02. Usnesení ZM 04.04.2018

Usnesení z jednání ZM dne 04. 04. 2018.

Usnesení č. 35
Zastupitelstvo města

v o l í
ověřovatele zápisu ZM dne 04. 04. 2018 p. Kolmana J. a p. Ing. Elišku P.

Usnesení č. 36
Zastupitelstvo města

v o l í
návrhovou komisi ve složení p. Krumpholc J., p. Ing. Gregor P. a p. Burian J.

Usnesení č. 37
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
rozšíření programu jednání ZM dne 04. 04. 2018 o projednání žádosti pí K. o začlenění kanalizačních přípojek RD – Tři chalupy, Byšičky, do projektové dokumentace a rozpočtu celkové realizace.

Usnesení č. 38
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
program jednání ZM dne 04. 04. 2018.

Usnesení č. 39
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení pilotního projektu Senior Taxi v Lysé nad Labem za březen 2018,

II. k o n s t a t u j e
1) že služba pro starší občany města je prospěšná, potřebná a bude se dále podporovat,
2) že nastavený model je z dlouhodobého hlediska ekonomicky velmi náročný,

III. s c h v a l u j e
1) úpravu rozpočtu města pro rok 2018 – 5. rozpočtové opatření spočívající ve zřízení nové položky v rozpočtu města na rok 2018 Provoz Senior Taxi v částce 400 tis. Kč převodem z rezervního fondu,

2) pokračování pilotního projektu do 30. 06. 2018 s rozšířením poskytovaných služeb dle diskuze v ZM,

IV. u k l á d á
radě města zadat veřejnou zakázku na provoz Senior Taxi s parametry, jaké jsou užívány v okolních městech, tj. limitní cena za ujetý km s klientem ve výši 25 Kč, nástupní sazba pro klienta 15 Kč za jednu jízdu, limitní cena za celkovou službu za rok 2018 ve výši 400 tis. Kč včetně DPH.
Termín: do 30. 06. 2018

Usnesení č. 40
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh výpůjční smlouvy na nemovitý majetek Města Lysá n. L. (budova bez č. p. - objekt občanské vybavenosti - na pozemku st. 758, LV 3183, k. ú. Litol),

II. u k l á d á
radě města
1) převzít majetek města a ustanovit správce kabin, který bude zajišťovat jejich provoz a využití za nediskriminačních podmínek respektující dotační titul,
Termín: do 30. 06. 2018

2) pokračovat v práci na rekonstrukci kabin podle schválené kupní smlouvy.

Usnesení č. 41
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
projednání žádosti pí K., o začlenění kanalizačních přípojek rodinných domů – Tři chalupy, Byšičky, do projektové dokumentace a rozpočtu celkové realizace, po bodu č. 2 schváleného programu.

Usnesení č. 42
Zastupitelstvo města

u k l á d á
radě města připravit na příští jednání ZM návrh řešení vč. financování kanalizačních odboček do rodinných domů – Tři chalupy, Byšičky.

Usnesení č. 43
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
předložený návrh na rozdělení dotací z Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem včetně veřejnoprávních smluv s žadateli dotací.

Usnesení č. 44
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
předložený návrh na rozdělení dotací z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem včetně veřejnoprávních smluv s žadateli dotací.

Usnesení č. 45
Zastupitelstvo města

I. s o u h l a s í
s uzavřením předložené výpůjční smlouvy na nemovitý majetek Města Lysá nad Labem (budova č. p. 96 na pozemku st. 1299 o výměře 133 m2, k. ú. Lysá n. L., pozemek p. č. 2034/46 o výměře 559 m2, druh pozemku ostatní plocha, a pozemek p. č. 2034/16 o výměře 1.172 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Lysá n. L.) pro potřeby SDH Lysá nad Labem, 289 22 Lysá n. L., IČO 64733084, a Osadního výboru Dvorce, 289 22 Lysá nad Labem, doplněné v čl. V Závěrečné ustanovení v odst. V. 3 o větu „Tím není dotčena povinnost na zveřejnění změny v osobě vypůjčovatele.“

II. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem výše uvedené výpůjční smlouvy.

