07. Usnesení ZM 31.10.2018

Usnesení z jednání ZM dne 31.10.2018

Usnesení č. 149

Zastupitelstvo města

v o l í

ověřovatele zápisu ZM dne 31.10.2018 p. Mgr. Havelku J. a p. Ing. Marka J.

Usnesení č. 150

Zastupitelstvo města

v o l í

návrhovou komisi ve složení pí Fischerová R., Ing. Chudobová K. a Mgr. Vošická Š.

Usnesení č. 151

Zastupitelstvo města

volí

volební komisi pro ustavující zastupitelstvo ve složení p. Mgr. Fajmon H., pí Mgr. Tužinská Synková M. a Ing. Gregor P.

Usnesení č. 152

Zastupitelstvo města

I. v o l í

do funkce:

a) starosty města p. Ing. Karla Otavu,

b) neuvolněného I. místostarosty města p. Mgr. Jiřího Havelku,

c) neuvolněné II. místostarostky města pí Romanu Fischerovou,

d) uvolněného člena rady města pí Ing. Karolínu Chudobovou,

e) neuvolněného člena rady města p. Josefa Kolmana,


II. b e r e n a v ě d o m í

složení slibu všech členů zastupitelstva,

III. s c h v a l u j e

program jednání ZM dne 31.10.2018 včetně navržených úprav,

IV. s t a n o v u j e

a) počet místostarostů na 2, funkce obou starostů bude neuvolněná,

b) dlouhodobě uvolněné členy ZM, a to pro výkon funkce starosty,


V. z ř i z u j e

funkci uvolněného člena RM.Usnesení č. 153

Zastupitelstvo města


I. z ř i z u j e

a) finanční výbor,

b) kontrolní výbor,

c) výbor pro dostavbu obchvatu a správu majetku města,

d) osadní výbory,


II. s c h v a l u j e

počet členů finančního výboru, kontrolního výboru a výboru pro dostavbu obchvatu a správy majetku města na 11 členů a počet členů osadních výborů Byšičky, Dvorce a Řehačka na 5 členů,

III. j m e n u j e

a) předsedou kontrolního výboru p. Mgr. Karla Marka,

b) předsedou finančního výboru p. Ing. Petra Gregora,

c) předsedou výboru pro dostavbu obchvatu a správu majetku města p. Mgr. Hynka Fajmona,

d) předsedou osadního výboru Byšičky p. Josefa Koštíře,

e) předsedou osadního výboru Řehačka p. Martina Koukala.

Usnesení č. 154

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

a) neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách:

místostarosta 33 210 Kč
člen rady 7 380 Kč
předseda výboru/komise 3 690 Kč
člen výboru/komise 3 075 Kč 
člen ZM bez dalších funkcí 1 845 Kč,

b) termín zahájení výplaty odměn od 01.11.2018.

Usnesení č. 155
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

1) revokaci usnesení č. 134 ZM 05.09.2018

2) návrh dalšího postupu ve věci vodovodních a kanalizačních přípojek v lokalitě Tři Chalupy.

Termín: do 30. listopadu 2022

Usnesení č. 156

Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e

a) rozpočtové opatření č. 34, spočívající ve vytvoření příjmové položky za prodej vstupních objektů ČD ve výši 27 000 000 Kč a výdajové položky na výkup pozemku p. č. st. 150 s budovou č. p. 149 a pozemek p. č. 90/8 v k. ú. Litol, v ulici Mírová za cenu 8 000 000 Kč,

b) výkup pozemku p. č. st. 150 s budovou č. p. 149 a pozemek p. č. 90/8 v k. ú. Litol, v ulici Mírová za cenu 8 000 000 Kč od paní J. L. Rosolové z Čelákovic s tím, že kupujíc hradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující,

II. u k l á d á

1) radě města ve spolupráci s příslušnými odbory a vedením MŠ Dráček připravit návrh na využití objektu pro potřeby MŠ v souladu s koncepcí školství města, za předpokladu získání objektu do majetku města. Termín: do ZM v 2/2019

2) Odboru SM vypracovat návrh kupní smlouvy dle bodu I.

Termín do 31.12.2018

III. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem kupní smlouvy dle bodu I za předpokladu dostatečných finančních prostředků v rozpočtu města pro rok 2018.

Usnesení č. 157

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

výkup části pozemku p. č. PK 2822 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní Anny Čásenské bytem Lysá nad Labem, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pachtu stávajícímu zemědělci hospodařícímu na předmětu prodeje,

II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I .

Termín do 31.03.2019,

III. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této smlouvy za předpokladu, že potřebné finanční prostředky na výkup budou schválené v rozpočtu města pro rok 2019.

Usnesení č. 158

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

výkup části pozemku p. č. PK 2673/39 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana Zdeňka Fišera bytem Lysá nad Labem, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pachtu stávajícímu zemědělci hospodařícímu na předmětu prodeje,


II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I .

Termín do 31.3.2019,

III. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této smlouvy za předpokladu, že potřebné finanční prostředky na výkup budou schválené v rozpočtu města pro rok 2019.

