09. Usnesení ZM 12.12.2018

Usnesení č. 197

Zastupitelstvo města

v o l í

ověřovatele zápisu ZM dne 12.12.2018 p. Mgr. Fajmona H. a pí Fischerovou R.

Usnesení č. 198

Zastupitelstvo města

v o l í

návrhovou komisi ve složení p. Mgr. Havelka J., pí Mgr. Vošická Š. a p. Ing. Eliška P.

Usnesení č. 199

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

zařazení bodu č. 16 Zápis z Výboru pro dostavbu obchvatu města Lysá nad Labem do programu dne 12.12.2018.

Usnesení č. 200

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

zařazení bodu č. 17 Návrh na složení výborů Byšičky, Dvorce a Řehačka do programu dne 12.12.2018.

Usnesení č. 201

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

upravený program jednání ZM dne 12.12.2018 v tomto znění:

 1. Návrh na výkup části pozemku p. č. 3042/2 o výměře 139 m2, k. ú. Lysá n.L., pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.
 2. Návrh na výkup části pozemku p. č. 2852/2 o výměře 31 m2, k. ú. Lysá n.L., pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.
 3. Návrh na bezúplatný převod části pozemku p. č. PK 1478/3 v k. ú. Lysá nad Labem, lokalita Řehačka.
 4. Návrh na uzavření kupní smlouvy na pozemky pro výstavbu parkoviště P+R.
 5. Návrh na schválení a podpis Příkazní smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území okresu Nymburk pro rok 2019.
 6. Úprava rozpočtu na kapitole kultura – kino.
 7. Termíny jednání RM a ZM v I. pololetí r. 2019.
 8. Schválení Dohody o změně veřejnoprávní smlouvy o činnosti Městské policie Lysá nad Labem na území obce Starý Vestec.
 9. Calypsso Music Club Lysá nad Labem – odkup nemovitosti do vlastnictví města.
 10. Protihlukové stěny v rámci rekonstrukce nádraží v Lysé nad Labem.
 11. Návrh na odměňování neuvolněných členů ZM za výkon funkce od 01.01.2019.
 12. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Lysá nad Labem.
 13. Schválení rozpočtu na rok 2019.
 14. Zápis z FV.
 15. Úprava návrhu rozpočtu města na rok 2019 tak, aby mohlo být plněno usnesení č. 149 ze zasedání ZM dne 01.11.2017.
 16. Zápis z Výboru pro dostavbu obchvatu města Lysá nad Labem.
 17. Návrh na složení osadních výborů Byšičky, Dvorce a Řehačka.

Usnesení č. 202

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

výkup části pozemku p. č. 3042/2 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní Daniely Jechové bytem Lysá nad Labem, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pachtu stávajícímu zemědělci hospodařícímu na předmětu prodeje,

II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I . Termín do 30.04.2019,

III. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této smlouvy za předpokladu, že potřebné finanční prostředky na výkup budou schválené v rozpočtu města pro rok 2019.

Usnesení č. 203

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

výkup části pozemku p. č. 2852/2 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní Jarmily Novákové bytem Praha, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pachtu stávajícímu zemědělci hospodařícímu na předmětu prodeje,

II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I . Termín do 30.04.2019,

III. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této smlouvy za předpokladu, že potřebné finanční prostředky na výkup budou schválené v rozpočtu města pro rok 2019.

Usnesení č. 204

Zastupitelstvo města


I. r e v o k u j e

své usnesení č. 72 ze dne 16.05.2018.


II. s c h v a l u j e

bezúplatný převod části pozemku p. č. PK 1478/3, nově označeno jako pozemek p. č. 1478/7 o výměře 562 m2 dle geometrického plánu č. 3364-61/2018 v k. ú. Lysá nad Labem, lokalita Řehačka, od České republiky s právem hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Lysá nad Labem.

III. u k l á d á

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I . Termín do 30.04.2019


IV. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 205

Zastupitelstvo města

s o u h l a s í

s odložením projednávání bodu č. 4 Návrh na uzavření kupní smlouvy na pozemky pro výstavbu parkoviště P + R do doručení konečné verze smlouvy, překontrolované právníkem města.

Usnesení č. 206

Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í

Uzavření Příkazní smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území okresu Nymburk pro r. 2019, kde částka na občana činí 200 Kč, celkem 1 910 200 Kč.

Usnesení č. 207

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

Návrh na úpravu rozpočtu:

Údržba kina 100 000Kč: úprava +140 000Kč – po úpravě 240 000Kč

Č. p. 253 realizace dům na Františku 10 188 000Kč: úprava - 140 000Kč – po úpravě

10 048 000Kč

Usnesení č. 208

Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í

termíny jednání RM v I. pololetí r. 2019 do 30.06.2019,


II. s c h v a l u j e

termíny jednání ZM v I. pololetí r. 2019 do 30.06.2019 takto:

ZM: 13.02., 17.04., 26.06.2019.

Usnesení č. 209

Zastupitelstvo města

I. r e v o k u j e
usnesení ZM č. 128 ze dne 07.08.2018.

II. s c h v a l u j e
Dohodu o změně veřejnoprávní smlouvy o činnosti Městské policie Lysá nad Labem na území obce Starý Vestec.

