Usnesení č. 38

Zastupitelstvo města

v o l í

návrhovou komisi ve složení Mgr. Vošická Š., Mgr. Tužinská Synková M. a pí Fischerová R.

Usnesení č. 39

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

1. úpravu programu dne 17.04.2019 takto:

a) vyřazení bodu č. 31,

b) předřazení bodů č. 30 a 38 v programu,

c) zařazení bodu č. 39 Zápis č. 3 z finančního výboru,


2. upravený program jednání ZM:


1. Návrh na odvolání ředitele Městské policie Lysá nad Labem

2. Omezení zátěže dopravou do ARS Altmann

3. Žádost o odkup obecního pozemku p. č. 2480/17 k. ú. Lysá nad Labem, Hrabanov

4. Žádost o odkup části obecního pozemku p. č. 309/3 k. ú. Litol, chaty Za Labem

5. Žádost o odkup obecního pozemku p. č. 55/24 k. ú. Litol, ul. Palackého

6. Žádost o koupi části obecního pozemku p. č. 3556/2 k. ú. Lysá nad Labem, za přejezdem ČD v ulici Dvorecká směr Byšičky

7. Žádost o odkup obecního pozemku p. č. PK 3576/1 k. ú. Lysá nad Labem

8. Návrh na výkup části pozemku p. č. PK 2679 o výměře 436 m2, k. ú. Lysá nad Labem, pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa

9. Návrh pana Špitálského o směnu pozemků pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa

10. Návrh na výkup pozemků v areálu Čechova ulice, Lysá nad Labem od ÚZSVM

11. Návrh na prodej části pozemku p. č. PK 3237 k. ú. Lysá n. L. p. Miroslavu Pýchovi

12. Řešení duplicitního zápisu vlastnictví pozemku p. č. 621/108 k. ú. Lysá nad Labem, ulice U Nadjezdu

13. Dražba souboru nemovitých věcí: ppč. 2912/17, 2912/18, 2912/19, 2912/20, 2916/7 a 2916/11 o celkové výměře 19 472 m2 v

k. ú. Lysá nad Labem, lokalita Přední Doubrava

14. Žádost o vyjádření vlastníka pozemku k umístění stavby „ Cyklostezka Nymburk – Čelákovice“

15. Informativní zpráva: Zápis z jednání výboru pro obchvat města Lysá n. L. ze dne 27.03.2019

16. Rozdělení a vyplacení příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá nad Labem za rok 2018 a schválení

pravidel na rok 2019

17. Plánovací smlouva – vodovod a kanalizace v ul. Na Mlíčníku

18. Návrh ceny stočného na rok 2019 pro obec Stratov – oprava zřejmé nesprávnosti

19. Kupní smlouvy - odkup infrastruktury a pozemků v ul. Jedličkova

20. Návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací na činnost OS Hippodrom a Prvomájový dostih cena města

21. Návrh na rozdělení dotací z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad

Labem vč. veřejnoprávních smluv

22. Žádost o poskytnutí dotace pro Domácí hospic Nablízku, z.ú. a schválení veřejnoprávní smlouvy

23. Žádost FK Litol, z.s. o možnost čerpání (převedení) částky na účet z rozpočtu pro rok 2019

24. Schválení dotace TSK Dynamik, z.s. z Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18let se sídlem

Lysá nad Labem včetně veřejnoprávní smlouvy.

25. Rozpočtové opatření č. 5/2019

26. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací města za rok 2018

27. Návrh na úpravu OZV č. 3/2017 - SLOT Group, a.s.

28. Návrh Nařízení Města Lysá nad Labem č. 1/2019 o placeném stání na místních komunikacích v době výstav.

29. Návrh Nařízení Města Lysá nad Labem č. 2/2019 Ceník placeného stání na místních komunikacích.

30. Návrh na odvolání člena Kontrolního výboru

31. Stížnost na nesprávný postup starosty města Lysá nad Labem

32. Strategický plán rozvoje města Lysá nad Labem do roku 2030

33. Zápis z OV Dvorce č. 1, č. 2 a č. 3

34. Zápis z OV Řehačka ze dne 11.01.2019

35. Zápisy z OV Byšičky ze dne 16.12.2018 a 09.02.2019

36. Zápis č. 2 z Kontrolního výboru ze dne 05.03.2019
37. Zápis č. 3 z Kontrolního výboru ze dne 08.04.2019

38. Zápis z FV ze dne 10.04.2019

Usnesení č. 40

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

zápis ze ZM dne 12.12.2018 a 13.02.2019.

