08. Usnesení ZM 21.11.2018

Usnesení č. 178

Zastupitelstvo města

v o l í

ověřovatele zápisu ZM dne 21.11.2018 p. Buriana J. a p. Ing. Elišku P.

Usnesení č. 179

Zastupitelstvo města

v o l í

návrhovou komisi ve složení p. Mgr. Havelka J., p. Ing. Gregor P. a p. Kolman J.

Usnesení č. 180

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

rozšíření programu jednání ZM dne 21.11.2018 o bod č. 12 Návrh na vyhlášení veřejné sbírky k financování rekonstrukce domu Zámek 4/25 po požáru 17.11.2018.

Usnesení č. 181

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

předřazení bodu č. 11 Návrh na řešení problému s chybějící prodejnou potravin v lokalitě Sídliště na začátek programu, vzhledem k účasti místních obyvatel na zasedání.

Usnesení č. 182

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

zařazení bodu č. 10 Návrh na složení výborů do programu dne 21.11.2018.

Usnesení č. 183

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

upravený program jednání ZM dne 21.11.2018 v tomto znění:

 1. Návrh na řešení problému s chybějící prodejnou potravin v lokalitě Sídliště.
 2. Informativní zpráva Petice – nesouhlas s revitalizací cyklostezky Nymburk – Lysá nad Labem – Čelákovice.
 3. Návrh na vydání změny č. 3 regulačního plánu Lysá nad Labem – Vysoká Mez.
 4. Návrh na výkup části pozemku p. č. 2712/4 o výměře 15m2, k. ú. Lysá nad Labem, pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.
 5. Návrh na výkup části pozemku p. č. PK 549/1, k. ú. Lysá nad Labem, pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.
 6. Návrh na výkup části pozemku p. č. PK 2812/2 o výměře 25m2, k. ú. Lysá nad Labem, pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.
 7. Návrh o bezúplatný převod pozemku p. č. 3623/8 o výměře 107m2, k. ú. Lysá nad Labem, ul. Čechova.
 8. Výkup pozemku p. č. st. 313/1 a st. 313/2, k. ú. Lysá nad Labem, ul. Sojovická.
 9. Návrh na úpravu rozpočtu roku 2018.
 10. Programové prohlášení rady města na období 2018 – 2022.
 11. Návrh na složení výborů – NA STŮL.
 12. Návrh na vyhlášení veřejné sbírky k financování rekonstrukce domu Zámek 4/25 po požáru 17.11.2018.

Usnesení č. 184

Zastupitelstvo města

u k l á d á

radě města

1) kontaktovat společnost Jednota, spotřební družstvo v Nymburce a informovat je o problémech, které místním občanům dočasně uzavřená prodejna působí,

2) požadovat znovuotevření prodejny v co nejkratším termínu,

3) hledat další jiné možnosti řešení této situace.

Usnesení č. 185

Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í

petici s vyjádřením nesouhlasu s realizací Cyklostezky Nymburk – Lysá nad Labem – Čelákovice a s vybudováním asfaltové/betonové cyklostezky.

Usnesení č. 186

Zastupitelstvo města

I. v y d á v á

změnu č. 3 regulačního plánu Lysá nad Labem – Vysoká Mez,

II. r u š í

Obecně závaznou vyhlášku města Lysá nad Labem č. 4/2006 o závazných částech regulačního plánu Lysá nad Labem – Vysoká Mez ke dni nabytí účinnosti změny č. 3 Regulačního plánu Lysá nad Labem – Vysoká Mez,

III. s c h v a l u j e

pořízení změny č. 4 Regulačního plánu Lysá nad Labem Vysoká z vlastního podnětu zkráceným způsobem,

IV. k o n s t a t u j e

že obsahem změny č. 4 bude:

