04. Usnesení ZM 20.06.2018

Usnesení z jednání ZM dne 20. 06. 2018.

Usnesení č. 87
Zastupitelstvo města

v o l í
ověřovatele zápisu ZM dne 20. 06. 2018 p. Kolmana J. a p. Mgr. Kopeckého P.

Usnesení č. 88
Zastupitelstvo města

v o l í
návrhovou komisi ve složení p. Ing. Gregor P., p. Ing. Eliška P. a p. Ing. Marek J.

Usnesení č. 89
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
program jednání ZM dne 20. 06. 2018.

Usnesení č. 90
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádosti občanů k datu 16. 05. 2018 o připojení jejich nemovitosti ke kanalizačnímu
a vodovodnímu řadu v Byšičkách,

II. s c h v a l u j e
vybudování kanalizačních a vodovodních přípojek dle bodu I. na hranici pozemku včetně kanalizační šachty, pokud to bude technicky možné,

III. u k l á d á
RM realizovat veřejnou zakázku na zřízení kanalizační a vodovodní přípojky dle bodu II.
Termín: do 31. 12. 2018

Usnesení č. 91
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
účast města jako realizátora v projektu MAP II včetně finanční spoluúčasti,

II. u k l á d á
RM zapracovat potřebnou finanční částku na realizaci projektu do rozpočtu města r. 2019.

Usnesení č. 92
Zastupitelstvo města

s o u h l a s í
na základě nájemní smlouvy s FK Litol s užíváním hřiště spolkem FK Litol mládež.

Usnesení č. 93
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
poskytnutí dotace ve výši 200.000 Kč a Veřejnoprávní smlouvu o spolupráci s Domácím hospicem Nablízku, z. ú.

Usnesení č. 94
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření dohody o bezúplatném převodu softwaru Spisová služba pro Město Milovice a ZŠ T. G. Masaryka Milovice.


II. p o v ě ř u j e
starostu města k uzavření výše uvedené dohody.
Termín: do 30. 06. 2018

Usnesení č. 95

Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
prodej části obecního pozemku p. č. 3458/2, nově označené dle GP č. 3316-131/2018 jako pozemek p. č. 3458/10 o výměře 46 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha a části obecního pozemku p. č. 2646/2, nově označené dle GP č. 3316-131/2018 jako pozemek p. č. 2646/7 o výměře 118 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, oba v k. ú. Lysá nad Labem, paní H. M., bytem Lysá nad Labem, za kupní cenu ve výši 500 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na oddělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

II. u k l á d á
odboru SM vypracovat znění smlouvy dle bodu I,
Termín: do 30. 09. 2018

III. p o v ě ř u j e
starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 96
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o připravovaném prodeji nemovitých věcí (bytové jednotky v č. p. 1414 vč. podílu na pozemku a obytném domě) ve výběrovém řízení,

II. n e s c h v a l u j e
účast Města v připravovaném výběrovém řízení.

Usnesení č. 97
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o právu provedení stavby dle předloženého návrhu na pozemcích p. č. 2126/26, st. 3077, 2126/24, st. 3076 a st. 3079 v k. ú. Lysá nad Labem, ve vlastnictví ČD, a. s., IČO 70994226, ve prospěch Města Lysá nad Labem z důvodu výstavby Parkoviště P+R Lysá nad Labem,

II. p o v ě ř u j e
starostu města smlouvu o právu provedení stavby dle bodu I uzavřít.

Usnesení č. 98
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
znění kupní smlouvy dle předloženého návrhu na prodej obecního pozemku p. č. st. 3006,
o výměře 71 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Lysá nad Labem, na prodej stavby občanského vybavení bez čp./č. ev. na pozemku p. č. st. 3005 a 3006 v k. ú. Lysá nad Labem, (vstupní objekt do podchodu na lyské straně) a na prodej stavby občanského vybavení bez čp./č. ev. na pozemku p. č. st. 2718 v k. ú. Lysá nad Labem, (vstupní objekt do podchodu na litolské straně), Správě železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, za celkovou kupní cenu 27.000.000 Kč,

II. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 99
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
bezúplatný převod pozemku p. č. 309/25 v k. ú. Litol, směr ulice Za Labem, od České republiky s právem hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Lysá nad Labem,

II. p o v ě ř u j e
starostu města smlouvu o bezúplatném převodu dle bodu I uzavřít.

Usnesení č. 100
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost stavebníků o odprodej vodovodního řadu v ul. Čechova do majetku Města Lysá nad Labem,

II. s c h v a l u j e
návrh kupní smlouvy na odkup infrastruktury v ul. Čechova do majetku Města Lysá nad Labem,

III. p o v ě ř u j e
starostu města k podpisu kupní smlouvy.
Termín: do 30. 09. 2018

Usnesení č. 101
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost stavebníků RD v lokalitě ul. Jaromírovy sady o vystavení plánovací smlouvy na vybudování vodovodního řadu v ul. Jaromírovy sady,

II. s c h v a l u j e
návrh plánovací smlouvy vypracovaný odborem SM, jejímž předmětem je vybudování vodovodního řadu v ul. Jaromírovy sady,

III. p o v ě ř u j e
starostu města k podpisu plánovací smlouvy.
Termín: do 30. 09. 2018

Usnesení č. 102
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
výkup části pozemku p. č. PK 855 o výměře 2.316 m2, k. ú. Lysá nad Labem, pozemku p. č. 854 o výměře 399 m2, druh pozemku vodní plocha, koryto vodního toku umělé, k. ú. Lysá nad Labem, pozemku p. č. 855 o výměře 1.277 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá nad Labem, pozemku p. č. 332/47 o výměře 4.298 m2, druh pozemku trvalý travní porost, k. ú. Litol, pozemku p. č. 336/10 o výměře 53 m2, druh pozemku trvalý travní porost, k. ú. Litol, a pozemku p. č. 283/10 o výměře 4.956 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Litol, od pana J. H., bytem za cenu 30 Kč/m2 pouze za podmínky, že pozemky budou vykoupeny jako celek. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN.

Usnesení č. 103
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
zprávu o uplatňování územního plánu Lysá nad Labem,

II. u k l á d á
RM a Výboru pro dostavbu obchvatu a majetek města zahájit shromažďování podkladů pro aktualizaci Územního plánu města Lysá nad Labem.
Termín: do ZM v 9/2018

Usnesení č. 104
Zastupitelstvo města

v y d á v á
změnu č. 1 územního plánu Lysá nad Labem.

Usnesení č. 105
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství za období 2017.

Usnesení č. 106
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
umístění 7 parkovacích míst na pozemku města, konkrétně v ul. Ke Skále, za cenu 50 tis. Kč za jedno parkovací stání.

Usnesení č. 107
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
předložené znění typové smlouvy o nájmu hrobového místa a typové smlouvy o úhradě služeb spojených s užíváním hrobového místa upravené v souladu s GPDR.

Usnesení č. 108
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
uzavření splátkového kalendáře na 22 měsíců s paní K. K., trvale bytem Semice, na částku 22.000 Kč, s měsíčními splátkami ve výši 1.000 Kč. Dluh je za prostor sloužící k podnikání na adrese Husovo náměstí č. p. 550, Lysá nad Labem.

Usnesení č. 109
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
12. - 17. rozpočtové opatření schválené radou města dne 12. 06. 2018.