Usnesení č. 41

Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e

odvolání ředitele Městské policie Lysá nad Labem pana Bc. Luďka Přibyla k 17.04.2019,

II. p o v ě ř u j e

řízením Městské policie Lysá nad Labem pana Bc. Luboše Zítu od 18.04.2019 do 30.06.2019.

III. d ě k u j e

Bc. Luďku Přibylovi za službu u MěP za období 1999 - 2019.

Usnesení č. 42

Zastupitelstvo města

I. u k l á d á

místostarostce Fischerové Romaně pokračovat v jednání s dopravním odborem o úpravě dopravního značení v ulici Mírová, Dobrovského Sady a Jiráskova s cílem omezit provoz mimo provozní dobu areálu. Termín: do 30.06.2019,

II. u k l á d á

místostarostce Fischerové Romaně podat stavebnímu úřadu podnět na prověření parkování/skladování vozidel v areálu fy ARS Altmann na plochách, kde toto regulativy pro funkční využití území nedovolují, tj. P54b, P54c. Termín: do 30.06.2019.

III. u k l á d á

místostarostce Fischerové Romaně podat vodoprávnímu úřadu podnět na prověření, jakým způsobem jsou výše uvedené plochy zajištěny proti úkapům provozních kapalin včetně ropných látek. Termín: do 30.06.2019.

Usnesení č. 43

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

předřazení bodu č. 15 Plánovací smlouva – vodovod a kanalizace v ul. Na Mlíčníku.

Usnesení č. 44

Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e

Návrh plánovací smlouvy – vodovod a kanalizace v ul. Na Mlíčníku, investor firma KATCHER, spol s r. o., se sídlem Vršovická 663/73, 100 00 Praha 10, IČO: 63666847.

II. u k l á d á

RM přichystat stavební uzávěru v oblasti přípustného využití pro ubytování sezónních dělníků.

Usnesení č. 45

Zastupitelstvo města

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru na prodej obecního pozemku p. č. 2480/17, o výměře 1072 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá nad Labem, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení č. 46

Zastupitelstvo města

n e s c h v a l u j e

a) zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 309/3, o výměře 150 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Litol, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle žádosti vlastníka sousedního pozemku p. č. 303/12 v k. ú. Litol,

b) zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 309/3, o výměře 150 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Litol, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů dle žádosti vlastníka sousedního pozemku p. č. 303/10 v k. ú. Litol.

Usnesení č. 47

Zastupitelstvo města

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru na prodej obecního pozemku p. č. 55/24 o výměře 312 m2, k. ú. Litol, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle žádosti společnosti DiViPiX s.r.o., IČ: 27062864, se sídlem Ocelářská 949/41, Vysočany, 190 00 Praha 9

Usnesení č. 48

Zastupitelstvo města

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 3556/2 nově označeno jako pozemek p. č. 3556/4 o výměře 73 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Lysá nad Labem dle GP č. 3399-337/2018, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle žádosti ze dne 04.03.2019.

Usnesení č. 49

Zastupitelstvo města

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru na prodej obecního pozemku p. č. PK 3576/1 o výměře 1 239 m2, k. ú. Lysá nad Labem, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení č. 50

Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e

výkup pozemku části pozemku p. č. PK 2679, nově označeno dle geometrického plánu č. 3189-51/2017 jako pozemek p. č. 2712/13 o výměře 237 m2, druh pozemku orná půda a p. č. 3584/33 o výměře 199 m2, druh pozemku ostatní plocha, oba k.ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana Jiřího Černohorského, bytem Lysá nad Labem, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN a náklady spojené s pořízením geometrického plánu. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pachtu stávajícímu zemědělci hospodařícímu na předmětu prodeje,

II. u k l á d á

Odboru správy majetku vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín do: 31.07.2019,

III. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této kupní smlouvy


Usnesení č. 51

Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e

prodej části pozemku p. č. 283/21 nově označeno jako pozemek p. č. 283/23, o výměře 99 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Litol dle geometrického plánu č. 856-11/2019, panu ing. Marku Špitálskému bytem Přerov nad Labem, za částku 1 Kč s tím, že kupujíc odprodá stejnou výměru z pozemku p. č. PK 2867/10, k. ú. Lysá n. L., za 1 Kč, Městu Lysá nad Labem, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN hradí prodávající. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady prodávající.