Usnesení č. 159

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

výkup části pozemku p. č. PK 2852/1 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní Jarmily Novákové bytem Praha, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pachtu stávajícímu zemědělci hospodařícímu na předmětu prodeje,


II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I.

Termín do 31.03.2019,

III. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této smlouvy za předpokladu, že potřebné finanční prostředky na výkup budou schválené v rozpočtu města pro rok 2019.

Usnesení č. 160

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

výkup části pozemku p. č. PK 2867/9 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní Bohumily Manhartové a pana Josefa Manharta, oba bytem Lysá nad Labem, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pachtu stávajícímu zemědělci hospodařícímu na předmětu prodeje,

II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I .

Termín do 31.03.2019,

III. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této smlouvy za předpokladu, že potřebné finanční prostředky na výkup budou schválené v rozpočtu města pro rok 2019.

Usnesení č. 161

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

sdělení pana ing. Marka Špitálského, že za své pozemky v rámci stavby obchvatu města II. etapa navrhuje směnu za obecní pozemek p. č. 283/21 v k. ú. Litol,


II. k o n s t a t u j e

a) že výstavba obchvatu se týká části pozemku p. č. PK 2867/10 o výměře 100 m2, jehož je výlučným vlastníkem ing. Marek Špitálský a části pozemku p. č. PK 2534 o výměře 132 m2, kde jsou podíloví vlastníci a ing. Marek Špitálský vlastní podíl 8/24.

b) že možnost směny pozemku p. č. PK 2534 k. ú. Lysá nad Labem za p. č. 283/21 k. ú. Litol, lze projednat až po vyjádření všech podílových vlastníků,

III. s c h v a l u j e

a) výkup části pozemku p. č. PK 2867/10 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od ing. Marka Špitálského bytem Přerov nad Labem, za částku 1 Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pachtu stávajícímu zemědělci hospodařícímu na předmětu prodeje,


b) zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 283/21 výměra stejná jako výkup části pozemku p. č. PK 2867/10, k. ú. Lysá n. L., ing. Marku Špitálskému bytem Přerov nad Labem, za částku 1 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN hradí prodávající. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady prodávající,

IV. u k l á d á

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu III/a.

Termín do 31.03.2019.

Usnesení č. 162

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

navrženou kupní cenu od ČD a.s. ze dne 03.09.2018 ve výši 2 745 000 Kč, tj. 300 Kč/ m2, za prodej pozemku p. č. 2126/30 v k. ú. Lysá nad Labem po oddělení části pozemku o výměře cca 320 m2 kolem vstupního objektu do podchodu na litolské straně, za účelem vybudování parkoviště.

Usnesení č. 163

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

zveřejněný záměr na prodej části obecního pozemku p. č. 610/9 o výměře 67 m2 druh pozemku ostatní plocha, p. č. 610/89 o výměře 527 m2 druh pozemku ostatní plocha, p. č. 694/12 o výměře 147 m2 druh pozemku trvalý travní porost, p. č. 810/1 o výměře 104 m2 druh pozemku orná půda, p. č. 3483/3 o výměře 20 m2 druh pozemku ostatní plocha, p. č. 3484/2 o výměře 192 m2 druh pozemku ostatní plocha a p. č. 3621/2 o výměře 862 m2 druh pozemku ostatní plocha, všechny v k. ú. Lysá nad Labem, Správě železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za kupní cenu ve výši 388 521 Kč s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Jedná se o prodej pozemků z důvodu rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem.

K záměru budou přiloženy příslušné geometrické plány.

Usnesení č. 164

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

návrh kupní smlouvy - vodovod a kanalizace v ul. V Polích, vypracovaný OSM,


II. p o v ě ř u j e

starostu k podpisu kupní smlouvy.

Usnesení č. 165

Zastupitelstvo města

n e s c h v a l u j e

výkup pozemků ve vlastnictví pana Jana Hory z Aše - PK 855, p. č. 854, p. č. 855, PK 864/1 (podílové vlastnictví) a PK 861/3 (podílové vlastnictví) všechny v k. ú. Lysá nad Labem a pozemků p. č. 332/47, p. č. 336/10, p. č. 283/10 všechny v k. ú. Litol.

Usnesení č. 166

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

informaci od Státního pozemkového úřadu ohledně žádosti o pozemkovou úpravu v k. ú. Lysá nad Labem s tím, že je nutné zajistit 2,88% (tj. 51,47 ha) zemědělského půdního fondu a v k. ú. Litol 5,6% (tj. 12 ha), aby mohly být zahájeny komplexní pozemkové úpravy,


II. u k l á d á

radě města oslovit vlastníky pozemků s výměrou nad 5 000 m2 s žádostí o souhlas se zařazením jejich pozemků do pozemkových úprav.

Termín: do 31.01.2019

Usnesení č. 167

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

výkup pozemku p. č. 810/2 o výměře 145 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá nad Labem, od Karla Stolejdy z Prahy, za kupní cenu ve výši 275 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující,


II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I,

Termín do 31.03.2019.

III. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této smlouvy za předpokladu, že potřebné finanční prostředky na výkup budou schválené v rozpočtu města pro rok 2019.

