01. Usnesení ZM 13.02.2019

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo města

v o l í

ověřovatele zápisu ZM dne 13.02.2019 p. Mgr. Havelku J. a Kolmana J.

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo města

v o l í

návrhovou komisi ve složení p. Ing. Gregor P., p. Burian J. a p. Ing. Eliška P.

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

  1. úpravu programu dne 13.02.2019 takto:

a) vyřazení bodu č. 4 a č. 20 z programu,

b) předřazení bodů č. 13,22,23,30 a 32 v programu,

c) zařazení bodů č. 33 Zápis z finančního výboru a č. 34 Zápis z výboru pro dostavbu obchvatu a správu majetku města do programu,

  1. upravený program jednání ZM:

1. Plánovací smlouvy – podružné kanalizační řady v lokalitě Tři Chalupy – Byšičky.

2. Informativní zpráva Petice – prodejna Sídliště.

3. Informativní zpráva – Petice – Za výstavbu tělocvičny se zázemím při ZŠ TGM v Litoli v r. 2019.

4. Podání žádosti na DT MMR ČR na výstavbu tělocvičny v Litoli.

5. Odkup nebytového prostoru sloužící jako kulturní zařízení Calypsso v domě čp. 582 a pozemku p. č. 624/6 k. ú. Lysá nad Labem.

6. Návrh na výkup části pozemku p. č. PK 3042/5 o výměře 17m2, k. ú. Lysá nad L., pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.

7. Návrh na výkup části pozemků od p. Petra Rubeše v k. ú. Lysá nad L., pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.

8. Návrh na bezúplatný převod pozemku p. č. PK 1478/4 parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) v k. ú. Lysá nad L., lokalita Řehačka.

9. Návrh ceny vodného a stočného na rok 2019.

10. Opětovná žádost o možnost pronájmu obecního pozemku p. č. 2655/11 k. ú. Lysá nad L. pod plechovou garáží č. 8 z důvodu nabytí v dědickém řízení.

11. Návrh na výkup části pozemků p. č. 2536/26 a 3584/34, k. ú. Lysá nad L., pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.

12. Návrh na výkup části pozemku p. č. 1473 o výměře 15m2, k. ú. Ostrá, pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.

13. Návrh na výkup pozemku p. č. 3814 v k. ú. Lysá nad L., ul. Růžová.

14. Návrh na výkup pozemku p. č. 552/18 o výměře 87 m2, k. ú. Lysá nad Labem, pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.

15. Návrh na výkup pozemků pro výstavbu obchvatu města Lysá nad Labem, II. etapa od rodiny Pýchových.

16. Návrh ceny stočného na rok 2019 pro obec Stratov.

17. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na činnost kina a na opravu a údržbu kin.

18. Návrh na rozdělení dotací z Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem.

19. Návrh na rozdělení dotací z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem.

20. Návrh na rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem.

21. Návrh na udělení vyznamenání Lysá nad Labem.

22. Návrh úpravy rozpočtu roku 2019.

23. Návrh Nařízení Města Lysá nad Labem č. 3/2018 o placeném stání na místních komunikací v době výstav.

24. Schválení podání žádosti o dotaci k projektu „Pořízení mobilního kluziště v Lysé nad Labem“ na MMR.

25. Informativní zpráva o bezpečnostní situaci v Lysé nad Labem za rok 2018.

26. PD Rekonstrukce historické části radnice na Husově náměstí.

27. PD Park 30. výročí osvobození Lysá nad Labem.

28. Schválení podání žádosti o dotaci k projektu „Obnova místní komunikace v ul. 28. října, Lysá nad Labem“ na MMR.

29. Zápis z Kontrolního výboru konaného dne 22.01.2019.

30. Návrh na zveřejnění záměru na prodej obecních pozemků podél silnice směrem Stratov za účelem vybudování školicího střediska „Svět záchranářů“.

31. Zápis z finančního výboru.

32. Zápis z výboru pro dostavbu obchvatu a správu majetku města.

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

délku výstupu zastupitelů i veřejnosti u jednotlivých projednávaných bodů na 2 x 5 min. a u výstupu předkladatele na 2 x 10 min.

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

Návrhy plánovacích smluv – podružné kanalizační řady, lokalita Tři Chalupy, Byšičky.

1) plánovací smlouva, žadatel - Michaela Králová, Filip Uvíra

2) plánovací smlouva, žadatel - Michal Belda, Helena Burcalová

3) plánovací smlouva, žadatel – Ludmila Benešová, Milena Fedorová


II. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem plánovacích smluv.