II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I. Termín do 31.07.2019

III. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem kupní smlouvy dle předloženého návrhu a kupní smlouvy dle usnesení ZM č. 161/IIIa a IV ze dne 31.10.2018

Usnesení č. 52

Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e

výkup pozemku p. č. st. 3545 o výměře 59 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří včetně stavby bez čp./č. e., jiná stavba na pozemku p. č. st. 3545, p. č. st. 3546 o výměře 52 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří včetně stavby bez čp./č. e., jiná stavba na pozemku p. č. st. 3546, p. č. st. 3547 o výměře 52 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří včetně stavby bez č. p./č. e., jiná stavba na pozemku p. č. st. 3547, p. č. 218/2 o výměře 15 285 m2, druh pozemku ostatní plocha, p. č. 221/15 o výměře 43 m2, druh pozemku vodní plocha a p. č. 221/64 o výměře 324 m2, druh pozemku vodní plocha, všechny v k. ú. Lysá nad Labem, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 697 97 111, za částku 8 900 000 Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující,

II. u k l á d á

Odboru správy majetku vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín do: 31.07.2019.

III. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této kupní smlouvy.

Usnesení č. 53

Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e

prodej části obecního pozemku p. č. PK 3237 nově označeno jako pozemek p. č. 3237/3 o výměře 10 000 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3147-75/2016, panu Miloslavu Pýchovi bytem Praha 10, za částku 20 Kč/m2 s tím, že kupující městu odprodá část pozemků p. č. 2867/3 a PK 3585/2, oba k. ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem. Kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN hradí prodávající. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I: termín: do 31.07.2019.

III. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem kupních smluv dle usnesení ZM č. 14/I a) a b) a dle výše uvedeného bodu I.

Usnesení č. 54

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

uzavření souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva na pozemek p. č. 621/108 s výměrou 87 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá nad Labem ve prospěch Města Lysá nad Labem dle předloženého návrhu s tím, že Město Lysá nad Labem ponese veškeré náklady spojené se zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí.


II. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva na pozemek p. č. 621/108 k. ú. Lysá n. L. dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 55

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

účast na dražbě souboru nemovitých věcí a to pozemků p. č. 2912/17 o výměře 1 634 m2, druh pozemku trvalý travní porost, p. č. 2912/18 o výměře 6 087 m2, druh pozemku trvalý travní porost, p. č. 2912/19 o výměře 6 251 m2, druh pozemku trvalý travní porost, p. č. 2912/20 o výměře 5 297 m2, druh pozemku trvalý travní porost, p. č. 2916/7 o výměře 54 m2, druh pozemku vodní plocha a p. č. 2916/11 o výměře 149 m2, druh pozemku vodní plocha, všechny pozemky v k. ú. Lysá nad Labem, vyhlášené Finančním úřadem pro Jihomoravský kraj, územní pracoviště Brno III s nejnižším dražebním podáním ve výši 421 717 Kč.


II. p o v ě ř u j e

místostarostu města Mgr. Jiřího Havelku účastí na dražbě pozemků dle bodu I.

Usnesení č. 56

Zastupitelstvo města

s o u h l a s í

s umístěním stavby cyklostezky Nymburk - Čelákovice na obecních pozemcích p. č. 3496 a 1107/16 v k. ú. Lysá nad Labem, p. č. 323/7, 12/7, 316/1 a 332/51 v k. ú. Litol, p. č. 1352/16 a 1352/32 v k. ú. Ostrá s tím, že po vydání územního rozhodnutí o umístění stavby investor předloží návrh smlouvy o právu provedení stavebních prací, jejíž součástí bude dohoda o budoucím majetkovém vypořádání za podmínek: zachování zeleně v maximální možné míře.

Usnesení č. 57

Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í

Zápis z jednání výboru pro obchvat města Lysá nad Labem konaného dne 27.03.2019.

Usnesení č. 58

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

informaci o rozdělení a vyplacení příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá nad Labem za rok 2018 dle předloženého návrhu v celkové výši 95 701 Kč,


II. s c h v a l u j e

navržená „Pravidla pro poskytování příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá nad Labem pro rok 2019“.

Usnesení č. 59

Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í

informační zprávu o opravě zřejmé nesprávnosti stanovení ceny stočného pro obec Stratov na rok 2019.

Usnesení č. 60

Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e

Návrhy kupních smluv na odkup infrastruktury a pozemků v ul. Jedličkova, do majetku města, 1. prodávající: MS Development s.r.o. 2. prodávající: Třetí Sluníčková s.r.o. 3. prodávající: Čtvrtá Sluníčková s.r.o.

II. p o v ě ř u j e

starostu města k podpisu kupních smluv na odkup infrastruktury a pozemků v ul. Jedličkova do majetku města, 1. prodávající: MS Development s.r.o. 2. prodávající: Třetí Sluníčková s.r.o. 3. prodávající: Čtvrtá Sluníčková s.r.o.

