Usnesení ZM 07.08.2018

Usnesení z jednání ZM dne 07. 08. 2018.

Usnesení č. 117

Zastupitelstvo města

v o l í

ověřovatele zápisu ZM dne 07. 08. 2018 p. Mgr. Fajmona H. a p. Ing. Elišku P.

Usnesení č. 118

Zastupitelstvo města

v o l í

návrhovou komisi ve složení p. Ing. Kváč D., p. Kolman J., p. Krumpholc J.

Usnesení č. 119

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

program jednání ZM dne 07. 08. 2018.

Usnesení č. 120

Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e

prodej části obecního pozemku p. č. 2673/1 dle nového GP č. 3350-41/2018, nově označené jako pozemek p. č. 2673/104 o výměře 16 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Lysá nad Labem, ulice Okružní, Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 1491, IČO 26437619 se sídlem Okružní 1491, 289 22 Lysá nad Labem, za kupní cenu ve výši 500 Kč/m2, s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující,

II. u k l á d á

odboru SM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I.

Termín do 31.10.2018

III. p o v ě ř u j e

starostu města tuto kupní smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 121

Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í

Nařízení Města Lysá nad Labem č. 2/2018 o placeném stání na místních komunikacích v době výstav.

Usnesení č. 122

Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e

1) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí č. 2018-0278/OMI o přeložení distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v lokalitě Mršník, Litol,

2) navýšení částky na projektovou dokumentaci na 500 000 Kč pro rok 2018 na akci Vodní plocha Mršník – realizace přeložky distribučního zařízení a zařazení odpovídající položky ve výši 3 000 000 Kč do rozpočtu 2019,

II. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 123

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

úpravu rozpočtu města na rok 2018 – 22. rozpočtové opatření spočívající v ponížení investiční položky „Rezerva na akce VaK“ o 300 000 Kč a navýšení položky „PD a realizace MŠ Drážky“ na částku 727 400 Kč.

Usnesení č. 124

Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e

1) uzavření Smlouvy o koordinaci postupu při realizaci stavební akce „Přístaviště Lysá nad Labem“,

2) zařazení odpovídající položky do rozpočtu 2019,

II. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 125

Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e

dohodu o partnerství mezi městy Lysá nad Labem a Glogow Malopolski, Polsko

II. p o v ě ř u j e

starostu města Lysá n. Labem Ing. Karla Otavu podpisem Dohody o partnerství mezi městy Lysá nad Labem a Glogow Malopolski, Polsko.

Usnesení č. 126

Zastupitelstvo města

I. r e v o k u j e

své usnesení č. 97 ze dne 20. 06. 2018,

II. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o právu provedení stavby dle předloženého návrhu na pozemcích p. č. 2126/26, st. 3077, 2126/24, st. 3076 a st. 3079 v k. ú. Lysá nad Labem, ve vlastnictví ČD, a. s., IČO 70994226 ve prospěch Města Lysá nad Labem z důvodu „Výstavba parkoviště P+R“ Lysá nad Labem,

III. p o v ě ř u j e

starostu města tuto smlouvu o právu provedení stavby uzavřít.

Usnesení č. 127

Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e

účast ve výběrovém řízení s aukcí dne 03. 10. 2018 vyhlášeném Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na prodej pozemků p. č. st. 313/1 o výměře 737 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří a st. 313/2 o výměře 144 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří s vyvolávací cenou 502 000 Kč s tím, že město má předkupní právo jako vlastník objektů na výše uvedených pozemcích v ulici Sojovická,

II. p o v ě ř u j e

místostarostu města účastí ve výběrovém řízení s aukcí dle bodu I.

Usnesení č. 128

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

předloženou veřejnoprávní smlouvu o činnosti Městské policie Lysá nad Labem na území obce Starý Vestec.

Vytvořeno 8.8.2018 15:40:48 - aktualizováno 8.8.2018 15:54:35 | přečteno 8x | ernest
load