II. s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu města na rok 2018 – 18. rozpočtové opatření takto:
1) v oddíle 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek v položkách Platy zaměstnanců, povinné sociální zabezpečení a povinné zdravotní pojištění navýšení níže uvedených položek
a ponížení stejných položek v oddílu 6171 Všeobecná veřejná správa.
položka rozpočet úprava rozdíl
5311-5011 platy zaměstnanců v prac. poměru 5.390 5.852 + 462
5311-5031 pov. poj. na sociální zabezpečení 1.348 1.523 + 175
5311-5032 pov. poj. na zdravotní pojištění 490 553 + 63

2) v ponížení investiční položky „P+R“ o 2.000 tis. Kč, v ponížení investiční položky „Rámcový návrh odvodnění města“ o 800 tis. Kč, v ponížení investiční položky „Rezerva na akce VaK“ o 2.000 tis. Kč a navýšení položky „Chodníky Stržiště“ o částku 4.800 tis. Kč na celkovou částku 5.600 tis. Kč,

3) v ponížení investiční položky „Křižovatka nadjezd Litol VaK“ o 102 tis. Kč, a navýšení položky „VaK Ve Višňovce“ o 102 tis. Kč na částku 352 tis. Kč.

4) v ponížení položky Tělocvična ZŠ Litol – demolice o 1.500 tis. Kč a navýšení položky Oprava šaten FK Litol o 1.500 tis. Kč. Důvodem je zpracovaná dokumentace včetně výkazu výměr pro opravu šaten. PD byla zpracována pro žádost o stavební povolení, které by mělo být vydáno v 6/2018. Podle vyjádření odboru MI je zbývající částka 3.700 tis. Kč na demolici školní tělocvičny v Litoli dostačující.
položka rozpočet po úpravě rozdíl
3117-6121 Tělocvična Litol-demolice 5.200 3.200 -2.000
3412-5171 Oprava šaten FK Litol 1.500 3.500 +2.000

Usnesení č. 110
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
Jednací řád Zastupitelstva města Lysá nad Labem s účinností od 01. 07. 2018.

Usnesení č. 111
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
termíny jednání RM v II. pololetí r. 2018 do období konání voleb, tj. 05. a 06. 10. 2018,

II. s c h v a l u j e
termíny jednání ZM v II. pololetí r. 2018 do období konání voleb, tj. 05. a 06. 10. 2018 takto: 05. 09. a 03. 10. 2018.

Usnesení č. 112
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o plnění koncepce rozvoje zámeckého parku.

Usnesení č. 113
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Finančního výboru dne 06. 06. 2018.

Usnesení č. 114
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Výboru pro obchvat města dne 06. 06. 2018.

II. s c h v a l u j e
1) návrh na výkup nebo směnu pozemků v trase silničního obchvatu města na základě nového záborového elaborátu z r. 2018 za stejných cenových podmínek, tj. 250 Kč/m2 pod trasou
obchvatu pro trvalý zábor a 20 Kč/m2 za případné zbytky pozemků. Platnost nabídky do konce roku 2018. Podmínky platí i pro pokračování Průmyslové ulice.
Termín: odeslání nabídek do 31. 08. 2018

2) podání žádosti na SPÚ o pozemkové úpravy s těmi souhlasy, které má město k dispozici.
Termín: do 31. 07. 2018

III. u k l á d á
určeným členům ZM (p. Ing. Otava, pí Fischerová, p. Ing. Gregor, p. Mgr. Fajmon a p. Bc. Robeš) jednat se zástupci hejtmanky Středočeského kraje pro oblast dopravy a pro oblast investic o podmínkách, za nichž SK odkoupí pozemky určené pro stavbu II. etapy obchvatu. Cílem jednání je zajistit aktuální informace o stavu příprav akce na kraji a o podmínkách výkupu pozemků města krajem tak, aby se městu vrátily vložené finanční prostředky.
Termín: do 31. 07. 2018

Usnesení č. 115
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Kontrolního výboru dne 06. 06. 2018.

Usnesení č. 116
Zastupitelstvo města

s o u h l a s í
s podáním žádosti o úplatný převod pozemků p. č. 218/2, 221/15 a 221/64, k. ú. Lysá nad Labem, na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Vytvořeno 22.6.2018 8:20:27 - aktualizováno 25.7.2018 11:53:22 | přečteno 25x | ernest
load