Usnesení č. 61

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na činnost OS Hippodrom ve výši 135 000 Kč a na Prvomájový dostih cena města ve výši 150 000 Kč.

Usnesení č. 62

Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e

rozdělení dotací z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem dle předložené tabulky včetně veřejnoprávních smluv,

II. u k l á d á

RM předložit ke schválení aktualizovaná pravidla programů na činnosti organizací pracujících s dětmi do 18 let.

Termín: do 31.10.2019.

Usnesení č. 63

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

prodloužení jednání ZM dne 17.04.2019 do 24:00 hodin.

Usnesení č. 64

Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í

žádost o poskytnutí dotace pro Domácí hospic Nablízku, z. ú.,

II. s c h v a l u j e

poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč z rozpočtu města Lysá nad Labem pro Domácí hospic Nablízku, z. ú. včetně veřejnoprávní smlouvy.

Usnesení č. 65

Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í

žádost FK Litol, z.s. o možnost čerpání (převedení) částky na účet z rozpočtu pro rok 2019,

II. s c h v a l u j e

veřejnoprávní smlouvu mezi městem Lysá nad Labem a FK Litol, z.s. na správu a údržbu fotbalového hřiště v Litoli ve výši 90 tis. Kč.

Usnesení č. 66

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

dotaci spolku TSK Dynamik, z.s. ve výši 102 873 Kč z Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem včetně veřejnoprávní smlouvy.

Usnesení č. 67

Zastupitelstvo města

s c h v a l u je

rozpočtové opatření č. 5/2019.

Usnesení č. 68

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

hospodářské výsledky příspěvkových organizací MŠ Pampeliška, MŠ Mašinka, MŠ Čtyřlístek, MŠ Dráček, ZŠ J. A. Komenského, ZŠ B. Hrozného, ZŠ T. G. Masaryka Litol, ZUŠ F. A. Šporka a Městské knihovny za rok 2018 a jejich přidělení do fondů dle návrhu ředitelů.

Usnesení č. 69

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

návrh na úpravu OZV č. 3/2017 podaný SLOT Group, a.s.,


II. n e s c h v a l u j e

navrhovanou úpravu OZV č. 3/2017.

Usnesení č. 70

Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í

Nařízení Města Lysá nad Labem č. 1/2019 o placeném stání na místních komunikacích v době výstav.

Usnesení č. 71

Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í

Nařízení Města Lysá nad Labem č. 2/2019 Ceník placeného stání na místních komunikacích.

Usnesení č. 72

Zastupitelstvo města

I. o d v o l á v á
Anselma Benedikta Stefana z pozice člena Kontrolního výboru k 17.04.2019,

II. j m e n u j e

členem Kontrolního výboru p. Ing. Jana Grebíka s účinností od 18.04.2019.

Usnesení č. 73

Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í

stížnost na nesprávný postup starosty města Lysá nad Labem pana Ing. Karla Otavy.

Usnesení č. 74

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

prodloužení jednání ZM dne 17.04.2019 do 01:00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 75

Zastupitelstvo města

o d k l á d á

schválení Aktualizace strategického plánu rozvoje města Lysá nad Labem.

Usnesení č. 76

Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í

zápisy OV Dvorce č. 1 ze dne 12.01.2019, č. 2 ze dne 22.02.2019 a č. 3 ze dne 23.03.2019.

Usnesení č. 77

Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í

zápis OV Řehačka ze dne 11.01.2019.

Usnesení č. 78

Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í

zápisy OV Byšičky ze dne 16.12.2018 a 09.02.2019.

Usnesení č. 79

Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í

zápis z Kontrolního výboru konaného dne 05.03.2019.

Usnesení č. 80

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

prodloužení jednání ZM dne 17.04.2019 do 02:00 hodin dne 18.04.2019.

Usnesení č. 81

Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í

zápis č. 3 z Kontrolního výboru konaného dne 08.04.2019.

Usnesení č. 82

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

plán kontrolní činnosti bod č. 6 - Kontrola vypořádání žádostí občanů o svobodný přístup k informacím dle zákona č.106/1999 Sb.

Usnesení č. 83

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

společnou kontrolu efektivity využití projektových dokumentací a studií KV ve spolupráci s FV od roku 2015.

Usnesení č. 84

Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í

Zápis č. 3 z finančního výboru ze dne 10.04.2019.

Vytvořeno 24.4.2019 6:16:43 | přečteno 24x | ernest
load