03. Usnesení ZM 16.05.2018

Usnesení z jednání ZM dne 16. 05. 2018.

Usnesení č. 62
Zastupitelstvo města

v o l í
ověřovatele zápisu ZM dne 16. 05. 2018 p. Mgr. Havelku J. a p. Mgr. Fajmona H.

Usnesení č. 63
Zastupitelstvo města

v o l í
návrhovou komisi ve složení p. Ing. Kváč D., p. Ing. Eliška P. a p. Burian J.

Usnesení č. 64
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
program jednání ZM dne 16. 05. 2018.

Usnesení č. 65
Zastupitelstvo města

u k l á d á
1) radě města vyčíslit náklady na dodatečné připojení domů s č. p. na vodovod a kanalizaci v lokalitě Byšičky, od nových žadatelů, kteří o to požádali do 16. 05. 2018, a předložit k projednání a rozhodnutí na ZM 20. 06. 2018,

2) odboru MI oslovit písemně vlastníky nemovitostí v lokalitě Byšičky s č. p., které lze připojit k plánované infrastruktuře, a získat od nich prokazatelné vyjádření o připojení nebo nepřipojení nemovitosti na budovaný vodovod a kanalizaci.
Termín: do 31. 05. 2018

Usnesení č. 66
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
petici za realizaci MŠ Drážky,

II. u k l á d á
1) odboru MI podat žádost o změnu územního rozhodnutí, týkající se dělení pozemků v lokalitě Drážky ve vztahu ke 2 pozemkům ve vlastnictví města, které jsou určeny k výstavbě mateřské školy.
Termín: do 31. 05. 2018

2) panu tajemníkovi informovat petiční výbor, jakým způsobem je postupováno.
Termín: do 31. 05. 2018

Usnesení č. 67
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
petici za vybudování napojení silničních komunikací v lokalitě mezi ul. Družstevní a Na Vysoké mezi,

II. u k l á d á
panu tajemníkovi informovat petiční výbor o výsledku jednání v ZM 16. 05. 2018.

Usnesení č. 68
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
připomínky č. 4, 5, 7, 8, 22, 24, 27, 30, 31, 32, 33 a 34 z předloženého souboru do závazného zadání k prověření zpracovatelem při dopracování vítězného návrhu vzešlého z architektonické soutěže Lysá nad Labem, Husovo náměstí,

II. u k l á d á
členu ZM Bc. Martinu Robešovi zaslat závazné zadání zpracovateli.
Termín: 18. 05. 2018

Usnesení č. 69
Zastupitelstvo města

k o n s t a t u j e,
že schválený rozpočet města pro letošní rok nepočítá s prodejem stavebních obecních pozemků v lokalitě Hrabanov. Odbor městského investora má v letošním roce zajistit projektovou dokumentaci potřebnou pro výstavbu inženýrských síti k předmětným pozemkům.

Usnesení č. 70
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 2673/1 o výměře cca 20 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Lysá nad Labem, ulice Okružní, Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 1491, IČO 26437619, se sídlem Okružní 1491, 289 22 Lysá nad Labem, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za kupní cenu ve výši 500 Kč/m2, s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Záměr bude zveřejněný na úřední desce až po pořízení geometrického plánu na oddělení předmětu prodeje.

Usnesení č. 71
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
prodej části obecního pozemku p. č. 3605/1, nově označené dle geometrického plánu č. 3210-5/2017 jako pozemek p. č. 3605/9, o výměře 219 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá nad Labem, společnosti HANKA MOCHOV, s. r. o., IČO 27117243, se sídlem Mochov, Starý Dvůr 302, PSČ 250 87, za kupní cenu ve výši 1 Kč s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

II. u k l á dá
odboru SM
1) vypracovat znění smlouvy dle bodu I,
Termín: do 30. 09. 2018

2) vypracovat znění smlouvy dle usnesení ZM č. 46/1, ze dne 04. 04. 2018,
Termín: do 30. 09. 2018

III. p o v ě ř u j e
starostu města tyto smlouvy současně uzavřít.

Usnesení č. 72
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
bezúplatný převod pozemku p. č. PK 1478/3, k. ú. Lysá nad Labem, lokalita Řehačka, od České republiky s právem hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Lysá nad Labem,

II. p o v ě ř u j e
starostu města smlouvu o bezúplatném převodu dle bodu I uzavřít.

Usnesení č. 73
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
bezúplatný převod pozemků p. č. 309/7, 310/4 a 309/11 v k. ú. Litol, směr Tři Chaloupky, od České republiky s právem hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Lysá nad Labem,

II. p o v ě ř u j e
starostu města smlouvu o bezúplatném převodu dle bodu I uzavřít.

Usnesení č. 74
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
výkup části pozemku p. č. 89/116 o výměře cca 14 m2, druh pozemku zahrada, k. ú. Litol, za cenu 250 Kč/m2, z důvodu výstavby chodníku v ulici Husova, od paní I. S., bytem Lysá nad Labem s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu a podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

II. u k l á d á
odboru SM vypracovat znění smlouvy dle bodu I,
Termín: do 30. 09. 2018

III. p o v ě ř u j e
starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 75
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. 2018-0169/ŠSK o přistoupení ke smlouvě o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu a o poskytnutí dotace s Centrem rodinného poradenství SEMIRAMIS, z. ú.

Usnesení č. 76
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
1) celoroční hospodaření a závěrečný účet Města Lysá nad Labem za rok 2017, a to bez výhrad,

2) účetní závěrku Města Lysá nad Labem za rok 2017.

