6. Usnesení ZM 05.09.2018

Usnesení z jednání ZM dne 05. 09. 2018.

Usnesení č. 129

Zastupitelstvo města

v o l í

ověřovatele zápisu ZM dne 05. 09. 2018 p. Kolmana J. a p. Mgr. Kopecký P.

Usnesení č. 130

Zastupitelstvo města

v o l í

návrhovou komisi ve složení p. Ing, Gregor P., p. Ing. Marek J. a p. Bc. Robeš M.

Usnesení č. 131

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

rozšíření programu jednání ZM dne 05.09.2018 o bod č. 16 Informace o aktuálním průběhu plnění usnesení ZM č. 90 z 20.6.2018.

Usnesení č. 132

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

upravený program jednání ZM dne 05. 09. 2018.

Usnesení č. 133

Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í

zápis z osadního výboru konaného dne 13.07.2018,

II. u k l á d á

OSM zajistit plnění úkolů vyplývajících ze zápisu osadního výboru,

III. p o ž a d u j e

zařazení do plánu rozpočtu města na rok 2019 realizaci projektu „Přístavba sociálního zařízení k hasičárně Byšičky“ – který řeší i sociální zázemí volební místnosti Byšičky.

Usnesení č. 134

Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í

informace o aktuálním průběhu plnění Usnesení ZM č. 90 ze dne 20. 6. 2018,

II. r u š í

původní znění bodu II. Usnesení ZM č. 90 ze dne 20. 6. 2018,

III. u p r a v u j e

nové znění bodu II. Usnesení ZM č. 90 ze dne 20. 6. 2018:

schvaluje vybudování podružných kanalizačních řadů a vodovodních přípojek dle bodu I. za hranici pozemku vlastníka připojované nemovitosti včetně kanalizační šachty včetně čerpadla a technologického vystrojení a vodoměrné šachty,


IV. u k l á d á

odboru SM ve spolupráci se Stavokompletem připravit návrh smluvní dokumentace.

Usnesení č. 135

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

navrženou kupní cenu od ČD a.s. ze dne 28.08.2018 ve výši 2 335 300 Kč včetně DPH za prodej pozemků p. č. st. 3076, vč. budovy bez č. p./č. e., p. č. st. 3077, vč. budovy bez č. p./č. e., p. č. st. 3079, vč. budovy bez č. p./č. e., p. č. 2126/24, p. č. 2126/34 a p. č. 2126/35 v k. ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby parkoviště P+R.

Usnesení č. 136

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru na prodej obecního pozemku p. č. KN 680/2, k. ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 223 m², který vznikl oddělením z pozemku p. č. PK 694/6, dle geometrického plánu č. 3280‑118/2017, pozemku p. č. KN 694/24, k. ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 9 m², který vznikl oddělením z pozemku p. č. KN 694/7, dle geometrického plánu č. 3280-118/2017, pozemku p. č. KN 3518/6, k. ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 170 m², který vznikl oddělením z pozemku p. č. KN 3518/2, dle geometrického plánu č. 3280-118/2017, pozemku p. č. KN 3520/4, k. ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 44 m², který vznikl oddělením z pozemku p. č. KN 3520/3, dle geometrického plánu č. 3274-118/2017, pozemku p. č. KN 3523/3, k. ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 3 m², který vznikl oddělením z pozemku p. č. KN 3523/2, dle geometrického plánu č. 3276-118/2017, Správě železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za kupní cenu ve výši 287 360 Kč s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

Usnesení č. 137

Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í

a) návrhy 4 podílových vlastníků pozemků p. č. PK 2832 a PK 3009 v k. ú. Lysá nad Labem, kde je město 5 podílovým vlastníkem a to v možnosti prodeje předmětných pozemků společně přes realitní kancelář nebo možnost odkupu jednotlivých podílů městem Lysá nad Labem,

b) návrh pana Petera Kaplana ve věci využití části pozemku p. č. PK 2832 v k. ú. Lysá nad Labem, nově označené jako pozemek p. č. 2836/30 o výměře 2 126 m2, pro naplněí programového úkolu Strategického plánu rozvoje města Lysá n. L. – PÚ 5 Zvýšení pocitu bezpečí a posílení připravenosti města na krizové situace – A5-2 Zřízení společného centra všech složek integrovaného záchranného systému,