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í

petici, která se týká zrušení prodejny potravin Jednota v lokalitě Sídliště a jejího dosavadního uzavření.

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í

petici za výstavbu tělocvičny se zázemím při ZŠ TGM v Litoli v roce 2019.

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

koupi nebytového prostoru v domě č. p. 582 na pozemku p. č. st. 680 ulice Masarykova, který je nyní používán jako kulturní zařízení Calypsso, označen jako jednotka 582/102, jiný nebytový prostor, podíl na společných částech 41937/176968 a pozemek p. č. 624/6, o výměře 147 m2, druh pozemku ostatní plocha v k. ú. Lysá nad Labem za kupní cenu 10 200 000 Kč s tím, že náklady spojené s návrhem na vklad do KN hradí kupující. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující,


II. u k l á d á

odboru SM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín: do 28.02.2019,

III. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

výkup části pozemku p. č. PK 3042/5 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní Marie Kleinerové a pana Václava Palíra oba bytem Lysá nad Labem, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pachtu stávajícímu zemědělci hospodařícímu na předmětu prodeje,

II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I. Termín do 31.05.2019,

III. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

výkup části pozemků p. č. 2870/51, PK 2939, PK 2967, PK 2977/1 a PK 2536 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana Petra Rubeše bytem Lysá nad Labem, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrické plány na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pachtu stávajícímu zemědělci hospodařícímu na předmětu prodeje,

II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I. Termín do 31.05.2019,

III. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

výkup části pozemku p. č. 2536/26 výměra dle skutečného geometrického zaměření, a p. č. 3584/34 výměra dle skutečného geometrického zaměření, oba k. ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků pana Františka Kratochvíla bytem Lysá nad Labem, paní Ludmily Malichové bytem Lysá nad Labem, paní Ing. Jany Sklenářové bytem Lysá nad Labem a paní Jaroslavy Šimonové bytem Benátecká Vrutice, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, bude vykoupená část pozemku orná půda nabídnuta k pachtu stávajícímu zemědělci hospodařícímu na předmětu prodeje,

II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I . Termín do 31.05.2019,

III. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e

výkup části pozemku p. č. 1473 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Ostrá, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní Marie Barákové, bytem Lysá nad Labem, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pachtu stávajícímu zemědělci hospodařícímu na předmětu prodeje,

II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I . Termín do 31.05.2019,

III. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e

výkup pozemku p. č. 552/18 o výměře 87 m2, k. ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní Ludmily Cerhové, bytem Praha 8, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pachtu stávajícímu zemědělci hospodařícímu na předmětu prodeje,

II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I. Termín do 31.05.2019,

III. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e

a) výkup části pozemku p. č. 2867/3 nově označeno jako pozemek p. č. 2867/27 o výměře 1 566 m2, druh pozemku ovocný sad, k. ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3085-45/2016, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků pana Mikuláše Pýchy bytem Milovice nad Labem, pana Miloslava Pýchy bytem Praha 10, paní Boženy Pýchové bytem Lysá nad Labem a paní Jitky Pýchové bytem Praha 6, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, bude vykoupená část pozemku orná půda nabídnuta k pachtu stávajícímu zemědělci hospodařícímu na předmětu prodeje,

b) výkup části pozemku p. č. PK 3585/2 nově označeno jako pozemek p. č. 2712/11 o výměře 7 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá nad Labem a p. č. 3584/28 o výměře 7 m2, druh pozemku ostatní plocha, silnice, k. ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3163-81/2016, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od vlastníka pana Miloslava Pýchy bytem Praha 10, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, bude vykoupená část pozemku orná půda nabídnuta k pachtu stávajícímu zemědělci hospodařícímu na předmětu prodeje,

c) zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. PK 3237 nově označeno jako pozemek p. č. 3237/3 o výměře 10 000 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3147-75/2016, panu Miloslavu Pýchovi bytem Praha 10, za částku 20 Kč/m2 s tím, že kupující městu odprodá část pozemků p. č. 2867/3 a PK 3585/2, oba k. ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem. Kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN hradí prodávající. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující,

II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat návrhy smlouvy dle bodu I a) a b). Termín do 31.05.2019.

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

bezúplatný převod pozemku p. č. PK 1478/4 parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP), o výměře 100 m2, v k. ú. Lysá nad Labem, lokalita Řehačka, od České republiky s právem hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Lysá nad Labem,

II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I . Termín do 31.05.2019,

III. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

stanovení ceny vodného a stočného města Lysá nad Labem na rok 2019 v ceně 84,16 Kč/m³.