Usnesení č. 46
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
1) výkup části pozemku p. č. 3020, nově označené dle geometrického plánu č. 3210-5/2017 jako pozemek p. č. 3020/7 o výměře 350 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá nad Labem, od společnosti HANKA MOCHOV, s. r. o., IČO 27117243, se sídlem Mochov, Starý Dvůr 302, PSČ 250 87, za kupní cenu ve výši 1 Kč s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

2) zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 3605/1, nově označené dle geometrického plánu č. 3210-5/2017 jako pozemek p. č. 3605/9 o výměře 219 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá nad Labem, společnosti HANKA MOCHOV, s. r. o., IČO 27117243, se sídlem Mochov, Starý Dvůr 302, PSČ 250 87, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za kupní cenu ve výši 1 Kč s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

Usnesení č. 47
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
1) výkup části pozemku p. č. PK 855 o výměře 2.316 m2, k. ú. Lysá nad Labem, pozemku
p. č. 854 o výměře 399 m2, druh pozemku vodní plocha, koryto vodního toku umělé, k. ú. Lysá nad Labem, pozemku p. č. 332/47 o výměře 4.298 m2, druh pozemku trvalý travní porost, k. ú. Litol, pozemku p. č. 336/10 o výměře 53 m2, druh pozemku trvalý travní porost, k. ú. Litol,
a pozemku p. č. 283/10 o výměře 4.956 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Litol, od pana J. H., bytem Aš, za cenu 30 Kč/m2 s tím, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN,

2) výkup pozemku p. č. 855 o výměře 1.277 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá nad Labem, od pana J. H., bytem Aš, za cenu 30 Kč/m2 s tím, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN.

Usnesení č. 48
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
výkup pozemku p. č. 47/18, k. ú. Litol, výměra 116 m2, druh pozemku orná půda, za účelem výstavby nového chodníku v ulici Družstevní, od manželů J. a M. K., bytem Lysá nad Labem, za cenu 100 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN.

II. u k l á d á
odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I,
Termín: do 30. 06. 2018

III. p o v ě ř u j e
starostu města uzavřít tuto smlouvu.

Usnesení č. 49
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Finančního výboru dne 14. 03. 2018.

Usnesení č. 50
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
hospodářské výsledky příspěvkových organizací MŠ Pampeliška, MŠ Mašinka, MŠ Čtyřlístek, MŠ Dráček, ZŠ J. A. Komenského, ZŠ B. Hrozného, ZŠ T. G. Masaryka Litol, ZUŠ F. A. Šporka, Městské knihovny za rok 2017 a přidělení do fondů dle návrhu ředitelů.

Usnesení č. 51
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
navržená „Pravidla pro poskytování příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá nad Labem pro rok 2018“.

Usnesení č. 52
Zastupitelstvo města

n e s c h v a l u j e
odkup sportovního centra Lysá nad Labem, ulice Na Mlíčníku č. p. 1790, p. č. st. 2933, 601/12, 601/14 a 601/15, k. ú. Lysá nad Labem.

Usnesení č. 53
Zastupitelstvo města

u k l á d á
p. Bc. Robešovi svolat pracovní zasedání ZM k projednání připomínek k vítěznému návrhu na revitalizaci Husova náměstí.
Termín: do 30. 04. 2018

Usnesení č. 54
Zastupitelstvo města

u k l á d á
starostovi města v souladu se schváleným usnesením ZM č. 18, ze dne 21. 02. 2018, bezodkladně, nejpozději do 07. 04. 2018, podepsat smlouvu o dílo s vítězem jednacího řízení, které navazovalo na soutěž o návrh s názvem „Revitalizace a případná dostavba Husova náměstí v Lysé nad Labem“.

Usnesení č. 55
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
úpravu rozpočtu města na rok 2018 - 3. rozpočtové opatření schválené RM usnesením č. 219, ze dne 20. 03. 2018, spočívající v ponížení investiční položky „Záloha oddílu – rezerva na komunikace“ 200 tis. Kč (z 2.000 tis. Kč na 1.800 tis. Kč) a navýšení položky „Komunikace
U Vodárny“ na částku 1.200 tis. Kč (z 1.000 tis. Kč na 1.200 tis. Kč),