II. k o n s t a t u j e

a) že dle občanského zákoníku máme předkupní právo a tedy, pokud bude mít město zájem pozemky získat, může vyrovnat kupní cenu jiného zájemce,

b) v měsíci listopadu či prosinci 2018 bude ZM předložen nový návrh strategického plánu, kde bude řešena i otázka zřízení společného centra všech složek integrovaného záchranného systému.

Usnesení č. 138

Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í

20. rozpočtové opatření schválené radou města dne 26. 06. 2018,

21. rozpočtové opatření schválené radou města dne 10. 07. 2018,

22. rozpočtové opatření schválené radou města dne 07. 08. 2018,

23. rozpočtové opatření schválené radou města dne 28. 08. 2018,

II. s c h v a l u j e

24.rozpočtové opatření takto:

položka rozpočet úprava rozdíl

Denní stacionář vybudování

4399-6121-5239 2.910 3.500 + 590

Rezervní fond - 590

  1. rozpočtové opatření takto:

- ponížení investiční položky „Zateplení č. p. 28 v ČSA bývalé Privum“ o 1 000 000 Kč, a navýšení položky „Obnova klášterních teras – dokončení realizace“ na částku 6 000 000 Kč,

  1. rozpočtové opatření takto:

- ponížení investiční položky „Zateplení č. p. 29 v ČSA bývalé Privum“, a navýšení položky „Revitalizace cest v zámeckém parku“ o 700 000 Kč na částku 2 200 000 Kč.

Usnesení č. 139

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

návrh kupní smlouvy- vodovod a kanalizace v ul. V Polích, vypracovaný OSM,


II.p o v ě ř u j e

starostu k podpisu kupní smlouvy.

Usnesení č. 140

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

smlouvu o poskytnutí dotace se Středočeským krajem.

Usnesení č. 141

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

návrh odboru ŠSVZaK na rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem II. kolo na rok 2018 včetně veřejnoprávních smluv s žadateli dotací.

Usnesení č. 142

Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í

informaci o změnách regulace hazardních her,


II. k o n s t a t u j e

že regulace v Lysé nad Labem, plní svůj účel.

Usnesení č. 143

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

petici na podporu zúžení Městské památkové zóny Lysá nad Labem,


II. s o u h l a s í

s vypracováním revize zúžení Městské památkové zóny Lysá nad Labem.

Usnesení č. 144

Zastupitelstvo města

u k l á d á

radě města nechat vypracovat znalecký posudek na pozemky st. p. č. 150 a p. č. 90/8 a budovu č. p. 149 v k. ú. Litol a předložit ZM návrh na odkoupení pozemků st. p. č. 150 a p. č. 90/8 a budovy č. p. 149 v k. ú. Litol za účelem výstavby mateřské školy.

Termín: do příštího zasedání ZM.

Usnesení č. 145

Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í

detailní zprávu k akci „Obnova klášterních teras – dokončení realizace“.

Usnesení č. 146

Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í

zápis z výboru pro obchvat ze dne 22.08.2018.

Usnesení č. 147

Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e

dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci veřejných zadavatelů (stavba II. etapy obchvatu města),

II. u k l á d á

panu starostovi projednat dodatek č. 2 se zástupci Středočeského kraje a předložit zprávu ZM Lysá nad Labem.

Termín: ihned.Usnesení č. 148

Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í

rezignaci pana Pavla Jehličky na funkci přísedícího Okresního soudu v Nymburce.

Vytvořeno 10.9.2018 13:01:54 | přečteno 37x | ernest
load