Usnesení č. 77
Zastupitelstvo města

v y č l e ň u j e
návrh na navýšení položky „Radar“ k samostatnému hlasování o úpravě rozpočtu.

Usnesení č. 78
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
9. rozpočtové opatření schválené radou města dne 17. 04. 2018,

II. s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu města na rok 2018 – 10. rozpočtové opatření takto:
1) navýšení oddílu 6171, výdajové položky 6119, org. 1035 o 383 tis. Kč na nákup licencí programu GINIS, z rezervního fondu,

2) navýšení oddílu 6171, výdajové položky 6171 Údržba budovy MěÚ – opravy (odbor SM) o 500 tis. Kč (z 1.500 tis. Kč na 2.000 tis. Kč) a ve snížení investiční položky Informační centrum zřízení po MěP o 500 tis. Kč (z 1.150 tis. Kč na 650 tis. Kč),

3) navýšení výdajové položky 221 – Pozemní komunikace – údržba komunikací o 1.300 tis. Kč z investiční akce Vodovod a kanalizace Byšičky,

4) navýšení výdajové položky 221 – Pozemní komunikace – údržba dopravního značení o 600 tis. Kč z investiční akce Vodovod a kanalizace Byšičky,

5) navýšení položky 36 Bydlení komunální služby – Oprava a údržba majetku o 250 tis. Kč z investiční akce Vodovod a kanalizace Byšičky,

6) vytvoření nové položky „Dřevostavba na pozemku p. č. 12/8“ přesunem částky 150 tis. Kč z výdajové položky „Doplnění prvků na dětské hřiště v Litoli“ odpa 3412, pol. 5171, org. 4940,

7) přijetí dotace na sociální agendu dětí od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1.890.126 Kč, která je účelová a podléhá finančnímu vypořádání. Projeví se navýšením příjmové a výdajové části rozpočtu města ve stejné výši.

8) přijetí dotace pro hasiče od Středočeského kraje ve výši 150 tis. Kč na akceschopnost jednotky PO kategorie JPO II a dále 50 tis. Kč na mzdy člena vykonávajícího službu v jednotce kategorie JPO II nebo III jako svoje zaměstnání v pracovním poměru. Úprava se projeví v navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu ve stejné výši, dotace je účelová.

9) použití uspořené částky z položky malování ZŠ Komenského ve výši 111.320 Kč na dofinancování víceprací podlahy v ZŠ Komenského pav. D II. patro,

10) změnu názvu investiční položky Městská policie rychloměr na název položky Městská policie rychloměr a kamerový bod v oddílu 5311 Městská policie, položka 6122, kde je částka 500.000 Kč. Dále převod částky 13 tis. Kč z výdajové položky 5171 (MěP) opravy a udržování na investiční položku 6122. Tím bude pokryt náklad na pořízení kamerového bodu v ulici Ke Kovoně, který je zde z bezpečnostních důvodů nezbytné umístit.

11) navýšení položky 5169 Projekt senior taxi v oddílu 4399 org. 5250 z 450 tis. Kč na 550 tis. Kč, tzn. o 100 tis. Kč z rezervního fondu,

12) navýšení položky 6121 Denní stacionář – vybudování v oddílu 4399 org. 5239 z 2.000 tis. Kč na 2.910 tis. Kč, tzn. o 910 tis. Kč, a snížení pol. 6121 Kanalizace Dvorce v oddílu Vodní hospodářství 2321 org. 5137 z 15.000 tis. Kč na 14.090 tis. Kč, tzn. snížení o 910 tis. Kč,

13) navýšení položky „Oprava části ohradní zdi zámecké zahrady IV. etapa“ o 3.800 tis. Kč na celkovou částku 6.800 tis. Kč a v ponížení investiční položky „ZŠ TGM tělocvična vč. demolice“ o 3.800 tis. Kč,

14) navýšení položky „Zateplení č. p. 29 v ČSA bývalé Privum“ o částku 7 mil. Kč na celkovou částku 7.600 tis. Kč včetně DPH a v ponížení investiční položky „Kanalizace Dvorce“ o částku 7 mil. Kč.

15) zřízení nové položky Nákup audiovizuálních služeb v kap. Veřejná správa ve výši 200 tis. Kč z Rezervního fondu.

Usnesení č. 79
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu města na rok 2018 – 11. rozpočtové opatření spočívající v navýšení položky „Radar“ o 669 tis. Kč na celkovou částku 2.169 tis. Kč včetně DPH a v ponížení investiční položky „Parkoviště P+R“ o částku 669 tis. Kč.

Usnesení č. 80
Zastupitelstvo města

s t a n o v í
počet členů zastupitelstva města pro volební období 2018 – 2022 na 15.

Usnesení č. 81
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
Nařízení Města Lysá nad Labem č. 1/2018, o placeném stání na místních komunikacích v době výstav, které mění a doplňuje Nařízení č. 4/2017, ze dne 24. 10. 2017.

Usnesení č. 82
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Kontrolního výboru dne 24. 04. 2018.

Usnesení č. 83
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání OV Byšičky dne 20. 04. 2018.

Usnesení č. 84
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Finančního výboru dne 02. 05. 2018.

Usnesení č. 85
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Výboru pro obchvat dne 02. 05. 2018.

Usnesení č. 86
Zastupitelstvo města

u k l á d á
radě města prověřit možnost umístění kamerového bodu u bývalého pionýrského areálu v ul. Čechova včetně vyčíslení nákladů.
Vytvořeno 17.5.2018 12:22:09 - aktualizováno 25.7.2018 11:53:45 | přečteno 44x | ernest
load