II. s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu roku města na rok 2018 – 6. rozpočtové opatření takto:
1) navýšení položky Provozní náklady TS (3639-5099 původně 1.500 tis. Kč) na 2.000 tis. Kč, a v ponížení položky Veřejná zeleň (3745-5012-5169 rozpočet 4.200 tis. Kč) o 250 tis. Kč
a v ponížení položky Čistota města úklid komunikací (2212-2014-5169 rozpočet 4.500 tis. Kč) o 250 tis. Kč,

2) zřízení nové položky Oprava kanalizace Stržiště v oddíle 2321 Vodní hospodářství ve výši 3.000 tis. Kč, a ponížením pol. VaK Mírová o 2.000 tis. Kč a pol. VaK ČSA o 1.000 tis. Kč,

3) vytvoření nové položky s názvem „Pronájem profilu zadavatele“ ve výši 30 tis. Kč
a v ponížení provozní položky Odchyt holubů a deratizace o 30 tis. Kč, tzn. ze 400 tis. Kč na 370 tis. Kč,

4) přijetí dotace od Středočeského kraje na šablony pro ZŠ Komenského Lysá n. L. ve výši 536. 347,60 Kč a ve výdajích převod ZŠ Komenského Lysá n. L.,

5) přijetí dotace na veřejně prospěšné práce od Úřadu práce ve výši 150 tis. Kč a zároveň nová výdajová položka na mzdy za veřejně prospěšné práce,

6) zřízení nové položky výdaje na cyklověž doplatek ve výši 300 tis. Kč ze zůstatku na běžných účtech z min. roku,

7) přijetí dotace na Aktualizaci strategického plánu rozvoje města ve výši 2.486.878,64 Kč do 28. 02. 2019. První záloha bude ve výši 746.063,58 Kč a spoluúčast k dotaci ve výši 130.888,36 Kč z rezervního fondu. Dotace je v režimu ex-ante.

8) navýšení položky Opravy kotelen bytových domů v Milovicích ze 150 tis. Kč na 580 tis. Kč, tzn. o 430 tis. Kč na řešení havárie výměny kotlů v domě č. p. 620 v Milovicích v rámci vedlejší hospodářské činnosti,

9) ponížení investiční položky „Záloha oddílu – rezerva na komunikace“ o 412 tis. Kč
(z 1.800 tis. Kč na 1.388 tis. Kč) a navýšení položky „PD přístavba hasičské zbrojnice v Lysé n. L.“ na částku 1.112.000 Kč ze 700 tis. Kč,

10) ponížení investiční položky „Oprava ohradní zdi další etapa“ o 2.000 tis. Kč (z 5.000 tis. Kč na 3.000 tis. Kč) a navýšení položky „Zámecké terasy další etapa“ na částku 5.000 tis. Kč (ze 3.000 tis. Kč na 5.000 tis. Kč),

Usnesení č. 56
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. 2017-0117/ŠSK o přistoupení ke Smlouvě o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu a poskytnutí dotace se společností Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s.

Usnesení č. 57
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
1) vytvoření nové položky v rozpočtu města na rok 2018 s názvem: „PD – rekonstrukce domu č. p. 1745, Nám. B. Hrozného“,

2) úpravu rozpočtu města na rok 2018 – 7. rozpočtové opatření spočívající v ponížení investiční položky „VaK Mírová“ o 500 tis. Kč, a navýšení položky „PD – rekonstrukce domu č. p. 1745, Nám. B. Hrozného“, na částku 500 tis. Kč.

Usnesení č. 58
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
zprávu o rozšíření služeb České pošty, s. p., na adrese Jiráskova 5, 289 22 Lysá nad Labem - Litol,

II. s c h v a l u j e
návrh na úpravu rozpočtu města pro rok 2018 – 8. rozpočtové opatření spočívající ve zřízení nové položky Služby České pošty v částce 150 tis. Kč převodem z rezervního fondu.

Usnesení č. 59
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o možnostech a cenových relací na úpravu polní cesty mezi ul. Poděbradova a Litolí.

Usnesení č. 60
Zastupitelstvo města

k o n s t a t u j e,
že se připojuje k návrhu usnesení České asociace odpadového hospodářství ze dne 17. 01. 2018.

Usnesení č. 61
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Výboru pro dostavbu obchvatu dne 14. 03. 2018.
Vytvořeno 5.4.2018 10:22:37 - aktualizováno 25.7.2018 11:54:22 | přečteno 44x | ernest
load