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í

opětovnou žádost pana Miroslava Stejskala o pronájem obecního pozemku p. č. 2655/11 k. ú. Lysá nad Labem pod plechovou garáží č. 8 z důvodu jejího nabytí v dědickém řízení,


II. d o p o r u č u j e

schválit žadateli smlouvu dle standardních podmínek platných smluv,

III. u k l á d á

RM zahrnout budoucí využití území do připravované studie revitalizace nového Sídliště.

Termín: do 31.10.2019

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

výkup pozemku p. č. 3814 o výměře 31 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., od podílových vlastníků pana Jana Hermana bytem Děčín a pana Pavla Hermana bytem Lysá nad Labem, za kupní cenu ve výši 1 Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN,

II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I. Termín do 31.05.2019,

III. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í

stanovení ceny stočného pro obec Stratov na rok 2019 v ceně 22,66 Kč/m³.

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

dotaci z Programu na činnost sportovních organizací pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem, dle tabulky v příloze,


II. o d k l á d á

rozhodnutí o poskytnutí dotace pro TSK Dynamik, z. s.

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

dotaci z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem včetně veřejnoprávních smluv.

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í

dotace z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem včetně veřejnoprávních smluv.

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

udělení zlaté medaile p. Bedřichu Krátkorukému, pilotu RAF, který padl v bitvě o Velkou Británii.

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

I. rozpočtové opatření r. 2019,

Výdaje

v tis. Kč

ODPA

POL

UZ

ORJ

ORG

2223

6122

0010

5244

+ 2 250,0

2212

6121

0120

1202819

+ 280,0

Příjmy a finanční krytí

v tis. Kč

ODPA

POL

UZ

ORJ

ORG

4112

8115

+ 3 056,0

- 526,0


Usnesení č. 26

Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í

Nařízení Města Lysá nad Labem č. 3/2018 o placeném stání na místních komunikacích v době výstav pro rok 2019.

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

podání žádosti o dotaci k projektu „Pořízení mobilního kluziště Lysá nad Labem“ na MMR.

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í

informativní zprávu o bezpečnostní situaci v Lysé nad Labem za rok 2018.

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í

3 návrhy řešení na rekonstrukci historické části radnice na Husově náměstí.

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo města

b e r e v ě d o m í

návrhy řešení na akci „Park 30. výročí osvobození Lysá nad Labem – rekonstrukce“.

Usnesení č. 31

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

podání žádosti o dotaci k projektu "Obnova místní komunikace v ul. 28. října, Lysá nad Labem" na MMR.

Usnesení č. 32

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

prodloužení jednání ZM dne 13.02.2019 do 24:00 hodin.

Usnesení č. 33

Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í

zápis z kontrolního výboru konaného dne 22.01.2019.

Usnesení č. 34

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru na prodej části obecních pozemků p. č. 3269 o výměře 53 148 m2, druh pozemku trvalý travní porost, p. č. 3611/1 o výměře cca 1 213 m2, druh pozemku ostatní plocha, p. č. 3271/1 o výměře cca 975 m2, druh pozemku vodní plocha, p. č. 3610 o výměře cca 1 475 m2, druh pozemku ostatní plocha, p. č. 3270/1 o výměře 22 961 m2, druh pozemku trvalý travní porost, p. č. 3272/3 o výměře 831 m2, druh pozemku vodní plocha, p. č. 3272/2 o výměře cca 4 000 m2, druh pozemku trvalý travní porost a p. č. 3271/2 o výměře cca 3 600 m2, druh pozemku vodní plocha, celkem by se jednalo o výměru obecních pozemků v ploše cca 88 203 m2 v k. ú. Lysá nad Labem, Středočeskému kraji, IČ: 708 91 095, se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5, PSČ: 150 21, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za symbolickou kupní cenu ve výši 1 Kč, za účelem zbudování výcvikového areálu, tzv. „Svět záchranářů“ sloužící pro výuku dětí a dospělých s tím, že prodávající hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na oddělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

Usnesení č. 35

Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í

zápis z finančního výboru konaného dne 06.02.2019.

Usnesení č. 36

Zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í

zápis z výboru pro dostavbu obchvatu a správu majetku města konaného dne 06.02.2019.

Vytvořeno 6.3.2019 10:31:50 - aktualizováno 23.12.2019 10:07:30 | přečteno 31x | ernest
load