  1. nové dělení pozemků p. č. 54/105 a 54/93 v k. ú. Litol (pozemky č. 15 a 16 dle změny č. 3 regulačního plánu),
  2. rozdělení pozemku p. č. 44/50 o výměře 1733 m2, v k. ú. Litol na dva (pozemek č. 80 dle změny č. 3 regulačního plánu),
  3. změna č. 4 regulačního plánu nahradí územní řízení o dělení pozemků řešených touto změnou,

V. p o d m i ň u j e

pořízení změny č. 4 regulačního plánu úhradou nákladů uvedených v § 72 odst. 2 písm. d) stavebního zákona Martinem a Petrou Polednovými, a panem Jaroslavem Skuhrovcem, na jejichž návrh a z jejichž potřeby je změna č. 4 pořizována.

Usnesení č. 187

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

Mgr. Jiřího Havelku jako určeného zastupitele pro územní plánování na volební období 2018 – 2022.

Usnesení č. 188

Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e

výkup části pozemku p. č. 2712/4 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana Ing. Josefa Simona bytem Lysá nad Labem, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pachtu stávajícímu zemědělci hospodařícímu na předmětu prodeje,

II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I . Termín do 30.04.2019,

III. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této smlouvy za předpokladu, že potřebné finanční prostředky na výkup budou schválené v rozpočtu města pro rok 2019.

Usnesení č. 189

Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í

nabídku pana Josefa Louče bytem Mikulov na Moravě ve věci možnosti odkupu pozemku p. č. PK 549/1 k. ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, s tím, že za část pozemku o výměře 398 m2 navrhuje kupní cenu 1 500 Kč/m2 a v případě výkupu celého pozemku o výměře 4 032 m2 cenu 500 Kč/ m2.


II. k o n s t a t u j e

že navržené podmínky výkupu dle návrhu pana Josefa Louče jsou pro město nepřijatelné, od roku 2015 již probíhá výkup pozemků pod budoucí stavbou obchvatu města II. etapa za cenu 250 Kč/m2.

Usnesení č. 190

Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e

výkup části pozemku p. č. PK 2812/2 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků paní Bohumíry Černohorské bytem Lysá nad Labem a Mgr. Daniely Slukové bytem Praha, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pachtu stávajícímu zemědělci hospodařícímu na předmětu prodeje,

II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I . Termín do 30.04.2019,

III. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této smlouvy za předpokladu, že potřebné finanční prostředky na výkup budou schválené v rozpočtu města pro rok 2019.

Usnesení č. 191

Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e

bezúplatný převod pozemku p. č. 3623/8, o výměře 107 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá nad Labem, ulice Čechova, od Státního pozemkového úřadu do vlastnictví Města Lysá nad Labem.

II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I . Termín do 31.03.2019,

III. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 192

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

a) výkup pozemků p. č. st. 313/1 o výměře 737 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří a st. 313/2 o výměře 144 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří za cenu 502 000 Kč od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za podmínek uvedených v návrhu kupní smlouvy.

b) znění kupní smlouvy dle předloženého návrhu


II. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této kupní smlouvy.

Usnesení č. 193

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

úpravu rozpočtu města r. 2018 spočívající v přesunu finančních prostředků z položky 3612 č. p. 253 realizace – Dům Na Františku (rozpočet 17 500 000 Kč) ve výši 7 311 427 Kč do oddílu 6171 položky 6119 Org 1035.

Usnesení č. 194

Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í

Programové prohlášení Rady města Lysá nad Labem na období 2018 – 2022.

Usnesení č. 195

Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í

předložený návrh na složení výborů,


II. s c h v a l u j e

výběr navržených členů výborů.

Usnesení č. 196

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné sbírky k financování rekonstrukce domu na adrese Zámek 4/25 po požáru 17.11.2018 a pověřuje odbor ŠSVZaK realizací veřejné sbírky od 01.01.2019 do 31.03.2019.

Vytvořeno 26.11.2018 10:01:25 - aktualizováno 26.11.2018 10:01:10 | přečteno 30x | ernest
load