Usnesení č. 168

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

a) výkup pozemku p. č. 54/80 o výměře 2 349 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Litol, od Vladimíra Tržického z Lysé nad Labem, za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2 za část pozemku pod budoucí komunikací a 400 Kč/m2 za část pozemku pro rozšíření sportovního areálu při ZŠ T. G. Masaryka v Litoli s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující,

b) výkup pozemku p. č. 58/24 o výměře 3 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Litol, od Vladimíra Tržického z Lysé nad Labem, za kupní cenu ve výši 300,- Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující,


II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I.

Termín do 31.03.2019,

III. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem těchto smluv za předpokladu, že potřebné finanční prostředky na výkup budou schválené v rozpočtu města pro rok 2019.

Usnesení č. 169

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

prodej obecního pozemku p. č. KN 680/2, k. ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 223 m², který vznikl oddělením z pozemku p. č. PK 694/6, dle geometrického plánu č. 3280‑118/2017, pozemku p. č. KN 694/24, k. ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 9 m², který vznikl oddělením z pozemku p. č. KN 694/7, dle geometrického plánu č. 3280-118/2017, pozemku p. č. KN 3518/6, k. ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 170 m², který vznikl oddělením z pozemku p. č. KN 3518/2, dle geometrického plánu č. 3280-118/2017, pozemku p. č. KN 3520/4, k. ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 44 m², který vznikl oddělením z pozemku p. č. KN 3520/3, dle geometrického plánu č. 3274-118/2017, pozemku p. č. KN 3523/3, k. ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 3 m², který vznikl oddělením z pozemku p. č. KN 3523/2, dle geometrického plánu č. 3276-118/2017, Správě železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234, za kupní cenu ve výši 287 360 Kč, s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující,

II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat návrhy smlouvy dle bodu I. Termín do 31.03.2019,

III. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 170

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

žádost paní Anny Horvátové trvale bytem Tyršova 612/3, Milovice ze dne 21.06.2018,

II. s o u h l a s í

s prominutím penále za dlužné nájemné za byt č. 3, Tyršova č. p. 612, Milovice, jehož nájemcem je paní Anna Horvátová.

Usnesení č. 171

Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í

informační zprávu o provozu a výsledcích činnosti technické skupiny za období leden - srpen roku 2018.

Usnesení č. 172

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

1) Římskokatolické farnosti Lysá nad Labem z Programu regenerace částku ve výši 264 000 Kč, z rozpočtu města částku ve výši 80 000 Kč a současně schvaluje návrh veřejnoprávních smluv,

2) Domovu Na Zámku v Lysé nad Labem z Programu regenerace částku ve výši 380 000 Kč a současně schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy.

Usnesení č. 173

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

1) Římskokatolické farnosti Lysá nad Labem z rozpočtu města částku ve výši 20 000 Kč a současně schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy,

2) Domovu Na Zámku v Lysé nad Labem z rozpočtu města částku ve výši 100 000 Kč a současně schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy.

Usnesení č. 174

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

úpravu rozpočtu města na rok 2018 – 28. rozpočtové opatření spočívající v ponížení investiční položky „Zateplení č. p. 28 v ČSA bývalé Privum“ o částku 300 000 Kč včetně DPH, a navýšení položky „Oprava části ohradní zdi kolem parcely č.4/1“ o částku 300 000 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 175

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

úpravu rozpočtu města na rok 2018 – 29. rozpočtové opatření spočívající v ponížení investiční položky „Zateplení č. p. 28 v ČSA bývalé Privum“ o 920 000 Kč včetně DPH, a navýšení položky „Oprava části ohradní zdi zámecké zahrady – IV. etapa“ o částku 920 000 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 176

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

úpravu rozpočtu města na rok 2018 – 32. rozpočtové opatření spočívající ve vytvoření nové položky s názvem „Návrh na rekonstrukci historické části radnice na Husově náměstí“ s částkou 300 000 Kč vč. DPH a v ponížení investiční položky „Zateplení č. p. 28 v ČSA bývalé Privum“ o 300 000 Kč.


II. u k l á d á

radě města ve spolupráci s architektem města předložit alespoň 3 variantní návrhy řešení na rekonstrukci historické části radnice na Husově náměstí.

Termín: do 31.03.2019.

Usnesení č. 177

Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e

úpravu rozpočtu města na rok 2018 – 33. rozpočtové opatření spočívající ve vytvoření nové položky s názvem „Návrh na rekonstrukci Parku 30. výročí osvobození Lysá nad Labem – rekonstrukce“ s částkou 200 000 Kč vč. DPH, a v ponížení investiční položky „Zateplení č. p. 28 v ČSA bývalé Privum“ o 200 000 Kč,


II. u k l á d á

radě města

1) ve spolupráci s architektem města předložit alespoň 3 variantní návrhy řešení na rekonstrukci Parku 30. výročí osvobození Lysá nad Labem.

Termín: do 31.03.2019

2) připravit anketu ke zjištění názorů veřejnosti na využití tohoto prostranství a k posouzení navržených variant.

Termín: do 30.06.2019

Vytvořeno 2.11.2018 9:12:45 - aktualizováno 15.1.2019 11:43:28 | přečteno 73x | ernest
load