Usnesení č. 210

Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í

1) stanovenou cenu dle znaleckého posudku č. č. 925 – 31 / 18 na nemovitost v ul. Masarykova 582 s par. č. st. 680 a s par. č. 624/6, k. ú. Lysá nad Labem v souladu s LV 11777 a LV 3212, a to ve výši 9 250 000 Kč,

2) cenovou nabídku vlastníků nemovitostí, a to ve výši 12 900 000 Kč,


II. u k l á d á

RM, aby prověřila stávající technický stav předmětné nemovitosti s vyčíslením nákladů na opravu a provoz a jednala s vlastníkem předmětné nemovitosti o možnosti odkupu, případně pronájmu nebo Smlouvě o smlouvě budoucí s tím, že konečný návrh předloží ZM v termínu 13.02.2019.

Usnesení č. 211

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

zprávu o možnosti zřízení protihlukové stěny v rámci rekonstrukce nádraží v Lysé nad Labem,


II. u k l á d á

radě města, aby při koncipování stanoviska města Lysá nad Labem ke stavebnímu povolení prosazovala v rámci rekonstrukce nádraží v Lysé nad Labem stavbu protihlukových stěn v souladu se studií, příp. navrhl náhradní řešení ve formě zajištění „ protihlukového zeleného valu“.

Usnesení č. 212

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc s účinností od 01.01.2019 v následujících částkách:

 • místostarosta 35 535 Kč
 • člen rady 7 897 Kč
 • předseda výboru/komise 3 948 Kč
 • člen výboru/komise 3 290 Kč
 • člen ZM bez dalších funkcí 1 974 Kč.Odměna bude poskytována od 01. 01. 2019. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena ZM bude odměna poskytována dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. 
 • ZM schvaluje uvolněnému členovi ZM poskytování příspěvku na stravování ve výši 40 Kč/stravenku, příspěvku na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění ve výši 300 Kč/měsíc, příspěvku na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit a příspěvek na rekreaci ve výši 4 000 Kč/rok.
 • V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů ZM se stanovuje odměna jako souhrn odměn za výkon funkcí člena RM a předsedy nebo člena výboru ZM, nebo předsedy nebo člena komise RM ve výši jednotlivých odměn schválených ZM.

Usnesení č. 213

Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
dílčí výstupy z projektu „Aktualizace Strategického plánu města Lysá nad Labem“.

Usnesení č. 214

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

předřazení bodu č. 15 Úprava návrhu rozpočtu města na rok 2019 tak, aby mohlo být plněno usnesení č. 149 ze zasedání ZM dne 01.11.2017 před projednávání bodu č. 13 Schválení rozpočtu na rok 2019.

Usnesení č. 215

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

návrh na úpravu rozpočtu města na rok 2019 ve smyslu návrhu pana Ing. Jana Marka,

II. k o n s t a t u j e

že předložený návrh nelze bez dotačních prostředků jen z rozpočtu města v reálné době realizovat,

III. u k l á d á

RM připravit návrh opravy stávající tělocvičny a uvést ji do provozuschopného stavu včetně dostavby nové nářaďovny.

Termín: do 31.08.2019

Usnesení č. 216

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
rozpočet Města Lysá nad Labem na rok 2019 jako schodkový, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. Celkové příjmy jsou 325 013 tis. Kč, celkové výdaje činí 443 987 tis. Kč, schodek je kryt zdroji z minulých let, které činí 118 974 tis. Kč.
Rozpočet se závazně schvaluje na úrovni seskupení položek oddílu a paragrafu, překročení jednotlivých položek není považováno za porušení rozpočtové kázně.Obecná pravidla rozpočtového provizoria: Pokud nebude schválen rozpočet na příslušný rok, platí do schválení rozpočtu, rozpočet minulého roku a navíc lze financovat akce schválené zastupitelstvem v minulých obdobích a akce z dotací. 

Usnesení č. 217
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
Zápis č. 1 z jednání Finančního výboru konaného dne 28.11.2018 na MěÚ.

Usnesení č. 218

Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í

Zápis z jednání výboru pro obchvat města Lysá nad Labem konaného dne 05.12.2018.

Usnesení č. 219

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

předložený návrh na složení osadních výborů Byšičky, Dvorce a Řehačka,


II. s c h v a l u j e

výběr navržených členů osadních výborů Byšičky, Dvorce a Řehačka.

Usnesení č. 220

Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e

uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu na výkup pozemků p. č. st. 3076, vč. budovy bez č. p./č. e., p. č. st. 3077, vč. budovy bez č. p./č. e., p. č. st. 3079, vč. budovy bez č. p./č. e., p. č. 2126/24, p. č. 2126/34 v k. ú. Lysá nad Labem, s České dráhy a.s. IČ: 70994226 za cenu ve výši 2 335 300 Kč včetně DPH, za účelem výstavby parkoviště P+R,


II. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této smlouvy za předpokladu, že potřebné finanční prostředky na výkup budou schválené v rozpočtu města pro rok 2019.

Vytvořeno 28.1.2019 9:47:27 | přečteno 24x | ernest
load